Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

12  Download (0)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Occa sion Ce nte r Zw olle B.V. 24-03-2020

1

Be slote n ve nnootscha p me t be pe rkte a a nspra ke lijkhe id Occa sion Ce nte r Zw olle B.V., ha nde le nd onde r de na me n Occa sion Ce ntrum Zw olle B.V., Occa sion Ce ntre Zw olle e n Exclusive Ce nte r Zw olle , inge schre ve n in he t Ha nde lsre giste r va n de Ka me r va n Koopha nde l onde r numme r 08201848, ge ve stigd e n ka ntoorhoude nde te Logge rw e g 1-3, 8042 PG Zw olle ,

24-03-2020 1

Ha nde l in e n re pa ra tie va n pe rsone na uto's e n lichte be drijfsa uto's (ge e n import va n nie uw e ).

(bron: KvK)

24-03-2020 1

Ve rsla gnumme r 3

Da tum ve rsla g 22-09-2020

Insolve ntie numme r F.08/20/57

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000132987:F003

Da tum uitspra a k 25-02-2020

R-C mr. R. van Eerde

Cura tor mr M.A. Kerkdijk

(2)

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De cura tor he e ft de a dministra tie opge vra a gd. Die zou zijn opge sla ge n op compute rs die in he t (voorma lige ) huurpa nd va n Auto W ie te n B.V. sta a n. De cura tor he e ft de ze compute rs opge ha a ld e n a a n de be stuurde r te r be schikking ge ste ld om de a dministra tie a a n de cura tor a f te ge ve n. De cura tor is nog in a fw a chting va n de opge vra a gde a dministra tie .

24-03-2020 1

Intusse n is de be schikba re a dministra tie ontva nge n. Ja a rstukke n 2018 e n 2019 zijn e r nie t.

22-09-2020 3

1 24-03-2020

1

€ 22,00 Toelichting

Op de voorma lige be drijfsre ke ning va n ge fa ille e rde he e ft de be la stingdie nst e e n te rugga a f ge stort. De cura tor he e ft de ba nk ve rzocht dit be dra g na a r de boe de l ove r te ma ke n. Dit is inmidde ls op de boe de l ontva nge n.

23-06-2020 2

van 25-2-2020 t/m 24-3-2020

24-03-2020 1

van 24-3-2020 t/m 23-6-2020

23-06-2020 2

van 24-6-2020 t/m 22-9-2020

22-09-2020 3

Verslagperiode Bestede uren

1 1 uur 0 min

2 3 uur 40 min

3 4 uur 5 min

totaal 8 uur 45 min

(3)

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De ure n zijn voora lsnog ge re gistre e rd onde r he t fa illisse me nt va n Auto W ie te n B.V. Voor zove r nodig za l op e e n la te r mome nt e e n ve rde ling w orde n ge ma a kt.

24-03-2020 1

In de a fge lope n ve rsla gpe riode is voora l a a nda cht be ste e d a a n he t ve rkrijge n e n be oorde le n va n de a dministra tie .

23-06-2020 2

In de a fge lope n ve rsla gpe riode is a a nda cht be ste e d a a n be oorde ling va n de ontva nge n a dministra tie e n he t uitvoe re n va n he t re chtma tighe idsonde rzoe k.

22-09-2020 3

1. Inventarisatie

Enig a a nde e lhoude r e n be stuurde r va n ge fa ille e rde ve nnootscha p is A.W . Pouw Holding B.V. Be stuurde r va n A.W . Pouw Holding B.V. is de he e r Adria nus W ille m Pouw .

24-03-2020 1

Volge ns opga ve va n de be stuurde r zijn e r ge e n lope nde proce dure s. 24-03-2020 1

Ge fa ille e rde ve nnootscha p he e ft e e n ga ra ge ve rze ke ring. De ze is in ve rba nd me t e e n be ta lingsa chte rsta nd e n de uitspra a k va n he t fa illisse me nt re e ds ge ë indigd.

24-03-2020 1

Volge ns opga ve va n de be stuurde r zijn e r ge e n huurove re e nkomste n. De onde rne ming va n de ve nnootscha p w e rd ge dre ve n va nuit de loca tie die door zuste rbe drijf Auto W ie te n B.V. w e rd ge huurd.

24-03-2020 1

(4)

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Ge fa ille e rde ve nnootscha p is in 2009 opge richt e n w a s ge ve stigd a a n de W e ste rholte ra lle e 100. Na da t e r in 2016 door pe rsoonlijke e n pe rsone le omsta ndighe de n he t be drijf minde r goe d lie p, is de ve nnootscha p in 2018 ve rhuisd na a r he t pa nd va n Auto W ie te n B.V. om koste n te spa re n, a ldus de be stuurde r. Er w e rd ge probe e rd a lle schulde n va n de e e rde re ja re n a f te bouw e n. Door ma rktomsta ndighe de n e n he t be le id va n de ove rhe id me t be tre kking tot die se la uto's lie p de omze t e chte r ve rde r te rug. In 2019 zijn de pe rsone e lskoste n a a nzie nlijk ve rla a gd door de w e rkpla a ts te sluite n e n a lle e n nog a uto's te ve rkope n die in consigna tie zijn ge ge ve n. Tusse n a ugustus e n de ce mbe r 2019 ha lve e rde de omze t nogma a ls. Door schulde n bij de

a utobe drijve n die a uto's in consigna tie ha dde n ge ge ve n, he bbe n de ze be drijve n de a uto's opge ha a ld. Da a rna w a s e r ge e n a nde re uitw e g da n he t fa illisse me nt a a n te vra ge n.

24-03-2020 1

2. Personeel

Personeelsleden 1

Toelichting

Te n tijde va n de uitspra a k va n he t fa illisse me nt w a s nog 1 w e rkne me r in die nst, te w e te n de e chtge note va n be stuurde r.

24-03-2020 1

Datum Aantal Toelichting

2-3-2020 1 totaal 1

corre sponde ntie me t UW V, w e rkne me r, be stuurde r e n re chtba nk 24-03-2020 1

3. Activa

(5)

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

ka ntoorinve nta ris, he fbrugge n, ge re e dscha p

totaal € 0,00 € 0,00

In he t huurpa nd trof de cura tor ka ntoorme ubila ir a a n, w a a ronde r bure a us, stoe le n, ka ste n e n compute rs, da a rna a st 3 he fbrugge n e n dive rse ove rige ma te ria le n in de w e rkpla a ts. De cura tor onde rzoe kt w e lke ve nnootscha p e ige na a r is va n de be drijfsmidde le n. Te ve ns cla imt de ve rhuurde r de e ige ndom a a n de ze za ke n. De cura tor he e ft dit nog in onde rzoe k. ING he e ft op ba sis va n foto's va n de a a nw e zige a ctiva e e n w a a rde be pa ling door NTAB la te n opste lle n.

24-03-2020 1

De be drijfsmidde le n be hore n toe a a n de he t e ve ne e ns ge fa ille e rde Auto W ie te n B.V.. Voor ve rde re informa tie w ordt ve rw e ze n na a r he t

fa illisse me ntsve rsla g inza ke Auto W ie te n B.V..

23-06-2020 2

De e ve ntue le opbre ngst va n de bode mza ke n za l ge re se rve e rd w orde n te n be hoe ve va n de fiscus op grond va n a rtike l 57 lid 3 Fa illisse me nt e n a rtike l 21 Invorde ringsw e t.

24-03-2020 1

Corre sponde ntie be stuurde r, ve rhuurde r, ING e n NTAB. Te ve ns he e ft de cura tor de show room e n de w e rkpla a ts be zocht.

24-03-2020 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

De ve nnootscha p be schikte nie t me e r ove r e ige n a uto's, ma a r a lle e n ove r a uto's die in consigna tie w a re n ge ge ve n.

24-03-2020 1

(6)

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk 3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

4. Debiteuren

Beschrijving O mvang O pbrengst Boedelbijdr.

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

5. Bank/Zekerheden

€ 298.450,44

Toelichting vordering van bank(en)

Door ING zijn dive rse fina ncie ringe n te r be schikking ge ste ld, w a a rvoor de ge fa ille e rde ve nnootscha p sa me n me t de e ve ne e ns ge fa ille e rde

ve nnootscha ppe n Auto W ie te n B.V. e n A.W . Pouw Holding B.V. hoofde lijk a a nspra ke lijk zijn.

24-03-2020 1

Volge ns opga ve va n de be stuurde r zijn e r ge e n le a se contra cte n. 24-03-2020 1

(7)

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De ba nk he e ft pa ndre chte n be donge n op de inve nta ris, de voorra de n e n vorde ringe n op de rde n. De cura tor he e ft de stukke n ontva nge n e n za l de ze nog be oorde le n.

24-03-2020 1

De stukke n zijn inmidde ls be oorde e ld. Er zijn ge e n onre ge lma tighe de n a a nge troffe n. Me t ING zijn a fspra ke n ge ma a kt ove r de ve rkoop va n de be drijfsmidde le n. De a a nw e zige voorra a d be trof ba nde n va n de pa rticulie re n die da a r in opsla g la ge n.

23-06-2020 2

De ba nk is se pa ra tist w a a r he t de voorra a d be tre ft. 24-03-2020 1

n.v.t. 24-03-2020

1

n.v.t. 24-03-2020

1

n.v.t. 24-03-2020

1

Corre sponde ntie ba nk e n studie stukke n. 24-03-2020

1

(8)

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De a ctivite ite n zijn re e ds e ind de ce mbe r 2019 ge sta a kt. 24-03-2020 1

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

De cura tor he e ft de a dministra tie opge vra a gd bij de be stuurde r. 24-03-2020 1

Ee n de e l va n de a dministra tie is ontva nge n. De cura tor die nt nog te be oorde le n of a lle a dministra tie is ontva nge n.

23-06-2020 2

Alle be schikba re a dministra tie is ontva nge n. Die informa tie is e chte r nie t volle dig. Bove ndie n zijn e r ge e n ja a rre ke ninge n opge ste ld. Op ba sis va n de be schikba re informa tie ste lt de cura tor va st da t nie t a a n de boe khoudplicht is volda a n.

22-09-2020 3

De ja a rre ke ninge n tot 2015 zijn tijdig ge de pone e rd bij de Ka me r va n

Koopha nde l. Va na f va na f 2016 zijn e r ge e n ja a rre ke ninge n me e r ge de pone e rd.

De cura tor moe t nog be oorde le n w a t hie rva n de moge lijke ge volge n zijn.

24-03-2020 1

(9)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

n.v.t. 24-03-2020

1

De cura tor he e ft dit nog in onde rzoe k. 24-03-2020

1

Toelichting

De cura tor he e ft dit nog in onde rzoe k.

24-03-2020 1

Ja

Toelichting

De cura tor he e ft va stge ste ld da t nie t a a n de boe khoudplicht is volda a n.

Da a rme e sta a t va st da t e r spra ke is va n onbe hoorlijk be stuur e n w ordt ve rmoe d da t dit onbe hoorlijk be stuur e e n be la ngrijke oorza a k is va n he t fa illisse me nt va n de onde rne ming. De be stuurde r is hie rove r ge ïnforme e rd.

De cura tor is nog in a fw a chting va n e e n re a ctie .

22-09-2020 3

In onde rzoe k 24-03-2020

1

Ja

Toelichting

Voora fga a nd a a n he t fa illisse me nt he bbe n nog dive rse be ta linge n a a n de be stuurde r in privé pla a tsge vonde n, te rw ijl op da t mome nt e e n fa illisse me nt ona fw e ndba a r w a s. De be stuurde r is hie rove r ge ïnforme e rd. De cura tor is nog in a fw a chting va n e e n re a ctie .

22-09-2020 3

Er w ordt ve rw e ze n na a r he tge e n onde r sub 7.5 e n 7.6 is opge me rkt. 22-09-2020 3

Dive rse corre sponde ntie me t de be stuurde r. 24-03-2020

1

Dive rse corre sponde ntie me t de be stuurde r. Te ve ns is de cura tor in he t voorma lige huurpa nd ge w e e st om de a dministra tie op te ha le n.

23-06-2020 2

De ontva nge n a dministra tie is be oorde e ld e n onde rzocht. De be stuurde r is ge ïnforme e rd ove r de be vindinge n va n de cura tor.

22-09-2020 3

(10)

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8. Crediteuren

€ 5.795,37 Toelichting

He t UW V he e ft ha a r vorde ringe n inge die nd, w a a ronde r ha a r boe de lvorde ring te r za ke loon e n pre mie .

22-09-2020 3

€ 1.975,00 24-03-2020

1

€ 15.769,00 Toelichting

De fiscus he e ft (onde r a nde re ) a a nsla ge n omze tbe la sting opge le gd ove r de ma a nde n ja nua ri tot e n me t ma a rt 2020. Hie rte ge n he e ft de cura tor be zw a a r a a nge te ke nd e n de fiscus ve rzocht de ze a a nsla ge n op nihil te ze tte n.

23-06-2020 2

€ 4.750,00 22-09-2020

3

€ 7.485,05 22-09-2020

3

14 24-03-2020

1

25 23-06-2020

2

27 22-09-2020

3

(11)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

€ 564.826,17 Toelichting

Dit be dra g be va t te ve ns de vorde ring va n de ba nk a d € 298.450,44.

24-03-2020 1

€ 1.305.210,83 23-06-2020

2

€ 1.310.129,56 22-09-2020

3

Nog nie t be ke nd. 24-03-2020

1

Alle cre dite ure n zijn a a nge schre ve n e n voor zove r zij e e n vorde ringe n he bbe n inge die nd zijn de ze ve rw e rkt.

24-03-2020 1

9. Procedures

n.v.t. 24-03-2020

1

(12)

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Na ontva ngst va n de a dministra tie za l de cura tor e e n

re chtma tighe idsonde rzoe k uitvoe re n. Ve rde r za l de cura tor de e ige ndom va n dive rse inve nta ris na de r onde rzoe ke n.

24-03-2020 1

In de kome nde ve rsla gpe riode za l de cura tor de a dministra tie be oorde le n e n he t re chtma tighe idsonde rzoe k uitvoe re n.

23-06-2020 2

He t re chtma tighe idsonde rzoe k is uitge voe rd. De cura tor is in a fw a chting va n de re a ctie va n de be stuurde r. Da a rna za l w orde n be slote n of e n zo ja , w e lke ma a tre ge le n ge nome n moe te n w orde n.

22-09-2020 3

Ove r de te rmijn voor de a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt ka n de cura tor nog ge e n uitspra ke n doe n.

24-03-2020 1

22-12-2020 22-09-2020

3

Ve rsla gle gging. 24-03-2020

1

Ve rsla gle gging. 22-09-2020

3

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :