MICROFORM: SHELF SIGNATUUR

29  Download (0)

Full text

(1)

SIGNATUUR MICROVORM

BIBLIOGRAFISCH VERSLAG:

BIBLIOGRAPHIC RECORD:

MOE DERNEGATlEF OPSLAG UMMER:

I MM69C-I00.z~5

MAS TERNEGATIVE STORA GENUMBER: T

KITLV/Royal NetherlandsInstituteof SoulheasIAsian andCaribbeanStudie

SHELF NUMBER MICROFORM:

PaltJalJ tJooalawaDrlapan anak JaneploterIdUJerUakonolohC.'Balavla :1I0a Slane 10Klok,119141. ·4dL (287p.).;16cm

Sl n()-o~la lclseIlIcratuur...Theeventstake place la theprovinceurCulnedoDe durlnelb. roleo or the WanUEmperor or lh.MineDynasty•• In: LUeraluroIn Malaybylh. Chin or Indon..I.:aprovisional annolal. d blbUoeraphyI ClaudlneSalmon SlIaturhaal

AUTEUR(S) C.

ExemplurccCCUDS:

4 dL101 bd.(tamat)

M SINO 0291 dl 4

SICD. vaD orieln"l:

Shrlror. or orlelnalcopy:

M bb 8231N

Filmformaat/Sizeoffilmt Beeld plaatsing /Imageplacement:

Reductle moederfilm /ReductionMasterfilm : Jaar vanverfilming/Filmedill :

Verfilmd door bedrijf /Filmedby:

Sign.VlDmlcro\'Orm:

Shelf.f.ormlcrororm:

MSINO0191dl4

HOP/ 16/Sf mm

COMIC/liB 15:1 2005 KarmacMicrofilmSystems

(2)
(3)

f3

.o :

0-1'(' a

pcrtoclocugauul« itoe .10 a cmtio ',hoo\

IIj (l i ill pucnju tjomhhUlg 'f I Icr,;i~lr u,il<cif' I ikiu h re iu poeu]n perkaru ( ltood'Z'c\.

\. who or telah triuia back JlcfJui :I '. 00

dengcu tidn hild.1I kcbratau sntoe apl, . T . Sod djadi,f.;iraur sckulidonmcmbilanglnma UBi.

Bngitoclnh p:1II' besokan harinja ltoe kcdue IL pembellar telnh koondjocngken gcdongnJII Yo u11 Boo ukcn ocrocs pcrkara nikauln'I'eug Soi.

Ktjcrita'au Yo ocn Hoc itoc hari ed riKio

~1Ig telah lati kaboer,lantaran Hoedjin aelaloc urenaugie sadja,Seen Boe soeda djudi gocsar dnn

I;CWC8 aekali padll ia poenja anak Hoc [ang till, brculinja monggoda in poenja kasenangun, uinka satoe kali lantaran goesarnja soeda djadi terlaloe nence, Yo Foen Bee soeda menista pada analujn iloe begini: nAkoc socmpa akoo misti boel\ng (ocsir) itoe anak.· l\hka Y" Soeu Boe lalcejela- uarin socrnt plekat dimana ada tcrscboet, siapa ... jaug bisa tangkep pucla Kiok Eng uanti dikaei , person saratoca tail pcrak, sedcng aaloeadaorang jaug brnni acmboentsen, dan sampc dapet dike- tcmocken oleh pembesar, nanti dipsudnng orang iloe ada sama sulaujadengeu per akitau.

Yo Hoe Djin koetika dapet denger [aag soen- dnja soeda siarken soerat begitoe roOpll, maim ia djadi scdi menangis, padaSoen Boe ia lel h berka ta: "Kau poeuju ocmocr soeda GO Ichi, titla ada mempoenjnin auak 111111

r

milic, kuloe iloe aD, jllllg tjo mulj;toe satocu].-dil'ClliJ,

kit nanti mall mengglet di tuua deuceI tida nauti ada satoc orang jail/-: mnou ruwatin ltit .i'l)'uja ulilit~ ,

Ml\llIloll~or Jlllrillja knln IHl j'l t ll ll , :'IIUIl 1116, t1,1ali r.clui llg l\l ll mnrn t1:!II11.1 J''!lel,1l\ lI l ll ra " 11I11111,

ii! t!11I:lh' Iljn i 1Ihtl) I\ki !l'hll jl ", ll\hih.IiIll:

o •

(4)

- 242

cHu' 11 Uf;' AI) 't1A dj' di 11 rtjt/OWll 11 djR, kGI"IJi' Ho tl it "0 knuuj liB it j80l; hitia; buu} UdR

"kit I utar n SOC l\ hali. Puoju it begiu], t bib mew lIg pUliog 8008 blkio emboe, hanja kllloo adj. si sskit biea dibikio 8CIHIDg batiDja, hue

18 it dODg 0 .scnuer ntinoem ob t lanteu

djoo~a

b1/ja"djadl semboe scndirinjs. Pada

achi ~Dj

t OD,

)'0 8000 Bee poenja ell it kliataD seed dj di

:J ming iu vaj. bingg" tlda biaa bllogu n d ri 110mblriOgl0 Koetika iloc dari kot. Kim IJeug Ilcl dntcng kabar jnng wombri taoe ha- 1Iu wa lIoolrRojo, Poug Kino dno Peug Kllng,

/j da tooroot mlllJock dalom e ameu, dan Uak 'l'Ju jaDg kliatan ada peooedjoo soed vuor8tcl Jlldu wl\l'ika itoc pcrgi ka kota radja, tapl itee

\ al too sohab Yo Soen Boe ada dalem 6.kH, tida Ilni' t taoe iui porkara. 8cdoog ¥ 0 Hoodjio

jan~

Ill/uti a dengcr illi ,wartll, tclah docga, iui Poog 1\1311 lIan Peog K.vg lida bi8a sala laRi 10Dtoc ujoCj;U alia ia J!060j8 pall: Kiok Eng 8erta 8ioc ,I£ug jang Hoeda menjamar 80tjara leln i, w' kll Itoc dODgeD 8cperti jang 8abetoclDja sarljll Ad rucwpooujai an k lelaki, Yo IIocdjio Bocdn Mi JJ~r8on padll iloe pembhwn kabar jang laotcsBa, tha pergi poelang. ¥o Hoedjin j

n~

8a8ocd Djll itoe peWbawA kabar porgi, maka ia laloo POIlOn '

pada or og orangoja akcn djaDgall ka8i t 00 l11i

!Jar pada

~oeo

Boe Sampc pada laeD taoDnjn hoolall

D~igwe,

Yo

~oon

Boe poenja 8akh klia 11

du baDJak b116k daD djOe8troe it-oe w:lktoo I flll

:1,I lib' knhllr hahoewa 001008100 jn BlIgiDda

J Ho'"'

]"y Ulllt

~oo

8(1011 Kiau Tongbeaet- k !Jilt vI{

l'illl;lIIjn, mallA ¥o ::loon HI) IlIloc ,,!"cUIIl hikill

~

'tlin lIIedja lJivlo ,Ikon /I.whoot kcclllltmt;lIlJ/ja

I(Oc (JCloCIfIlIl llllghuln. Tida lami\ ilulJ UCIUQlilll!

~

'I !! ,[ !"lJg tf

1l!! 1l~

""' 1il-'\i!li' "

~j!"

'll i!

'~

- 'J4~ ~

.. " -. Yo •Ilt~1I uoe juug hllrlc)'"

i"Nif.\)\u taken1cH "*,llclIe()l-:~r~lIlnm! ).\IIiIen]'injla uoe •

ell~lji iilfll~

Ii:h'a llirA

.t:,

hl'glllll:. I Tin (lug (lull l\'lu voor.

J{l1n~ Lam 11t 1 ' k l'

i

k kola r (ljlL Kco~ 1'01:IIJI\ l\n llfl~

Iltll n I' K g jllng soed toereet

Killn'kl tlaneo di h depanCD~ n T'un, dan kad Oct.

hi 0 exam , d ewl ana itoe seaoenggue-

ll~

Keng

poen~~a

°OraDg [ang plater, maka nla

djoe_g~

_ an k t Keng poenja aoak

dengen IDI

T1~ ,

digHoe Ma sedeng anak jang besaran ,la ,I Ken laJKeng poenj jang kadoewa b

d)a~1 tri~a kal~c

belon dapet

oak beloo ram maka itoc Tim cetoes idzinnia ora

s

g

t~ew:,

Kiao Teng boewat

d~.

Tay Hak oe

o~

d n Tim harep satert- miken ,io.i;al

~~rdke:= ~oeka

bri kabar dan ma oja 1nl. ,CD .. ]1, en itoe anak meoik _ 80eKa kasl idslnbaknjinla itoe soerat flrman Koetika denger pace djadi bengong tida biaa

Ba~loda, y? ~~:n

oeOrOeDg ia membi.lang Itrims bit;ara,

tap~

d" Baginda

jan~

begltoe beBar, kaBi

a~aa i~e ~:l~e

BHaken Tay Bak

l?o~

Soen

It .mocd1sn IBoek ka pertengahao dalem, dl

ma~ll Kla~T~Dg

mI b d edoek berhadepan. SSBoedaD]a marlka ltoe te a 0 ktoc aehirnja Y0 Soon,Boe diam Babentaran 'Ba • itoe Qengtji Baglndll telah b~rkata: _II ~roe:a~a_a tida mengarti, ker- asbCnerD]a

8.edl~l! d~oe~a ~da

mempocnjai Bsloe nB 8aja d1 8101

t~~en

Hoe aoak 8ekarang 8?cdn lloak prempoeao, ia 80cda pergi, makl\lno~ llda

ketaoe~n

ka

JDn~

poenja doewa ausk

lelnk~

Bllginda

bllaD~ "~,~,

e men bclou taoe (ltm jBoK aoedn toeroel I ID ,

trJan~tah ."

io Long 90eda dapet pllngkat

~Ull '

"Eb. , ," L kcoapatab boleh katn t1l1n Llru di dalcru c.amco.

(5)

- 244

!lIb JlflClda

:l flfl~." ?

1!lllj:1

~OOIi

f\1:11I Tellld.(if!;

fljndi

IUclIg-l\\\'a~ f ll

"win \'0 :iOcl. lIoc j.

n ~

titln

hiila 111611jlloct Hllton IIJltt. Dn ll looti/'Il itoctljllCj;lt0

~lllul1 huellllk telnll htlr!OOlotll di /:lllapallRO clI

Hu 'It'tln octlwl:l : ,,'I'e lll /ll) iJ:lri Joctilt:\ ']':Iyiljiu

11 tlcug- Hllkit dlll'i kotu Kim L

n~

koed.l :ulll

flembn\a knbnr jung mowart I, \I 8al- 'fin e1i

H nu soeda vcorstcl doewa kongtjoe ka kohlradju, Hoedjin itoe tempo poen soeda doega tentoe ada itoe docwa siotjia jangsoedameojamar setjara lelakl:telah berboewat begitoe roepa,danlantarao itoe tempo Taydjio ada di dalem HaW maka Hoeujin prenta djaogan kasi taoe itoe perknra, hanja laloe kasi persen pads itoe pcmuawa ka- liarjang lantes s3dj8 pergi poelaog. •

• Wa kaloe begitoe anak itoe jaitoe ada Raja Jloenja anak prempoean jang SOCl1a meojaroe berpakean Betjara lelaki, dan Kaog Lam Hak Tin peen soeda kena diaboein hingga ia aoeda teroes kasi voorstel kirim iloe anak ka kota radja,boe-

\Vat ini hal sabenernja djoega saja sendiri tida dapet taoe, tapi terang.sekal! ini kesalahansaja misti dapet, tapi kaloe Taydjin poelang 8aja ha- rep soeka toeloeng tjeritaken ini hal di hadepan Bagioda, kerna dengeo 8asoenggoenja djoegaini ha!3aja tida taoe samasekaIi.. )

Soen Kian 'l'eng berdjandji soeka toelocng boewat itoe perkaru, dan itoe waktoe ojoega Yo Soen Boen telah bikin satoe perdjamo ean aken hormatken pada ini oetoesan Bagindo, jang sa. soedanle babis wakan minoem, laloe berparnitau peelang.

I'cmoca pembesar dillem hoe kota telab auter itoe oetoesan kalocwar kota dan kawoe1ianharue poelang kombali.

'apoeloe hari berselang setlari dutcngnja ini

-- 245 -

R telah kedatengan oetoes- oetoesan, Yo _

S U~~t o~ouw

Tin dan An Tjl\t Soe annja

d~ak i

t O

~:~:ebere8keD

perkara perdjodoan jang .lprenda3 Hak Tin Thio Teng

~oei.

anaknla pa

(6)

X\T.

M~oijarl Kiong Hwi (dajaog daj8lJU kratoll' Sioe Eog dan ~iok Bog soeda kem terpegsng. Sedeng

HJ8" le 8ama Keng Wie terplll djadi Hoe Ma dan Koen a.

. Koetlka sampe di gedoognjll .~oen Boo, POUl '1'10 dan Au Tjat telab disilaken mll~oek didalelll kamar tetamoe, di manssatoe sswa 'lae nlaloe djalankan kehormataoDjs, kamoedian itee doewa pembe8ar talah di80e~oebio minoem thee.

, "R,el,on taoe djiwi Lianheng poeuja kedlltengan di SIOI ada 0eroe88n apaP" tanjs Yo Soen Boe

"~ajadatengdisiniadawemhswakabargil'llll g'"

Haoct Pouw Tin semba rl tertlcujoeDl. '

"Ada kabar apatah jan~ Liaobeng bilang Ilor• Jhlra girang? ' tanlalagi Y0 :-'oen ~oe,

Taydjiu poeaja doewa anak prempoean jang Hoeda dapet, pangkat H~n Lim, 8ekarang soeda

~aloewar d~rl kota, radja, dan 8ekarang marilcll Itoc ada tlOggal dl doe8oen Thio'r joen maku ltoe 8ebabnja 8aja berdoewa 80eda dateng 'ta yilli nlten kasi ini kabar girang.

"Oh .., jt06 8nak koerang adjar lciranja lloeds l'oel~ng I~~~ ka 8ioi,· kata Soen Boe deogeD aenglt.: •~Ja .ssbenerDja memllng maoe oeir pada Hoe 8~a~ jlug selaloe bikin saja poenja k • 8en ngan dJadl tergauggoe, tllpi lantaran seknrang la soe~a dllpet sala dari Hagioda maka lebi doe.

loe 8ala moesti toelis 80erat plld~ 8aginda aken ntinta Hgjoda poenja poetoesan I .

~H8k 1'i.n Taydjio jaitoe ada TayJjiu Ioenjd

!\uak 1111 fiJa toenangao, k nspat h.'l'aydjiu tid"

1

- 247-

mace lanteanlkakon aadja dan blakl\ngan b roe kirim k bar pada Pagiode, saja rasn BagiD~1l

djoega teotoe djadi senangheti,W kata PonwTID, IlSaja bcrdoewa poenla k~datengaume~aDgad~

melakoeken paker~'a18D ~Jombl aug, .88j8,bar,~p 'I'aydjin toero t 8ad,Hl aps J ug Uak lID 1aydlln mints," kata An 1jat,

..Apa kan nerdoewa tid takoet !!ama wet.ne- gri?" ~'lIt a Yo roen Bee deugen goesar, J"D~

sasoedanja oetlapken itoe, maka ia lantes sadj IU8ljoek ka. dalemdeugen tida berkata satce al)II, hin/? ga Ponw : 'liu dan AnTjat djadi bengoug, lantarau tlda bisa berdaj« Jagi aatoeapa, mak ia berdoewa lautes sadja poelaug, di mana ID ri ka lantes kaBi taoe pada Tong Soei apa jllU{;

socda kedjadiau, tjerita lUaUR soeda bikin 'I'eug Soei djadi hertamba soesa hati.

Yo Soen Boe jaog lwetika dApet taoe bahoe- wa anaknja ada di doesoen Thio 'I'ioen, maka ia laloe prenta orang aken panggil poelang, sede~g

ia seudir! lantes sadja toelis soerat ka kotaradla akcn kasi taoe ioi hal pada Bagindaakcu urinta Baginda pnenja poetoesan. Yo Hoedilu jang da pet l806 ini hal, sigra kaloewariDpre~ta deogen ycmboeni aken 80e80e1 itoe orang JBOg bawa soerat ka kot radja, kerna koewBtir BnBkoja jang 80eda dapet 8ala dari Baginrla, D,nti dapot hoekoeman berat.

Katjeritalsn Baginda radja BaD Lek Hongtec, iloe bari koetika ia naek di kraton, Le Ponw I-iaog 8ie Tan Tek telah meugadep seraja herk, -.

ta: Iloc doewa RnRk jan~ Rang.Lam Hak TID telah voorlltel K080edauja abi t1ari kraton di itoe ha,i djoega t~lab wengilaug, ~in soeds tjari koe'

Illinglln tapi !Jclon djoega bitJa dnpet ~etem~e,ll Koelikl\ denger iloe lapOrSI!! Bagtnda laloe

(7)

- 1148 -

vrenla pan~gll itce do .

Lam sken ditanja, t: in ~Da J~lJg dari Doo Kong semoea bilan

,S

eng ~I Ddan PeDG lloeda lantes prenta

;r8

11 a taoe,

~I~gga

.B glndR u~oo, t pi djoega pertjo~~s1l8 ll~. tJar! J~gl ~oelili.

dJoeg tids d pet kliatan. ja, ma kl baJ8 0 g 0

L utaran merasasaDgct koeran . d~ Inotcs'maoe kalocarkcn p tg ~enaDg, BaglU' gil dateng pads Y0 Soen B renk8 o~wat. pang- Tan Ifck tel h mad' oe a en dltanJa, tapi berkata . "Yo foen

~~: ~~~oetoct

kombali.8crajB

~cmogallg

pakcrdili1an

beratsat~~~ ~)~tDb~,ar jan~

ateng, kerna koewatir nanti d' /8~·k.JPllIlg~11 IJOcnja bat! djadi tloeri d .JalI I In orang terbit Jagi pcmbrolJtak~~gs an slempang nSIIti Tay flak Soc

~oen

Kisn ';'cnsCkarlngkebe!oclau

La ~a llaDs, maka lebl baek ~ poen telah.dlprCD··

pe la poelang, dari i Pih en~g~e sadjn sam- trangsn, kaloe itoe SteI e na:h b!S8 daper ko- etrsngan satoe a 8 mpo Ita, tida dapetkon bcrdami lagi begim~n~ :arkol.ab..kits otaoglYoleh

Baginda t' ae nJa

1 rima back advicsnja 'l'a T k

Iengen sanget koeramr n .C , maka wasock da)cm krat

d '

scnaD~ BaglDda teJah ioi nerksra pada Ho~ I mana. la Jaloe kasi taoe tolah bcrkata. j h ' ~ Ho:w Jang Inntes djocga tcrlsloe boe~al 801

:;a6

orh8r~ boeat apatllbPibc poenja soak ada begitoe el

'k

tl,

,ker~,a kit~

atla

Ilan lagi oran 'an '

°

sella pJDterdJoegu,

Ljoema Hoc

do:w~ 8~e~:r~ey~e:~~j:~n}er

IDasalah

"Ja, Ilkoe koewatir tra "

orsng jang pintcr serta tjR Dantl bls,a .dapel Jllgi Iloak moeds· kata B ' d ep sepertl !toe doewa

" agJD a,

"Ab Itoelab ada men' r k "

pet" kala I ' H Ja 8 cn Plklr D jang-tioe

, gl ong Houw j b I

maoe hibocrin batfnja B ' d nog 8 0 eh bolell oglO a: "Apatab Pibe lids

- 249 -

Illget, Kong Hoc 'I'[oe ita pocll jl\ 'ab'djoeg ad bllaug, sato 'doeeeen lang tjoema lerdiridar' aapoeloe roetna sadla, tcntoc mist!ads orang jang pinter, masatah dalom negrijang begini poenja besar takoet tida ada orangjang plater d 0 tjl1- kep?'

Baginda berdiam, bitjsranja Hang Honw kliatan ada mempan djoega pada Baginda jang dapet sedikit hiboeran.

"DallIsgi Pihe misti inget, kaloc adsmempue- ujai itoe Bak Tin [ang sepcrti itoe Hak Tiu di [{aog Lam dan Hoe Law, masatah koeatir tida bisa dapet tja.ri orang pintcr serta tjakep, dau Igi selaennja itoc dcewa soedara Yo, SinIi t itoe doews 80edera Tbio dloega adasampe pin- tcr serta tiaaep, kaloe proeotocoganojl\ Pelt Giok lino lfim Loan djadi gagalpadaitoc docwa 800'

dara Yo, kenapatah Baginda tida maoe teroes djadiken sadja pada itoc doewa soedsra Tbio?

Hong Houw berkata sampe di sini kliatan lhgindll telah djadi seperti oraug jang baroe mcndocsin dari tidoorojl\, malts lantcs Badja in berkata:

~Ba.ek, bogitoe pocn bolchdjocgs,tjoemaperioD llIisti toenggoc doeloe datengnis ~ocn Kinn Teng, baroclah kits orang bisa ambil kstetepan Hegi- toolab itoe ocroesan 800ds djadi beres, tiu~ gal wcooenggoe Soen Kiso Teng poenja datcngsadja.

Pada satoc bari Bong Honw telah meDgadep

~ada Bl\ginda dau bcrkala: nOoeloe tempoBa'in' dll Tay 'l'jouw, ada lllowatesken plldasemoe kiongli IODgliJ ~aban Iima l.ou misti ditoeker, lapi Bok.rang SOC~l\ saJlllcloe taoDPihe belolltoc' ker, scdeog itoo kioogli SOOII& djalll begiloe ha- njak llaDll'e seriboe orallg lobi, dan ocaiaoja ma- rika \toe sa lpe ada jung lloec1n 2~ mpe 27 taon.

(8)

- 2~O --

I i bal satidsnJa tentoe mewbikju wari ito djadi Banget sa kit hati, tjoba kaloe Pihe maoe hikin l8.mb 1 lagi lladJa sampe djadi I bi Jamn,

• pBtab 110 boek n dladi Bill.,iaken warik Hoe pocnja tempo ruasi meeda~ All oeda tentoe ma- rika itoe tid ada mempocnjaisatoe nap oe boewat mculka sehagi orang orang[augbinsa ?Malta itoo boew t. iui hal .-in bllrep Pibc oekatimbang Jaug adil, boleh prente aken tjnri lagi laenboewat toeker itoe kiougli kiougli j ug a eau lama 80C'

da .b~kerdJa di kraton, kaJoc sadja Pihe lakcekeu begiui, anak negri nanti bargain betuel alas Pihe pocuja ebcdjikan dan woera hati,11

. "Ai....', bsekllja sadja ada Kcng jaug kasi

~llget, ,tJoba kaloc tida, 'l'im djadi locpa ken apa Jaog ~Iantc poenjs atoeren,Wkata Baginda

BcgltoeJah d' itoo'bari dloega Baginda meelai llfcDta .scJabarin soerat prcntaban pnda pembesar ,~I scka~l~n provineie aken pili gadis gadis decxen Uda plh .aD~k ~Dak pembesar atawa oraDg pro' mau, OCSl8nja Itoe gadis diwateskcn jaitoc dari Ocmoer 15 s8mpe ) 7 laon dan semoca itoe misti tcrd!ri ~a~i gadis gadis j8~g belon mcnika. Oa(Hs gadl~ IDI ora~g misti anter pads Tikoau jan/{

nanll k~empochn aken di nter pada oen Boe di

d~le!D Ibo~ kota, mah itoa saban aloe provin '

Clenja I~aglnda mistiken aken pili dan kaSl ma- soek 1(~ gadis jaDg «oed dipreksa betoeJ, baroe·

bole~ dlaDter ka kola radja, dan boewat iui sia.

Jla Jaog hrani scwboeniken auaknja tida maoe fiora en. IJ.

u a

pcmbesar, kaloe sadja IIswpe kc t·oeau, la.ItoenantidibockocmrueDocrocteeodang oelldang jung 80eda lIitcutoekCD, 8ch:lKi.8 toe bockoewao atas orang orang jaDg 1I0edameoghis oat pada rlldjanja

Ita 80crat prentahslI t I h dikirim djoegu lJlida

"

- 2~1

Vo Soen Boe ian~ itoe hari rlioc.g~ ROClla l:lute,.

.rljaluuken vrenI8?il\ 8n~i DI" [aitoe ak nI~I ~

prcntll ,llll]l\ seknliau IcUlhc~'\r p mhosar Sh1~11. hnUIIin! jaug ditcutoel n dnle~l satoc hoelauI1IlsII adakeu g-adis gadls akcu dibawa dateng.dalem iboe kotn, siapn jang br ni kasi semhoeni pa?~ sasoewatoe ~ndis ken l1j a?i ~ao~ntoengannJadiri sendiri, maka ia itoe uanti dJltllSI hoekoemanme- noeroet tcendangoendang jaug soeda. ditentoeken, Begitoclah itoe prent han I!elon tjoehoep sa~oc

boelan, dari segala A/deehng m ung .maslD.g Tilr:oan telah bawl' dateng baujak gadls gadie [ang lsntes ditililt atoe persatoe oleb Yo Soan Hoe dan di itoe hari sssoedanja tjoekoep tempo' nja' Vo Soen Boe baroe dapetken djoe~bla 98 gadls, koetika Soen Boe pren~a ora~gnJa akeu aadiakan tandoe boeat itoe gad18 gadJs ,b~angk:a~ ka kota radja, Tiong K'an Koa so~ da kisikeu III koepingula Yo Soen Kee aken kalll taoeba~oewa itoe djoembla masi belon tioekoep'sabeglmann mistioja, maka belon bisa brangkat ka kota ra- dj koeatir nanti dapet sala

Ab itoe ada gampangll kllta ¥o Soen Boe,

Da~ itoe tempo djoega ia laloepre~ta. sa~o~,bo~'

dak prempoean liken panggll dJIWI 810tJlan)l\

kaloear. - E . I '

Uoc tempo Kiok Eng.dan ~~oe ng )sug U~I bersisir, koetika dengerdlpaog~ll. maka lekas I pcrgi ka loewar aken ketemoelo pads orang toe-

wan)a. d d' h d

Koetika itoe doewa siotjia 80eda a a 1 a e· pannj., Y0 Soen 80etelah ~erkata: ."S~karang Baginda prenta tjarl gadls aken dlboew.t

k!oogli, ini hal maslti djoe~ a snak boev.:anJIl ambten r besar, dj oega tida boleh.dIBemb?C~lk u;

8e.ginda prent pada sabanprovlncle m18h k:l81

(9)

DJ see 100gadi , t·pi se r'U~ i 'iul adll koe- rang do wa orang, mak. ito kl\u berdoewa lIndja lJoJch. Icka~ ~Iertf·1i. Rk n 10 roet br. ngkat ka sana. Scabl8~Ja .er at' bgito dengen tida me nocnggoe Jag! d;awabaDnjll dari Hoc an k 1'0 .~en Boe I. 10 k.si tanta padaOr ngDjn di~llna l~IOk Ecg dllU . ni.oe.Eug [ante slld.ia'dipaks dlsceroe naek di dioli, eroes di bawa brangkat

aloear kota, 8~pa~djll.Dg djalan tjo ma tinggal kcd~ngeran taDgIB~J lto~ doewn siotji jnng 8?eUa be~~8a , 8ed~ se~8h. Ongsi Boedjin atawa

)'0 H~ed.J1D ibeenja Klok Eng jang koetika de. nger oe hal, soeda IckaR lari kaloe r aken me.

noeloeng, tapi itoe tempo Kiok Eng dan Sioe Eng soeda tida k~1i8~n la~j, kerna brangkatnj soeda lama, .marikr,itoe soeda djalan kira kira a~a .sapoeloe paallebi. Vo Hoedjin lauteesadja dJadl mcnang~8, ~o?t~kn poelang Vo Hoedjin seeda bentoerin dIrIDJa pads dadanja Seen Boe lantBran. Ilanget mara, tapi Yo Soc"n Boe 80eda tlda ladenin, hanja ia itoc soeda ber- kata: ."l antaran Haginda poenjaprentahsn, mas i ..

a~aknJa pembesar pembesar poen tida bolch dl~emboeolkeD, ap an jang lsnti rsn tjoem

aJa~g ~~~ an,ak.soeda brani lao~gar prentaoja Bagl~d~. ,eabl8~Ja .b~rk~ta Yo Soen Boe lanle pcrgl hDggalken IstrlDJa J80g menangis sedl, 80'

deng la telah pergi ka kebon kembang aken hi- boerkeD ia poenja hati.

K~tjerila'an Tay Hak Soe Soen Kian 'l'eng koetJka s~mpe dl kota rad,ja, maka is laloe kalli taoc. h InJa Peng Kian dan Peng Kang padn Ragloda.

Baginda s8soedanja "flat itoe ketrangall,·di sini

~nroc dapet taoe-knloe PengKian danPeng Kang

!lOc b ncrnja da orll pr rnpoe 11. m a Ra

..

, ,~

- '253 -

ginda dja1i mengela n~pa8.serta kerkata: Ai. .••

Hoe doewll oraog poenja ninter ads Ilaolt"et broen:

toe~~ aesall bagi negrl, tjoema saian~ se~ah kaloe la itoe ada orang prempoean ; marika 10e

soede dia" semboeni Ilin~kirken dirt, itoel~b ads kits sendiri poenla sala jl\n~ soeda msoe ?!kiken padllDja sama kits poenia ~oak. -IO~w~t uoe hal Bagiuda tida tarik oan~Jan~. hanja Itoe'

lte~po dioe~l\ Baginda lantes saIJa prenta p~nggl. Hla~

Wie dan Keng Wie jan~ lante«'~ar1.J R soeda ~l:

angkat diadi Hoe l\Ia dan Koeo Ma. dao 1nl ang'eatan poensoeda ditr~mllbaek.~Ie~ it~e doew~

anak jang lantes membilang bllDlak trIms. kaSl parta Hllginda ~s~inda djadi ~iraDg sekah ,dan int psrkara koetika lUa8o~k di kraton Hag nda laloe ka~i tjerita pads Hong Honw, peen djoega .Baeluda sceda bri kab,~r pada .ia poenjll soedara [aitoe ra 1ja moeda TJln. 001{ J~DI1: dlo~gal ~o~1a trima baek serta membllt\n~ trlma.~as~. .11 l~oe tempo djoe~B bari baek lantes ~ltJarl,"koell~lI.

81l.npe temponja, Keng Wie dan Hum Wle laotel!

djOl'~a ,diadi menika den~en ?Bpatiara. kebe8arao.

Ke1jerita'ao Keng Wle.]~ng koet.llta masoek daleru kalDar di mana illtrlO]a ads, la.d~pet~e~

istrinja ada begitoe elok, maka baunJa dJa~1 girang sekali, daD koetika in. Bw~~~en, mska la r88tlken roeps istrinis itoe sepert! Itl soeda taoe berkenalan, tioema lantaran itoe waktoe ~" ber:

doewa masi dj tdi peaganteo barot', blaSBU)a masl maen maloe maloeln, Malta ia tida branil~utj~Qg laotell menanja terlebi. la~i bloe IstrlDJa Hoe ada anaknja Ba~indll. Tapi ~oetilta malem

8o~nj, lledengnjlS ia tJoema Ildtl berdoewa'an Ra- dja, Polt Uio't telab IIPJelai lIleo.aoja: ~Looooo . t'reml'oeannia naDja doeloel~, k~ braDl amat.)

'. Apa kenalio padaltoe atawB tldll~

(10)

1190U 100 !l(I'I , :: ,I !lel r'tu " 0

r II~ do wn orang, naI.. I '0 . f 11I1 aellt klll'-

IICJch lekus her.",\', n to kiln he docwa Rlllljr saua." 8oabi~Dja ~

' ;t , - 'lJ: :

o r}l b,n~knt ka

noen gee laei di .It!0 'lengeD tida me

,'oen Boe I<ll~e k J', ab~nD J1~ dllri Hoe an k, Yo

Kiok Eog uau 'lI~jI n

Ft

padaorangOJll,di mans

disoeroc nick di ~.o~. ug ante lladia dipakau I-aloear kot 1 (.)O ~, ('r/ll'~ (li haw~ brangkat

11, llepandl:log d)'il I'

kedengeran taDgillnJ' 'I" I' an Jo~n tinggu!

1 tne toewn 1 tii .

ll?eua berasa sedi sekali , 11

o.P

Jung )0 HoedjiD iboenja Kiol(

' E~Dg~1 HoedlI~

atawa

nger itoe hal, aoeda lek It I

?

~ang koetlka de- noeloenz, tapi itoe tempo

I1r~io:locar

aken

~e'

RDg' soeda tida keliatan I ' k EDg dan SlOe soeda lama, marika itoe ~:~d er~a brangkntuja

a~a

. sapoeloe paal lebi Yo Hoa

d ~~lllan

kira kira

djadi mcnangis koet'k le jin lantes sadjn soeda bentoeri~ diriDJan ~oelan1g ,Yo,HoedjiD

lantaran lIanget m pll 11 (Ill:lnJu Soen Boc soeda tidll ladcnin

ar:~D ' ~api y

0 Soen Boc

kat a: III antaran Baginda J ~ Itoe soeda ber- anskDja pembcsar om poonls prentahan, maski ...

dillemhoeniken apa Pkanbcs.ar poen lids bolch sajang [lada ~nsk soed Ja~g lantlirlln tjocmll Hagindll?' ~eabisDja be~b:an

y

lan~gal' prentanja

pcrgi tinggalken iSlrin ja

~

a 0 Soen0Boe

l~nte8

deDg is telah pergi ka l,angkmenangl8 8edl, 80·

boerken ia poen)'s h t' e,lOn embang akou bi-

K ' , aI,

etJerlts 'lln 'fa' H k S

koetika sawpe

d ?

ko a ,oe Soen Kino 'r eng

teoe hullJja PeD";

~: ra~ 8,

maka ia laloc kUili

Raginds. an an Peng Rang padn

Baginda sasoedau ja 'llat 't k

baroe dapet taoe bloc P 1o~. etrangau, di sini itoc ab nernja I' CDg laD danPeng Kllllg In orf. prCJnpOCIlU, Ill. Ft

- '263 -

giDda djaii mengela napa8 serta. kerkata: Ai. .•.

itoe.doeWI\ orang poenia niuter ads !lan~et broen- toen~ sekali bagi negrl, tloema 8ajan~ sekali kaloe la itoe ada orang prempoean; marika i'oe soeda diati semboeni lIingkirken dirl, itoelab ada kita sendiri peenia sala j l\nl{ soeda msoe niksken nadanja ss ma kita poenla anak. «c ewat itoe hal Baginda tida tarilt candlana, hanjs Hoe tempo dioe~1l Ragioda lantes saija prenta panggi! Hian Wie dan Keog Wie jang lante«~a,1.i B soeda di- angkat diadi 80e l\la dan Koen Ma dan ioi ang'tatan poen soeda ditrimablelt .ileh itoedoewa anak jan~ lantes membilaog b:miak trima kaai pada Hllgioda Haginda dj adi g-iraog sekali dan ini perkara koetika lUa~o~k di kraton Hag'nda laloe aa-i tjerita pada Houa Houw, pcendjoega Baglnda soeda bri kabar pada ia poenja soedara .jaitoe ra ljlt moeda Tjin anI{ jan~ dioega 80e18 trima baek serta membilllD~ trima ka8i. ~)i itoll tempo djoe~a bari haek. laDtell ditjari, koetika lIampe temponja, Keng Wie dao ElillnWle Jaatell djol'g'a dilldi meaika deog-en oepatiarakebetarao, Ke1jerita'ao Keag Wie jltng koetika wasoek rlaleru !taloar di mana illtrinja ada, ia dapetken i8trinja ada begitoe elok, waka hatiDja djadi girang sekali, dao koetika ill awa~keo, maka ia rduken rOllpa iatrinia itoe seperti ill soeda taoe berkenalaD, tjoema lantaran itoe waktoe i" ber· dOllWd ma8idj tdi penganteo baro~, lllasania masi maen maloe maloeln. maka ia titla branilautjang laotell menania, terlebi. la~i kaloe iillrinJa itoe ada 8naknja. Ba~iodlt, Tapi ~oetika malem 80~nj l Kedengo)!t ia tJoema ad" berdoewa'an lIa-

.djl!, Pek I.iio'{ telab ~Jelai lI\eaanjll: tLooooo prempoeannja oaula doeloe~n, ko brani amat,) '. Apa kenalin padakoe atawa tida?

HERtl ALl NG VAN BEELD DUPLICATE IMAGE

(11)

-- 254

"Bl'gim natab R8ja boleb kenalinpad.Kiongtjol!

sedeog "B'\] 8 ini belon pernabertemoe," aaoel KeDg Wie.

.. Apa KOBO tida inget ha! bikio exameo di la' tana Hoen Hwa Tian ?" tanja lagi Pek Giok.

.Ob ill,all" KioogtjoeiniboekannjaTjoa Pek?q uta Keng' Wie jaog kliatan sekarang t'3lah dladi inget betoel betoel,

.Ia betoel," djawah Pek Giok, Pegitoelah ini doewa oran~ atawa penganten baroe soeda djadi aecaag sekali hatin-a, hingga tilla perloe kit"

orang mist] tjeritaken lagi lebi djaoe .k esen anga n itoe sampe di mana, hanja kits seraken sartja pads pembat]a timhang sendiri.

':"ekarao~ kita tilik keada'annja Hilln Wie jang

keetika ia masoek dalem kamar bagiannja, dan koetika ia liat pada moeka islrinja maka ia ito«

Jantes ssdja berkata samhil tertawa : ..Apa Hidjio boekanuia jsng toeroet bikin Ixsmen di roen llwa Tian bersama sama s&.ia?" (ln! Hian Wle betoel betoel tingks sitjepot, kerns datene dateng ssdjll brani uanja doeloeID, heda djaoe sama soe lllraoja jan~ maen IDsloe maloean koetjing, tllpi Bian Wie Ilda Jebi bailer, keroa bia~anJa

dalem perkara hegioi oribahssB bHang Sbedji

~ipoeo. rapt 'boewat ini hal djoell8 saja seraken pada pemba,ja, maoe toeroet toeladan jang mana ; boewllt saja si masa hodo).

Kim Loao tida bisa menjaoet, sedeng moeka- nja IIlDte8 sedja herobll merll,

"Ab, bilsnglllb, apa betoel Bitljin ini 8.benero a ada hoe Rioetjeij jsn~ bernamli'Ijoe Loan?"

Rim Loan maen diam Radja, tllpi is soeda djawRb djoe~ll itoe petlaoja/ao deDgen lleojoem- . iljll jallg manis.

la/ itoe waktoe ia maen maloe maloe, tapi sa·

J I

255

.

s~e'anja malem djadi snenji, satoe hoedak araton telah .denger Rim Loan dan Hian Wie t~lah tertawa tertaws sadja, hinge-a ~anggoe pada jang Iaen sampe tra bisa tidoer poeles,

Koetiks langit diadi terang aken tandauja ma lem soeda terganti deneen siane, boeroeng boe roeog dalem astana [ang terbang dan sambll meajanjin 'a jlloj{ rame, seola ola ada mengoen- djoeken marika poenja trima kasi haboewa marika itoe hisa liwatken itoe malem dengen slllm!'t. BegitoeJab djoega ads gilirannja plldl\

sekalian mantri mantri, jang ~Iagi psgi soeda datene berkoempoe! ~ken membri slamet I'ada radiaujs.

Ketjerita'an Tian See tihoe hersama Sioepi iang iriuakeu itoe glldis g~di8 sampe di,kotll radja, sedeeg Hoe tempo di kota radja djoega soeda disediaken satoe temp.t jsng dipsoggil Gwa Hwi Kong 80, di msna Bagindu Bdll tetepken satoe amhteI1allr Hoe Ponw Sie Long aken preksa dan pili itoe radis- lrlldis bOI.wat di <asi wasoelt ka dalem kraton, [aitoe jang bagoes dikasi ma- soak sedeng jaog djelekau dibsjllr poelaDg ka tempatoja pada ia poenja orang toewa,

Koetika. 'I iBng :::lee Tihoe 88U1pe di sitoe ber' 8ama Hoe sekalian gadis gadis, kebetoelan itoe tempo Hoe Ponw Si Long sedeDg lagi preksskeo sstoe persatoe. Kiok Eng daD Sioe EDg ]ang itoe ternl10 djopga soeda ada di sitop, soeda djadi mara sekali kaloe ia itoe ruisli dipreksa bpgiloe roepa, ruaka ia laloe merohos Ilkoo liat begi~~na tjllraDja itoe pembessr 80eda mamcreksa, tap' lIoe tempo djoega sstoe pembeaar )ang doedoek di sitoe telah berseroe deDgen kaj!et: 11~enapll kau djoega ada di Bioi, ~iaD Moay?". . ' . •

Koetika soeara ltoe telah dloetJapken' Sloe

[ I

(12)

-- 256

Eog soedadjsdi kllget dsn koetika ia Iiat maka

!a. lantes . djoega .kenalin baboewa pembes'ar itoe lft.Jtoe ada J-' poenja soedara jllng bers8ma LllUW

'Iiong, Maka di eiroe v-ios Eo~ 1l1ott.>s lladJa me:

nangis dan Ierkata , "A~lli kirao'8. Enio btsa toeloeD~iD padli Raja atawa lids?"

Lauw '1ionK lantes toeroen dari tempst doe- doek.nja, ill toentoen tangaDnjaSioe Eng adjak pergr ka dalem, di mana ini doews soedara soede

?elaraken ma~jDg mllsiDI{ poenia perasa'an bati )aog sakean lama soeda berpisa. hoe t"mpo 1(iok E~K djoega telsh toeroet maRoek, makll Lauw

IlOll/! soeda taniaken "lids soedara"ja.

. ."Ini .ada aoak'nja Vo :;oen ~oe di Hoe Lam, )alto.e a~n saja roenlit Roedara angkat •

DI sitoe Lauw Tiong laloe prenta suedaranja berdoewa do.cdoek doeloc, ~edellg ia sendiri laloe kaloear I~gl aken pr~ksa lagi itoc gaditt J!adis )anl( bsnJak, saseedauja heres maka la laloe

~88.oek ka dIdI'm di msna be;sama ~oedarania la Hoe d?1 doek bitjara, dan lanjaken haJnja itoe s~tl.dara Jan!!' Roeds dJIIl9n lari darl roema seo- dm,

~.

E .

doe .og Jalltes toetoerken satoe persstoe kasi soedaranjs denger. ~an acbirnja ia poeo laDtes bales. menan]a: "c a JIi poeoJI\ tlloe Ifnko talab mendJrsbllt pug-kat :-'oen Boe di flok Hien tapi sekaraog keoapalah adll di sini? '

t'ad.a tiga boelan jang laloe Eoko soe~a di- panggtJ pO~lang ha kota radj8, di malla Baginda 80eda k~H.I .p~Dgka~ Hoe "oow ~i Ion~ bken J:'reks3 pili 1nl gadls gadis jang Baginda maoe pake boewat Kiongli.

" 1\elo~ ~e.g~toe tids soepa akeo Enko 10eJoeng

JYada.B8)a.101, k~ta Sioe Illvg.

"AI, dJaogan Itoe halada soesa sekali, kern8

257 -

inget itoe Yo Soen Boe seeds tida semboeniken anaknja, maeatab kan mane lI~e~oe ako~ 1~lo!ken satoe soedara PApa lagi akoe 101 ada djadi pem:

besar jang IIkl!O preksa ini hal, ~eoloe.or8Dg naD~

hoewat. tJerita'an dan tarn 88klt hall padakoe, kala LanwTiong.

W$ kaloe begitoe sa'a ini ada soesa d.p~t

teriepa~,. kat~ ~ice ffin~:-iot.ia denger ia jang

lantes sadla diadi menan~IS. 11

.."oeda kau troesa be~itoe. sedi, B~ed.~~~ko~,.

hta Lauw Tiong jan ~ djadi Ilepertldi me.lrlB batinja mendenger soedaranja.lIIe~angis belo!lt~e

roepa : .,Alr.oe aanti sebrapa bisa 'lobs ma80~klD soerat permoehoensIl pada Raginda aken minta IRJl8Rken kuu berdoewa dtlri.i?i ~eRoesllhao." .

Perdjandiian ini soeda b'kln itce doewa .~a~l~

diadi merasa 'dapet barepan baek, blogga la nu tida menangis Ingi. ,. .

.Hoe tempo LaDw 'l'icng .dJoeu lantes t~etoer·

krn pada Roederllnja, beglmana tempo di Hok Kian is soeda angkat aoedara p~da T~iol ~Dg I"oei dan sama siapa ia soe'la k881kl!U'dJoe~aJtoe soed~ra poenja diri pada iooe Tjong Goan boewat

,istri. " . ,

Kiok Eng ~iotjia di IIsmpin~ jaoA'.deo:erm ~toe tjerita, poeo Roeda bisa memrartl lebl h~~]ak.

Re~itoelab /l8soedanj8 tidll ada apa apa Jagl 1.an~

maoe•dibitjarakeo semoea o:~n~ laotes perf?1 U- doer, sedeng Kiok EoI!' dlln "Joe Eo:Boeds. udoer sama llama dalem s8toe kamar.

Pada bpsokan pllgiojll, Lanw Tiong laloe datrng di kraton, di m8na ia laloe meDgadep pada Ba-

~inds. serta batoerkeo satoe soerat ~ermoeho~~s.~. ..agioda lanteR batja iloe soerat lR~g boenJID~a

ada,kira kira begini:

"Sin jang amGt renda, Hoe Pouw ~iLong

(13)

11 - 2~8 -

Lsow Tiong, deneen penile kebranian bati soeda ma80eken ini soerat permoeboeoan .ang berbarep Pihe poenia kemoershao. '

:- in poenja Roedara :-;ioe Eog' ~abeoeroja t".mpo doeloesoeda ditoen aegken psda Tbio :rJoo~ Goan..taui tida kira lantarau80edara Jt~e dengen koeraog pik~r soeda brani maen serran pada satoe orang loearan, ~In poenia lJrs ng toewa soeda djadi Raoget maraj Rio poenja soedar a jang lanrarao tak oet soeda lanteR ssd ta pergi IlIri miol{gat. Sa~oedaoj8 is terloenta loenta, makaachiruia ill soedabroea- t~en~ rla et, pl'rtoeloeogannj s Vo Poen Boe rh Hoe Lrm )aog soeda adjak ia tinggal her sama sa~,a,.duo di sitoe Rio Doenjaeoedara soada djadi aogkat 80e iura pada Yo ~oen Boe poenja aoak lang bemama Kiok Eug, serta menaro sstoe soernpa aken blisetia sama sama pada satoe laki sadja .

Sekarang lantarao Pibe telah ptenh memili

~adi8 boewat isi kraton, maka Yo :-Ioen Boe Jaog.Ilfko~keo betoel preota Pihe, aken tjoe koevlo. ~j.oem~l~ . lang dimillliken. mah.ia Roeda kJrJm IDJ ()oew! gadi3 'jang Rekaraog ada d8le~ tempat penginepao. Tllpisekaranl{

lantara~ Itoe doewa gadis 80eda ada teriltet ' Rama Jto~ bal~ogao, maka Sin barep alall PJb? pJenJa ,k~~lan~an kemlleraban bat;,aken

~8S1 IlamerdlkaannlB, serta idzinken boewat la berdo~w.a menika Ilada Thio Tjong goan, h',ewa,t 1nl ~al terlebi doe/oe ~io berllme mem~ll8ng .frlma kasi Rerta djoengdjoeog tmggJ atas ~tOll boedi jang sanget besar.

~ ~OE f.QUW :'1 LONG [AUW I ONO B.~s~edsnjll. batJa abis itoesoefat permoeboenan

agJII a hloe menanja: Ini doewa gadis ap~

.

,

r

- 259 -

boeksuuja jan~ soeds taeroet dalemexamen di sini, dan soeda divoorJtel oleh Kang Ls n Hak Tin ODg GaD?W

..Retoet," saoet Laow Tiong sambil entoekea

kepalanja. .' . . . ,

..Denzen se~oenggoeoja s"djs 'I'im m!~h..men~a:

toe hahoewll 'I'i m sendiri poen ads poedji sekali pala keplnter annjaitoe doewa.glld~A ja~g.h~git?e tio~gi, sedari mar ika itoe pergt lari dari8101, TI?!

djo'~Il ada merasa 8an~et koeatir, kaloe sadla marika itoe soeda dateng Jagi di sini dengen sla- met, dengen int Tim dioega lid" mera~a Ao."ko~r sekali. Itoe gsdis jDn!; berpla~i8ran begitoe t~n~gl, memang dloega jncnceroet 'I'im poeujapenghatao, kaloe hoekaunja Thio Tjong GOiln,soesa dapet lsjti pasanga« ja~ pantes abn.djl\~i marilta poanja sceami, seballkula boewat1'hlO.TJoogGoan djik~ boekao deogen Hoe rloeWl\ gadis, p~~n tra nanti ad a Ill~ijang sebabathetoelakendjadinpoe- nja istrl, hal mana bisadibilang Ila<l j",.ioia~asatoe perdjodoan bs~oe" janl."{ memang soe'la dl.tento~ · ken oleb 'r biao jlltle berkoeWllRll. Pendeknj8 sad)a boewllt ini bat ma8ki djoe~Il'ti1a dimiuta, teot oe djoega 'I'im soeka Joeloe~keD boewa,tmem~ri i~zin sken marik" itoe menlka, soepaJa wsrlka Itoe dj di 80eami istri j"nl{ slletJi Rerta .doe} deDgen

roekoeo. .

. Lauw 1iong lantes djoega memb~lang trlma kalli, sedeog BagiDda itoe tempo dJoe.ga telah prents Ran Lif\l Ong ::iODg boewat pergl ka.Boe L'uD liken wll.killten kerI1Ia'llon j~ Tcng ':oei]ang

mi.~i dareng di kot·~ radjll aken menikll.

Ong Sioo~ triml\ prenta lante~ sadJs braDgkat,

lIeden~ alllbtellaar Jllng laen hloe boebaran poe-

laog. .

L'1uW Tiong deogeu penoe k!'glrangan tel~h

(14)

- 280-

poelang ka tempatoja kerdja, dl mana ia laloe sampeken itoe kabar baek pada Kiok Eo~ dan scedsranja, jang soeda djadi girang sertabertrima kasi pada Laow Tiong.

Ketjerita'an Thio 'l'ene "'oei manakala ia dapat denger Vo dan Lanw siotjla telah dikirim ka kota radja'oleh Yo 'oen Boe boewat djadi Kiong·

lit hatmja djadl sanget djeogkel dan tida brenti - nja ruemikir.n pads itoe doewa gadis, hingea ka - dangkadang' Teng ~oeisoedamenoempakeodtoega aer mata. la inget sekarane djadi poetoeslah ha repannja h ewat nisa dapet bertemoe oada hoe doewagadis,aon Illgi hoewat berkoempoel,itoelah sarna ~ekali tida bi-a diharep IIl~i. Lautaran-saae dihan j8n~ soeda menjerang dalempikiraun ja.ada begitoe sanzet, Teng Soei so~da djaii djato sakit rindoe, hinggs dalern sebagitoe lama is tida blsa lakoeken lagl kewedlibannia, sedene examenjang misti dibikin hoelan TJit Gwee, djoega Feng 80,i tids bisa oeroes satoe ap"

Samentara itoe ada terkabar ambtenaar baroe bakal dateng, Teng Soeijan~ tid" b'sa terpisa dari pembar'ngan "atelah daIJet denger itoekabar, djadi sallget heran, dalem batinja berpikir, ada alllbteuaar spa lagi jaog maoe ditambil dalem bilsnganoja, tapi koetika ia dapet ketra~gaD baboewa itoe ambtenaar tclab dikirim boewat ganti iapoenia djabstan. Teng 80ei djadi moelai ber.·ikir kenapatah baroe sadja ia djalt&nken itoe djabatan belon brllpa lama sl>eda laDtes maoe diganti?

."Ab, akoe tida lida "oenj 1 kc~aldbilns8toe apa, keoapalab akoD mi8ti takoet.· kata ia jan~ 1an- tes ssdja pakslSken diri b8nl{Oen daripembaring'an teroes .berpakean kebesarannja, dan kam edian doedoe'I dalem kantoraonja. Tida 'lama kliatan

- 261 -

hen lora dau paloeug kebesarnu telah herkiher di depan g'edo n~uja, dan am iteuaar hlDg diklruIIOC

.Ia beroesiu 40 taou lehi dengeu sangct keren doedoek di dalem Kio nrnsuek dalem perkarang- an gedoll~. Tong •loei laloe samhuat kedat engau- nja itoe oetoesan, ds n itoe auihtenaar haroe jaug. boekan laen dari 00g Siong, telah berdialan ma- seek sambil membawaitoe Sengtli.

Teng Soei Jan/( list itoe Sengtji, maka i laloe berloetoet aken denger prentanja Baginda.

Koetika itoe Sengtii abis dibatjakeo baroe ia dapet taoe bahoewa itoe ambteuaar soeda dikirim boewat wakilken ia poenja P8k~rdja'.n. sedeng ia seudiri dipanggil dateog ka kola radja boewat menika,

Teng ::'oei lantes-membilang trima kasl dengen hati jang panoadengen keglraogan, sedeng S8'

kitnla itoe tempo djoega soeda lautes djllrli Hang dengen tida ketaoean lagi ka mana perginja, la 1110tes seraken ia poenla tjap kebesaran-kamoe- dian ia berkiken kiken, dan dari sitae is lautea pergi ka gedongnja Y0 ~oen 80e aken membri slamet tinggal, serta tjeritaken maksoeda(la~akll

ia soeda dipanggil oleb Haginda ka kota radJa.

'Vo

~oen Koe djoega djadi giraog sekali, sedeng Yo Hoedjin poen soeda tida bi~a ditjeritaken lagi girangnja Oi sitoe djoega telah dibikin perdja. moean makan minoem jaog terdiri dari Yo Soeu 80e Y0 . Hoedjin dan Tbio Teng 80ei bertiga. Boedak Owee lIiaDg jang melajanin marika itoe ml1kan minoem, poeD ada merasa Benang hBti!

koetiu denger siotjianja alftl dalem slamet dl kota radja, serta bakal menika pada Thio TjODg GoaD.

Sasoedanja abis roakan minoolll 'r eng Soei lan- tes herpamifllD poelllng, di mana dllri liitoe il&

(15)

- 262-

laloe ketemoein sobat.andenia, aken bri'slamet tinggalj kamoedian Tbio Teng Soei dengen ter- anter oleh sekalian pembesar soeda brangkat berlaiar menoedjoe ka ota radja

Dalem perdjalanan tiada dapet h laugan satoe apa, hingga lids lama iasoedasampedi kota radja dengen slamet. Di sitoe rang Soei telah ambit satoe tempat nginep, dan pads besokana ja baroe ia pergi ketemoein pada sekalian pembesar, ke- moedian ia pergi ka gedongnla Hoe Pouw ~i

Liong Lanw Tiong iang soeda lsntes kaloear

meoja~boet daD satoe samalaenlaloebergandeng tangan masoek ka dalem pekarangan gedong.

Sa80edanja masing masing djalanken hormatnla marlka laloe berdoedoek, dan lantes sadja pasang omong, jang dibitjarakeD tida laen [aitoesegalu hid lang telah kedladian dalem sebagitoe lama marika telah berpisahan.

Latfw 'l'iong laloe prenta orang bikin sedia se' gals barang hidangan dan minoeman, di.manaini doewa scedara anght lantes djoega doedoek makan minoem dengen penoe keseuang-

a~ .

Tempo itoe Sioe En~ berdoewa Kiok Eng telab mengiotip di blakang sek0801 ialiat dan pandang roepanja Teng Soeisakean lamania, kamo edian baroe narika itoe masoek ka dalem, di maDS sambil mengela napas Kiok En~ telah berkata:

.~edari bertemoean di soengei Gonw'Kang koeti·

ka sedeng teranl: boelan, tida kira sekali sasoe- danja rasaken begitoe banjak kesoesahao, baroe sekarang sadja kita berdoewa dapetken apa jsog di'ingioken.K

"Sedari ioi waktoe, saja nanti aoggep soedara ada djadi oraDg jang sebln atM dari aaja,Il kata Sioe Eog sembari tertawa.

- 268 -

"Ai...., ke!1apatah soedara boleh kata begitee" kata Kiok Eng.

"8aja poenja Enko telah kll8i taoe jang laja nanti bakal djadi istrijang kadoewa, dan lagi soedara soeda bikin perdjandjiau lebi doeloe pa- danja, maka tida lebi dari pantes ka~e soedara djadi iatrl ka satoe, masatah ssja djoega tidasoe- ka mengalaP" kata Sioe Eng.

"Kaloe aoedara mace anggsp begltoe reeps itoe- lah saja tid a biaa trima, memlng lebi doeloe djoega kita berdoewa aoeda berdjandji maoe bersetia sama sama pada satoe laki, sedeng kita. ini tetep mendjadi soedara, maka itoe boewat hal istri kadoewa dan kasatoe, tida perloe kitaorang misti bitjaraken, hanja baeklah kita orang anggep sama rata sadja."

Lama djoega itoe dO£lwa. gadiB telah saling:me- ngala, hingga dalem sebagltoe lama belon djoega ada satetepannja satoe apa. .

'I'eng .Soei berdoewa Lanw Tiong itoe tempo soeda doedoek minoem sampe banjak poesing, kamoedian is berdoewa soeda djadi tidoer ssdja dengen tida boeka pakean lagi dl dalem satoe

b . •

pem arJDgan.

Pada besokan plginjl, mariks berdoewa telab bangoen, masing masing laloe berpakean, daD kamoedlan laloe brangkat pergi ka kraton.

Tida lama tamboer dan lotjong telah berboenji, satoe tanda Baginda Ban Lek Koen soeda doe- doek dalem kratonnja.Semoea.ambtenaar lantes pada madioc membri slamet mengoetiap Ban Ban Swe, kamoedian masing masing laloe. berdiri berbaria rli kiri ksnan menoeroet marika itoe poeoju tingkat kebesarnn. Keliatan itoe tempo djoega:Lauw Tioog telab madjoe mengsdep,pada siapa is kasi taoe atas Baginda poenja prenta

I

I

(16)

- 264-

Rekaraug Tbio 1'.iong Goan soeda dateng dao ads menoeoggoe Pibe neenja panggilan . Baginda denger begitoe laloe prenta panggll masoek.

Samen tara itoe lhio Teng ..oei lautes masoek dan madjo berloetoet di hadepan singg saua,

" antrikoe." kala Baginda Ban Lek ,.Dari Hoe PouwSi Long L' ow Tlollg. Tim dapet ke- trangan [ang katanja Yo Kiok Eng Siotjia dan Lauw Sioe Eng siotjia soeda ditoenangkenboewat djadi Keng poenja is!ri; sekaraugitoe doewa g.adis soeda ada di sini, dan doeloe djoeea mart- ka itoe berdoewa soeda perna loelces dalemera. men bingga dapet paogkat Han Lim, II!akaseka. rang kebetoelan marika oeda ada di 8111~, '~im

membri idzin aken Keng djalanken sadja It~c nikahan di kots radja sini, atss hal Kcng poenJ8 uikaban itoe, Tim doaken biar laki istr! nanti idoep roekoen dan broentoeng hoewataelemsnla. • Sambil sodja berloetoet Teng soei mengoetjsp trima kasi pada. Baginda jang adll begitoe baek dan berboedi, Kamoedian saaeedanja tidaada apa apa lagi jang maoe dibltjaraken, Baginde laloe masoek ka dslem kraton, s eng semoea ambte- naar poen telah psda boebar poelaug. .

Begitoelah dtoega Lauw Tiong dan 'rang Soei, aapoelangnia dari kraton, I ntes sadla marika itoe atoer atoer perkara boewatmerajaken pestakawin, atas perkenauuja Baginda Teng :-'oei soeda dapet tioggal di dalem satoe gedong hessr di mBOS di sitoe ia boleh atoer bikin heres ia poenjanlkahan.

Diem kota radja itoe tempo sana sini soeds djadi rame orang tjerita bahocwa Thio 'l'jong Goan bakel menika pads klltlOeWaHau Lim prem- poean dengen prentania BlIgindll, hingga tentoe eadja Hoe kawinsn bakal diadi ranie. ekalian

- 265-

ambte aar baujak jang dateng kirim pengan- teran (Ho L~) sedenz TenRSoei noenja 80bat eobat Jaog .1Dggal dl kota radja, poen tida ke-

!i~ggala~, soeda dateng bantoe bantoe mengatoer

101 dan itoe boewat kepprloeBn di hari k wiooja.

i

,

i

(17)

XVI

Keramean pesta kawlllnja Thlo lJong G oan, atawa satoe pordjodoan aOBh dl

paseban Hoaij Wan: Lauw.

Itoe tempo kadoewa pihak soada bikin perll~. dia'an beres, tloema tinggal toenggoe waktoenja sadja. Begitoelah koetika sampe pada barian [ang soeda dlteutceken, di gedong di mans Teng Soel ada tinggal sceda djadi rame seaali, tetaboean [ang merdoe telab bergantian kasi denger lsgoe Iaaoenla [ang mardoe, sedeng tetamoa tetamoe dan penonton jang berdledel di loewar gedong poea boekan 8edikit djoemblanja. Tida lama dari itoe kellatan Lauw 'riong dengen doewa kreta kebesaran telab auter doewa penganten prempoe- an jaitoe SioeEDgdan Kiok EDg (ini kawioan diseboetnla Tjo9. jaitoe penganten prempoean die auter pada roemanla lelaki). Teng Soei tel¥ . samboet marika itoe poenja kedetengan, dan seaampenla di dalem pertengahan, katiga pengan- ten lantes moalain sembalang aken beraakaiaeu pada 'r biaD, baboewa moelain dari iui bari ia bertiga telah djadi laki i8tri. Begitoelab sasoeda· Dja abis sembajang ketigll. penganten telah dianter masoek ka dalem kamar .jaDg soeda disediaken, di mana marika itoa bertiga telah doedoek mi·

noew dengen penoe kescnangan, ftedeng di loewar tetamoe tetamOc rame doedoek di dalem pesta, dalew mans ada djoega octoesan Ha ioda jaug membr"

.

slamet pada 't'bio Tjong Goan itoo.. ,'am·

pe djooe 'Dlnlew itoepesta baroe brenU, tetamoe tetamoe heroentoen1'oentoentelahberpamitanpoo-

- ~67

lang, sasoedanjn semoea pada boebaran, Teng Poei laloe masoek dapetken padakadoewaistrinja, di mana .ketiaa orang ini j8n ~ msmang soeda hertjinta'an dari doeloenja,800da kcliatan tidamalce

018100 lagi hania marika itoe soeda berlakoe aadja sebagi oranf{ jaDg soeda dikenal, di mana keliatan katiga anak moeda iniada 8etimpslsekali, satoe sama laen telah aaling bert jinta, hinzga keliatan marika iloe ada rookoen sakali idoep manis dengen pence kesenangan.

Sampe pada besokan hariujs, baniak pembessr telah dateng meiubri slamet, Teng Soei telah bales membileng banjak trims kasi, dan koetika itoe dloega berame telah brs ngkatka kraton begimana biasa, di mana Teng 'oei ~oeda mew- bilang banjak trima kasi pada Baginda, serta madjoeken djoega !latoe permoehoenan boewat ia verlot noelang ka k.8mpoeDgnja sendtri goena kasi taoe ini kabar girang pada is poenia lboe.

!toe perminte'au dengen sepantesnja, maka dengen tida kebr ftln Baginda telah loeloesken perl1linta'annja Teng Soei itoe [ang lagi sakali telah atoerken trima kasi, Begitoelah koetika sampe di roemanja Teng Soei laloe bikin segala peraedia'an aken ia brangkat poelaug.

Itoe tempo Lauw Tiong poen soeda kirim satoe soerat pada ia poenjil, Hoe Tjin, di mana ia telah tjeritaken satoe persatoe.balDja ia poeDja soedara Sioe Eng jang sekarang soeda menika pada Thio Tjong Goan.

Lanw Gonn Hwi girang sekali koetikA trims itoe kabar, di mana dengen s8nget bangga ia soeda oendjoek pada istri dan oraDg saroema tangganja, jang djoega soeda toeroet mendjadi

gir~ng hati,

Pada Yo Soen Boe di Hoe Lam djoega 'feng

I

(18)

~68 - - 269 '- o Soei ads kirim kabar aken hikin seuang h tinja

itoe orang toewa. ~1\80edan ja beres, Teng Soei laloe bri slamet tinggal pada Lanw Tiong, ka- moedian berssma Kiok Eng dan Sioo Enr, marika telab brangkat belajar menoedloc ka Afdeeling

Kiat Tjoei Koan. •

Dalem perdjalanan kira ~ir.l doewaboelan me- ka pada eateo hari sampelah di tempat jang ditoedloe; manakala sampe di roemaujasendlri, Ho Tay Kouw soeda trima itoe anak mantoe dengen penoe kagirangsn, terlebi lagi glrangnja koetilIa liat kadoewa mautoenla itoe ada begitoe tjantik dan man is sekall tingka laaoeula,begitoe- lab moelai dari ini hari, Ho 0ay Kouw dan orang seroema tansganla ads rasa, seperti djoega Ialah

jaD~ paling hidoep broentoeng dalemdoenia itoe.

Dslem rocmaTen~ Soei tjoema tinggaldoedoek menganggoer sadia, maka ia laloe berdiriken satoe peseban jang dibri nama Hoaij Wan Lauw di sampiDgnja 'ia poenja rooma; itoe paseban sebab soeda berdiri deogen onkost [ang besar, maka trcesa beran itoe paseb n soedadjadi begi- toe bagoes dan indo, hingg!'baDjak djoegs, antara 80bat sobatDja Teng Soei jang dateng di !litoe mentjari kasenaDglln, dan soeda maen8air menjair dalem itoe pas1lban pada waktoc teraDg boehm.

'Sloe Eng dan Kiok Eng djocga seringkali d,,·

teng bikin senang dlrinja di itoe pa8ebaD, di mans ia berdoews soeda doedork meojair dan menjanji aken hiboerken hatinjs, hingga dengeD peDdek sadja, segala kaseDangan jang telab dida- pet olob itoe aDak anak moeda, kita oraDg tida

san~goep tjeritaken abis di sini deDgen kalam.

Djalannja hari ada sebagi snak pana poenjll tjepet, dengen tida merasa lngi soeda Bampe lIl\toe taou }loeuja hUUll, tjoOUlll hal itve ~lOeda

r~irasa begitoe oleh Hoe orsog orang jaog bisa

t~ng,glll dengen neuoe kasenangan.seperti Tang

~OCI d~n kaoem koelawarga,nja, kaloe pads orang

J~Dg hidoep melarat, tvntoelah ada djadi sebalik

nJa. . ,

Pada .83too hsri Ho Tay Kouw telab berkata pada TeDI;' ~oei: "Anakkoe, sedari kan moelai . sekola samne pads 'sekarang ini, holeh dibilang

s~gala maksoed seiuoea kau soeda blsasampeken hJn~~a dengen tiada didoega Baginda It'eizerpoe~

soeda banto~ ~oeloe~g pad moe dengenboedi[ang boekan .8e~lklt, kasi kan menika dan segala boa· sen: ng8n, It·clab. sda.satoe perkara jang sanget bro ~toeng s~k~1t bagi pengido epannja satoe ma-

~ocRla delem I,DJdoenia.Tapi anakkoe, kaloe bisa lDget ~ama Itoe. aegala kasenaugaa, makakan haroes ingetlah dloega pada soedaramoe Lan Eng ]sng sekarang. 8oeda oemoerdewasadloega senerti kan j Boe . 1am H.wa.jang dladi tcenangannja,

mell o~roet iboe poenja ttoengan, sekarang ia 80e- da ,tloekoep,tempo a.~en lepas poeti atas perka. bcengannja Ill' poenja orang toewa, akoe pikir kaloe soeiaramoe soada dik.awinkeD, daD Tarn Hwa. b!S3 dateng ka sini boewat bikio beres ini perd)odoan,ruska sensnglah raBanja hatikoe."

n1'roesa kwatir, Boetjin," k/ttaTeng ~oei de- ngeD sabar: .~asat~ h. tjocma lantaran dapetlten

ka~enaDgan sad}a BaJa laDteMdjadi loepaken Dada soedarakoc Lan Eng. Saia nanti laDtes toeHs

llocr~t,pada Boe, :al,ll Hwa akeD mints ia dateng kuSIDI goera, bIlu n beres ini halperdjodoan.

I~oe ·embltJara'an telab tcrdjadi par)a waldoe pag!, p~da wJkt(le sore lantes djoega Ten~ S0J'i toehll f'aloe soerdt, soecoe satoe orang pergi k.a La~ Kang aken sampekco pada I~oe Tam Hwa.

Sek rang marilah kita adjak pembatja aken

. I

:

I

i

Figure

Updating...

References

Related subjects :