BOSATLAS BRENGT DE WERELD IN KAART. 55e EDITIE-VIERDE OPLAGE 2020 OORDHOFF ATLASPRODUCTI ES GRONINGEN

Hele tekst

(1)

DE

BOSATLAS

BRENGT DE WERELD IN KAART

55e EDITIE-VIERDE OPLAGE 2020 OORDHOFF ATLASPRODUCTI ES

GRONINGEN

(2)

Voor in de atlas

Voorschutblad: 2-9 Algemene inhoud 10-11 Werken met de Grote Bosatlas Algemene legenda

Kaartprojecties en

12 Kaartprojecties 14 Kaartsoorten 15 Afbeeldingsmethoden

kaartsoorten

A Kegel projectie A Google Maps A Chorochromatische of

B Cilinderprojectie B Navigatiekaart mozaïekkaart

c

Azimutale projectie

c

Autokaart 1 : 200000 B Stippenkaart

D Openbaar vervoerkaart

c

Choropleet

13 Luchtfoto/Kaart/Schaal E Waterkaart 1 : 60000 D lsolijnen-of isopletenkaart

A Luchtfoto, loodrechte opname F Spoorkaart E Anamorfose

1 : 10000 G Routekaart voor skaters F Ruimtelijk model

B Plattegrond 1 : 10000 1 : 60000 G Cartogram of diagramkaart

c

Topografische kaart 1 : 25000 H GPS-kaart H Stroomdiagram

D Topografische kaart 1 : 50000 E Overzichtskaart 1 : 500 000 F Overzichtskaart 1 : 3 000 000

Nederland

18 Nederland -Reliëf B Grootschalige zeekleipolder:

c

Samenhang Rijnkanalisatie,

A Nederland zonder dijken landaanwinning Zuiderzee- en Deltawerken

,._,- - c

Droogmakerij D Zoetwater

/

J

19 Nederland -Provincies

)

,_

A Caribisch Nederland 35 veen landschappen Nederland -Rivierklei- en 42 Ruimte voor rivieren Nederland -

f *

20-21 Noord-Nederland A Rivierklei landschap A Ruimte voor de rivier

)

B Laagveenlandschap B Maatregelen

*

22-23 Midden-Nederland

c

Hoogveenlandschap

c

Gevolgen

~ *

24-25 Zuid-Nederland 36 Nederland - 43 Nederland -

_ _,.._ j J . j

)

A Metropool regio's Amsterdam Bodemgebruik in 1900 Ruimte voor rivieren

..z-..":..,/" .., __

en Rotterdam Den Haag A Bodemgebruik in 1900 A Stroomgebieden internationale

./

B Grensoverschrijdende B Fragment Arnhem/Nijmegen rivieren

_J

samenwerkingsverbanden

c

Verdeling bodemgebruik B Gemiddelde afvoer rivieren

(debiet)

26 Nederland -Actueel 37 Nederland -

c

Hoogwatergolf Rijn

Hoogtebestand Actueel bodemgebruik D Debietverloop van Rijn en

A IJssmeltwaterdal A Bodemgebruik in 2012 Maas

(Darthuizerpoort bij Leersum) B Fragment Arnhem/Nijmegen E Waal bij Nijmegen (nevengeul) B Getijdekreken

c

Verdeling bodemgebruik F Waal bij Hurwenen (diverse

(Zeeuws-Vlaanderen) maatregelen)

c

Limburgs heuvelland 38 Nederland - Klimaat G Biesbos (ontpoldering)

Georg-Eckcrt-"!ïtitut • (Geuldal zuidoostelijk van A Jaartemperatuur H Grensmaas bij Vissersweert

Leibni1.-lnstitut fllr

intematlon1le

Valkenburg) B Eerste warme dag (hoogwatergeul)

Schulbuchfor;chung D Dalen in stuwwal (Veluwe)

c

IJsdagen

-BffiLIOTHEK • E Afgesneden rivierbocht D Tropische dagen 44 Nederland -Waterkwaliteit,

(IJssel bij Doesburg) E Zonneschijn verzilting en verdroging

)O J O/J10

F Droogmakerijen F Zeer koude dagen A Waterregulering

(rond Mijdrecht) G Zeer warme dagen B Waterkwaliteit

H Stookbehoefte

c

Verzilting

27 Nederland - Actueel D Verdroging (landbouwschade)

Hoogtebestand 39 Nederland - Klimaat E Herkomst van het

cA7.

A Gemiddelde oppervlaktewater

28 Nederland - Paleogeografie neerslaghoeveelheid F Fosforconcentratie grote

ÇP-3

A Pleistoceen B Verdamping rivieren

B Geologische tijdschaal

c

Wind G Stikstofconcentratie grote

(55; c2J:2û) c

Glaciale verschijnselen uit D Windsnelheid rivieren

het saalien E Sneeuwval

D Holoceen F Lengte groeiseizoen 45 Nederland -

G Neerslag Drinkwatervoorziening

29 Nederland -Geologie H Neerslag per maand A Drinkwatervoorziening

1 Waterbalans B Herkomst van drinkwater

30 Nederland -Grondsoorten

c

Hardheid van drinkwater

40 Nederland -Dreigend water D Prijs van drinkwater

31 Nederland - A Stormvloeden E Waterverbruik naar

Cultuurlandschappen B Deltaprogramma verschillende gebruiksgroepen

c

Maatregelen F Drinkwaterverbruik 1900-2010

32 Nederland - D Primaire dijken

Löss- en duinlandschappen E Zandsuppleties 46 Nederland - Bevolking

A Lösslandschap F Zandmotor A Geboortecijfer

B (Jong en oud) duinlandschap G Veiligheid per dijkring B Sterftecijfer

H Bevolking per dijkring

c

Binnenlandse migratie 33 Nederland - Zandlandschappen 1 Economische waarde per D Bevolkingsgroei

A Esdorp op lage zandgronden dijkring E Geboorte en sterfte 1900-2014

B Esdorp in J Scenario doorbraak van F Geboorte- en

stuwwallenlandschap de rivierdijk bij Rotterdam- migratieoverschot 1900-2014

c

Heideontginning Alexanderpolder G Gemiddeld aantal personen

per huishouden 1830-2015

34 Nederland - 41 Nederland - H Eenpersoonshuishoudens

Zeekleilandschappen Waterstaatkundige werken

A Kleinschalige zeekleipolder: A Zuiderzeewerken 47 Nederland -Bevolking

terpen landschap B Deltawerken A Bevolkingsdichtheid

• Geografische overzichtskaart

(3)

3

Nederland

B Bevolkingsspreiding E Metaal-en elektrotechnische 60 Nederland -Stad en dorp:

vervolg

c

Bevolkingsgroei 1900-2025 industrie ruimtelijke ordening

D Bevolki ngspi ram iden F Chemische industrie A Stedelijke netwerken

,,,;--

G Grafische industrie B Vogelaarwijken

/

J

48 Nederland - Bevolking H Bouwbedrijven

c

Ruimtelijke hoofdstructuur:

)

A Allochtonen 1 Nutsbedrijven economie en infrastructuu~

B Niet-Nederlanders J Samenstelling industriesector D Ecologische hoofdstructuur

( - c

Asielzoekers K Ontwikkelingen in de E Ruimtelijke ontwikkeling

)

D Immigratiegolven industrie Knooppunt Arnhem-Nijmegen

L Ontwikkelingen in de bouw

r-'

49 Nederland - Bevolking M Vrouwen in de industrie en 61 Nederland - Verkeer en

A 'Ontgroening' 1990, 2015, 2040 bouw vervoer

)

B Vergrijzing 1990, 2015, 2040 A Verkeersintensiteit water- en

c

Bevolkingsontwikkeling 54 Nederland - Werk en inkomen: spoorwegen

./

2000-2030 diensten B Intensiteit wegverkeer

_j

D Groene en grijze druk A Centrale plaatsen en

c

Snelfietsroutes

(absoluut) verzorgingsgebieden D Stads-en streekvervoer

E Groene en grijze druk (relatief) B We.rkgelegenheid diensten E Autobezit

F Omvang en groei van het

c

Ontwikkeling werkgelegenheid F Reizigerskilometers

aantal 65-plussers in de dienstensector G Gebruik van auto en openbaar

G Levensverwachting op D Handel en horeca vervoer

65e verjaardag E Transport en communicatie H Verkeersdoden 1950-2015 F Financiële en zakelijke diensten

50 Nederland -Ontwikkeling, G Openbaar bestuur en overheid 62 Nederland - Natuurlijke

cultuur en politiek H Onderwijs hulpbronnen/Energie

A OpkomstTweede Kamer- 1 Zorg A Zout

verkiezingen J Samenstelling dienstensector B Steenkool

B Grootste partijTweede K Ontwikkelingen commerciële

c

Kalksteen

Kamerverkiezingen dienstensector D Grind

c

Grootste partij verkiezingen L Ontwikkelingen niet- E Zand

Europees Parlement commerciële dienstensector F Klei

D Kerkelijke gezindte M Vrouwen in de dienstensector G Aardolie

E Onkerkelijkheid H Aardgas

F Reformatorisch onderwijs 55 Nederland -Toerisme en 1 Elektriciteitsproductie

G Voortgezet onderwijs recreatie J Energieverbruik naar soort

H Opleidingenniveau A Werkgelegenheid in totale brandstof

1 Gediplomeerden toeristische sector K Gasverbruik en gasprijs

J Politieke stromingen 1946-2012 B Werkgelegenheid in L Elektriciteitsverbruik en

K Kerkelijkheid 1900-2014 logiesverstrekking elektriciteitsprijs

L Middelbaar onderwijs

c

Werkgelegenheid in cultuur,

1980-2014 recreatie en amusement 63 Nederland -

M Profielkeuze havo en vwo D Toeristen Duurzame energie

E Overnachtingen A Windsnelheid

51 Nederland -Werk en inkomen F Toeristendichtheid B Windenergie A Werkgelegenheid per sector G Attractie-en pretparken

c

Windenergie gepland

B Werkgelegenheid H Dierenparken D Zonnestraling

c

Ontwikkeling werkgelegenheid 1 Overige attracties E Zonnestroom D Werkloosheid (absoluut) J Ontwikkelingen toerisme en F Zonneparken

E Werkloosheid (relatief) recreatie G Aardwarmte

F Werkloosheid (ontwikkeling) K Toeristisch-recreatieve H Afvalenergiecentrales

G Bruto regionaal product subsector (banen) Biomassa-en

H Inkomens L Nederlandse vakantiemarkt waterkrachtcentra les

1 Inkomensontwikkeling M Overnachtingen door J Energie door wind en

J Beroepsbevolking na 1900 buitenlandse toeristen biomassa

K Participatiegraad in 2014 K Energie door afval, zon en

L Beroepsbevolking en banen 56 Nederland -Stad en dorp: water

M Werklozen en vacatures stadswijken L Productie van duurzame

A Centrum: middeleeuwse stad energie

52 Nederland -Werk en inkomen: B Wittevrouwen: 1940 M Verbruik van duurzame

landbouw en visserij energie

A Intensiviteit landbouw 57 Nederland - Stad en dorp:

B Ontwikkeling aantal stadswijken 64 Nederland - Milieu

bedrijven

c

Kanaleneiland: 1980 A Stankoverlast

c

Ontwikkeling bedrijfsgrootte D Leidsche Rijn: 2015 B Geluidsoverlast

D Akkerbouw

c

Verkeersoverlast

E Ontwikkeling glastuinbouw 58 Nederland -Stad en dorp: D Zwavelconcentratie

F Visserij verstedelijking E Fijnstof

G Runderen A Steden met historische F Bodemverontreiniging

H Varkens stadskern G Stikstofdioxide in 2005

1 Kippen B Steden ontstaan uit dorpskern H Stikstofdioxide in 2010

J Omvang per hoofdbedrijfstype

c

Groeikernen 1 Stikstofdioxide in 2015 K Ontwikkeling aantal landbouw- D Stedelijkheid van gemeenten J Milieu-indicatoren

bedrijven naar economische E Verstedelijking 1800-2015 K Emissie broeikasgassen, 2014

omvang L Emissie, verzuring

L Ontwikkeling biologische 59 Nederland - Stad en dorp: en grootschalige

landbouw Randstad en Groene Hart luchtverontreiniging

M Bedrijfshoofden A Randstad en Groene Hart: M Afval van huishoudens ruimtelijke ordeningsbeleid

53 Nederland -Werk en inkomen: vóór 2000 65 Nederland -Milieu-aspecten

industrie B Het Groene Hart verbrokkeld van energiewinning

A Industriegebieden

c

Infrastructuur en mainports A Bodemdaling door B Werkgelegenheid industrie D De economische motor: aardgaswinning

c

Ontwikkeling werkgelegenheid Randstadbeleid na 2000 B Aardbevingen door

in de industrie E Ontwikkelingen in de aardgaswinning

D Voedings-en Randstadregio in de periode

c

Inpassing windmolenpark

genotmiddelenindustrie 2000-2014/2015 D Gebruik en opslag C02

(4)

Nederland

E Gaswinning en aardbevingen

c

Banken wereldwijd: Rabobank, B Buitenlandse handel

vervolg F Ontwikkeling aantal ING en ABN-AMRO

c

Handelsbelang van Nederland

windmolens D Multinational Philips D Buitenlandse studenten

G Energiescenario E De Randstad in Europa

286-290 Regionale indelingen 66 Nederland -In de wereld 67 Nederland - Internationaal Nederland

A Economische machtscentra belang van Nederland B Mainports luchtverkeer A Nederland in Europa

Europa *

70-71 Europa - Natuurkundig D Elektriciteitsproductie: F Europese verbindingen door A Europa in de voorlaatste ijstijd kernenergie de lucht vanuit Schiphol B Europa in de laatste ijstijd E Zonne-energie

I ."" c

Europa na de laatste ijstijd F E lektri citeitsprod ucti e: 91 Europa -Toerisme

windenergie A Toeristencentra

- *

72-73 Europa -Staatkundig B Overnachtingen

~ A Europa in 1877 84 Europa -Bevolking

c

Inkomsten uit toerisme

B Europa in 1937 A Bevolkingsdichtheid D Uitgaven aan toerisme

c

Europa in 1989 B Bevolkingsontwikkeling E Buitenlandse vakanties

c

Verg rijzing Nederlanders

74-75 Europa - Landschappen F Bezoekende toeristen

A Lapland (Zweden) 85 Europa -Bevolking

B Benedenloop van de Elbe A Geboortecijfer 92 Europa -Europese Unie

(Duitsland) B Sterftecijfer A Groei van de Europese Unie

c

Dolomieten (Italië)

c

Natuurlijke bevolkingsgroei B De euro

D Dalmatische kust (Kroatië) D Immigratie

c

Schengen

E Emigratie D Buitenlandse investeringen

76 Europa -Fysisch milieu F Migratiesaldo E Groei van de handel

A West-Europa: geologie G Groene druk F Groei van de welvaart

B Geologie en tektoniek H Grijze druk

c

Geologische bouw en Demografische druk 93 Europa -Europese Unie

gebergtevorming J Vruchtbaarheid A Europese Unie in de wereld

K Leeftijd eerste moederschap B Buitenlandse handel met de 77 Europa - Fysisch milieu L Levensverwachting ouderen Europese Unie

A Stroomgebieden

c

Handelsbelang

B Bodemgroepen 86 Europa -Migratie D Investeringen

c

Oorspronkelijke plantengroei A Migranten

B Arbeidsmigratie in de 94 Noordzee -Water

78 Europa -Klimaat Europese Unie A Jaarlijks verloop van de

A Neerslag

c

Asielzoekers: herkomst zeewatertemperatuur langs

B Neerslag en temperatuur in D Asielzoekers: bestemming de kust

januari E Asielzoekers in Europa B Diepteprofiel Noordzee

c

Neerslag en temperatuur in F Asielzoekers: trends 2000-2013

juli 95 Noordzee -Energie

87 Europa -Cultuur A Reserves aardolie en aardgas 79 Europa -Klimaat A Staatsvorming en nationalisme B Productie aardolie en

A Klimaatgebieden B Taal minderheden aardgas

B Duur van de jaarlijkse

c

Godsdiensten

sneeuwbedekking D Seculiere levensbeschouwing

*

96-97 België en Luxemburg

c

Verandering van de E Taal en schrift A Neerslag

temperatuur in vier seizoenen F Europese identiteit B Bodemgebruik

tussen 1950 en 2010

c

Energie

88 Europa -Werk en inkomen D Bevolkingsdichtheid

80 Europa - Natuurgeweld A Landbouw E Talen/Gewesten

A Tektoniek en vulkanisme B Industrie F Industrie

B IJsland: tektoniek en

c

Diensten

vulkanisme D Bruto binnenlands product * 98-99 Duitsland

c

Historische aardbevingen, E Werkloosheid

tsunami's en vulkaan- F Arbeidsparticipatie vrouwen 100 Duitsland

uitbarstingen A Administratieve indeling

89 Europa - B Bevolkingsdichtheid

81 Europa -Natuurgeweld Ontwikkelingskenmerken

c

Bevolkingsontwikkeling A Extreem weer, overstromingen A Bruto nationaal product D Buitenlanders

en branden B Sterkte economie E Vergrijzing

B Grote overstromingsrampen

c

Human Development Index F Bodemgebruik

na 1900 D Inkomensverdeling G Natuurlijke hulpbronnen en

c

Overstromingen in Centraal- E Alfabetisme industrie

Europa, 2013 F Koopkracht ten opzichte van H Bruto nationaal product

Nederland 1 Werkloosheid

82 Europa - Natuurlijke G Landbouw

hulpbronnen/Energie H Levensverwachting 101 Duitsland -Ruhrgebied A Aardolie en aardgas 1 Zuigelingensterfte A Ligging in Nordrhein-Westfalen B Energiebalans en handel in J Onderwijsuitgaven B Bevolkingsdichtheid

elektriciteit K Computers

c

Steenkolenmijnbouw

c

Vraag naar aardgas L Breedbandinternet D Werkloosheid

E Waterhuishouding 83 Europa -Natuurlijke 90 Europa -Verkeer F Industrieel erfgoed

hulpbronnen/Energie A Havens en vervoer over G Oberhausen: stedelijke

A Steenkool, bruinkool en water vernieuwing

uranium B Wegvervoer via de corridor

B Elektriciteitsproductie: Rotterdam-Antwerpen

*

102-103 Verenigd Koninkrijk en Ierland

thermische energie

c

Verkeer over het spoor A Bevolkingsdichtheid

c

Elektriciteitsproductie: D Verkeer over de weg B Neerslag

hydro-energie E Vervoer door de lucht

c

Bodemgebruik en visserij

Geografische overzichtskaart

(5)

Europa

D Natuurlijke hulpbronnen en 119 Middellandse Zeegebied - H Welvaart

11ervolg industrie Toeristen en vluchtelingen 1 Buitenlandse bezoekers

E Energie A Toeristencentra

B Ontwikkeling toerisme

*

132-133 Oost-Europa

*

104-105 Frankrijk

c

Vluchtelingen

A Neerslag

*

134-135 Rusland en voormalige

B Bodemgebruik en visserij

*

120-121 Spanje en Portugal Sovjetrepublieken

c

Natuurlijke hulpbronnen en A Bodemaantasting

industrie B Neerslag en irrigatie 136 Rusland en voormalige

D Energie

c

Bevolkingsdichtheid en Sovjetrepublieken

autonome regio's A Klimaat en verkeer te water

*

106-107 Noord-Europa D Toerisme B Bodemgroepen

*

A IJsland

c

Bodemgebruik

B Klimaat

*

122-123 Italië D Aardolie

c

Bodemgebruik, natuurlijke A Natuurlijke hulpbronnen en E Aardgas

hulpbronnen en industrie industrie F Kolenmijnbouw

D Bevolkingsdichtheid B Energie G Overige mijnbouw

E Energie

c

Berqepsbevolking H E 1 ektricite itsp rod u ctie

D Inkomens Industrie en vervuiling

*

108-109 Alpen E Binnenlandse migratie

137 Rusland en voormalige

*

110-111 Zwitserland

*

124-125 Zuidoost-Europa Sovjetrepublieken

A Administratieve indeling en A Griekenland: toerisme A Bevolkingsdichtheid

talen B Griekenland: B Etnische samenstelling van de

B Bevolkingsdichtheid bevolkingsdichtheid bevolking

c

Toerisme

c

Griekenland: energie

c

Nationaliteitenprobleem

D Energie D Bevolkingsontwikkeling

*

126-127 Centraal-en Oost-Europa E Godsdiensten

*

112-113 Middellandse Zeegebied F Etnische groepen naar

*

128 Polen bevolkingsomvang

114-115 Middellandse Zeegebied - A Neerslag G Republieken en nationaliteiten

Bodemgebruik, natuurlijke B Bodemgebruik

hulpbronnen en bevolking

c

Landbouw 138 Rusland

A Bodemgebruik en natuurlijke A 1 nfrastructu u r

hulpbronnen 129 Polen B Administratieve indeling

B Bevolkingsdichtheid A Beval ki ngsdichthei d

c

Stedelijke bevolking

c

Energie B Bevolkingsgroei D Migratie

c

Migratiesaldo E Bruto regionaal product

116-117 Middellandse Zeegebied - D Industrie F Groei brp

Klimaat E Natuurlijke hulpbronnen en

A Klimaat energie 139 Rusland

B Temperatuur en neerslag in F Bruto regionaal product A Industrie

januari B Buitenlandse investeringen en

c

Zeewatertemperatuur in

*

130 Turkije speciale economische zones

januari

c

Inkomens

D Jaarlijkse evapotranspiratie 131 Turkije D Werkloosheid

E Temperatuur en neerslag in juli A Tektoniek en vulkanisme E Inflatie

F Zeewatertemperatuur in juli B Klimaat F Ontwikkeling investeringen

c

Bodemgebruik, waterbeheer G Ontwikkeling industriële

118 Middellandse Zeegebied - en toerisme productie

Water en droogte D Bevolkingsdichtheid H Ontwikkeling export

A Waterschaarste E Binnenlandse migratie

B Verwoestijning F Beroepsbevolking

c

Zoetwatervoorziening G Buitenlandse handel

Azië *

142-143 Azië -Natuurkundig

c

Waterbalans

c

Stroomgebieden

A Jaarlijkse neerslag D Waterschaarste D Bodemgebruik

B Temperatuur en neerslag E Irrigatie E Narmada-stuwdamproject

in januari F Waterprojecten

c

Temperatuur en neerslag 155 Zuid-Azië

in juli 152 Midden-Oosten A Bevolkingsdichtheid

A Staten en gewapende B Staten en etnische groepen

*

144-145 Azië -Staatkundig conflicten

c

Bevolkingsgroei

A Azië in 1877 B Etnische groepen D Godsdiensten en etnisch-

B Azië in 1937 en godsdiensten religieuze geweldsuitbarstingen

c

Azië in 1989

c

Westelijke Jordaanoever en E Kashmir

Gazastrook F Brits-Indië aan het begin van

146-147 Azië -Landschappen D De Palestijnse diaspora de 20e eeuw A Jamai (Rusland)

B Takla-Makan (China) 153 Midden-Oosten: 156 India

c

Himalaya (India) Israël/Palestina A Administratieve indeling

D Mekongdal (Laos) * A Israël/Palestina B Migratie

B Neerslag

c

Onderwijs

*

148-149 Midden-Oosten en Zuid-Azië

c

Bevolkingsdichtheid en D Slums

kibboetsen E Bruto regionaal product

150 Midden-Oosten D Irrigatie F Groei brp

A Bodemgebruik en natuurlijke E Bodemgebruik en natuurlijke G Stedelijke bevolking

hulpbronnen hulpbronnen

157 India

151 Midden-Oosten 154 Zuid-Azië A Natuurlijke hulpbronnen en

A Neerslag A Klimaat industrie

B Bevolkingsdichtheid B Tektoniek B Infrastructuur

(6)

Azië c

Speciale economische zones

vervolg D Buitenlandse investeringen

E IT-stad Bengaluru F Mumbai: slums

*

158-159 Zuidoost-Azië

*

A Java en Bali 160 Zuidoost-Azië

A Klimaat

B Tektoniek en vulkanisme 161 Zuidoost-Azië

A Bevolkingsdichtheid B Natuurlijke hulpbronnen en

industrie 162 Zuidoost-Azië

A Etnische groepen B Staten en conflicten

c

ASEAN-landen:

beroepsbevolking D ASEAN-landen:

buitenlandse handel

E Bruto binnenlands product en speciale economische zones F Stedelijke bevolking 163 Zuidoost-Azië

A Godsdiensten en gewapende conflicten

Oceanië

* 174-175 Grote en Indische Oceaan

Afrika *

180-181 Afrika -Natuurkundig A Temperatuur en neerslag in

januari

B Temperatuur en neerslag in juli

c

Tektoniek en vulkanisme

*

182-183 Afrika - Staatkundig A Afrika in 1937 B Dekolonisatie

c

Economische samenwerking 184-185 Afrika - Landschappen

A Sahara (Egypte) B Nijldelta (Egypte)

c

Namib (Namibië)

D Dembosheuvelland (Angola) 186 Afrika

A Bevolkingsdichtheid B Bevolkingsgroei en honger

c

Migratiesaldo D Armoede E Geboortecijfer F Geboorteoverschot G Stedelijke bevolking H Verstedelijking 187 Afrika

A Godsdiensten B Talen

c

Grensconflicten en separatisme D Vluchtelingen E Huidskleur F Regeringsvormen G Etnische heterogeniteit H Inkomensongelijkheid

• Geografische overzichtskaart

B

c

D

*

164-165 166 A B

c

D E 167 A B

c

D E F

168 A B

c

D

*

176-177

A B

c

Indonesië: transmigratie Singapore

Singapore: economische ontwikkeling

Oost-Azië

China Klimaat Extreme

weersomstandigheden Tektoniek

Stroomgebieden Drieklovenstuwmeer

China

Bodemgebruik Bevolkingsdichtheid Bevolkingsgroei Binnenlandse migratie Etnische groepen en regionale autonomie

Etnische groepen naar bevolkingsomvang

China Infrastructuur

Buitenlandse investeringen en speciale economische zones Investeringen en handel Economische ontwikkeling

Australië en Nieuw-Zeeland Neerslag

Bodemgebruik

Natuurlijke hulpbronnen en industrie

D Bevolkingsdichtheid

188 Afrika

A Bodemgebruik en natuurlijke hulpbronnen

B Veehouderij

c

Landbouwgrond D Ontbossing E Landdegradatie F Waterschaarste 189 Afrika

A Bruto binnenlands product B Beroepsbevolking

c

Buitenlandse investeringen D Handelspartners

E Duurzame energie

F Speciale economische zones G Toegang tot water

H Voedselvoorziening

*

190 Marokko

A Neerslag B Droogte 191 Marokko

A Bodemgebruik en irrigatie B Natuurlijke hulpbronnen,

industrie en toerisme

c

Bevolkingsdichtheid

D Etnische samenstelling van de bevolking

E Werkloosheid F Marrakech

G Marrakech: stratenpatroon

*

192 Nigeria

A Lagos

B Nigerdelta: aardolie en -gaswinning

E Hongkong-Guangzhou:

stedelijke bebouwing en infrastructuur

169 China

A Natuurlijke hulpbronnen en industrie

B Stedelijke bevolking

c

Bruto regionaal product D Groei brp

E Shanghai-Nanjing: stedelijke bebouwing en infrastructuur 170 Korea en Japan

A Morfotektoniek en diepzeereliëf B Dwarsdoorsneden door de

noordoostelijke Japanboog

c

Taifoens

D Tektoniek en vulkanisme E Tsunami's

F Neerslag 171 Korea en Japan

A Bodemgebruik B Energie

c

Bevolkingsdichtheid D Natuurlijke hulpbronnen en

industrie E 1 nfrastructu u r

F Bruto regionaal product

193 Nigeria

A Bodemgebruik en grondstoffen B Bevolkingsdichtheid

c

Cultuurgebieden D Talen en godsdiensten E Landbouw en visserij F Gezondheidsvoorzieningen G Bruto regionaal product H Arm en rijk

*

194 Zuid-Afrika

A Kaapstad: verpreiding van bevolkingsgroepen

B Johannesburg: verpreiding van bevolkingsgroepen

195 Zuid-Afrika A Neerslag

B Bevolkingsdichtheid

c

Bruto regionaal product D Bodemgebruik

E Natuurlijke hulpbronnen en energie

F Industrie

(7)

Noord-Amerika *

198-199 Noord-Amerika - Natuurkundig 208 Verenigde Staten - D Washington-Baltimore:

A Jaarlijkse neerslag Natuurgeweld: seismiek Edge Cities

B Temperatuur en neerslag en vulkanisme E Edge CityTysons Corner

in januari A Tektoniek en vulkanisme

c

Temperatuur en neerslag B San Francisco en omgeving: 212 Verenigde Staten en Mexico -

in juli aardbevingsrisico Grensgebied

c

San Francisco en omgeving: A Grensverkeer

*

200-201 Noord-Amerika - Staatkundig seismische activiteit langs B Mexico: maquiladoraindustrie

A Noord-Amerika in 1760 breuklijnen

c

Grensstaten Verenigde Staten:

B Noord-Amerika in 1800 D San Francisco en omgeving: inkomen

c

Noord-Amerika in 1840 historische aardbevingen D Mexico en grensstaten:

E Hotspot Hawaii inkomen

202-203 Noord-Amerika - F Hotspot Hawaii:

Landschappen Hawaii-eilanden 213 Verenigde Staten en Mexico -

A Rocky Mountains (Canada) G Vulkanisme op Hawaii Grensgebied

B Appalachen (Verenigde Staten) A Bevolkingsdichtheid

c

Great Plains 209 Verenigde Staten - B Bevolkingsontwikkeling

(Verenigde Staten) Natuurgeweld: hurricanes

c

Hispanics

D Coloradocanyon en tornado's D Indiaanse bevolking

(Verenigde Staten) A Hurricanes en tornado's E Mexico en grensstaten:

E Mississippidelta B Hurricanes en tropische migratie

(Verenigde Staten) stormen

F Vallei van Viiiales (Cuba)

c

Hurricanes: schade en

*

214-215 Midden-Amerika slachtoffers

*

204-205 Verenigde Staten en Mexico D Tornado's 216 Midden-Amerika

*

A Hawaii E Hurricane Katrina in A Temperatuur en neerslag in

New Orleans (2005) januari

206 Verenigde Staten -Natuurlijke F Hurricane Sandy in NewYork B Temperatuur en neerslag in juli

hulpbronnen en economie (2012)

c

Tektoniek en vulkanisme

A Bodemgebruik D Bodemgebruik

B Natuurlijke hulpbronnen en 210 Verenigde Staten - Steden: E Bevolkingsdichtheid

industrie Los Angeles en San Francisco F Etnische samenstelling van de

c

Elektriciteitsproductie A Los Angeles: verspreiding van bevolking

D Verdroging bevolkingsgroepen G Natuurlijke hulpbronnen en

E Kolenmijnbouw B Los Angeles: Hispanics industrie

F Aardolie

c

Los Angeles: 'Gentrification' in H Bruto binnenlands product en

G Aardgas etnische enclaves handelspartners

H Schaliegas D San Francisco en omgeving:

stedelijke groei sinds 1865 217 Caribisch Nederland 207 Verenigde Staten -Bevolking E San Francisco en omgeving:

*

A Aruba

A Bevolkingsdichtheid Edge Cities

*

B Bonaire

B Zwarte bevolking

* c

Curaçao

c

Hispanics 211 Verenigde Staten -Steden:

*

D Sint Maarten

D Bevolkingsontwikkeling New York en Washington

*

E Saba

E Migratie A NewYork: verspreiding van

*

F Sint Eustatius

F Inheemse bevolking bevolkingsgroepen G Bevolking

G Aziatische bevolking B NewYork: Hispanics H Gesproken talen

H Etniciteit

c

New York

Zuid-Amerika *

220 Zuid-Amerika -Natuurkundig G Verandering inkomens- B Koffie-uitvoer ongelijkheid, 2000-2013

c

Auto's op bio-ethanol

*

221 Zuid-Amerika -Staatkundig D Elektriciteitsproductie

226 Latijns-Amerika E Infrastructuur

222-223 Zuid-Amerika -Landschappen A Natuurlijke hulpbronnen en F Bruto regionaal product

I

A Llanos (Venezuela) industrie G Groei bruto regionaal product

B Selvas (Peru) B Bodemgebruik H Sociale ongelijkheid

c

Altiplano (Peru)

c

Buitenlandse investeringen

D Caatinga (Brazilië) D Handelspartners 231 Brazilië

E Atacama (Chili) E Uitvoerproducten A Amazonië: bodemgebruik en

F Pampas (Argentinië) economie

G Cerrado (Brazilië)

*

227 Suriname B Amazonië: ontbossing

{ -4 H Patagonia (Chili) A Bevolkingsdichtheid

c

Amazonië: indianenreservaten

B Werkloosheid D Rio de Janeiro: verspreiding

224 Zuid-Amerika

c

Herkomst van drinkwater van bevolkingsgroepen

A Temperatuur en neerslag E Rio de Janeiro: arm en rijk

in januari

*

228 Brazilië

B Temperatuur en neerslag A Landschapszones

in juli B Neerslag

c

Tektoniek en vulkanisme

c

Bodemgebruik D Natuurrampen

E Aardbevingen 229 Brazilië

F Slachtoffers natuurrampen A Bevolkingsdichtheid

G Vulkanische explosiviteits- B Etnische samenstelling van de

index bevolking

c

Migratie

225 Zuid-Amerika D Mobiele telefonie en internet A Bevolkingsdichtheid E Bevolkingsgroei

B Etnische samenstelling van de F Stedelijke bevolking

bevolking G Gezondheidszorg

c

Beroepsbevolking

D Bruto binnenlands product 230 Brazilië

E Groei BNP, 2004-2014 A Natuurlijke hulpbronnen en

F Inkomensongelijkheid industrie

(8)

De aarde/ *

234-235 De aarde - Natuurkundig

c

Bodemaantasting: kwalitatief

c

Inkomens en buitenlandse

De wereld

D Bodemaantasting: kwantitatief schulden

*

236-237 De wereld - Staatkundig E Verdroging: Aralmeer D Typen economie

E Werken in de dienstensector

238 De aarde - Geologie 249 De aarde - F Ontwikkeling samenstelling

A Geologie Bosbouw en ontbossing beroepsbevolking (1960-2012)

B Platentektoniek A Bebossing G Demografische druk

c

Geologische bouw en B Houtproductie

gebergtevorming

c

Bosbranden 259 De wereld - Economie

D Aardbevingen en vulkanisme D Ontbossing A Bruto nationaal product (bnp) E Geologische tijdschaal E Ontbossing: Borneo B Politieke en economische

F Dwarsdoorsnede langs de F Brandhout risico's

evenaar

c

Eenzijdigheid uitvoer naar

250 De aarde -Natuurrampen product

239 De aarde -Geologie A Aardbevingen D Eenzijdigheid uitvoer naar

A Verschuiving van de B Slachtoffers natuurrampen bestemming continenten

c

Vulkanische-explosiviteitsindex E Groei bbp

B Afbraak van de continenten F Samenstelling invoer

c

Vergletsjering 251 De wereld - G Samenstelling uitvoer

D Bodemgroepen Voedingsgewassen en handel

E Reliëfgebieden A Wereldproductie van tarwe 260 De wereld -

B Wereldproductie van rijst Ontwikkelingskenmerken 240 De aarde -Klimaat

c

Wereldproductie van maïs A Levensverwachting

A Temperatuur en neerslag D Wereldproductie van 8 Zuigelingensterfte

in januari aardappelen

c

Overgewicht

B Luchtdruk en winden E Wereldproductie van D Voedselvoorziening

in januari sojabonen E Gezondheidszorg

c

Temperatuur en neerslag F HIV/AIDS

in juli 252 De wereld -Energie G Malaria

D Luchtdruk en winden in juli A Aardolie

E KI i maatg rafieken B Aardgas 261 De wereld -

c

Steenkool en bruinkool Ontwikkelingskenmerken

241 De aarde - D Hydro-elektriciteit en A Basisonderwijs

Klimaat/Fysische zones kernenergie 8 Toegang tot en gebruik van

A Luchtstreken en E Wereldproductie van aardolie informatietechnologie jaarisothermen F Wereldproductie van aardgas

c

Meisjes in het onderwijs B Jaarlijkse temperatuur- G Wereldenergiereserves D Toegang tot water

schommelingen H Energieverbruik/Bevolking, E Onderwijsuitgaven

c

Jaarlijkse neerslag F Mobiele telefonie

D Fysisch-geografische zon es 253 De wereld -Energie G Toename mobiele telefonie

E Weerkaarten A Duurzame energie

B Elektriciteitsproductie 262 De wereld -

242 De aarde -

c

Energieverbruik Ontwikkelingskenmerken

Klimaatverandering D Energiebalans A Analfabetisme

A Temperatuurverloop 1906-2005 E Aardolieraffinagecapaciteit B Levensomstandigheden

B Mogelijke verandering in 1950-2014 en ontwikkeling: Human

temperatuur Development Index

c

Kwetsbaarheid bij 254 De wereld -

c

Economisch sterke en zwakke

klimaatverandering Minerale grondstoffen landen

D Mogelijke verandering in A Wereldproductie van ijzererts D Opkomende markten

neerslag B Wereldproductie van koper E Snelstgroeiende markten

E Temperatuurstijging

c

Wereldproductie van bauxiet in Azië

F Kooldioxide-uitstoot D Wereldproductie van goud F Extreme armoede

G Zeespiegelstijging E Wereldproductie van kobalt G Inspraak en verantwoording H Human Development Index 243 De aarde -El Niiio 255 De wereld -

A Ontwikkeling El Niiio in 1997 Delta's en stroomgebieden 263 De wereld - Cultuur

B Verstoringen van het neerslag- A Godsdiensten

patroon als gevolg van El Niiio 256 De wereld -Bevolking 8 Officiële landstalen

in september 1997 A Bevolkingsdichtheid

c

Wetgeving: abortus

c

Zuidoost-Azië: B Ge boo rteove rschot D Wetgeving: doodstraf

gevolgen van El Niiio

c

Geboortecijfer E Rokers

D Sterftecijfer F Cannabisgebruik

244 De aarde - E Bevolkingsgroei in industrie- G Wettelijke status Klimaatgebieden /Zeestromen en ontwikkelingslanden homoseksualiteit A Stram i ngssysteem F Bevolkingsgroei, 1965-2015

G Bruto nationaal product en 264 De wereld -Cultuur/Politiek

245 De aarde - verstedelijking A Cultuurgebieden

Ecologische landschapszones H Bevolkingspiramiden Frankrijk, 8 Culturele conflictgebieden

(biomen) Kameroen en China

c

Fragile States Index

D Ondernemingsklimaat

246 De aarde - 257 De wereld -. E Persvrijheid

Oorspronkelijke plantengroei Bevolking/Verstedelijking F Vrijheid van het internet A Netto migratie G Innovatie en kennis: patent n 247 De aarde - Vervuiling en ozon B Bevolkingsgroei:

A Kooldioxideproductie verdubbelingstijd 265 Dé wereld -Cultuur/Politiek:

B Vervuiling van de wereldzee

c

Verstedelijking islam

c

Fijnstof D Verstedelijking 2010-2015 A Islam

D Ernstig vervuilde steden E Jeugd B Stromingen binnen de islam

E Het 'gat' in de ozonlaag: F Groei van enkele wereldsteden

c

Islamitisch recht Zuidpoolgebied G Groei van de wereldbevolking D Arabische wereld

1700-2017 E Arabisch: taal en schrift van

248 De aarde -Bodemdegradatie de Koran

A Uitbreiding van de woestijn 258 De wereld · Economie F Staatsgodsdienst en 8 Droogte en vorming A Werken in de landbouw islamitisch recht

zoutbodems B Werken in de industrie G Terreurbewegingen

Geografische overzichtskaart

(9)

)e aarde/

266 De wereld -Politiek D Aandeel in de wereldhandel, 275 Noordpoolgebied

)e wereld

A Samenwerking 1 2015 A Oorspronkelijke bevolking en

B Samenwerking Il E Autoproductie en bevolkingscentra

rervolg

c

Politieke bondgenootschappen internationale autohandel B Natuurlijke hulpbronnen en

D Koloniën in 1937 F Herkomst onderdelen voor energie

E Staatsuitgaven productie van één auto

c

IJskap Groenland 2006-2012

F Ontwikkelingshulp D Groenland zonder ijs

G Militaire bestedingen 271 De wereld - E Zee-ijs zomer: 1984-2012

Globalisering en global shift F Oppervlakte zee-ijs 267 De wereld -Politiek A Internationale textielhandel G Zee-ijs winter: 2001-2013

A Politieke burgerrechten B Lonen in de kledingindustrie

B Politieke stabiliteit en

c

Uitvoer van kleding 276 Zuidpoolgebied

afwezigheid geweld D Invoer van kleding A Antarctica

c

Doelmatigheid overheid en E Economisch belang textiel-en B Territioriale aansprakenen

bestuur kledingindustrie

c

Natuurlijke hulpbronnen

D Inspraak en verantwoording F Uitvoer van textiel en kleding D Zuid-Shetlandeilanden:

E Kwaliteit rechtssysteem G Invoer van textiel en kleding onderzoeksstations

F Kwaliteit regelgeving E Bewegend ijs

G Beheersing van corruptie 272 De wereld - F Oppervlakte zee-ijs

Globalisering/Wereldbeelden G Zee-ijs zomer: 2009 en

268 De wereld -Globalisering A Handelsverkeer winter: 2014

A Globale steden B Internet

B Globaliseringsindex 1970-2015

c

Transnationale en multi- 277 Tijdzones nationale ondernemingen

269 De wereld -Globalisering D Technologische ontwikkeling A Externe gerichtheid economie

B Bilaterale investerings- 273 De wereld -

verdragen Globalisering/Wereldbeelden

c

Landen met McDonald's A Europese investeringen in het

restaurants buitenland

D Landen met een IKEA-vestiging B Japanse investeringen in het

E Buitenlanders buitenland

F Buitenlandse studenten

c

Amerikaanse investeringen in

G Concurrentiekracht het buitenland

D Australische investeringen in

270 De wereld - het buitenland

Globalisering en global shift E Wereldbeelden A Groei van de wereldhandel

tussen 1965 en 2015 274 Noordpoolgebied B Aandeel in de wereldhandel, A Noordpoolgebied

1977 B Territioriale aanspraken en

c

Buitenlandse investeringen militaire bases

Statistiek

278-281 Statistiek -Nederland 281 COROP-gebieden: werken 284-285 Statistiek -Wereld

278 Toelichting 281 COROP-gebieden: milieu 284 Algemeen

278 Provincies: algemeen 284 Bevolking/Ontwikkeling

278 Provincies: bevolking 282-283 Statistiek -Europa 285 Werken

278 Provincies: werken 282 Algemeen 285 Ontwikkelingskenmerken

278 Provincies: milieu 282 Bevolking

279-281 Gemeenten: 283 Economie

algemeen/bevolking 283 Werken

Regionale

286-287 Nederland - 288-289 Nederland - 290 Nederland -

indelingen

Gemeenten (Noord) Gemeenten (Zuid) COROP-gebieden

Nederland

Registers en

291 Landenregister 292-323 Register van

geografische

topografische namen

informatie

291 Afkortingen 324-336 Trefwoordenregister

Achter in de atlas

336 Colofon Achterschutblad: Bladwijzers

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :