OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 4 (tevens eindverslag)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 4 (tevens eindverslag)

Datum : 18 augustus 2016

Gegevens onderneming : De heer Jeroen van het Kaar, h.o.d.n. BK Binnen en Buiten Faillissementsnummer : C/15/15/485 F

Datum uitspraak : 20 oktober 2015

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. M.M. Kruithof Activiteiten onderneming : Schildersbedrijf

Omzetgegevens : € 697.454,-- (blijkens jaarrekening 2014) Personeel gemiddeld aantal : Geen

Verslagperiode : 31 mei tot 18 augustus 2016

Saldo einde verslagperiode : € 52.815,71 (faillissementsrekening)

€ 2.923,95 (derdengeldenrekening)1 Bestede uren verslagperiode : Zie concept financieel eindverslag Bestede uren totaal : Zie concept financieel eindverslag

Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als “niet van toepassing” werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld.

Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : Appartement Zaanweg 121 E te Wormerveer 3.2 Verkoopopbrengst : € 210.000,00

1 Dit bedrag wordt eerdaags overgemaakt naar de faillissementsrekening.

(2)

3.3 Hoogte hypotheek : € 520.500,00

3.4 Boedelbijdrage : € 4.000,00

€ 2.123,95 (aanvullende boedelvergoeding)

Werkzaamheden:

Het appartement dat aan de ouders van de heer J. van het kaar op 10 juni 2016 is geleverd.

Met de hypotheekhouder was er een discussie omtrent het bedrag van € 4.247,90 dat zich in het reservefonds van de VvE bevond. Volgens de hypotheekhouder zou dit bedrag aan haar toekomen op grond van haar pandrecht.

Dit standpunt is door de boedel betwist.

Een reservefonds dient immers als financiële buffer voor onvoorziene uitgaven en kosten voor groot onderhoud.

Tevens wordt een reserve gevormd voor onvoorziene uitgaven en het in stand houden van een reservefonds is wettelijk verplicht (artikel 5:126 BW).

Hoofdregel is dat vorderingsrechten overdraagbaar zijn, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet.

De gelden die in een reservefonds worden gehouden zijn immers bestemd voor de gezamenlijke eigenaren en kunnen gezien haar aard dan ook niet worden verpand.

Na veelvuldig overleg met de hypotheekhouder, is uit oogpunt van kostenefficiëntie met de hypotheekhouder overeengekomen dat zij een aanvullende boedelvergoe- ding van € 2.123,95, zijnde de helft van het bedrag van de reservefonds, aan de boedel zal betalen en dat de boedel geen aanspraak meer zal maken op de gelden van het reservefonds.

Dit bedrag is inmiddels ook door de boedel ontvangen.

In het kader van het vorenstaande is er veelvuldig gecorrespondeerd en overleg gevoerd met de hypotheekhouder alsmede met de notaris.

Andere activa

3.12 Beschrijving : a. Immateriële activa

b. Aandelen in RED Groep B.V.

c. Aandelen in GlansGarant Schildersbedrijf Zaanstreek B.V.

3.13 Verkoopopbrengst : a. € 17.500,00 b. € 1.125,00 c. € 3.227,75 Werkzaamheden:

De aandelen die de heer Van het Kaar in de besloten vennootschappen RED

(3)

7. RECHTMATIGHEID

7.5 Onbehoorlijk bestuur/ontstaan schulden

Sinds 2009 heeft de onderneming te kampen gehad met dalende omzetten door de algehele malaise op de woning- en vastgoedmarkt. Teneinde de dalende omzetten op te kunnen vangen en daarmee dus de kosten te verlagen heeft er reorganisatie plaatsgevonden. De effecten van de reorganisatie waren echter van korte duur.

In 2014 is door de gemeente een Bbz-krediet ten bedrage van € 120.000,00 ter beschikking gesteld. Maar ook dit heeft niet geholpen, omdat de schulden te hoog waren en de beschikbare middelen telkens gebruikt werden om het ene gat met het andere te dichten.

Uit het onderzoek zijn geen andere gronden naar voren gekomen dan hiervoor aangegeven.

7.6 Paulianeus handelen

Uit het administratief onderzoek is gebleken dat er een betaling van een bedrag van € 105,48 aan de aanvrager van het faillissement heeft plaatsgevonden. Deze betaling is gedaan nadat de aanvraag op basis waarvan curandus in staat van faillissement is verklaard reeds door de aanvrager was ingediend.

Op grond van artikel 47 Fw is dit bedrag door de curator tevergeefs herhaaldelijk teruggevorderd. Gelet op de hoogte van de vordering is het voor de boedel niet opportuun om ter incassering van dit bedrag incasso- c.q. rechtsmaatregelen te treffen.

I. RECAPITULATIE ACTIVA EN PASSIVA gerealiseerde activa:

* Goodwill € 17.500,00

* Verkoopopbrengst inventaris € 18.250,00

* Verkoopopbrengst aandelen € 4.352,75

* Banksaldo € 17,64

* Huuropbrengst appartement € 7.200,00

* Gebruiksvergoeding bedrijfspand € 2.050,00

* Afrekening zakelijke lasten € 245,32

* Boedelvergoeding hypotheekhouder € 6.123,95

--- +

totaal activa € 55.739,66

(4)

passiva:

boedelschulden:

* Salaris en verschotten curator p.m.

* Verhuurder € 78,872

* Hoogheemraadschap ex art. 138 Waterschapswet € 277,04

preferente crediteuren:

* Aanvrager € 1.450,00

* Fiscus € 134.737,00

* ‘PRIS-rechten’ claim voormalige medewerker € 753,45

concurrente crediteuren:

* Handelscrediteuren (aantal: 18) € 762.469,903

II. VOORUITZICHTEN CREDITEUREN

Aangezien het actief niet toereikend is om aan de concurrente crediteuren enige uitkering te doen, zal de rechter-commissaris ex artikel 137a Fw worden gevraagd te bepalen dat de afhandeling van concurrente vorderingen achterwege blijft en dat geen verificatievergadering zal worden gehouden.

Zodra het salaris en de verschotten curator zijn vastgesteld zal de uitdelingslijst worden gedeponeerd.

Er kan uitsluitend aan een deel van de preferente crediteuren een uitkering worden gedaan.

Nu de heer Van het Kaar niet op eigen aangifte failliet is verklaard, bestaat niet de mogelijkheid om ex artikel 15b Fw gelijktijdig met het verzoek tot opheffing van het faillissement een beroep te doen op de schuldsaneringsregeling.

Velsen-Zuid, 18 augustus 2016 mr. S. Hossaini

voor mr. A.G. Moeijes, curator

(5)

BIJLAGEN

Inzake: Faillissement J. van het Kaar h.o.d.n. BK Binnen en Buiten

1. Concept financieel eindverslag en opgave uren totaal per medewerker 2. Uren per medewerker 2015

3. Uren per medewerker 2016

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :