Nummer: 5. Datum: 26 november GECONSOLIDEERD - Gegevens onderneming :

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAGFAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:Nummer: 5 Nummer:Nummer: 5 5 5 Datum: Datum: Datum: 2Datum: 2262666 november 2013 november 2013 november 2013 november 2013 -

--

- GECONSOLIDEERD GECONSOLIDEERD GECONSOLIDEERD - GECONSOLIDEERD ---

Gegevens onderneming :

1) De besloten vennootschap B.S.P. GROEP B.S.P. GROEP B.S.P. GROEP B.S.P. GROEP B.V.B.V.B.V.B.V. (h.o.d.n. BSP BSP BSP BOUWBSP BOUWBOUW, BSP BOUW BSP BSP OFFICEBSP OFFICEOFFICE, BSP TECHNIEKOFFICE BSP TECHNIEKBSP TECHNIEK, BSP TECHNIEK BSP TELECOM

BSP TELECOMBSP TELECOM

BSP TELECOM, BSP ICTBSP ICTBSP ICT, BSP INZETBSP ICT BSP INZETBSP INZETBSP INZET, BSP NEDWERBSP NEDWERBSP NEDWERKTBSP NEDWERKTKT en BSP INDUSTRIE & INFRAKT BSP INDUSTRIE & INFRABSP INDUSTRIE & INFRA, statutair BSP INDUSTRIE & INFRA

gevestigd te Seychellen, statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk gevestigd aan het adres Francis Rachel Street Sui 1ste Floor O, Victoria Mahé Seychellen en/of Pelmolenlaan 5 (3447 GW) te Woerden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden- Nederland onder dossiernummer 53471598 (hierna: “BSP GroepBSP GroepBSP GroepBSP Groep”).

2) De besloten vennootschap B.S.P. Techniek B.S.P. Techniek B.S.P. Techniek B.S.P. Techniek B.V.B.V.B.V., voorheen handelend onder de namen B.V.

B.S.P.

B.S.P. B.S.P.

B.S.P. BOUWBOUWBOUW, B.S.P. BOUW B.S.P. B.S.P. OFFICEB.S.P. OFFICEOFFICEOFFICE, BBBB....SSSS....PPPP.... TEL TEL TEL TELECOMECOMECOM, BECOM BBB....SSS....PSPPP.... SALESSALESSALESSALES, BBBB....SSS....PSPP.... RECLAMEP RECLAMERECLAME, RECLAME VAN NUISSENBURG DETACHERING

VAN NUISSENBURG DETACHERINGVAN NUISSENBURG DETACHERING

VAN NUISSENBURG DETACHERING, NOOITEOUD INDERECLAMENOOITEOUD INDERECLAMENOOITEOUD INDERECLAMENOOITEOUD INDERECLAME en KT FLEXKT FLEXKT FLEXKT FLEX, statutair gevestigd te Nieuwegein, feitelijk gevestigd aan het adres Floridadreef 102 (3565 AM) te Utrecht,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder dossiernummer 30182367 (hierna: “BSP TechniekBSP TechniekBSP Techniek”). BSP Techniek

Onderhavig verslag betreft een geconsolideerd verslag. In de beantwoording wordt afzonderlijk ingegaan op BSP Groep (1) en BSP Techniek (2). Indien ten aanzien van een punt een enkel antwoord is opgenomen, dan is dat antwoord van toepassing in beide faillissementen.

Faillissementsnummer : 1) 16/12/541 F 2) 16/12/594 F

Datum uitspraak : 1) 18 september 2012

2) 2 oktober 2012

Curator : mr. F.B. Bosvelt

R-C : mr. M.H.F. van Vugt

Activiteiten ondernemingen : Zie eerste verslag.

Omzetgegevens : Zie eerste verslag.

Personeel gemiddeld aantal : Zie eerste verslag.

Verslagperiode : 24 augustus 2013 tot en met 22 november 2013

Bestede uren in verslagperiode : 1) 1 uur en 0 minuten 2) 2 uur en 35 minuten

Bestede uren totaal : 1) 41 uur en 35 minuten

(2)

2) 85 uur en 15 minuten

Saldi faillissementsrekeningen : 1) € 97,53 (per 22 november 2013) 2) € 367,49 (per 22 november 2013)

Datum eerdere verslagen : 1e verslag: 17 oktober 2012 2e verslag: 18 januari 2013 3e verslag: 23 mei 2013 4e verslag: 23 augustus 2013

1.

1.1.

1. InventariInventariInventariInventarisatiesatiesatie satie : Afgewikkeld in verslag 3.

2.

2.2.

2. PersoneelPersoneelPersoneelPersoneel : Afgewikkeld in verslag 2.

3.

3.3.

3. ActivaActivaActivaActiva Onroerende zaken

3.1 2) Deutsche Bank heeft het aan haar verhypothekeerde pand van BSP Techniek aan de Floridadreef 102 te Utrecht executoriaal verkocht voor een bedrag van € 243.540,62. De curator heeft op grond van art. 57 lid 3 Fw aanspraak gemaakt op een bedrag van € 365,43 in verband met een preferente vordering

waterschapsbelasting die op grond van art. 138 Waterschapswet hoger gerangschikt is dan het recht van hypotheek.

3.2 Verkoopopbrengst : 2) € 243.540,62.

3.3 Hoogte hypotheek :

2) Deutsche Bank had een recht van hypotheek. De vordering van Deutsche Bank bedraagt circa € 308.650,-. Na uitoefening van het hypotheekrecht en

verrekening van alle kosten resteert een concurrente vordering van Deutsche Bank van € 67.071,81. De curator heeft deze vordering geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers.

(3)

3.4 Boedelbijdrage : 2) Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving :

2) Het is nog niet gelukt in contact te komen met De Smit. De curator heeft geen inventariszaken aangetroffen, zodat een verkoop niet mogelijk is. In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zal de curator zijn bevindingen op dit punt

meewegen.

3.6 t/m 3.12 : Niet van toepassing.

4.

4.4.

4. DebiteurenDebiteuren DebiteurenDebiteuren

4.1 Omvang debiteuren :

1) De curator tracht nog een geldlening van circa € 10.000,- op een derde te incasseren.

Uit het onderzoek van de administratie volgt een mogelijke vordering van

€ 1.500,- op een derde uit hoofde van onverschuldigde betaling.

2) Uit het onderzoek van de administratie is gebleken dat nog sprake kan zijn van een geldlening van in hoofdsom € 6.500,- aan een derde. Uit de bankafschriften volgt dat de lening is verstekt. Uit de administratie volgt niet dat dit bedrag is terugbetaald. De curator zal trachten dit bedrag te incasseren.

4.2 Opbrengst : 1) € 85,82

2) Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

5 55

5 Bank/ZekerhedenBank/Zekerheden Bank/ZekerhedenBank/Zekerheden : Afgewikkeld in verslag 3.

6.

6.6.

6. DoorstDoorstDoorstDoorstart/voortzetten art/voortzetten art/voortzetten art/voortzetten : Afgewikkeld in verslag 1.

7.

7.7.

7. RechtmatigheidRechtmatigheidRechtmatigheidRechtmatigheid

7.4 Stortingsverplichting aandelen :

1) De curator heeft de rechter-commissaris buiten de openbare verslaglegging geïnformeerd over zijn bevindingen.

(4)

7.5 Onbehoorlijk bestuur :

De curator heeft de rechter-commissaris buiten de openbare verslaglegging geïnformeerd over zijn bevindingen en de voorgenomen aanpak van de curator.

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek.

8.8.8.

8. CrediteurenCrediteuren CrediteurenCrediteuren

8.1 Boedelvorderingen :

1) Algemene faillissementskosten. De huurvordering over de opzegtermijn is nog niet ingediend. Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 28.199,87.

2) Het kantoor van de curator heeft een boedelvordering van € 191,98 uit hoofde van de door haar betaalde verzekeringspremie (voor een toelichting zie verslag 2). Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 5.701,25.

8.2 Pref. vord. van de fiscus : 1) € 64.566,-.

2) € 2.215.622,-.

8.3 Pref. vord. van het UWV : 1) € 38.905,71.

2) € 6.135,73.

8.4 Andere preferente crediteuren : 1) (Vooralsnog) geen.

2) Een voormalig werknemer heeft een loonvordering ingediend van € 2.065,= bruto betreffende loon dat niet door het UWV is overgenomen.

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een preferente vordering van

€ 365,43 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 1) 8.

2) 61.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : 1) € 44.406,23.

2) € 244.333,58.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

(5)

9.

9.9.

9. OverigOverigOverigOverig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend.

9.2 De curator zal in de komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen:

a) trachten de hiervoor sub 4.1 genoemde vorderingen te incasseren;

b) rechtmatigheidsonderzoek, zie hiervoor sub 7;

c) overige onderwerpen.

9.3 Indiening volgend verslag : 26 februari 2014

Utrecht, 26 november 2013

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :