4 december mr. B.A.P. Sijben mr. P.P.M. van der Burgt

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 december 2012

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Buro Premo B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5611 NC) Eindhoven aan de Stratumsedijk no. 41,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17074674, hierna te noemen: “Buro Premo”.

Faillissementsnummer F 12/1152

Datum uitspraak 4 december 2012

Curator mr. B.A.P. Sijben

Rechter-commissaris mr. P.P.M. van der Burgt

Activiteiten onderneming Buro Premo exploiteerde een bouwkundig tekenbureau, dat

zich in hoofdzaak richtte op de utiliteitsbouw.

Omzetgegevens 2011: € 504.640

2010: € 542.477

Personeel gemiddeld aantal 5 -10 werknemers.

Boedelrekening 89.88.35.178 (SNS Bank N.V.)

Gerealiseerd actief Nihil

Actief per verslagdatum Nihil

Verslagperiode 4 december 2012 – 19 december 2012

Bestede uren in verslagperiode 14,08 uur

Bestede uren Totaal 14,08 uur

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie Buro Premo is bij notariële akte d.d. 27 mei 1992 opgericht door Van der Weide Someren Belegging en Beheer B.V., die tevens enig aandeelhouder en bestuurder werd. Op 19 mei 2006 heeft Lina Xue Beheer B.V. de aandelen in Buro Premo overgenomen en is vanaf die datum enig aandeelhouder en bestuurder. De heer L.A.M. van Ierssel en mevrouw M.A. van Ierssel – van der Weide zijn de aandeelhouders en

bestuurders van Lina Xue Beheer B.V.

Ingenieursburo Van Ierssel B.V. is een zustermaatschappij van Buro Premo en deze richt zich in hoofdzaak op

projectmanagement en bouwbegeleiding. Lina Xue Beheer B.V. en Ingenieursburo Van Ierssel B.V. verkeren niet in staat van faillissement. Schematisch ziet de bedrijfsstructuur er als volgt uit:

(2)

→ Lina Xue Beheer B.V. 17175917

Buro Premo B.V. (failliet) 17074674

Ingenieursburo Van Ierssel B.V 17254364

1.2 Winst en verlies 2011: € - 38.602 (verlies)

2010: € 29.044 (winst)

1.3 Balanstotaal 2010: € 191.513

2009: € 201.961

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen.

1.5 Verzekeringen Buro Premo heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen

afgesloten. Enkele verzekeringen zijn overgenomen door Lina Xue Beheer B.V. Daar waar mogelijk zijn verzekeringen beëindigd.

1.6 Huur Het bedrijfspand aan de Stratumsedijk no. 41 te Eindhoven

wordt door Buro Premo en Ingenieursburo Van Ierssel B.V.

gehuurd van Lina Xue Beheer B.V. Niet duidelijk is welke vennootschap welk gedeelte van het bedrijfspand heeft gehuurd; volgens het bestuur is daar nooit een splitsing in aangebracht en werd de huursom voor het gehele pand feitelijk bij helften gedragen door Buro Premo en

Ingenieursburo Van Ierssel B.V. De huurovereenkomst is inmiddels met inachtneming van art. 39 Fw opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement Buro Premo concentreerde zich op het maken van technische tekeningen voor de utiliteitsbouw (nb. bouwwerken zonder woonbestemming). Het bestuur verklaarde dat het aantal opdrachten eind 2011 / begin 2012 zeer sterk is teruggelopen, en de werkvoorraad inmiddels nagenoeg volledig is

opgedroogd. Het bestuur wijt deze terugloop van opdrachten aan de algehele crisis in de bouwsector en bovendien aan extra concurrentie van architecten. Waar voorheen de architect zich met het esthetische ontwerp bezig hield en Buro Premo met het technisch tekenwerk, voeren

tegenwoordig ook architecten technisch tekenwerk uit. In een krimpende markt wordt aldus de concurrentie vergroot en zijn marges onder druk komen te staan. In maart 2012 heeft het bestuur het negatieve tij weten te keren door in te krimpen van 5 naar 2 personeelsleden en bovendien 3-dimensionaal tekenwerk aan te bieden. De benodigde opdrachten bleven evenwel uit.

Werkzaamheden De curator heeft besprekingen gevoerd met de directie en de

administratie is aan een quick scan onderworpen. Voorts heeft overleg plaatsgevonden met personeelsleden en is onderzoek gedaan in de openbare bronnen.

(3)

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van

faillissementsdatum 2 werknemers

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 5 werknemers

2.3 Datum ontslagaanzegging De arbeidsovereenkomsten met het personeel van Buro Premo werden op 7 december 2012 met machtiging van de Rechter-Commissaris opgezegd.

Werkzaamheden Het personeel werd geïnformeerd over het faillissement en de

gevolgen daarvan. Het UWV heeft de personeelsleden individueel benaderd.

3 Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving Niet van toepassing.

3.2 Verkoopopbrengst -

3.3 Hoogte hypotheek -

3.4 Boedelbijdrage -

Werkzaamheden Onderzoek Kadaster.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving Buro Premo beschikt over een kantoorinventaris. Gelet op de

gezamenlijke huisvesting met Ingenieursburo Van Ierssel B.V.

is nog niet geheel duidelijk wat aan wie toebehoort.

3.6 Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing.

3.7 Boedelbijdrage (Nog) niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst geniet bodemvoorrecht.

Werkzaamheden De RDW is verzocht een lijst van geregistreerde voertuigen te

verstrekken.

Voorraden / onderhanden werk

3.9 Beschrijving Voorraad:

Niet van toepassing.

Onderhanden werk:

Buro Premo kon € 540 exclusief omzetbelasting uit facturen, hetgeen inmiddels is gebeurd. De nog (beperkt) te verrichten werkzaamheden zijn door Ingenieursburo Van Ierssel B.V.

verricht.

3.10 Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Werkzaamheden Factureren uitgevoerde werkzaamheden datum

faillietverklaring.

Andere activa

3.12 Beschrijving (Nog) niet van toepassing.

3.13 Verkoopopbrengst -

(4)

werkzaamheden Het SIDN is verzocht een lijst van geregistreerde

domeinnamen te verstrekken; Buro Premo is houdster van de domeinnaam buropremo.nl.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren € 11.530

4.2 Opbrengst tot heden (Nog) niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Werkzaamheden De debiteuren zijn gesommeerd tot betaling over te gaan.

Alvorens de debiteuren aan te schrijven heeft de curator overeenkomstig het arrest Hamm q.q./ABN AMRO een termijn van 14 dagen in acht genomen.

5 Bank / zekerheden

5.1 Vorderingen van de bank(en) (Nog) niet bekend. Buro Premo houdt kennelijk een rekening aan bij ABN AMRO Bank N.V., die ten tijde van het uitspreken van het faillissement een beperkt negatief saldo toonde. De bank heeft zich nog niet gemeld.

5.2 Leasecontracten 1. Voertuig (43-RLN-2): hier is sprake van operational lease bij Content Car Lease B.V. Het voertuig is inmiddels

geretourneerd.

2. ICT appartuur: hier is sprake van Financial lease bij Dell Financial Services. Afwikkeling dient nog plaats te vinden.

3. Kopieerapparaten (2x): hier is sprake van operational lease bij Grenke Finance. In overleg zullen de contracten worden overgenomen door Ingenieursburo Van Ierssel B.V., dan wel geretourneerd.

5.3 Beschrijving zekerheden (Nog) niet van toepassing.

5.4 Separistenpositie (Nog) niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen (Nog) niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud (Nog) niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten (Nog) niet van toepassing.

5.8 Retentierechten (Nog) niet van toepassing.

Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven.

6 Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging -

Werkzaamheden -

Doorstart

6.3 Beschrijving Niet van toepassing. Er bleek geen belangstelling te zijn voor

de realisatie van een doorstart.

(5)

6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage

Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over 2007, 2005 en 2004 zijn te laat

gedeponeerd, de overige jaarrekeningen (voor zover relevant) zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek.

Werkzaamheden De administratie is aan een quick scan onderworpen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: p.m.

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 32.539,00 + p.m.

8.3 Pref. Vord. van het UWV (Nog) niet van toepassing.

8.4 Andere pref. Crediteuren (Nog) niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden ter verificatie aangemeld: 2 stuks.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Uit de administratie blijkt een bedrag aan concurrente crediteuren van € 41.997,36. Tot op heden ter verificatie aangemeld: € 38.192,64.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Op dit moment nog onbekend.

Werkzaamheden De crediteuren hebben gelijk na het uitspreken van het

faillissement een mailing gehad, waarbij zij zijn uitgenodigd om eventuele rechten en/of vorderingen aan te geven.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) -

9.2 Aard procedure -

9.3 Stand procedure -

werkzaamheden -

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling

faillissement Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheers- en vereffeningshandelingen. In de eerste periode zal de nadruk liggen op de afwikkeling van de activa en het incasseren van de debiteuren.

(6)

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo juni 2013.

werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris.

Budel, 21 december 2012,

mr. B.A.P. Sijben, curator

Disclaimer:

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :