FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 september 2015

Hele tekst

(1)

84139

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 september 2015

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bureau 53 B.V., Ditlaar 7, 1066 EE AMSTERDAM

Nummer faillissement : F14/14/86 Datum uitspraak : 25 maart 2014

Curator : mr. Dunselman

Rechter-commissaris : mr. j. Blokland

Activiteiten onderneming : Reclame- Ontwerp- en Adviesbureau (handelsregister Kamer van Koophandel)

Omzetgegevens :2012: € 141.943,--

2013: nihil 2014: nihil Personeel gemiddeld aantal : geen

Saldo einde verslagperiode : € 1.906,28

Verslagperiode : 6 (1 juni 201 5 - 10 september 2015)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Dit verslag is een vervolg op eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als inlet van toepassing' werden aangemerkt, dan we/ reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld

Aan dit verslag kunnen geen rechten warden ontleend.

(2)

2

Faillissementsverslag rechtspersoon

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Bureau 53 B.V. is opgericht bij notariele akte van 8 juli 2010.

Het geplaatst aandelenkapitaal wordt gehouden door de besloten vennootschap Zeeman Reclame Groep B.V. voor 50% respectievelijk door Oostendorp Public Relations B.V. (sedert 28 september 201 2 genaamd: E-DOK Allmedia B.V.). (E-DOK Allmedia B.V. is met ingang van 29 januari 2013 in staat van faillissement

verklaard).

Enig bestuurder van de besloten vennootschap Bureau 53 B.V. is de besloten vennootschap Zeeman Reclame Groep B.V.

Bestuurders van Zeeman Reclame Groep B.V. zijn de besloten vennootschappen Men no Zeeman Beheer B.V. respectievelijk Kranige Mensch B.V.

Enig aandeelhouder en bestuurder van Men no Zeeman Beheer B.V. is de heer R.G.

Zeeman.

Enig aandeelhouder en bestuurder van Kranige Mensch B.V. is de heer G.P.R.

Zeeman.

1.6 Huur

De besloten vennootschap Bureau 53 B.V. maakte op basis van een overeenkomst van dienstverlening gebruik van `vaste werkplek, een gedeelte van de

onderverdeling van het kantoorgebouw gelegen aan de Ditlaar 7, Amsterdam'. In de overeenkomst is een opzegtermijn opgenomen van een maand. Inmiddels is de overeenkomst met in acht neming van de opzegtermijn van een maand opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

ir1e l:11Z -114 WA 4 I 0

Het faillissement van de besloten vennootschap Bureau 53 B.V. is uitgesproken op

(3)

eigen aangifte d.d. 7 maart 2014.

Blijkens een schriftelijke toelichting aan de rechtbank Amsterdam van 7 maart 2014 van de heer G.P.R. Zeeman namens de besloten vennootschap Bureau 53 B.V. is de achtergrond van het faillissement de volgende:

`omdat ons bedrijf voor een groot deel op advertentie-inkomsten was gebaseerd en deze markt enorm in elkaar is gezakt door de crisis, hebben wij ons enige

personeelslid in 2072 helaas moeten ontslaan, om op deze manier de toekomst meer veilig te stellen voor ons bedrijf. Echter, enkele maanden later gal onze

grootste klant, waar wij een jarenlange relatie mee onderhielden, aan dat zij voor de komende jaren voor een andere partij hadden gekozen. Dit heeft er toe geleid dat de besloten vennootschap Bureau 53 B.V. in 2073 geen inkomsten binnenkreeg. Wij hebben evengoed geprobeerd ons bedrijf in stand te houden in de hoop dat de markt weer zou aantrekken, maar kunnen dit niet langer afwachten'.

Naar de achtergronden van het faillissement zal onderzoek worden gedaan.

Verslagperiode 2

Nader onderzoek naar de achtergronden van het faillissement van Bureau 53 B.V.

leerde, dat vraagtekens gezet kunnen worden bij diverse betalingen ten behoeve van een middellijk aandeelhouder, de heer J.A. Oostendorp. Nog niet voldoende duidelijk is, in hoeverre deze betalingen (uiteindelijk) het faillissement hebben veroorzaakt, althans daarin mede een oorzaak heeft gevonden. Nader onderzoek volgt.

Verslagperiode 3

De belangrijkste crediteur van Bureau 53 B.V. is Volkswagen Bank. De vordering van Volkswagen Bank heeft direct betrekking op een overeenkomst aangegaan ten behoeve van een auto voor de heer J.A. Oostendorp. De heer Oostendorp is in gebreke gebleven zijn verplichtingen na te komen jegens Bureau 53 B.V. tot betaling aan Volkswagen Bank verschuldigde bedragen. Afgezien van (sterke) terugloop van omzet speelt het aangaan van een verplichting door Bureau 53 B.V.

W

(4)

:1411 1-1 -0 111 *7/

DJ

4

Faillissementsverslag rechtspersoon

ten gunste van een middellijk aandeelhouder, de heer J.A. Oostendorp, een rol bij de oorzaak van het faillissement.

5. Bank / Financiers

5.2 Leasecontracten

Volgens mededeling van de bestuurder van de besloten vennootschap Bureau 53 B.V. bestond met Volkswagen Bank (tevens handelende onder de naam Porsche Financial Lease) een leaseovereenkomst betreffende een Porsche 911 3.6 Carrera 4S Cabriolet automaat. Deze leaseovereenkomst was op naam aangegaan van de besloten vennootschap Bureau 53 B.V., doch de overeenkomst was aangegaan ten behoeve van de heerJ.A. Oostendorp, middellijk aandeelhouder van de besloten vennootschap Bureau 53 B.V. Omdat de heer Oostendorp de verschuldigde termijnen niet voldeed, aldus de bestuurder van Bureau 53 B.V., is de auto

omstreeks maart 2013 verkocht. Na verkoop resteerde een nog verschuldigd saldo van € 25.598,55, welk saldo in verband met niet betaling door de besloten

vennootschap Bureau 53 B.V. althans door de heer Oostendorp blijkens een brief van een deurwaarder van 22 mei 201 3 was opgelopen tot € 30.501,53.

Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de achtergronden van de overeenkomst.

Verslagperiode 2

Met betrekking tot de afwikkeling van de leaseovereenkomst betreffende een Porsche 911 respectievelijk de met deze leaseovereenkomst samenhangende verplichtingen is de heerJ.A. Oostendorp om informatie gevraagd. Ondanks herhaald verzoek heeft de heer Oostendorp tot op heden de gevraagde informatie niet verstrekt. Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.

Verslagperiode 3

Er heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de woon- en verblijfplaats van de

(5)

SCHENKEVELD.

5

Faillissementsverslag rechtspersoon

heer Oostendorp (inmiddels woonachtig in het buitenland), respectievelijk verhaalsmogelijkheden. Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.

Verslagperiode 4

Er heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de haalbaarheid van eventuele vervolgstappen tegen de heer Oostendorp. In de komende verslagperiode zal ondergetekende een beslissing nemen over de te nemen vervolgstappen.

Verslagperiode 5

Er is nog geen besluit genomen omtrent eventuele vervolgstappen tegen de heer Oostendorp. Dit hangt onder meer samen met nader onderzoek naar

verhaalsmogelijkheden.

Verslagperiode 6

Het onderzoek naar verhaalsmogelijkheden bij de heer Oostendorp is nog gaande.

Vooralsnog houdt ondergetekende het besluit aan omtrent eventuele vervolgstappen tegen de heer Oostendorp, zoals aangegeven in voorgaande verslagperioden.

7. Rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur Verslagperiode 2

Uit onderzoek is gebleken dat de nodige vraagtekens zijn te plaatsen bij betalingen ten laste van Bureau 53 B.V. ten gunste van de heer J.A. Oostendorp en aan hem gelieerde vennootschappen. Daarnaast zijn vraagtekens gerezen met betrekking tot een leaseovereenkomst aangaande een personenauto van het merk Porsche ten behoeve van de heer Oostendorp voornoemd.

Er vindt onderzoek plaats naar onder meer deze aspecten.

(6)

6

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 3

De heer J.A. Oostendorp is om een reactie gevraagd naar aanleiding van

bevindingen van ondergetekende. De heer Oostendorp heeft tot op heden nog niet gereageerd. Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.

Verslagperiode 4

Het aangaan van de leaseovereenkomst aangaande voornoemde Porsche levert onder de omstandigheden van het geval mogelijk een onbehoorlijke taakvervulling op van het bestuur. Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.

Verslagperiode 5

De bestuurder van Bureau 53 B.V., Zeeman Reclame Groep B.V., en haar bestuurders zijn aangeschreven in verband met de bevindingen van ondergetekende met

betrekking tot de leaseovereenkomst aangaande een Porsche ten behoeve van de heer Oostendorp. Namens deze (middellijk) bestuurders is schriftelijk gereageerd en is een afwijzend standpunt ingenomen. Ondergetekende beraadt zich op een eventueel vervolg, waarbij onderzoek naar verhaalsmogelijkheden een rol speelt.

Verslagperiode 6

Van de zijde van Zeeman Reclamegroep B.V. respectievelijk haar bestuurders is aangegeven, dat zij geen of nauwelijks verhaalsmogelijkheden bieden.

Ondergetekende heeft vervolgstappen in beraad.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Verslagperiode 4

De kosten van een door ondergetekende ingeschakelde adviseur is voldaan tot een bedrag van € 1.205,16 inclusief btw.

(7)

7

Faillissementsverslag rechtspersoon

8.2 Pref. vord. van de fiscus Verslagperiode 3

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend tot een bedrag van € 1.335,--.

Verslagperiode 5 Geen wijzigingen.

Verslagperiode 6 Geen wijzigingen.

8.3 Pref. vord. van het UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Bij de faillissementsaanvraag was een crediteurenlijst gevoegd van de besloten vennootschap Bureau 53 B.V., die sloot op een bedrag van € 2.094,38.

Volgens de bestuurder van de besloten vennootschap Bureau 53 B.V. zijn daarnaast nog bedragen verschuldigd aan derden, die samenhangen met verplichtingen die de besloten vennootschap Bureau 53 jegens derden zijn aangegaan ten behoeve van de heer IA. Oostendorp. Hierbij dient gedacht te worden aan Volkswagen Bank Nederland (zie onder 5.2 van dit verslag) respectievelijk verzekeringspremies in verband met motorrijtuigenverzekering respectievelijk verschuldigde bedragen aan CJIB in verband met verkeersovertredingen begaan door de heer Oostendorp, aldus de bestuurder.

Tot op heden heeft een crediteur een concurrente vordering ingediend.

Verslagperiode 3

Tot op heden hebben 3 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

(8)

114: iii ci

VA 1

ui

Faillissementsverslag rechtspersoon

8

Verslagperiode 5 Geen wijzigingen.

Verslagperiode 6 Geen wijzigingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Verslagperiode 3

€ 52.648,92.

Verslagperiode 5 Geen wijzigingen.

Verslagperiode 6 Geen wijzigingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak Verslagperiode 6

In elk geval de navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- beraad op het nemen van vervolgstappen jegens de heer _LA. Oostendorp in verband met het niet nakomen van verplichtingen jegens Bureau 53 B. V. ter zake van kosten van een Porsche respectievelijk onttrekkingen, althans betalingen aan J.A. Oostendorp ten laste van Bureau 53 B. V.;

(9)

- beraad op het nemen van vervolgstappen in verband met mogelijk onbehoortUke taakvervulling in het bestuur.

10.3 lndiening volgend verslag:

10 maart 2016

Alkmaar, 10 september 2015

mr. Dunselman, Cura

,1 -4:M

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :