HUURPRIJS 17,50 per m², per jaar.

Hele tekst

(1)

Calandstraat 17 te Dordrecht

Ca. 3.006 m² verhard en omheind buitenterrein.

HUURPRIJS € 17,50 per m², per jaar.

(2)

Kenmerken

Huurprijs

€ 17,50 per vierkante meter per jaar

Huurtermijn

Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar.

Opleveringsniveau

In de huidige staat.

Verlengingstermijn

Vijf jaar.

Opzegtermijn

Twaald maanden.

BTW belast

Ja.

Zekerheidsstelling

Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Indexering

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang.

Servicekosten

Niet van toepassing.

Betalingen

Per maand.

Datum van oplevering

Medio 2022.

Bestemming

Bestemmingsplan 'Dordtse Kil', enkelbestemming:

'Bedrijf'.

(3)

Omschrijving

Algemeen

Het buitenterrein is uitermate geschikt om te

Beschikbaar voor verhuur is een stuk verhard en worden aangewend voor buitenopslag of stalling

omheind buitenterrein. van voertuigen.

Het terrein is gelegen op bedrijventerrein Kadastrale aanduiding

Amstelwijck West nabij de op- en afrit van rijksweg Gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 10290, A-16. Voorzieningen als het Postillion Hotel en het groot 2.973 m².

Van der Valk Hotel zijn in de directe nabijheid

aanwezig. Indeling

Ca. 3.006 m² Verhard en omheind buitenterrein.

Het terrein maakt onderdeel uit van een groot

bedrijfscomplex dat inmiddels is verhuurd aan een Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend tweetal huurders, te weten Mobilita aan de hand van opname ter plaatse, op basis Bedrijfswageninrichtingen B.V. en AssemblyPartner van plattegrondtekeningen en informatie

B.V. verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten

zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen

Het terrein is grotendeels verhard middels asfalt niet worden aangemerkt als verhuurbare verharding en is omheind middels een oppervlakte zoals gedefinieerd door het

gaashekwerk. Via een elektrisch bedienbare Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van schuifpoort is toegang te verkrijgen tot het terrein. NEN 2580.

(4)

Vervolg omschrijving

Voorzieningen

Bijkomende kosten

- Terreinverharding middels asfaltverharding; Uitgangspunt is dat huurder zelf

- Terreinafscheiding middels een gaashekwerk leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de voorzien van een elektrisch bedienbare levering van gas, water en elektra. Bovenop de

schuifpoort; periodiek verschuldigde huurprijs worden geen

servicekosten in rekening gebrachtgebracht

Huurprijs

Buitenterrein: € 17,50 per m², per jaar. Zekerheidsstelling

Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van

Bovengenoemde bedrag is exclusief BTW en een betalingsverplichting van drie maanden, servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per inclusief BTW.

maand of kwartaal.

Huurovereenkomst

Huurprijsaanpassing

Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a huuringang, op basis van de wijziging van het BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex Zaken (ROZ) in februari 2015.

(CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100),

gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Datum van oplevering

Statistiek (CBS). Medio 2022.

Huurtermijn

Wijze van oplevering

Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar. In de huidige staat.

Omzetbelasting

Disclaimer

Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Nadrukkelijk is vermeld dat deze

Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de informatieverstrekking niet als een aanbieding of huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op offerte mag worden beschouwd. Aan deze grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit

uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt

gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

(5)

Bestemmingsplan

Bij de gemeente Dordrecht valt onderhavige onroerende zaak in het vigerende

bestemmingsplan: “Dordtse Kil”, dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het object: “Bedrijf”

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. bedrijven;

2. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water,

parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de specifieke gebruiksvoorschriften.

- bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf ten hoogste 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte beslaan met een maximum van 3.000 m²;

- zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;

- detailhandel is niet toegestaan;

De nevenbestemming van de locatie is “Waarde Archeologie.

- aan de Calandstraat 44 is detailhandel in caravans wel toegestaan;

- maximaal 80% van het bouwvlak mag worden bebouwd;

- de maximale bouwhoogte is 10 meter;

- het meest noordelijke deel van de kavel kan worden gebruikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 3.2;

- het middelste deel van de kavel kan worden gebruikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 4.1;

- het meest zuidelijke deel van de kavel kan worden gebruikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 4.2;

- het complex is gesitueerd op een gezoneerd bedrijventerrein;

- risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan.

De nevenbestemming van de locatie is “Waarde Archeologie.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de

huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

(6)

Locatie

Bereikbaarheid

Het buitenterrein is gelegen op bedrijventerrein Amstelwijck West, nabij de op- en afrit van de Rijksweg A16.

Parkeren

Parkeren is mogelijk op eigen terrein.

(7)

Plattegrondtekening terrein

(8)

Kadastrale kaart

Adres

Calandstraat 17

Postcode / Plaats

3316 EA Dordrecht

Gemeente Dordrecht

Sectie / Perceel

Q / 10290

Soort

Volle eigendom.

(9)

Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Dennis Dekker Adjunct-Directeur

Register Makelaar en Taxateur o.z.

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen? Bel: 078 - 614 4 333

 Snel, proactief en ondernemend

 Sterk team met altijd één helder aanspreekpunt

 Thuis in de markt, de regio en bij instanties

 Uw uitdaging is onze uitdaging

 NVM Business Makelaar

 Vastgoedcert gecertificeerd Waarom Ooms Makelaars?

Johan de Wittstraat 40, 3311 KJ Dordrecht Tel: 088 424 0 172

Chantal van der Bij Vastgoed Adviseur Bedrijfsonroerend goed

Tel: 088 424 0 202

Kimberley Moolenaar Afdelingssecretaresse Bedrijfsonroerend goed

Tel: 088 424 0 173

Esmee van Laar Afdelingssecretaresse Bedrijfsonroerend goed

Tel: 088 424 0 231 Liesbeth Baris Vastgoed Adviseur Bedrijfsonroerend goed

Tel: 088 424 0 234

(10)

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :