Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode

Bestede uren in verslagperiode Bestede uren totaal

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal

1.4 Lopende procedures 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurders van failliet is de oorzaak van het faillissement voornamelijk gelegen in de bouwcrisis. De bestuurders gaven aan dat het jaar 2011 een financieel slecht jaar was voor de bouw, alsook voor failliet. Vervolgens zou er in 2012 tot en met 2015 sprake zijn geweest van een stijgende lijn. De weersomstandigheden van het jaar 2016 waren volgens de bestuurders erg slecht vanwege de vele regenval. Voorts zou er per 1 december 2016 een werknemer bij failliet zijn vertrokken met een aantal lopende projecten. Een en ander gecombineerd met (1) de omstandigheid dat de bank geen bankgaranties meer wilde verstrekken voor nieuwe projecten en (2) tegenvallende resultaten op de lopende projecten waardoor een liquiditeitskrapte ontstond, zagen de (middellijk) bestuurders zich naar hun zeggen genoodzaakt het faillissement aan te vragen.

De curator heeft de gestelde oorzaken van het faillissement in onderzoek.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000011870:F001 21-03-2017

mr. C. Schollen

Curator: mr. R.F.W. van Seumeren

(2)

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

4

2.3 Datum ontslagaanzegging 2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Per datum faillissement beschikte failliet over de navolgende bedrijfsmiddelen:

- kantoorinventaris - Mercedes Sprinter (2x) - aanhanger, tandemasser (2x) - trilplaten

- rijplaten

- verkeersborden - schragen - knipmachines

- overige gereedschappen - beperkte voorraad stenen/tegels

Inmiddels heeft de curator overeenstemming bereikt ter zake de verkoop en overdracht van voornoemde activa. De activa is middels een overeenkomst d.d. 7 april jl. verkocht en overgedragen aan een door de heer Smulders van T en G Groep B.V. te Schijndel nieuw opgerichte vennootschap, Heesakkers Infra B.V. De koopsom voor de activa is ontvangen op de boedelrekening.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

(3)

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Failliet beschikte per datum faillissement slechts over een zeer beperkte voorraad materialen.

De voorraad bestond met name uit een aantal klinkers. Deze voorraad is bij overeenkomst d.d.

7 april jl. verkocht en overgedragen aan Heesakkers Infra B.V voornoemd.

Failliet beschikte had daarnaast per datum faillissement nog een achttal projecten in portefeuille. Het onderhanden werk van failliet is eveneens bij overeenkomst d.d. 7 april jl.

overgedragen aan Heesakkers Infra B.V.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Curator heeft is met de pandhouder een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving

Goodwill: € 18.000,00 Handelsnaam: € 2.000,00

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 20.000,00

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

Curator is met de pandhouder een boedelbijdrage van 20% overeengekomen over de na GDWXPIDLOOLVVHPHQWJHwQFDVVHHUGHGHELWHXUHQ

4.4 Werkzaamheden - incasso debiteuren

(4)

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Failliet bankierde bij de ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"). Middels de indieningsbrief d.d.

29 maart jl. heeft ABN AMRO Bank N.V. haar vordering in het faillissement ingediend. Blijkens de brief van ABN AMRO staat er uit hoofde van een verstrekt rekeningcourant krediet een bedrag van € 61.979,77 open exclusief rente en kosten. Ter zekerheid van terugbetaling van dit krediet, heeft failliet diverse zekerheden verstrekt. De zekerheden van ABN AMRO zouden bestaan uit een pandrecht op de voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen. Voorts zou ABN AMRO nog een pandrecht hebben op de transportmiddelen van failliet. Dit heeft de curator nog in onderzoek.

Naast voornoemde vordering op failliet zou de ABN AMRO nog een bankgarantie ter waarde van € 11.614,20 hebben afgegeven. De stukken ter zake deze bankgarantie heeft de curator nog niet van ABN AMRO ontvangen.

5.2 Leasecontracten

Failliet leasede een tweetal voertuigen, te weten een Toyota Auris en Volkswagen Transporter.

Beide leaseovereenkomsten zijn in het kader van het tijdelijk voortzetten van de activiteiten van failliet gecontinueerd tot 1 mei 2017.

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor.

5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Retentierechten

5.8 Reclamerechten 5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden 6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

De verwachte netto opbrengst (nog te ontvangen bedragen minus kosten afronden werken) zal circa € 65.000,00 bedragen. De exacte opbrengst zal afhankelijk zijn van de definitieve kosten ter afronding van de beide werken.

(5)

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

10% voorraden, inventaris en transportmiddelen

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen 7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen - salaris curator P.M.

- huur over opzegtermijn loods te schijndel € 1.115,83 - slotenmaker € 177,01

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft tot dusver een preferente vordering ingediend van € 40,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV 8.4 Andere pref. crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures

(6)

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 10.2 Plan van aanpak

Onderzoek:

- boekhoudplicht - onbehoorlijk bestuur - paulianeus handelen

- pandrecht transportmiddelen - crediteurenposities

- afronden werkzaamheden projecten - incasso (boedel)debiteuren

10.3 Indiening volgend verslag 10.4 Werkzaamheden

Onderzoek:

- boekhoudplicht - onbehoorlijk bestuur - paulianeus handelen

- pandrecht transportmiddelen - crediteurenposities

- afronden werkzaamheden projecten - incasso (boedel)debiteuren

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :