OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW VAN VLAANDEREN P L A A T W E R K B V

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

VAN VLAANDEREN

P L A A T W E R K B V

(2)

Nummer : 1

Datum : 16 november 2011

Gegevens ondernemingen : VAN VLAANDEREN PLAATWERK B.V.

en

JSD METAL B.V.

Beide statutair gevestigd en zaakdoende te (1969 NC) Heemkerk aan Het Aambeeld 4-6;

Faillissementsnummers : F.452/2011 en F.454/2011 Datum uitspraak : 11 oktober 2011

Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen

Rechter-commissaris : Mr. ir. W.S.J. Thijs

Activiteiten onderneming : Vervaardigen van allerhande metalen producten en constructies

Omzetgegevens : Zie 1.2

Personeel gemiddeld aantal : 17

Verslagperiode : 11 oktober tot 16 november 2011

Saldo einde verslagperiode : Kasbank € 83.134,17 Onderweg: € 246.925,- Bestede uren verslagperiode : 94 uur en 18 minuten Bestede uren totaal : 94 uur en 18 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

Van Vlaanderen Plaatwerk B.V. is op 30 december 1999 opgericht ten behoeve van de overname van de sinds 1947 bestaande onderneming “Van Vlaanderen Plaatwerk”. Enig aandeelhouder en bestuurder van Van Vlaanderen Plaatwerk B.V.

is sinds 6 augustus 2002 JSD Metal B.V. Enig aandeelhouder van JSD Metal B.V.

is R.M.S. Klaver Beheer B.V. Enig bestuurder is de heer Robert Marcus Stefanus Klaver. Laatstgenoemde was feitelijk leidinggevende binnen curandi.

(3)

Schematisch is de structuur van vennootschappen als volgt:

1.2 Winst en verlies

omzet resultaat eigen vermogen

2008 1.991.852 -/- 20.942 89.023

2009 1.787.207 -/- 35.175 53.848

2010 1.988.744 -/- 386.643 -/- 333.095 2011 1.268.255 -/- 140.037 -/- 473.131 1.3 Balanstotaal

2008: € 1.286.888 2009: € 1.219.189 2010: € 789.708 2011: € 981.677 1.4 Lopende procedures

Er zijn volgens opgave van de voormalige directie geen lopende gerechtelijke procedures.

1.5 Verzekeringen

In overleg met de assurantietussenpersoon zijn diverse verzekeringen gecontinueerd totdat alle activa verkocht is. Niet noodzakelijke verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

(4)

1.6 Huur

a. Bedrijfsruimte

Er wordt een bedrijfsruimte gehuurd aan Het Aambeeld 4-6 te Heemskerk.

De huur bedraagt € 8.333,- ex btw per maand. Verhuurder is de familie Rezel. De huur is op 20 oktober 2011 schriftelijk jegens de verhuurder opgezegd, nadat gebleken was dat een doorstart op de huidige locatie niet tot de mogelijkheden behoorde.

b. Overige bedrijfsmiddelen

Er werden diverse bedrijfswagen geleased (operational lease). Deze auto’s zijn inmiddels terug bij de leasemaatschappij.

1.7 Oorzaken faillissement

Volgens opgave van de heer Klaver kwamen er door de economische recessie steeds minder opdrachten binnen. Curanda voerde onder andere opdrachten uit voor diverse gemeenten (o.a. fabricage ondergrondse vuilcontainers). Laatstelijk is tevens nog een grote opdracht uitgevoerd voor de BAM, ten behoeve van een uitbreiding van een treinstation te Amsterdam. Voor deze spoedopdracht had curanda zeer veel materiaal moeten inkopen, terwijl de afwikkeling van het project lang op zich heeft laten wachten. Hierdoor heeft curanda zeer lang op haar geld moeten wachten. Vanwege het uitblijven van verdere opdrachten is de onderneming vervolgens nagenoeg stil komen te liggen.

Op 6 en 19 september 2011 is door de Belastingdienst ter zake een totale fiscale vordering van € 78.828,- executoriaal beslag op de aanwezige roerende zaken gelegd. Deze beslagen zijn overbetekend aan de pandhouders Rabobank IJmond Noord en De Lage Landen (DLL). Naar aanleiding van die beslagen heeft er een bespreking tussen bank en directie plaatsgevonden, waarbij door de directie is meegedeeld dat het faillissement van curanda eraan zat te komen. Op 27 september 2011 heeft in opdracht van de pandhouders een taxatie van de roerende activa plaatsgevonden door Troostwijk Waardering en Advies B.V.

Vervolgens hebben de Rabobank en DLL op 30 september 2011 diverse roerende (lease)zaken in vuistpand genomen en elders opgeslagen. Tevens heeft de bank op 7 oktober 2011 de rekeningen geblokkeerd. Nog diezelfde dag is door de directie in opdracht van de aandeelhouders van zowel Van Vlaanderen Plaatwerk B.V. als JSD Metal B.V. bij de rechtbank het faillissement aangevraagd.

De oorzaken van het faillissement worden thans onderzocht.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 17 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : ca. 25

(5)

2.3 Datum ontslagaanzegging :

Bij schrijven van 12 oktober 2011 zijn de arbeidsovereenkomsten met machtiging van de rechter-commissaris en de mededeling dat beroep bij de Rechtbank mogelijk is opgezegd, een en ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn.

Het UWV is van dit ontslag in kennis gesteld. In verband met de overname van de loonverplichtingen heeft op 18 oktober 2011 in Heemskerk een collectieve intake door het UWV plaatsgevonden.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, ontslag personeel, organiseren en bijwonen collectieve intake werknemers door het UWV, diverse correspondentie en overleg betrokken partijen.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : Niet van toepassing.

3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving :

Aangetroffen zijn een groot aantal metaalbewerkingmachines en kantoorinventaris.

Een deel van de aan curanda in eigendom toebehorende machines, als ook één geleasede lasersnijmachine zijn op 30 september 2011 door de pandhouders in vuistpand genomen en elders opgeslagen. In overleg met de pandhouders zijn deze activa – op twee machines na – na datum faillissement teruggebracht naar de bedrijfslocatie van curanda. De twee niet geretourneerde machine betreffen een Mazak lasersnijmachine en een Safan quillotineschaar. De machines zullen vanaf een andere locatie worden verkocht.

3.6 Verkoopopbrengst :

De in Heemskerk aanwezige machines, inventaris en voorraad zijn voor een bedrag van € 207.500,- onderhands aan de hoogste bieder verkocht.

(6)

3.7 Boedelbijdrage :

Met de Rabobank is een boedelbijdrage ten aanzien van verpande roerende zaken overeengekomen van 10%. Met DLL is overeengekomen dat bij een eventuele onderhandse verkoop afgerekend zal worden conform de separatistenregeling.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, divers overleg met pandhouders en Belastingdienst, organiseren kijkdag voor potentiële kopers, opstellen koopovereenkomst en divers overleg met andere betrokkenen.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De vordering van de Belastingdienst is bevoorrecht boven het stil pandrecht van de Rabobank IJmond Noord en DLL op de inventaris. In verband daarmee zal door de curator op grond van artikel 57 lid 3 FW het bodemvoorrecht namens de Belastingdienst worden uitgeoefend. Door de Belastingdienst is bovendien op 6 en 19 september 2011 ter zake van een totale fiscale vordering van € 78.828,- executoriaal beslag op de aanwezige roerende zaken gelegd.

Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving :

Er is een voorraad metalen aangetroffen. Deze voorraad is tezamen met de kantoorinventaris en het grootste deel van de machines aan een opkoper verkocht.

Zie tevens 3.5 e.v.

3.10 Verkoopopbrengst : Zie 3.5 e.v.

3.11 Boedelbijdrage : 10%

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, divers overleg met pandhouders, organiseren kijkdag voor potentiële kopers, opstellen koopovereenkomst en divers overleg met andere betrokkenen.

Andere activa

3.12 Beschrijving : Immaterieel actief/goodwill

3.13 Verkoopopbrengst : € 80.000,- ex btw (btw vrij o.g.v. art. 37d OB) Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, divers

(7)

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : € 267.773,31

4.2 Opbrengst : Nog niet bekend.

4.3 Boedelbijdrage : 10%

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, aanmaken debiteurenadministratie, aanschrijven debiteuren en divers overleg met pandhouder.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank : € 143.514,85 + p.m.

Deze vordering bestaat op de gefailleerde vennootschappen Van Vlaanderen Plaatwerk B.V. en JSD Metal B.V., alsmede op de niet gefailleerde vennootschappen Van Vlaanderen Projects B.V. en R.M.S. Klaver Beheer B.V. op grond van een op 25 mei 2010 getekende financieringsovereenkomst.

5.2 Leasecontracten

Er zijn met betrekking tot een aantal personen- en bedrijfswagen diverse leaseovereenkomsten afgesloten. Dit betreft in alle gevallen operational lease. De leasemaatschappijen zijn inmiddels in staat gesteld de auto’s terug te halen.

5.3 Beschrijving zekerheden

• De huidige en toekomstige inventaris van Van Vlaanderen Plaatwerk B.V.

en R.M.S. Beheer B.V.;

• De huidige en toekomstige voorraad van Van Vlaanderen Plaatwerk B.V. en R.M.S. Beheer B.V.;

• De vorderingen op derden en ter zake van die vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten Van Vlaanderen Plaatwerk B.V. en R.M.S.

Beheer B.V., allen krachtens volmacht;

Voornoemde pandrechten zijn gevestigd bij pandakte d.d. 7 augustus 2002, geregistreerd op 10 september 2002.

Voorts is op 28 september 2011 tezamen met DLL een wederzijdse zekerhedenregeling gesloten met Van Vlaanderen Plaatwerk B.V., JSD Metal B.V., R.M.S. Klaver Beheer B.V. en Van Vlaanderen Project B.V., één en ander met een beroep artikel 26 van de Algemene Bankvoorwaarden. In die zekerhedenregeling hebben de Rabobank IJmond Noord en DLL zich over en weer tot elkaars borg gesteld, ter meerdere zekerheid voor de voldoening van de totale vordering van de Rabobank en DLL op voornoemde vennootschappen.

(8)

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank IJmond Noord en DLL.

5.5 Boedelbijdragen

Met betrekking tot de inning van debiteuren en de verkoop van verpande machines en voorraad is met de Rabobank een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.

Met DLL is overeengekomen dat bij een eventuele onderhandse verkoop afgerekend zal worden conform de separatistenregeling.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verschillende leveranciers hebben zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

De geldigheid van die eigendomsvoorbehouden wordt onderzocht.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen rechten tot reclame ingeroepen.

5.8 Retentierecht

Er worden geen retentierechten uitgeoefend.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, diverse correspondentie met pandhouders en leveranciers.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

Per datum faillissement waren de bedrijfsactiviteiten reeds enkele dagen gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Doorstart:

6.3 Beschrijving

(9)

6.4 Verantwoording

Aan verschillende bedrijven in de regio, als ook daarbuiten, is diverse informatie ter beschikking gesteld en de onderneming “going concern” aangeboden. Van de aangeschreven bedrijven hebben twee bedrijven interesse getoond, waarna één bedrijf al snel afviel. Uiteindelijk heeft Cares Metalen, eigendom van een voormalig medewerker van curanda, een bod gedaan. Dat bod is na toestemming van de rechter-commissaris geaccepteerd.

6.5 Opbrengst

€ 80.000,- ex btw (btw vrij o.g.v. art. 37d OB) Werkzaamheden:

Maken verkoopmemorandum, divers overleg met potentiële kopers, verkoop- onderhandelingen, opstellen koopovereenkomst.

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

Van Vlaanderen Plaatwerk B.V.:

2006: 28 september 2007 2007: 24 mei 2008

2008: 16 december 2009 2009: 22 december 2010 2010: Niet gedeponeerd JSD Metal B.V.:

2006: 28 september 2007 2007: 12 augustus 2008 2008: 16 december 2009 2009: 22 december 2010 2010: Niet gedeponeerd

De jaarrekeningen tot en met 2009 zijn tijdig gepubliceerd, terwijl de jaarrekeningen over 2010 eerst uiterlijk 31 januari 2012 gedeponeerd hoeven te worden.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing.

(10)

7.4 Stortingsverplichting op aandelen

Nu de vennootschappen reeds in 1999 respectievelijk 2002 zijn opgericht zal hier in verband met artikel 3:307 BW geen verder onderzoek naar worden verricht. Een eventuele vordering tot nakoming is inmiddels verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

Uit de door u de Rabobank overgelegde stukken is gebleken dat op 28 september 2011 tezamen met DLL een wederzijdse zekerhedenregeling is gesloten, één en ander met een beroep artikel 26 van de Algemene Bankvoorwaarden. Naar het zich thans laat aanzien de bank middels de gevestigde pandrechten reeds voldoende zekerheid dat haar volledige vordering wordt voldaan. Voor het inroepen van de verplichting op grond van artikel 26 Algemene Bankvoorwaarden was naar het thans laat aanzien dan ook geen grond. Van een dekkingstekort was en is geen sprake. Bovendien ziet de wederzijdse zekerhedenregeling van 28 september 2011 niet zo zeer op het vestigen van extra zekerheid ten behoeve van de Rabobank, doch lijkt het erop dat die extra zekerheid vooral ten goede moet komen van DLL.

Los van het voorgaande is de wederzijdse zekerhedenregeling op een zodanig moment overeengekomen dat een faillissement reeds was te voorzien. Immers is het faillissement van curanda uitgesproken op 11 oktober 2011, terwijl op of omstreeks 30 september 2011 door de Rabobank het krediet is opgezegd en een groot gedeelte van de inventaris in vuistpand is genomen. Hierdoor was de bedrijfsvoering van curanda feitelijk onmogelijk geworden, waardoor een faillissement onvermijdelijk werd. Om die reden is de wederzijdse zekerhedenregeling vernietigbaar op grond van artikel 47 Faillissementswet. Tot die vernietiging is op 20 oktober 2011 overgegaan.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurder : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 78.828,- + p.m.

8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

(11)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : €361.123,05 *

**Volgens administratie

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling :

Daarover is in dit stadium van het faillissement nog geen voorspelling te doen.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedure Niet van toepassing.

9.3 Stand procedure Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Daarover is in dit stadium van het faillissement nog geen voorspelling te doen.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- Onderzoek administratie;

- Afronden verkoop materiële activa te Heemskerk;

- Verkoop machines door pandhouder (Mazak en Safan);

- Oplevering bedrijfspand;

- Inning debiteuren;

- Afwikkelen faillissement.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 16 februari 2012 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 16 november 2011 mr. W.Ph. Steenhuisen curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :