Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) F.15/ NL:TZ: :F001. ml. A.H.J. Dunselman. mr. M.

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1 Datum: 29-11-2016

Insolventienummer: F.15/161356

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000008253:F001 Datum uitspraak: 27-09-2016

Curator: ml. A.H.J. Dunselman

R-C: mr. M. Wouters

Algemeen

Gegevens onderneming

De stichting Stichting Coach-ln(n)(g) Luilaantje 51

1935 BV Egmond-Binnen

Activiteiten onderneming

Volgens artikel 3 van de statuten: coaching alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het hebben van coachingsgesprekken (artikel 3 statuten).

Omzetgegevens Niet bekend.

Personeel gemiddeld aantal N.v.t.

Saldo einde verslagperiode Nihil

Verslagperiode

27 september 2016 - 29 november 2016

Bestede uren in verslagperiode Bestede uren totaal

Toelichting

(2)

Open baar faillissementsvers lag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1 Datum: 29-11-2016

1 Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

De stichting Stichting Coach-ln(n)(g) is opgericht bij notariele akte van 17 november 2014.

Bestuurder van de stichting in de periode van 17 november 2014 tot 13 februari 2015 was mevrouw V. Sammarco. In de periode 13 februari 2015 tot 1 oktober 2015 was mevrouw W.J. van Krimpen-Blom bestuurder. Vanaf 1 oktober 2015 was mevrouw V.

Sammarco opnieuw bestuurder.

Het faillissement van de stichting is verzocht door een crediteur bij verzoekschrift van 24 augustus 2016. Nadien is op 19 september 2016 bij de Kamer van Koophandel geregistreerd dat op 15 full 2016 een ontbindingsbesluit is genomen van de stichting in verband met het felt dat geen bekende baten meer aanwezig zijn. Mevrouw Sammarco stelt zich op het standpunt vanaf 15 full 2016 geen bestuurder meer te zijn van de stichting als gevolg van de ontbinding per genoemde datum.

1.2 Winst en verlies Niet bekend

1.3 Balanstotaal Niet bekend.

1.4 Lopende procedures Niet bekend.

1.5 Verzekeringen Niet bekend.

1.6 Huur

Niet bekend.

(3)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1 Datum: 29-11-2016

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van de stichting is uitgesproken op verzoek van de besloten vennootschap International Card Services B. V. in verband met haar vordering op de stichting tot een bedrag van € 5.842,05 in hoofdsom te vermeerderen met rente en kosten. Deze vordering is ontstaan als gevolg van het gebruik van een creditcard op naam van de stichting.

De bestuurder van de stichting, mevrouw V. Sammarco, heeft aan ondergetekende meegedeeld, dat de stichting sewer(c 15 full 2016 niet meer bestaat als gevolg van ontbinding, dat er geen sprake was van activiteiten van de stichting en dat geen sprake was van bezittingen. Bovendien zou een administratie onthreken.

In verband met de weigerachtige houding van mevrouw Sammarco om informatie te verstrekken aan ondergetekende, is op verzoek van ondergetekende een

faillissementsverhoor ex artikel 105/106 Fw van mevrouw Sammarco bepaald op 24 november 2016. Mevrouw Sammarco heeft op de dag van het geagendeerde verhoor aan de rechter-commissaris bericht, in het buitenland te verkeren en bereid zou zijn de vragen van de curator te beantwoorden. Op 24 november 2016 heeft ondergetekende aan mevrouw Sammarco schriftelijk vragen gesteld. lndien de vragen niet binnen de gestelde termijn door mevrouw Sammarco zijn beantwoord, zal ondergetekende zich beraden op nader te nemen stappen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement N.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement N.v.t

2.3 Datum ontslagaanzegging N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving Niet bekend.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

(4)

Open baar faillissementsvers lag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1 Datum: 29-11-2016

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek Niet bekend.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage Niet bekend.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving Niet bekend.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst Niet bekergcl.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage Niet bekend.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus Niet bekend.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving Niet bekend.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst Niet bekend.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage Niet bekend.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving Niet bekend.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst Niet bekend.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

(5)

Open baar faillissementsvers lag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1 Datum: 29-11-2016

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Niet bekend.

4.2 Opbrengst Niet bekend.

4.3 Boedelbijdrage Niet bekend.

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De stichting houdt een betaalrekening alsmede een spaarrekening aan bij Knab Bank.

Blijkens het laatst voorhanden zijnde rekeningafschrift van Knab Bank van 31 augustus 2016 kent deze een positief saldo van € 18,24. Blijkens het laatst voorhanden zllnde rekeningafschrift van de spaarrekening d.d. 30 juni 2016 kent deze een positief saldo van € 0,45. Knab Bank zal worden verzocht de betreffende positieve saldi over te maken naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten Niet bekend.

5.3 Beschrijving zekerheden Niet bekend.

5.4 Separatistenpositie Niet bekend.

5.5

Boedelbijdragen N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet bekend.

(6)

Open baar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1 Datum: 29-11-2016

3.8 Rethlmerechten Nfiet bekend.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

6.2 Voortzetten: Financiele verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden 6.4 Doorstart: Beschrijving

6.5 Doorstart: Verantwoording N.v.t

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage N.v.t

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

(7)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1 Datum: 29-11-2016

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Uit voorhanden zijnde bankafschriften volgt, dat de stichting inkomsten had uit onder meer verkochte belminuten via diverse sites, alsmede in verband met werkzaamheden, waarvoor facturen aan klanten zijn gezonden. Vooralsnog gaat ondergetekende ervan uit, dat de stichting een ondememing heeft gedreven in de zin van artikel 2 lid 1 sub d Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.

Het bestuur van de stichting was in gevolge artikel 2:10 BW en artikel 3:151 BW verplicht van de vermogenstoestand van alles betreffende de werkzaamheden, naar de eisen die uit deze werkzaamheden voorvloeien, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en de verplichtingen van de stichting konden worden gekend.

Volgens mevrouw Sammarco is geen administratie voor handen, althans deze wordt niet door mevrouw Sammarco getoond.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen N.v.t.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Indien geen administratie is gevoerd door het bestuur van de stichting, en in aanmerking nemende het gestelde onder 7.1 van dit verslag, heeft dit op grond van artikel 2:300a BW juncto artikel 2:138 lid 2 BW tot gevolg, dat sprake is van

onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder, en dat wordt vermoed dat

onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dit aspect wordt nader onderzocht.

Ook overigens vindt nader onderzoek plaats naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen Dit aspect is in onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

(8)

Open baar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1 Datum: 29-11-2016

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ter zake van omzetbelasting 2015 ad € 5.611,--.

8.3 Pref. vord. van het UWV N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

Een andere crediteur heeft een preferente vordering ingediend tot een bedrag van € 1.900,-- in verband met kosten aanvraag faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Tot op heden zijn ter zake van concurrente vorderingen voor een totaalbedrag van € 12.928,98 ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) Niet bekend.

9.2 Aard procedures Niet bekend.

9.3 Stand procedures Niet bekend.

9.4 Werkzaamheden

(9)

Open baar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1 Datum: 29-11-2016

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

De navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- Verkrijging van informatie van de bestuurder van de stichting;

- Onderzoek naar eventuele administratie respectievelijk bankmutaties;

- Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen.

10.3 Indiening volgend verslag / maart 2017

10.4 Werkzaamheden

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :