Memo kunstgras korfbalvelden (toezegging 26-11-2012);

Loading.... (view fulltext now)

Hele tekst

(1)

M M E E M M O O

AAN : leden van de commissie Burgers

VAN : wethouder J, van Bussel

DATUM : 11 december 2012

BETREFT : kunstgras korfbalvelden

In de vergadering van de commissie Burgers van maandag 26 november 2012 bent u middels een memo geïnformeerd over de ontwikkelingen inzake de kunstgras korfbalvelden voor Klimop.

Abusievelijk ontbraken de onderliggende stukken die door Klimop waren aangeleverd voor de onderbouwing van de vraag naar kunstgras. Deze stukken treft u bijgaand alsnog aan.

De memo heeft bovendien nog enkele aandachtpunten opgeleverd waaraan in deze memo nader aandacht wordt besteed.

1. De mogelijkheid om kunstgras korfbalvelden te gebruiken voor voetbal;

2. De gevolgen van de aanleg voor kunstgras korfbalvelden voor de bezetting van de sportzalen;

3. Financiering.

1. Specifieke korfbalvelden zijn in voetbaltechnische zin niet geschikt voor voetbal. Dat heeft te maken met de constructieve opbouw van met name de toplaag (o.a. vezellengte en infill) van die velden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet op gevoetbald kan worden. Hockeyvelden zijn qua opbouw vergelijkbaar met korfbalvelden en in de wintermaanden worden die velden al sinds jaar en dag gebruikt voor met name training. Kunstgras korfbalvelden kunnen ook voor dat doel gebruikt worden. Vanwege de maatvoering is het rendement uiteraard geringer.

Niettemin is het mogelijk om de constructie van een korfbalveld anders uit te voeren, waardoor het sporttechnisch ook geschikt is voor voetbal. Onlangs is er bijvoorbeeld in Someren-Heide gekozen voor de aanleg van een combiveld dat geschikt is voor beide takken van sport. De velden worden qua maatvoering uitgevoerd als korfbalveld (50m x 25m) en zodanig ingericht dat ze ook voor voetbal kunnen worden gebruikt.

De korfbalbond dient dan een ontheffing te verlenen voor het spelen van competitiewedstrijden op zo’n veld. In het vervolgproces zal dit aspect in beeld worden gebracht.

2. Korfbal kent zowel een zaal- als veldcompetitie. De aanleg van de kunstgras velden heeft in die zin geen invloed op het zaalgebruik. Wel is het mogelijk, dat een gedeelte van de zaaltrainingen in het winterseizoen naar buiten wordt verplaatst. Omdat er sprake is van krapte, zeker bij

trainingsmogelijkheden voor korfbal, zal er geen sprake zijn van verdringing en dus negatieve

financiële gevolgen. De aanleg van de kunstgrasvelden biedt juist de mogelijkheid een groter deel van de vraag om zaalruimte in de wintermaanden te honoreren.

3. Op grond van artikel 2, lid 2 van de Financiële Verordening zijn wij gehouden u te informeren over nieuw beleid met een investeringskrediet van € 50.000 of meer.

De kosten van de renovatie/ombouw naar kunstgras worden geraamd op € 150.000,=. De jaarlijkse lasten van zowel de investering als het onderhoud kunnen worden gedekt vanuit de reguliere in de door de gemeenteraard goedgekeurde begroting 2013 opgenomen exploitatiemiddelen.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :