MICROFORM: SHELF SIGNATUUR

42  Download (0)

Hele tekst

(1)

SIGNATUUR MICROVORM

BIBLIOGRAFISCH VERSLAG:

BIBLIOGRAPHIC RECORD:

MOEDERNEGATIEFOPSLAGNUMMER:

I MM69C-I00 3 6

MASTER NEGATIVE STORAGE NUMBER: 0

KITLVlRoyal Nelherlands Institute or Southeast Asian and Caribbean Studies

SHELF NUMBER MICROFORM:

Ph. Kong An : salo.ljorU. j.ng beteel soed.h kodj.dl.n dl dj.m.n K.lur Kong HI. Koon OynasII. Tjlng/l....linkadalem bah, M.I.joo rendah olehTjl. Tjln Koolj•• Soorab.la:AngSloeTjlng,19%%. - 15dl.(1%15p.).;l6rm Chin_s-Maleiaiche literatuur. - Silatverh.al

AUTEUR(S) Tjie Tjin Koeij

El.mpla. rgrgeven: 15dl.I.%bd,

M SINO 0239 dl 12

SIg••v••orlglnool:

Shelf.r,oforigl••1ropy:

Mhh8354N

Filmformaat/ Size offilm:

Beeld plaatsing / Imageplacement :

Reductie moederfilm / ReductionMaster film:

Jaarvan verfilming / Filmed ill : Verfil md door bedrijf /Filmedby:

Sign.vanmlerovorm:

Sh.lfnr.ofmicr oform:

M SINO0%39 dll%

HDP/" J6 / . mm COMIC/liB IS :J 2005 Karmac MicrofilmSystems

(2)

Sementara itoe sekoenjoeng-koenjoeng dari sebla loearnja kamar ada kedenqeran soe- aranja orang membatja do'a (Liam King).

iang beroelenq-oelenq oetjapken perkata'an : ..Boe Lia~g Sioe Hoet I Boe Li,;mg Sloe

Hoet!!" (artinja: Nabi Boedha jang soetji

moelia dan oesianja tiada berwates), Tlada lama kemoedlan, lantas keliatan seorang Hweshio jang kira-klra soedah be- roesia 40 taon, sedeng menmdak masoek ke dalem kamar dan teroes madjoe mengampirken, kehadepannja ltoe doea orang.

Kalce di liat sikep dan romannja itoe Hweshio.Iantas djoega orang bisa mendoeqa, kaloe ia boekannja ada orang baek - baek.

dengen perkata'an lebih teqes boleh dibilang:

.Bahoea ia ada satoe pendjahat besar jang berselimoet dengen pakean' Hweshio.

. . Sesoedah mengawasin sekoetlka lamanja pada paras moekanja si Hweshio. dengen mendapet pengrasahan sangettea enak, maka Lie Tjlet Houw laloe berbangklt dad tempat doedoeknja salllbil berkata begini:

(3)

; f1\ l ' I

.,.,,.\ ~.i :: i

:!

I .I

1 ' ; ','882;

',1 ,

d " ' .',_ . , ' • "

j ,:.:~qq~iia ! marilahikita ora n j docdoek di

sini".

:

" Adap'b~~' fii~e '

Hweshio:jalah 'a da bernama

~~. ,, :r~';': Gr~n:

jang sebenernja 'ada satoe

pendj~h~t'':besar'darl'ljan'g'serinqkali soedah

~e,r~~t:'·iiiembegal.lantaranbebrapa kali kena perkaraClan selaloedtkedjeroleh'pohnc . maka nc~irnjala soedah'goendoelin ramboet kepala-

~,!a. t~r~~~ ~~soek Die~ajadiH":esh jo.

soc'paj<l tilrtnJa bisa terbebas dari peiiangkepannja p~litie~tapi sesoedahnjaIamasoek djadioranq ail!? ~o~h:ja ~'a,si 'tiada maoe loepakeuatas peketdla:ariilj'ci jimg lama. hanja :magi ieroes sadja toeroet k~~an~'<awannja''rljalan;'mem~

begaldi se.koelilill9 tempat, te;}csnja itoe pa~eaii','Hweshio.'ine,laenken'd i pake 'olid1nja bo~a,t. , poera-pc~ra s'adja',g6e~~:,mcnoetoepi matanla o.ang. ' : ,, ;" . '

• 'Ia 'a'dil'mempoe~jaikepandean t:nGgidjoe-

~~ di~~lem ilmoe' Boe'Gee; serta dea gapa

;s:~~l~ me,nggoenaken berbaqi-baji matjem s~nCljatadan'dJoega kabarrijaia adamempoe- njai Ilmoe wedoek (tiadamempan sendjata).

Tempo Yoo Hiany'Boe lakoeken pentjoerian tjingkir Kioe Liong Giok Pwee diroemahnja Tjioe Ing Lionq, ia poen ada toeroet bantoe mendjaga djoega. kemoedian tempo Tjioe Ing Liong pergi menjoesoel ke roernah

883

pengine pa nnja Oei Sam Taij dan kawan-ka- wann]a. makaia poen ada toeroet menqikoeti di sebla blakangnja Tiioe In? LiO~ dan itoe waktoe lapoen telah.da pet melra~ pada'Lie Tjlet HOllW,ja ng ada.berdlri dl,~lakangnja Oei Sam Ta:j..maski poen benerltoe -waktoe ia tiada toeroet bitjara.

da~ ', ~~lo~

.perna

berkenalan pada Lie Tjiet Hduw.tapi

t~eh

ia masi blsa .kenalin betoel roepanja. .dan taoe kalce Lie Tjiet Houw..ada.mend iadl kawannja

Od

Sam Taij, Blakanqan

la~tar~n

Lie Tjwan dan remen-temennia soedah datenq membabr'J:JeOJ", hnja Tjioe log Liong ...j\lng setela h.di.bri warta tentang ito~ kedjadian.

denqen sigra lantas adjak kawan-kawannja kombali.poelanq, aken goena memademken

.itoe api:,,,kebakaran. Setelab..api kebakaran

soedah, dapet :liblkin padem.' maka Tjio e Ing Lio:l2 lantas.himpoeken kawan-kawannle didalem.kamar Tjie Gie Teng. dimana iaoranq laloe bikin permcefakatan dan bantoeannja itoe temen - temen .b oea t bikln pembalesan atas perb atannja Oei Sam Taij c.s. Kemoe- :dian dihadepan sekalian kawannja. Tjioe Ing -Lionq laloe berkata begini: .;Akoe moesti

ke Siauw ien Hoe..boeat ganggoe Oei Sam

·T a ij sa mpe orang - orang dalenl ,seroemah '.ta ngga nja cl;adi. kela bakan. baroelah a ko~

(4)

884

poenja hati bisa merasa poeas". Tapi Itoe wak- toe, ia poenja moerid jang bernama Tjoa Thian

Hoa....Jaloe kasi pikiran, leblh baek soeroean

orang pergi tjari taoe, kemana perginja itoe tjingkir Kloe Liong Giok Pwee, kerna d.koeatir ~I kaloe itoe tjingkir memang bener ada kepoe-

1

nja'annjakeizer, boleh djadi djoega Oei Sam Tat; teroes kasi rapport tentang apa jang soedah kedjadian, lantaran mana, siapa taoe kaloe keizer lantas kirim pasoekan tentara kemari boeat djalanken penanqkepan atas

klta 'ora ng sekalian, dengen begitoe kita

'djadi blsa dapetken perkara jang sanget tiada

• 'enak.Semoea orang jang berhadlir ada merasa setoed joe betoel dengen pikiran terseboet, ';ma ka di itoe waktoe djoega Tjioe InJ Liong lantas titahken seorang'kepertjaja 'annja pergi mentja ri keterangan ten tang halnja tjingkir V:

.K ioe Liong Giok Pwee. Begitoelah setelah

soedah berselang doeapoeloehari lebih lamanja, maka itoe orang soeroean telah da teng kombali dengen membawa kabar, bahoea Baqinda keizer telahmengebearken titah, aken kirim satoe barisan soldadoe ke

')J.. :ka nipoeng Pie Hiap Tjhung boeat lantas

dialanken penanqkepan.Tempo soedah men-' I denger Hoe kabar, maka Tjioe'lng Liong ,djadi merasa amat mendonqkol tertjampoer

885

bingoeng. sebab ia tida ada mempoenjar barisan dan sendjata tjoekoep boeat bisa berlawanan perang dengen balatentara negri, kemoedian ia laloe menanjaken pada kawan kawannja, tjara bagimanatah baeknja seka- rang kita moesti berboeat? Itoe waktoe ada sala satoe kepala brandal jang bernama Goo Taij San lantas menjataken pikirannja dengen berkata begini: ..Toatjeetjoe djangan koeatir

dan tiada oesah merasa soesa, sekarang lebih

Ili.

baek toean lantas toeroet saja pergi ke goe- noeng Tjie Kiem San. di mana saja soedah ada mempoenjai satoe koempoelan laskar jang djoemblahnja leblh dart lima ratoes, , itoe semoea saja nanti serahken di bawah toean poenja prenta, selaennja itoe djoega disana saja ada mempoenjai bebrapa temen jang setia dan gagah perkasa, jaitoe : Tong Tie Kow, Yoo Tie Bing. Goo Tok dan Boe Pang. jang semoeanja tentoe soeka membelah pada toean dengen segala kesetia'an, maka sekarang baeklah Toatjeetjoe lantas bikin ringkes barang-barang berharga jang masi ada dl dalem roemah sin], kemoedian kita orang lantas sama-sama brangkat ke goenoeng Tjie Kiem San pada sebelonnja barisan soldadoe negri sampe dislni, Apablla kita orang soedah sampe di goenoeng terseboet

(5)

886

maka Toatjeetjoe boleh lantas kasi naek bendera, aken panggil koempoel orang-orang jang soeka masoek djadi laskar perang diba- wah kita poenja.prentah, apabila kemoedlan kita orang soedah dapet koempoel kekoeatan jang tjoekoep besarnja.· maka ada oenqha- repan besar kita bisa meroeboeken .kaoem Dijnastie Bwantjing dan doedoek memerentah sendiri di Tionqkok, dengen begitoe Toatjee- tjoe poenja nama nanti djadi terrnasjoer ke sekoeliling negri. Terlebth.poela kaloe di inqet . bahoea tempat-tempat .disepoe ternja

.goenoeng Tjte Kiem San..ada amat baqoes

.goena mengatoer barisan Baij Hok dan ada terdapet banjak sekali djoeranq-djoeranq jang dalem dan berbahaja, hingga tida gampan\j barisan soldadoe negri bisa naek ke atas goenoeng terseboet, lantaran apa. djika kemoe- dian kita orang.soedah berada di atas itoe goenoeng. sama sekali.kita orang tida oesa koeatir nanti kenaditanqkep";- hoe waktoe kepala brandal Han Stoe poen laloe oendang Tjioe lng Liong aken.•pergi.ke goenoeng Hong Tjauw San boeat sementara waktoe menjingkiri diri dari barisan neqri. Begitoe- lah itoe waktoe kawanan branda satoe sama [aen telah mengadjak Tjioe Ing Liong aken pergi menjinqkirken diri keternpat.kedia man-

887

nja masing - masing. Tap: Tjioe Ing Liong lebih setoedjoe boeat dateng bertempat di goenoeng Tjie Kiem San,.kemoedian ia laloe menjataken pikirannja.d ihadepan itoe kawan brandal dengen.berkata begini:Toean - toean sekalian, akoe hatoerken banjak trima kasi at as -kau.oranq sekalian ampoenja boedi ke- tjintaan,mendjadi apa boleh boeat, kepaksa akoe moesti menjingkir dari tempat kediaman- koe sendiri. Apabila kemoedian akoe soedah bertempat tetep di goenoeng Tjie Kiem San.

sebrapa bisa akoe nanti berichtiar boeat bikin pembalesan. Maka sekarang akoe.melaenken ada satoe perminta'an sadja pada kau orang sekalian, [aitoeiapabila.nanti kau orang sala satoe-bisa bertemoe dengen Lie Tjiet Houw atawa Phe!Ping haroeslah itoe doea orang moesti'Ia ntas'di tanqkep. dengen begitoe djadi ada berarti kau orang telah toeloeng bikin pembalesan ·bagi akoe". -Semoea orang jang berhadlir lantas sama membilanq baek dan sa toe sama laen berdjandji aken lakoeken dengen betoel itoe pesenan. Kemoedian ia

.oranq laloe pamitan, dan masing-masingl~ntas

boebaran poelanq :ke tempat kediamannja sendiri. Sementara Tjioe Ing Liong poen lantas benahken barang-barangnja jang ber- harga mahal, sesoedah itoe laloe membakar

(6)

888

roemahnja sendirl sampe memdjadl aboe.

kemoedian ia laloe bawa kaoem koelawarganja teroes djalan menoedjoe ke goenoeng Tjie Kiem San. Sesampenja di pegoenoengan ter- seboet, maka Tjioe Ing Liong laloe kasi naek bendera aken panggil berkoempoel oranq- orang jang soeka masoekdjadi laskar perang dibawa prentahnja dan didalem sedikit waktoe sadja ia soedah dapet koempoel lima belas orang pahJawan jang gagah perkasa, iaitoe ' IGoo Taij San, 2Hwan Sing, 3Ma To Tjing, 'ITee Sing. 5Tong Tie Kow,6 YooTie Bing, 7Goo T ok 8Boe Pang, 9 Tjoa Thian Hoa, 10Han San. 11 Yoo Tjoen, 12Lie Kiet. 13 Oei Mo Haw. 14 Touw Swie Hoa danlS Touw Boo. jaag semoeanja ada berraloek dibawa prentahnja Tjioe Ing Lionj, drn setlap hari iaorang ada mengapalai bebrapa poeloe laskar brandal djalan merampas di sekoeliling tempat,

jang

pendpetannja selaloe dikoempoel, boeat ongkos membikin sendjata dan membeli barang makanan.

Moelai dari itoe waktoe.Tjioe Ing L:ong tida maoe tinggal diam, senantiasa telah kirim orang-orang kepertjaja'annja boeat serepi perkara-perkara,jang kedjadian di kota radja Peking, kerna sekarang ia telah timboel inge"

tan baroe. [aitoe hendalc mereboet tachta

889

keradja'an, maka ia rasa perloe sekall dapet mendenger kabaran jang berhoeboeng dengen oeroesan pemerentaha~' neqri,

Beqitoelah setelah soedahJtwat-~ari,'raja

taon

'ba'ro e. sekoenjoeng.k~enjceng ia..dap~t,

kabar, bahoea'PhePtnqtelah di bmo,emdjadi Soen Boe (Gouverneur] dart.provinci~' Hos , La'in.sedeng goenoeng'TjielK'iem'San.'ad~

termasoek dalembilang~~'pr?viri~!e terse.~oe~., , Sesoed.ihnja trima itce kabaran,mak~TFoe

lng

[long

l~lDta~' 'kirim order'pada-~~·.van:-: kawannia dimasing~masing[emp~·[.,-dalem mana' dikasl .inqet;' soepaja

'iaoia~q

soeka

berdiaqa bia'r

a

,;Vas. apablla 'k'~temoe" Phe Ping atawa Lie Tjlet Houw

dit~n~ah

djalan,

cjanga il dikci'sl ampoen'lagi., mO.~~H<Ianta:

dltanqkep arawa 'te roes'd iboenoe, ,~C\ti; se-

"brapa blsaoranq moesti djaqa, soepaja Phe Ping riada bisa daten~;.dttempar peker- clla'annja jang baroe itoe. ' " , ,'"Di antara orang-orang jang trima soerat

o'rder dad Tjtoe "Inq Llonq, ada teritoenq djoega itoe Hweshio MaTo-Gwan: jang dl

's ebla ata~'telah duoeeoerken ada bertemoe

:dengen Phe Taijdjien

ci~n

Lie Titet Houw,

jang djoestroe sedenq menedoe

ci,i

dalem itoe : roeinah Bio: sebab'mend a da k telah-roercen

oedjan 'besar,

, ,.

••' • "• •1

I I

I

(7)

\,: "

890

Beqnoelah Itoe waktoe, sesoec!ah meng- awasin sekoetika lamanja pada Hoe 'doea oranq jang sedeng berdoedoek di dalem ka- mar dari roemah sisir jang sebla wetan. achir achir itoe Hweshio djahanam laloe poera poera menanja beqinl:

..Toean berdoea ada bernama apa? Oan iieridak'pergi.ke mana

1" '

.,...Akoe bernama Siep Touw Sam"saoetnja Phe Taijdjien, jang roepanja "tiada bisapake laen nama dari begitoe: ..:Akoe ada berda- gang'kaen-kaen ke segalal'teinpat:'b'egitoelah .sad ja .adanja djalan boeat akoe" mentjari

.pengidoepan .... .. ., ' ., '~:

· 1..Oan akoi ini, ada bemama

rlie

Tjier", kata Lie Houw Tjiet rang' sen~il'dja' tiada 'maoe'seboetken'itoehoeroef "[anq:paling'bla-

Kang'dart-namanja, ~,~,1t ' . Hweshlo :Ma To Gwan lantas' angkat 'moeka nja memandeng pada Lie Tjiet Houw denqen kedoea matanja-terboeka besar, ke- rnoedian .lantas menanja b~gini;" .I' . ...'..Hel sobat!apatah angkat inl',boekannja ,itoe oranq-jarig·'C1isebbe't" Pekma 'U~'Tjiet

,Houw

r'

'1'" ".. ' .:

.Betoel, Too-ija! njatalah kau in; poenja pemandengan mata ada"awas sekall", kata 'Lu:'Tjiet 'H o uw~ .Betoel saja ad~ bernama

891

Pekma. Lie Tjjet Houw. ..Dari manatah kau,.,soedah bisa mengataoei ,sa ja poen]a

, 1"

nama. ',' '. ' ,

Tempo Ma To Gwan soedah mendenqer peqiiloetannja' Lie Tjiet Houw. maka iap~en soeda h tlda sangsi lagi boeat pertjaja, bahoea benerlah.troe orang jang sedeng di djaga.

dengen sigra ia lantas berbangkit dari tempat doedoeknja. sambil berkata beqini : ,

..Memang soedah lama saja dapet denger toean poenja nama di poedji orang Silakenlah toean berdoea doe:loek-doedoek doeloe disini sebenar. S:.ja ada sedikit keperloean hendak masoek doeloeke dalem, tapi sigra djoega saja nanti soedah komba If',

Zonder menoenqqoe lagi penjaoetannja ,ia,poenja ke doea tetamoe. maka si Hweshlo soedah lantes sadja berdjalan masoek ke dalem kamarnja sendiri, dimana ia lantas lotjotken djoeha pandiangnja, jang memang ada amat nerabe, kaloe berklai dengen memake badjoe beqltoean.sesa'at kemoedian ia soedah salin pakean jang sepan, jang memang biasa di pake olehnja.kaloe moesti pergi melakoeken pekerdja'annja jang amat terkoetoek, kemoe- diar, ia lantas ambil satoe pedang. jang ada tergantoeng dimana tembokannja kamar, reroes ia 'ja\. oet kasi keloear dari saroengnja.j

I I

I' " . ",:

(8)

I:, '; "

~r l••

. ' = : lI , :'. r.~'" "" .

jarig'lantasdi oebat-abltken ke.k.r. La n kanan,

~e:ri:koe'la 'hendak tjob~'lebili d:>eI6~tenaqa kekoeatan tanqannja•.jang 'sebentar perloe

drgo~n~ken

boea t

~e~~,~mo~fit:>e

doea

Qr~ng

jang masi teroes doedoek :menoenqgoe di kamar sebla Joear. , " , ,' .

Denqen tjepe't',Hweshio

1\1:3

To Gwan m~nind&k keloear':d.ari .ka ma r tjdoe,~~ja. dan sekedjep. kemoedian ia.,s6e~~:1 berlompat masoek keitoe kamar, sa~pil katan Ja:, " .

..Het..LieTjiet ,o uw !,I<,auorang berdoea , djangan'pikir nanti bisa 'terlolos d~~i'akoe pcenja tanqan" , ," , ,

Deiige~ amat kage,t. Iti~TiietHouwlantas berlo mpat, sambil ~jaboet" pedangnja dan tingg~1 berdiri diam di.soeatoe, tempat de- l.geD:~a !..ng koeda7.koeda.bocat zr enangkis :erangar nja itoe H weshio pendjahat., '

j " \

Sementara itoe.oedjandiloear telah keliatan r:lo~lai brenti toeroen. ' " , '

Sesoedahnja ilang rasa.terkedjcctnla.maka

~,, ::,T jiet.fl o uw laloe ajoenkenpedangnjada'n

t,-J'O~S madjoe menerdja~g pada siHweshio:'

;:':llgsigramena ngk isd~;;ge~,go!okn;a•.~ingga

:~:sekoenk a hoedjoeqa, marika berdoea lantas .

''',adi berperang tanding di.dalemitoekamar.

)toe waktoe .denqen soeara:'sengit. Lie Tjiet Houw lantas menanja'b~:::ni :

..Hei, H weshio djahanarn:'siapatah adanja • angkat: inl?Lantarariapatah maka kau soedah maoe beemoesoean denqen akoe? Ha]o, lekas terangken seba bnja, sebelon akoe kirim kau

k e

Acherat boeat bertobat" .

.Ketaoetlah. akoe iiii bernama Ma To G~an. alias Ok Hwat Soe", saoetn ja: ..Akoe kenal kau poenja roepa,jalah Jantaran tempo hart angkau soedah ,toeroet Oei Sam Taij dateng di kampoenq Pie Hiap Tjhunq boeat mentjoeri tjingkir Kioe Liong Giok Pwee.

, I

Ini hari kau soedah 'datenq disini, itoelah 1:1 ada kebetoelan sekali boeat akoe lantas tangkep angkau ini, jang akoe nanti teroes'kirim ke goenoengTjie Kiein'San.dimanakauberdoea nanti ditjingtjang djadi Bakso (prikedel). goena memoeasken rasa sakit 'hatinja akoe poenja temen-temen dlsana",

.;Bagoes!

aii~kau ini

jang ada seorang pertapa'an, tapi brani hendak melakoeken kedjahatan, njatalah arigkau ini, memang ada satoe HweshioIbladab, 'ja rig pantes sedali moesti 'lanta sdfmampoesln, soepaja kau tiada ~ bisa lagi'.berboeat:djahat pada laen crang", ,kata'Lie Tjiet Houw. .

Si Hweshto'tladaperdoel!pada itoe makian,

'lia~ja,teroes sadja m,enjerang dengen amat I

'sengit sams'pedaogrija;'hinggaLie Tjiet Houw,

I

I

(9)

894

• djadi merasa kewalahan menangkis .sera nqa n sendjatanja itoe Hweshio djahanam, jang sesoenggoenja memang ada gapa sekali per- maenken ia poenja sendjata.."

Sesa'at Kemoedtan Lie Tjiet Houwsoedah djadi bernapas sengal-sengoel. merasa tiada sanggoep menahan lebih lama poela.,ber- bareng di itoe waktoe djoega lantas. k~de;J ngeran soearanja orang mengetok pintoe dan memanggil-manggil katanja: ' .

..Hajo, boeka!lekas boeka pintoe! '"

Mendenqer itoe soeara, Lie Tjiet Houw djadi bertambah bingoeng, kerna ia mendoega.

bahoea jang dateng itoe. tentoelalt djoega moesti ada kambrat - kambratnja si Hweshlo djahanam.

..Ach, tjilaka! sekali. ini, tentoelah

' ako~

moesti binasa, bakal kena dikerojok oleh kawan - kawannja ini pendjahat jang.'bar~e dateng itoe".

Kemoedlan dengen soeara keras Lie !j;et Houw lantas berseroe katanja :

..Het, pendjahat! kau brani hendak rnern- boenoe pembesar negri didalern ini roemah Bio? Ati-atilah., ,' ,., . angkau ", .

Tempo baroe sadja habis Lie Tjiet Houw oetjapken perkata'annja koenjoeng-koenjoeng daonnja pintoe keliatan terpental, lantaran •

895

kena ditendang oleh orang jang ada di sebla loear, berbareng di itoe sa'at djoeqa, lantas keliatan menerobos masoek bebrapa soldadoe, jang dikepalai oleh seorang officier dengen berpakean Uniform kebesaran dari balaten- tara neqrt.

Itoe ofricier ada seoranq lelaki gagah.

jang kira-kira soedah beroemoer setengahnja riltois: dan ia itoe ada bernama Phe Hoen Lionq, ada me'~djadi Commendant dari ba- risan' peridjaga jang ditempatken dalem resi- dentie K:Jij Hong Hoe.

, Pada itoe hari,dengen membawa sepoeloe soldadoe di bawah prentahnja, Phe Hoen Liong sengadja pergi berdjalan ke loearkota- denqeri maksoed boeat menjamboeti keda- tenqannja Soen Boe (Gouverneur) dari Hoo lam jang baroe di benoem, dan kabarnja masi ada ditenqah perdjalanannja aken dateng ke-tboe kota. -M ehoeroet pikirannja Phe Moen Lionq, apabila nanti ia soedahketemoe itoe' Taijdjien ditenqah"djalan, baroelah ia .hendak titahken sala satoe soldadoenja kom- ball ke kota, boeat membri warta pada laen laen pemBesar Civiel dan militaire, soepaja iaorang bisa lantas bersiap aken 'samboetl ketlatengannja itoe 'Gouverneur baroe. Apa maoe tempo sa mpe ditenqahdjalanmendadak

(10)

896

lantas toeroen oedjan besar, maka sesoedah berlari dengen ieti.~pet ~tjepetnja iaorang sampe didepan itoe~o~~ah Blo, jang denqen girang iaorang lantas madjoe menqampirken dengen ingetan boeat minta mlnoem Thee.

kerna djoestroe iaoranq sedenq merasa sanget aoes sekall. Tempojaoranq mengetokpintoe bebrapa kali, .masi belon,djoega ada o~ang jang menjaoeti, koetika marika pa~ang ~oe­

pi~g. lantas kedengeran ,soea ra beradoenja sendjata, h~ngga'i~C?r,ang Iantae mendoegah, tentoelah di dalem ada.o ra ng lagi be~klai.

maka atas prentahnja~heHoen Ltong, satoe soldadoe lantas

t~~~ ,ang i.t~e

pintoe,

hi~gga

djadi terboekadan.denqen berbarenq iaoranq lantas menerobos..masoek ke dalem, dimana

ia~r~ng

lantas

d~p~~;n~di~t

ltoe

doe~'

orang .i~ng"~edeng, be~t.ar~~g.'d~nge~ maslnq-ma-

~ing m~~ggoen,a~en s~toe p~ang, ' . Sala satoe di<.'.~~ra Iroe soldadoe jang b~roe masoek lantas,~enapja ~~gini:"

.Het!lantaran, apatah .~aJ(~ kau o~ang soedah djadi.berkla! 1" .

,:T~mpo Lie THt:tI:l~uw, dap~t '!le~i?tpada manka. denqen soea.rasanqee gira~gia lantas berseroe katanja : ' . ' . :

."Ha. toea.~-~<>ean.! ,~ar.ilah ba.ntoe.t.a~gkep i,Di pen9jahat~ ~.k~ in,i.jal~~ ad~ sal~'satoe

897

pengikoetnj3 Soen BoeTaiidiien jang baroe di benoem dan jang;,sedeog ada dldalem

p~rdjalaran hendak 'dateng kelboe kota provlnei; :Hoo Lam; Halolah..lekasi-kau ora n q,ka.ibantoean, P.heTaijdii~1i ada doe- doe'( dalem.kamar disebla inf' ." ." . ; . . , Tempo Phe Hoen. Liong dapet.denqer itoeo-perkat aani jan,g,baroesan-diQetjapken oleh-Lle:Tj;et Houw. ia djad i merasasanqet terkedjoet,maka dengen siqra'ialantas berdia-

lan.ma soek ke itoe kamar se bla •.iang.dioen-

djoek' oleh-Lie iT jiet Houw. dimana'bener

.a liat Phc Tai.djien sedeng doedoek denqen

kella ta n,;~:<lnb et binqoenq.,.;, ,c' " \, '

Phe H oen Liong. sigra.,madjoe membri iior r. at dlhadepan Phe Taljdjten,kemoedian ba roela bJa hendak atoer soldadoenja boeat bantoe menjepoenq itoe Hweshio djahanam. .•,Sementara.itoe..Phe Taijdjien jang sede nq ada didalem kebingoengan. koetika dapet me, lia t:'pada itoe..officier jang sedeng membri hor ma t C!ihadepa nnja. maka iTaijdjien djadi . amat girang.seraja membrlctita h katanja,:.:

.";Bagoes! kebetoelansekal! kau telah datenj

disini. Hajolah lekas pergi bantoe ta l~gke::p

itoe Hweshic pendjahat".,'.' . ' , ' .:'Phe.;:P.oen··.Liong tida berajal-ajal.poela, l:~J:oesmadjoe!Dembantoep;;ldaLieJjietHou~

(11)

898

'899,

mengeroeboetin si Hweshio pendjahat,jang sesoenggoenja ada sanget gagah dan pande bersilar. dengen tiada merasa djeci,ia teroes melawan berklai dengen itoe doea orang..

Sesoedah berklai.bebrapa djoeroesan lama- nja, ternjara.it'oe"d'~ea oiangPeen masi belon bisa kafaken'siH~eshio itoe, '

Sementara itb'e'~'~'~epoeloe soldadoe ada berdiri,di sepoeternja kamar, lantaran'belon dapet prenta.. iaoranq poen djadi tiada brani madjoe memba:nt~~~ hanja masing-masing soedah tinggal berdiri menqawasin sadja.

, Koetika'P he Taijdjien meltat njata, itoe doea oranq belo~ bisa poekoel roeboe pada si

H

weshio;'

maka

'Hoe waktoe TaijdjienI~loe

kasi 'pr entah 'pada, itoe sekalian soldadoe'

katanja ;" ," " ,

,.':.H ei. m'~'ngapatim kau oraJig tinggal'ber- diam sadja? Ha]o, lekas.madjoe bantoe keroeboeti 'ini pendjahat": ' '

, .Itoe sekallansoldadoe lantas moelai ber- gerak dan satoe antaranja jang ada bermoeka item" laiitas madjoe paling depan, teroes ajoenken ia poenja toengket dari wadja, jang' beratnja ada 32 kati, jang ia lantas hantemken itoe pada"betoela n kepalanja si Hweshio.

Ma

to

Gwan lantas berkelip ke sampinq, hingga itoe hanteman teengket mendjadi

'loepoet. tiada sampe

ke~a ~eU,riggar

paici

si kepala goendel itoe, Teinpo meliat, moe- soenja soedah .djadl .ber ta mba h seminqkin banjak, Ma To_Gwan iiloe1,ai kellaranrepot sekali bolehnja menangkis serangannja itoe sekalian sendjata, dan tn~ei~i dapet piki~ilO

'hendak pergi,melariken diri. tapi tiadabisa,

sebab itoe waktoeIa soedah kena dikepoenq

~leh itoe tiga orang gagah:Sesa'atkemoedia~

sendjatanja

Ma '

To,Gwan soedah kena di .p oekoe l oleh toenqketnia itoe soldadoe'moeka item. hing\;a.itoe pedanq djadi terlepas dari tangann'n si Hweshlo, jang teroes berlompat -henda k melariken diri, tapi berbareng di itoe sa'at dloeqa, ia kena dipoekoel olehblakang pedangnja Lie Tjiet Houw, dan berbareng diitoe Sa'at .djoeqa, ia telah dikasi satoe tendanqan cleh simoeka item. hingga di sekoetika itoe'djoega..siHweshlo lantas djato terdjoengkeJ. jang teroes ditoebroek oleh Hoe sekalian sok'adoedan lantas di borgol kedoea tangannja.

Hweshio Ma To Gwan telah kena di

,tanqkep. ,

Iroe waktoe Phe Taijdjien lantas menanja

begini: ' ,

..He. itoe orang gagah jang berkoelit item!

Slapatah adanja kau poenja nama?"

(12)

I' • . , - 900, ... , t·

.: . : , :- ,; . : ... . ,I

" I"

,,

" , .

. ~.. ~ ...

.

'

901

1,";. , ' .,. .'. ~I,"b -·t' : :.t !· l .' . ;,

Si

itetDL:lantas.madjoemenqamplrkcn'sambtl

·men~joe~al·::mem~ri+j..bormat. 'dlhadepennja •

;T aijd jien.' se'raja'·berkata'·begini :,... ';l,~;'

/';;Sa ja' ada .bernama-Siang:·H ien·l.a lias··Kee

.T jouw;'ljal1g 'Iantaran'adanja' saja poenja

'pengawa kan,badClti'jang :tinggibesar~'hingga ~

t

.saja.-dap~rtljoega-soeatoe nama aliasdiseboe z Tie'P ieri'IT al(pagoda dari1best]:'Seb~t{)elnju

-saja ini,,'ad'aberasal toeroenan kaoem Hwe-

hwee' «()rang"'Tiongho~;;"jan~i anoetnigama

·islam)."S aja:tinggal beroemah dh!alem'-kota

.W ee:WWie,Hoe.'ljang. pernahnja-vada -di

sebla··O~tara'soengei.H onqhoo. Sedari.mast

.anak-ana k: saja memanq-soeka sekali mem-

.peladjark en ilmoe silat dan -'menggoeriaken

,berb.agi.o:bagi' matjem :sendjata. Sementara 'sdja: ·'poenja 'kedoea: orang ,toMh,'-'soedah lamaItelah meninqqal :doenla, 'hingga saja djadi htdoep piatoe, tiada ada mempoenjai perltndoengan. Lantaran'di itoe tempatsaja ada sendirian sadja, deugen hidoep'amat senqsara, maka achirnjasaja ,djadi timboel ingetan boeat pergi mentjari sajapocnja satoe sanak Iamille, jang ada tinggal beroemahdt residentie Kaij Hong Hoe. Seda tenqnja

'm

kota terseboet, maka saja lantas dateng di bentengnja barisan pendjaga. dimana saja lantas ditrima masoek djadi soldadoe dari

barisan terseboet, Tapi oeang gadji jang'saja dapet trima saben boelan, tiada lebih dari 9 Tjhi dan 7 Hoen sadja, jang "d jaoe tiada menjoekoepi boeat bajar saja poenja ongkos makan. Baek djoega ada itoe sa toe familie, jang seringkali soedah membri bantoean oeang goena menjoekoepi saja poenja keper- loean sehart-hari. Sedeng saja poenjamakan- ada banjak lebih boeat dari laen-laennja orang. jaitoe .saben kall dahar, moesti.,ada sedia 5 kati Mie (Trigoe) d~n, kaloe .moesti dahar Nasi. sedikitnja -moesti. .pa ke 3 batok

.Beras, dengen begitoe baroelah bisa .mem-

bikin kenjangnja saja,poenja peroet"..' ....j"

Setelah si item'Siang Hien soedahselest menoetoerken-riwajat-dirlnja sendirl, maka Phe Taijdjien laloc berkata begini: .

"';.Keda 'an dalem ini roemah klenteng. ha-

.rces disapoe 'sampe bersi betoel. ·soepaja

kemoedian di sini, djangan sampe timboel kedjahatan poela: Tadi kami telah daper meliat, kaloe di sini ada poela seorang prem- -poea n: moeda..jang barangkali ada mendjadi

.goela - goelanja si ..Hweshio djahanam ini-

:H a jo..tjoba.kau.orang pergi priksa dan bikin geladahan di sekalian kamar dalem ini roemah Bto, Kaloe kedapetan, moesti sigra dibawa dateng mengadep pada kami",

I

(13)

Prentah mana sigra dj~egalantas dllakoe- ken oleh itoe sekalian soldadoe dengen dike- palai oleh Phe Hoen Liong. tapi sesoedahnja laorang djalan keloear' masoek di sekaiian kamar, iaorang tjoemah dapetken sadja pada itoe Too Tong (moeridnja Hweshio) jang soedah toeloeng memboekaken pintoe dan adjak Lie Tjiet Houw dan Taijdjh;;n masoek ke dalem, sama sekali tiada keliatan ada orang prempoean disitoe.

Itoe penggeladahan ~asi di landjoetken

I

reroes ke segala pelosok di sekoellllnqnja itoe roemah Bio, Begitoelah tempo iaoranq dateng masoek ke dalem satoe kamar jang pernahnja ada dl oedjoenq sebla koelon, dlmana ia orang dapet meliat ada sa tee Lontjeng jang besar sekali, di dalem mana denqen samar>

samar ada kedenqeran boenjinja saroe soeara aneh, jang ampir mirip seperti soearanja orang merinti.

laorang lantas pa"sang keeping boeat bisa dapet mendenqer leblh njata, achirnja iaoranq bisa memastiken balloa itoe soeara merinti, betoel-betoel telah keloear dad sebla dalem- nja itoe lontjeng besar.

Dengen sigra iaorang lantas berame-rame mengoelingken itoe lontjeng. Benerlah djoega di sitoe lantas keliatan seoranq lelaki, jang

903

sedeng rebah tjelentenq, dengen keada'an seperti orang jang soedah ampir mati dan sama sekall soedah tiada bisa menqqerak]

anggota badannja poela.Itoe orang kira-kira baroe beroesia 20 taon lebih sedlkit sadja, laorang lantas toeloeng ambilken aer dan kaslhken itoe oranq minoem, sesa'at kemoe- dian, marika laloe kasi sedikit Roti, jang teroes dimakan dengert perlahan-lahan oleb itoe orang.

Tempo ia soedab keliatan sedikit seqer, baroelah dibawa mengadep kehadepannja Phe Taijdj!en. jang laatas menanjaken siapa adanja Ia poenja nama? Dan apa sebab ia djadi "berada di dalem itee lontjeng besar?

"Kau haroes tjeritaken dengen sebenerd]a sadja pada kaml", katanja Taijdjien kemoedlan- Itoe orang lantas tekoek dengkolnja berloe- toet dihadepannja Taijdjien, sambil berkata begini: "

..Hambah ini ada bernama Lie Ing Hoo, pendoedoek dari kampoeng Ngo Lie Soen afdeeling Sianghoekwan residentle Kaij Hong Hoe. Hambah masih ada mempoenjai lboe bapa dan melaenken ada mempoenjai satoe soedara prampoean, jang masib belon meni- kah, kerna ini taon melaenken baroe beroesia 17 sadja, jang ada moeda'an lima taon dad

(14)

904

hambah, sedeng hambahsendiri soedah kawin dengen anak prampoeannja seorang familie Thio, jang ada tinggal beroemah di itoe kam- poeng djoega. ·Dalem kampoeng mana.ada tinggal seorang hartawanbemama Thto Yauw Lian alias Ok Taij.Swee,jang ada mempoe- njai banjak tanah-tanah dan sawah, tapiadat kelakoeannja itoe orang hartawan ada sanqer.

boesoek dan djahatsekall.jaitoe selaloe soeka mengganggoe anak bini orang dan rcmpas dengen paksa orang poenjatanah milik dan sawah-sawah, pendek sadja ia tida merasa die- rl lagi boeat lakoeken segala matjem kedjaha- tan atawa menganiaja pendoedoek negri jang lemah. Begitoelah .kira -kira didalenrboelan Tjhiagwee di ini taon, Thio Yauw Lian ada titahken orangkepertjaja'annja bernama Long San. dateng berkoendjoengan di roemah ham- bah boeat melamar hambah poenja soedara prampoean itoe,aken didjadiken goendiknja Thio Yauw Llan. Hambah poenja ajah ber~

nama Lie Sie Boen.tida-soeka loeloesken itoe lamaran. Kemoedian oada malemnja tanggal 25 diieqwee.idenqen mendadak Thio Yauw Lian ada titahken satoe koempoelan orang-orangnja dateng di roersah hambah..

teroes bawa lari hambah poenja istri dan:

soedara prempoean .itoe, sementa ra itoe

905

hambah sendiri soedah kena dibatjok loeka oleh boedaknja Thio Yauw Llan jang bernama Long San. sedeng hambah poenja ajah telah mendapet loeka berat lantaran kena dikem- plang oleh toenqket. Maka pada hari esoeknja paql, hambah telah datenq di kantoor kepa- la negri dari afdeeling Siang Hoe Kwan, pada Tie Kwan Kiem Ka Sam, hambah laloe 'a doeken tentang perboeatannja Thio Yauw Lian itoe, Tetapi Tie Kwan terseboet tida maoe perdoeliken pengadoean hambah. dan tida maoe panggil Thio Yauw Lian dateng menqadep, malah sehaliknja ia toedoeh ham- bah telah brani sembarangan madjoeken

"penqadoean palsoe. Blakangan apa boLeh boeat hambah telah perqi mengadoe pada Tie Hoe (resident) dariKaij Hong Hoe.

tapi hambah poenja pengadoean lantas di tolak kombali pada Tie Kwan dad Slang Hoe Kwan jang bernama Kiem Ka Sam oleh'Tie Hoe'di wadjibken priksa bambah poenja penqadoean. Begitoelah pada soeatoe hari, hambah telah dipanqqil mengadep oleh kepala'negri terseboer,Tempo hambah.datenq .berdjoempa. lantas sadja Tiekwan Ktem Ka Sam memaki-maki, katanja hambah ini ada satoe pendoedoek Ilegri jang.

nakal,

soedah bt:ani menqadoe pada :pembesar seatasan

(15)

906

zonder minta idzin lebih doeloe pa d anja,dan itoe wak toe djoega hambah lantasdlhoekoem ra nq ket 4:> rot tan.:Sesoedahnja habis men- djalanken itoe hoekoema n ra nqket, .ha mba h lanta s dipan ggi lmengadep poelada n Tiekw a n ter seboet lantas menanja :,.A pata h hambah masi bra ni ter oes menqadoe ata w a .tiada? Hambah menjaoetrBahoea hamba h :ini se- soenggoenja.ada oranq j~¥l9 telah kena di Iitena h olehThio Yauw Lian, jangtzlah rampas hambah'poenja soedara prempoeandan istri, moehoen Toalooija.poenja belas-k a sian.toe- loenq membrike adilan pada hamba hn ja,Tapi Tiekwan Kiem Ka Sam tiada rnaoe ambll perdoeli djoega pada hambah. Beqi toelah' hambah djadi -poetoes harepan, tiada taoe ke mana hambah moesti perqi mintakeadilan": Setelah soeda b..mendenger sampe disitoe, denqen merasa amat marah, Phe Taijdjien lantas berkat a begini:

..Ha! tjilaka betoel itoe Tiekwan. Hahis apa kemoedian itoe Tiekwan-telah berboeat lebih djaoe?"·

...ltoe Tiekwa~.Iantas tahan hambah dalem

kamar toetoepan, tiada di idzinken poelang ke roemah", kata .poela Lie Ing Hoo, jang melandjoetken...tjeritanja: ;..Pada hari esok paqinja, Thio Yauw Lian telah di panggil

90 7

detcng merqadep, itoe waktoe Thio 'Y a uw Lian hn:.::s bilanq pada Tiekwa :l.'bahoea hambah maoe mlnta pindjem iapcenja oean g lantaran ti2.~a dikasi..hambah djadisakir hat i dan lanrasmadjoeken'ito e pengad oean pal so e 10eat membikin tjilaka oran q' jang .tiad a berdosa. Tiek w an la ntas pertjaja sa dja pe r..

kata'annja Thio Yauw Lian :itoe, teroes djaroke n I:oekoeman ranqket 40·rottan pa da hamba h, kemoedian lanta s ia soeroe hamba h teken soera t boeat bikin habis itoe'perka ra.

Lantaran tiada taha n me nn ngq oe ng sakitnja itoe stksoan. n.aka kepaksa ham ban lanta s toeroet sadj a apa jang itoe Tlekwan soeroc hamba h berboeat. Kemoedi an harnbah laloe kombali poelang ke roemah sendiri, setelah hambah poenja iboe dapet denger apa jan g tela h kcdjadian, iboe lantas menangis se- samba tan sed ih sekali, lantaran mana achirn ja iboe djadi djato sakit sampe teroes mendjadi matin]a, Ach,Toaloija bagimana sengsarahnja hambah poenja hatj c!i itoe waktoe, apabila hamba h mcnginget atas nasibnja hambah .p oenja ist r.i dan soed ara prempoean jang

telah dl ::lwa'lari orang.. . . .~.... "

Setelah bertjerita sampe disitoe, Lie lng Hoo'soeda h tia da hisa tahan poela kesedian

.hat inja clan lantas menangis sesenggoeken

(16)

908

aengen aer matanja bertjoetjoeran Jang teroes

'mengalir di kedoea bela pipi moekanja. II

Selang brapa sa'at lamanja, baroelah Lie lng Hoo bisa tahanken rasa sedihnja dan laloe moelai berkata poela begini:

..Pada sesoedahnja selesih mengoeboerken djinazatnja hambah poenja Iboenda, maka hambah moelai memikirken poela, tjara baqi- manatah nanti hambah bisa dapetken ke- adilan? Hambah telah merasa pastl, kaloe tjoema madjoeken penqadoean pada pembe- sar negri dalem provincie Hoo Lam sadja, tiada bakalannja hambah bisa dapetken ke- menangan dalem berlawanan perkara dengen Thio Yauw Lian jang'djahat itoe. Kemoe- dian hambab laloe .mlnta pertoeloengannja seorang paride soerat, aken toeloenq menoe- lisken sepoctjoek soerat rekes,'jarig'kemoedian dengen membawa bekelan sedikit onqkos, hambah lantas branqkatdjalan aken teroes pergi -keko ta radja.:boeat teroes sembahken itoe soeratrekespada kamar Tow Tjat Wari.

akenmeneranqken tentanqadanja itoe'Iite- nahan jailg orang telah berboeat atas hambah poenja dirt. Tapi siapa kira, tempo hambah baroe berdjalan sampe didepan ini roemah Blo, lantaran merasa sariget aoes.:dengen inqetan boear Jminta minoe'm aer Thee.

909

hambah lantas masoek kedalem, djoestroe lantas bertemoe dengen itoe H weshio, ja~g laloe silahken hambah masoek .teroes ke kamar blakang. dimana si Hweshio lantas menanjaken, bahoea hambah ini orang dari mana? Maka hambah laloe toetoerken de- ngen sebenernja sadja tentang segala perkara jang soedah kedjadian, serta bri taoeken djoega atas hambah poenja maksoed hati aken pergi ke kota radja boeat mengadoe.

Itoe Hweshio lantas minta dikasi liat soerat pengadoean jang hambah bawa, Denqen tiada merasa tjoeriga soeatoe apa, hambah lantas serahken itoe soerat kepadanja. T~pi berbareng di itoe sa'at djoeqa, s'iHweshio lantas pegang hambah poenja tangan••teroes digoesoer ke dalem satoe kamar, di'!J1~na hambah lantas ditoetoepin dengen itoelon- tjeng besar, sementara itoe hambah telah merasa, jang hambah tiada aken bisa ketoe- loengan poela dan achirnja ten toe moesti djadi mati kelaparan.di dalem itoe lootjeng besar. Tempo hambah masi koewat d':l~

masi bisa bernapas, hambah melaenken ber- sembajanq dengen berloetoet moehoen pada Kwan lm Hoettjouw soepaja membriken pertoeloenqan.aken lepasken hambah dart itoe bahaja hebat. Dan sekarang liambab

~

I

(17)

910

. telah dapetken toean-toean sekalian poenja pertoeloenqan, jang soedah toeloeng keloe- I ark en hambah poenja diri dari itoe ternpat kematian. Makaseka rang. sesoeda hnja toean toean toeloeng reboet hainbah poenja djiwa dari bahaja maoet, hambah moehoen toean toean nanti teroes merasa kasian, aken toeloeng oendjoeki djalannja tjara baqimana soepaja hambah bisa:dapetken keadilan7"

Setelah soedah habis mendenqer itoe tjerita sedih jang ditoetoerken oleh Lie lng Hoo, maka Phe Taijdjien djadi merasa sanqet terharoe dan merasa amat kasian pada hoe orang jang bertjelaka, achir - achir ia lantas membri taoe siapa adanja diri sendtrl. seraia katanja:

..Hei Lie lng Hoo, ketaoetlah. bahoca kami ini, jalah ada Soen Boe (GoU\'erveUl) jang telah dibenoem boeat pangkoe djabatan dalem provincie Hoo Lam."Makaangsalsadja apa jang baroesan kau toetoerken semoea ada perkara jang sebenernja soedah tentoelah kami soeka menoeloenq bikin pembalesan boeat angkau ".

Kemoedian Phe Taijdjien lantas membri titah katanja:

..Lekas bawa itoe 'Heweshio pendjahar dateng mengadep pada kami".

911

Bebrapa soldadoeIantas dorong Hweshlo Ma To Gwan dengen sekoeat-koeatnja, hingga ampir sadja ia djato tersoernpet di hadepannja Phe Taijdjien. .

Sambil mengawasin dengen bengis pada moekanja itoe Hweshio djahanam, maka Phe Taijdjien lantas menanja begini:

"Di manatah adanja itoe soerat penqadoean dari Lie lng Hoo?"

"Soedah eerbakar habis", saoetnja Ma To Gwan.

ltoe waktoe oedjan soedah brenti. Oedara jang tadi ada .sanqet gelap tertoetoep mega mendoenq, sekarang soedah djadi terang kornbali, diatas Langit telah keliatan poela matahari jang bertjahaja gilang - goemilang. sedeng memantjarken sinarnja jang membikin

!terangnja seloeroe djagat.

Djoestroe itoe waktoe soedah ampir tengah hari. Kemoedian Phe Taijdjien lantas soeroe itoe bebrapa soldadoe pergi menggeladah di sekalian kamar dalem itoe Bto, kerna Taijdjien masi merasa amat penasaran, itoe prempoean

.rnoeda jang tadi keliatan masoek ke sitoe,

tiada bisa dapetditjarl, ltoelah sesoenggoenja ada.vsanqet aneh., kerria itoe roemah Bto memang tida ada mempoenjai pintoe blakanq.

.Sesoeda hnja oranqdjalan mentjari kean

I

1 1

I

I

I

(18)

912

kemarl sia-sia sadja, itoe prempoean moeda tiada djoega bisa dapet diketemoeken, maka itoe penggeladahan lantas dlbrentiken, dan Phe Taijdjien dengen di iringi oleh itoe seka- lian orang. laloe berdjalan keloear dari pekaranqannja roemah Blo terseboet,dirsana Taijdjien lantas berlompat naek kombali ke atas koeda toenggangnja. teroes landjoetken poela perdjalanannja menoedjoe ke Iboe kota dari provlncie

Hoo

Lam. .

Sesoedahnja berdjalan teroes bebrapa poe- loe

Lie

djaoehnja, achir-achir ia orang telah sampe dan lantas berdjalan masoek Iredalem kdta Pok Liang Shla.

" Phe Talidjien'teroes sadja djalan menoe-

djoe keastananja.Gouverneur (Soen BoeGee Boen],' dimana Phe Hin jang soedah sampe leblh doeloe, sedeng doedoek menanti di moeka pintoe pekarangan, jang setelah meliat madjikannja daterig. dengen slqra lantas ma- djoelmenjamboet, teroes anter toeannjaber- djalan ~iasoek k'e dalem gedong.

--Sementara itoe-Phe Taijdjien lantas kasi prentah, soepaja Ma To Gwan dan LieIng Hoodiserahken kedalem pendjaqa'annja Phe Hoen Liong. Commendant dari barisan pen- .djaga~ kota. .

'P ada hari esoknja. Phe Taijdjien la ntas

913

trima'Tjap'ke\jesa~ati Sbe~

Boe

dari tangan~j.a seoranqambtenaarjartg mewakill ltoe dja.batcin.

Keltloedian

Plie'

Taijdjienlaloetrimakoen- djoenqannja sekel lan ambtenaar jang dareng membrivsla met' eptidllttja:sesoedah itoe maka

I

Phe'TaijdJien' poen' laloe bales menqoen- djoengi roemahnja\ ito sekalian ambrenaar.

Beqitoelah memangIsoedah oemoemnja adat istiadat jang moesti'dtdjalankerioleh sesoeatoe pembesar'janglbaroe dt benoeln, Peradatan msna telah dtdjalankensarnpe bebrapa h'a'd kemoedian. baroelah bisa selesih.

Kemoedian

rite

TaijCljien' 1~loe tetapken Lie Tjiet' Houw dan'Stanq Hum"

be~d,o~a

mendjadi Boe"Soen Pouw dengen mendapet

~elaran'LiokPien,dtwaditbken'ba ntoe oeroes seqala'pekerdja'an'di'dalem kantoornia. . , Pada soe stoe hart, Phe Soenboe Taijdjien laloevkasi preni'ah'so'epaj~l'perkaranja

Ma

To

Gwan-danILie Ing:JHoo'di serahken pada' pembesar pengadtlan (Giapsoe) t,oeari Lauw Gan ·P ien:

,Toean'ter5eboettelah ternjatahadaseoranq .pzmbesar jangbet-flat!'poeti bersi. se tasoed~h

terKenal·~mat bldjaksanadan amat setla'me- ngoeroes seqa la pekerdjaan negri, jal1g"m.e~ laenken barceselanqbrapa boelan sadjatelah di'arigkatkeataS'djaBatan"pangkat terseboet:

t

:

)

(19)

914

Pada itoe hart, sesoedahnja Giapsoe Lauw Gan Pien dapet trima soerat -titahnja Soen- boe Phe Taifdjien.maka'dengennadaberajal- aja l poela, ia lanras doedoek dl.dale m kan- toora nnja, lebih doeloe.ialantas aoeroeba wa Lie Iny Ho o da tenq .menqad ep,jang lanta~, dit~njaken bebrapa hal.jang berhqeboen c, dengen'so~rat peng<idoeannja ... , , ,'I ;

.;P e ngakoeann ja Lie 'l ng Hoo.ada ampir;

sero epasadjahoenjin jadengen ia poenja soerat. pengado ea n.jang seso ea toe nja .laloe ditjater.

oleh Hoe pembesar., . r ,>:

j'Dt .ito e koetika djoeqa,.lan tas ia.soeroe

bawa Ma To Gwan dateng .dihadepa nn ja.

Tida lama kemoedlan Ma To Gwan telah datenq .ber loe toar didepan medja toelisnja. itoe pernbesar, j<)n9 lantas 'sadja menanja begini;: ~: ', . ' . 'n, r. .',

, "A ngka u ini ada satoe

Tjoetk~edjien (o~~ng'

pertapa'an].tapi njata angkau tida,ad a .men- djaga, koeadjibanmoe I jang betoel .,-soedah

berseriket denge n kawanan orand djahat dan, rela h mengan iaja orang poenja djiw a,sedeng p'aling blakang kau soedah begitoe brani hen- dak melakoeken pemboenoean didalem itoe

roema h klenrenq. .

Sekarang akoe maoe,soepaja kau lantas menqa koe teroes terangda n tjer ita ken sesoe-:

'1'

915

" .•j;

. . I '

atoe hal j,:mg kau telah berboeat.denqensebe- toelnja". " ':, I '. ' I :

."Se ba b·Lie.Ing Hoo:maoe perqi menga-

doeken sa ja 'poenja -sa la satoe soba t baek.

itoe sebab maka saja:soedah-la ntas tanqkeo I padanja,'te roes kasi rnasoek-kedalemn ja itoe lo ntjeng besar ", ka ta MaToGwan:'..Sedeng Lie Tjiet Houw djoega "ada satoe bangsa t kepa la begaI.·jang ada bermoeso ea n keras dengen saja,itoe.se ba b makasa ja maoe:bikin pembalesan kepadanja", ', . ..Djoesta angkaI!" menjentakLauw'Gan Pien: .,.al~g kal' ini ada sato e pendjoesta jang brani mati betoel, Sedeng Lie' Tjlet Houw toch soeda bnla ta ada mendjadi pe- ngawe dari Soenboe:Taijdjten.Sekarang kau tiada 'pc rlo e menqobrol laen -Iaen perka ra hanja kau moesti lekas toetoerken sa d]a tenta ng segala perboeatanmoe sendirl, Hajo lekas tjerita dengen sebenern]a, djikaloe ka u tiada ingin merasai sakitnja hoekoemansiksa:

ja ng akoe nanti kepaksa djalanken., bila kau masi tecoes sa d ja memb andel ",

"Dalem hal apatah djoega jang Toalooija maoe soeroe saja toetoerken1".kata poela Ma To Gwan dengen poera-poera bodoh.

..Kau telah :berboeat apa di dalem Hoe roe mah Bto?" menanja itoe pembesar.

I

I

(20)

916

..Saja tida ada berboeat so::ato~ apa • saoetnja Ma To Gwan.

..Hajo goesoer ia keloear dan lantas kasi rangket delapan poeloe toenqket", demiki- anlah Lauw Gan Pien membri titah' pada sekalian oppas jang berdiri dideket sitae.'

t •

Prentah mana lantas djoega dilak~eken oleh doea oppas politie, jang laloe goesoe'[

Ma To Gwan keloear dari kantooran, teroes ditenqoeroepken diatas Djoebin.

ja~g

lantas

di sapoe dengen doea toengket' rottan gaoti berganti.

Setelah itoe hoekoeman siksa soedah habis didjalanken.'kombali Ma To Gwan dibawa masoek kedalem dan teroes dipaksa ber- loetoet poela dihadepannja itoe pembesar.. . ..Bagimana? Apa sekaranq djoeJa kau masi belon maoe tjerita dan mengakoe dengen sebenernja ten tang segala.perbceatanmoe?"

menanja poela Lauw Gan"Pien. . ..Taijdjien! dengen sesoenqjoenjalah me- mang saja dengen LIe Tjiet Houw adabermoe- soe'an sedari tempo doeloe'an". saoet Ma To Gwan:" dengen sebetoelnja saja.tida mengatahoei pada SoenboeTaijdjien. Tjoba seande saja taoe, soedah tentoe saja tida bsan!

berlakoe begitoe dan tida.nanti.bikin [toe pertjoba'an hendak memboenoeh".

·917

Lauw Gan Pien Iantas soeroe itoe -doea orang moendoer doeloe keloear.

Kemoedian itoe pembesar laloe membri titah, soepaja Ma To Gwan di tahan lebih doeloe dalem pendjara, sementara menoeng- floe sampe nanti soedah dibri poetoesan, sedeng Lie Ing Hoo di idzinken poelang Re roemahnja sendiri, apablla kemoedian soedab dapet panggilan, baroelah nanti: ia boleh dateng mengadep peela ,

'Dt itoe waktoe djoeq .. Lauw Gan Plen lantas kirim satoe soerat prentah pada kepala negri dari afdeeling Siang Hoe Kwan, dalein mana ada diminta soepaja Tiekwan sigta kirimken seorang bernama Thio Yauw Llan dateng mengadep pada pengadilan di iboe kota, boeat kasl' keteranqan atas bebrapa perkara kedjahatan, jang orang toedoe telah dilakoeken.olehnja.

Selang doea hari:kemoedlan, telah dltrima soerat balesan dari kepala aldecllnq Siang Hoe Kwan, dalemmanadikasitaoe, Bahoea Thio Yauw Ltan'telah pergi ke kota radja Peking,aken meniliki sanak familinja, semen- tara kapan nanti kombalt, itoelah masl belon bisa ditentoeken.

Lauw Gan.Pien lantas soesoelin soerat poela.janq-dikirim J dengen spoed sampe

I

(21)

9/08

doea tiga kali, tapi sla -slasadja.Thio Yauw Lia n masi djoega belon keliatan dateng me-

ngadep. " ,

Pada soea to e haridlwaktoepagi..djoestroe ada waktoenja. Giapsoe Lauw Gan Plen moesti dateng dl kantoornja Gouverneu r, aken kasi rapp ort sesoeatoe ,perkara jang te leh dloeroes olehnja, jalah menoeroet pe- latoeran pekerdja'an sebagimana jang soeda h ditetepken .

Tempo Lauw Gan Plen darenq, maka Phe Taijdjien lantas oendang ia masoekke dalem kamar toelisnja,jang sesoeda hnja beres membitjaraken laen -laen pekerdjan dienst, kemoedian PheTaijdjien laloe menanja begini;

"Inhing (kanda). tjara baqimanatah soe da h dl oeroes at as perkaranja itoe ke doeaorang, Lie Ing Ho0 dan Ma To Gwan? -Apa ta h kiranja Inhing so edah bisa kasi poetoesanr:

"hoe Ma To Gwan jang telah mendjadi orang pertapa'an , j~ng seha roesn ja moesn berlakoe soetji, tapi se ba liknja ia soeda h timboel itoe ingetan hati .janq tiada baek dan telah bermaksoed hendak djalanken pemboe noea n, maskipoen bener Hoe maksoe.d belon sa mpe dilakoeken, tapi to eh njata la po enja ingetan djah at soeda h te rlahir. maka dalem ini perkara ia tiada bisa dapetken

919

ke entengan", demikianlah Lauw Gan Pien

menjataken pertimbangannja: ..Terl eb ihpoela soeda h kenjata'an ia hendak memboenoe pa da Taijd jien dan Lie Tjie r Houw,koetika- sedeng bren ti menedoe di dalerniroeroemah

j ,

Bio lantaran sedeng toerocn'oedjan besar.. maka menoeroet ketetepann ja wet negri, Ma To Gwan tiada haroes dibri ampoen lagi dan moesti lantas dihoekoem mati de- ngen ditebas"',batang lehernja, sementaraI kepalanja moesti tergantoeng di tempat oe- moem, aken dikasi 'oendjoek pada oranq onnjak sebagitjonto atawa toeladan, soepa ja ora ng bisa "merasa djeri aken melakoeken kedjahatan jang sematjem itoe. Sekarang melaenken tinggal Thio Yauw Lian sendtri masi belon datenq mengadep, maski soedah bebrapa kali saja telah kirim soerat prentah pada kepala afdeeling Siang Hoe

K

wan. tapi selaloe dibalcs: Bahoea Thto Yauw Lian telah perg i ke kota radja dan bel onketaoean kapan poelanqnja ",

Setelah Phe 'I'aijdjien soedah mendenger keteranganrija Hoe pembesar "penqadilan.

maka ia lanta s berkata begini:

..[a, akoe poen telah mengataoei terang kaloe Hoe Thlo Yauw Lian'ada seorang jang telah mela nggar wet negri. Me mang

1 1 1

I.

(22)

9201 921

. .

Harga se-toe djilid tebel f 1.50.

• •_ . - ~•_:.__ ~-0 ' . , , .. ,

Kemoedian bersama-sama-Lie Tliet Houw ,.ng djalan meng!~o~ti cli sebla blakang. ia orang laloe. berdjalan keloear dart pintoe blakanq..reroes."menoedjoe kedjoeroesan kampoen ,.Ngo Lie .T j w an, fang pernanja memang tiada sebrapa djaoe dartsitoe, maka tiada .selanq sebrapa.lama. iaorang poen soedah sampe clidepan kampoenq terseboet,

S'oedah .terblt =====

.1;: "'I)"'".' , . ,.,1

=====

'" l. 1"\

'

_...

Boekoe

,

tj~rita:

.. '.. 'I'.

....:

...

,.

....

..

"PENGAR~~H NJ .A OEANG"

L \-,t.ATAW A: :" ~'

J80E .JANG TERKOETOEK

Ia ada,kenal baek pada.itoe Ma To G''1an dan.

~jpega

kabarnj ia ada blkin-perhoe-

boengan·roesia dengen Tiekwan dan

Tieh~e dt -

sana. Sekaranq, baeklah In~ingJ b~leli p(lelsng'sadja lebih doeloe, akoe sendiri jang nantt. atoer baqimana- baeknja aken-blkin beees ini·perkara".

Sesoedahnjaminoe bebrapa tji gkir·Thee.

kemoedian Lauw Gan Plen-lantas pamitan dan,teroes berdjalan poelang\ke tempat tinq- galnjs'sendiri.

Setelah Lauw-Gan.',Pien soedah, berlaloe pergi maka Phe.Taijdjien.lantas p'anggil'Lie Tjiet·Houw datanq..menqadep. pads siapa i~.t.lalltas-berkata beg\ni: .

"Lie Tjhonqsoei! sllahkenlah kau pergi salin..pakean, akerr-sama -sama;akoe pergi koendjoengken kampoeng.,Ngo Lie Tjwan.: kerna.akoe ingin.menja ta keni.se ndin . orang matjem.. apatahi- adanjaeThio,'Yauw Lian itoe.?kemoedtan-baroerkita-·na nti oeroes per-

karanja". ,

Lie Tjiet Houw.la ntas-pergi berdandan.

sementara.P he Talidjien poen laloe -maso ek: ke dalem kamarnja sendlel, sesa'at-kemoedian ia.•.tela hvkeloea r- kombali. dengen soedah berpakean menjamar» sebagi ·toekang P6k· Kwa:(A hlinoe djoem).,.

.

.

. .

",. ~ " "'"~ . I. . ;.

I

I

(23)

... ".

11

I

I, 923

Tlada lama kemoedian, ia telah sampe di depansatoeroemah gedong besar,jang sanget l~eas' tanah pekaranqannja.:D: depanpintoc

p~ kar~ngan:

"dJ.sebla kiri dan kanannja dja-

lana n ada ceraidI doea bari san : poehoen besar-besar jar.g gompiok daonnja hfngga

I; " .

membik:n sanget tedoenja djalanandl moeka ,itoe pin toe.

. Phe Taijdjien lantas keloearken ia poen]a T'ekpa n (terbtkin dari Bamboe, jangbisa ,diboenjiken,kasi denqer soeara :.T il'lg tonq, ting tong" aken r:emb~i'tarida pada oranq pendozd ock . bahoea ia ada sat oe Khwamea Sian ). Sambil ~erdjalan perlahan -lahan; Phe Taijdjien laloe memboenjiken'itoe Tiekpan. Tap'j I:c~n, seb rapa .djaoenja ia 'berdja la n, Phe T<l:;c'jien soedah lantas balikin 'po ela

~adannjJ berd jalan Iiwa'tin kombali pintoe pekarailgan.'dari itoe roemah gedong besar

jang terreroet diatas. "

Serelah, soeda h berdialan boelak'- balik bebrapa 1a:'jdt depan itoe pintoepekarangan.

sekoenjoe ng- koenjoenq dari sebla dalem ada kelia tan lerdjalan keloear seoranq <Ielakl .moeda, ;.:::og berpakean badjoe warna aboe aboe dan penqawakan badannja ada sedenqan sad ja .:teroes tinqqal berdiri di moeka pintoe sambil menc awasinpadaitoe Khw ameaSlan

, ,

.. j"

i '

, " , , ' " XXXIV.

... .Lantaran maloe,

Lie,

Tji.e~:Hauw , , tantas melariken dirl,.' . ';: ... '":

" .

" . ,"

-.'

. :relDP,oi ··:nao~

"berdjalan masozk ke'dalern

itoe ka~l?"oeng:~~.ka' ·PheTaijdj:en

talb'e

ber- . paltnq.,rI!~m,andeng

Li.t{

Tjiet Houw sambil berkata begini ~' o' ' . . ," , ,

"Lie Tjhongsoe! kau boleh djalan mem- boetoeti dari kedjaoean sadja, tida oesaber- koempoel sama-samadl soeatoetempatdangen akoe" ,

"Tai;djienmoesti awas betoel meliatsaratan gelagat", kat a Lie Tjiet Houw .Jiaroesber- .Iiati-hati.djanya n.·sampe-kena tertjebak oleh

orang djahat " , '-'" "--.- .

': Phe.T ai,idj!eR lantas berdjalan masoek ke

dalem 'itoe kampoenq, sementara Lie Tjiet , Houw ada berdjajan-perlah~-Iahan disebla blakang.jang kira-kira terpis~hs~poel~edepa lebih djaoehnja dari Phe Taijdjien.

.i It'oe kampo enq keliatannjaada besardjoega.

dimana ada berd iri kira-kira lebih dari doea

, :-ratoes reemahnja pendoedoek negri.

Sigra djoega Phe Taijdjiensoedah berdjalan sampe di soe a toe djalanan jang bertjaqak- maka sesoedahnja berpalinq meliat ke kiri kanan, kemoedian Taijdjien lantas berdjalan teroes menoedjoe ke djoeroesan wetan.

(24)

924

tetiron, kemoedian ia':i~nt~smenanja begini : ..Het. .Sinshe ! apatah ,kiranja kau bisa mengartiken djoega"tentang"adanja im'pian1"

;~Ja: 'a~oe bisa djoeqa",saoetnja PHe Taij-

djien atawa KhwameSian tetiron: ·:.Sia pa tah jang hendak pariggil'padakoe1" :" ... ~

'f..Saja sendiri", saoetnja itoe orang: .;dan , saja ada bernama'Thio'T jien Tiong, Saja poenja madjikan ThioToaija hendak.oendang pad a Sinshe, boeat .toelcenq, menerangken tenranq:keada'annja 'iapoenjasoeatoeimpian.

Kaloe kau poenja artien ada tjotjok betoel, pastilah'kau nanti dapet bajaran jang tjoekoep banjaknja, Nah, marilah.toeroet saja masoek

ke dalem". '

, Phe Taijdjien lantas manggoeti kepala teroes djalan menqikoeti di s~la blakaognja ltoe oranq.ja ng teroes.'~aMa berdjalan .masoek ke dalem itoe roemah gedong besar.

Sigra 'djoeqa iaorang soedab masoek ke dalem kamar pertenqahan, jarig ada dihijasken sanget Indah, dldalem maoa ada terpasang satoe medja Pat Sian To. deogen bebrapa korsi Hak Soe le, disitoe ada keliatan .ber- doedoek seorang lelaki, jangkira-kira soedah beroesla lebih..koerang 40 taon, ada ber-

,t

pakean badjoe jang terbikin dari kaen soetra, sedenq.paras moekanja Itoe oranq ada begi-

925

toe poetjet. hingga keada'annja sebagi orang jang sedeng menanggoeng penjakit., Di atas media t~rseboet. ada terletak atoe Hoentjwee (pipa tembakoTjin~) bersama satoe tempat bako jang terbikin'dari.ba toe Giok di saloet emas.

Tempo soedah dateng di hadepannia itoe orang. maka Phe Taijdjien lantas menqanqkat kedoea tangan ' ngtjhioe selakoe membri

hbt'lnat seraja ka . _ .

..Tjhungtjoe! saja datenghatoerken horniat

pada kau".· ' . ' .

. . hoe'oranq tinggal berdoedoek diajn seperti patoenq, maski sedikit 'poen ia tida, ada menggeraki badannja dan dengen .zonder membales hormat, lantas sadja .ia berkata

begini: . .

. ~.SinsNe! silahkenlah kau doedoek disitoe.

Akoe perloe menanjaken soeatoe:hal pada- moe, jang akoe harep kau nanti bisa membri natsehat dan keteranqan jang berqoena bagi

dirikoe". . •

..Bagimanatah adanja Tjhungtjoe poenja impian ttoe", menaoja poela Phe Taijdjien

..Tadi malem akoe menqimp], seperti diri- koe telah kedjeblos masoek didalem loempoer, hi~gga djadi kependem, dan akoe tiada bisa berbangkit poela", kata itoe oranq : ..Sedeng

11

(25)

926

akoe lagi kelabakan di dalem loempoer, se- taoe baqimana, dengen mendadak lantas keliatan dateng saekor Matjan, jang teroes menoebroek dan gigit padakoe, hingga akoe merasa amat kesakitan dan sekedjeban.itoe djoega akoe lantas tersedar, sedenq. sekoe- djoer anggota badankoe telah keloear kerinqet. Moelai dari itoe waktoe, akoe lantas dapet pengrasahan sanget tiada enak, djoestroe akoe memang telah berniat hendak mentjari seorang jang menqarti. boeat toeloeng me- nerangken apa maksoednja itoe impian jang sanget menakoeti?"

, ..Itoe impian ada sanget tiada baek", kata Phe Taijdjien: "badan kedjeblos.didalem [oempoer dan lantas diterkem oleh. saeko, Matjar, itoelah artinja toean bakaJ dapet perkara politie dan sala -sala toean blsa di masoeki kedalem pendjara. Maka haroeslah toean maoe berdjaga dengen ati-atl".

Adapoen Thio Yauw Lian itoe memang ada mempoenjai sematjem penjakit di dalem hatinja, kerna sedari doeloean ia telah soeroe orang hawa lari soedara dan istrinja Lie Ing Hoo, denqen maksoed boeat poeasken napsoe hatinja, tapi 'tlada kira itoe doea orang prempoean ada berhati ama t·-soetj l dan poeti bersih, jang boekan sadja iaorang

"

.

" '

927

so eda h tiada maoe toeroeti Thio Yauw Lian poenja kehendak .bina ta ng , malah sebaliknja iaorang soedah hadjar-Thio Yauw Llande- ngen tjamboek, hingga mendapet bebrapa loeka dalem anggota badannja, kemoedlan dart sebab merasa tiada bisa lolosken diri dari tawanan itoe manoesia boeas dan koeatir

'd irin ja•kena dlaniajah,maka sebelonnja Thio

Yauw Lian bisa berboeat apa-apa lebih djaoe,·ito e doea prempoean jang soetjl soedah

;lantas gantoengken dirinja maslng-masing

·sehinggamendjadl matinja. Sedari Itoe waktoe

-T hio,Yauw Lian lantas mendapet sematjem

penjakit aneh. jaitoe selaloe hatinja ada rnerasa binqoenq dan ketakoetan, kadang

·J<adang ia tinggal berdiri ben gong sampe bcbrapa sa'at lamanja. Lebih doeloe ia dapet

'den~er orang tjerita, kaloe Lie Ing Hoo

-,hendak perqi.ke kota.radja boeat adoehken

ten tang perboeatannia, tapi sesampenja di tengah djalan, ia telah kena ditanqkep oleh .

·Ma To Gwan pendjaga roemah klentenq Goan Tong Koan, jang telah toetoep Lie Ing,Hoo di dalemnja satoe lontjeng besar, maka ia (Thio Yauw Lian) poen telah trima soerat dari Ma To Gwan jang mewartaken ten tang itoe hal, dan ia lantas balesin soerat dalem mana ia soeroe Ma To Gwan sigra

I I

(26)

., l

928

. ',,1

B.ikin

habls

sadja djiwanja Lie Ing

Hoo

it6e. Blakangan ia"dapet kabar, kaloe Gou- vemeur jang haroe ~ia~gkat.·telah tangkep Ma To Gwan dan toeloengin Lie Ing Hoo sampe hisa keloear denqen masi idoep dari Itoe lontjenq besarv-sekaranq Ma To Gwan soedah dikasi masoek dalem. pendjara dan Seiieng dipriksa perkaranjaoleh Glapsoe Lauw

Gan

Pten. Sampepadaitoe han,Thio Yauw Lian dapet'itoe"impian djelek jang sanget me~akoetl,lantaran apa hingga pikiran hatinja djadi semingkin bertambah bin'goeng dan tida keroean' rasanja..'Djoestroe itoe waktoe, ia dapet denger

perbilan~j'an~ja.

ltoe Khwamea

Slan, j~ng.:mt l1era ngken bahoea impiannja itoe ada'sanqet-' tida baek..serta dikoeatlr bisa dapet perkarafpdlitle~dan achlrnja bisa dimasoeki ke dalem-pendja ra , setelah soedah 'meridengerperkata'annjasiSinshe,maka Thio Yauw 'Llan'djadi"merasa !anget terkedjoet.

sesoedah tinggal berdlam sekoetlka lamanja.

kemoedian ia'lantas menanja begini:

...Slnshe l siapatah adanja ka.upoenjana~~?

.dan atsal dari mana?

....Saja bernama Siep'Tou~ Sam", saoetnja Phe Taijdjlen : ..atsal pendoedoek dari kota radja Peking": .,

..Soedah braps lamanja kau telah dateng

.

~

.

,'. ;.;. . ",'929

dhsiniY' tanja poela.

.r,~i~ . y~~ \~. l~~an.~

,',

..Klra-klra baroe selang setengah bo~lan sadia".' -saoetnja,poela Phe<Kong.

,.,Sa ja 'mace.minta Sinshe toeloenqetoelis- ken.satoe pasang Moei"Lian.. akoe.harep Smshe tlda menampik".,·ka ta.poela...Thio Yauw Lian. ' . .I" "I r, ;

...Tapi Thjungtjoe. saja poenja,toelisanada djelek sekali. koeatir nanti di-tertawal oleh Tjhunqtjoe" , kata poela Phe Taijdjien.)' . ., ..Ach, Sinshe djanqanbeqitoeSeed]i".kata poela Thio Yauw Lian, [anq'-Iantas. soeroe seora nq-boedjanqnjapergi mengambilp::abot toelis .bersama bcbrapa,lembar kertas-mera h janq-lebari'·semoea lan tas di tare dictas medja. I '" ,, ' . .:.'

. ~i 'Jo~djang. laloe qosokln Bak dan,taro satoe ~Ptet besar dihadepannja .Phe :T ai;- djien.,· q' .

.

. .,.. ..~

.

..

.

'

Thio Yauw Lian senqadja -soeroe ·I.toe Khwamea Stan toeloeng menoelisken Moe.

Lian, seba b Iamaoe menjataken baqimana matjem adanja :toelisan dari itoe Sinshe.

soepa ja kemoedian ia nanti bisa dapet.me- ngataoei teranq siapa adanjadia itoe ?Kerna Thio .Ya uw Lian soedah dapet penqrasahan tiada enak can telah mendoega kaloein itoe boeka nnja aca Khwamea Sian sew adja rn ja.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :