FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 1 september mr. G. te Biesebeek mr. P.P.M. van der Burgt

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 1 september 2016

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bubble Group Capital B.V., statutair gevestigd en

kantoorhoudende te Eindhoven aan de Hertogstraat no. 25, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17075053, hierna te noemen: “Bubble Capital”.

Faillissementsnummer F 01/14/289

Datum uitspraak 8 april 2014

Curator mr. G. te Biesebeek

Rechter-commissaris mr. P.P.M. van der Burgt

Activiteiten onderneming Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt de volgende bedrijfsomschrijving: “Het beheren en

beleggen.” Bubble Capital is een beheermaatschappij.

Omzetgegevens 2012: € 180.000 (concept)

2011: € 360.000 Personeel gemiddeld aantal 1 personeelslid.

Boedelrekening NL23RABO0151880980 (Rabobank ‘s-Hertogenbosch)

Actief per verslagdatum € 4.053,30

Verslag 4:

€ 388,00

Verslagperiode 1 oktober 2014 – 30 september 2015

Verslag 4:

1 oktober 2015 – 31 juli 2016 Bestede uren in verslagperiode 5,17 uur

Verslag 4:

4,75 uur Bestede uren Totaal 18,92 uur

Verslag 4:

26,67 uur

Toelichting Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening.

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit

(2)

verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt weergegeven.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie Bij notariële akte d.d. 23 maart 1992 is Bubble Capital opgericht onder de naam “Koeweide B.V.” In de periode van 25 januari 2006 tot en met 29 mei 2012 droeg de

vennootschap de statutaire naam “Inter Tick Beheer B.V.”

Per 29 mei 2012 is de statutaire naam gewijzigd in “Bubble Group Capital B.V.”

In de periode van 13 december 2005 tot en met 31 mei 2012 is de heer S.F.C. Flapper (hierna: “Flapper”) enig aandeelhouder en bestuurder van Bubble Capital geweest.

Per 31 mei 2012 is de besloten vennootschap Flapper Investment Group B.V. enig aandeelhouder bestuurder.

Flapper is op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder van Flapper Investment Group B.V.

Bubble Capital behoort tot een groep van vennootschappen.

Een organogram is als Bijlage 1 aangehecht. Tot deze groep van vennootschappen hoort onder meer Bubble Group B.V. Deze vennootschap is bij vonnis d.d. 25 februari 2014 in staat van faillissement verklaard, zulks met

aanstelling van mr. G. te Biesebeek tot curator (kenmerk faillissement: F.01/14/157)

1.2 Winst en verlies Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting:

2012: € 20.604 (winst) 2011: € 227.138 (winst)

Resultaat inclusief deelnemingen ná belasting:

2012: € 412.220 (winst) 2011: € 4.075.040 (winst) 1.3 Balanstotaal 2012: € 956.923

2011: € 9.030.594

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen.

1.5 Verzekeringen Voor zover bekend geen.

1.6 Huur Via de faillissementspost heeft de curator een brief

ontvangen van VB&T Vastgoed Management B.V. ter zake de aanpassing van de huur voor het pand De Regent 8 Eindhoven. Vervolgens is deze huurovereenkomst voor zover bestaand in onderling overleg beëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement Het faillissement is aangevraagd door de Belastingdienst vanwege het onbetaald blijven van omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Tegen de faillietverklaring is hoger

(3)

beroep ingesteld bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Bij arrest d.d. 26 juni 2014 heeft het Gerechtshof de

faillietverklaring bekrachtigd.

Daarnaast is relevant dat dochtervennootschap Bubble Group B.V. zich sinds medio 2011 bezig hield met het ontwikkelen van spellen voor het online gokken. De bestuurder wordt door Justitie (onder meer) verdacht van het witwassen van gelden die verdiend zijn met het

aanbieden van online gokspellen. Dit heeft ertoe geleid dat Justitie ook onderzoek heeft gedaan naar (onder meer) Bubble Group B.V. Daartoe heeft medio mei 2013 een zoeking plaatsgevonden, zijn diverse goederen (waaronder bankrekeningen, debiteuren, IE-rechten e.d.) beslagen en is de bestuurder medio november 2013 gedetineerd. Volgens de bestuurder zijn daardoor klanten afgehaakt en daalde de omzet. De omzetdaling binnen de werkmaatschappijen zal ook een uitwerking hebben gehad richting Bubble Capital.

Werkzaamheden De curator heeft na het uitspreken van het faillissement onderzoek gedaan in de openbare registers. De curator heeft de mondelinge behandeling van het hoger beroep bijgewoond.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van

faillissementsdatum Voor zover bekend geen. Uit het Handelsregister blijkt dat er geen werkzame personen zijn.

2.2 Aantal in jaar voor

faillissement Uit de concept jaarrekening over 2012 blijkt dat Bubble Capital 1 werknemer had.

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.

Werkzaamheden Niet van toepassing.

3 Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving Niet van toepassing.

3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Werkzaamheden Onderzoek Kadaster.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving Niet van toepassing.

3.6 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.

Werkzaamheden De RDW is verzocht een lijst van geregistreerde voertuigen te verstrekken; er staan geen voertuigen op naam van Bubble Capital geregistreerd.

(4)

Voorraden / onderhanden werk

3.9 Beschrijving Niet van toepassing.

3.10 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Werkzaamheden Niet van toepassing.

Andere activa

3.12 Beschrijving A. Deelnemingen

Uit de jaarrekening 2012 (concept) blijken de volgende deelnemingen:

a. Teletick B.V.

b. Teletick Vastgoed B.V.

c. Gregoire-Invest II B.V.

d. Bubble Group B.V.

e. Bubble Group Holding B.V.

De deelnemingen in Teletick B.V., Teletick Vastgoed B.V. en Gregoire-Invest II B.V. zijn in 2012 afgewaardeerd naar nihil. De deelneming in Bubble Group B.V. is gewaardeerd op € 332.591, doch tengevolge van diens

faillissementssituatie zal ook die waardering naar onder moeten worden bijgesteld. De waarde van de deelneming in Bubble Group Holding B.V. is in de jaarrekening 2012 vastgesteld op € 156.485.

B. Banksaldo – regres – subrogatie:

Bij ING Bank N.V. werd door Bubble Capital een positief banksaldo aangehouden ad. € 4.053,30. Dit bedrag is door ING Bank N.V. verrekend met een schuld waartoe Bubble Capital hoofdelijk is verbonden. De curator heeft de partij aangesproken die de schuld in de onderlinge verhouding aangaat, zulks op grond van subrogatie/regres. Het bedrag ad. € 4.053,30 is voldaan op de faillissementsrekening.

3.13 Verkoopopbrengst A. Niet van toepassing.

B. € 4.053,30

werkzaamheden Onderzoek regres/subrogatie.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren In de jaarrekening 2012 (concept) zijn de volgende inter- company vorderingen opgenomen per 31 december 2012:

a. Bubble Group B.V.: € 231.964

b. Bubble Group Holding B.V.: € 116.294 c. Flapper Investment Group B.V.: € 118.734

Uit de meer recente kolommenbalans blijkt een vordering op Flapper Investment Group B.V. ad. € 218.734,-. De curator heeft Flapper Investment Group B.V. gesommeerd

(5)

om tot betaling over te gaan. Flapper Investment Group B.V. heeft zich tegen de vordering verweerd, stellende dat het een administratieve fout betreft. De curator verricht hier onderzoek naar. Nu Bubble Group B.V. en Bubble Group Holding B.V. in staat van faillissement verkeren, zullen die vorderingen ter verificatie worden aangemeld.

4.2 Opbrengst tot heden (Nog) niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Werkzaamheden Correspondentie Flapper Investment Group B.V.

5 Bank / zekerheden

5.1 Vorderingen van de

bank(en) De onderneming maakt geen gebruik van een bancaire financiering. Bij ING Bank N.V. wordt kennelijk een lopende rekening aangehouden met een beperkte creditstand.

Inmiddels heeft ING Bank N.V. een vordering van € 1.284.654,- ter verificatie aangemeld. De lening betreft kennelijk aan Interland Vastgoed B.V. verstrekte

kredietfaciliteiten, waarvoor Bubble Capital hoofdelijk aansprakelijk is.

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden Voor de vordering van ING Bank N.V. geldt hoofdelijke aansprakelijkheid van Bubble Capital en Interland Vastgoed B.V.

5.4 Separistenpositie Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.

Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven.

6 Doorstart / Voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

Werkzaamheden Niet van toepassing.

Doorstart

6.3 Beschrijving Niet van toepassing.

6.4 Verantwoording Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst Niet van toepassing.

6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Werkzaamheden Niet van toepassing.

(6)

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen De relevante jaarrekeningen (2012, 2011 en 2010) zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek.

7.4 Stortingsverplichting

aandelen Ingeval aan de stortingsverplichting niet is voldaan, dan is de vordering tot volstorting van de aandelen verjaard (Hoge Raad 17 oktober 2003, NJ 2004/282).

7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek.

Werkzaamheden Onderzoek openbare registers.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: p.m.

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 40.485,72 + p.m.

Bubble Capital maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Bubble Group B.V., Bubble Group Holding B.V., Bubble B.V., Bubble Group Media B.V.

en Bubble Group Automatic B.V.

Verslag 4:

€ 69.827,72

8.3 Pref. Vord. van het UWV (Nog) niet van toepassing.

8.4 Andere pref. Crediteuren (Nog) niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente

crediteuren Ter verificatie aangemeld: 6 stuks.

Verslag 4:

In totaal 9 crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente

crediteuren Ter verificatie aangemeld: € 1.837.750,91.

Verslag 4:

Een bedrag ad € 1.960.520,61 is geplaatst op de lijst van voorlopige erkende concurrente crediteuren. Een bedrag ad € 852.481,57 is door de curator betwist.

8.7 Verwachte wijze van

afwikkeling Op dit moment nog onbekend.

Werkzaamheden De crediteuren worden aan de hand van de postblokkade geïnformeerd.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.

(7)

9.2 Aard procedure Niet van toepassing.

9.3 Stand procedure Niet van toepassing.

werkzaamheden Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling

faillissement Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak 1. Onderzoek rechtmatigheidsaspecten;

2. Afwikkelingen dochterondernemingen.

De afwikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de afwikkeling van de dochtervennootschappen.

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo februari 2017.

werkzaamheden Verslaglegging Rechter-Commissaris.

Helmond, 1 september 2016,

mr. G. te Biesebeek, curator

Disclaimer:

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :