Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. te Amersfoort op 14 oktober 2015

Hele tekst

(1)

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V.

te Amersfoort op 14 oktober 2015

Utrecht,

november 2015

V1006 158

(2)

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV. op 14 oktober 2015

Inhoud

1 Inleiding .3

1.1 Aanleiding en belang 3

1.2 Doelstelling 4

1.3 Methode 4

1.4 Toetsingskader 4

1.5 Beschrijving steunpunt PrivaZorg Eemland B.V 4

2 Conclusies 6

2.1 Overzicht resultaten bezoek 8 januari 2015: 20 normen onvoldoende 6 2.2 Overzicht van de resultaten hertoetsbezoek 14 oktober2Ol5;

aanzienlijk verbeterd, twee normen nog niet voldoende 6 2.2.1 Verbeteracties met goede resultaten, borging vergt meertijd dan voorzien 7 2.2.2 Deskundigheid voor doeltreffende, cliëntgerichte zorg aanwezig 7 2.3 Conclusie: naleving aanzienlijk aantal normen gerealiseerd 7

3 Resultaten inspectiebezoek 8

3.1 Sturen op kwaliteit en veiligheid 8

3.2 Cliëntdossier 9

3.3 Deskundigheid en inzet personeel 10

3.4 Medicatieveiligheid 12

3.5 Vrijheidsbeperking 13

Bijlage 1 Geraadpleegde documenten 14

Bijlage 2 Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, circulaires en rapporten 15

(3)

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV. op 14 oktober 2015

Inleiding

Op 14 oktober 2015 bracht de Inspectievoor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. te Amersfoort.

Hieronder wordt eerst het kader uiteengezet waarin de inspectie het

hertoetsbezoek bracht. Achtereenvolgens worden in de volgende hoofdstukken de conclusie en de resultaten beschreven.

1.1 Aanleiding en belang

De inspectie heeft als doel de risico’s op gezondheidsschade bij cliënten te beperken door naleving te bevorderen van wet- en regelgeving,

(beroeps)normen, richtlijnen en standaarden bij ondertoezichtstaanden.

De inspectie kiest daarbij prioriteiten op basis van mogelijke risico’s op gezondheidsschade voor de cliënt. Hierbij gaat extra aandacht uit naar

kwetsbare groepen. De inspectie geeft onder meer invulling aan haar taak door aangekondigde en onaangekondigde inspectiebezoeken te brengen aan onder toezicht staande zorgaanbieders.

PrivaZorg Management B.V. voert statutair het bestuur over alle onderdelen van de landelijk werkende thuiszorggroep PrivaZorg en treedt op als statutair bestuurder van PrivaZorg AWBZ B.V. eveneens gevestigd te Amersfoort.

PrivaZorg AWBZ B.V. is een wettelijk toegelaten zorginstelling die verzekerde

‘zorg in natura’ aanbiedt.

Sinds 1 oktober 2013 verwachtte de inspectie expliciet van de bestuurder van PrivaZorg AWBZ B.V. dat deze bij alle steunpunten ging beoordelen of aan de normen van verantwoorde zorg voldaan werd.

Op 1 oktober 2013, 19 mei 2014 en 4 september 2014 voerde de inspectie tevens gesprekken met de bestuurder van PrivaZorg AWBZ B.V.

Daarnaast werd van de bestuurder verwacht om - zo nodig - passende

maatregelen te nemen. In het gesprek van 4 september 2014 heeft de inspectie deze verwachting nogmaals benadrukt.

Op 24 december 2014 ontving de inspectie in verband hiermee een verslag van de vlootschouw van alle steunpunten van PrivaZorg AWBZ B.V., met per steunpunt een risicoanalyse en een opsomming van de aandachtspunten. Deze vlootschouw was gebaseerd op dossiercontroles. Voor steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. signaleerde de bestuurder bij deze vlootschouw een drietal risico’s en zijn drie verbeteracties benoemd. Het ingestelde verbeterplan voor geheel PrivaZorg AWBZ B.V. loopt tot 2017.

Eerste bezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland in januari 2015 Op 8 januari 2015 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. De inspectie constateerde dat steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. 20 normen voor verantwoorde zorg niet naleefde.

Instellen verscherpt toezicht

De bevindingen van de inspectie maakten duidelijk dat structurele problemen aanwezig waren bij PrivaZorg AWBZ B.V. voor steunpunt PrivaZorg Eemland B.V.

en de steunpunten PrivaZorg Utrecht e.o. en PrivaZorg Rivierenland e.o.

Er waren aanhoudend hoge risico’s geconstateerd tijdens de inspectiebezoeken.

Gedurende een langere periode ontbrak het aan daadkracht en sturing binnen de

(4)

Rapport van het hartoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV. op 14 oktober 2015

Organisatie waardoor tekortkomingen bleven bestaan en in de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening risico’s waren voor de cliënten van onder andere steunpunt PrivaZorg Eemland B.V.

Naar aanleiding van het bovenstaande besloot de inspectie verscherpt toezicht in te stellen bij zorginstelling PrivaZorg AWBZ B.V. voor steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. en de twee andere steunpunten. Het verscherpt toezicht werd ingesteld voor zes maanden vanaf 23 april 2015.

Tijdens het verscherpt toezicht ontving de inspectie resultaatrapportages en vonden gesprekken plaats met de raad van commissarissen en de directie van PrivaZorg AWBZ B.V. en met de verschillende steunpuntdirecteuren.

1.2 Doelstelling

Het inspectiebezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV. op 14 oktober 2015 had twee doelen:

- Beoordelen in hoeverre steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. na de verbeteracties voldoet aan relevante wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden die risico’s op gezondheidsschade voor de cliënt beperken.

- Beoordelen of, gelet op de resultaten van het bezoek, het op 23 april 2015 ingestelde verscherpt toezicht opgeheven kan worden.

1.3 Methode

De inspectie gebruikte een bezoekinstrument waarin de te toetsen onderwerpen en de normen zijn vastgelegd. De volgende onderwerpen zijn opnieuw getoetst:

- Sturen op kwaliteit en veiligheid.

- Cliëntdossier.

- Deskundigheid en inzet personeel.

- Medicatieveiligheid.

- Vrijheidsbeperking.

Om tot een oordeel te komen heeft de inspectie:

- Een tiental cliëntdossiers ingezien (steekproef door de inspectie).

- Gesprekken gevoerd met vijf zorgverlenende zelfstandigen zonder personeel (hierna zzp’ers).

- Een gesprek gevoerd met de steunpuntdirectie.

- Documenten ingezien, genoemd in bijlage 1.

1.4 Toetsingskader

De normen die de inspectie toetste zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving en de daarvan afgeleide veldnormen van de koepelorganisatie en

brancheverenigingen en aan zorgvuldigheidsnormen van de inspectie zelf (zie bijlage 2).

1.5 Beschrijving steunpunt PrivaZorg Eemland B.V.

Steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. en de relatie met het hoofdkantoor is beschreven in het rapport van het eerdere inspectiebezoek.

Het steunpunt

Steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. coördineerde op de bezoekdag voor minimaal 120 cliënten zorg in natura, vanuit de Wet Langdurige Zorg of de

Zorgverzekeringswet. In het algemeen was de zorg voor de cliënten somatisch van aard en betrof persoonlijke begeleiding, verzorging en verpleging (van klasse 2 tot klasse 8). Er werd 24-uurs zorg geboden aan terminale cliënten, maar ook zorg aan licht dementerende ouderen. Enkele cliënten kregen zorg aangeboden op basis van een persoonsgebonden budget.

(5)

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV, op 14 oktober 2015

De zorg werd geboden door 80 zzp’ers. De zzp’ers waren voornamelijk verpleegkundige niveau vier en vijf. Daarnaast werd gebruik gemaakt van verzorgenden (inclusief IG) en een enkele helpende voor de basiszorg.

De meeste cliënten die in zorg waren hadden grote en complexe zorgvragen.

Het steunpunt werd aangestuurd door twee steunpuntdirecteuren (eigenaren), ondersteund door twee zorgcoördinatoren en twee backoffice medewerkers.

Het rapport van het bezoek op 14 oktober 2015 kan niet los worden gezien van het rapport van het inspectiebezoek op 8 januari 2015 aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V.

(6)

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV. op 14 oktober 2015

2 Conclusies

Dit hoofdstuk start met een totaaloverzicht van de bevindingen. In hoofdstuk 3 (resultaten) zijn de bevindingen toegelicht. Daarna volgen paragrafen met een

beschouwend karakter. In de afsluitende paragraaf geeft de inspectie haar conclusie.

2.1 Overzicht resultaten bezoek 8januari 2015: 20 normen onvoldoende

Figuur 1: overzicht resultaten bezoek 8januari 2015

•Volcloet

Thema s

•\iolcloet niet

• Oordeel n .v .t.

NietbeoortIeelcl Sluie,iop kv,diildLi tveilkjl eicl: 6

__________________________________________________________

norlilen

Cliêntdossier: ‘3 normen t

Deskundigheideninzetvan .1

peroiccl: 7 nomien

[leclicatieveilicjheid: 9 normen

/1IJhIdsbepeiking 10notmen 1

Aantaluormeii

2.2 Overzicht van de resultaten hertoetsbezoek 14 oktober2ol5; aanzienlijk verbeterd, twee normen nog nietvoldoende

Figuur 2: overzicht resultaten hertoetsbezoek 14 oktober 2015

•Voldoet

Thema’s

•Voldoet niet

•Oordeel n.vt

•Niet beoordeeld Sturenop kwaliteiten veiligheid: 6

_______________ ___________________________

normen

Cliëntdossier: 8 normen

Deskundigheid eninzet van

__________________________________________

personeel: 7 normen

Medicatieveiligheid 9 normen

Vrijheidsbeperking: 10 normen 1!.

.r

Aantalnormen

(7)

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. op 14 oktober 2015

2.2.1 Verbeteracties met goede resultaten, borging vergt meer tijd dan voorzien De complexiteit en omvang van verbeteringen van de door PrivaZorg AWBZ B.V.

aangeboden zorg, vergen meer tijd en communicatie dan vooraf geschat. Het geplande ontwikkel- en implementatietraject voor de PrivaZorg steunpunten is nog niet door PrivaZorg AWBZ B.V. gerealiseerd. Een supportmanager is door de raad van commissarissen aangesteld voor het analyseren, concretiseren en realiseren van de verbeteringen. De supportmanager heeft daarnaast tot taak de communicatie tussen het centraal kantoor en de steunpunten te verbeteren. Het centraal kantoor kiest ervoor om de kwaliteit van de zorg structureel te borgen. Later bleek dat het structureel borgen meer tijd kost dan binnen het met de inspectie afgesproken tijdpad mogelijk was. Om die reden is afgeweken van het tijdpad van de door te voeren verbeteringen.

Het steunpunt PrivaZorg Eemland B.V slaagt er desondanks in om ook vanuit eigen kracht aansprekende verbeteringen door te voeren met als resultaat het bieden van voldoende kwaliteit van zorg in een veilige omgeving voor cliënten. PrivaZorg AWBZ B.V. en het steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. hebben daarmee een grote en aansprekende prestatie geleverd.

2.2.2 Deskundigheid voor doeltreffende, cliëntgerichte zorg aanwezig

De inspectie vindt het kritisch vermogen en de houding van betrokken professionals om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het leveren van doeltreffende, cliëntgerichte zorg aanwezig. Bij het steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. leeft een sterk besef onder zzp’ers van het belang van een systematisch evaluatie en de implementatie van de daaruit volgende activiteiten. Het steunpunt bewaakt de reële behoefte van cliënten, de zorg planning en de inzet van deskundig personeel voor de cliëntenzorg systematisch. Voor de cliënten bleken de indicatiestelling, het zorgplan, de dossiervorming en het aantal geïndiceerde zorguren in grote mate coherent aan elkaar. Het steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. is nu in staat verantwoorde zorg te leveren. Dit moet in de toekomst ook geborgd worden.

2.3 Conclusie: naleving aanzienlijk aantal normen gerealiseerd

Steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. voldoet, op twee normen na, aan alle

beoordeelde normen. De inspectie heeft het vertrouwen dat steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. het verbeterproces zal continueren en binnen afzienbare tijd zal voldoen aan alle normen voor verantwoorde zorg.

De inspectie baseert dit vertrouwen op het door PrivaZorg AWBZ B.V. en het steunpuntmanagement in gang gezette verbetertraject en de daarmee bereikte resultaten.

De inspectie beëindigt het verscherpt toezicht op PrivaZorg AWBZ B.V. voor steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. per 10 november 2015 en sluit dit inspectiebezoek af.

(8)

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV. op 14 oktober 2015

3 Resultaten inspectiebezoek

Dit hoofdstuk start met een overzicht per thema van de scores op de normen.

De inspectie geeft in dit hoofdstuk in principe alleen een toelichting als niet aan de norm is voldaan. In sommige gevallen zal ook bij normen waar wel aan is voldaan een toelichting opgenomen kunnen worden.

‘Niet van toepassing’ wordt gescoord als de situatie waarop de norm van toepassing is, in dit steunpunt of binnen het team nooit voorkomt.

‘Niet beoordeeld’ betekent dat de situatie waarop de norm van toepassing is, op de locatie wel voorkomt, maar niet aan de orde is geweest tijdens het bezoek.

De nummering van de normen is niet altijd opeenvolgend. Dit komt omdat de normen uit een groter normenbestand komen en niet alle normen uit dit bestand worden getoetst.

De inspectie beoordeelde tijdens dit bezoek alleen de normen die tijdens het eerste bezoek ‘voldoet niet’ scoorden.

3.1 Sturen op kwaliteit en veiligheid

ww

0

0

5) 5) 5) 5)

0 0

. . 0

> > 0 Z

De zorgaanbieder verzamelt op structurele wijze

1.1 kwaliteitsinformatie en gebruikt dit voor x

kwaliteitsverbetering.

(bijna) Fouten worden systematisch en structureel 1.2 gemeld, verzameld, geanalyseerd en gebruikt voor x

verbetera cties.

De zorgaanbieder heeft een klachtenregeling

1.3 conform de wet en maakt deze bekend bij de cliënt x

en/of zijn vertegenwoordiger.

1.4 De zorgaanbieder regelt cliëntenmedezeggenschap x

De zorgaanbieder heeft in- en exclusiecriteria voor

1.5 x

clienten

1 6 De zorgaanbieder heeft geborgd beleid over een

gesloten deur bij geplande zorgvraag X

Toelichting algemeen:

1.2 Het resultaatverslag liet zien dat op het overkoepelend niveau van PrivaZorg AWBZ B.V. een landelijke meldingen- en incidentencommissie was ingesteld. Het ontbrak nog aan een systematische analyse. Een van de redenen daarvan was dat een systeem voor het monitoren van

verbeteracties op het moment van het inspectiebezoek nog niet in werking was. Een landelijke aandachtsfunctionaris was aangesteld en zal jaarlijks met de steunpuntdirectie kijken naar processen en behaalde resultaten.

Plannen om een cyclisch systeem op te zetten rondom borging en

(9)

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV. op 14 oktober 2015

verbeteringen waren in het resultaatverslag zichtbaar maar nog niet geïmplementeerd.

Ondanks het ontbreken van een volledig geborgd systeem op het niveau van Privazorg AWBZ B.V. ten tijde van het bezoek, werd deze norm wel als voldoende gescoord. De inspectie constateerde een toename van het aantal meldingen. Meldingen werden binnen het steunpunt geanalyseerd en vervolgacties werden uitgezet.

De onafhankelijke klachtenprocedure werd actief openbaar gemaakt aan cliënten via de website en het cliëntendossier.

3.2 Cliëntdossier

5)

0

4.’ 0

5) 5) 5) 5)

o o

O 0

.s

o

> > 0 Z

2.1 Iederecliënt heeft een zorg-/ondersteuningsplan x

De cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger is aantoonbaar

2.2 betrokken bij het opstellen van en heeft aantoonbaar. x

ingestemd met het zorg-/ondersteuningsplan

De wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen 2.3 van de cliënt zijn de basis voor de zorg-/ x

ondersteuningsdoelen.

Risico’s voor de cliënt zijn geïnventariseerd door de

2.4 zorgverleners en de zorg en ondersteuning zijn hierop x gebaseerd.

De in het zorg-/ondersteuningsplan beschreven zorg-/

2.5 ondersteuningsproblemen, de doelen, acties, rapportage x en evaluaties zijn congruent met elkaar.

In het cliëntdossier is de dagelijkse rapportage

2.7 x

opgenomen.

De cliënt of de cliëntvertegenwoordiger is betrokken bij

2.10 de periodieke evaluatie van het zorg-/ x

ondersteuningsplan.

Voor elke voorbehouden handeling is opdracht in het

2.11 ... . . x

clientdossier aanwezig.

Toelichting algemeen:

PrivaZorg AWBZ B.V. heeft een nieuw cliëntdossier voor de steunpunten ontwikkeld. Het nieuwe cliëntdossier heeft tot doel het bieden van meer structuur en het faciliteren van methodisch werken en denken. Een

implementatietraject werd bij het nieuw geïntroduceerde cliëntdossier in januari 2015 in gang gezet, waarvan de scholing van de zzp’ers rondom het werken met het cliëntdossier en het voeren van cliëntbesprekingen uitdrukkelijk deel

uitmaakten.

Steunpunt PrivaZorg Eemland had de nieuwe cliëntdossiers vanaf maart 2015 volledig in gebruik genomen en deze waren tijdens het inspectiebezoek

beschikbaar. De dossiers zagen er goed uit, waren geordend, volledig ingevuld

(10)

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV. op 14 oktober 2015

en bijgewerkt. De geraadpleegde dossiers lieten zien dat risico’s werden

geïnventariseerd en dat de geconstateerde risico’s waren omgezet in zorgdoelen.

Zorgproblemen, doelen, acties en rapportages waren op elkaar afgestemd.

Evaluaties werden gedaan en op basis daarvan doelen afgesloten of vervolgacties ondernomen.

De medewerkers werden bijgeschoold in het gebruik van het nieuwe

cliëntdossier. De steunpuntdirectie bewaakte het juiste gebruik van de dossiers.

Toelichting per norm:

2.11 De geraadpleegde dossiers bevatten uitvoeringsverzoeken als dat aan de orde was, met daarop de namen van de zzp’ers die deze handeling normaal gesproken uitvoerden bij een cliënt. Er was echter nog geen raamovereenkomst opgesteld met de voorschrijver (ziekenhuis, huisartsen of huisartsengroepen).

In twee van de tien dossiers die de inspectie had ingezien bleek bij navraag aan de zorgverleners dat de betreffende handelingen ook werden uitgevoerd door andere zzp’ers dan benoemd in het uitvoeringsverzoek.

Dit gaf de opdrachtgevers nog steeds een onjuist beeld van de veronderstelde bekwaamheden.

