ZITTINGSVERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD 24 AUGUSTUS 2020

Hele tekst

(1)

Z

ITTINGSVERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD

24

AUGUSTUS

2020

Aanwezig :

Jan Verfaillie, Pascal Sticker, Guido Hoste, schepenen ; Peter Roose, burgemeester ;

Dirk Kesteloot, Wouter Vanlouwe, Marieke Stubbe, Jonas Bel, Anja Pilet, Michèle Note, Anneke Soenen, Elke De Preter, Jasper Vandewalle, Herbert Clarebout,

gemeenteraadsleden ; Jef Goens, wn. voorzitter ;

Joke Jonckheere, algemeen directeur Verontschuldigd :

Anne Dequidt, Celine Mouton, schepenen ; Katrien Rabaey, gemeenteraadslid ;

Lies Dezeure, gemeenteraadsvoorzitter ;

Philippe Cochez, Stijn Hommez, gemeenteraadsleden

De voorzitter van de gemeenteraad, opent de zitting om 20:00 uur.

Hij dankt de diensten voor de vlekkeloze uitwerking van een coronaproof

zomerprogramma alsook de leden van het college en veiligheidscel. Hij bedankt tevens Jasper Vandewalle gezien het zijn laatste raad als gemeenteraadslid is.

Kris Degraeve, financieel directeur is eveneens aanwezig bij de bespreking van de eerste agendapunten.

Openbare zitting

1. Jaarrekening 2019 stad Veurne - vaststelling

Dossierbeheerder Degraeve Kris Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Jan Verfaillie Toegelicht door Jan Verfaillie

Juridisch kader

- Artikel 260 van het decreet lokaal bestuur;

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de OCMW’s en latere wijzigingen;

- het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningsstelsels van de gemeenten, provincies en de OCMW’s en latere wijzigingen Relevante documenten

(2)

- Op 18 augustus 2020 verleende de commissie algemeen beleid $ advies.

Feiten, context, argumentatie

De vaststelling van de jaarrekening behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Hierbij wordt niet alleen de financiële toestand van het bestuur beoordeeld maar tevens de realisatie van het meerjarenplan.

Financiële gevolgen

De resultaten van de jaarrekening worden opgenomen in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing.

Beraadslaging

10 stemmen voor (Jan Verfaillie, Peter Roose, Pascal Sticker, Jef Goens, Guido Hoste, Jonas Bel, Anja Pilet, Michèle Note, Anneke Soenen, Elke De Preter)

5 onthoudingen (Dirk Kesteloot, Wouter Vanlouwe, Marieke Stubbe, Jasper Vandewalle, Herbert Clarebout)

Besluit

Artikel 1: Akte te nemen van de toelichting en verslag bij de jaarrekening 2019 van de financieel directeur.

Artikel 2: De vordering wegens toegestane leningen aan het AGB Veurne voor een totaal bedrag van 2.508.552 EUR vast te stellen volgens bijlage.

Artikel 3: Een schadeloosstelling toe te kennen van 1.000.000 EUR aan het AGB Veurne voor de annulatie van de leasecontracten Citerne, OC Houtem, JOC Beauvoorde,

Briekeljong, Coberghersportpark en Wijkhuis Voorstad.

Artikel 4: De jaarrekening 2019, volgens bijlage, vast te stellen als volgt :

• De beleidsnota met doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en financiële toestand volgens bijlage

o Resultaat op kasbasis : 6.442.048 EUR, o Autofinancieringsmarge : 2.518.823 EUR

• De financiële nota met de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening volgens bijlage

• De samenvatting van de algemene rekeningen met de balans en staat van opbrengsten en kosten volgens bijlage

o Balanstotaal = 89.054.349 EUR

o Overschot/tekort van het dienstjaar : 541.400 EUR

• De toelichting inclusief de waarderingsregels volgens bijlage.

2. Advies jaarrekening AGB 2019 - vaststelling

Dossierbeheerder Louwye Elke Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Jan Verfaillie Toegelicht door Peter Roose

(3)

Juridisch kader

- artikel 231-244 van het decreet lokaal bestuur

- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de OCMW ’s en latere wijzigingen - Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de

rekeningstelsels van de gemeenten, provincies en de OCMW ‘s en latere wijzigingen Relevante documenten

- Vaststelling jaarrekening 2019 AGB raad van bestuur van 17 augustus 2020 - Convergentietabel Stad en AGB

- Toelichting bij de jaarrekening ppt 2019 - Waarderingsregels

Feiten, context, argumentatie

De vaststelling van de jaarrekening behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, gevolgd door het advies door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid keurt de jaarrekening goed.

Beraadslaging

Wouter Vanlouwe vraagt naar de duur van de contracten met AGB waarvoor nu een schadeloosstelling gevraagd wordt aan de stad. Peter duidt dat er diverse termijnen waren, Kris vult aan dat dit gemiddeld 15 jaar was. Wouter duidt dat er sale-lease-back operatie wordt opgezet, wat brengt de lease dan op?

Kris Degraeve duidt dat spreiding van BTW de doelstelling is. De eerste 14 jaar werd gemiddeld 3% per jaar terugbetaald. Het grootste stuk kapitaal wordt pas in laatste jaar terugbetaald waardoor het ook verantwoord is om deze schadeloosstelling te vragen.

Wouter Vanlouwe duidt dat he moeilijk is er een globaal bedrag op te plakken en Pirenne aldus een bedrag doorgegeven heeft, gelet op de vorderringen van de BTW die lopende zijn. Welk is de reden om een kapitaal in AGB op te bouwen? De BTW kan redeneren dat er dit inkomsten zijn en er BTW op betaald moet worden. Dit is een risico. Tenzij de BTW niet akkoord is met vroeger verworven BTW. De stad is hier een doorgeefluik.

Jan Verfaillie antwoordt dat de praktijk toont aan inzake de WVI constructie

monnikenhoek dat er geen schadeclaims zijn. Het staat de BTW vrij om te doen wat ze moeten doen. Het AGB verdedigt zich. De einduitspraak kan in ons nadeel of in het voordeel zijn. We spreken nadien op basis van concrete cijfers, geen ‘als-‘vragen. Wouter reageert dat de vordering geen ‘als’ is, maar ze is er reeds. Het AGB gaat niet akkoord en start een juridische procedure ten aanzien van de BTW.

Kris duidt dat de rechter zal oordelen over de vordering. Er is op heden geen definitief uitsluitsel. De interpretatie rond het begrip winst is evolutief. De wijziging hierin is in de loop der jaren door de FOD financiën gewijzigd. Een omzendbrief is geen juridisch uitsluitsel. We kunnen aantonen dat we winstgevend in de toekomst zijn, met kans op slagen. Wat de opbouw van het kapitaal betreft: de verhoging werd doorgegeven. Het eigen vermogen werd positief. De inbreng van de gronden: de notariële akte is nog niet ondertekend en moet aldus niet in de boekhouding. Wat de gebouwen betreft: als AGB patrimonium in beheer heeft zal het in de toekomst winst kunnen realiseren. Er wordt

(4)

dus aangetoond dat de aftrek van BTW rechtvaardig is, wat 1.500.000 euro tvv Veurnaar is.

Wouter besluit dat het eigenaardig is dat een schadevergoeding nu wordt toegekend, terwijl de gronden al overgeheveld zijn en het nog niet duidelijk is hoe ze geboekt worden. Er is nog geen sprake van naakte eigendom of vruchtgebruik… Pirenne kreeg wel zijn consulting gage. Hopelijk gaat de rechter mee in het verhaal van Pirenne.

10 stemmen voor (Jan Verfaillie, Peter Roose, Pascal Sticker, Jef Goens, Guido Hoste, Jonas Bel, Anja Pilet, Michèle Note, Anneke Soenen, Elke De Preter)

5 onthoudingen (Dirk Kesteloot, Wouter Vanlouwe, Marieke Stubbe, Jasper Vandewalle, Herbert Clarebout)

Besluit

Artikel 1: Positief advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van het AGB Veurne :

• De beleidsnota met doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en financiële toestand volgens bijlage

o Financiële toestand :

▪ resultaat op kasbasis : 1.061.494 EUR

▪ autofinancieringsmarge : 812.055 EUR

o De financiële nota met de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening volgens bijlage.

• De samenvatting van de algemene rekeningen met de balans en staat van opbrengsten en kosten volgens bijlage

o Balanstotaal : 16.476.541 EUR

o Overschot/tekort van het dienstjaar : 268.339 EUR

• De toelichting bij de jaarrekening 2019 alsook de waarderingsregels overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

3. Meerjarenplanwijziging 2020-2025 Kerkfabriek St. Walburga - goedkeuring

Dossierbeheerder Louwye Elke Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Jan Verfaillie Toegelicht door Peter Roose

Juridisch kader

• Artikel 41 tot 44 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de erediensten.

Relevante documenten

• Het besluit d.d. 26 augustus 2019 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de gecoördineerde meerjarenplan 2020-2025 van de Veurnse kerkfabrieken

• Gelet op de brief d.d. 3 juli 2020 van het centraal kerkbestuur waarbij het gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Walburga wordt ingediend.

(5)

• Verslag d.d. 18 juni 2020 betreffende budget 2021 Centraal kerkbestuur

• Toelichtende nota bij budgetwijziging 2020/1 St. Walburga Feiten, context, argumentatie

De gemeentelijke exploitatie en investeringssubsidies worden gewijzigd in de

voorgestelde meerjarenplanwijziging. Een wijziging van het meerjarenplan dient door de gemeenteraad te worden goedgekeurd.

Financiële gevolgen

De investeringstoelage van St. Walburga stijgt van € 10.000 naar € 69.677,28 (+

59.677,28). Dit bedrag bestaat uit € 65.741 om exploitatiegelden uit het verleden aan te zuiveren en een investeringstoelage van € 3.936.

Toelichtende nota bij budgetwijziging 2020/1 geeft meer duiding:

Er was jaarlijks te weinig financiering om de uitgaven te betalen. Hierdoor waren er steeds budgetwijzigingen. Uit investeringsfiche 2012/1 blijkt de oorzaak hiervan. Voor de opmaak van de ontwerpen en bestekken voor de percelen elektriciteit en verwarming van de restauratie van de Sint-Walburgakerk werd ereloon betaald maar de ontwerpen werden niet goedgekeurd door het Agentschap Binnenlands Bestuur omdat het administratief gedeelte van de bestekken niet conform was aan de toen geldende wetgeving op de overheidsopdrachten. De herwerking door het studiebureau liet meer dan een jaar op zich wachten en toen bleek betoelaging van deze werken door Onroerend Erfgoed niet langer mogelijk, zodat er tot dusver niet werd toe overgegaan. Voor de betaalde ereloonnota werd de voorziene financiering door betoelaging nooit gerealiseerd. De investeringsuitgave werd met andere woorden verricht maar de ontvangst niet. Dit wordt nu weggewerkt door een investeringstoelage van 65.741,28 EUR (MAR 3100) voor aanzuivering van de

investeringskosten uit het verleden. Hiervan wordt vervolgens 13.598,00 EUR gebruikt om het privaat patrimonium terug aan te zuiveren (MAR 436), waarvan dit bedrag werd gebruikt om een deel van die 65.741,28 EUR investeringskosten te betalen en 52.143,28 EUR om de exploitatiegelden aan te zuiveren, die werden gebruikt voor de betaling van de rest van die 65.741,28 EUR investeringskosten. Zo wordt een einde gesteld aan de huidige liquiditeitsproblemen van de kerkfabriek. Ook zullen zo na vaststelling van de jaarrekening 2020 de resterende actieve investeringsfiches kunnen worden afgesloten.

De exploitatietoelage van St. Walburga daalt van € 64.414,00 naar € 63.603,23 (- € 810,77).

Beraadslaging

Wouter Vanlouwe vraagt naar de eenmalige investeringssubsidie en de kans dat dit in de toekomst nog zal voorvallen. Peter duidt dat de rekening jaarlijks werd afgesloten met een verlies die de stad moet aanzuiveren. Op heden kan dit niet meer voorkomen. In de afsprakennota staat dat er eerst een goedkeuring moet zijn vooraleer een volgende investering kan. Dit sluit niet uit dat er in de toekomst nog dergelijke investeringen zullen gebeuren, maar er zal ook voortaan een dossier voor Vlaanderen opgemaakt moeten worden.

(6)

Eenparigheid van stemmen

Besluit

Artikel 1: Het gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Walburga goed te keuren.

Exploitatietoelage:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020-2025

63.603,23 79.989,75 79.016,89 79.340,49 81.492,86 83.705,75 467.148,97

Investeringstoelage:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020-2025

69.677,28 3000,00 3000,00 1.106,00 58.806,80 0,00 135.590,08

4. Budgetwijziging St.-Walburga - akteneming

Dossierbeheerder Louwye Elke Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Jan Verfaillie Toegelicht door Peter Roose

Juridisch kader

- Artikel 40 Decreet lokaal bestuur

- Artikel 50 Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten d.d. 07/05/2004

Relevante documenten

• Budgetwijziging 2020_1 St. Walburga

• Strategische nota bij budgetwijziging 2020/1 Feiten, context, argumentatie

Budgetwijziging o.a. wijziging leningslasten:

St. Walburga B 2020 Wijziging BW 2020

LENINGSLASTEN: aflossing leningen 0,00 8.738,08 8.738,08 Meer info in de strategische nota bij budgetwijziging 2020/1: de budgetwijziging 2019 voorzag in kredieten voor de terugbetaling aan het Stadsbestuur Veurne van de aflossingen en intresten van doorgeeflening Fortis 245-5631378-39 voor het eigen aandeel in de laatste fase van de restauratiewerken aan de St.-Walburgakerk. Deze lening verliep op 30 juni 2019 ; de laatste aflossing (8.569,22 EUR) en intresten (168,86 EUR) konden echter wegens de kastoestand niet in 2019 worden betaald. Dit gebeurde

(7)

na de ontvangst van de stedelijke exploitatietoelage 2020 en staat dan ook dit jaar geboekt op MAR 250 (8.738,08 EUR).

o.a. wijziging investeringstoelage:

St. Walburga B 2020 Wijziging BW 2020

TOELAGEN: Investeringstoelage:

toelage hoofdgebouw eredienst 10.000,00 59.677,28 69.677,28 Meer info in de strategische nota bij budgetwijziging 2020/1: Uit investeringsfiche 2012/1 blijkt de oorzaak hiervan. Voor de opmaak van de ontwerpen en bestekken voor de percelen elektriciteit en verwarming van de restauratie van de Sint-Walburgakerk werd ereloon betaald maar de ontwerpen werden niet goedgekeurd door het Agentschap

Binnenlands Bestuur omdat het administratief gedeelte van de bestekken niet conform was aan de toen geldende wetgeving op de overheidsopdrachten. De herwerking door het studiebureau liet meer dan een jaar op zich wachten en toen bleek betoelaging van deze werken door Onroerend Erfgoed niet langer mogelijk, zodat er tot dusver niet werd toe overgegaan. Voor de betaalde ereloonnota werd de voorziene financiering door

betoelaging nooit gerealiseerd. De investeringsuitgave werd met andere woorden verricht maar de ontvangst niet. Ook in afgesloten investeringsfiches blijken investeringsuitgaven niet altijd volledig gecompenseerd door de financiering van de investering. Dit wordt nu weggewerkt door een investeringstoelage van 65.741,28 EUR (MAR 3100) voor

aanzuivering van de investeringskosten uit het verleden. Hiervan wordt vervolgens 13.598,00 EUR gebruikt om het privaat patrimonium terug aan te zuiveren (MAR 436), waarvan dit bedrag werd gebruikt om een deel van die 65.741,28 EUR investeringskosten te betalen en 52.143,28 EUR om de exploitatiegelden aan te zuiveren, die werden gebruikt voor de betaling van de rest van die 65.741,28 EUR investeringskosten. Zo wordt een einde gesteld aan de huidige liquiditeitsproblemen van de kerkfabriek. Ook zullen zo na vaststelling van de jaarrekening 2020 de resterende actieve investeringsfiches kunnen worden afgesloten.

Financiële gevolgen Beraadslaging

Eenparigheid van stemmen Besluit

Artikel 1: Akte te nemen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek St. Walburga.

St. Walburga B 2020 Wijziging BW 2020

Exploitatie ontvangsten 11.150,70 335,00 11.485,70

Exploitatie uitgaven 85.259,30 9.073,08 94.332,38

Investeringsontvangsten 141.346,76 - 56.554,43 84.792,33 Investeringsuitgaven 141.346,76 - 108.697,71 32.649,05 WIJZIGING IN DE TOELAGEN:

Investeringstoelage: toelage

hoofdgebouw eredienst 10.000,00 59.677,28 69.677,28

WIJZIGING IN DE LENINGLASTEN:

aflossing leningen 0,00 8.738,08 8.738,08

(8)

5. Agenda van de jaarlijkse statutaire algemene vergadering Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) op 3 september 2020 - goedkeuring

Dossierbeheerder Craeye Birgit Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Peter Roose Toegelicht door Peter Roose

Juridisch kader

• Artikel 432 en 445 tweede alinea van het decreet over het lokaal bestuur Relevante documenten

• Uitnodiging van VVOG d.d. 18 juni 2020 voor de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering op 3 september 2020

• Collegebesluit d.d. 29 juni 2020 inzake doorverwijzing naar de gemeenteraad Feiten, context, argumentatie

De Vereniging voor Openbaar Groen organiseert zijn jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering op 3 september 2020 te Destelbergen, Schaessestraat 18

(Proefcentrum voor Sierteelt), met volgende agendapunten:

1. Onthaal 2. Verwelkoming

3. Statutaire mededeling aan AV Financieel verslag:

a. Voorstelling balans en resultatenrekening 2019

b. Toelichting door bedrijfsrevisor en commentaar door voorzitter c. Décharge aan leden van Raad van Bestuur (stemming)

Begroting 2020: voorstelling en toelichting door voorzitter (stemming) Vaststelling van de contributie voor 2020 (stemming)

Jaarverslag 2019 (stemming)

Wijziging samenstelling bestuursorgaan (stemming)

4. Strategische keuzes VVOG voor de toekomst door directeur VVOG 5. Mondeling verslag van AV van 2019 door directeur (stemming) 6. Inleiding met rondleiding Proefcentrum voor Sierteelt

7. Receptie

Mogelijkheid tot deelname lunch mits betaling.

Aan de raad wordt gevraagd zijn standpunten te bepalen inzake de agenda van de de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering.

Beraadslaging

Eenparigheid van stemmen Besluit

(9)

Artikel 1: De gemeenteraad stemt in met de agenda en elk van de afzonderlijke

agendapunten van de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering van VVOG van op 3 september 2020 te Destelbergen, Schaessestraat 18:

1. Onthaal 2. Verwelkoming

3. Statutaire mededeling aan AV Financieel verslag:

d. Voorstelling balans en resultatenrekening 2019

e. Toelichting door bedrijfsrevisor en commentaar door voorzitter f. Décharge aan leden van Raad van Bestuur (stemming)

Begroting 2020: voorstelling en toelichting door voorzitter (stemming) Vaststelling van de contributie voor 2020 (stemming)

Jaarverslag 2019 (stemming)

Wijziging samenstelling bestuursorgaan (stemming)

4. Strategische keuzes VVOG voor de toekomst door directeur VVOG 5. Mondeling verslag van AV van 2019 door directeur (stemming) 6. Inleiding met rondleiding Proefcentrum voor Sierteelt

7. Receptie

Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van het Stadsbestuur Veurne in de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering 3 september 2020 opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op deze beslissing en kennis van de inhoud ervan te geven aan de algemene vergadering.

6. Vertegenwoordiger in de jaarlijkse statutaire algemene vergadering VVOG op 3 september 2020 - aanduiding

Dossierbeheerder Craeye Birgit Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Peter Roose Toegelicht door Voorzitter

Juridisch kader

• Artikel 432 en 445 tweede alinea van het decreet over het lokaal bestuur Relevante documenten

• Uitnodiging van VVOG d.d. 18 juni 2020 voor de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering op 3 september 2020

• Collegebesluit d.d. 29 juni 2020 inzake doorverwijzing naar de gemeenteraad Feiten, context, argumentatie

De Vereniging voor Openbaar Groen organiseert zijn jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering op 3 september 2020 te Destelbergen, Schaessestraat 18

(Proefcentrum voor Sierteelt).

(10)

In toepassing van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur dient de gemeenteraad vóór de aanvang van de algemene vergadering een vertegenwoordiger te benoemen op de algemene vergadering en het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers op deze vergadering te bepalen.

Beraadslaging

Eenparigheid van stemmen Besluit

Artikel 1: Anne Dequidt aan te duiden als vertegenwoordiger van het stadsbestuur Veurne op de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering van VVOG op 3 september 2020 te Destelbergen, Schaessestraat 18.

Artikel 2: Aan voornoemde vertegenwoordiger de opdracht te geven zijn stemgedrag betreffende de dagordepunten van deze algemene vergadering af te stemmen op de beslissing terzake van de gemeenteraad van heden.

7. Vertegenwoordiger van de algemene vergadering van Poolstok cv op 4 september 2020 - aanduiding

Dossierbeheerder Craeye Birgit Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Peter Roose Toegelicht door Voorzitter

Juridisch kader

• Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur Relevante documenten

• Uitnodiging d.d. 26 juni 2020 van Poolstok cv tot de algemene vergadering van Poolstok op 4 september 2020 in de Brabanthal te Leuven

Feiten, context, argumentatie

Poolstok cv nodigt Stad Veurne uit tot de algemene vergadering op 4 september 2020 om 10.30 uur in de Brabanthal te Leuven, met volgende agendapunten:

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering

2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar 2019

3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2019

4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2019 5. Bestemming van het resultaat

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2019 7. Ontslagen en benoemingen

8. Goedkeuring van de bezoldigingen 9. Desgevallend: varia

(11)

Gezien de huidige situatie, omtrent Covid-19, wordt naast de fysieke Vergadering ook de mogelijkheid voorzien om digitaal deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

Aan de raad wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden op de algemene vergadering op 4 september 2020 om 10.30 uur.

Beraadslaging

Eenparigheid van stemmen Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad stemt in met de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering van Poolstok cv, die doorgaat op 4

september 2020 om 10.30 uur, met volgende agendapunten:

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering

2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar 2019

3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2019

4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2019 5. Bestemming van het resultaat

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2019 7. Ontslagen en benoemingen

8. Goedkeuring van de bezoldigingen 9. Desgevallend: varia

Artikel 2: Peter Roose aan te duiden aan te duiden als volmachthouder van de stad Veurne om deel te nemen aan de algemene vergadering van Poolstok op 4 september 2020 om 10.30 uur.

8. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVVO op 27 oktober 2020 - goedkeuring

Dossierbeheerder Boedt Carine Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Peter Roose Toegelicht door Peter Roose

Juridisch kader

- Artikel 434 van het decreet over het lokaal bestuur - Artikel 31 §2 van de statuten van IVVO

Relevante documenten

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 augustus 2020 inzake akteneming schrijven IVVO met mededeling datum bijzondere algemene vergadering - Uitnodiging van16 juli 2020 van IVVO en de agenda van de buitengewone algemene

vergadering van 27 oktober 2020 Feiten, context, argumentatie

(12)

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van IVVO zal

plaatsvinden op 27 oktober 2020 om 18.00 uur in het gemeentehuis van De Panne, met volgende agenda:

1. Goedkeuring aandeelhoudersovereenkomst met kortingen werkingsbijdragen gemeentevennoten

2. Goedkeuring kapitaalsverhoging kustgemeenten 3. Goedkeuring verlenging met 18 jaar

4. Goedkeuring statutenwijziging 5. Varia

De gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd met de agenda, opdat de vertegenwoordiger zijn stemgedrag hierop zou kunnen afstemmen.

De gemeenteraad duidde op 18 februari 2019 schepen Pascal Sticker aan, om de belangen van het stadsbestuur te behartigen op de algemene vergaderingen van de IVVO.

Beraadslaging

Eenparigheid van stemmen Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de IVVO op 27 oktober 2020 in het gemeentehuis De Panne goed:

1. Goedkeuring aandeelhoudersovereenkomst met kortingen werkingsbijdragen gemeentevennoten

2. Goedkeuring kapitaalsverhoging kustgemeenten 3. Goedkeuring verlenging met 18 jaar

4. Goedkeuring statutenwijziging 5. Varia

Artikel 2: Aan Pascal sticker als vertegenwoordiger van het Stadsbestuur Veurne in de buitengewone algemene vergadering van IVVO d.d. 27 oktober 2020 de opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op deze beslissing en kennis van de inhoud ervan te geven aan de algemene vergadering.

9. Project Veurne Suikerpark - Onderhandse verkoopakte m.b.t. vijf

autostaanplaatsen horende bij de muziekschool in gebouw "Residentie 3- kap", Suikerbietstraat 1 - vaststelling

Dossierbeheerder Craeye Birgit Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Peter Roose Toegelicht door Peter Roose

Juridisch kader

• Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur

(13)

Relevante documenten

- Gemeenteraadsbesluit d.d. 27 mei 2019 inzake vaststelling onderhandse verkoopovereenkomst m.b.t. vijf parkings horende bij de muziekschool

- Gemeenteraadsbesluit d.d. 2 december 2019 inzake vaststelling addendum bij de onderhandse verkoopovereenkomst m.b.t. de aankoop van vijf parkings horende bij de muziekschool

- Mail d.d. 17 juli 2020 en 10 augustus 2020 van notariskantoor Heyvaert & de Grave, Spreeuwenbergstraat 13/04 te Veurne, met ontwerp van verkoopakte m.b.t. de autostaanplaatsen in de Residentie 3-Kap, kopie geregistreerde basisakte van de

“Residentie 3-Kap”, afrekening Feiten, context, argumentatie

De gemeenteraad keurde op 27 mei 2019 het ontwerp van onderhandse

verkoopovereenkomst goed inzake de onderhandse aankoop van vijf parkeerplaatsen horende bij de muziekschool, met name de parkeerplaatsen met nummers 2 t.e.m. 6, gelegen op de gelijkvloerse verdieping van het nog op te richten gebouw (genaamd “3- kap”) gelegen te Veurne in de verkaveling “Suikerpark Fase I”, voor een aankoopprijs van 117.500,00 EUR, exclusief registratierechten, BTW en notariskosten (23.500,00 EUR per parkeerplaats samengesteld als grondaandelen: 2.000,00 EUR excl.

registratierechten, en opstallen: 21.500,00 EUR excl. BTW).

Op 2 december 2019 heeft de gemeenteraad een addendum bij deze onderhandse verkoopovereenkomst goedgekeurd.

Op 17 juli 2020 overhandigde notariskantoor Heyvaert & de Grave te Veurne het ontwerp van verkoopakte m.b.t. de autostaanplaatsen in de Residentie 3-Kap.

Aan de gemeenteraad wordt zijn goedkeuring gevraagd met het ontwerp van verkoopakte m.b.t. vijf autostaanplaatsen in de Residentie 3-Kap tussen WVi, PDF Construct en de Stad Veurne.

Deze verkoop gebeurt onder de voorwaarden en bedingen vermeld in de basisakte van de “Residentie 3-Kap”, verleden op 30 juni 2020 voor notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort, met tussenkomst van geassocieerd notaris Frank Heyvaert te Veurne.

Financiële gevolgen

Voor de uitgave van deze opdracht is een krediet beschikbaar van EUR op het budget , op de budgetcode .

Beraadslaging

Wouter Vanlouwe vraagt vanwaar de keuze van het parkeren in de 3-Kap. De

burgemeester duidt dat dit aanvankelijk daar was. Vorige raad werd gezegd dat ION mogelijks ons de keuze zou laten om toch in toren zelf te parkeren. Dirk Kesteloot besluit dat hij verrast is dit te horen.

10 stemmen voor (Jan Verfaillie, Peter Roose, Pascal Sticker, Jef Goens, Guido Hoste, Jonas Bel, Anja Pilet, Michèle Note, Anneke Soenen, Elke De Preter)

5 onthoudingen (Dirk Kesteloot, Wouter Vanlouwe, Marieke Stubbe, Jasper Vandewalle, Herbert Clarebout)

Besluit

(14)

Artikel 1: Het ontwerp van onderhandse verkoopakte tussen WVI - PDF Construct en Stad Veurne m.b.t. vijf autostaanplaatsen horende bij de muziekschool in het

appartementsgebouw “Residentie 3-kap”, in oprichting op een perceel grond, gelegen aan de Suikerbietstraat 1, ten kadaster gekend volgens titel onder 38025 Veurne, eerste afdeling, sectie C, deel van nummer 217/R/5 P0001 (bronperceel), volgens huidig

kadaster onder sectie C, nummer 217 Y 8 P0000, en met toegekende gereserveerde perceelsidentificatie C 217 E 11 P0000, met een oppervlakte 10a31ca, voor de

aankoopprijs van 117.500,00 EUR, exclusief registratierechten, BTW en notariskosten (23.500,00 EUR per parkeerplaats, samengesteld als grondaandelen: 2.000,00 EUR, en opstallen, incl. aandeel in de kosten van de infrastructuur- en wegeniswerken: 21.500,00 EUR excl. BTW), goed te keuren overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst, meer bepaald voor:

− autostaanplaats nummer P02, gelegen op het gelijkvloers, met huidige

gereserveerde perceelsidentificatie sectie C, nummer 217E11 met partitienummer P0020, omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke parkeerruimte afgebakend met strepen op de grond alsook de voorzieningen voor de installatie van een elektrische laadpaal;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: acht/duizendsten

(8/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.

− autostaanplaats nummer P03, gelegen op het gelijkvloers, met huidige

gereserveerde perceelsidentificatie sectie C, nummer 217E11 met partitienummer P0021, omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke parkeerruimte afgebakend met strepen op de grond alsook de voorzieningen voor de installatie van een elektrische laadpaal;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: acht/duizendsten

(8/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.

− autostaanplaats nummer P04, gelegen op het gelijkvloers, met huidige

gereserveerde perceelsidentificatie sectie C, nummer 217E11 met partitienummer P0022, omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke parkeerruimte afgebakend met strepen op de grond alsook de voorzieningen voor de installatie van een elektrische laadpaal;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: acht/duizendsten

(8/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.

− autostaanplaats nummer P05, gelegen op het gelijkvloers, met huidige

gereserveerde perceelsidentificatie sectie C, nummer 217E11 met partitienummer P0023, omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke parkeerruimte afgebakend met strepen op de grond alsook de voorzieningen voor de installatie van een elektrische laadpaal;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: acht/duizendsten

(8/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.

− autostaanplaats nummer P06, gelegen op het gelijkvloers, met huidige

gereserveerde perceelsidentificatie sectie C, nummer 217E11 met partitienummer P0024, omvattende:

(15)

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke parkeerruimte afgebakend met strepen op de grond alsook de voorzieningen voor de installatie van een elektrische laadpaal;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zeven/duizendsten (7/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.

Artikel 2: Volmacht te geven aan de algemeen directeur en de burgemeester tot het ondertekenen van al de stukken en de akte betreffende deze aankoop.

Artikel 3: Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de

Patrimoniumdocumentatie uitdrukkelijk te ontslaan van de verplichting enige ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.

10. Aanvaarden van schenking kapel, gelegen Knollestraat 4+ te Veurne, aan Stad Veurne - vaststelling

Dossierbeheerder Craeye Birgit Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Peter Roose Toegelicht door Jan Verfaillie

Juridisch kader

• Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur Relevante documenten

• Schrijven d.d. 18 juni 2020 van notariaat Filip Maertens en François-Xavier Willems inzake verzoek van de familie Nolf tot schenking aan de Stad Veurne van een kapel, gelegen Knollestraat 4+ te Veurne

• Collegebesluit d.d. 6 juli 2020 inzake akteneming en doorverwijzing naar de gemeenteraad

Feiten, context, argumentatie

Op 18 juni 2020 deelt notaris François-Xavier Willems, Vaartstraat 8C bus 002, Brugge, mee dat de familie Nolf de kapel, gelegen Knollestraat 4+ te Veurne, wil schenken aan Stad Veurne.

Deze kapel is kadastraal gekend als Knollestraat 4+, 38003 Avekapelle, Afd. 2, Sie A, 178 E, met een oppervlakte van 1 ca, momenteel in eigendom van Nolf Dorotheé en haar dochters, Vogelzangdreef 1, 8200 Brugge.

Beraadslaging

Dirk Kesteloot vraagt naar de situatie van de kapel en of dit aan restauratie toe is. Jan Verfaillie antwoordt dat dit zeer goed meevalt en er niet direct kosten verwacht worden.

Eenparigheid van stemmen

(16)

Besluit

Artikel 1: De schenking door Nolf Dorotheé en haar dochters, Vogelzangdreef 1, 8200 Brugge, aan de Stad Veurne van de kapel, gelegen Knollestraat 4+ te Veurne, en

kadastraal gekend als 38003 Avekapelle, Afd. 2, Sie A, 178 E, met een oppervlakte van 1 ca, te aanvaarden.

Artikel 2: Notariskantoor Filip Maertens en François-Xavier Willems, Vaartstraat 8C bus 002, Brugge, aan te stellen om voor Stad Veurne de ontwerpakte op te maken en te verlijden.

Artikel 3: De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen tot het ondertekenen van al de stukken en de akte betreffende deze schenking.

Artikel 4: Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de

Patrimoniumdocumentatie uitdrukkelijk te ontslaan van de verplichting enige ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.

11. Algemeen kader 2020-2024 van het organisatiebeheersingssysteem van de Stad Veurne - goedkeuring

Dossierbeheerder Craeye Birgit Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Peter Roose Toegelicht door Peter Roose

Juridisch kader

− Artikel 217 t.e.m. 222 van het decreet lokaal bestuur Relevante documenten

− Gemeenteraadsbesluit d.d. 22 februari 2016 inzake goedkeuring algemeen kader 2016-2019 van het organisatiebeheersysteem

− Adviezen van het managementteam d.d. 26 november 2019, 10 april 2020, 17 april 2020, 25 juni 2020 betreffende het voorstel van stappenplan en het algemeen kader 2020-2024 van organisatiebeheersingssysteem

− Besluit d.d. 26 juni 2020 van de algemeen directeur, na overleg met het managementteam, inzake vaststelling van het organisatiebeheersingssysteem

− Collegebesluit d.d. 6 juli 2020 inzake akteneming algemeen kader 2020-2024 van het organisatiebeheersingssysteem van Stad Veurne en doorverwijzing naar de raad Feiten, context, argumentatie

Het implementeren van een organisatiebeheersingssysteem (OBS) is decretaal verplicht.

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures, die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst;

2° de wetgeving en procedures naleeft;

3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;

(17)

4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;

5° de activa beschermt en fraude voorkomt.

Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het OCMW wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen

controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de

personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn. Het organisatiebeheersingssysteem beantwoordt minstens aan het principe van

functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de gemeentelijke diensten.

De entiteit Audit Vlaanderen, vermeld in artikel 221 en 222 van het decreet lokaal

bestuur, zal periodiek een audit uitvoeren in elk lokaal bestuur en zal het systeem van de organisatiebeheersing evalueren.

Aangezien Audit Vlaanderen zelf een leidraad ontwikkeld heeft, die zal gehanteerd worden bij de externe audits van lokale besturen, wordt het

organisatiebeheersingssysteem gebaseerd op de indeling van deze leidraad. Het achterliggend model van de leidraad bestaat uit 10 thema’s, waarvoor telkens

doelstellingen rond organisatiebeheersing en beheersmaatregelen zijn uitgewerkt. Die doelstellingen zijn de basisvoorwaarden om een organisatie goed te kunnen beheersen.

De thema’s zijn:

1. Doelstellingen- en procesmanagement 2. Belanghebbendenmanagement

3. Monitoring

4. Financieel management 5. Organisatiestructuur 6. Personeelsbeleid 7. Organisatiecultuur

8. Informatie en communicatie

9. Facilitaire middelen, opdrachten en contracten 10. Informatie- en communicatietechnologie

Voor de Stad Veurne werd deze leidraad gebruikt voor het voeren van de

organisatiebrede zelfevaluatie. Daarnaast werd er geopteerd voor een pragmatische aanpak, die door de ganse organisatie van de stad en OCMW gedragen is.

In dit algemeen kader wordt geopteerd om te focussen op de prioritaire risico’s waarmee de organisatie geconfronteerd wordt, evenals een aantal interne doelstellingen en acties te bepalen die binnen dit kader zouden moeten gerealiseerd worden. De administratieve organisatie van de Stad Veurne beoogt om, dankzij een effectieve werking, in te staan voor een efficiënte en correcte dienstverlening aan de burger tegen een correcte prijs- kwaliteitsverhouding.

De algemeen directeur heeft het organisatiebeheersingssysteem op 26 juni 2020 vastgesteld na overleg met het managementteam. Het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn

onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks over de organisatiebeheersing. Het systeem van organisatiebeheersing is een dynamisch iets is dat vrij frequent wordt gewijzigd, na advies van het managementteam.

(18)

Beraadslaging

Marieke Stubbe vraagt naar de openstaande punten uit de vorige audit. Peter Roose duidt dat er 1 aanbeveling open staat uit de audit van OCMW ivan 2016 die nu ingevuld is. Jaarlijks volgt ook rapportage naar de raad.

Herbert Clarebout vraagt in hoever het MAT betrokken is. Peter duidt dat het MAT verantwoordelijk is voor het verloop, samen met de diensten.

Eenparigheid van stemmen

Besluit

Artikel 1: Het algemeen kader 2020-2024 van het organisatiebeheersingssysteem van de Stad Veurne goed te keuren, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegd document.

12. Definitieve besluit tot instap in Kostendelende Vereniging Intergemeentelijke GIS-operatoren (KDV IGGO) - vaststelling

Dossierbeheerder Craeye Birgit Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Peter Roose Toegelicht door Peter Roose

Juridisch kader

• Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur

• Artikel 44 §2 bis van het BTW wetboek Relevante documenten

• Collegebesluit d.d. 20 april 2020 inzake vaststelling deelname kostendelende vereniging (KDV) intergemeentelijke GIS-operatoren (IGGO)

• Schrijven d.d. 18 juni 2020 van WVI, incl. ontwerp definitieve samenwerkingsovereenkomst

• Collegebesluit d.d. 29 juni 2020 inzake doorverwijzing naar de gemeenteraad Feiten, context, argumentatie

WVI verzoekt op 18 juni 2020 dat Stad Veurne definitief instapt in de Kostendelende Vereniging Intergemeentelijke GIS-operatoren (KDV IGGO). De KDV IGGO werkt als een zelfstandige groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid en heeft tot doel een gezamenlijke dienstverlening uit te bouwen op het vlak van uitvoerende GIS-taken.

Stad Veurne heeft geen voltijdse of deeltijdse GIS specialist. Vanuit de ICT dienst wordt wel de GIS optimalisatie gestuurd en opgevolgd. Stad Veurne kan dan beroep doen op de diensten van gespecialiseerd personeel van het WVI (KDV IGGO).

(19)

Naast Veurne zullen 11 andere gemeenten mee instappen in de Kostendelende

Vereniging Intergemeentelijke GIS-operatoren. Met de dienstverlening wordt van start gegaan op 1 september 2020.

Financiële gevolgen

Voor de uitgave van deze opdracht is een krediet beschikbaar van 12.870 EUR excl. BTW op het mjp , op de budgetcode 0600-00 214007 .

Beraadslaging

Wouter Vanlouwe vraagt wie dit op heden deed. Peter Roose antwoordt dat het loket een stand-alone was, niet geïntegreerd met bestaande software hetgeen wel de bedoeling is in de toekomst. De toenmalige medewerker kon geen koppelingen maken, na zijn

pensioen is er gekozen geweest hier geen extra voltijdse medewerker op te zetten, maar nu afgelijnde taken aan WVI te geven. Er stappen maar weinig gemeenten in omdat merendeel via infrax een ander systeem hebben of omdat ze als grote gemeente alles zelf doen.

Eenparigheid van stemmen Besluit

Artikel 1: Definitief in te stappen in de Kostendelende Vereniging Intergemeentelijke GIS-operatoren (KDV IGGO) en de samenwerkingsovereenkomst tussen WVI en Stad Veurne vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst.

Artikel 2: Volmacht te geven aan de burgemeester en de algemeen directeur om deze overeenkomst te ondertekenen.

Artikel 3: Deze overeenkomst op te nemen in het contractenbeheer.

13. Verslag betreffende klachten, ingediend in 2018 en 2019 - akteneming

Dossierbeheerder Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Peter Roose Toegelicht door Peter Roose

Juridisch kader

- artikel 302-303 van DLB - participatiereglement Relevante documenten

- Verslag algemeen directeur d.d. 2 juli 2020 Feiten, context, argumentatie

(20)

Onder ‘klacht’ wordt verstaan het mondeling, schriftelijk of elektronisch uiten van een ongenoegen over een product, handeling of gedraging, of het achterwege blijven van een handeling of gedraging door een personeelslid of een dienst van het Stadsbestuur

Veurne.

Het klachtenmeldpunt is gevestigd op de dienst secretarie, waar de algemeen directeur de taak van klachtencoördinator waarneemt. Zij oordeelt eerst of de taak ontvankelijk is. Worden beschouwd als niet ontvankelijk : anonieme klachten, vage klachten, klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure, of een klacht over

aangelegenheden waarbij de klager geen belang heeft.

In 2018 ontving het bestuur (stad en OCMW) 1 klacht.

In 2019 ontving het bestuur (stad en OCMW) 2 klachten.

Beraadslaging

Marieke duidt dat er weinig klachten waren en vraagt naar aantal in 2020. De algemeen directeur antwoordt dat dit in eenzelfde lijn ligt. Peter Roose duidt dat dit de aantallen zijn zoals ook in decreet opgenomen is, volgens de formele procedure.

Besluit

Artikel 1: De raad neemt akte van het verslag van de klachten.

14. Wijziging van de rechtspositieregeling voor het administratief en technisch personeel van Stad Veurne in functie van sectoraal akkoord 2020 rond koopkrachtverhoging - vaststelling

Dossierbeheerder Joke Jonckheere Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Peter Roose Toegelicht door Peter Roose

Juridisch kader

• Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur

− RSZ-besluit (Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ), m.n. art. 19quater (ecocheques), art.

19ter (sport- en cultuurcheques) en art. 19 §2, 14° (geschenkcheques, al dan niet beperkt tot een consumptie- of horecacheque), de tijdelijke consumptiecheque, een cheque die speciaal uitgegeven is naar aanleiding van de coronacrisis

en maximum 300 euro mag bedragen (zie art. 19quinquies van het RSZ-besluit van 28 november 1969, zoals gewijzigd door het KB van 15 juli 2020, BS 17 juli 2020)

− Sectoraal akkoord 2020 voor lokale besturen

− Ministeriële omzendbrief KB/ABB 2020/2 d.d. 28 mei 2020 inzake sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen

Relevante documenten

(21)

− Rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel, vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 28 augustus 2017 en OCMW-raad van 8 augustus 2017

− Collegebesluit van 3 augustus 2020 inzake akteneming van verslag d.d. 9 juli 2020 van het Bijzonder Onderhandelingscomité voor het gemeente- en OCMW-personeel van Stad Veurne

− Advies van het managementteam d.d. 19 mei 2020 bij de voorliggende wijzigingen aan de rechtspositieregeling

− Collegebesluit d.d. 10 augustus 2020 inzake vaststelling voorstel van aanpak van altegoarebon voor personeel

Feiten, context, argumentatie

De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging vanaf 1 januari 2020 voor de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord voor de lokale besturen vallen (VIA en niet-VIA).

Het sectoraal akkoord 2020 bevat drie engagementen inzake koopkrachtverhoging:

1. Enkel voor besturen met maaltijdcheques van minder dan 8 euro/gewerkte dag:

een verhoging van de werkgeversbijdrage met 100 euro/VTE. , desgevallend (voor besturen die bijna aan het fiscaal maximum zitten) beperkt tot de maximale werkgeverstussenkomst van 6,91 euro per dag.

2. Voor alle besturen: een koopkrachtverhoging van 200 euro/VTE. Hiervoor heeft het bestuur de keuze tussen maaltijdcheques, ecocheques, sport- en

cultuurcheques, cadeaucheques (lokale handelaarsbonnen) of een combinatie van die cheques. De toekenning van deze cheques moet gebeuren met respect voor de sociaalrechtelijke en fiscale regels.

3. Voor alle besturen met een tweede pensioenpijler van minder dan 2,5% op het salaris (of een gelijkwaardige dekking voor besturen die werken met een

kloofdichting): een verhoging van de sectoraal afgesproken minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van de contractuele medewerkers naar 2,5% van het

salaris (of een gelijkwaardige dekking voor besturen die werken met een

kloofdichting: dit wil zeggen: een instapratio van 30% voor besturen aangesloten bij het pensioenstelsel van de provincie Antwerpen resp. een kloofdichting van 36,37% voor besturen aangesloten bij de pensioentoezegging van de provincie Limburg).

Het toekennen van cheques moet gebeuren met respect voor en binnen de grenzen van de daarvoor geldende fiscale wetgeving en sociale zekerheidsregels.

Aan de gemeenteraad worden voor 2020-2021 drie engagementen voorgesteld:

1. Maaltijdcheques: verhoging van 100 euro/VTE + koopkrachtverhoging van 200 euro/VTE.

Op heden heeft een maaltijdcheque een waarde van 6 euro, waarvan 1,45 euro door de werknemer en 4,55 euro door de werkgever wordt betaald.

Voorgesteld wordt om vanaf 1 september 2020 de werkgeversbijdrage optrekken met 1,42 euro, waardoor de maaltijdcheque 7,42 euro bedraagt. Dit betekent op

jaarbasis (212 gewerkte dagen) een verhoging van 300 euro/VTE.

Het sectoraal akkoord is afgesloten voor de periode vanaf 1 januari 2020.

Maaltijdcheques kunnen echter niet meer verhoogd worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Men kan aan de maaltijdcheques alleen aanpassingen doen

(22)

voor de toekomst.

Daarom wordt een lokale consumptiecheque voorgesteld tot een éénmalige correctiemaatregel voor januari t.e.m. augustus 2020 als alternatief voor de

maaltijdcheques, ter waarde van 200 EUR/VTE (principe van de altegoarebon dat aan de inwoners wordt aangeboden, naar aanleiding van de coronacrisis) van het

gederfde bedrag. Bedoeling is te investeren in de Veurnse lokale economie, waarbij de personeelsleden hun cheques kunnen gebruiken bij de Veurnse handelaars: in de horeca en daarnaast ook in kleinhandelszaken die minstens een maand gesloten zijn geweest en met hoogstens 10 werknemers.

Dit betekent een meerkost van 105.000 euro.

2. 2e pensioenpijler: verhoging naar 2,5%.

Op heden is dit 2%. Aan de raad wordt voorgesteld dit in 2020 naar 2,5% op te trekken, en vanaf 1 januari 2021 naar 3%. Dit is een meerkost van 63.445 euro.

Voor de periode vanaf 1 januari 2020 tot 1 september 2020 (= tot de realisatie van een minimumbijdrage van 2,5%) betaalt het lokale bestuur een inhaaltoelage.

3. Fietsvergoeding.

Op heden is de fietsvergoeding 0,15 euro/km. Aan de raad wordt voorgesteld dit op te trekken naar het maximaal bedrag namelijk 0,24 euro/km. Dit is een meerkost van 10.141,63 euro.

Het managementteam verleende op 19 mei 2020 gunstig advies bij de voorliggende wijzigingen.

Het Bijzonder Onderhandelingscomité voor het gemeente- en OCMW-personeel verleende op 9 juli 2020 gunstig advies bij de voorliggende wijzigingen.

Beraadslaging

Op de vraag van Wouter Vanlouwe of de consumptiebon bij meerdere kan geïnd worden, antwoordt Peter Roose dat de bedragen van persoon tot persoon zullen verschillen en er verschillende bedragen bij diverse handelaars geïnd kunnen worden.

Eenparigheid van stemmen Besluit

Artikel 1: In de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 28 augustus 2017, twee artikelen te wijzigen als volgt:

- Art. 218. §1. Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque bedraagt 7,42 euro met ingang vanaf 1 september 2020. De tegemoetkoming van het stadsbestuur in de kostprijs van de maaltijdcheque wordt vastgesteld op 5,97 euro. De tegemoetkoming van het personeelslid in de kostprijs van de maaltijdcheque bedraagt 1,45 euro. Dit bedrag wordt

maandelijks van het netto-salaris van het personeelslid afgehouden, behoudens wanneer op het ogenblik van de toekenning van de cheques aan het personeelslid geen salaris wordt uitbetaald. In dat geval wordt in overleg met het personeelslid een praktische regeling uitgewerkt.

(23)

Voor de periode januari 2020 tot en met augustus 2020 ontvangt het personeelslid, dat voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in het reglement Altegoarebon Personeel, éénmalig, als alternatief voor de maaltijdcheques, een lokale altegoarebon voor het personeel. De altegoarebon voor het personeel wordt vastgesteld op een totale waarde van 200 EUR/VTE. De altegaorebonnen kunnen ingeruild worden in de periode van 1 december 2020 tot 30 april 2021 bij de Veurnse lokale handelaar: in de horeca en daarnaast ook in kleinhandelszaken die minstens een maand gesloten zijn geweest en met hoogstens 10 werknemers.

- Art. 223. §1. Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding van 0,24 euro per afgelegde kilometer wanneer het de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets.

Artikel 2: Zijn goedkeuring te verlenen aan het voorstel om de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden in 2020 te verhogen naar 2,5% en in 2021 naar 3%.

Artikel 3: Het reglement Altegoarebon Personeel goed te keuren, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst.

15. Lesurenpakket en ICT-middelen voor het schooljaar 2020-2021 van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek - vaststelling

Dossierbeheerder Couwet Sabine Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Celine Mouton Toegelicht door Peter Roose

Juridisch kader

- Artikel 42 §1 en 2 en artikel 43 §2, 10° van het gemeentedecreet

- Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 met de wijzigingen tot op heden inzake de organisatie van het Deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen muziek, woordkunst en dans

- Besluit van de Vlaamse Executieve betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor Deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen muziek, woordkunst en dans

- Besluit van de Vlaamse Executieve van 27 maart 1991 met de wijzigingen tot op heden betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het

gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra Relevante documenten

- De berekening van 11 juni 2020 vanwege de Vlaams Ministerie, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), afdeling basisonderwijs, DKO en CLB met de mededeling van het toegekende lesurenpakket en punten voor ICT-coördinatie aan de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek voor het schooljaar 2020-2021

(24)

- Verslag van het Bijzonder Onderhandelingscomité voor het personeel van het gesubsidieerd officieel onderwijs van 1 juli 2020

- Beslissing van 6 juli 2020 van het college van burgemeester en schepenen Feiten, context, argumentatie

Het lesurenpakket dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad om te kunnen overgaan tot de aanstelling van leerkrachten. Het Bijzonder Onderhandelingscomité verleende op 1 juli 2020 hieraan gunstig advies.

Beraadslaging

Eenparigheid van stemmen Besluit

Artikel 1: Het gesubsidieerd lesurenpakket voor het schooljaar 2020-2021 van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek als volgt vast te stellen :

• 20 uren-directeur

• 378 uren-leraar

• 31 uren-studiemeester-opvoeder (overgangsregeling) subsidieerbaar

• 8 punten ICT

Artikel 2: Het fulltime ambt kan slechts worden overschreden (tot maximum B.B.A.) zo het leerlingenaantal per lesuur, zoals vermeld in artikel 1, dit toelaat en voldoende

gesubsidieerde lesuren beschikbaar zijn, na toepassing van het Besluit van de Vlaamse Executieve betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling in het gesubsidieerd onderwijs.

Artikel 3: De opdracht van elk aangesteld personeelslid wordt omschreven in een totaal aantal lesuren per week. De verdeling lager secundair en hoger secundair geschiedt naar rato van het aantal ingeschreven leerlingen per niveau.

16. Vakanties en vrije dagen aan de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek in het schooljaar 2020-2021 - vaststelling

Dossierbeheerder Couwet Sabine Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Celine Mouton Toegelicht door Peter Roose

Juridisch kader

- Artikelen 42, §1 en §2 en artikel 43, §10° van het gemeentedecreet

- Besluit van de Vlaamse Executieve d.d. 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basis- en secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid Hoofdstuk II – artikel 11 tot en met 17 Relevante documenten

(25)

- Verslag van 1 juli 2020 van het Bijzonder Onderhandelingscomité voor het personeel van het gesubsidieerd officieel onderwijs

- Voorstel van vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2020-2021 aan de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek

- Beslissing van 6 juli 2020 van het college van burgemeester en schepenen Feiten, context, argumentatie

Voor de aanvang van elk schooljaar dient de gemeenteraad de kalender van de vakanties en vrije dagen vast te stellen. Het Bijzonder Onderhandelingscomité verleende op 1 juli 2020 hieraan gunstig advies.

Beraadslaging

Eenparigheid van stemmen Besluit

Gedurende het schooljaar 2020-2021 worden de lessen in de stedelijke academie voor podiumkunsten Westhoek voor de leerlingen geschorst op de volgende dagen:

Eerste trimester:

* Herfstvakantie: van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020;

* Woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand)

* Kerstvakantie: van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021;

Tweede trimester:

* Krokusvakantie: van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021;

* Paasvakantie: van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021;

Derde trimester:

* Zaterdag 1 mei 2021 (Dag van de Arbeid);

* Donderdag 13 mei 2021 (O.L.H. Hemelvaart);

* Vrijdag 14 mei 2021 en zaterdag 15 mei 2021 (facultatieve vakantiedagen);

* Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag);

Zomervakantie: van donderdag 1 juli 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021.

17. Niet-gesubsidieerde lesuren voor de Stedelijke Academie voor

Podiumkunsten Westhoek voor het schooljaar 2020-2021 - vaststelling

Dossierbeheerder Couwet Sabine Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Celine Mouton Toegelicht door Peter Roose

Juridisch kader

- Artikel 42 §1 en 2 en artikel 43 §2, 3° van het gemeentedecreet Relevante documenten

- De berekening van 11 juni 2020 vanwege het Vlaams Ministerie, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), afdeling basisonderwijs, DKO en CLB met de mededeling

(26)

van het toegekende lesurenpakket aan de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek voor het schooljaar 2020-2021

- Verslag van het Bijzonder Onderhandelingscomité

- Beslissing van 6 juli 2020 van het college om dit punt op te nemen in de agenda van de gemeenteraad

- Beslissing van heden houdende goedkeuring van het lesurenpakket voor het schooljaar 2020-2021

Feiten, context, argumentatie

De directeur van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek verzoekt om voor het schooljaar 2020-2021 twee lesuren ten laste te nemen, ten einde de kwaliteit van het Deeltijds Kunstonderwijs te kunnen verzekeren.

Het Bijzonder Onderhandelingscomité van 1 juli 2020 verleent gunstig advies.

Financiële gevolgen

Voor de uitgave van deze opdracht is een krediet beschikbaar van 38.402 EUR op het exploitatie budget 2019, op de budgetcode 0820-01 6207000.

Beraadslaging

Eenparigheid van stemmen Besluit

Artikel 1: Twee niet-gesubsidieerde lesuren aan de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek voor het schooljaar 2020-2021 toe te kennen.

18. Retributiereglement voor de tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein - vaststelling

Dossierbeheerder Pattyn Franky en Degraeve Kris

Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Jan Verfaillie Toegelicht door Jan Verfaillie

Juridisch kader

• Artikelen 170, §4 en 173 van de Grondwet ;

• Artikelen 40, 41 en 286 van het decreet lokaal bestuur ; Relevante documenten

• Gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2019 tot vaststelling van een

retributiereglement voor de tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, het organiseren van een evenement, de tijdelijke inname van parkeerplaatsen, het uitlenen en plaatsen van verkeerssignalisatie en

(27)

de signalisatiemachtiging voor de dienstjaren 2019 tot en met 2025 en zijn wijziging van 29 april 2019.

• Gemeenteraadsbeslissing van 2 december 2019 tot vaststelling van het

retributiereglement voor de tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouw- en afbraakwerken voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.

Feiten, context, argumentatie

Het aantal spoedaanvragen is hoog en vraagt extra dienstprestaties van de administratie en de uitvoerende dienst omdat bij spoedaanvragen van de normale weekplanning moet afgeweken worden, wat aanleiding geeft tot mééruren om de noodzakelijke signalisatie te plaatsen of de noodzakelijke machtigingen tijdig af te leveren. Volgens het ABB is een gedifferentieerd tarief mogelijk wanneer hiertegenover bijkomende prestaties staan, welke hierboven wordt aangetoond.

Beraadslaging

Hoe zal de controle verlopen aldus Wouter Vanlouwe? Peter Roose duidt dat een laattijdige inname nu als ambtshalve werd ingeschreven. Op de vraag van Herbert Clarebout wie vrijgesteld is, duidt Peter Roose dat nuts maatschappijen vrijgesteld zijn.

Eenparigheid van stemmen Besluit

Artikel 1: In artikel 6 van het retributiereglement van 25 maart 2019 voor de tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, het

organiseren van een evenement, de tijdelijke inname van parkeerplaatsen, het uitlenen en plaatsen van verkeerssignalisatie en de signalisatiemachtiging voor de dienstjaren 2019 tot en met 2025, wordt een paragaaf toegevoegd, luidend als volgt :

“Bij een spoedaanvraag, zoals bedoeld in de definities van het reglement betreffende het openbaar domein van 25 maart 2019, wordt een administratieve kost van 50 EUR

aangerekend.”

Artikel 2: De beslissing van de gemeenteraad van 2 december 2019 betreffende de retributie voor de tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouw- en of afbraakwerken voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ingetrokken.

19. Exploitatieovereenkomst fotocabine - vaststelling

Dossierbeheerder Debeir Peter Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Peter Roose Toegelicht door Peter Roose

Juridisch kader

(28)

• Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur Relevante documenten

• Exploitatieovereenkomst plaatsen fotocabine

• Besluit college van burgemeester en schepenen d.d. 13 juli 2020 Feiten, context, argumentatie

Doordat tijdens de lockdown de fotowinkels niet open mochten zijn en de procedure tot vernieuwing van de identiteitskaarten terug moest opgestart worden, werd het

stadsbestuur genoodzaakt om in de Seylsteen een fotocabine te plaatsen. Inwoners dienen zich immers aan te melden met een nieuwe pasfoto’s. Twee bedrijven hebben een offerte ingediend, nl APS en Prontophot en na vergelijking van de offertes werd gekozen voor de fotocabine van het bedrijf APS.

De fotocabine werd geplaatst voor een proefperiode van 3 maanden. Het toestel van APS werd door de dienst burgerzaken gunstig geëvalueerd.

Het voorstel tot exploitatieovereenkomst van Automated Products Services (APS), Drukpersstraat 4, 1000 Brussel voor het plaatsen van een fotocabine, omvat volgende voorwaarden:

• periode van 36 maanden

• uitsluitend via elektronische betaling

• een commissie voor de stad van 30% + 2,5% (elektronische betaling)

De kostprijs voor zes pasfoto’s werd conform de marktprijs vastgelegd op 10 EUR.

Financiële gevolgen

Voor de uitgave van deze opdracht is een krediet beschikbaar van EUR op het budget , op de budgetcode .

Beraadslaging

Eenparigheid van stemmen Besluit

Artikel 1: De raad keurt de exploitatieovereenkomst met Automated Products Services (APS), Drukpersstraat 4, 1000 Brussel goed voor het plaatsen van een fotocabine voor een periode van 36 maanden met een verkooptarief van 10 EUR/zes foto’s, een commissie van 30% +2,5% (uitsluitend elektronische betaling) voor de stad.

Deze concessieovereenkomst wordt als bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 2: De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen tot het ondertekenen van deze exploitatieovereenkomst.

Artikel 3 : Deze overeenkomst op te nemen in het contractenbeheer.

(29)

20. Principes voor de verdeling van het Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport - vaststelling

Dossierbeheerder Brysbaert Karlien Geviseerd door

Bevoegde schepen(en) Celine Mouton Toegelicht door Pascal Sticker

Juridisch kader

• Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur

• Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (hoofdstuk 2, afdeling 6).

o Essentie: Dit decreet voorziet in een financiële ondersteuning van de lokale besturen alsook een financiële versterking van de lokale besturen voor de bestrijding van lokale armoede als gevolg van de Covid-19-pandemie. In de bijlagen wordt de verdeling van de steun per gemeente weergegeven.

Daarnaast voorziet dit decreet ook steun voor de culturele, jeugd-, sport en mediasector waarvan de subsidievoorwaarden nog door de Vlaamse Regering nader moeten worden bepaald.

o Samenvatting:

De vergoedingen die ter uitvoering van dit decreet worden uitgekeerd, worden verleend om aan de rechtstreekse of onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. De vergoedingen zijn afkomstig uit het coronanoodfonds.

De middelen uit het noodfonds die de Vlaamse Regering aan de gemeenten toekent, zijn voor de gemeenten een algemene werkingssubsidie waarvoor geen specifieke verantwoording is vereist.

De Vlaamse Regering stelt de aandelen van de Vlaamse gemeenten in het noodfonds vast op basis van de verdeling van de sectorale subsidies aan de gemeenten in het kader van het lokaal jeugdbeleid, lokaal cultuurbeleid en lokaal sportbeleid die in 2018 werden toegevoegd aan het Vlaams

Gemeentefonds door het decreet van 22.12.2017 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018.

o Voor Veurne is dit een bedrag van 160.058,54 euro.

Relevante documenten

• Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 6 juli 2020 Feiten, context, argumentatie

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :