• No results found

Uitzondering emissie-eisen 76 zeer zorgwekkende stoffen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uitzondering emissie-eisen 76 zeer zorgwekkende stoffen"

Copied!
2
0
0

Hele tekst

(1)

Signaalrapportage Inspectie Leefomgeving en Transport Uitzondering emissie-eisen 76 zeer zorgwekkende stoffen

In deze signaalrapportage wijst de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op optredende risico’s van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).

Kern

Voor 76 zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) geldt tot 2025 een uitzondering op de strenge wettelijke emissie-eisen voor ZZS. Dat betekent dat er voor deze groep stoffen tot 2025 veel grotere hoeveelheden emissies zijn toegestaan dan voor de andere ZZS. Wel geldt voor deze 76 stoffen, net als voor alle andere ZZS, een wettelijke minimalisatieverplichting.

De ILT heeft vanuit haar beperkte rol op dit gebied geen volledig beeld, maar ziet in de praktijk dat bedrijven – met soms een expliciet beroep op de

uitzonderingstermijn – voorlopig geen serieuze inzet plegen om tot uitfasering of minimalisatie van de uitstoot van deze 76 stoffen te komen. Hiermee voldoen zij niet aan de minimalisatieplicht, wat mogelijk leidt tot onbedoelde en onnodig grote uitstoot van ZZS tot 2025.

Achtergrond

Zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. De Nederlandse overheid pakt ZZS met

voorrang aan. Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. De regels en de emissiegrenswaarden voor deze stoffen liggen vast in het Activiteitenbesluit (Ab). Het Ab gaat uit van het

voorkomen van uitstoot van ZZS of, als uitstoot niet voorkomen kan worden, het minimaliseren ervan met de best beschikbare technieken.

Bij de inwerkingtreding van het Ab is voor de 76 stoffen die op dat moment voor het eerst als ZZS zijn ingedeeld een ruime overgangstermijn ingesteld (tot 2025).

Dit is bedoeld om de industrie voldoende tijd te geven om onderzoek te doen en maatregelen te treffen. De uitstoot van de stoffen die daarna als nieuwe ZZS worden geïdentificeerd, is aan veel strengere eisen gebonden. Bovendien moeten bedrijven daarbij direct aan deze eisen voldoen.

Voor alle ZZS geldt, naast de emissiegrenswaarden, ook een minimalisatieplicht.

Dat is een inspanningsverplichting voor bedrijven om voortdurend aandacht te hebben voor en onderzoek te doen naar mogelijkheden om de uitstoot te verminderen. De resultaten van dat minimalisatieonderzoek door bedrijven bieden het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten) de mogelijkheid strengere eisen dan de emissiegrenswaarden op te nemen in de WABO-vergunningen die ze bedrijven verleent.

Waarnemingen ILT

De ILT heeft een wettelijke adviestaak bij het verlenen van WABO-vergunningen aan risicovolle bedrijven. Deze is vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht (art.

6.3, lid 2). Bij de uitoefening daarvan, geeft de ILT prioriteit aan ZZS. Vanuit deze rol krijgt de ILT een beeld van hoe risicovolle bedrijven met ZZS omgaan.

Dit is geen volledig beeld, omdat het beperkt is tot bedrijven die WABO- vergunningen aanvragen voor activiteiten waarbij ZZS een rol spelen.

(2)

De ILT heeft de afgelopen twee jaar vier vergunningaanvragen bekeken voor activiteiten waarbij sprake is van uitstoot van een of meer van de 76 ZZS die tot 2025 vallen onder de uitzondering op de strenge emissie-eisen. Bij drie van deze vergunningaanvragen heeft de ILT geconstateerd dat bedrijven en/of bevoegd gezagen geen maximale aandacht hadden voor het inperken van emissies van deze ZZS.

Bij twee vergunningaanvragen hadden de bedrijven niet de intentie om te voldoen aan hun minimalisatieplicht. Bij het ene bedrijf ging het bijvoorbeeld om de toxische zware metalen lood en cadmium, bij het andere om het

kankerverwekkende nikkeloxide. Een van deze bedrijven verwees specifiek naar de uitzonderingstermijn in het Activiteitenbesluit als legitimatie om nog geen actie te ondernemen. Bij de derde casus bleek zelfs dat zowel door het bedrijf als door bevoegd gezag niet opgemerkt werd dat er sprake was van ZZS. Het ging in dit geval om een stof die schadelijk is voor het ongeboren kind.

De ILT heeft vanuit haar adviestaak mee kunnen kijken naar deze vergunningaanvragen en invloed kunnen uitoefenen op de te verlenen

vergunning. Deze gevallen voeden wel de zorg van de ILT dat er meer gevallen zijn buiten het zicht van de ILT (bedrijven waar geen vergunningaanvraag loopt of niet-risicovolle bedrijven) waar onvoldoende aandacht is voor deze 76 ZZS.

Ondanks dat ook voor deze ZZS de wettelijke minimalisatieplicht geldt, blijkt daar niet in alle gevallen voldoende aandacht voor te zijn bij bedrijven en bevoegd gezagen. De ILT verwacht dat bedrijven die serieus werk maken van de

verplichting tot voortdurend minimalisatieonderzoek, niet altijd tot 1 januari 2025 de volledige uitzonderingspositie nodig hebben en dus kunnen bijdragen aan verdere vermindering van de uitstoot van ZZS.

De Inspectie Leefomgeving en Transport werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Elke zakenman wil zien, dat zijn goederen goed verkopen. Hij maakt de mensen met reclame attent op

Al met al komt naar voren dat de buitenlandse media, ook die van hoge kwaliteit zijn, de essentie van de Nederlandse verkiezingen gemist hebben omdat de verkiezingen gekneed

Op het vlak van projecten is het goed te benoemen dat een nieuwe werkwijze is vastgesteld voor het project ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) voor de provinciale bedrijven en dat

Door het basisraamwerk te koppelen aan deze meest prioritaire ZZS-houdende stromen, waarbij indicatoren worden gekozen die een validatie kunnen zijn voor de plek in de keten (denk

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding geen der bestanddelen staat op de lijst. · Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) geen der

De nieuwe overheids- plannen (nog in concept naar buiten gebracht) onder de naam ‘migratie saldo 0’ zouden voor de gemeente De Ronde Venen betekenen dat er heel

§ Bezit brede en specialistische kennis van de motiveringen van kopers van woningen bij inrichtingskeuzes § Bezit brede en specialistische kennis van de processen bij afstemming

In het ontwerpbesluit zijn voorschriften opgenomen voor de reductie van de emissies van (potentiele) zeer zorgwekkende stoffen (p)ZZS.. In de aanvraag zijn daarvoor de resultaten

De KE-berekeningen voor verschillende technische opties zijn doorgerekend door het bedrijf en gecheckt door een adviesbureau in opdracht van het bevoegd gezag en de toenmalige

Niet alleen de leiding moet zich bewust zijn van het belang van naleving van wet- en regelgeving, maar ook de werknemers binnen de onderneming.. Een actieve gedragsbeïnvloeding

Vanuit de door u opgestelde selectiecriteria zijn de drie door u gekozen aandachtsgebieden waarop de CA zich zou moeten richten zeer passend.. Agressieve en misleidende reclame is

• de doelstelling dat leerlingen vooral vertrouwen krijgen in techniek als ze in staat zijn om zélf techniek te doorgronden én met eigen handen te maken;. • de

In deze studie werd een significant hogere ESBL-E/K prevalentie gevonden in veterinaire zorgmedewerkers, die niet lijkt te kunnen worden verklaard doordat

Echter voor de methodiek van de uitvraag ten behoeve van de inventarisatie wordt als basis een Excelbestand toegepast die ontwikkeld is door PZH/DCMR en wordt tevens

Om in de praktijk te kijken wat de pZZS-lijst en ZZS similarity tool kunnen toevoegen, heeft het RIVM drie databestanden gebruikt: 1) de Watson-database met 1337 stoffen die

–  Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) –  Energiebesparingsplicht (wettelijk kader) –  Erkende maatregelen.. –  Informatieplicht energiebesparing –  Energy

Wordt de plaat vervolgens naar links bewogen, dan zal de lucht ter rechterzijde in eerste instantie nog in haar beweging naar rechts volharden, zodat er een verdunning naast de

De Standaard Rittijd RTT: (Average Round Trip Time) is gedefinieerd als de gemiddelde tijd die één lift nodig heeft om al zijn passagiers op de juiste verdieping te brengen en

In total, 20 strains of the species 6DOPRQHOODHQWHULFD were selected for serotyping and antibiotic resistance pattern typing, while 10 strains of 6DOPRQHOOD Typhimurium STM and

The Ministry has asked the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) to analyse these reports for policy relevance and to further investigate two

In the PLC, adults were exposed in triplicate spawning units per concentration for 21 days, eggs were collected, incubated and juveniles were sampled after 42 days exposure to test

Uitgeademd stikstof oxide (eNO) was sterk geassocieerd met het aantal positieve allergische reacties. Figuur 2 geeft de eNO waardes weer van de 119 kinderen, die zowel in de winter

Voorkomen van aanzienlijke, onherstelbare schade Aanmerkelijke gezondheidswinst Geen gezondheidswinst 1e tier; 2e tier; 3e tier Beschikbaar binnen MS/MS Beschikbaar