3.3 Deskundigheid en inzet personeel

ei

‘, ei

:

>.0

0

ei ei ei ei

o o

. . 0

> > 0 Z

Medewerkers werken op een verantwoorde manier met

relevante richtlijnen, protocollen en/of werkinstructies. X Alleen bevoegde en bekwame medewerkers voeren

voorbehouden en risicovolle handelingen uit X

Medewerkers krijgen de benodigde scholing om verantwoord te

3.6 kunnen werken met de doelgroep en de zorgproblematiek van x

de cliënten.

De zorgaanbieder zet op de juiste momenten voldoende

3.7 deskundige medewerkers in ter uitvoering van de dagelijkse x

zorg.

De zorgaanbieder verzamelt, analyseert en onderneemt zo

3.9 nodig acties met betrekking tot belangrijke contextuele factoren x

van inzet en personeel

Medewerkers en management kennen de grenzen van de

3.10 verantwoordelijkheden en bevoegdheden en schakelen tijdig x

vakinhoudelijke specialisten in.

3.11 Medewerkers werken volgens relevante gedragscodes x

Toelichting algemeen:

Uit dossieronderzoek en gesprekken met zzp’ers bleek dat protocollen bekend waren en dat er volgens protocol gewerkt werd.

(11)

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV. op 14 oktober 2015

De zorgverlenende zzp’ers waren verantwoordelijk voor het op peil houden van hun eigen deskundigheid. Uit het resultaatverslag bleek onder meer dat zowel het centraal kantoor als het steunpunt verplichte (bij)scholingscursussen hadden georganiseerd voor zzp’ers van het steunpunt.

De steunpuntdirectie vertelde bij inschrijving van nieuwe zzp’ers kritisch te zijn ten aanzien van de vereiste deskundigheid. De inspectie had tijdens het bezoek een registratiesysteem van diploma’s en bevoegdheden van alle ingeschreven zzp’ers bij het steunpunt ingezien. Op basis van dat systeem werd de inzet van de zzp’ers bepaald voor de vereiste zorg. De steunpuntdirectie hanteerde als aanvulling op het KIWA-register eigen registraties omdat zij dit te

onbetrouwbaar vond.

Het centraal kantoor van Privazorg AWBZ B.V. maakte steekproefsgewijs uitdraaien van de inzet van de zzp’ers zodat het steunpunt kon sturen op een verantwoorde inzet van de zorgverleners.

Binnen dit steunpunt werd gewerkt met dertien teams, die elk zorg boden aan ongeveer zes cliënten. Daarop stonden vaste zzp’ers die zelf verantwoordelijk waren voor de juiste inzet op de zorgvraag. Vooraf werd door de

steunpuntdirectie en de zorgcoördinatoren de match gedaan op zorgvraag en zorgaanbod. De steunpuntdirectie had achteraf een controlemoment ingebouwd.

(12)

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV. op 14 oktober 2015

3.4 Medicatieveiligheid

>c 0

0

u w

o o W .0

. . 0

> > 0 Z

De medicatie wordt alleen gemalen met schriftelijke

4.2 instemming per geneesmiddel van de arts of apotheker. X De zorgaanbieder bepaalt in dialoog met de cliënt of de

medicatie geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt

gegeven en legt de gemaakte afspraken daarover vast in het X zorg-/ondersteuningsplan.

De procedure rondom uitzetten, toedienen en registreren is

beschreven in een procedure farmaceutische zorg. X

Medewerkers die hulp bieden bij de medicatie beschikken

4.5 over een actueel medicatieoverzicht en toedienlijst van de x apotheker.

4 6 Medewerkers signaleren werking en bijwerking van het

toegediende geneesmiddel X

Niet GDS medicatie wordt door een tweede bekwaam persoon gecontroleerd, of er is een afspraak met de

apotheek dat het geen risicovolle medicatie betreft voor deze X cliënt.

4 8 De medewerker past door de apotheek uitgezette medicatie alleen aan op aantoonbaar voorschrift van de arts. X

De medewerker parafeert de toegediende of aangereikte

medicatie op (door de apotheek verstrekte) toedienlijst X Er is geborgd beleid rondom de omvang, indentiteit en

opslag van de voorraad geneesmiddelen X

Toelichting per norm waaraan niet wordt voldaan:

4.5 Twee van de geraadpieegde dossiers bleken niet te beschikken over een actuele toedienlijst van de apotheek, zoals afgesproken met de betrokken beroepsgroepen in de ‘Handreiking Veilige principes in de medicatieketen’.

Zo werd een dossier aangetroffen met een niet actuele toedienhijst van de apotheek voor het toedienen van insuline. Er werd maandelijks een lijst gekopieerd door de betrokken zzp’ers. Op deze lijst was het lastig te zien op welk tijdstip de medicatie verstrekt moest worden.

In het dossier was terug te zien dat zzp’ers eerst geen medicatielijst tot hun beschikking hadden. Door het maken van MIC-meldingen werd door de zzp’ers actie ondernomen en na veelvuldig aandringen werd de huidige lijst aangeleverd. Herhaaldelijk werd bij de apotheker aangegeven dat er een sluitend systeem moest komen. De apotheker leek daarin kennelijk niet zijn verantwoordelijkheid te nemen.

(13)

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV. op 14 oktober 2015

3.5 Vrijheidsbeperking

4

i w

t t 0

.1.’ .I- 0

j w

o o .0

o o 0

> > 0 Z

De zorgaanbieder beschrijft visie en beleid over preventie,

5.1 besluitvorming en uitvoering van vrijheidsbeperkende x

maatregelen.

5 2 Voorafgaand aan de vrijheidsbeperkende maatregel(en) is

een (probleem)analyse verricht van het gedrag van de cliënt. X In dialoog met cliënt vindt multidisciplinaire besluitvorming

5.4 x

plaats over de vrijheidsbeperkende maatregel(en).

Een arts of een gedragskundige is verantwoordelijk voor het 5.5 besluit om over te gaan tot de vrijheidsbeperkende x

maatregel(en).

De cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger geeft toestemming

5.6 x

voor de vrijheidsbeperkende maatregel(en).

Alle vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgenomen in het

5.7 x

clientdossier.

Medewerkers passen vrijheidsbeperkende maatregel(en)

5.8 x

zorgvuldig toe.

De zorgaanbieder zorgt voor toetsing en besluitvorming en uitvoering, door een niet bij de behandeling betrokken

5.9 x

deskundige, als fixatie met onrustband, afzonderen in een daarvoor bestemde ruimte of separatie wordt toegepast.

5 10 De zorgaanbieder heeft werkinstructies (protocollen) over het toepassen van alle vrijheidsbeperkende maatregelen

De zorgaanbieder heeft een registratie van

vrijheidsbeperkende maatregelen op locatie- of teamniveau

Toelichting algemeen

Steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. voldeed aan de gestelde normen voor vrijheidsbeperking. Voorafgaand aan de inzet van maatregelen werden analyses gedaan van het gedrag van de cliënt. Besluiten over het gebruik werden in samenspraak met de cliënt(vertegenwoordiger) en met betrokken disciplines genomen, met de arts als eindverantwoordelijke. Er was een lijst beschikbaar van de vrijheidsbeperkende maatregelen, die werden ingezet binnen het steunpunt en de gebruikte maatregelen werden opgenomen in de betreffende cliëntdossiers.

Evaluaties vonden aantoonbaar plaats.

(14)

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV op 14 oktober 2015

Bijlage 1 Geraadpieegde documenten

De onderstaande documenten zijn door de inspectie gebruikt bij het uitvoeren van het inspectiebezoek en het opstellen van dit rapport.

De inspectie heeft de documenten niet in totaliteit beoordeeld, maar op specifieke onderwerpen doorgenomen.

- Tussentijds resultaatverslag d.d. 15 juli 2015 naar aanleiding van nspectiebezoek aan PrivaZorg Eemland B.V. op 8 januari 2015;

- Resultaatverslag d.d. 5 oktober 2015 naar aanleiding van inspectiebezoek aan PrivaZorg Eemland B.V. op 8 januari 2015;

- Brochure ‘PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk’;

- Brochure ‘informatie voor zelfstandige zorgverleners’;

- Brochure ‘Thuiszorg in de laatste levensfase’ van PrivaZorg Eemland;

- Brochure ‘Dé thuiszorg waarbij u zich thuisvoelt van PrivaZorg Eemland’;

- Criteria inzet vervanging en facturering in relatie tot borging kwaliteit van zorg (werkinstructies SP), versie 04-04-2014;

- Procedure vrijheidsbeperkende maatregelen/onvrijwillige zorg (versie 2-6- 20 14);

- Computersysteem waar binnen inzet zzp’ers afgestemd wordt op de zorgvraag;

- Map MIC meldingen en bijbehorende MIC analyse over de meldingen;

- Registratielijsten trainingen en bijscholingen;

- Registratiesysteem bevoegd- en bekwaamheden.

(15)

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PriveZorg Eemland B.V. op 14 oktober 2015

Bijlage 2 Overzicht wet- en regelgeving, veld normen, circulaires en rapporten

Wetgeving:

- Wet langdurige zorg (Wlz).

- Kwaliteitswet zorginstellingen.

- Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek.

- Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ).

- Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ).

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

- Besluit klachtenbehandeling Bopz.

- Besluit rechtspositieregelen Bopz.

- Besluit middelen en maatregelen Bopz.

- Besluit patiëntendossier Bopz.

- Besluit vaststelling van de minimumeisen voor de (verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

- Besluit langdurige zorg.

Veld normen:

- Beleidsdocument veilig melden, KNMG, 2007.

Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen, Actiz, GGZ Nederland, VGN, 2010.

- Handreiking Veilige principes in de medicatieketen, ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF, V&VN, 2012.

- Intentieverklaring Zorg voor Vrijheid, samen naar minder vrijheidsbeperking, CG-raad, LOC-LPR, Platform VG, NIP-NVO, NVAVG, NVVA, Sting, V&VN, ActiZ, VGN en IGZ, 2008.

- Klachtenrichtlijn gezondheidszorg versie 3.0, KNMG, 2005.

- Kwaliteitsdocument 2013 Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis.

- Landelijke instructie voor Toediening Gereedmaken van medicatie in verpleeg- en verzorgingshuizen, V&VN, 2008.

- Nationale beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden, 2007.

- Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, ActiZ, GGZ Ned., IGZ, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, Orde, V&VN, VWS,ZN, FNT, NMT en VGN, 2008.

- RIVM Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra, 2012.

- Richtlijn Probleemgedrag, Verenso, 2006.

- Risicovolle medicatie in verband met dubbele controle, KNMG, 2013

- Van incident naar fundament, Movisie, 2005.

Circulaires en rapporten:

- Bulletin ‘Het mag niet, het mag nooit: seksuele intimidatie door hulpverleners in de gezondheidszorg’, IGZ, augustus 2004.

- Cultuuromslag terugdringen vrijheidsbeperking bij kwetsbare groepen in langdurige zorg volop gaande, duidelijke ambities voor 2011 nodig, IGZ, december 2010.

- De dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige zorg, Nivel, 2012.

- Extra inspanning noodzakelijk voor terugdringen vrijheidsbeperking in langdurige zorg, IGZ, 2012.

- Medicatieveiligheid flink verbeterd in herbeoordeelde instellingen langdurige zorg en zorg thuis, IGZ, 2011.

- Richtinggevend kader vrijheidsbeperking, VWS, 26 maart 2008.

(16)

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :