FAILLISSEMENTSVERSLAG

Hele tekst

(1)

Nummer : 1

Datum : 29 augustus 2014

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap K. van der Pouw Kraan Betonboringen B.V. statutair gevestigd te Oud Ade (gemeente Kaag en Braassem) en aldaar kantoorhoudende aan het adres Bospad 33

Insolventienummer : F.09/14/569 Datum faillissement : 29 juli 2014

Curator : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp

Rechter-commissaris : Mr. J.A. van Dorp

Activiteiten onderneming : het verrichten van diamantboringen en

diamantzaagwerkzaamheden en de uitoefening van het betonbewerkingsbedrijf

Omzetgegevens : volgens de (concept) jaarstukken:

2014 (t/m 30 juni 2014): € 391.384 2013: € 970.870

2012: € 990.824 2011: € 1.123.394 Personeel gemiddeld aantal : 9

Verslagperiode : 29 juli 2014 t/m 19 augustus 2014

Bestede uren in verslagperiode : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 6,60 Mr. G. Barendregt: 5,42

Mr. A.J. Prummel: 14,75

Insolventieafdeling: p.m.

Bestede uren totaal : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 6,60

Mr. G. Barendregt: 5,42

Mr. A. Prummel: 14,75

Insolventieafdeling: p.m.

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen

gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

(2)

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 5 september 1994. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt

€ 91.000; het geplaatst en gestort kapitaal beloopt € 18.200. De activiteiten van gefailleerde bestaan voornamelijk uit beton bewerken (het boren van gaten in beton), waaronder het verrichten van diamantboringen en diamantzaagwerkzaamheden en het koppensnellen (plaatsen van heipalen) voor gerenommeerde (hoofd)aannemings- c.q.

bouwbedrijven.

Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V., gevestigd te Oud Ade, sinds 29

december 2006.

Tot de groep van Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V. behoren voorts de besloten vennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V., die eveneens bij vonnis van de Rechtbank Den Haag d.d.

29 juli 2014 in staat van faillissement zijn verklaard met benoeming van mr. J.A. van Dorp tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.P. van Eeden-van Harskamp als curator (insolventienummers: F.09/14/568 respectievelijk F.09/14/570).

K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. hield zich bezig met het verrichten van sloopwerkzaamheden. Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. verhuurde het materieel aan haar zustervennootschappen. Voorts maakt de besloten vennootschap Asbest- en Milieutechniek Alkemade B.V. deel uit van de groep; deze vennootschap is niet failliet; volgens de directie van gefailleerde is dit een ‘lege’ vennootschap.

Van Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V. is de Stichting Administratiekantoor Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij enig aandeelhouder en de heer J.P.M. van der Pouw Kraan enig statutair bestuurder.

1.2 Winst en verlies

Het resultaat na belastingen bedroeg volgens de (concept) jaarstukken per:

- 30 juni 2014: € 106.287 verlies;

- 31 december 2013: € 24.001 winst;

- 31 december 2012: € 64.340 verlies;

- 31 december 2011: € 136.656 winst.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal bedroeg volgens de (concept) jaarstukken per:

- 30 juni 2014: € 218.457; eigen vermogen: € 228.821 negatief;

- 31 december 2013: € 224.409; eigen vermogen: € 122.534 negatief;

- 31 december 2012: € 235.141; eigen vermogen: € 146.535 negatief;

- 31 december 2011: € 345.719; eigen vermogen: € 82.195 negatief.

1.4 Lopende procedures

Volgens de directie is daarvan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet gebleken.

1.5 Verzekeringen

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van de gebruikelijke (bedrijfs)verzekeringen voor de gefailleerde vennootschappen. Er was een achterstand in de premiebetalingen.

De bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt. De curator heeft de verzekeringen per de rechtens eerstmogelijke datum beëindigd met uitzondering van de verzekeringen ten aanzien van de materiële vaste activa; de kosten daarvan worden vooralsnog door de pandhoudster (Rabobank) gedragen.

(3)

1.6 Huur

Alhoewel de curator geen huurovereenkomsten heeft aangetroffen, zijn – voor zover rechtens vereist – met machtiging van de rechter-commissaris de huurovereenkomsten met Van der Pouw Kraan Materieel B.V. voor wat betreft de bedrijfsmiddelen opgezegd.

Het bedrijfspand- en terrein wordt door zustervennootschap K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. gehuurd. Gefailleerde is daar met haar zustervennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Materieel Verhuur B.V. gehuisvest.

Uit de jaarstukken blijkt dat de kosten daarvan intern aan de vennootschappen werden doorbelast.

1.7 Oorzaak faillissement

Kort na de faillietverklaring heeft de waarnemend curator mr. Barendregt een bespreking met de middellijk bestuurder, de heer J.P.M. van der Pouw Kraan, zijn echtgenote en twee werknemers gevoerd en daarna de eerste maatregelen getroffen.

Vervolgens heeft de curator op 12 augustus 2014 een nadere bespreking met o.a. de middellijk bestuurder, de heer J.P.M. van der Pouw Kraan, gevoerd.

De middellijk bestuurder heeft tijdens deze besprekingen aangegeven dat het faillissement is veroorzaakt door de nog steeds aanhoudende economische crisis, die ook met name in de bouw haar weerslag kent, waardoor de opdrachten wegbleven en de omzet daalde.

Gefailleerde beschikte grotendeels over jaarcontracten, die aan het begin van het jaar met gerenommeerde (hoofd)aannemers- c.q. bouwbedrijven werden afgesloten, op basis waarvan zij dan werd opgeroepen wanneer dat nodig was. De opdrachten waren dus voor het overgrote deel niet uitbesteed op basis van een aanneemsom, maar werden op regiebasis (urengeld) uitgevoerd. De tarieven waarvoor de werkzaamheden werden verricht stonden onder druk, zodat door gefailleerde en haar zustervennootschap K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. onvoldoende marge werd gemaakt om kostendekkend te kunnen werken. Daar kwam nog bij dat de drijfkracht achter de ondernemingen, de (middellijk) bestuurder J.P.M. van der Pouw Kraan, in april 2011 werd getroffen door een herseninfarct, als gevolg waarvan hij niet goed meer in staat was om de ondernemingen te leiden.

Vanaf 2012 is de omzet dermate gedaald, dat, ondanks diverse maatregelen waaronder het bezuinigen op onder andere overheadkosten, de onderneming niet meer winstgevend heeft kunnen opereren.

Vervolgens is de groep onder bijzonder toezicht geplaatst door de financier (Rabobank).

Rabobank heeft op 14 februari 2014 aan Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V.

en haar dochtervennootschappen het (groeps)krediet opgezegd met een opzegtermijn van zes maanden, derhalve per 14 augustus 2014. Gezien dat vooruitzicht, het feit dat het loon van de werknemers inmiddels vijf weken niet betaald was en o.a. de verzekeringen niet langer meer betaald konden worden, zag de (middellijk) bestuurder zich uiteindelijk

genoodzaakt om het faillissement van gefailleerde en haar zustervennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. aan te vragen.

De curator zal nog een nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van de faillietverklaring waren volgens de administratie van gefailleerde 9 werknemers in dienst.

(4)

In het jaar voor het faillissement waren volgens de (concept)jaarrekening 2013 gemiddeld 10 personeelsleden werkzaam (2012: 10).

2.3 Datum ontslagaanzegging

De waarnemend curator heeft tijdens een bijeenkomst op 1 augustus 2014 de werknemers van gefailleerde geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement.

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de waarnemend curator bij brief van 1 augustus 2014 de arbeidsovereenkomst aan de werknemers opgezegd.

De waarnemend curator heeft voorts UWV verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het kader van de Loongarantieregeling. Op 20 augustus 2014 heeft ten kantore van gefailleerde een centrale intake door UWV plaatsgevonden. Voor de werknemers die op dat moment nog met vakantie waren, zal nog een centrale intake plaatsvinden. De curator heeft het UWV verzocht op de kortst mogelijke termijn voorschotten uit te keren.

2.4 Werkzaamheden

- inventarisatie werknemers;

- overleg UWV;

- ontslagaanzegging werknemers;

- intake UWV

3. Activa

Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

Daarvan is geen sprake. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder 1.6.

3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving

Gefailleerde had geen bedrijfsmiddelen in eigendom. Voor het verrichten van de werkzaamheden werden de bedrijfsmiddelen ingehuurd van de eveneens gefailleerde zustervennootschap Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V.

3.7 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.8 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

(5)

3.9 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.

3.10 Werkzaamheden

- inventarisatie bedrijfsmiddelen Voorraden/Onderhanden werk 3.11 Beschrijving

Van voorraden is geen sprake; verwezen wordt naar het hiervoor onder 3.6 vermelde.

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van enkele opdrachten die nog in uitvoering waren. Het faillissement is uitgesproken tijdens het zomerreces (bouwvak), zodat de werkzaamheden de facto stil lagen. Zoals hiervoor onder 1.7 is vermeld, verrichtte gefailleerde haar werkzaamheden met name via jaarcontracten op regiebasis. Onzeker was of voortzetting daarvan tot baten voor de boedel zou leiden. De waarnemend curator heeft derhalve besloten de bedrijfsactiviteiten gestaakt te houden.

3.12 Verkoopopbrengst

Na enige onderhandeling is door de curator, met toestemming van de rechter-commissaris het hoogste bod ad € 3.025 (inclusief BTW) hiervoor geaccepteerd. Voorts heeft de koper nog € 302,50 aan de boedel betaald terzake de kosten die gemoeid waren met het aanleveren van nadere gegevens/stukken.

3.13 Boedelbijdrage

Niet van toepassing. Het onderhanden werk is niet verpand; de opbrengst komt derhalve aan de boedel toe.

3.14 Werkzaamheden

- inventarisatie onderhanden werken - onderhandelen gegadigden

- overleg met rechter-commissaris Andere activa

3.15 Beschrijving

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van kasgeld. De curator heeft de kas ingenomen.

3.16 Verkoopopbrengst € 1,36

3.17 Werkzaamheden

- inventarisatie en inname kasgeld

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Na de faillietverklaring zijn in opdracht van de curator nog enkele werkzaamheden die vóór de faillietverklaring zijn verricht, uitgefactureerd. De openstaande debiteuren beliepen per 8 augustus 2014 € 168.775,05. De curator heeft in overleg met pandhoudster Rabobank de debiteuren aangeschreven met het verzoek over te gaan tot betaling van de

openstaande facturen.

(6)

4.3 Boedelbijdrage

De curator heeft met de Rabobank Groene Hart Noord een boedelbijdrage conform de Separatistenrichtlijn afgesproken.

4.4 Werkzaamheden

- inventarisatie debiteuren

- inventarisatie nog uit te factureren werkzaamheden - aanschrijven debiteuren

5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank Groene Hart Noord heeft bij brief van 1 augustus 2014 een overzicht van haar openstaande vorderingen op gefailleerde gegeven, in totaal belopend € 566.550,84, te vermeerderen met rente en kosten.

Het betreft twee vorderingen uit hoofde van respectievelijk een rekening-courant krediet groot € 407.300,84 en een lening groot € 159.250. Voor de hiervoor gemelde vordering is gefailleerde tezamen met Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V., Astbest- en Milieutechniek Alkemade B.V. en de eveneens gefailleerde vennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. hoofdelijk aansprakelijk.

5.2 Leaseovereenkomsten Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank Groene Hart Noord heeft bij brief d.d. 1 augustus 2014 aangegeven dat zij de navolgende zekerheden heeft verkregen:

- verpanding van voorraden, inventaris en vorderingen van gefailleerde;

- diverse derdenzekerheden, waaronder de hiervoor onder 5.1 vermelde hoofdelijkheid.

De curator is in het bezit gesteld van de betreffende zekerheidsstukken en heeft deze aan een onderzoek onderworpen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de

verpanding. Geconcludeerd is dat de verpanding rechtsgeldig tot stand is gekomen.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank Groene Hart Noord neemt een separatistenpositie in.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Eén crediteur heeft een eigendomsvoorbehoud ingeroepen. De curator zal dit onderzoeken en afwikkelen.

5.6 Reclamerechten

Daarvan is niet gebleken.

5.7 Retentierechten

Daarvan is geen sprake.

(7)

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie

Daarvan is geen sprake. Ten tijde van de faillietverklaring waren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde de facto gestaakt. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder 3.11.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden Niet van toepassing.

Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden

Daarvan is geen sprake.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht

Dit wordt nog onderzocht. De curator is in het bezit gesteld van de administratie van gefailleerde. Door de curator is aan een externe deskundige opdracht gegeven een onderzoek in de administratie van gefailleerde te verrichten. De curator is in afwachting van de bevindingen van de extern deskundige. Dit onderzoek wordt gecombineerd met het onderzoek in de administraties van de eveneens gefailleerde zustervennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het Handelsregister blijken de volgende gegevens:

- boekjaar 2012: gedeponeerd op 18 oktober 2013, mitsdien tijdig;

- boekjaar 2011: gedeponeerd op 6 december 2012, mitsdien tijdig;

- boekjaar 2010: gedeponeerd op 1 februari 2012, mitsdien één dag te laat volgens de publicatievereisten van artikel 2:394 BW.

7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant

Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nu gefailleerde op 5 september 1994 is opgericht, is een eventuele vordering ter zake de volstortingsverplichting, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit wordt nog onderzocht. Verwezen wordt naar het hiervoor sub 7.1 vermelde.

7.6 Paulianeus handelen

Dit wordt nog onderzocht. Verwezen wordt naar het hiervoor sub 7.1 vermelde.

(8)

De curator heeft de administratie van gefailleerde ingenomen en een onderzoek verricht naar de deponering van de jaarrekeningen en de accountantsverklaring. De overige punten zal de curator onderzoeken. De curator heeft een extern deskundige ingeschakeld voor het verrichten van een onderzoek in de administratie.

8. Crediteuren

Op basis van de aangeleverde crediteurenadministratie zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven.

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen:

- Salaris en kosten curator: PM - UWV: PM

- Verhuurder: PM

8.2 Preferente vordering van de fiscus

De fiscus heeft tot op heden de navolgende vordering ingediend:

- loonheffingen € 388

Volgens de jaarrekeningen maakt gefailleerde deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van Bospad Beheer en

Beleggingsmaatschappij B.V.; op grond daarvan is gefailleerde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

8.3 Preferente vordering van het UWV

UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

8.4 Andere preferente crediteuren

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De volgens de administratie van gefailleerde openstaande crediteuren zijn door de curator op 4 augustus 2014 aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Per datum faillietverklaring beliep volgens de administratie van gefailleerde het saldo van de openstaande crediteuren € 69.563. Een opgave van de in het faillissement ingediende vorderingen zal in het volgend verslag worden gegeven.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden

Van procedures is niet gebleken. Verwezen wordt naar het gestelde onder 1.4.

(9)

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

- incasso debiteuren;

- onderzoek oorzaken faillissement, boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;

- inventarisatie vorderingen.

10.3 Indiening volgend verslag

De curator streeft ernaar het volgende verslag in te dienen op 29 oktober 2014.

Alphen aan den Rijn, 29 augustus 2014

M.P. van Eeden-van Harskamp, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :