SIGNATUUR MICROVORM

43  Download (0)

Hele tekst

(1)

SIGNATUUR MICROVORM

SHELF NUMBER MICROFORM:

M SINO 0379 dl 6

BIBLIOGRAFISCH VERSLAG:

BIBLIOGRAPHIC RECORD:

MOEDERNEGA TIEF OPSLAGNUMMER:

I MM69C-IO

02'1û MASTER NEGATIVE STORAGE NUMBER: r

K1TLV/Roya( Nether(aods lostitute of Southeast Asian aod Caribbeao Studies

Tjit hlap ngoe gie : koempoelan orang-orang g.gah pembel.h-pembelah Keradja'.n Song pad. masa Baglnda Djln Tjong / ditOeloerk.n oleh Oey Kim Tiallg; menoeroel karallgannj. Shih YÓ Kun; diperbaikJ oleh ChÓ YÓan ChÓ Shih. -Ba.avla : Keng Po, (1928(. -10 dl. (890 p.).; 18 <ol

Titel ontleend aan Bag. k.-2, djil. I, p. I

Bag. ka-2, djil. ka-I. -11928(. -80 p. Bag. ka-2, djil. ka-2/10. -S.a.-810 p.

AUTEUR(S)

O.K.T. (I903-?) O.K. T. is Oey Kim Tlang Shlh YÓ Kun

ChÓ YÓ.n ChÓ Shih

Exemplaargegevens:

Bag. 2, djil. 1 (2 ex.)

Sign. van origineel:

Sbelfnr. of original <oPy:

M bh 7322 N

Filmformaat / Size offtlm : Beeld plaatsing / Image placemelll :

Reductie moederfilm / Redllctioll Master ftlm : Jaar van verfilming / Filmed ill :

Verfilmd door bedrijf / Filmed by:

SiKn. van microvorm:

Sbelfnr. of mieroform:

M SINO 0379 dl 6

HDP/_ 1 6 / . Olm

COMIC/IIB

\5 : I 2005 Karmac Microfilm Systems

(2)

.1

1111111111 11111 1~mj[~~11ilïlll~ill~]11

00644086

11 111111111 1

. .

(3)

i1il~~rli1m -' TJIT HIA

1

"TOO GIE.

r.i)i~~~~;~(~\\~:~~~~nf.f,:+~~~r.q

~m~ .. ,~m,ro..mW~I""·V ~~"",~~.~'I"d.

3 O. ::' )1931

(4)

\

']

.. B 0

T JIT HIAP NGO GIE

r"

, 11;;

Bagian ka 11

Menoeroet karangannja

SUIH YÜ KUN · Diperbaeki oJeh:

'Ü YÜAN CHÜ-SHIH

itoetoerken ol eh :

OEY KIM TlANG -1IIiJ-

\ DJILID KA ANEM.

FATSAL XXX

Anak.poengoetnja Auw-yang Tjoen belon dja- lan seratoes tindak djaoenja den gen itoe keada'an sedi koetika kom bali ia tertawa sambil kepel tangannja dengen keras. "Tida, tida bisa djadi ia binasa ," ia berseroeh saorang diri. ,,!toe tida bisa djadi' Pamankoe pande bernang, dan ia- poenja spatoe ada oendjoek njata padakoe ba- hoea ia boekan orang aniàja dan djoega boekan katjemploeng lantaran terpleset. hoe doea tiada bisa djadi~iapoenja spatoe ada di tempatnja dengen betoeI'"

T etapi toch djengkel tiada oeroeng lantaran ia sekarang kailangan iapoenja paman.

Begitoe keada'an Ngai Houw, sebagi orang moelai edan.

(5)

Baek djoega djalanan jang diambil ada dja)anan jang sepi, tiada demikian ini pamoeda tentoe bakal djadi tontonannja orang-orang jang ber- saliweran; iapoenja kelakoean itoe ada sanget loear biasa. Tjoema saorang gila sadia jang nanti berboeat demikian di tenga djalan dan sembari djala~. kadang-kadang sanget pelahan,laen tempo dengen tindakan gagah dan tiepet. T etapi ia sendiri tentoe sadia tiada rasaken itoe semoea, Seperti dioega ia tiada pikir laen orang.

Hari soedah liwat djaoe lohor baroe Ngai Houw merasa peroetnja minta makan; sekarang baroe ia ta~e bahoea ia soedah dialan djaoe se- kali. Di tempat sepi sebagi itoe ia tiada bisa tjari waroeng nasi, sedengan roema orang djóe- ga tiada ada; terpaksa ia djalan lebi diaoe de- ngen pengharepan, di depan ia nanti ketemoe tempat boeat ia dahar nasi. Dengen mata saban- saban dipalingken ka segala dioeroesan, ia ber- tindak teroes.

Koetika hari moelai gelap baroe ia liat ada

,sinar api di kediaoean, ia lantes menoedjoe ka

sana den gen tindakan tjepet. Di sana ia masoek dalem roewangan dari satoe roema goeboek, di

,mana ada doea orang lagi hadepin barang ma-

kanan dan arak kampoengan, dan doea orang itoe, jang doedoek berhadepan, lagi maen Hoat- koan (maen ' .. soet'·) den,gen goembirah. Moerid- nja Tie Hoa memang koerang pikir" di SIOI !a oendioek kaloetjoeannja, jaitoe dateng-dateng la toeroet doea orang itoe dengen bloearken dje- ritannia.

"Orang tida taoe atoeran ," menggrendeng sa- toe di antara doea orang itoe, jalah toekang-toekang .tangkep ikan. "Kaoe siapa brani menggretjok kita poenja kasenangan 1 Kita toch tiada kenal kaoe 1"

T

" n,

I1 T

.\

I

t

405

"Akoe tiada maoe membohong," Ngai Houw djawab dengen lantes, .. akoe ada saorang pelan- tjongan jang kemaleman di ten ga djalan.

Di

sini akoe hendak noem pang nginep sekalian dahar lantaran sedari pagi akoe belon makan nasi. Kaoe tentoe soeka trima akoe, boekan 1" Abis bilang begitoe, ia lantes maoe toewang arak.

.. He' tahan," treak toekang tangkep ikan tadi sambil berbangkit menjegah. ..Kita soeka toe- loeng kaoe, tetapi kaoe I]:loesti toenggoe doeloe sampe kita abisan dahar .... "

..Ach, sobat," Ngai Houw bilang; .. tafli akoe boekannja hendak mengemis. Begimana kaoe hendak toeloeng akoe s deng akoe ada po/mia oewang boeat membeii?"

,,\toe kita ma oe mengarti," itoe orang djawab, :.melaenken kaoe djoega ha roes ketahoei. kita boe- kannia djoealan. Ki'1loe kaoe maoe maoe beli, pergi beli di1laen tempat-drakkoe akoe tiada d,joeal ,"

Kamoedian doea orang itoe ma en soet lagi.

Kombali 'Ngai Houw toeroet maen. '

"Tjilaka ," berseroeh dgea toekang tangkep ikan itoe. ""Kenapa kaoe menggretjok teroes, anak? Toch soedah tjoekoep kita bilang, kita ,di sini boekanr,ja d'oealan 1"

"Djikaloe kaoe tiada maoe djoeal." N{!ai Houw balesil1 dengen e!lak, "oleh kema in: boekan akoepoenja salah, akoe nanti rampas kaoepnenja makanan ini ... ",

"Ha ' lebi baek kaoe bitjara laen, anak," itoe nalaian bilang sambil tertawa menjindir , "kaloe kaoe bilanS?: ka oe hendak rampas, akoe koeatir ini tempat tiada bisa trima kaoe poenja diri." Lantes ia • itoe berdiri dan goeloeng tangan badjoenja.

"Tjoba kaoe moelai rampas, anak, akoe liat I" ia menantang lebi djaoe .

i

(6)

Maoe atawa tiada, terpaksa Ngai Houw tertawa bergelak-gelak, laloe ia letakin iapoenja boeng- koesan di pinggiran. "Djikaloe kaoe maoe, kaoe djan~an terlaloe bernapsoe," ia djawab tantangan itoe; "sedikitnja kita djandji doeloe. Bila akoe jang kalah, itoe tiada oesah ditjeritaken poela;

kapan kaoe jang kalah, begimana 1 Boekankah itoe arak serta makanannja semoea djadi ,ka- poenja'ankoe 1"

Ini anak bitjara dengen menantang dengen ka- sombongannja, tentoe sadja toekang tangkep ikan itoe djadi sanget goesar. dengen tiada ba- njak bitjara ia menerdjang dengen kepelan keras.

Ngai Houw tiada maoe menangkis dengen ke- ras, tjoema ia kelit sedikit dan samboet orang poenja tangan seraja gentak dengen tjoekoep keras. maka dengen tiada merasa, nalajan itoe djato tengkoerep, hingga kawannja djadi sanget . goesat. ..Koerang adjar ," dia itoe bertreak seraja menendang.

Boeat itoe serangan jang mendadak moeridnja Tie Hoa tiada djadi goegoep. ia mendek sedikit dan koetika kakinja ito!' orang liwat di atas ia- poenja badan, ia angkat tangannja boeat menoe- lak, maka itoe penjerang lantes terplanting dan roeboeh, hingga dengen berbareng. doea-doea nalajan itoe berbangkit sambil merajap. Seka- rang marika itoe, jang roepanja taoe djoega il- moe poekoelan, menjerang den gen berbareng.

T etapi sajang marika masi terlaloe idjo dale11) pengataoeannja berklai. dari itoe dengen gam- pang Ngai Houw bikin marika djato dan djato lagi beroentoen sampe tiga kali. Achirnja mari- ka itoe merat dengen kakoeatiran dikedjer. •

Ngai Houw bersenjoem sambil awasin marika itoe sipat koeping ; ia lantes doedoek di depan

I

1

-

407

medja dan moelai toewang arak. sembari minoe ..

ia dahar orang poenja ba rang hidangan dengen tiada lagi goenaken soempit. Sekarang poen ba- roe ia rasaken kembali laparnja.

Arak memang tjoema sedikit. sabentar' sadja abis; nasi djoega ia tiada makan banjak. Se~' bagi gantjnja aer kata-kata, laloe ia irot:p semoea koewa sajoeran. Kamoedian ia hampirken din- ding boeat gosok tangannja di djala. Apa rnaoe kapalanja kena langgar satoe barang, dan tempo ia liat. itöe ada gendoel arak. ia djadi girang sekali. Sigra gendoei itoe ia kasi toeroen, lan- taran toetoepnja ia tiar.la bisa boeks. gendoel itoe ia bikin pet ja. Sajang isinja tjoema sedikit;

tetapi itoe loemajan djoega boeat ia.

Satelah minoem abis dan s~esoet iapoenja moe- loet, Ngai Houw poengoet iapoenja boengkoes- an, ia pergi kaloear dan dari sitoe ia djalan

roes den gen ikoetin djalanan ketjil di tegalan itoe. Boleh djadi ia soedah djalan djaoenja doea atawa tiga lie tempo ia sampe di djalanan jang di' pinggirnja ada terdapet satoe goeboek ketjil jang soedah toea. Ia koeatir nanti tiada dapet tempat kapan ia djalan teroes samentara ha»i soedah djadi malem, ia masoek ka dalem si toe dan di dalem, lantes ia djatoken dirin;a dengen sembarangan. Tiada lama kamoedian orang de- nger soearanja menggeros.

Sarnpe Matahari soedah naek tinggi baroe ia mendoesin. boeat saklebatan ia djadi kaget lan- taran di sapoetern;a ada berdiri lima atawa anem orang den gen orang-orang itoe masing-masing pegang potongan kaj oe. Lantes djoega ia meng- alti, itoe tentoe ada kawan·kawannja toekang taagkep ikan kemaren jang ia soedah gallR- goe.

,

I

\

I

(7)

·

"

408

'Koetika marika berlari-Iari poelang ka kam-

*

poengnja, jang terletak djaoe djoega dari temp at ber~irinja marika poenja goeboek. itoe doea toe- kang tangkep ikan Jaloe bertaoeken kawan-ka- wannja, (semoea toekang tangkep ikan djoega), begimana orang soedah ganggoe marika hingga kawan-kawan itoe djadi goesar i dengen semoea bawa kaioe potongan, malika 'pergi ka goeboek tadi. Tetapi di sitoe tenloe sadja iaorang tiada dapetin kitapoenja anak moed a, hanja piring dan mangkok jang soedah belarakan serta sisanja gendoel arak.

Kamoerkahan marika djadi bertamba-tambah.

dengen berpentjaran marib lantes mentjari. Ia- orang tjoe a berpoeter-poeteran boeat tjape- ken dil'i s'>dja lantaran maski soedah djaoe ma-'

lèm Rekalipoen, aak-poe goetnja Auw-yang

Tjoen tiad" dapet diketemoeken ; denrren terpak- sa iaorang, poelang dengen tangan kosong. Aken tetapi ' doea antaranja jang ambil djalanan ketjii. k,oetik~ poela gnja di -.vaktoe hari soedah tèrang t:>.nah, te!ah ,'watin goeboek toe a di mana Ngai Hou,~- dan tidoer, tatkala iaorang ise'ng~iseng masoek, b ner sadja di sitoe man. dapetin orang jang ditjari hingga iaorang djadi girang sekali. T e- tapi djoega r.1arika takoet lawan orang' "boeron- an" i oe, maka jc.ng satoe lantes pergi poelang dan jang satoenja diam menantiken dengen tiada brani bikin liboet sebab koeatir Ngai Houw men- doesin hing~a ia bis a dapet tjilaka. Sampe Mata- hari soedah n;.:ek, baroe bisa kaempoel itoe be- brapa orang, Marika ini djoega ada jang tinggal berdekclan. jang djaoe boleh djadi masi dalem perdjalanan.

Di sitoe ada satoe di antara itoe doea toekang

"

409 ,

tangkep ikan jang ken a dipatjoendangin. ia hoe jang kenalin anak moeda kita dan 80edah an- djoerken aken orang moelai menjerang.

"Sabar doeloe. sobatkoe, Ol saorang toea di an- taranja menjegah, "kita tiada, boleh aniaja pada- nja sampe mati lantaran djiwa menoesia tiada boleh diboeat permaenan. Kita tjoema bol eh kasi adjaran sgar ia kapok. Ol

Pembitiara'an"marika itoe jang riboet jang lebi banjak mendjadi sebab dari mendoesinnja Ngai Houw; tetapi ini anak moed a mengarti, ia ada di fihak salah, maka ia haroes mengalah. Ia boleh antep orang-orang itoe poekoel dirinja.

masa djadi apa, ia berpikir. Dan dari itoe ia d'iam sadja kendati itoe waktoe bebrapa poe koel- an soedah sampe di badannja. Ia tiada bersoeara dan djoega tiada bergerak.

Tiada brentinja orang-orang itoe toeroen tangan bergantian, kadang-kadang den gen berbareng;, Ngai Houw tiada maoe perdoeliken itoe semoea.

ia oendjoek iapoenja kakoeatan badan sampe achir-aclHr, ora.ng-orang itoe kewalahan sendirinja.

Boeat sakean jama marika di am sadja.

Sekarang Ngai Houw, boeka matanja dan berbali -Pdda itoe orang-ordn. "Kenar-:l kaoe- oráng bren ti memoekoel ?" Bener sambil bilang demikian, moeridnja Hek-Holie jang loet joe lan- tes bangoen berdui dan, satelah sembat boeng- koesannja. satelah membri slamet be pisa dari marika itoe, sembari bersenjoem ia lal oe bertindak

dari itoe koeroengah. ,

Soedah tentoe sadja orang tiada maoe kasi ia liwat. "Bdgoes' apa kaoe kira kita nanti maoe lepas kaoe-kaoe soedah rampas kitapoenja bé}- rang makanan ," trea,k itoe nalajan jang telkenal dengen kakoe.

...

(8)

410

"Abis kaoe maoe apa lagi 7" ini anak taaje.

.. Boeat hoe sedikit karoegian toch soedah tjoe.

koep jang kaoe rame-rame poekoel akoe-apa kaoe belon poewas 7 Nah. kaoe poekoellah lagi ... "

"Kaoe bitjara enak sadja., sobat. Pendek begi.

ni: ,djangan harep' kaoe bisa berlaloe dari sini apabila kaoe tida bajat poelang akoepoenja gen- doel dan pi ring nasi jang kaoe bikin pet ja - poe- langin doeloe itoe dengen ba ek ,"

.. Oh, kaoe ingin penggantian 7" Ngai Houw tegesin sambil oendjoek kahormatan. ..Tiada mengapa. akoe poen boekan, hendak bikin roegi atawa gegares barang kaoe den gen pertjoema.

Tapi akoe tiada ada poenja itoe matjem gendoel dan piring. bi ar akoe ganti sadja dengen oewang."

Ini anak selaloe bitjara den gen merendah.

.. Boeat apakah akoe oewang 7" itoe nalajan balik menanja dengen ketoes. - .. Akoe tiada maoe oewang '-apa jang akoe maoe adalah barang- barangkoe dengen baek ,"

"Ach' aneh '" Ngai Houw bilang dengen roe- pa dibikin-bikin. "Bener-bener soesa ,. Orang bisa mati dan idoep dan barang bisa sampoerna dan roesak. begitoe dengen b8.fang-barang kaoe jang soedah antjoer. man a akoe bisa bajaf poelang pengen ba ek aeperti tadinja 7 Oewang kaoe tiada maoe dan barang kaoe akoe tiada bisa bikin baek lagi, kaloe begitoe kaoe poekoel lagi sadja akoe.

soepaja kaoe bisa bikin pembalesan boeat kaoe- poenja barang-barang itoe." Dan abis bilang demikian, kom bali Ngai Houw letakin iapoenja boengkoesan dan ia sendiri laJoe tengkoerep kom bali. ..Poekoellah '" ia bilang.

Kelakoeannja ini anak moeda bikin orang-orang itoe, tertawa oeroeng dan goesar djoega tiada

p i

. l

-til

bisa, tegesnja. iaorang ada di antara ingin tertawa, mendongkol dan goesar .

..Bener-bener ini anak gila '" marika bilang achir-achir lantaran kewalahan. .

.. Biar kasi akoe poekoel sampe mati 7" itoe nalajan bilang sasoedah pikir poelang-pergi de.

ngen séJngsi.

.. Hoes' tiada bisa," orang jang toe a 'bilang.

"Kita tida boleh aniaja padanja."

Betoei di waktoe marika diam sadja. satoe anak moeda kaliatan mendatengin pada marika. Koe- tika sampe, dengen hormat pamoeda itoe tanja apa itoe anak soedah perboeat. .. Kapan kao~

hendak poekoel padanja. den gen memandang akoe, akoe minta biarlah ia dikasi ampoen." La- loe ia mem bri horrnat.

!toe kawanan toekang tangkep ikan merasa tiada enak sendiri, oleh kerna iaorang moesti berhadepan sama saorang jang mempoenjai ke.

lakoean begitoe hormät maski sedikitnja haroes diboeat heran, kenapa dan dateng-dateng dia itoe m~ntaken itoe keampoenan bagi itoe orang nakal. Achirnja marika membales horrnat, satoe antaranja sigra kasi tjerita dari doedoeknja per.

kara sampe pada penoetoepnja. jang bikin marika tiada taoe begimana moesti ambil sikep. T api dengen tand es marika tjelah kenakalannja Hek.

Holie poenja moerid jang brani. tjetdlk tapi sembrono.

Satelah minta aken pamoeda itoe bikin beres sadja oeroesan itoe. itoe kawanan nalajan lantes berlaloe.

Sekarang tinggal anak-anak moeda itoe ber- doea'an.

. Ngai Houw masi tengkoerep di tempatnja, dap ltoe pamoeda lalqe bongkokin ba dan aken menarik

I

,

~

I

I

(9)

.. 12

orang poenja badjoe. Anak-poenioetnja Auw- yang Tjoen djadi tertawa berkakakan. kendatipoen ben er. di moekanja ada. terdapet Paras merah.

la berbangkit seraja keboelin pakeannja jang pe- noe debae .

.. Soedah. djangan ketawa," itoe pamoeda bilang.

.. Mari kita bitjara. kaloe kaoe hendak omong apa-apa."

. Lantes Ngai Houw oendjoek hormatannja pada ltoe anak moeda sambil bilang, ia merasa maloe sekali atas itoe, kedjadian, ia akoeh iapoenja kesalahan.

.. Ia moestinja boekan orang sembarangan,"

anak moeda ItOf' pikir satelah denger lebi djaoe perkata'annja Tie Hoa poenja moerirl. apalagi tempo ia soedah pandang orang poenja roman jang gagah. Ia djadi merasa sl)eka, den gen horm. t ia tanja orang poenja she dan nma.

Ngai Houw kasi taoe d~ngen beto~l, ia djoega kamoedian rriinta ta oe namanja pamoeda itoe.

.,Akoe Sie Tjoen," ia dapet diawaban. . "Akoe harep kaoe tiada anggep djelek aken kelakoeankoe ini?" ia kat~ poela kamoedian.

.. Oh, tiada sakali-kali," ,-,ie Tjoen bilang dengen man:li. "vler:oesia di amp ... t ;:>e djoeroe hoetan toch ada mendjadi soedara."

Sie Tjoen soedah goenaken itoe pepala .. Soe Hay Tjie ,Lwe Kay Heng Te Ya", tetapi itoe perkata'an .. Kay" Ngai Houw denger kliroe, ja- itoe ia d nger seperti soerat .. Kiat" , maka satelah denger itoe djawaban. boeroe-boeroe ia bilang;

saorang kasar sebagi ia mana pantes' mendjadi soedara angkatnja itoe pamoeda; tapi, kapan Sie Tjoen tiada pandang rendah, ia tentoe nanti trima den gen senang. ..Akoe baroe beroemoer anem-belas." ia kasi taoe lebi djaoe.

- .

I

I

I

- - -~

.

~U3

.. Djikaloe begitoe. akoe ada lebi toea satoe taon," Sie Tjoen bilang .

• ;Djikaloe demikian." Ngai Houw samboengiQ.

..kaoe djadi akoepoenja kanda. T rimalah akoe- poenja slamet. T oako lot Dan ini anak lantes mendjalanken kahormatan hingga Sie Tjoen membales dengen ripoeh. Ia ampir tertawa alas kelakoean jang loet joe dari ini 8oedara-angkat baroe.

Satelah itoe Sie Tjoen pimpin tangannja itoe soedara, jang ia adjak pergi ka satoe tempat sedikit djace dali si toe, di tempat jang banjak poehoen, di mana ada satoe boedak trioeda lagi berdiri sambil pegangin les-nja doea ek or koeda toenggang. jang satoe bagoes dan jang laea biasa sadja den gen den gen pakeannja djoega bedah.

Dia itoe ada Sie Tjoen poenja pengikoet jang ber- t)ama Kim Tjian .

.. Mali, kasi slamet pada kaoepoenja Diie-ya."

Sie Tjoen bilang pada pengikoet itoe. Dan itoe pengikoet menoeroet sadja sekaJipoen ia belon taoe doedoeknja perkara ; ia tjoema bisa mendoega- doega.

Ngai houw saben'crnja belon perna orang hor- matin setjara begitoe dan djoega dengen itoe panggilan moelia, itoe bikin ia girang boekan maen. Lekas ia silahken Kim Tjian berbangkit dan dari sakoenja ia kaloearken doea potoJlg oewang boeat dikasi persen pada boedak itoe boeat beli baboeahan, katanja.

Kim Tjian tadinja tiada maoe trima. ia baroe trima sasGedah Sie Tjoen mengasi idjin. Djoes- troe begitoe ia lagi sakaJi membri hor mat pad a Ngai Houw sambil bilang trima kasi.

Satoe kaloetioean terbit di' si toe. Ngai Houw merasa aneh jang ia moesti dihormatin lagi. de-

t

,

I I

I

:

I

(10)

, . 4'1 of

ngen saugkah, oewang jang baroesan ia briken ma- si koerang, ia rogo poela sakoenja. Ia poen doe- loc ada djadi pengikoetnja orang hartawan, ten- toe sadja ia tiada dapet taoe tjara-tjara lakoenja

~rang-orang

dari tingkatan madjikan ter had ep pada orang-orang sebawahan.

.. ltoe soedah tjoekoep, boeat apa Hiante kasi lagi," Sie Tjoen menjegah.- .. Akoe ingin taoe,"

ini kanda kata teroes, ,.sekarang Riante hendak pergi ka man a 7"

.. Akoe hendak pergi ka Go-Houw-Kouw," Ngai Houw dja\vab sambil kasi taoe, di sana ia hen- dak tjari iapoenja goeroe dan ajah-angkat. _ "Dan kaoe, ka mana kaoe hendak menoedjoe, T oako 7"

"Akoe maoe pergi ka Siangyang," sao~t Sie Tjoeu, .. di sana akoe aken menoempang sam~

Kim Pe-hoe sekalian beladjar soerat lebl. djaoe."

.. Demikian adanja, baek di sini sadja kita ber- pisa'an," kata Ngai Houw, .. kitapoenja perdjalan- an toch la en toedjoeannja. Biarlah kita ketemoe kombali di blakang hari JU

Sie Tjoen setoedjoe. Satelah masing-masing mengalah dalem' hal menoenggang koeda, Ngai Houwanterin soedara-angkat itoe sampe sedikit djaoe, di sitoe baroe ia ambil slamet berpisa.

Ia landjoetin perdjalanaimja sendiri, toeroetin djalan besar.

Ajahnja Sie Tjoen bernama Kiauw alias Pit Tjiang, doeloe perna pangkoe djabatan assistent resident, tetapi pangkat itoe diletakin lantaran matanja lall1Oer. Ini orang toea ada poenja dçea sobat kekel, jalah Peng-pouw Siang-sie Kim Hoei, jang telah dipetjat dari pangkatnja berhoe- boeng dengen oeroesan Siangyang-ong, jang laen

,.

\

I'

I

1 1

415

jaitoe Tjiauw Pang Kiat, Thaysioe dari kota Tiang- se; bertiga marika ada poenja perhoeboengan se- perti soedara poetoesan peroet.

Kim Hoei ada poenja anak prempoean, per- toenangan antara gadis itoe dengen poet ranja soedah dibitjaraken, tjClema belon dipastiken

deng~n

boekti barang .pertanda'an. Sekarang ia kirim Sie Tjoen boeat oeroesan pertoenangan terseboet, tjoema alesan ia pake bahoea anaknja itoe boleh noem pang beladjar.

Koetika satoe hari Sie Tjoen sampe di roema- nja itoe bekas Peng-pouw Siang-sie, di Kioe- sian-Kio di bawah boekit Kioe-ln San di afdee- ling Siangyang, ia ditrima dengen girang oleh Kim Hoei, jang dapetin pamoeda itoe tjakep ~an aloes tingka-Iakoenja, lebi lagi blakangan koetJka ia bisa njataken, peladjarannja Sie Tjoen soedah tjoekoep, hingga ia perloe merendahken diri bahoea itoe pamoeda boleh tiada oesah bela:ljar apa-apa dari ianja, tjoekoep kapan iaorang doe- doek bitjara sadja sama-sama boeat loewasken pe- mandangan'

Pahng doeloe Kim Hoei ada tanjaken ten tang keada'an dan kasehatannja iapoenja sobat, baroe prihal ini anak moeda sendiri, samentara Sie Tjoen, sebagi kepantesan, menanjaken djoega pri.

hal keada'an roema-tangganja ini sobat dari ajahnja.

Sie Tjoen dikasi satoe kamar jang baek.

Ho-sie atawa Kim Hoedjin, istrinja Kim Hoei, ada soedara prempoeannja Ho Tjie Hian dari kota T ong-koan, jaitoe HoKoan-leng. Dari per- nika'anuja, ini njonja dapet doea anak, satoe le- laki dan jang laen prempoean. Bouw T an soe- dah beroesia an,em-belas dan Kim Tjiang baroe beroemoer toedjoe taon.

';

I

1

I

I

(11)

416

, T etapi Kim Hoei ada poerlja satoe goendik.

, Kiauw Nio,

(ni njonja mendapet taoe jang soeaminia roe- pania niat pertoenangken Bouw T an den gen Sie Tjoen berhoeboeng dengen poedjiannja Kim Hoei atas poetranja Sie Pit Tiiang, iang memang be- roman tjakep dan lel'pladjar, tetapi ia tanja djoe.

ga, apa perloenja itoe anak moeda dateng pada.

nJa. ,

.. Oleh kema sobatkoe Sie Kiauw poenja mata soedah tiada awas," ini soeami kasi taoe, "ia ki.

rim anaknja ka mari. Dalem soeratnja sobatkoe bilang, ia harep akoe soeka briken pimpinan pada Sie Tjoen. T etapi akoe mengarti djoega, dalem ini hal sobatkoe niat rangkep perdjodoan.

nja iapoenja poetra sama Bouw T an kita."

, .. Abis Loya pikir begimana 1" Ho-sie tanja. .. Memang doeloe ini hal akoe perna biljaraken sama Sie Hiante" tjoema belon ada kepastian~ja ]anlaran itoe waktoe, Sie Tjoen dan Bouw Tau 8ama-sama ma~i kliwat meed a," Kim Hoei ljeri.

ta, "sekarang akoe dapet kenjata'an poetranja sobatkoe ,toe tjakep dan kepandeannja tinggi, akoe rasa soer'.>ep betoei kapan ia' didjadiken pasangannja poetri kita."

"Djikaloe demikian, kenapa Loya tiada maoe (antes kasi katetepan 1" itoe njonja menania lebi djaoe .

.. Biarllh kita sabar doeloe. la sekarang ting·

gal sama kita,· itoe bisa bikin kita dapet tempo boeat tilik lebi djaoe iapoenja kelakoean."

Begiloe den gen goembirah aoeami.istri itoe bitjara tentang Sie Tjoen, marika tiada ketahoei bahoea pembitjara'an marika telah didengerin dengen perhatian ol eh Ke Hoei, boedak prempoeannja Bouw T an jang se dar i masi ketjil telan rawatin

" .

411

nonanja itoe. Ini pengikoet berotak terang dan parasnja djoega tiada dielek, malah ia menga,ti soerat dengen baek kema dari ketjil ia toeroet- toeroet siotjianja beladjar soerat. Dan ini djoe- ga jang mendjadi sebab mengapa ia mendapet itoe nama bagoes. ltoe hari ia kabetoelan pergi ka kamarnja Ho-sie, djadi ia dapet denger pem- bitjara'an itoe den gen kabetoelan.

Dengen girang ia lari ka kamarnja iapoenja nona, di hadepan nona itoe ia oendjoek iapoe- nja kadiinaka'an sambil tert~wa ha-ha hi.hi, .. Slam'!t, siotjia' Slamet akoepoenja nona jang manis '"

Barang jang tentoe itoe telah bikin Bouw T an tiada mengarti. "Djangan membanioJ, Hoei," ini Dona bilang dengen heran, djoega sembari ber- senjoem. "tioba bilang, boeat oeroesan apa kaoe kasi akoe slamet 1"

"Oh I kabar girang, Siotjia."

"Bilang toch; apa itoe 1" itoe gadis mende.

sek.

"Slametlé'h akoepoenja nona manis I"

.. Anak tjilaka I kaoe masi membadoet?"

Sampe di sitoe Ke Hoei diam. "Soedah, akoe , nanti tjerita," kata ia kema ia koeatir dapet tjoe.

bitannja nona itoe.

.. hoe plJ.ling bener- Hajo moelai '"

"Tadi akoe pergi b kamar Tbay-thay, di sa- na akoe dengér iroe kabar girang. Sie Loya soedah kirim Siauw-Koandjin ka maTi boeat te·

roesi~ peladjarannja, Loya dapet kenjata'an, itoe anak moeda ada tjakep dan terpladjar ting- git sampe ia membri poedjian. Loya djadi gi.

rang boekan maen. be~itoe djoega Thay-thay.

Dan ... U t

.. Tjilaka! kaoe masi gsmdet.gandet 1"

I

I

,

I

,

-

(12)

-418

.. Sa bar toch, Siotjia."

.. Nah, abis?"

,.Dan lantaran Siauw-Koandjin ada poenja itoe ketjakepan dan kepandean," kata Ke Hoei, kom-

bali dengen lambat, "ia djadi niat toenangin pamoeda itoe sama Siotjia.-Nah, apa dengen begitoe akoe boleh tiad" oesah mengasi sla met ?"

Dan

Kt!

Ho<:Î kombaJi kasi denger iapoenja tertawa'an menggoda. hingga aer moekanja itoe gadis beroba djadi dadoe'

"Setan' apa kaoe soedah gila 7" T och Bouw T an kaloearkcn ben abn itoe dengen soesa.

,:r

oetoep moeloet kaoe dan, berlaloe dari sini '"

Ke Hoei djadi djengah, tapi sigra djoega ia oendjoek kenakalannja, jaitoe ia berlaloe dari siloe sambil bersenjoem dan boeat maen iapoenja mata jang mengandoeng. goda'an. Tetapi di dalem iaooenja kantar sendiri ;a moesti bt'Tpikir, kenapa ~onanja tiada djadi gilang ~~~deng~r kabar girang itoe. "Oh, .. koe me-ngartl. kata la achir-achir, "Siorjia ten eoe maoe rertjaja itoe perkata'an jang In .ml:,i!ang, ketiukepan soek:-f bereüdeng \lengen ke;:.andri'ln. Ia tentoe !nRm

r-.. k . . b

mendi!pct bûèkti. "" ... sar a o~oen)a tlCl'O 0

-dJ'oega, sekara 19 akoe 1..a;O<;:S IDl"ntjari katerangan S· .. d 1 boeat mengl\si ia ke-pa3U1~n. 'ot)la a a me.epas banjak bCi~dl padako~! h?roeslah denge \ d.ialan ini akoe belles ktbaekan. j .. itQe:". . ..

Dcmil~ian .Ke Hoei rflé:.Oe t)an lJape st;'n~.Irl.

Laloe ia kaloear dali KalTlarn.;a itoe, diam-dl3m ia pergi ka tempat di man':! ~~im H?ei .kas~ ~ie Tjoen mengambil temp.at, dl sana Ja tl?en !tat roepanja itoe pamoeda, JanÇ(. sasoen~goenJa .. mem- bikin ia kagoem. Pantes Klm Hoei poedJI anak moeda itoe-itoe poedjian ada di ~empatnja ja~g bener. Ia sendiri pt'rtjaja, dengen Hoe roman, Sle

~19

Tjoen nistjaja ada poenja kepandean tinggi. ..Sa- ja-ng kapan Siotjia tiada dapetin paaangan se- perti ini., ... "

Sembari balik ka kama'rnja Ke Hoei masi ber- pikir teroes, ia berpikir keras, hingga dengen brani mati, sendirinja ia ambil kepastian, ia moes- ti bekerdja soepaja nonanja bisa djadi Sie Tjoen poenja istri. Di dalem iapoenja kamar ia am-

bil

iapQenja sapoetangan jang dinamai "Hoe- yong". ..Ini ada poenjanja Siotjia jang dikasiken dadakoe, biar akoe pake ini sebagi pemboeka pjalan," ia kata dalem hatinja. Dan, sigra djoe- ga pad a sapoetangan itoe ia toelisin doea baris perkata'an jang mengandoeng arti dalem.

Satelah lepit sapoetangan itoe den gen rapi, Ke Hoei masoekin ka dalem sakoenja. •

Di itoe tenga·hari ia pergi ka kamarnja Sie Tjoen, dasar malaekat penoeloeng ada padanja, itoe anak moeda kabetoelan lagi tidoer kapoeles- an di medjanja samentara Kim Tjian tiada ada di si toe. Ia djadi girang sekali. Ia lempar sa- poelangannja ka atas medja dan temp.o hen dak singkirken diri, ia sengadja gojang itoe medja hingga anaknja Sie Kiauw mendoesin dengen kaget. Tapi lantes djoega ini pamoeda tidoer kom bali, roepanja ia ada sanget ngantoek.

Dengen begitoe, Ke Hoei boleh berlaloe de- ngen laloeasa.

Tiada antara lama Kim Tjian masoek di si toe.

Ia dapet liat itoe sapoetangan, laloe ia djoempoet.

Satoe baoe haroem sampok iapoenja idoeng dan itoe datengnja dari slampe terseboet jang indah ; toelisan dalem sapgetangan itoe sigra ia tampak.

.,Apakah artinja ini 1" ia tanja dirinja sendiri.

.. Dan, dari manatah ini sapoetangan datengnja 7"

" T api, akoe perdoeli apa ," achir-achir ia am- . .

....

)

,

,

(13)

420

bil poetoesan; ia maoe simpen sadja. kapan Sie Tjoen tanja. ia boleh aekalian minta taoe ar- tinja.

T etapi tentoe sadja sampe ia menc;loesin dan sampe lama lagi. dan nistjaja djoega boeat sela- manja. Sie Tjoen tiada aken tanjaken itoe sapoe- tangan. Dari ini Kim Tjian dapet anggepan. itoe boekan poenjanja iapoenja madjikan. kaloe madji- kannja jang poenja. nistjaja Îtoe pamoeda soedah tiari. HAbis. dari manakah sapoetangan ini dateng- Dja 1"

Kamoedian ia ambil poetoesan boeat mentjari taoe.

Besoknja, dali pagi-pagi Kim Tjian soedah pasang mata oleh kerna ia dapet doega'an pasti.

itoe sapoetangan moestinja dibawa ka dalem kamar ol eh laen orang, jang belon ketaoean siapa.

T ernjata ,ia mendoega boekan boeat pertjoema.

ltoe siang Ke Hoei kom bali soedah dateng di orang poenja !<amar boeat tjari taoe kasoedahan- nja iapoenja .. pantjing", dari loear kamar ia liat Sie Tjoelll lagi tjari boekoenja dalem koffer, ia tiada maoe ketemoein anak moeda itoe, ia ber- laloe dari sitoe boeat balik kom bali.

T etapi sigra djoega ia berhadepan sama Kim l'jian .• "Ha' bagoes; perloe apa kaoe dateng . ka itoe 'kam ar 1" itoe anak menanja dengen gá-

gah. ..Lekas bilang, atawa akoe nanti bertreak ,"

Ke Hoei kager, tetapi lantes djoega ia tabah kom bali lantaran ia dapet kenjata'an, ia ber- hadepan sama satoe anak ket jiJ. Lantes ia te- gor anak Îtoe.

"Akoe Kim Tjian, Siangkong poenja peng- ikoet sedari ketjil," Îtoe anak djawab dengen lantjar. "Dan kaoe, hoe sjapa 1" ia balik me- nanja.

421

Oh I kiranja soedara Kim." Ke Hoei menja- oe; seraja tertawa. "ma'aE. akoe

~iada

taoe:

A~o~

Ke Hoei. Sio-tjia poenja penglkeet da? ketll!.

Ini boedak kasi djawabannja menoeroetin penJa- oetann;a Kim T;ian. . .

"Oh' kiran;a Atjie Ke." Itoe anak dlOega me-

noelad. .. K . d k

"Soedah, soedara Kim dan AtJl ~ tla. a ena : didenger," kata Ke Hoei dengen tJerdlk, "be-

gini sadja:' Akoe panggil kaoe ade dan kaoe panggil akoe Atjie." .. ..

Begitoe djoega akoe moefaket, AtJle.

:',Sekarang akoe hen dak tanja ade~oe," Ke Hoei berkata poela, "apa kemaren S.lan.gk~?g ka oe liat itoe sapoetangan di atas ~edJa.~Ja 1

Hm dia jang poenja '" kata Klm TJlan da- le~ h~ti. "Pantes, orang besar hatinJa }joega besar Biar akoe nanti ganggoe padanJa.

. , , k 1" Ke

"Apa kaoe tiada denger petl{~ta an

.0" .

Hoei oelangin lantaran anak ltoe d,~m sad)8.

Bilanglah, Siangkong ka oe dapet hat atawa

" 1"

tiada itoe sapoetangan ..

"Djangan terboeroe napsoe, Atji~oe," Ki~ TJlan djawab kamoedian seraja bersen1?em, "blar .be:

gimana djoega, Atjiekoe kamoed,an a~te.n dJa~~

mantoe orang dan dari itoe, sabarlah sedlbt ...

"Hoes' kaoe djangan bitjara ser:nbaranga?, soedarakoe," Ke Hoei berkata, tetapl moek~nJa lebi doeloe soedah berobah marah, "kaoe tlada taoe doedoeknja perkara."

"Nah 1" .

"Kaoe tiada taoe, Loya dan Thayth~y m~t rangkep Siotjia poenja djodo ~ama dJod~nJ~

kaoepoenja Siangkong, lantaran Itoe akoe dJadl brani sampeken itoe sapoetangan. Akoe beker- dja boeat bales kebaekannja nonakoe. Kaoe

(14)

422

djoe~a

nistjaja ada pikir begitoe terhadep pada'

madJlka~

. kaoe: baek kaoe biJang padarija boeat lekas blkm dJodo itoe terangkep. Kaoe tentoe mengarti maksoednja itoe sairan, jang artinja saoepama batoe permata moelia jang menantiken datengnja pembeli. Lekas kasi taoe Siangkong kaoe,

~oepaja

kamoedian tiada sampe gaga!."

.. Ma a,f. kaloe begitoe," Kim Tjian bi/ang, .. akoe . tlada taoe Atjie poenja dateng ini ada boeat Itoe maksoed. Atjie soedah bitjara teroes- terang, akoe djoega boleh tiada oesah rnembo- hong,

~oya

kirim Siangkong ka mari poen ada den ge? Itoe maksoed, tjoema soepaja Loya di . Slm tlada menampik dengen sembarangan, ia go~.naken alesan boeat toempangin beladjar.

AtJle mengarti sekarang 7"

.. Ja," saoet Ke Hoei sambil manggoetin kapa- lanJa.

.. Sekarang begini," Kim Tjian kata poela de:

ngen

l~loe~!la,

.. kita ada poenja satoe maksoed, baek

klt~

dJangan bekerdja tanggoeng-tanggoeng.

Baek

A~Jle

taro tanda-mata jang toelen, dan akoe, akoe dJoega nanti lakoeken pakerdja'ankoe de- ngen baek."

..

~aeklah

. kaloe begitoe, T api kita haroes kerdJa dengen teliti soepaja tiada sampe gaga!."

.. ltoelah, akoe mengarti, .. Kim Tjian djawab.

L~ntes

Itoe doea orang berpisa'an dengen ke- pastlan.

T

~tapi sc:ga~a a~a

soedah moesti toeroetin dja- lannJa kedJadJan Jang soedah ditetepin, demikian poela dalem hal perdjodoan. Oleh kern a ge- loembang berombak tiada tentoe, kadang-kadang

b~sar

den gen

~endadak,

dan tempo-tempo dja- dl anteng seka!.. T enaga menoesia tiada sang- goep robahken itoe.

/

423 .

Ke Hoei maoe belcerdja dengen soenggoe-

*

8oenggoe, saban sa'at ,ia. ,tiari koetika. b~ek .lan- taran apa jang mendjadl maksoednJa la !Iada njataken pada iapoenja nona dan ten tang pem- bitjara'annja Kim Hoei djoega ia tiada, timboel- in lagi. Ia mengarti, Bouw T an tiada soeka de- nger itoe ...

Soeatoe hari Bouw T an soeroe ia bcnaken pra- bot bà as berias, di sitoe ia dapetin !'atQe pasang toesoek konde dari batoe poealem, diam-diam satoe batang ia masoe!<in ka daIFm tangan ba- djoer.ja dan den gen gt'.mpang itoe ii'l soedah bisa sampeken pad a Kim Tjian, sebaliknja ini anak nakal, jang djoega tiada tjerita ?pa~apa. pada Siangkongnja, bisa tjoeri orang poen}a kJpas mdah dal'i dalem koffer, di mana ia taro itoe toesoek konde sedeng kipas itoe ia serahken pada Ke Hoei dengen diboengkoes sama sapoetangannja itoe boedak prempoean, Eoeat iapoenja kebra- nian, djoega di 'kipas itoe jang diseboet Tjie-kim- Cie ia toelisin perkata'an jang artinja se bag i sam- boetan dari toelisan dalem sapoetangan terseboet.

Seperti Ke Hoei jang mengarti soelat, Kim Tjian poen ada terpladjar baek. .

Permoela'an bagi kita soedab bagoes, tmggal

ter~esannja,"

kata Kim Tjian pada Ke Hoei, de- mikian poen itoe boedak pikir, .

Kamoedian marika berpisa'an. T etapi Ke HoeI moesti ketemoeken ha! ~':tiada enak. Di tenga djalan ia ketemoe pengikoetnja Kiauw Nio jang dipanggil H~ng Hoa Djie, oesiani,a baroe doea- belas tapi soedah tjerdik betoel; Jtoe anak me- nanja ini Atjie abis dari mana,

.. Akoe pergi petik kembang di kebon," Ke, Ho'ei djawab.

(15)

424 .

"Mana kembangnja, basi akoe satoe," Hens

Hoa.·Djie minta.

I.Minta apa, akoe toch tiada pegang kem- hang?" .

.. Ach. akoe tiada pert)aja. Tjoba akoe preksa ...

,~an .abis bila?g begitoe. ia toebroek Ke Hoei lang la pegangm dengen kentjeng. '

.. Kao~ betoel nakal. Heng Hoa," Ke Hoei kata.

"Kaoe hada pertjaja akoe. itoe kaliwatan. Taro ad~, kenapa kaloe akoe tiada maoe kasi kaoe ?"

Abls bilang demikian dengen gampang Ke Hoei lepasken diri dan berla oe dari sitoe.

. Biar ia. masi ketjil. Heng Hoa Djie merasa had a enak sendirinja. jang mana ternjata dari paras moekania berobah merah. Tiada meno-

ap~:'

ia

bil~n~ k~moedian.

T

eta~i

djoestroe ia lagl toendoeK. la hat satoe boengkoesan. laloe ia poengoet.

it?elat~ ada itoe sapoe-tangan jang Ke Hoei kedJa d)ato dengen ia sendiri tiada taoe. De- ngen ~asoekin itoe dale sakoenja. deugen liada

~oemb~rah . H~ng Hoa Djie balik ka kamarnj~

lapOen)a njonja .

.. Ka ~ana ka oe pergi 1" Kiauw Nio tania. dan tem?o hat or~ng p,oenia roman. itoe njonja me- nanJa. sama Slapa la soeda berselisih.

lni boedak laloe, bilang begimana Ke Hoei soedah perlakoeken ia ·kasar tjoema boeat oeroesan kembang: .. Tapi ia. kasi katinggalan satoe boeng- k?esan. ltoe akoe hq.\\ nanti bajar poelang '" ia bllang dengen gregetan.

.. Boengkoesan apa itoe. mari kasi akoe liat,"

Kiauw Nio kata.

Heng Hoa Djie lantes serahken.

Kiauw Nio sigra boeka dan preksa kasoeda- hannia di iapoenja aer moeka

terd~pet

satoe

425

tekoekan jans loear biasa, hingga siapa

s~dja

jang liat, nistjaja bisa meraaa keder. Itoe hada seharoes'nja ada }l)ada dirinja ini prempoean

eilok. . N'

Itoelah ada pernjata'an dengki dari Klauw 10

ini pada Bouw T an dan Ke Hoei. pada siapa ia memang ada dendem ha ti diaI?-diam •.. b?eat sebab jang itoe nona dan

boeda~nJa

sen.dm

ha~~

dapet taoe. Djadinja. tjoema Klauw NIO sendm jang ketahoei.

Heng Hoa Djie djoega tiada dapet taoe.

Dan. apakah adanja itoe?

Kim Hoei ada tjinta negrinja den gen hati dan antero njawanja. bagi itoe n.asib m~lang.atas .diri- nja-jalah itoe perlakoean had a adll dan

B~g1nda

Djin Tjonet. tiada bikin ia mendendem

h~h p~da

djoendioengannja itoe; ia melaenk:n blsa s~m­

pen iapoenja kamendongkolan dan hmpaken ltoe pada diri sendi~i I T etapi i?i d~oestro~ jang !"en- djadi lantaran kenapa sad]e~ lapOen)a .bahk ka desanja, ia tiada bergoembllah sebagl doeloe- doeloe. Laen-Iaen perkara ,besar bel on tentoe bisa bikin ia djadt begitoe rqepa. T api toch ia masi mentjoba mentjari hibo ran. Ka mana sadja ia pergj' kapan ia dapet tao.e ten.tan? soeatoe tempat rame dan indah. boeat ltoe la had~ goe- naken tempo jang tentoe. kadang-kadaIJg t]oema boeat bebrapa hari. sa toe tempo sampe belasan hari hingga ia ~da saoepama tiada in~et poelang.

Selama begitoe Ho-sie &aorang lang oeroes segala apa di roema. lni istri soedah ber~a~a sebrapa bisa boeat bisa bi~in ha~i soeamtn~a terhiboer. itoe semoea siaSla sadJa. maka la laloe lepasin apa jang soeami itoe hendak pe~­

boeat asal hatinja bisa dibikin legah. Ho-sle

(16)

426

mengarti, dalem keada'an seperti ltoe ~da palirig ben er kapan ia oeroes kewadjiban sen:liri.

Djangan kata Ho-sie, Kiauw Nio seildiri am- pir boleh diseboet tiada perna dapet moeka.

Kerna itoe, ini goendik jang lDoekan dari toeroen- an baek-baek, soedah tiada bisa toelad tingka- lakoenja iapoenja njonja roema. Boekan sadja begitoe, ia masi moeda dan Kim Hoei soedah beroesia !joekoep tinggi, itoe nistjaja tiada bisa toeroetin iapoenja kahendakan. Dari itoe b®ekan ada kedjadian jang loear biasa kapan kamoedian ia bisa bikin perhoeboengan 8ama tetamoe me- noem pang dari itoe beka3 mantri jang diseboet Bok-pin Sianseng. Soeatoe hari Kiilt'W :.Ji'î dan ito'e Sianseng lagi maen tjinta-tjinta'an dl taman siapa ta oe marika ampir kena dipergokin

boeka~

dengen maksoed sengadja oleh Bouw T an dan Ke Hoei jaag kabetoelan pergi ka taman itoe.

Marika terpaksa moesti menjingkir dan

b'~ roen­

toeng boeat marika, itoe nona dan boedaknja ti- ada dapet liat iaorang. T etapi ini soedah tjOt

:~oep

boeat bikin Kiauw Nio djadi sakit hati pada doea orang ini, lebi-Iebi tempo ia dapet taoe, lantaran njalinja ketjil. itoe Sianseng soedah ma- boer dari itoe roema hingga ia djadi tiada poenja katjinta'an lagi: la soedah tjoba, ia tiada bisa '?apet . djalan boeat poewasken kadengkiannja lang háda beralesan, sekarang Heng Hoa Djie s7perti djoega kasiken ia simdjata, tentoe ia djadi guang boe kan kapalang. Lal oe boedalènja itoe ia akalin, jaitoe ia bilang, baek sapoetangan itoe dibriken padanja dan sebagi gantinja, ia nanti bikinin pakean.

.. Ach, Nay-nay, kaoe tjoema omong sadja,"

Hoa Djie membangkit. .. Doeloe bebrapa kali akoe teiah anterin barang pada Sianseng, sa ban-

427

saban kaoe djandji hendak bikinin badjoe, mana sekarang djandji ka oe itoe ? Ddn sekarang, kombaIl kaoe hendak bohongin akoe ... "

"Soedah, kaoe djangan se~oet-seboet perkara jang soedah liwat," Kiauw NIO kata, .. sek~r.a~g akoe djandji, betoel-betoel akoe nanti blkmm kaoe badjoe. Pertlaja toch pa~akoe ,'"

T ernjata itoe anak gampang dlboedJoek, dengen girang ia soeka tlima baek, dan ,boeat keb,aekan- nja itoe njonja, lebi doeloe ia bllang banJak-ba- niak trima kasi.

Soedah" kata poela Kiauw Nio, "Sekarang

ka~e

haro'es djandji padakoe bahoea ini kaoe tiada bol eh tjeritaken pad a siapa djoega, da~

lebi djaoe. moelai ini hari, kapaH ak?e lag~

doedoek sama Loya, kaoe tiada boleh dl~m dl dalem kainar bersama-sama. Kaoe moest! me- nantiken sadja di loear sampe akoe panggil apa- bila akoe perloe kaoepo~nja pakerdja'an."

Heng Hoa Djie djandji begitoe.

Soeatoe hari Kim Hoei poelang sampe malem seabis doedoek mi noem bersama sobatnja di loearan koetika masoek ka dalem roema, ia da- pet

ta~e

Ho-sie soedah tidoer. la, pikir baek tiada ganggoe itoe istri, laloe ia pergl ka.kamar- nja Kiauw Nio, itoe goendik jang soe?ah sam- boet ia dengen girang dan lantes sedlaken aer thee. Hoa Djie bener sadja lantes pergi ka loear,

Kiauw Nio soedah ambil poetoesan tetep, boeat permoela'an dari ma~soedn~a, ia. ~itjara t~nta~g Kim Hoei itoe poen)a paslar dIltoe han, abls itoe baroe ia berloetoet di orang poenja hadepan sambil kasi taoe, ia hendak kasi taoe satoe per- kara penting.

.. Oeroesan apakah itoe 1" tanja Kim Hoei. jang

(17)

428

lebi dikenal den gen panggilan Kim Kong. ..Bi- lang sadja padakoe."

.. Dengen kabetoelan akoe dapet satoe matjem barang jang penting," Kiauw Nio djawab, .. tetapi soepaja tiada sampe terbitken kakliroean, lebi doeloe harep Loya preksa dengen teliti daR de- ngen diam-diam."

.. Apakah jang kaoe dapetill 1" Kim Kong kom- bali menanja. Ia heran jang ini goendik tiada sari-sarinja bitjaraken oeroesan dengen tjara be- gitoe. Kombali ia oelangin pertanja'annja.

ltoe goendik tiada banjak bitjara lagj, ia ka- loearken itoe sapoe-tangan dalem mana ada ter- boengkoes kipasnja Sie Tjoen, itoe ia serahken pada itoe orang toea.

Kim Kong samboetin dan preksa dengen baek, maka boenjinja itoe toelisan ia lantes ketahoei.

.. Dari mana kaol' dapet ini ?" ia tanja kamoedian.

.. Sajang akoe tiada brani bilang, Loya," Kiauw Nio' menjaoet dengen roepa jang dibikin ber- koeatir .

.. Bilang sadja," Kim Kong bilang," .. bilang sa- dja, akoe mengarti begimana haroes berboeat.'"

.. Ta pi akoe minta Loya tiada djadi goesar,"

Kiauw Nio kata poela. Ja kaliatannja soetla se- kali maoe bitjara.

.. Kaoe bilang sadja," Kim Kong kata lagi.

Kiauw Nio oendjoek kesangsiannja, sampe Kim Kong oe1angin pertanja'annja, baroe ia oendjoelr' roepa apa boleh boeat. .. Koetika tadi pagi akoe pergi ka kamar Hoedjin boeat membri stamet pagi," kata ia achir-achir, .. di betoelan kamar Siotjia akoe dapet poengoet itoe sapoetangan ... "

.. Orang hina '" Kim Kong berseroeh, hingga ia Joepa sa ma djandjinja, .. orang hina' kaoe hrani herboeat hegini 1 . . ."

'i29

d k' as ia masoekin Laloe itoe sapoetangan an lp

dalem sakoenja. b k d" Loya" Kiauw Nio H kaoe sa ar en m. • b .. arep " t ia sengadia per oeat memhri inget. b tetar .; oe perkata'an nanti bikin sebab ia taóe etoe .. I.oe . soeami. ..In i ada berkobar am~arahn)a lapoen)aboeat ini hal kita

la roema-tangga,

oeroesan re~ 'b t Lakoekenlah doeloe pa- tiada boleh nhoet-n

I?~'

T api toeroet pengliatan- preksa'.an de:.gen

~~ I~:

Siot;ia ;ang berboeat de-

k~e,.

tlada B llsa

h

d~:di

sekali Ke Hoei ;ang lakoe- mlklan... 0 e )

ken \" . e mengarli aken nase-

I b k s mantn mao T .

toe e . a . d bilang apa-apa. apl hat itoe, la

lante~

dtla a k maka ia tiada dia- . h 1 b'k' ia tla a ena , k k Itoe a 1 10 d'knia itoe ia masoe a di tidoer, beISa~adgoen I t'ada m~ngganggoe ia- dalem kamarn)a engen I

poenia istri.

FATSAL

xxxn

. d h ber ikir dari itoe, boeat Kiauw Nlo soe a ,P I' b'k' t goering

hk B T an la per oe I 10 er roeboe en

H o~w d .. mengarti djoega, ia tiada doeloe Ke oei, an la k embitj"ra'an- boleh bekerd;a se~baradnga?k"ma a

Fa

taoe bener,

. . atoer set)ara eml 1an. . b d

~~m

Hoei boekan ada saorang

toe~

lang dera at d' k b n;a haroes dllawan engen keras, dja I Ta a~and' ia mendoega pasti, katierdikan. etapl )oeg

.; mengasi hasil ba- pakerdja'a.n~;a. barokesan at·e

da herhasil antero- goes sedlkltn)a, apan la

nia. . d get goesar dan

Kim Hoei sabenern)a. a da san , kesabaran . k l ' ia mast a a poen)a

~~e;a~ :iki:e~:r it~e

terlebi djaoe. dari itoe. pada

(18)

I1

430

Ho-~je

i.a

tiad~

tjerita apa-apa pada besoknja' pagl: d)Oega..Jl moekanja ia tiada oendjoek ia- poen)a .kemasgoelan. T api hoe siang diam.diam

~a pel~l

ka

~amarnja

Sie Tjoen, di mana, boeat

~apoen)a ka~Jran~?n,

ia tiada dapetken pamoeda ltoe serta Klm TJlan.

Si~ra

ia masoek ka dalem, paling doeloe orang poen)a koffer boekoe jang ia preksa Kim T"

t r . t d h b' d . . )lan e nJa a soe a elCer Ja den gen tjepet, tiada he-

~an

kaloe sekarang ini toean roema biaa dapetin

!toe !oesoek. ~onde poealem kapoenja'annja ia- poenJa . poe~n, )ang. ia kenalin betoe!. Tiada tem- po

lag~ ~I~

HoeI berlaloe dari sitoe, ia pergi pada IstnnJa. .Ho.sie ia sigra tegor, mana itoe btoesoek konde Jang baroe-baroe ini ia serahken

oeat Bouw T an.

. ..!toe

a~oe

soedah kasiken Bouw T an, sekarang

t

Jang sImpen," itoe istri djawab, tetapi ia be- on .se~pet ten gok parasnja Kim Hoei, jang toch masl . tJoba semboeniken kagoesarannja.

..

~)oba

soeroe ambil, akoe maoe liat," Kim HoeI kata poela.

Ho.sie.

pa~ggil.

boedaknja, boedak itoe dipren- tah.

~e~gl ml~ ta

ltoe sapasang toesoek konde pada po~tnnJa .. ~lada antara lama itoe boedak kom- bah, tetapi t)oema dengen sebatang toesoek kon- de,

k~tanja,

.biar ia soedah oebek.oebekan, Bouw

;: an

t,~da

biS? dapetin jang satoe lagi; Ke Hoei

k~d~

bIs a kasl katerangan, lantaran djoestroe sa- .'t~Ja sedeng berat. Bouw T an bilang, ia nanti tJan teroes sampe dapet. .

..

S~ed~h., ~oendoer

I" Kim Hoei prentah boe- dak IstrlnJa. Hoe. Satelah tinggal ia berdoea'an 8ama Ho.sle, dengen soeara mendjengekin ia berkata, - .. Bagoes roepanja koepoenja gadis I Apa pantes la berboeat demikian?"

=

431

Sekarang Ho-sie dapet tengok kamoerkahan di moekanja itoe soeami, tetapi ia masi gelap bagi doedoeknja perkara ; ia merasa aneh sekali.

.. Kena.pa kaoe djadi goesar boeat oeroes~n sa- begitoe sadja, Loya? Bouw T an toch lagl men- tjari teroes, boleh dja!ili ia kaloepa'an. taro ... "

Ini njonja soedah bitjara apa Jang la rasa ba- ek, dengen itoe pertanja'an ia boekan .maoe me- nangin poetrinja, ia tjoema pikir apa Ja.ng pan:

tes; tetapi ia nistjaja tiada taoe, oleh Klm Hoei itoe maoe dianggep sebagi perlindoengan boeat Bouw Tan. ..Boleh djadi sekali ia soedah ka- lóep~'an bahoea ia soedah anter itoe ka kamar toelis , ... " ini soeami kamoedian ~ilang sam- bil bersenjoem sindir.

.. Eh, kenapatsh boe bilang demikian, Loya ?"

Ho-sie menanja dengen sanget heran.

Dengen kasar-kekasaran jang sabegitoe djaoe ia belon perna oendjoek-Kim Hoei lempar ka depannja iapoenja istri itoe boengkoesan deIlgen sapoetangan daiem mana terdapet itoe sebatang

toe;;~,t.l~ kon de pOt!fllem. "ltoeJah ada perboeatan jang banoes dari kaoepoenja anak jang manis I"

,.Ana "sekarang ka oe hendak bilang 7" ini soea- mi menanja poe!a dengen djengekan tatkala Ho- sie soedah preks8 toesoek konde terseboet.

Da:i mana kclOe dapet inj, Loya?" Bahna

he~a[)nja .

Ho-sie soedab madjoeken

pertania'~n

demikian, hingga Kim !-loei kasi katerangannJa dengen tjara jang sen git. :' T etapi akoe. m~si ,~~n:

dang katjinta'an antara sjah dan gadlsnJa, ~l'll orang toea kata kamoedian dengen poetoesann)a, dari itoe akoe kasi tempo tiga hari boe at Bouw

Tan

t:'lri djalan memboenoe diri. Djangan ka- temoeken akoe lagi sabelon liwat itoe tiga hari ," .

Abis Kim Hoei berlaloe dengen sanget moerkab.

I

I

(19)

I

432

Hatinja Ho-sie boekan ma en dibikin loeka oleh itoe kedjadian pada mana ia tiada taoe' apa-apa.

tetapi. biar ia merasa maloe a tas apa jang ia dapet dari soeaminja. ia tiada djadi mendóngkol pada soeami itoe. Tjoema iapoenja katjinta'an pada Bouw T~ jang bikin hatinja loeka betoeI.

Dengen tindakan jang tiada tetep ia lari ka ka- marnja Bouw T an. di sana. tempo dapetin ga- disnja itoe masi mengoesek. ia tiada tahan boeat tiada lepasken tangisan menggeroeng-geroeng sambil toebroek poetrinja itoe.

- Bouw T an ada dalem kagelapan jang lebi- lebi, pasti sadja ia djadi heran boekan Inaen.

Dengen banjak soesa ia boedjoek iboenja itoe sambil berbareng madjoeken pertanja'an, oeroes- an apa jang mendjadi sebab hingga iboenja dja- di begitoe. Dan Ho-sie. den gen sedi dan lelah

bisa djoega kasi denger penoetoerannja.

Sekarang ada gilirannja Bouw T an boeat djadi ' sanget kaget, hingga parasnja djadi berobah S,j-

nget poet jet. Ia poen achirnja menangis seper- ti iboenja itoe.

"Akoe bener-bener tiada táoe ini oeroesan.

iboe," ini nona, bilang achir-achir. Dengen ia- poenja perkata'an Bouw T an bilang, ia tiada taoe sama sakali hal Îtoe. Ia sendiri toeroet he- rap, begimana iapoenja itoe satoe perias~ n kapala bisa ada di kamar, ja, di dcllem koffernja Sic Tjoen.

Nio-sie, Bouw T an poenja baboe, terharoe sekali atas kedjadian itoe, ia poen pertjaja betoei nonanja tiada berboeat demikian. Dengen ingin taoe' apa-apa, ia sigra pergi pada Ke Hoei boeat minta katerangan. T api amat tiada beroentoeng, dan itoe boedak prempoean orang tiada bisa da-

• petken maski tjo€ma sa toe pata perkata'an. Ke Hoei dapet sakit berat, dan pelljakitnja moclai

~'

,...,...:..-

- ---.~- - -

433

adalah sadjek ilangnja itoe sapoe-tangan. jang ia tiada bisa tjari ketemoe hingga itoe menerbit- ken kakoeatiran boe kan sedikit atas dirinja; lan- taran itoe djoega, itoe penjakit hinggapin pada- nja. Dengen doeka Nio-sie balik pad a njonja dan llonanja. ia kasi taoe begimana keada'an Ke Hoei. jang tiada bisa kasi katerangan apa-apa.

Kombali Ho-sic menangis.

Bouw Tan djoega menangis, tapi sebrapa bis a ia tjoba tahan kasoesa'an hatinja itoe. ..Ajah soe- àah kasi itoe poetoesan, biarlah akoe toeroet, " ini non a bilang, .. tjoema biar apa djoega, akoe tiada bisa tinggalken ini doenia dengen mata tertoetoep.

Akoe 'penasaran betoei jang akoe belon bisa baJes iboe poenja katjinta'an ... "

Soearanja Bouw T an ampir serak.

~,Oh, anakkoe," bertreak Ho-si sambil toebroek poetrln)a itoe, "anakkoe, oh... Kaloe kaoe ichJas boeat abisken djiwamoe, mari kita sama- sama berlaloe dari ini doenia ... ..

Bouw T an djadi tersedoe-sedoe. "Tiada, iboe,"

ia kata, .. tiada ... itoe tiada bisa djadi. Kaoe tiada boleh ambil itoe pikiran pendek, lantaran Kim Tjiang baroe beroemoer toedjoe taon. Pada siapa adindakoe itoe nanlÎ menjender kapan kaoe djoega toeroet akoe 7 Akoe koeatir itoe nanti bikin poetoes toero~nannja koelawarga Kim ... ..

Tiada oeroeng, seabis berkala-kata, poelrinja Kim Hoei toebroek dan pF:loekin iboer,ja itoe.

jang menjender di pembarin~ian dengen tiada poenja tenaga. T api it'Je njonja meraf'a betoei perkala'annja iapoenja gadls itoe. Memang djoe- ga ben er, siapa ;ang ~af\t; r3wat Kim Tjiang kapan ia poen toe roet binasa? Tjoema hafinja ada kliwat lemah. '

28

l

(20)

...

I

I

Pengabis~nnja Nio-sie jang bikin marika itoe b~en~i menangis. ..Akoe dapet sa toe akaI ba goes, nJonja dan nonakoe." itoe baboe bilang. ..Boe- a~ .no~a, ti~ggal~~n i~i doeoia tiada bisa, tetapi d}oega la tlada Ol sa hnggal te roes di sini, .... "

.. Abis begimana?" Bouw T an menanja.

.. A,k~e soedah pikir." baboe itoe bilang, .. da.

lem 1l,I hal kila. hc:rot's dapet katerangannja Ke Hoei. sajang ia ilOe sedeng sa/tit, keras. sedeng boeat menantiken lama-lama, kita tiada ada poe- nja tempo .... , ..

.. Abis 7" tanja Ho-sie.

.. Paling bener kita ,goenaken tipoe." Nio-sie kata poela, .. boeat kJabcein Loya selama kamoer- kahannj~ masi mendidi. Akoe niat sewa praoe, dengen Itoe akoe nanti bawa nona dan Ke Hoei ka T ong-koan boeat tinggal doeloe di sana, ka- pan da~i Ke Hoei kita soedah' dapet katerangan, baroe klta atoer poela begimana baeknja, Boeat nona, di perdjalanan akoe nanti tanggoeng ke- sIametannja, tjoema Ho diin di sini haroes bisa

.berlakoe soepaja Loya dapet dibikin sa bar ...

,Biar Nio-sie soedah kasi tang~o ,r,gan, tia.1a oeróen~ Ho-sie bilang, ia djoeslroe koeatirin ma- rika itoe di perdjalanÓln; iattang ada or' ng-orang prempoean jang tiéida mempoenjai goena.

Bouw T an jóng menjinta iboenja dan berbakti, djoega njataken ka' eratannja. Sadjek ia dilahir- ken, ia belon per.Q tcrpisa dari iboenjé\, begi- mana sekarang ia moesli dipisaken; lebi djaoe ia tiada poenja itot: kebranian boeat tiida toeroet perkata'annja iapoel.ja ajah, jang boeat ia, ia anggep .,da· sebagi ,wet negri, .. Bener-bener akoe tiadéJ blsa 'oeroet, baboekoe," ini nona bi- lang.

.. Kaoe kliroe Siutjia," Nio-sie membQedjoek,

t .~ _ _ _ ~_ ', _ _ _ .

\'

435

.. kliroe sekali anggepan kaoe. Kaoe, tiada boleh mati dan djoega tiada! boleh tinggal di sini, se- dikitnja boeat tempo jang êliwatesken. Ini ada boeat goena djiwa dan nama baek kaoe sendiri.

Apabila kaoe toeroet perkata'an Loya, kaoepoe- nja penasaran djadi tiada dapet dibikin lampias •

- Tapi, kapan Siotjia tiada maoe oendjoek diri di hadepan orang banjak," itoe baboe kata teroes, .. itoe ada perkara jang gampang sekaIi. Ke Hoei kabetoelan lagi sakit, ia boleh disamarken sebagi Siotjia den gen pake Siotjiä poenja pakean, dan Siotjia boIeh pake iapoenja, boeat menggantiken djadi boedak selama dalem perdjalanan itoe.

Boekankah ini ada baek se kali 1"

Ho-sie diboedjoek lebi djaoe sampe ini njonja tiada bisa tiada njataken moefaket. Memang itoe ada itoe djalanan, apa lagi orang maoe tjari.

Sembari menangis sekarang HO-!lie jang boe- djoek, Bouw T an soepaja gadisnja itoe soeka me- noeroet. Ini iboe bilang, kapan peetrinja itoe bener tjinta ia, toeroetlah iapoenja perkata'an ini sakali. Dengen begitoe Bouw T an tiada bisa membantah lebi djaoe, maski ia tiada bisa tahan mengoetjoernja iapoenja aer mata. Berdoea-doea- 'an, ini iboe dan anak, menangis dengen amat sedi.

Nio-sie tiada maoe hadepin itoe pertoendjoek- an jang bisa bikin ia tiada 'bisa bekerdja, ia lantes ka loear dari kamar, Dengen pertoeloeng- annja iapoenja soeami jang bodo, Gouw Leng, ia bisa bikin sedia praoe jang hendak digoella- ken, begitoe djoega tiga djoli jang hendak dipa- ke boeat angkoet nonanja, Ke Hoei dan ia sen- diri, ka pinggir soengei. Dan koetika ia soedah sediaken djoega pakean jang perloe dibawa, ka- tjoeali satoe stel boeat Ke Hoei dan 80uw T an toekaran, ia ketemoekeri madjikannja .

• i

I

I

(21)

436

Sebagi Bouw T an pada iboenia, demikian poen Ho-aie pada anaknja, iaorang sama-sama merasa aedi dan berat aken itoe perpisa'an jang moesti.

dan itoe satelah bekelin àpa jang perloe boeat ga- disnja itoe, jang sekarang soedah pake pakeannja Ke Hoei, selakoe boedjang, Ho-sie kas i slamet tinggal sambil menaniis. Bouw T an djoega am- bil slamet be rpi sa dari iboenja itoe dengen aer mata mengoetjoer deres.

Dengen ringkes kita boleh seboet, Nio-sie soe- dah anter nonanja itoe dan Ke Hoei sampe di kandaran aer dengen slamet, praoe itoe kamoe- dian dikasi brangkat. Ia sendiri dan Gouw Leng toeroet dalem perdjalanan.

*

Dengen iapoenja mendongkol Kim Hoei balik - kom bali ka' kamar toelis, itoe waktoe kabetoelan Sie Tjoen balik, itoe pamoeda jang tiada taoe apa-apa sigra dateng ketemoein dan membri hor-

mat. . -

"Aneh," itoe anak moeda pikir dalem hati.

oleh kema ia dapet kenjata'an, kelakoeannja itoe Pehoe ada lot>ar bias a sekali. Ia boe kan tjoema tiada di-open, malah kaliatannja ia dikasi oen- djoek aer moeka tiada senang.

Poetranja Sie Kiauw boekan ada saorang ren- dah, tentoe ia tiada poewas dengen itoe perla- koean, la taoe ada koerang baek boeat toem- paken perasa'annja itoe di hadepan toean roema, ia djadi pikir sadja dalem hati, dengen mendong- kol, kenapa ia moesti trima perlakoean terseboet sedeng ia dateng ka sitoe boekan boeat menge- mis. Sigra ia mendoega pasti, Kim Hoei roepa- nja tiada senang atas iapoenja menoempang ting- gal itoe. lni anak moeda djoega lagi mendong-

LI' ...,~ -- - ~._-

437

kol di aatoe waktoe. djadi ia tiada maoe pikir.

itoe ada hoeat pertama kali jani Kim Hoei ber- lakoe demikian-doeloe-doeloe belon perna. malah sebalikan oráng toea itoe selaloe lajanin ia de- ngen manis dan bergoembirah. . . .

Sie Tjoen pikir pergi-dateng, achu-achu la oen- djoek kom bali hormatnja itoe pada orang toea.

Akoe hen dak membri taoe, Pehoe," ia berkata,

t i oleh kerna soedah lama akoe berpisa dari ka-

doea orang-toeaJcoe, akoe harep bis a dapet Pe- hoe poenja perkenan boeat akoe brangkat poe- lang ini hari djoega. Manka tentoe harep-harep akoepoenja poelang. Ol • "

"Djikaloe kaoe hendak poelang, baek sekah, Kim Hoei djawab dengen sembarangan, "ba~k kaoe lantes sedia kaoepoenja koeda. Memang djoega siang-siang kaoe ha roes poelang. Ol

ltoe tamparan bikin Sie Tjoen poenja aer moe- ka djadi berobah merah, kema perasa'an mal oe dan koerang senang berkoempoel djadi satoe da- lem dadanja. Bagoes ia ma si ada poenja kakoeat- an boeat tahan meledaknja iapoenja perasa'an itoe. Lantes djoega ia prentah Kim Tjian sedia- , ken iapoenja koeda.

Kaoe hendak pergi ka mana, Siangkong?"

ito~

pengikoet tanja dengen nenln.. Ol Peri oe apa banjak moeloet, bmatang I Itoe m:djikan membentak. ..Pergi lekas sediaken koedakoe. Kaoe maoe akoe poekoel ?"

Kim Tjjan lantes singkirken diri boeat sedia- ken apa jang diminta. Ia taoe adatnja' itoe ma ..

djikan jang keras, djadi ia taoe begimana haroes ambil sikep di itoe waktoe.

Satelah sedia, kom bali Sie Tjoen kas i hormat pada Kim Hoei sambil ~asi taoe ia hendak.b~an~­

kat sekarang djoega tapi sekarang soearanJa tl-

I i i

I

,

(22)

...

I

,

.~

438

aèla l)e~oepa meinandang horrnat pada itoe orang toea hmgga .ora~g. toea itoe djadi mendongkol.

"Koerang a~Jar Int anak f" T etapi ini tjoema terpetak ~ad)a d~le~ hatinja, sebab biar ia lagi

~oes.ar, Klm H.oel. hada brani oetjapken perkata- a? ltoe ~pal~gl dl hadepan sobatnja poen;a anak.

DJoega. Ia ~Iam. sadja maski njata sekali ia de- nger Sle. TJoen !toe menggroetoe di wak toe ber- laloe dan hadepannja.

~ie Tj.oen brangkat dengen tiáda ketemoeken

lagl Ho-sle. '

. Ach~r-achir Kim Hoei mengelah napas. den gen nJata. Ia kata pada dirinja sendiri. begimana ia-

'1i>0enJa ~o~at bisa mendapet snak jang berlakoe-•

an demlkla~. Kamoedian ia preksa boekoe-boe- koe dalem Itoe kamar toelis. ia dapet kenjata'an se~oea ada b~ek, ~atj~eali di sitoe terdapet ka- leblan satoe klpasn)a Itoe pamoeda, jang roepa- nja soedah kaloepa'an dibawa lantaran brangkat- nja sanget terLoeroe· boeroe. Satelah itoe ini

~)la~~

toea

~ergi

kombali ka kamarnja

iapo~nja

~stn Jang lagl menangis sasenggoekan. Di korsi la roeboehken diri. pikirannja sanget pepet; me- lae~ken elah~n napas sadja jang bisa terdenger

dan moeloetnJa. '

. Ho-sie liat ~atengnja itoe soeami. sasoedah

~lsa tah~n sedllit iapoenja kasedian. soeami itoe la deketm. la berloetoet sambil minta ma'af.

... Boe~t .apatah itoe 1" Kim Hoei tiada bisa

tJada dJadl heran. .

.. Bo~at kelan!jangankoe. Loya." Ho-sie djawab.

Laloe la terangm perboeatannja mengirim Bouw Tan ka Tongkoan. ..Tapi. dengen minta Loya soeka meliat padakoe. akoe harep Loya soeka pandang sadja, dengen perginja itoe. anak kita saoepama ben er soedah mati ... "

,

,

• •

439

KombaJi Ho-sie menangis dell~en sedi. Boeat pertama mendenger, Kim Hoei djadi moerkah, tetapi kamoedian ia bisa tjegah me- loewapnja iapoenja kamoerkahan itoe. Biar be- gimana djoega. katjinta'an antara soeami dan istri masi kekel, lebilagi ia memang odd saorang ter- hormat.

.. Soedah, kaoe djangan nangis," ia lcata karnoe- dian seraja kasi i trinja itoe bangoen. "Perkara soedah berdjalan heeini djaoe, akoe nanli anggep itoe sama sakali tiada kedjadian,"

Dengen begitoe kasediannja Ho-sie dapet se- dikit hib0eran, sekarang tinggal ini orang-toea koeatirken tentang poet-rinja dalem perdjalanan- nja itoe.

Dan memang djoega, Bouw T an tel ah hadepin' bahaja.

Gouw Leng, dengen katieroboannja, soedah berboeat satoe kakliroean besar. Apa jang boleh dima'afken dari Nio-sie poenja soeami, adalah ia poen telah bekerdja dengen terboeroe-boeroe.

la soedah kena st!wa praoe badjak, jaug terdiri dari Ang Toa dan Ang Djie bersama saloe peng- ikoetnja, Ong Sam.

hoe doea badjak liat penoempangnja ada doea gadis lemah. saorang prempoean laeo dan satoe lelaki jang bodo. itoe bikin marika tiada takoet apa-apa. Boengkoesan jang marika itoe bawa jang bikin iaorang lantes maoe lakoeken paker- dja'annja. Marika ada t;oekoep pinter boeat be- kerdja betoel-betoel sebagi toekang praoe kapan marika taoe, penOempclDgnja ada orang tiada tjoekoep kaja boe at dirampas atawa penoempang- penoempang itoe marika tiada taksiran boeat bikin tjilaka.

Praoe dikasi dja.\ari den gen tjepet. tetapi lebi

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :
Outline : F ATSAL XXXIV