Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Pa rce l Tra nsport Se rvice s Ne de rla nd B.V. 15-05-2018

7

Pa rce l Tra nsport Se rvice s Ne de rla nd B.V.

Le e uw a rde rstra a tw e g 123 8441 PK He e re nve e n

15-05-2018 7

De fa illie t ve rrichtte voora l ve rvoe rsa ctivite ite n, me t na me he t be zorge n va n post e n pa kke tte n.

15-05-2018 7

Zoa ls in de e e rde re ve rsla ge n w e rd toe ge licht, zijn ge e n re ce nte ge ge ve ns omtre nt omze t, w inst- e n ve rlie s be schikba a r.

15-05-2018 7

Ve rsla gnumme r 13

Da tum ve rsla g 10-10-2019

Insolve ntie numme r F.17/15/193

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000001613:F001

Da tum uitspra a k 01-12-2015

R-C mr. H.J. Idzenga

Cura tor mr R. Bremer

(2)

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Toelichting

Te n tijde va n fa illisse me nt w a re n nog tw e e w e rkne me rs in die nst. In de pe riode da a rvoor w a s ge midde ld spra ke va n e nke le tie nta lle n w e rkne me rs.

15-05-2018 7

€ 3.743,17 15-05-2018

7

€ 13.747,89 04-07-2018

8

€ 13.765,22 26-10-2018

9

€ 13.776,73 21-01-2019

10

€ 13.776,73 06-05-2019

11

€ 13.776,73 11-07-2019

12

(3)

Verslagperiode

Bestede uren

van 26-12-2017 t/m 25-3-2018

15-05-2018 7

van 26-3-2018 t/m 25-6-2018

04-07-2018 8

van 26-6-2018 t/m 25-9-2018

26-10-2018 9

van 26-9-2018 t/m 27-12-2018

21-01-2019 10

van 26-12-2018 t/m 25-3-2019

06-05-2019 11

van 26-3-2019 t/m 25-6-2019

11-07-2019 12

van 26-6-2019 t/m 25-9-2019

10-10-2019 13

(4)

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

7 18 uur 0 min

8 5 uur 6 min

9 0 uur 36 min

10 2 uur 30 min

11 1 uur 42 min

12 12 uur 0 min

13 10 uur 36 min

totaal 50 uur 30 min

De ve ra ntw oorde tijd is me t na me be ste e d a a n ge spre kke n e n

corre sponde ntie me t de voorma lige (indire ct) be stuurde r, he t uitzoe ke n va n ge ge ve ns, e tc.

15-05-2018 7

De ve ra ntw oorde tijd is me t na me be ste e d a a n de hie rna nog te be spre ke n minne lijke re ge ling.

04-07-2018 8

De informa tie in dit ve rsla g is nog onde rw e rp va n na de r onde rzoe k. In e e n la te r sta dium ka n blijke n da t de ze informa tie moe t w orde n a a nge pa st. Omtre nt de volle dighe id e n de juisthe id va n de in dit ve rsla g opge nome n informa tie ka n da n ook nog ge e n uitspra a k w orde n ge da a n. Aa n dit ve rsla g e n/of

volge nde /vorige ve rsla ge n kunne n ge e n re chte n w orde n ontle e nd. Nie ts in de ze ve rsla ge n ka n w orde n ge ïnte rpre te e rd a ls e e n e rke nning va n

a a nspra ke lijkhe id of a ls e e n a fsta nd va n e nig re cht.

11-07-2019 12

De ve ra ntw oorde tijd is me t na me be ste e d a a n he t ge schil omschre ve n in hoofdstuk 4.1 e n de in da t ge schil ge troffe n minne lijke re ge ling.

10-10-2019 13

(5)

1.1 Directie en organisatie 1.2 Lopende procedures 1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1. Inventarisatie

2. Personeel

0,2 uur (de ze tijd is be ste e d a a n conta cte n me t e e n voorma lige w e rkne me r va n de fa illie t)

15-05-2018 7

(6)

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk 3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

3. Activa

3,4 uur - de ze tijd he e ft voorna me lijk be tre kking op he t ge schil me t de in hoofdstuk 4.1 ge noe mde de rde .

10-10-2019 13

4. Debiteuren

(7)

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Uit he t a dministra tie onde rzoe k is de cura tor ge ble ke n va n e e n vorde ring op e e n de rde pa rtij. De be tre ffe nde de rde be tw ist e chte r da t spra ke is va n e e n vorde ring. De de rde is onla ngs opnie uw a a nge schre ve n ma a r de a a n he m ge richte post is re tour ge kome n. Op dit mome nt w ordt ge tra cht de a ctue le a dre sge ge ve ns va n de de bite ur te a chte rha le n.

21-01-2019 10

Inmidde ls is (na a floop va n de ve rsla gte rmijn) e e n somma tie uitge ga a n na a r de be trokke n de rde . De ze somma tie is bij e xploot be te ke nd om e r ze ke r va n te zijn da t de ze de be trokke ne he e ft be re ikt. De cura tor w a cht a f of dit e xploot le idt tot vrijw illige be ta ling, bij ge bre ke w a a rva n ve rde re re chtsma a tre ge le n ge nome n zulle n moe te n w orde n.

06-05-2019 11

In de a fge lope n ve rsla gpe riode is, va nw e ge he t uitblijve n va n be ta ling, e e n da gva a rding opge ste ld. Op he t la a tste mome nt me ldde zich e chte r e e n ra a dsma n voor de be tre ffe nde de bite ur. De da gva a rding is da n ook nog nie t uitge bra cht, in a fw a chting va n die ns inhoude lijke re a ctie .

11-07-2019 12

Op ba sis va n de conce pt da gva a rding is ove rle g tot sta nd ge kome n me t de be trokke n de rde , a ltha ns die ns ra a dsma n. Dit ove rle g he e ft ge le id tot e e n schikking in de r minne , w e lke onla ngs tot sta nd is ge kome n.

Ove re e nge kome n is da t te ge n fina le kw ijting e e n be dra g va n EUR 9.000,- a a n de boe de l w ordt be ta a ld. De re chte r-commissa ris he e ft goe dke uring ve rle e nd a a n de schikking; he t ove re e nge kome n schikkingsbe dra g w a s te n tijde va n he t indie ne n va n dit ve rsla g nog nie t op de boe de lre ke ning

ontva nge n; de da a rvoor ove re e nge kome n te rmijn is ook nog nie t ve rstre ke n.

10-10-2019 13

2,0 uur 21-01-2019

10

9,2 uur (de ze tijd is me t na me be ste e d a a n he t opste lle n va n de da gva a rding) 11-07-2019 12

5,6 uur (de ze tijd is me t na me be ste e d a a n a fronding va n de da gva a rding, ove rle g me t de ra a dsma n va n de de bite ur, de schikking, he t

toe ste mmingsve rzoe k, e tc.)

10-10-2019 13

(8)

5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Eigendomsvoorbehoud 5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten 5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

(9)

6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

(10)

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting

In de a fge lope n ve rsla gpe riode zijn de door de be stuurde r inge le ve rde stukke n be stude e rd e n is na de r ove rle g me t he m ge voe rd. De be stuurde r he e ft inmidde ls e e n a dvoca a t inge scha ke ld. Tusse n pa rtije n w ordt op dit mome nt ove rle gd ove r e e n minne lijke a fw ikke ling va n de ge schille n tusse n de cura tor e n de be stuurde r.

15-05-2018 7

Toelichting

In de a fge lope n ve rsla gpe riode is he t ove rle g me t de voorma lig be stuurde r a fge w ikke ld. Uite inde lijk is ove re e nste mming be re ikt ove r e e n minne lijke re ge ling w a a rbij de voorma lig be stuurde r te r a fkoop va n de door de boe de l ge ste lde vorde ringe n te ge n fina le kw ijting e e n be dra g va n € 10.000,- he e ft be ta a ld. De be tre ffe nde re ge ling is te r goe dke uring a a n de re chte r-

commissa ris voorge le gd e n, na ve rkre ge n goe dke uring, uitge voe rd. He t ove re e nge kome n schikkingsbe dra g is op de boe de lre ke ning ontva nge n.

04-07-2018 8

17,1 uur 15-05-2018

7

In de a fge lope n ve rsla gpe riode is a a n dit onde rde e l 4,0 uur be ste e d. De ze tijd zie t op ove rle g e n corre sponde ntie me t de a dvoca a t va n de be stuurde r, corre sponde ntie me t de re chte r-commissa ris, e tc.

04-07-2018 8

2,3 uur (e e n de e l va n de tijd, be ste e d a a n de in hoofdstuk 4 ge noe mde da gva a rding, is ve ra ntw oord onde r he t hoofdstuk re chtma tighe id)

11-07-2019 12

1,1 uur (e e n de e l va n de tijd, be ste e d a a n de in hoofdstuk 4 ge noe mde kw e stie , is ve ra ntw oord onde r dit hoofdstuk)

10-10-2019 13

(11)

8.1 Boedelvorderingen 8.2 Pref. vord. van de fiscus 8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

8. Crediteuren

He t fa illisse me nt za l na ontva ngst va n he t in hoofdstuk 4 ge noe mde schikkingsbe dra g voor a fw ikke ling e x a rtike l 16 Fw w orde n voorge dra ge n.

10-10-2019 13

0,1 uur 15-05-2018

7

0,3 uur 04-07-2018

8

0,1 uur 10-10-2019

13

9. Procedures

10. Overig

(12)

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Afronde n ove rle g inz. be stuurde rsa a nspra ke lijkhe idskw e stie , a fronde n ove rige kw e stie s ge noe md onde r 7.5, a fw ikke ling.

15-05-2018 7

Enke l de ove rige kw e stie s ge noe md onde r 7.5 moe te n nog w orde n a fge rond. 04-07-2018 8

In de a fge lope n ve rsla gpe riode is de cura tor e r nie t a a n toe ge kome n de re ste re nde punte n a f te w ikke le n. De cura tor is voorne me ns de ove rge ble ve n punte n in de kome nde ve rsla gpe riode a f te ronde n.

26-10-2018 9

De inca sso va n de vorde ring op de in hoofdstuk 4 ge noe mde de rde moe t nog w orde n a fge w ikke ld.

21-01-2019 10

De inhoude lijke w e rkza a mhe de n in he t fa illisse me nt zijn me t de

totsta ndkoming va n de minne lijke re ge ling a fge w ikke ld. He t fa illisse me nt za l na ontva ngst va n he t schikkingsbe dra g voor ophe ffing e x a rtike l 16 Fw w orde n voorge dra ge n.

10-10-2019 13

Nog nie t be ke nd. 15-05-2018

7

Onge ve e r 3 à 4 ma a nde n. 26-10-2018

9

Afha nke lijk va n he t ve rloop va n de inca sso; indie n de ze voorspoe dig ve rloopt, ka n he t fa illisse me nt op korte te rmijn w orde n a fge w ikke ld.

21-01-2019 10

Er is te n tijde va n he t uitbre nge n va n dit ve rsla g nog ge e n be ta ling ve rkre ge n, zoda t de a fw ikke ling nog w ordt a a nge houde n.

06-05-2019 11

De kome nde ve rsla gpe riode . 10-10-2019

13

11-1-2020 10-10-2019

13

(13)

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

0,6 uur 15-05-2018

7

0,8 uur 04-07-2018

8

0,2 uur 21-01-2019

10

0,5 uur 11-07-2019

12

0,2 uur 10-10-2019

13

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :