Brinkhof 109, 1065 BD, Amsterdam. Vital: Beheer: C/13/15/382 F C/13/15/381 F. 15 september Mr. N.M.K. Damen. Mr. W.F.

Hele tekst

(1)

Hncker

aduocat,en

GECONSOLIDEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET

Nummer: 1 Datum: 12 oktober 2015

Gegevens ondernemingen 1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vital Seniors Groep B.V. (hierna: "Vital"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59006633, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: Bakhuizen van den Brinkhof 109, 1065 BD, Amsterdam.

Faillissementsnummers

Datum uitspraak Curator

Rechter-commissaris

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. Kuiper Beheer B.V. (hierna: "Beheer"), handelend onder de namen JohnKuiper Advies, Organisatie & Strategie ell The Ludvika Art Connection, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34198609, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: Bakhuizen van den Brinkhof 109,

1065 BD, Amsterdam.

Vital: C/13/15/382 F Beheer: C/13/15/381 F 15 september 2015

Mr. N.M.K. Damen Mr. W.F. Korthals Altes

Activiteiten onderneming Vital: "Advies- ell uitvoeringsorganisatie voor senioren op het gebied van Ievensbestendig wonen, de woonomgeving, het woon-ell Ieefcomfort ell welbevinden".

Beheer: "Adviesbureau op gebied van management ell bedrijfs- voering".

Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie:

Vital: 1 Beheer: 2

Verslagperiode

Bestede uren in verslagperiode

Bestede uren totaal

15 september 2015 tot 12 oktober 2015 Vital: 8 uur ell 30 minuten

?. 4 uur ell 42 minuten Vital: 8 uur ell 30 minuten

(2)

Hneker

aduocat,en

'?. 4 uur ell 42 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie ell organisatie Vital:

Vital is op 14 oktober 2013 opgericht. Sinds de datum van oprichting was de heer J. Kuiper enig aandeelhouder ell bestuurder. De heer Kuiper is op 8 augustus 2015 overleden.

B??.

1.2 Winst ell verlies

Beheer is op 26 november 2003 opgericht. Sinds de datum van oprichting was de heer J. Kuiper enig aandeelhouder ell bestuurder. De heer Kuiper is op 8 augustus 2015 overleden.

Vital:

Geen resultaten bekend.

Beheer:

Jaarrapport 2011: resultaat na belastingen € 17.625 (winst) Jaarrapport 2010: resultaat na belastingen € 5.357 (winst) De belastingdienst heeft mu bericht dat op basis van ingediende aangiftes danwel opgelegde aanslagen de volgende resultaten zijn behaald door Beheer:

2011: winst € 23.043 2012: verlies € 32.977 2013: verlies € 119.986 2014: verlies € 18.730

1.3 Balanstotaal Vital:

Geen resultaten bekend.

Beheer:

Jaarrapport 2011: € 23.206 Jaarrekening 2010: € 131.318 Belastingaangifte 2014: € 22.175

1.4 Lopende procedures Vital is als gedaagde betrokken bij een civiele procedure bij de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam. Eiseres, De Wolven B.V., maakt aanspraak op betaling in verband met door haar verrichte werkzaamheden ell verleende diensten. Vital betwist de verschuldigdheid van diverse bedragen. De comparitie van partijen -die gepland stond voor s oktober 2015- heeft vanwege het faillissement van Vital geen doorgang gevonden. Eiseres heeft haar vordering bij curator ingediend. De rechtbank heeft de procedure inmiddels geschorst.

2

(3)

1.5 Verzekeringen

Hneher

aduocat,en

Eventuele bestaande verzekeringsovereenkomsten waarvan voortzetting met Ianger noodzakelijk is, zullen - voor zover nog nodig - worden beMindigd.

1.6 Huur De bedrijfsactiviteiten van Vital ell Beheer vonden plaats vanuit het woonhuis van de bestuurder. Er zijn geen huurovereen- komsten door Vital of Beheer tot stand gebracht.

1.7 0orzaak faillissement Over de oorzaak van het faillissement hebben de erven van

bestuurder Kuiper het volgende verklaard. In verband met ziekte van bestuurder hebben de bedrijfsactiviteiten van Beheer in 2011 Iangdurig stilgelegen. Nadat bestuurder hersteld Ieek, is in 2013 Vital opgericht doch vrij snel daarna keerde de ziekte terug. De werkzaamheden van zowel Vital als Beheer werden door bestuurder ge'rnitieerd ell uitgevoerd. Door ziekte kon de heer Kuiper zijn adviespraktijk met draaiende kan houden ell kwamen er geen nieuwe opdrachten binnen. Op 8 augustus 2015 is de heer Kuiper overleden. De erven, die met bij de bedrijfsvoering waren betrokken ell evenmin daarvan op de hoogte waren, hebben getracht de vennootschappen af te wikkelen. Vanwege de aangetroffen openstaande schulden is het faillissement van beide vennootschappen aangevraagd ell uitgesproken.

2. Personeel In tegenstelling tot hetgeen bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd, waren er geen werknemers in Ioondienst bij

Beheer of Vital. De werkzaamheden werden door bestuurder

Kuiper uitgevoerd. Tot op heden hebben zich geen werknemers bij mu gemeld. Het UWV heeft evenmin melding gemaakt van eventueel nog in dienst zijnde werknemers.

3. Activa

Onroerende zaken Niet van toepassing.

Bedriifsmiddelen Uit de belastingaangifte 2014 van Beheer Ieid ik af dat de fiscale boekwaarde van de materiMle vaste activa € 1.316,= bedroeg.

De bedrijfsactiviteiten van Beheer ell Vital vonden plaats vanuit het woonhuis van bestuurder. Gelet op de aard ell omvang van de bedrijfsactiviteiten komt het mu met onaannemelijk voor dat de bedrijfsmiddelen, indien al aanwezig, een zeer beperkte waarde vertegenwoordigen.

Voorraden / onderhanden werk Door ziekte van de heer Kuiper zijn de bedrijfsactiviteiten van beide vennootschappen al enige tijd gestaakt ell zijn er geen Iopende opdrachten. Gelet op de aard van de bedrijfsactiviteiten (voornamelijk advisering) is van voorraden geen sprake.

(4)

Hneker

aduocat,en

Andere activa In de van de erven van bestuurder ontvangen stukken heb ik geen informatie met betrekking tot andere activa aangetroffen.

Uit de belastingaangifte 2014 van Beheer blijkt evenmin van

andere activa.

De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft mu desgevraagd bericht dat er geen kentekens op naam van Vital of Beheer geregistreerd zijn (geweest).

4.

4.1 4.2 4.3

Debiteuren

Omvang debiteuren Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden

In de van de erven van bestuurder ontvangen stukken heb ik geen informatie met betrekking tot openstaande debiteuren aangetroffen.

Tot op heden: geen.

Tot op heden: geen.

Gesprek erven, overdracht administratie.

s.

5.1

5.2

5.3

5.4 5.5 5.6

5.7

Bank / zekerheden Vordering van bank(en) / tegoed bij bank(en)

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

Separatistenpositie Boedelbijdragen Eigendomsvoorbehoud

Reclamerechten

Zowel Vital als Beheer houden rekening aan bij ING Bank N.V.

Volgens opgave van ING Bank bedroegen de saldi per datum faillissement:

Vital: betaalrekening: tegoed € 959,76

Beheer: betaalrekeningen (tekort: € 16,55 ell tegoed: € 33,75) tegoed na verrekening: € 17,20

De tegoeden zijn inmiddels overgeboekt naar de faillissements- rekeningen.

Uit de van de erven van bestuurder ontvangen stukken heb ik geen informatie met betrekking tot door Vital of Beheer afgesloten leasecontracten aangetroffen. Evenmin hebben zich crediteuren gemeld met een vordering uit hoofde van een nog Iopend Ieasecontract.

ING Bank N.V. heeft geen melding gemaakt van aan haar verstrekte zekerheden.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Tot op heden hebben zich geen crediteuren bij mu gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

Tot op heden is met gebleken van reclamerechten.

4

(5)

5.8 Retentierecht

HOcker

aduocajen

Tot op heden is met gebleken van retentierecht.

Werkzaamheden Onderzoek stukken.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten Vanwege ziekte ell het overlijden van de bestuurder vinden er al geruime tijd geen bedrijfsactiviteiten plaats.

Doorstart Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht De administratie van Vital ell Beheer is met volledig bijgewerkt.

Door de erven is verklaard dat een deel van de administratie zich bij de boekhouder bevindt. Een ander deel is door de erven aan mu overgedragen. Het meest recente deel van de administratie zou zich hebben bevonden op de Iaptop van de heer Kuiper, welke is gecrasht. De erven hebben de laptop inmiddels aan mu overgedragen zodat ik kan Iaten nagaan of er nog gegevens te traceren zijn. Zodra de administratie compleet is, zal ik deze alsmede de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader onderzoeken.

7.2 Depot jaarrekeningen Vital:

Volgens opgave van de Kamer van Koophandel zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd. Volgens de akte van oprichting

van 14 oktober 2013 eindigt het eerste boekjaar op

31 december 2013.

?.

Volgens opgave van de Kamer van Koophandel is de jaar- rekening over het boekjaar 2011 op 17 juni 2013 gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

7.4 Stortingsverpl. aandelen

De vennootschappen kunnen worden aangemerkt als een kleine onderneming volgens artikel 2:396 Burgerlijk Wetboek.

Derhalve zijn de vennootschappen vrijgesteld van accountants-

controle.

Vital:

Volgens de oprichtingsakte zijn de geplaatste aandelen door de oprichter, de heer J. Kuiper, volgestort in geld.

Beheer:

Volgens de oprichtingsakte zijn 900 aandelen van elk € 100,- volgestort.

7.5 0nbehoorlijk bestuur In verband met het overlijden van de heer Kuiper is het voor de boedel met opportuun een uitgebreid onderzoek naar

(6)

Hneher

aduocat,en

7.6 Paulianeus handelen

Werkzaamheden

onbehoorlijk bestuur te verrichten.

Zie 7.1. Na inventarisatie ell bestudering van de door mu ontvangen stukken, zal ik een aanvang kunnen maken met het onderzoek naar paulianeus handelen. In verband met het overlijden van de bestuurder zal het onderzoek beperkte van omvang zijn.

Onderzoek ell inventarisatie diverse stukken ell administratie, correspondentie erven.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus 8.3 Pref. vord. van UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente cred.

8.6 Bedrag concurrente cred.

8.7 Wijze van afwikkeling

Werkzaamheden

Volgens de bij de aanvraag tot faillietverklaring overgelegde overzichten bedraagt de schuldenlast van de vennootschappen:

Vital: € 19.633,94 Beheer: € 9.356,29

Salaris curator p.m.

Publicatiekosten/griffierechten p.m.

Inmiddels aangemeld: Beheer: € 25.599

Vanwege het feit dat er een werknemers in Ioondienst waren verwacht ik geen vorderingen van het UWV.

Tot op heden: geen

Vital: 4

?: 2 Vital: € 8.989,76 Beheer: € 7.368,07

Aan het volgende verslag zullen overzichten worden gehecht van de ingediende vorderingen.

Het ziet er vooralsnog met naar uit dat te zijner tijd een uitkering aan de concurrente crediteuren gedaan zal kunnen worden.

Correspondentie ell telefonisch contact met crediteuren, het administreren van vorderingen.

9. Procedures Er zijn door mu tot op heden geen procedures aanhangig gemaakt.

10. Overig

10.1 Saldo boedelrekening(en) Vital: € 17,20 Beheer: € 959,76

6

(7)

Hneher

aduocat,en

10.2 Termijn afwikkeling faill.

10.3 Plan van aanpak

10.4 Indiening volgend verslag

Werkzaamheden

?

N.M.K. Damen, curator

Nog met bekend.

Onderzoek administratie, het (verder) in kaart brengen van de schuldenlast, onderzoek naar de oorzaken van het faillissement ell (beperkt) rechtmatigheidsonderzoek.

Half januari 2016.

Bespreking ell telefonisch contact erven bestuurder, verslag- Iegging.

BIJLAGEN

- Tussentijdse financiele verslagen Vital ell Beheer - Tijdregistraties verslagtermijn Vital ell Beheer

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :