VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hele tekst

(1)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(In overeenkomst met VERORDENING VAN COMMISSIE (EU) nr. 453/2010)

_____________________________________________________________________________________________________________________

_

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Productidentificatie

Productcode L34957COMPONENTB

Productnaam DIMETHYLSULFOXIDE (DMSO), 0.5 mL Naam van chemische stof Niet van toepassing

REACH-registratienummer Er wordt voor deze stof / stoffen in dit mengsel geen registratienummer verstrekt, aangezien de jaarlijkse importhoeveelheid kleiner is dan een ton per jaar of omdat de transitieperiode voor de registratie hiervan conform Artikel 23 van REACH nog niet is verlopen.

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Code gebruiksbeschrijving SU22 - Publieke sector (overheden, onderwijs, amusement, diensten, ambachtslieden), PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens, PC21 -

Laboratoriumchemicaliën, SU24 - Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling Ontraden gebruik Niet voor gebruik door consumenten.

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Manufacturer/Supplier

24 hour Emergency Response for Hazardous Materials [or Dangerous Goods] Incident. Spill, Leak, Fire, Exposure, or Accident. Call CHEMTREC

Within the USA + Canada: 1-800-424-9300 and +1 703-527-3887

Outside the USA + Canada: +1 703-741-5970 Country specific Emergency Number (if available):

Relevant identified uses Uitsluitend voor gebruik in onderzoek

LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV KWARTSWEG 2

2665 NN BLEISWIJK NETHERLANDS 31-(0)180 392 400

Email: MSDS@lifetech.com

CHEMTREC Netherlands CHEMTREC Belgium (Brussels)

+(31)-858880596 (Groet taal: Nederlands)

+(32)-28083237 (Groet Taal: Frans, Vlaams, Duits)

(2)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [indeling, etikettering en verpakking]

Gezondheidsgevaren Niet-gevaarlijk

Gevaren voor het milieu Niet-gevaarlijk

Additional information Niet van toepassing Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [indeling, etikettering en verpakking]

Gevarenpictogrammen Geen

signaalwoord Geen

gevarenaanduidingen Niet van toepassing

veiligheidsaanbevelingen Preventie

Niet van toepassing Response

Niet van toepassing Storage

Niet van toepassing Verwijdering Niet van toepassing Andere gevaren

Dit mengsel bevat geen stoffen die als PBT of vPvB worden beoordeeld Fysische gevaren

_____________________________________________________________________________________________________________________

Niet-gevaarlijk

(3)

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Component CAS-Nr. EINECS-Nr. Massaprocent REACH-registratienu

mmer

Classification according to Regulation (EC) No

1272/2008 [CLP]

Dimethylsulfoxide 67-68-5 ( 95-100 )

67-68-5 200-664-3 95-100 - -

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Contact met de huid Met ruim water uitspoelen. Onmiddellijke medische verzorging is niet vereist.

Contact met de ogen Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, als aanwezig en als dit makkelijk te doen is.

INSLIKKEN Niet verwacht een aanzienlijk gevaar te vormen bij inslikken onder de voorziene normale gebruiksomstandigheden. Zoek medisch advies als u zich onwel voelt.

Inademing Geen gevaar verwacht bij inademing onder de voorziene normale

gebruiksomstandigheden van dit materiaal. Raadpleeg, indien nodig, een arts.

Opmerkingen voor arts De symptomen behandelen.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten H227 - Brandbare vloeistof

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen Waterspray. Koolstofdioxide (CO2). Schuim. Droog chemisch product.

Ongeschikte blusmiddelen Geen informatie beschikbaar.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

.

Advies voor brandweerlieden Standaardprocedures voor chemische brand.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Alle ontstekingsbronnen ELIMINEREN (niet roken, geen vonken, spranken of vlammen in de directe omgeving).

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Zie gedeelte 8 voor meer informatie.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

(4)

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. .

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. In correct gelabelde houders bewaren.

Specifiek eindgebruik

_____________________________________________________________________________________________________________________

Uitsluitend voor gebruik in onderzoek .

(5)

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Controleparameters

Naam van chemische stof EU OEL (TWA) EU OEL (STEL) EU Skin Notation

Dimethylsulfoxide 67-68-5

Geen Geen Geen

Naam van chemische stof Oostenrijk Belgium (TWA) Denmark (TWA) Finland OEL (TWA) Dimethylsulfoxide

67-68-5

50 ppm 160 mg/m3

Geen 50 ppm

160 mg/m3

Geen

Naam van chemische stof France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Ireland (TWA) Italy OEL (TWA) Dimethylsulfoxide

67-68-5

Geen Geen Geen Geen

Naam van chemische stof Sweden - Occupational Exposure Limits - TLVs

(LLVs)

Netherlands OEL (MAC) Spain OEL (TWA) Het Verenigd Koninkrijk

Dimethylsulfoxide 67-68-5

50 ppm LLV; 150 mg/m3 LLV Geen Geen Geen

Naam van chemische stof Europese Unie France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Dimethylsulfoxide

67-68-5

Geen Geen Geen

Naam van chemische stof Italy OEL (TWA) Portugal Netherlands OEL (MAC) Finland OEL (TWA) Dimethylsulfoxide

67-68-5

Geen Geen Geen Geen

Naam van chemische stof Oostenrijk Denemarken Polen Zwitserland

Dimethylsulfoxide 67-68-5

50 ppm 160 mg/m3

Geen Geen Geen

Naam van chemische stof Ierland Noorwegen Lithuania OEL (TWA) Spain OEL (TWA) Dimethylsulfoxide

67-68-5

Geen Geen 50 ppm

150 mg/m3

Geen

Technische maatregelen Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming van de

ademhalingswegen

Draag in geval van onvoldoende ventilatie een ademhalingsapparaat en

componenten die onder passende overheidsnormen zijn getest en goedgekeurd.

Bescherming van de handen Draag geschikte handschoenen. Materiaal handschoen: Compatibele chemisch resistente handschoenen.

Bescherming van de ogen Nauwsluitende veiligheidsbril.

(6)

Geen speciale morsingsvoorzorgsmaatregelen voor het milieu vereist.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen verschijningsvorm Vloeistof

Geur Geen gegevens beschikbaar

pH 6-8

verdampingssnelheid Geen gegevens beschikbaar ontvlambaarheid (vast, gas) Geen gegevens beschikbaar Bovenste explosiegrens 61% - 64%

Onderste explosiegrens 2.4% - 2.8%

dampspanning Het mengsel is niet getest Relatieve dichtheid Het mengsel is niet getest Relatieve dichtheid Geen gegevens beschikbaar oplosbaarheid Geen gegevens beschikbaar Verdelingscoëfficiënt:

n-octanol/water

Geen gegevens beschikbaar Ontploffingseigenschappen Het mengsel is niet getest OVERIGE INFORMATIE Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit Onbekend.

Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden.

Mogelijke gevaarlijke reacties Er zijn geen meldingen over gevaarlijke reacties.

Te vermijden omstandigheden Geen informatie beschikbaar.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren. Sterk oxiderende middelen.

Gevaarlijke ontledingsproductenGeen gegevens beschikbaar.

Smeltpunt / smeltbereik °C 18 - 19 °F 64.4 - 66.2

Kookpunt / kooktraject °C 188 - 190 °F 370 - 374

vlampunt °C 87 - 89 °F 188.6 - 192.2

Zelfontbrandingstemperatuur °C 214 - 216 °F 417.2 - 420.8

ontledingstemperatuur °C Het mengsel is niet getest °F Het mengsel is niet getest

_____________________________________________________________________________________________________________________

(7)

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Informatie over toxicologische effecten

Naam van chemische stof LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse) Dimethylsulfoxide 14500 mg/kg Oral LD50 >40000 mg/kg bw >5000 mg/l

Belangrijkste blootstellingsroutes,

Irritatie Stof die milde huidirritatie veroorzaakt, Milde irritatie van de ogen, Stofdeeltjes kunnen in het lichaam binnendringen door absorptie door de huid

corrosiviteit Afdoend maar niet genoeg voor classificatie Sensibilisatie Afdoend maar niet genoeg voor classificatie STOT bij eenmalige

blootstelling

Afdoend maar niet genoeg voor classificatie

STOT bij herhaaldelijke blootstelling

Afdoend maar niet genoeg voor classificatie

Kankerverwekkendheid Afdoend maar niet genoeg voor classificatie Mutageniteit Afdoend maar niet genoeg voor classificatie Reproductietoxiciteit Afdoend maar niet genoeg voor classificatie Gevaar bij inademing Afdoend maar niet genoeg voor classificatie

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Toxiciteit

Bevat geen stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

Naam van chemische stof Freshwater Algae Data

Water Flea Data Freshwater Fish Species Data

Microtox Data log Pow

Dimethylsulfoxide Skeletonema costatum EC5012350

- 25500 mg/L (96 h)

Daphnia species EC50=7000 mg/L (24

h)

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

logPow-2.03

Persistentie en afbreekbaarheid Intrinsiek biologisch afbreekbaar.

Bioaccumulatie PRODUCT ZAL NIET BIOACCUMULEREN.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen stoffen die als PBT of vPvB worden beoordeeld.

Andere schadelijke effecten Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

(8)

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

IATA/ADR/DOT-US/IMDG

De stof is geclassificeerd als ongevaarlijk goed overeenkomstig de vervoersvoorschriften.

VN-nummer Niet van toepassing

Juiste ladingnaam overeenkomstig de

modelreglementen van de VN

Niet van toepassing

Transport hazard class(es) Niet van toepassing Verpakkingsgroep Niet van toepassing Gevaren voor het milieu Niet van toepassing Bijzondere voorzorgen voor de

gebruiker

Niet van toepassing

_____________________________________________________________________________________________________________________

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet van toepassing.

(9)

RUBRIEK 15: Regelgeving

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel Zeer zorgwekkende stoffen

Geen.

Aan beperkingen onderhevige stof onder EG 1907/2006, Bijlage XVII Geen.

Stoffen vermeld onder Bijlage I van Verordening (EC) nr. 689/2008 Geen.

Aan beperkingen onderworpen stoffen onder Bijlage V van Regulering (EC) nr. 689/2008 Geen.

Stoffen onder Verordening (EC) nr. 850/2004 van het Europese Parlement en van de Raad van 29 april 2004 inzake persistente organische verontreinigende stoffen en wijziging van Richtlijn 79/117/EEG

Geen.

Duitse waterverontreinigingsklassen (Wassergefährdungsklassen)

Naam van chemische stof Massaprocent Duitsland - Waterclassificatie (VwVwS) - Bijlage 1

Duitsland - Waterclassificatie (VwVwS) - Bijlage 2 - Waterverontreinigingsklas sen

Duitsland - Waterclassificatie (VwVwS) - Bijlage 3

Dimethylsulfoxide 95-100 hazard class 1 - low hazard

to waters

Overige internationale voorraden

Naam van chemische stof EINECS (Europese Unie)

ELINCS (European List of Notified

Chemical Substances)

ENCS (Japan) PICCS (Filipijnen)

Dimethylsulfoxide Listed - Listed Listed

Naam van chemische stof AICS (Australië) Zuid-Korea (KECL) Canada (DSL) NDSL

Dimethylsulfoxide Listed Listed Listed -

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen beoordeling betreffende chemische veiligheid uitgevoerd.

(10)

RUBRIEK 16: Overige informatie

Reden van herziening Update volgens Verordening van Commissie (EU) nr. 453/2010.

Herziene versie nummer: 25

Herzieningsdatum 15-jan-2017 References

•ECHA:http://echa.europa.eu/

•TOXNET:http://toxnet.nlm.nih.gov/

•eChemPortal:http://www.echemportal.org/

•LOLIdatabase:https://www.chemadvisor.com/loli-database

De classificatie en procedure die worden gebruikt voor het afleiden van de klasse-indeling van mengsels op basis van richtlijn (EC) 1272/2008 [CLP]:

Niet geclassificeerd

Bovenstaande informatie werd dankzij toegewijd zoeken en/of onderzoeken verkregen en de aanbevelingen zijn gebaseerd op verstandige professionele opinies. De informatie mag niet als allesomvattend worden opgevat en mag alleen als richtlijn worden gebruikt. Alle materialen en mengsels kunnen onbekende gevaren voortbrengen en moeten voorzichtig worden gebruikt. Gezien het Bedrijf niet de feitelijke methoden, volumes of omstandigheden van gebruik kan beheersen, kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies als resultaat van het hanteren of van contact met het product, zoals hierin wordt beschreven.

DE INFORMATIE IN DEZE SDS VORMT GEEN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL

_____________________________________________________________________________________________________________________

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :