- Als er meer dan 2 deelnemende toestellen op het aankoopbewijs staan, geldt de actie op het goedkoopste toestel.

Hele tekst

(1)

Bosch 1+1 actie

Koop 2 toestellen uit 2 verschillende deelnemende productcategorieën tussen 21/03/2022 en 31/03/2022 en krijg het goedkoopste product terugbetaald.

Actievoorwaarden:

- BSH Home Appliances NV (BSH), met zetel te 1000 Brussel, Picardstraat 7 Box 400, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0465.054.226, organiseert een consumentenactie “Bosch 1+1 actie” die aanvangt op 21/03/2022 en eindigt op 31/03/2022.

- Actie geldig voor aankopen in fysieke winkels gelegen in België, internetaankopen op .be websites of aankopen op bol.com met levering in België tussen 21/03/2022 en 31/03/2022.

- Voor registratie van de aangekochte actiemodellen wordt verwezen naar het online registratieformulier op https://www.bosch-home.be/nl/acties. Online registratie van de aankopen kan tot 14/04/2022.

- Bij aankoop van 2 toestellen uit 2 verschillende productcategorieën op éénzelfde aankoopbewijs binnen de voor vermelde actieperiode, wordt het goedkoopste toestel terugbetaald.

Keuze uit deze 5 productcategorieën:

o Keukenrobot o Foodprocessor o Staafmixer o Handmixer o Blender

- Volledige lijst met deelnemende toestellen kan u terugvinden op het einde van dit document.

- Niet geldig bij aankoop van 2 identieke toestellen of 2 toestellen uit dezelfde productcategorie.

- Uitsluitend geregistreerde aankopen - middels het online registratieformulier – vergezeld van onderstaande documenten worden in behandeling genomen:

o 1 foto van het aankoopbewijs (kassaticket of factuur, geen bestel- of leveringsbon).

De twee toestellen moeten op één en hetzelfde aankoopbewijs staan.

o 1 foto per toestel met het uitgepakte toestel en de EAN code uitgeknipt uit de verpakking op dezelfde foto.

- In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal (zoals hierboven gemeld) niet binnen 10 kalenderdagen na online registratie nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, zonder dat daardoor enige aanspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.

- De actie is beperkt tot 1 terugbetaling per gezin en is niet cumuleerbaar met andere acties.

Dit wil zeggen dat de deelname aan de actie uitsluitend:

o 1 x per bankrekeningnummer mogelijk is;

o 1 x per e-mailadres mogelijk is;

o 1 x per gsm nummer mogelijk is;

o 1 x per domicilieadres mogelijk is.

- Als er meer dan 2 deelnemende toestellen op het aankoopbewijs staan, geldt de actie op het goedkoopste toestel.

- Deelname aan de actie is uitsluitend mogelijk met een bankrekeningnummer van een bankfiliaal dat gevestigd is in de Europese Economische Ruimte.

- Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen na de uiterste online registratiedatum van 14/04/2022 worden niet behandeld.

- De deelnemer ontvangt het refundbedrag uiterlijk 8 weken nadat BSH de online registratie met aankoopbewijs en foto’s heeft ontvangen en goedgekeurd.

- Producten die zijn teruggestuurd naar de verkopende partij of door de verkopende partij zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Heeft de deelnemer zijn aanvraag echter al ingediend, dan dient deze het ontvangen refundbedrag volledig en zonder aftrek aan BSH terug te storten.

Hiervoor kan deze contact opnemen met info@hashting.com.

(2)

- Deelname aan de actie is uitsluitend toegankelijk voor consumenten en niet voor corporaties of een professionele organisatie van welke aard dan ook.

- BSH is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de winkel en/of webshops van aangesloten dealers en/of bij de verkoopkanalen van BSH zelf. Mochten binnen de actieperiode de actiemodellen niet voorradig zijn, dan ontstaat er geen mogelijkheid om na de actieperiode alsnog deel te nemen aan deze actie. Ook in geval van algehele leverschaarste vanuit BSH van de actiemodellen in de actieperiode ontstaat geen mogelijkheid om na de actieperiode alsnog deel te nemen aan de actie.

- BSH behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden (persoons)gegevens, documenten en bijlagen op misbruik en/of fraude te onderzoeken. Wanneer misbruik of fraude vermoed wordt, behoudt BSH zich het recht voor om:

o een steekproef te doen en nadere gegevens over de aankoop op te vragen bij een deelnemer.

Wanneer de deelnemer niet reageert, kan BSH besluiten deze uit te sluiten voor huidige en toekomstige BSH-acties;

o een deelnemer en door deze verstrekte (persoons)gegevens te blokkeren voor verdere deelname aan huidige en toekomstige BSH-acties;

o de (persoons)gegevens te verwerken voor nader onderzoek betreffende voormalige, actuele en toekomstige BSH-acties;

o eventuele juridische stappen te nemen jegens de deelnemer;

o onterecht geclaimde refunds, alsook door BSH gemaakte kosten voor fraude- en/of misbruikonderzoek en voor (juridische) procedures te verhalen op de deelnemer;

o al het nodige te doen ter voorkoming en bestrijding van misbruik en/of fraude.

- BSH behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook de actie te wijzigen, uit te breiden, te verkorten, te schorsen of in te trekken zonder mededeling en zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Geen schadevergoeding, vervangend product of actie, in welke vorm dan ook, kan worden gevorderd door een deelnemer.

- BSH, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handelingen en/of kosten van een deelnemer. BSH en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) een deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met huidige actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van het refundbedrag.

- Druk- en zetfouten voorbehouden.

- Deelname aan deze actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden.

- Bij vragen i.v.m. uw dossier kunt u per e-mail contact opnemen met Hashting via info@hashting.com - De persoonsgegevens dewelke BSH ontvangt in het kader van de deelname aan huidige actie, zullen

verwerkt worden in een databank en zullen op vertrouwelijke wijze verwerkt worden overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. BSH zal de persoonsgegevens van de deelnemers enkel verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in het inschrijvingsformulier met de toestemming van de deelnemers. De deelnemers beschikken over de rechten zoals beschreven in het inschrijvingsformulier. Voor alle bijkomende informatie omtrent de policy van BSH in het kader van bescherming van persoonsgegevens, gelieve volgende website raad te plegen voor meer informatie: https://www.bosch-home.be/nl/metapages/impressum/privacyverklaring.

- BSH geeft uw persoonsgegevens door en geeft de verwerking ervan in onder-aanneming aan Hashting, gesitueerd in de Europese Unie met als doel de deelname aan deze promotionele actie te beheren.

- Indien de deelnemer de toegang tot zijn gegevens betwist, dient hij BSH te informeren door te mailen naar: Data-Protection-BE@bshg.com.

- De actie valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement naar keuze van de eisende partij overeenkomstig de bepalingen van artikel 624 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.

(3)

DEELNEMENDE TOESTELLEN TOESTEL EAN code Keukenrobots

MUM9YX5S12 4242002938257 MUM9AX5S00 4242002957494 MUM9A66R00 4242005198009 MUM9YT5S24 4242002957944 MUM9AV5S00 4242002969312 MUM9AE5S00 4242002957500 MUM9Y35S12 4242002957937 MUM9Y43S00 4242002938219 MUM9A32S00 4242002957913 MUM59M55 4242002903606 MUM5XW40 4242005185214 MUM5934D 4242005140374 MUM59343 4242002903842 MUM59M54 4242002903828 MUM5XW20 4242005185207 MUM58M59 4242005041275 MUM58MG60 4242005191796 MUM58NP60 4242005191802 MUM59N26CB 4242005314102 MUM5XW10 4242005185191 MUM5824C 4242005111411 MUM58243 4242002903965 MUM58257 4242002909608 MUM58259 4242005041282 MUM58020 4242002904023 MUM58A20 4242005134496 MUM58720 4242002903880 MUM58920 4242002903903 MUM58K20 4242002879666 MUM58L20 4242002879642 MUM58234 4242002916996 MUM58231 4242002909585 MUM58227 4242005111404 MUM59363 4242002912080 MUM57B22 4242002831329 MUM58253 4242002912066 MUM58244 4242002903941 MUM58420 4242002903866 MUM58235 4242002912042 MUM58225 4242002903989 MUM54230 4242002572895 MUM54Y00 4242002845258 MUM54G00 4242002865263 MUM54A00 4242002823942 MUM54D00 4242002823928 MUM54I00 4242002823607 MUM54P00 4242002865249 MUM54R00 4242002927886 MUM50136 4242002911496

MUM50123 4242002904047 MUM50149 4242002909561 MUM50145 4242002912028 MUM50131 4242005085828 MUM50123 4242002904047 MUMS2VM40 4242005289431 MUMS2VM00 4242005252350 MUMS2EW40 4242005252343 MUMS2EW30 4242005252336 MUMS2EW11 4242005289479 MUMS2EW01 4242005289462 MUMS2EB01 4242005252312 MUMS2ER01 4242005252329 MUMS2EW00 4242005252305 MUMS2AW00 4242005252114 MUM48CR1 4242002646558 MUM4880 4242002646664 MUM48A1 4242002646534 MUM48R1 4242002660332 MUM48W1 4242002742649 MUM44R1 4242002764900 MUM46CR1 4242002646558 MUM57830 4242002733715 MUM48WI 4242002742649 MUM4405 4242002245737 Food Processors

MC812M865 4242005109333 MC812W872 4242005109289 MC812M844 4242005109340 MC812S844 4242005109326 MC812S814 4242005109319 MC812S820 4242005109357 MC812B816 4242005243464 MC812W620 4242005109364 MC812W501 4242005109678 MCM3PM386 4242005229888 MCM4200 4242002542768 MCM3501M 4242002853376 MCM4100 4242002542751 MCM3401M 4242002853369 MCM3200W 4242002853338 MCM3201B 4242002853352 MCM3100W 4242002853314 MCM64060 4242002736884 Blenders

MMBV625M 4242005105731 MMBH6P6B 4242002997575 MMBH4P3B 4242005172009 MMBV621M 4242005129355 MMBV622M 4242005129348 MMB6386M 4242005319282 MMB6384M 4242005216017 MMB66G7M 4242005064809

(4)

MMB6382M 4242005216000 MMB66G5M 4242005040612 MMB64G6M 4242005064793 MMB6177S 4242005319275 MMB6176B 4242005318162 MMB6174S 4242005215997 MMB65G5M 4242005064786 MMB43G2B 4242002855394 MMB6172B 4242005309894 MMB6172S 4242005215980 MMBM7G3M 4242002934570 MMB2111M 4242005257508 MMB42G0B 4242002855356 MMB42G1B 4242002855370 MMB6141S 4242005215973 MMBM7G2M 4242002934563 MMB2111S 4242005257492 MMB6141B 4242005215164 MMB2111T 4242005257485 MMB21P1W 4242002855332 MMB21P0R 4242002790312 MMBM401W 4242002934549 MMB66G3M 4242002968827 MMB64G3M 4242002790190 MMB65G0M 4242002855417 Staafmixers

MS8CM61X1 4242005189595 MS8CM6190 4242005170265 MS8CM61V5 4242005223145 MS8CM61V1 4242005223152 MS6CM4190 4242005242009 MS62B6190 4242005171712 MS6CB61V5 4242005197736 MS6CM6166 4242005189625 MS8CM6160 4242005189588 MS6CM6155 4242005189618 MS8CM6120 4242005189571 MS6CB61V1 4242005197743 MS84CB6110 4242005282487 MS8CM6110 4242005170241 MS64M6170 4242005171682 MS6CB6157 4242005307791 MS61B6170 4242005171705 MSM67166 4242002860572 MS61B6150 4242005309986 MS6CM4160 4242005233458 MSM67170 4242002732305 MS6CM4150 4242005233441 MS6CM6120 4242005171675 MSM66155 4242002764153 MS62M6110 4242005171569 MSM67160 4242002739120 MS6CA4150 4242005171989 MSM66150 4242002739090

MS6CB6110 4242005171699 MS6CM4110 4242005233434 MSM67120B 4242005055739 MSM67140 4242002732213 MSM2623G 4242002920719 MSM2650B 4242002921808 MSM66130 4242002732183 MSM67120R 4242005055715 MS6CA4120 4242005189632 MSM24500 4242002922003 MSM14500 4242002921976 MSM2620B 4242002921938 MSM66120 4242002681450 MSM26130 4242002920320 MS61A4110 4242005171972 MSM64120 4242002751580 MSM2610B 4242002921945 MSM14200 4242002917290 MSM66110 4242002678160 MSM66110W 4242005055678 MSM64110 4242002678139 MSM2410DW 4242005032327 MSM2410PW 4242005032358 MSM2410YW 4242005032365 MSM14100 4242002917269 MSM64010 4242002678108 MSM14000 4242002917238 MSM6B150 4242002420134 MS6CM6157 4242005307821 MS6CW2120 4242005171996 MS8CM6150 4242005170258 MSM61B6150 4242005309269 MSM67110 4242002746883 MSM67140R 4242002825250 MSM67170B 4242005055753 MSM67190 4242002802589 MSM89110 4242005172757 MSM881X2 4242002819150 MSM88190 4242002764399 MSM6S90B 4242005032181 MSM87180 4242002764368 MSM88166 4242002860664 MSM6S55B 4242005032129 MSM88160 4242002813592 MSM87165 4242002764306 MSM87146 4242002860633 MSM87160 4242002764276 MSM87110 4242002764184 MSM88110 4242002764337 MSM6S70B 4242005032150 MSM6S50B 4242005032099 MSM87140 4242002764245 MSM67PE 4242002460635 MSM66146 4242002860602

(5)

MSM6S20B 4242005031863 MSM6S10B 4242005031832 MSM89160 4242005157228 MSM8810 4242002764337 Handmixers

MFQ49300 4242005297047 MFQ4980B 4242005297061 MFQ4990B 4242005297771 MFQ4930B 4242005297054 MFQ364V6 4242005222995 MFQ36490 4242002768076 MFQ364V0 4242005223008 MFQ4850 4242005171521 MFQ4780 4242002860305 MFQ4080 4242002556864 MFQ36460 4242002723075 MFQ4070 4242002556857 MFQ36480 4242002752266 MFQ4730 4242002860275 MFQ40301 4242002777290 MFQ40302 4242002777429 MFQ40303 4242002777450 MFQ25200 4242005080663 MFQ2520B 4242005080878 MFQ3650X 4242005243716 MFQ36470 4242002723105 MFQ2600G 4242005102808 MFQ36440S 4242002762708 MFQ36440 4242002723044 MFQ3540 4242002411903 MFQ36400 4242002718491 MFQ24200 4242002945101 MFQ2420B 4242002945132 MFQ22100 4242002944388 MFQ2210D 4242002945019 MFQ2210P 4242002945071 MFQ2210Y 4242002945040 MFQ3030 4242002439853

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :