t BOENGA RA~1P AI'

50  Download (0)

Hele tekst

(1)

t

,

'""

; .~ -'- -- .---. . --- ~Yi_

t BOENGA RA~1P AI'

- ,

I.'HTOE

I

I

BIRUbAHAbAI TJIRITtRA i

TERKAJlAliG OLEII

J. L~AUDEltL\..

,

1

1 1 ,

,

&

Tertjitak dibandar Eatllwi,

Z\. I

(j padn portjitakun Goewernemen

jj('t')

,~ lB88. .11.'

".,., ,.,.,

~ - ~-- ~~~

, .

(

(2)

2e eX .

130ENGA RAMPAl ----

IA-ITOE

TERKARANG OlEIi

J. HABBEMA.

Herdruk

I K.I.T.L.V LEID EN

L'20\?OOOl \-~·'l.O\2

Tertjitak dibandar Batawi, pad" pertjit"kan Goewernemen

1888.

(3)
(4)

TIKOES DENGAN TmAAt.

Sakali peristiwa ad.lah sa-ekor tikoes jang kamatiall iboe bapanja, sedang ia lagi ketjil .erta beloem tahoe k.loear dari roemah orang toeanja. Maka pad. soeatoe hari tikoes itoe pon b_rpikir: »marilah akoe kaloear dari roemah ini, hendak berdjalan-djalan melihat tamasja".

Maka kaloearlah ia dari dalam Jiangnja; maka soekRtjitalah ia melihat berbagai-bagai barang jang endah-endah, jang beloem pernah dilihalnja_

Maka likoes itoe pon heranlah boekan boeatan; djekalau ia bertemoe dengan sarang semoet, disangkanja goenoeng, mRka Rnak soengai disangkanja laoetan.

Maka berdjalanlah tikoes itoe dengan soekatjitanja, masoek hoetan kalooar hoetan, masoek padang kaloear padang, maka sampailah ia katepi laoet. Ada.pon disitoel.h beberapa ekor tiram terhantar, ada jang terboeka, ada jang tertoetoep koelitnja. Adapon pad a sangka tikoes itoe, bahoea koelil tiram itoe kapal djoega, serta katallja: "tjoba akoe naik kapal, hendak bel'lajar kanegeri jang diseberang laoetan ini;" laloe dihampirinja sa-ekor tiram jang terboeka koelitnja. Demi dilihatnja tiram didalam koelitnja Hoe, maka katanjn: "AJJah oentoengkoe ini! Adapon kapal janl; akoe h_ndak naiki itoe berb_kal ro_panja; sooapkah makanan ini agaknja'" Maka tikoes itoepon m_masoekkan kapalanja kadalam koelit tiram itoe, hendak memakan bekal jang soedah sedia itoe.

Adapon pada koelika itoe djoega ditoeloepkan tiram akan koelitnja. Maka fersepidah kapala tikoes itoe, laloe mati.-

Dj.nganlah engkau rnengerdjakan pekerdja-an jang beloem kaukatahoei djalannja, melainkan dengan pengadjaran dan pertoendjoekan orang jang pandai.

(5)

IlOEA EKOR KALDAl.

Bahoea adalah sa-orang soedagar jang mempoenjai kaldoi doea ekor. Sakali perisliwa moka soOOagar itoopon berdjolan dengan kadoeo kaldainja, hondak berniaga; maka sa-ekor dimoeatinja boenga karang, dan sa-ekor dimoeatinja garam.

Maka pad. koetika matahari terbi! ia pon berangkat. Maka berdjalanlah ia sampai kawaktoe loehoer, baharoe berbenti, doedoek berlindoeng dibawah pohon beringin. Mak. dari sabab lelabnja ia pon mengantoek, laloe tidoer.

Demi .diIihat oleh kaldai jang doea ekor itoe, bahoea toeannja soedah tidoer, maka soekatjitalah ia, serta bel'djalan ka sana ka- mari mentjahari makanan. Adapon dengan hal jang demikian itoo ia pon sampaiJah kapada saboeah koelam.

Sjahadan kaldai jang memba",a garam itoe pon terlaloe lelah dan pan .. hadannja; maka sabab itoelah ia pon masoek kadalam koelam Hoe memandikan dirinjo. Maka hantjoerlah garam jang termooa! diat .. poenggoeng kaldai itoe.

Satelah habis mandi, maka kaloearlah ia dari dalam koelam itoe; maka dirasainja, baboe. bebannjo _oodah mendjadi ringan dari dahoeloe, _abeloem ia masoek kadalam ajer. Maka ia pon .angat ooekatjita, laloe ia pon mentjeriterakan oentoengnja ka- poda temannja. Maka kaldai jang membawa boen ga karang itoo pon heran, dalam hatinja: .baiklah akoe masoek kadalam koelam djoega, .oepoja hilang kaberatan behankoe ini."

• Sjahadan ia pon berlari-Iari toeroen ka-ajer menjelamkan dirinja. Satelah habis mandi maka ia pon hendak kaloear dari koelam , akan tetapi djangankan berdjalan, herbangkit pon tiada dapat, karena boenga karang itoe ooodah mendjad;

terlaloa herat, sabab soedah makan ajer. Hata maka pad.

koetika iloe djoega hangoenlah soedagar Hoe. Demi dilihatnja akan kaldai jang didalam koelam itoe, maka berlari-Iari ia kasana, laloe ditoeloengnja akan kaldai Hoe, dikaloearkannja dari dalam koelam dengan beriboe-riboe soesah.-

DjanganJah engkau meniroe perboeatan orang Jain, _abelo.m kautimbang baik dan djahatnja.

(6)

Adapon perboeatan jang berfaidah kapada sa-orang, terka- dong mendatangkan tjelak. kapada orang lain.

SA-EKOR TIIWES MOEDA.

Bahoea adaJab sa-ekor tikoes hampir akan mati. Maka iapon berkata kapada anaknja: .hai anakko., sakarang ini adjaJkoe soedah sampai, dengarlah küanja pesan bapamoe. Adnpon sahaja meninggalkan kapadamoe banjak rezeki dari pada ber ••

dan roti dan sabagainja, bertahoen-tahoen lamanja engkau tiada akan kakoerangan JIIakaoan.

Sasoenggoehuja ada djoega ruakanan jang lebih sadap rasanja dari pada jang terkoempoel ini, akan tetapi terka- dang lIIendatangkan 'jolaka kapada ti koe.. DjekaJau engkau berdjaJan-djaJan, Sel·ta engkau bertemoo dongan makanan jong haroelll baoenja dan ladzat rasanja, djanganJah kauhampiri makanan ilOe. Adapon engkau soedah mengatahoe-i, bahoe.

bangsa lIlanoesia berseteroe rlengan bangsa tikoes; maka sabab dOlllikisn, manoesia itoe salama-Ialllanja IIIcntjahari akal, hClldak Hlembinasakan likoes. Maka dipasangnja penangkap, maka didaJam penangkap itoe digantoongkannja oempan, jang hal'oem baoenja clan baik l'asanja." Nlaka sabcJoem habis bcr- kata tikoes jang tooa itoo, maka ia pon meninggalkan doen ia.

Bermoala. Mak. tiko •• jang moed" ito. docdoekJ.h di rOCluah bapanja jang mali itoe serta tiap-dap hari ia meruu- kan dari pad. makanan jang dikoempoel oleh bapanja. M.ka kamoedian dari pad. beberapa hari lamanja, ia pon kaloearlah dari .. oemahnja, berdjaJan kasana kamari. Maka tengah ia bordjalan itoe, dilihatnja sapotollg daging jang tel-goreng, te .. l.loo haroem baoenja. Mak. teringatlah ia akan pesan bapanja, sahingga JI1oela~moe]a ia tiaeta berani mengham- piri daging itoe. Mak. dipandanginja dari djaoeh dengan inginnja, karelm ia telah lIIentjioemi baoe jang aumt haroem itoe. Maka .akoetik. lagi dihampirinja daging itoe, s.bah

(7)

6

tiada tertahan inginnja, laloe dimakannja. ApabU. ia merasa-i, bahoea dauing itoe lerlaloe sedap rasanja, maka iapon berkala: .alangkah hodohnja bapakoe itoe; Baoemoer hidoepnja liada lain jang dimakannja, melainkan berno dan roti: beloem pernah ia merasa·j ]arlzat makanan ini aaaknja."

Hata maka dari pada koe!ika itoe djoelZ;a tiap-tiap hari tikoes itoe pon kaloear dari Iiangnja, mentjahari makanan jang s.dap.

Mak. pada sobatoe hari orang jang poenja roemah itoe menaroeh penangkap; moka didalam penangkap itoe digan- toengkannja sapotong daging jang baharoe dij(oreng. Mak.

ditjioem oleh tikoes akan baoe daging itoe, maka berlari-Ia,;

ia kosana. Ialoe mBBoek kadalam penangkap. karena in !iada tahoe, bahoea barang itoe penangkap tikoes djoega, sabab beloem pernah dilihatnja. Satelah masoek, maka ia pon me- makan da,; pada daging itoe; maka pada koerika itoe djoega tertoetoeplah pintoe penangkap.

Sjahadan pada ka-esokan harinja dilih.t oleh orang jang poenjn roemah. bnhoea tikoes soedah tertangkap. Maka di ambilnja penaogkap, laloe diboenoehnjalah tikoes Hoe.

Inilah peri hal ornnj( jang riada menoeroet nasihat dan pesan iboe bapaoja dao goeroenja.

EMPAT EKOR BINATANG.

Kata sahib'oelhikajat; adalah empat ekor binatong. sa-okor koeda, sa-ekor kidjang, sa-ekor djawi djanlan, dan sa-ekor kambiog.

Sakali peristiwa maka ka-empat binalang iloe bendak berdjalan; maka daboeloe bermoeafakat ka-empatoja. ben dak menentoekan , siapa jang akao mendjadi radja. Maka koedalah jang didjadikan radja dan penoendjoek djalao. Adapon moeIa- moela binatang jang tiga ekor itoe t_rlaloe kaseb akan radjanja, serla ditooroetnja barang tilnhnja, knrena dilihatnja,

(8)

7

koedo itoe terlalo. panda.i mentjah.ri djalan jang haik, lagi poela dipeliharakannja raäjat jang tiga ekor itoe, soepaja djangan kadatangan Ijelaka.

Satelah doea liga hari bordjalan, maka kata djawi: .tiada lagi sahaja dapa! berdjalan saljepat ini."

Maka kata kidjang: .berdjalan salambat ini, satahoen lamanja kita beloem sampai katempat jang ditoedjoe-i."

Adapon jang kambing itoepon berkata: .apakah sabab maka kitn berdjnlnn sadja, tiada sakali kita berhenli bermain-main."

Maka katiganjn pergi menghadap radjanja, laloe monga- doekan halnja sa-ekor sa-ekor.

Maka sakitlah hali kooda, mendengar perkata-an tiga bina- tangitoe, serta katanja: .djekalau kamoe sakalian liada dapal atall tiada soeka lIlonoeroet parentah sahaja, hiarlah sahaja berdjalan sendiri sadja." Maka iapon berlari-Iari sakoeat- koentnja meninggalkan binatang jang tiga okor itoe.

Adapon sabab berlain-Iain kasoeka-annja, maka Ijerai- berailoh, sa·ekor kasitoe, sa·ekor kasana. Sjahadan tiado her.pa lamanja, nJaka djawi dan kidjang dan kambing diter- kam oleh binatang jang boeas, serta diboenoehnja akan din.

Inilah peri halorang jang tiadn lIlenoeroet parentah dan nasihat orang jang pandai lagi koeasa, baik radja, baik panghooloe, baik iboe bapanja, melninkan melakoekan kasoe.

ka-annja sendiri sadja.

DOEA EKOR KOEDA.

Sakali peristiwa adalah do.. ekor koeda berdjalan; jang sa·ekor membawa beros, jang sa-ekor membawa wang. Maka koeda jang memb"wa wanl( itoepon terlaloe soekaljita, sabab ia lIlembaW8 be ban jang moelia itoe, serta iapon berpikir dalam halinja: "boekankah sahaja lebih lIIoelia dari pad.

temankoe jang momb.wa berns, harganja sadikit, sedang sahaja ini D1embaw. wang beriboe-riboe roepiah1"

(9)

Maka tengah ia berkata demikian, tiba.tiba datanglah penjamoen, heodak merampasi koeda itoe. Maka koeda ka·

doea itoepon larilah sakocat.koeatnja; akan tetapi kadoeanja dilangkap djoega oleh penjamoen. Apabila dilihatnja, baboea beban koOOa jang sa·ekor melainkan beras sadja, malm dile- paskannja akan dia. Adapon akan koeda jang lain itoe, dipoekoelnja serta dirampasnja; soOOab Hoe baharoe diJepns- kannja. A pabila koeda itoe soedah terlepas, maka iapon berlari-Iari mendapatkan temannja; Ralelah dapat, mah iapon mengadoekan hal kasoekarannja kaJladanja. Maka koeda jang membawa hers. itoe pon berkata: >soedabkah toeanhamba mendengar perkata-an orang Melajee: dimana goela ada se- moet! Adapon wang jang dibawa t08anhamba seperti goela, penjamoen itoe saperti semoetlab. Maka sabab sabaja ini lIlembawa beras sadja, tiada sahaja disakiti dan dirampasi penjamoen itoe.

Jnilah oenloeng orang lIliskin: sabab ia kakoerangan harta lIlaka tiada dikabendaki orang lain.

KALDAI DENGAN ANDJING.

Kata jang poenja tjorita ini. Adalah sa-orang jang hendak berdjalan, lIlembawa sa-ekor andjing. Maka digantoengkannja di atas belakang kaldai itoe doea boeah bakoeI jang terisi pnrniaga-an, lain d~ri pada makanan bekal didjalan. Maka berdjalanlab orang itoe bersama-.ama dengan binatang jan"g doea ekor itoe.

Sakali peristiwa pada koetika tengah hari, maka iapon doedoek berlindoeng dibawah pohon besar, karena had tedaloe panas, lagipoela ia terlaloe lelah rasanja, sabab soedah djaoeh ber·

djalan pada hari itoe; llIaka tiada beberapa lamanja tertidoedah orang itoe. Maka kaldai ilo. sabentar djoega pergi kapada saboe.h padang roempoet jang dekat, lIIelllakan roem poel.

Sjahadan andjil\g itoepon berkata kapada kaldai: .hai handaikoe

(10)

9

peroet sahaja terlaloe lapar, djekalnu handaikoe lagi kaseh akan sahojatoe!oenglah ki ranja. Ad.pon didalam bakoeljang tergan- toeng diatas poenggoeng toeanhamba, adalah (Ijoega mak.nan beka! toean kita. ApabiJa toean makan, salamanja diberinja sahaja djoega dari pada ",akanannja itoe; akan tetapi sakarang toean 8000ah terlidoer , entah lamalab', maka ia bangoen. Ren- dabkRn kiranja badan toeanhamba, .0epajR •• hllja dapat meng- .mbil makanan dari clalam bakoeI." Maka djawablah kaMai itoe:

.baiklah toeanhamba nanti; apabila to .. m kita soedah djnga, nistjaja ia hemlak memberi maknnan akan toeanhamba."

MakR kaldai pon momakan roempoet djoega sasa-at pon tinda berhenti. Maka tiba-tiba datang sa-ekor andjing hoetan, hendak

",enerkam kaldai itoo. Apabila kaldai itoe meJih.t andjing boe.

tan jan~ datang, maka ia pon bel'saroe-saroe, katanja: »wRh .ahabalkoe! Toeloenglah salmja apalah kiranja." Maka dja.

wab andjing: .sabarlah daboeloe; loean kita lekas akan djal(a agaknja; djekalau ia melihal hal toeanhamba ini, nistj.ja ditoeloengnja akan toeanhalnba."

Hata maka saheloem habis andjing herkata demikian, mal,"

kaldai diterkam oleh andjing hoetan, serta digigitnja lehernja, hendak menghisap darahnja, Maka kaldai itoepon malilal,.

lnilah ibarat ol'ang jang tiada menoeloellg akan samanja lIJanoesia. Apabila ia scncfiri kadalangl1.n kasoesahan, tiada djoega (Iitoeloeng orang akan dia.

PonON BERINGIN DENGAN BATANG PADI.

Adalah sabatang padi toenlboeb berbn"'I,iran dengan sabatang pohon heringin. SakaJi peristiwa, maka pohon heriogin iloe berkata kapada batang padi itoe: •• dapon bad_n toean ham ba terlaloe Jel11ah; soenggoehpon angin tiad_ kenljang sakali, mak. ditoendjoekkannja djoega badan to .. nh8mba. Adapon akan hamba ini, djekalau angio riboet pon bertiOl'p: djangan-

kan menoendoekkan, hamba menggerakkan pon tiada dapat,"

(11)

10

Maka tiada harapa lalllnnja toeroenlah angio ri boet jang amat k.ras. Maka toendoaklah hatang padi itoe, akan tetapi pohon baringin itoe sadikit pon tiada bergerak. Maka aogio riOOet pon bertambah-tambah kentjang, sahingga ditoembang- kannja pohon beringin itoe. Satelah angin tedo.h, maka batang padi itoe menaikkan kaf>alanja, sadikit pon tiado berlainan dari pado dahoeloe.

IniJah peri hal ol'ang jang takaOOer, lagi doerhaka akan radjanja .Ian iboe bapanja dan goeroenja.

SA·ORANG JANG KAJA DAN SA·ORANG JANG AHSKIN.

Bahoea adalah saboeah negeri, maka dala!" negeri itoo ada sa-orang jang kajn dan sa-orang jang miskin. Adapon orang

jan~ miskin itoe kerdjanja tabib; maka ia pon terlaloe pandai lagi radjin ; maka orang jang kaja itoo terlaloe bebal, sakali- kali tiada tahoe bekordja, melainkan sapandjang hari bersooka- soeka sadja.

Hata maka pad a soeatoe hari bertemoelah kado.. orang itoe. Maka kata orang jang kaja iloe: • apakah goonanja kapandaian toeanhamba? "-

So.n~goehpon too.nhamba terlaloe pandai lagi ra.ljin he- kerdja sapandjang had, tlada djoega mendjadi kaj. dan moeial saperti sahaja; adapon akan sahaja ini dihormati oran~, la~ipoela sakalian orang beaar-hesar di negeri inl mendjadi .ahabatkoe kaloear masoek roemahkoe. Sasoenggoehnja ka- kaja-an I.bib dari pada kapaodaian.

Sjahadan tiada berapa lamanja maka negerl jang didiami orang jang kadoea itoe kadatangan moesoeh. Maka roemah nogeri samoeanja dibakar oleb moesoeh itoo. serta harta orang dirampnsnja. Adapon roemab orang jang kaja itoo

(12)

11

tarbakar djoega, d.n hatt. bendanja dir.mpas moesoeh, sahelai benang pon tiada tin/1gal. Moka pada koetika itoe berte- moelah orang jang kaja den/(an orang jang miskin.

Maka kata orang jang miskin itoe: .bagaimanakah saka- ran/( hal toeanhamba, dan bagaimanakah djal.n mentjahari kahidoepan toeanhamba, karena salamaelalunnja toeanhamoo tiada tahoe bekerdja. Adapon roem.hkoe dibakar oleh moe- soeh, dan hartakoe jang sadikit dir"lIpasnja djoega, akan tetapi sahaja dapat djoega mentjahari kahidoepan, karena te!ah masjhoe. di negeri ini, baho.. sahaja terla!o. pandai mengobari orang jang snkit!'

Maka njatalah kapada orang jang bebal itoe, bahoea harta doenia ini tiada kekal adanja, m.!ainkan kapandaian jang bergoena salama-larnanja.

Ad.pon roemah dapat dibakar, dan harta benda dapat di- rampas, akan tetapi kapandaian ti.da hilang djoega. Maka orang jang pandai lagi radjin , nistjaja dapat mentjah.ri ka- hidoepannja salama-Iamanja.

BAPA DENGAN ANAKNJA .

Ada!ah sa-orang toekang kajoe jang mempoenjai sa·ekor kaldai. Maka pada soeatoe hari ia pon pergi kapasar bersa-

JUa-88ma dengan anaknja laki-laki, hendak mendjoeaI kaldainja.

Maka kata bapa itoe kapada anaknja: • baiklah ka!dai kita tiada diberi berdja!an, soepaja ia koeat d.n baik roepanja, .pabila kita sampai kapasar."

Maka di-ikatnja kaki kaldai ka-empatnja, la!oe kaldai itoe dioesoeng doea beranak, dibawanja kapasar.

Mnka tiada berapa lallIanja ia berdjalan deJllikian, malm ia pon berternoe dengan sa-orang koeli. Maka kata koel i itoe: • boekaokah pekerdjaan orang gila, binatong jang boleh dikandarai dioesoeng orang1"

(13)

12

Maka laloelah koeli itoe sambil tertawa-tawa. Demi di- dengar toekang kajoe perkataan orang koeli itoe, maka ia pon berpikir: • benarlah saperri kata orang koeli itoe;" malm ia pon· mengoeraikan taH pengebat kaldai itoe, laloe dinaikinja.

Sat.lah . itoe ia pon berdjalan poela, di-iringkan oleh anaknja.

Sakoetika lagi maka ia pon bertemoe dengan sa-orang goeroe.

Maka kata orang itoe: .hai bapa, Iihatlah anakmoe ini, soedah terlaloe lelah rasanja. Patoetlah anak jang beloelll koeal badannja disoeroeb bel'djalan, S8IHantara engkau mengandarai kaldai?"

Apabila toekang kajoe itoe mendengar perkata-an goeroe itoe, maka katanja: "benarlah seperti kata toeanhalllha;"

·laloe ia pon toeroen dari atas kaldainja, maka anaknja

disoeroehnja naik.

Maka berdjalanlah kaldai itoe dikandarai oleh jang anak, di-iringkan oleh bapanja.

Adapon belom lama ia berdjalan demikian itoe, maka berte- moelah dengan sa-orang pandita. Maka kata pandita itoe: "sa- soenggoehnja anak ini terlaloe bi-adap, sakali-kali tiada tahoe bahasa. Adakah patoei hoedak ini doedoek dengan senang diatas belakang kaldai. sedang bapanja jang toea berdjalan kaki?" Demi boedak itoe lIIendengar perkata-an pandita , maka ia pon berkata kapada bapanja: »baiklah kami berdoea menaiki kaldai, soepaja djangan sahaja diberi maloe orang."

Sjahadan kadoeanja menaiki kaldai, laloe berrljalan poela.

Maka riada djaoeh ia berdjalim domikian itoe, maka ia pon temoe dengan sa-orang orang toea.

Apabila dilihat oraDg toea akan hal kaldai itoe, dikanrlarai doea orang, maka ia pon berkata dengan marahnja: »adakah pernah orang memboeat saperti demikian ini; adakah patoet kaldai sa-ekor membawa doea orang sakali 1 Libatlah, bina- tang itoe .oedah hampir akan djaloeh, sabab sangat lelabnja. "

Demi <lidengar toekang kajoe perkata-an orang toea itoe, maka ia pon toeroen dari atas kaldainja bersama-sarna dengan allaknja; laloe kadoeanja pon berdjalan kaki serta di-iritnja tali kaldai berganli-ganti.

(14)

15

Salwètika lagi porl bertemoe rlellgan .a-orarig perampoeari toea jong mendoekoeng kajoe api saberkas mak. katanja:

.. apakah sabab, maka toeanhamba tiada menaiki ka1dai toean- hamba 1 Djekalau manoesia melelahkan dirinja saperti hamba ini, adakah patoet binatang tiad. bekerdja 1 Apakah goenanja kand_ra-an, djokalau tiada din_iki orang 1"

Maka kata toekang kajo. itoe kapada anaknja: • _pakah goenanja kita menoel'Oot perkata-an perampoean ini 1 Tiarla djoega kita dapat JIIenjoekakan !':akalian orang, knrena borlain-Iain kahen<laknja. sa-orang berkata bagini, dan sa- omng berkata bagitoo. n

Djekalau engkau hendak mengerdjakan socatoe pekerdja-an pikirkanlah dahooloe baik dan djahatnja.

Apabila soedah sahabis-habis kautilllbangkan djalan pe- kerdja-an itoe, djangan lagi kaudengari perkata-an o.-ang

banjak. .

DOEA EIWIl TIKOER.

Adalah dooa okor tikoes ber!iang dil'oomah orang. Maka pado 8000too had kadoeanja pergi mentjahal'i kahidoepannja; maka temapatlah telor saboeah. Maka sedang ia hondak mom- boekakan telor itoe, hondak memakan isinja, lIIaka ti ba-ti ba datanglah sa-okOl' koetjing. Maka tikoes itoe bondak membawa telor itoe kaloebangnja, tinda terbawa olehnja, karena tiadn da],at digoenggoengnja, tiada dapat dipegangnja dengan ka- kinja. )laka moeafakatlah kadoeanja, hendnk mentjaharikun akal akan lIIembaw. telor itoe kaloebangnja, "1aka kata tiko •• jang sa-ekor kapada sahabatnja: .baikl.h toeanhamba menelentangkan diri toeanhamba soepaja toeanhamba boleh memegang telor ini dengan ka-empat kaki toeanhamba, kamoe- dian dari pada Hoe halllba lIIengbelakan ekor toeanhamba ...

(15)

Malea hlperkenankanJah tikoes jang sa-ekor akan perkata-ah lemannja, maka ia pon menelentangkan dirinja, laloe dipegang- nja telor itoe dengan ka-am pal kakinja; 80edah itoe, dihelakan ekornjo oleh likoe. jang lain. Maka dengan .alalllal kadoeanja pon sampailah karoemahnja, kamoedian telor itoe dimakannja dengan sant088.

Djanganlah kausangkakan bahoea jang berakal, lIIelainkan manoesia .adja. Maka tjeritera ini pada menjalakan, bahoea Mnalang borakal boedi djoega adanja.

GOE&IBALA DENGAN ORANG KAMPOENG.

Sakali perisli wa adalah .a-orang goembala jang menggoem- haJakan beherapa ekor kamhing pada saboeah padang, tiada djaoeh dari .aboeah kampoenl(.

Maka pada 8oeatoe hari berpikirlah goembala itoe dalam hatinja: .Tjoba koepermainkan orang kampoeng jang poenja kambing ini:' Maka p"da koetika itoe djoega ia pon berleriak, kalanja: .toeloeng! loeloeng! harilllau hen dak menangkap kambing toean."

Maka kaloearlah saka!ian orang kampoeng jang poenja kambing itoe, membawa .enapang dan toemhak dan ]ladang, hendak memboonoeh hariman itoe.

Apabila ia hampir pada lempal goembala itoe, maka katanja:

.dimanakah harimau itoe?"

Maka goembala itoe pon tertawa-tawa, katanja: • harimau lagi banjak di hoetan, letapi disini tiada." Maka goembal.

itoe dim aki orang kampoeng, laloe marika-itoe poelang dengan marahnja. Kamoedian dari pada beberapa hari, lOaka sasoeng- goehnjo datanglah harimau, hendak menerkam kambing orang goembala itoe. Maka ia pon berteriaklah, katanja: 'Ioeloeng!

(16)

loe!oengl" Ap.bila didengar orang kampoeng _oeara goembaià itoe, maka i. pon berpikir: »kalau-kalau ia hendak memper- mainkan kami sakali Jagi;" maka sa-orang pon tiada keloear akan menoeloeng goembala itoe. Maka ditangkap harimau akan sa-ekor kambing. serta dilarikannja. Maka goembala hendak men/(ambati h.rimau itoe, akan tetapi harilllau pon melepaskan kambing jang soedah diboenoehnja. laloe ia pon menggigit goembala itoe; soedah itoe, maka kambing di bawanja lari poe Ia. Maka tjoetjoerlah darah goembala tiada berkapoetoesan, sakitnja pon tiada terkira-kira.-

Djekalau sakali orang membohong, maka karnoedian tiada dipertjaja-i lagi katanja.

TIPOE DlBALAS DENGAN TIPOE.

Alkesah; adalah sa-orang soedagar jang am at keja, wangnja pon beriboe-riboe roepiah; mo.ka hartanja pon bertambah-tambah, karena soedagar itoe terlaloe kikir; wangnja s81110eanja di- simpannja, ,adikit pon tiad. dibelandjakannj.. Maka soedagar itoo pon terlaloe lakoet, bahoea bartanja ditjoeri; maka siang malam didjaga-inja. sahingga lemah koeroe, badannja.

Maka pada soeatoe hari ia pon barpikir: »baiklah hartokoe koesimpan kadalam tanah, soepaja akoe dapat doedoek dengau santosa, djangan lagi takoei akan penljoeri siang dan malalll.

Maka ia pou pergi karoemah sahabatuja jang dipMtjaja-inja meminta toeloen~.

Sjahadan pada soeatoe malam, maka soedagar itoe bers81l1a- sama dengan sahabatnja menggali soeatoe loeb.ng; satolah itoe, maka pel i tempat wang dimasoekkannja k.dalam loeb.ng itoe, laloe ditimboeninja dengan tanah.

Kamoedian dari pada bebarapa hari, maka jang poenja wang itoe hendak melihat hartanja.

(17)

16

Apahlla sampai katempatnja, maka dilihatnjá, bahóea tanah aoedah terbongkar, dan peti wang telah ditjoeri omng. Maka Djatalah kapada soedagar itoe, bahoeajang mentjoeri hartanja, ja-itoe sahahatnja djoega, karena lain dari padaoja sa-orang pOll tiada tahoe. Maka ia pon poelang karoemahnja dengan doekatjitanja.

Sjahadan pada kaesokan harinja ia pon bertemoe dengan sahabatnja; maka ia poo berkata kapadanja: .hai sahabatkoe, s.kali lagi ham ba minta toeloeog, karena ad. lagi terlinggal di roemah bamba beberapa .. atoes roepiah, jang hamba heodak menjjmpan djoega kadalam peri wang hamba." Maka aahoet sahabatnja itoe: • baiklah. ioi lUalam hamba dataog karoemab toeanbamba;" satelah soedah berdjandji demikian, ·maka poe- laoglah kadoeanja.

Sjahadan maka kata si-pentjoeri dalam harinja: • baiklah peti wang itoe koetaroeh pada tempatnja dahoeloe; kamoedian apabila .ahabatkoe soedab menjimpan wangnja jaog ringgal itoe, maka koetjoeri poela, soepaja koedapat lebib dari aaka- rang." Maka peri itoe dibawanja katempatnja daboeloe, dimasoekkaonja kadalam loebang.

Satelab hari petanglab, maka sdedagar pon pergi katempat bekas peri wang, mak. dilihatnja, bahoea petioja soedab ditaroeb kombali oleb .ahabatnja kadalam loebang, serta dirilllboeninja dengan tanah poel.. Maka soedagar itoe pon mengaloearkRn pelinja, dibawanja poelang.

Talkal. hari pon malamlah, maka si-pentjoeri itoe pon pergi karoomah sahabatnja. Satelah sa,"pai, maka katanja:

,marilah sakarang kita menjimpan wang toeanhamba."

Maka saboot soodagar itoe: .aakarang Boedah loon pikiraokoe;

inUah peti wang jang soedab koekaloearkan dari dalamloebang, jang kita gali itoe, karena sakarang akoe hondak mena-

roohkan dia didalam roemahkoe; akoe takoet, kalau-kalau ditjoeri orang."

Mak. poel.nglah si-pentjoeri dengan sakit harinj~.

(18)

DOEA ORANG SAHARAT.

Adalah sa.orang laki-Iaki jang lerlaloe soeka membatja kitab jang berisi tjeritera dari pada sjetan dan djin, serta dari pada borbagai-bagai kadj.hatan orang.

Adapon sabab orang itoe telah toea, maka ia soedah tahoe membedakan , jang mana benar jang mana doesla pada kilab- kitab jang dibatjanja. Soenggoehpon ia membatja kitab jang demikian itoe, tiada djoega beroebah kalakoeannja, karena orang itoe loeroes halinja, lagi ia terlaloe ta koet akan Allah Taala.

Adapon orang jang Ierseboet diatas ini ada doea orang anaknja, jang sa-orang sapoeloeh tahoen, dan jang sa-orang doea belas tahoen oemoernja_ Mak. apabila bapanja soedah berhenti membatja, ",aka diambil oleh nnak kitab boponjajang terting- gal diatas lIledja, serla dibatjanja. Maka ada sa-orang laki-Iaki jang bersahabat dengan orang toea iloe; maka sah.bat itoe telah mengatahoe-i, bahoea anak jang do .. itoe telah biasa membatja kilab bapanja, jang tiada paloet dibatja kanak-kanak, karena ia beloem dopat lIlembedokan benar dan doesta, baik dan saloh pada kitab jang dibaljanja. Mako sakitlah hati sahabat itoe melihat pel'boeatan anak iloe, serta ia pon berpikir dalalll harinja: .boekonkah salah perboeatan sahabolkoe ioi, (Iitinggalkannja kitab koetikn berhenti membatja, tiada disim- pannja? Adapon sabab demikian perboeatonnja. maka kitab itoe terdapat oleh anaknja, baiklah sahaja memberi nasihat kapada sahabatkoe, soepaja djangan lagi ia loepa menjimpan kitabnja."

Sjahadan pada soeatoe hari dipanggilnja makan akan sahabat- nja itoe. Maka sabeloem ia dalang maka ditoroeh diatas medja oleh j.ng berdjamoe, soealoe boengkoes jang berisi ratjoen. Apabila djamoenja soedah rnasoek , maka disilakan doodoek. SateJab doedoek , maka dilihalnja boengkoes jang terlelak diatas medja, serla ia pon bertanja kapada sahabalnja:

.apakah isinja boengkoes ini '" Maka djawablahjang berdjamoe itoe: .boengkoes ini terisi rat jo en , j.ng hamba pergoenakan hen dak memboenoeh tikoes, karena tikoes di roemah hamba

Boenga rampai. 2

(19)

»OR terlaloo banjak." Maka t.rk.djoetlah djamoenja 1toe.

serta katanja: .tiadakah toeanhamba takoet! Djekala" bQ.ng- koes ini terdapat oleh anak to .. nhamba •• kalau-kala" dimakan- nja isinja. sabah ia tiada tahoo. bnho.a ratj~n djoega." Maka kata orang jang b.rdjamoe: .benarlah saporti kata toeanhamba akan tetapi dj.kalau anak sahaja momnkan dari pada ratjoen itoe, melainkao matilah ia, rnaka hanjalah badannjajang binasa.

Maka apabila anak k.tjil. jang beloom tahoe lIIerub.dokan baik dan djahat m."ibatja kit"b-kitab jong tiada patoet diba- tjanja. maka achir k.lak njawalah jong binosa; hoekankah ito. tjolaka jang labih besar dari pada mat i 'I"

Maka mengortilah djnllloe itoe akan kias salmbatnja; maka dari pada ko.tika itoa djoega berobahlah kalakoeannja. tiada diborinja anaknjn membatja. rrrelainkan kitab jang b.r·goena kapadanja ••

SA·ORANG 1l0EDAK JANG KASIH AKAN lBOENJA.

Sakali peristiwa, adalah sa-oraog perampocnn toen logi rniskin: mBka perampoean itoe terlaloe sakit badannja, hom- pir akan mati. Maka adn padanja sa-orang anak laki-Iaki jang t.rlalo. kasih akan dia. Apabiln dilihat oloh hoedak itoe akan hal iboenja. maka ia sangat berdoekatjita. pada hatinja: .karena kita orang torlaloo rniskin. maka tiada dopat

",embajnr tabib jang pandai m.ngobati sakit ihoeko.; tjobn ko.pinta satoe roepiah kapada barang sa-orang. soepaja llIem- bajar oepah tabib ito.... Maka ia pon kaloear d.ngan tangisnja.

merninta-rninta kaparia orang jang ia b.rt.moe riit.ngah djalon.

Maka sat.ngah orang iloe rn.ngatakan: .ako. riad. m.mpo.njai wang sabanjak hoe," dan kata satengahnja: »akoe dada 111809 mamberi kapadamoe." Maka pada tatkala itoe radja negeri itoe pon berdjalan-djalan sa-orang dirinja; maka ia pon ber- pakaian sap.rti orang kabanjakan. soepajR liaria dikatahoe-i orang. Maka boedak ito. pon memint. djoega kapadanja,

(20)

akan t~tapi tia.l. ia mengatahoe-i, bahoea orallg itoe ra,ljà djoega. Maka kata l'lldja itoe: »i!lila!. saloe roepiah, tjaharilah tabib, soepaja diobatinja sakit i110911100, akan telapi toondjoek- kanlah dahoeloe, dimanakah roomah iboemoe itoe,"

Salelah roelllah iboenjn telah rlitoeurljoekkannja oleh boedak iloe, maka ia bedari-Iari pergi kal'Oomah sa-orang tabib jang terlaloc pandai, Maka radja pon p."gi karoemah perampoean jang toca itoe. Satelah stllllpai, maka ia pon berkata kapadanja:

.akoelah tabib, maka ukoe datang ini h.n.lak ",engobati sakitmoe." Maka radja pon melihat, bahoea badall peram- poean itoc amnt koeroes , dan JIloekanja 8angat poetjftt. Maka radja pon hOl'pildr: .»sasoenggoehnja pel'arupoean ini dada sakit, akan tOlapi badannja terlaloe letih, sabab makanannja tiada tjoekoep; maka patoedah orang jang satoea ini memakan barang jang mengoeatkan badan, snperti daging djawi dan tel or ajam dan saba~ainja. lV(aka karena lIliskinnja tiadn ia boteh membeli makanan jang salnahal itoe; maka sabab jtoelah I makin lama bertambah letih badannja, achirnja ia mati djocga."

Maka radja pon lIIengambil sapolong kartas , serta di- soeratinja, laloe diletakkannja diatas medja, sCl'ta kueanja kapada perampoean itoe: .adapon obat sakitnlOe telah koetoeHs pada kUl'laS ini; npabiJa anakmoe poe lang , berilah soerat ini k.padanja, soeroeh tjohari obat jang terseboet didalamltia,"

SateJah Îeoe, maka radja pon kalooar dari l'ocmah Hoe I

laloe ia pon poelang ka-astananja,

Maka tiada bcmpa Jamanja poelallglall boedak itoo mcm- baw. labib serta kataotia kapada ibocnja: .inilah tabib jang terlaloe pandai, sasoenggoehnjalah ia dapat mengobati sakit iboekoe." .Maka sahoot perampo.ean itoa: ... tadi sOeftah datang sa-orang tabib melihati halkoe • lIlaka ia telah meninggalkan soerat obat djoega."

Maka heranlah boedak itoe mendengar perkata-an iboenja, lal oe ia pon bel'kata kapada tabib: .tol'anhamba baljalah kiranj.

soer.t ob.t itoe, soepaja kita meng.tahoe-i, bergoenakah obat jang terseboet didalamnja," Maka tabib itoe pon tnengambli

(21)

soera! jang lerletok diato. medjo, laloe dibaljanja. Maka torkedjoetlah ia melihat, bahoea radjalah jang menoeHs soerat itoe, derniki.nlah boonjinja: »djikalau soerat ini diloendjoek kapada daloek bandahara, hendakl.h diberi ol eh band.hara saratoes dinar kapada orang jang 1Il0mbaW8 Soerat ini;" maka tanda langan radja tordapat dibawahnja. Maka kata tabib itoe: »sasoenggoehnja itoelah obat jang teroetama bergoena kapadamoe, karena ongkau tiada sakit, malainkan badanmoo letih pajoh sabab engkau kakoorangan makanan, jang men- djadikan koeat badan. Baiklah wang ini kaupakai akan dibelikan .makanon jang baik, soepaj" kaurnakan poeas·poeas;

djikalau engkau ruemboeat demikian, nistjaja ongkau semboeh, badanmoe mencljadi koeat saperti dahoeloe."

Maka tabib itoe pon poelang , dan boedak itoe pon pergi karoomah banclahara menoendjoekkan soerat radja itoo. Maka diberi oleh bandahara saratoe. dinar kapad.nja; maka poelang- lah boedak iloe dengan soekatjitanja. Sj.hadan perampoean itoo makin lama bertambah koeat badannja, sahingga ia dapat hekerdja lagi nrentjahari kahidoepannja.

SA·EKOR KOEDA TOEA.

Sakali peristiwa, adalah sa-orang soedagar jang mempoenjai sa-ekor koeda jang aDlat loea, maka dari pada toeanja liada dapat hekerdja lagi.

Mak. pada soeatoe hari berkatalah soedagar itoe kap.da koedanja: »engkau ini tiada bergoena lagi kapadakoe, akoe tiada 1I180e memberi makilnan akan kamoe 1agi, baiJclah kan- tjahal'i kahidoepanmoe dihoetan sadja. Akan tetapi djekalau engkau dapat membawa sa-ekor singa jang hidoep karoemah- koe, maka koeberi engkau diam dikandangmoe, dan koeberi makanan poela kapudamoe salama-Iamanja."

Salelab soèdab berkata demikian itoe, maka koeda itoe dinjahkannja dari d~am kandangnja.

(22)

Maka koeda iloe pon beNljalanlah pergi kahoetan dengan doekatjilanja. Adapon tengah ia berdjalan itoe, maka ia hertomoe dengan sa-ekor "erigala.

Maka borkatalah s.rigala Hoe: .hai handaikoo, apakah sabab mRka toeanh.mba bordjalan di,ini bRik, djoega toeanhamba tinggal diroe",ah "adj., karen. badan toeanha",ba telah toea, mak. tiadalah paloet orang jang saloaa toeanbamba ini "her- djalan dan bokerdja, melainkan diam dikandang paloetnja."

Maka sagala hal ihwalnja diljariteraknn oleh koeda kapada

•• rigala itoe. Satolah ilOO, maka kata serig.la: .rljanganlah toeanhamba poetoes asa, kalau-kalan kita dapat djooga singa jang dikahendaki oloh toean toean ham ba; baiklah toeanhamba membaringkan diri itisiniJ memboeat lIlad diri toeanhamba."

Maka koeda itoo berkananlah akan knta .eril(ala itoo,laloo ia pon membaringkan dirinja, me-mboent saperti km-da mati.

Satelah itoo maka gorigala I'0n berdjalan, mendapatkan liang singa jang didalam hootan. Siatolah sampai, maka dilihatnja singa itoo doedook dihRdapan ]jangnja. Maka "erigala itoo pon berdataag scmb.h katanjn: .ja tooankoo tiad" dj "oeh dari sini ada sa-ekor koerla man tCl'hantar, rljekalan toeankoo Boeka, hamba toendjockkan kapnda toeanko •• " A pabiJn singa itoo men- dongar I'erkala-an serigala, maka ia pon lorlaloo soekatjita, karena soedah beberapa hari Jamanja tiadn ia IIlendnpat umkanan.

Maka ia pon borbangkit, katanja: .baiklah, toendjoekkanlah koeda jang mati itoe kap.dakoe."

Maka borrljalanlah serigal. itoe di-iringkan oloh singa. Sate- lah samp"; katompat koeda itoe, maka kata serigala: • baiklah koeda iui tocankoo bawa kaliang toeankoe, so.paja dapat dilllakan (tengan santosa; marilah hamba ikat koeda ini pada okor toeankoe, dihola oleh toean koe kaliang toeanko •. "

\\faka diporkanankanlah oloh singa itoe akan ]l8rkata-an serigala itoe. Akan tetapi serigala itoe tiada menjampnikan djandjinja, melainkan tiba-tiba di-ikalnja kadoea kald singa jang dibelakang dengan ekor koeda itoe. Satelah itoo, maka ia pon barkata kapada koeda itoe •• ajohlah handaikoe, holakan .i- nga ini, bawalah karoemah toeanmoe. " Mak. banglütlah koooa

(23)

Itoe, laloe borlori·lori koroemoh toeannja menghela singa itoe. Apabila dilihat olehjang poeoja koeda itoe, bahoea koedo·

njo soedah dotang membowa sa·ekor singa, mako ia pon kaloear dari roemahnja membawa sabilah pedang, laloe diboenoehnja singa itoe. Satelah itoe, maka ia pon berkota kapada koedanja:

.kombalilah engkan katempalInoe dohoeloe, dari pado sakarang s.hingga engkau lIIati koeberi kohidoepan akan kamoe. " Maka diMolah koeda itoe diroemah toaannja dengan santosa beberapa tahoen lamaoja, sahingga mati.

SA·DRANG BRAH~IANNA DENGAN SAEIWR HARntAU.

Maka terseboetlah, adalah sa·ekor harilllan jang ditangkap OI'ang; maka dimasoekkannja harimau itoe kadalam saboeah kandang besi. Mako l.lool.h sa-orang Brahmanna pada tempat harilll8u terkoeroeng itoe. Maka harimau pon berkata kapadanja:

.ja loean, toeloengl.h hamba apalah ki ranja , Bamba ini sangat beruocs, bockalah kiranja kandang ini sabentar, soepaja hamba memoeaskaD Roes hamba. jang atllat sangnt." Maka rljawub 'Brahmanlla hoe: • hai harimau djikalau engkan koelepaokan, nis-

tjaja akoe dilllakfln olehmoe/' Makn sahoet harilllRII itoe: »ja toeankoe, demi AlIàh hamba berdjandji, djeklilau toe.nkoe meleJl"skan hamba, sakali-kali tiado hamba .kan menjakiti toeankoo. Apobila hamba soedah minoem njer, todapat liada hamba masoek kombali kadalam kandang ini." Maka Brah·

manna iloepon meraSR sajang akan harim8u hoe, laloa ia pon memboekakan pintoe kandangnja.

Sabentar itoe, maka hnrimau pon ",eloompat kaloear, laloe berkata kap.do Brahmanna: .sokarang ini engkau koemakan, kamoedian dari pada itoe k08minoem ajer." Maka kata Brahman- na itoe: .sabarlah dahoeloo, baiklab kita minta bitjara kapada lill1l\ orang jang lain; djikal.u kalilllanja ",.ngatakan, bahoea

(24)

•. l

pitoetlah .koe diboenoeh, biarlah kauboenoeh .kan dakoe ...

!llaka berkenanlah h.rimau akan knhendak Brahmanna itoe katanja: • haiklah, dahoeloe kita lIIendengar bitjara lima orang lain itoe."

Maka herdj.l.nlah harimau ber.ama·sama deng.n ]l/'ah- manna. Sakoetika ia berdjalan itoe, maka ia pon salllpailah klpada sabatang pohon pisang.

Maka kata 8rahmanna: "hai pohon pisang apakah bitjara- moe1 Harilll8u ini soedah koelepaskan dari dalam kandangnjn, soepaja ia boleh memoaaskan Boesnja. maka sak.rang ia hendak melnakan dakoe; patoelkah perboaatnn jang baik dihalas dengan kadjahatan!"

Maka sahoet pohon I,ioang: .adapon terkadang orang pon datfUlA" bernaocng dibawah daoenkoe> akan telapi al,abila ia hendllk berdjllian poel., maka dipolongnja rlaoenkoe; .erla dima- kannja bocnhkoo, kahaktiankoe dibalasnja dengan kadjahatan.

Pntottlah cngki.lll diboenoeh, karena bangsa manoesia itoo pon "'rIal oe djahat."

Salelah itoe lIIaka BrahIlIanna IlOn berdjalan poel a bersa- ma-soma dengan harimau iioe. Maka tiada bel'apa lamanja dilihatnja sa-ckor djawi jang alUat tora. I\1l1ka Bl'ahmanna i.oe pon mentjerilerakan oegala hal ihwalnja kapada djawi itoe, laloe ia pon bertanja: 'patoetkah akoe rliboenoeh Imrilllau?" Maka

<ijawi mendjawab: • h.mba ini lelah dinjahknn oleh toaan hamba, karena badan hamba tclah toca, liada lagi koeat beker ..

dja. Dcrnikianlah kalakoean manoesia; iiRda ia lahoe melllbalas goena; habis JlIanis, sClmh diboeangnja; patoetlah engkau ini dimakan hnriman.'1

!;jahadan harima" dan Brdl""anna l,on berdjalan poela. Maka ia pon berlemoe deng.n sa-ekor bOO/'oeng helang; maka segala hal ihwalnj. ditje/'ilerakan poel. oleh Bral"uanna kapada helang itoe. Mak. kala bocroeng helang: .djik_I_" _koe dilihRl orang m.k. dit",nbaknja nkan dakoe, dan djik_Iau anakko.

didapHtnja, diboenochnjn; sasoenggoehnjn bangsa manoesia borseloroe dengan bangsa binala"g; sabab demikian itoe, mak. l'aloetJah lIIanoesia ini diboonoeh."

(25)

Malca kamoedian dari pada itoe, Brahmanna dengan harima.

pon bertemoel.h dengan sa-ekor boe.ja. Maka Brahmanna it ...

pon mengadoekan halnja k.pada boe.ja itoe, laloe i. po.

bertanja: • apakah hoekoeman toeanhamba 1" Mak. kata boeaja:

• hamba ini 8olama-Iamanja diganggoe dan diboeroe orang, sahingga sahari pon tiada akoe boleh doedoek dengan santosa.

Baiklah engkau ini diboenoeh, karena manoesia pon ter·

laloe t1aJim kalakoeannja, salama-Iamanja menjakiti hang'"

binatang.' I

Maka Brahmanna itoe pon bertambah-tambah takoei , paia . hatinja: .tadapat tiada akoe dimakan harimau karena IB-

binl(ga empat orang aoedah menjalahkan akan dakoe. "

Maka ia pon berdjalan poela dengan hariman; sakoetika lag! ia pon bertemoe dengan sa-ekor aerigala. Maka Brahma.na itoe pon mentjeriteraksn poela segala hal ihwalnja kapada a .. i- gala iloe, laloe harlanja: .apakah biljaramoe hai seri)(ala1" Maka sahoet sel'igala itoe: .akoe tiada d_pat memoetoeskan perkara hoe, sabelom akoe melihat bagaimanakah hariman dilepaskan olebrooe; dimanakah kandang itoe 1 Toendjoekkanlah kapada- koe." Maka katiganja pon kombali katernpat itoe. Satelah sampai, maka "erigala pon berkata: • hai harimau, tatkala en~kau

dikandang, bagaimanakah engkau berdiri; kapalamoe kaha- dapan alau kabelakang 1 Baiklah koelihat soenggoeh-.oenggoeh , soepaja djangan salah kapoetoesankoe; baiklah engkau ma.oek kad_lam kandang menoendjoekkan kapad_koe, bagaïmanakah engkau berdiri, tatkala Brahmanna ini memboeka kand_ng."

Maka harÎJnau itoe pon meloempat kadalam kandang, laloe berdiri ditenl(ah-tengahnja. !'Iatelah itoe, maka aerigala pon berkata kapada Brahmanna; .engkau ini dimanakah berdiri tatkala kaulepaskan harimau ini 1 Berdirilah poela saperti pada. koetika ito .. " Maka Brahmanna pon berdirilah dihadapan kan- dang; 8atelah itoe maka serigala pon berkata poela; • sakarang akoe hendak melihat, bagaimanakah kauboeka kandang iloe;

haiklah kautoetoepkan sabental' pintoe kandang, kamoedian katlboeka' poela." Maka Bmhmanna pon menoetoeplah pintoo l!:anclang; satelah itoe, maka kata serigala: • baiklah kandang

(26)

ini djangan diboeka lagi; patoellah harimau tinggal dikandang saoemoer hidoepnja, karana riad. tegoeh setianja; pertoeloengan Brahmanna ini dibalasnja dengan ehianat." Maka poelanglah Brahman itoe dengan soekafjitanja, ditinggaJkannja harimau jang terkoeroeog itoe dengan sakit halinja.

SA·ORANG BOEDAK JANG TJERDIK.

Dahoeloe kala ada sn-orang hoedak jang amat tjerdik.

Maka m.sjhoerlah namanju, pada koeliling negeri tempat kadiamannja sahingga ehabar tjerdiknjn kadengaran kapada radja.

Maka pada soeatoe hari radja itoe pon menjoeroeh memanggil boedak itoe, hen dak lIIemoriksa-i tjerdiknja. Maka boedak itoe dipanggil oleh sa-orang mantel'i, dibawanja ka-astana radja, laloe boedak)toe pon datang mengh.dap. Maka radja pon berkata kapadanja: »adapon akoe telah dengar, bahooa engkau terlaloe tjerdik; djekalau betoeI saperti kata orang banjak , nistjaja dapnt1ah engkau lIIendjawab tanjakoe."

Satelah itoe, Inaka radja pon bertanja: . . jer dilaoetan berapakah banjaknja 1 Moka djawab boedak itoe: .ja toean koe sjah alam pekerdja.an lIlenentoekan banjaknja ajer jang di- laoetan moed ah djoega; nknn tetapi jnn~ diperhamba minta, biar toeankoe sjah alam soerooh noenahani sakaUan ajer soengai jang menghilir kndalam laoetan, soepaja djangan ajer laoet Hoe berlambah.tambah, SRmantara diperharnba menentoekan banjaknja." Maka radja pon tersenjoem, laloe bertal'.Îa poel a :

• bintang janp; dilangit berapa boeahkah 1" maka djawab haadak itoe: .. jang dipel'hamba mE'JUinta kartas sahclai:' Maka diberi orang sahelai karthas kapadanja; satelah itoe, maka kartas itoe ditjoetjoeknja haloes-haloes oleh boedak itoe dengan sabilah djaroem.

(27)

Salelah .oedah ditjoetjoeknja ".penoeh-penoehnja, maka diberikannja kartas itoe kapada ,'adja, s"rla kalAnja: .djeka- lau dibilang sakalian tilik ini, betoeI .allla bunjaknja dengan binlAng jang dilangit." Maka heranlah radja mendongar perkala-an bocdak iloe, mak. diberinja persalin akan dia, serta didoerloekkannja rlillalam astananja; maka tiada berapa lama Imllloedian, boedak itoe didjadikan mante"; oleh radja itoe.

RADJA DENGAN PESOEI\OEHNJA,

Kata jang poenja Ijeritera ini; adalah saboeah hoetan, tempat kadiaman _a-ekor radja _egala binatang. Mak. pada soealoe hari raja binatang iloe doedoek diatas tachta karadja- an, dihadap oleh _akalian binatang jang dia", dihoelan itoe;

melainkan serigala jang tiada menghadap, karcna ia takoaL dillOekocm ol.h radja sagala binatang, sahah IlalUpir tiap-tiap hari ia pon mcmboeat kasalahan, ia-i toe mcmperrnaillkan segala hinatang jang lain. Maka titah radja: »dilll~nakah si prn- fjocl'i Hoe?"

Patoetlah ia lIIenghadap, karena akoe hendak mendengar pengadoean "akalian binatang jang lelah diperdajakannja, kOlUoediau koedjatohl'an hoekoeman dengan mo.afakat sakaJian binatang jang hadJir disini; hai beroeang engkaulah mendjem- poet serigala itoe, bawalah kasini.H

Sjahadan beroeang itoe pon bel'moehoen, laloe berdjalan mendapalkan liang serigala itoe,

Maka serigala pon tengah doedoek di h"dapan Jiangnja, memanaskan badnnnja di panas luatahRri. Maka bel'oeang pon memberi salam kapada serigala itoe, sel'ta katanja: .. hai serigala engkau disoeroeh radja dalang lIIenghadap; marilah kita bersama-sama "ergi kalempal karapatan sagala binatang."

Maka serigala ]>on berl,ikir: .djekalau akoe lIIenghadap radja tadapat tiada diboenoehnja okan dakoe, karena .koe so.dah

(28)

diadoekan oleh beberapa binatang jang telab koeperdaja- kan; tjoba koeljahari akal, hendak melepaskan dirikoe dari pad a bahaja ini.

Sjahadan sOI·ig.l. pon borkata kapada berooang itoe: .hai beroeang sasoenggoohnja akoe bemiat hen dak pergi lIIenghadap djoega, .kan tetapi peroerkoe pon terlaloe sakil, sabah banjak boeah-boeah soedah koemakan, k .. 'ena daging sakali-kali pon tiada Jagi, meJainkan bOcUlh-boeah dan ocbi dRn ajer madoe."

Apahila beroeang mendongar, bahoea sCl'igala meruakan ajer madoe djoega, maka ia pon terlaloe ingin, serta koranja:

.. ctimanakah engkau dapat ajcl' IlIadoe ito01" Maka sahoet .origala: .djekalan engkan soeka boleh koetoendjoekkan tem- patnja; ajer madoe lagi banj"k disiloe, engkalI bol eh memakan kenjang." Maka bCl'oeang pon soekatjita mendengar perkata-un sel'igala i/oe, ]a100 kadoranja pel'gi katclIl)lat ajcl' IImdoe Hoe.

Maka ia pon sampailah knpada sabatang pohon bOl'ingin jang tm·hantar ditanah. Mak" pohon ito. soedah saparo dibc- lah orang, lIIaka diboeboehnja hadji, laloe dilinggalkannja dengan badjinja.

Mak. gerigala pon bel'kata; <lidalam belahan pohon ini ada banjak sjer madoe; makanlab engluHI poeas-paaas." Sjahadan LCl'Ocang pon JUemasoekkan kapalanja flan kadoea kaldnja jang dilJloeka kadalam belahan hoe. Maka tiha-tiba badji itoc clibantoonkan 010h serigala; maka torlScpidah kapala clan kaki berooang itoe. MClka serigala 1'011 tCl'lawa-tawR katanja:

»serfapkah ajel' IIlflfloe itoo'!I 1 ... 3]00 ia pon meninggaJkan beroeang Îtoe dengnn kasakitallnja. Maku bel'oeang itoe pon luoraoeng-raoeng, kal'ena sakitnja tiada tot'kim·kil'a. Apabila didengar orang Imlllpoeng akan bocnji beroeang itoo, lIIaka ia pOll kaloear melllbawl\ toengkat, hendak lIIemboenoeh dia.

~atelah sampai kateJllpat bel'oeang itoe, milko dipockoelnja akan dia terlaJoe deras. Maka sakoeat-koeatnja bcroeang pon membantoen-bantoenkan moentjocngnja dan kakinja, achil'llja ia terlepas, akan tetapi koelit llloenljoengnja dan koekoenja tinggal dibelahan pohon beringin iloe.

(29)

!8

Maka larilah beroeang itoe mendapatkan radja binalang, bendak mengadoekan halnja. Maka darabnja pon bertjoetjoer tiada berkapoetoesan, dan sakitnja pon lerbloe sangat. Satelah sampai katempat singa. maka ia pon menl!;badap. Demi dilibat oleh singa akan hal pesoeroehnja, maka ia pon terlaloe marah, .. rta kalanja: .djekalau koedapat .erig.la tjelaka itoe, nisi;@ja, koeboenoeh ;" laloe beroeang diooeroeh radja mentjeriterakan sagala hal ihwalnja.

Tatkala itoe radja pon dihadap oleh sagala mAnteri dan hoe- loebalang dan raäjat .akalian. )Vlaka titah radja: uiapakah dapat membawa .erigala itoe ka.ini." Maka bangkitlah sa- ekor ajam, .erta katanja: .ja toeankoe sjah alam, djekalau boleh, jang diperhamb.IRh mengerdjakan pekerdja-an itoe."

Maka titah radja: .baiklah. djekalau engkau dapat me- njampaikan djandjimoe ini, koedjadikan eng'kau manteri jang besar."

Maka ajam iloe pon bermoehoen , lalDe berdjalan hendak mentjahari .erigala. Tiada berapa lamanja maka dilihalnja dari djaoeh bahoea serigala itoe doedoek hampir pada Iiangoja;

maka ajam pon berhenli laloe berkoekoek-koekoek dengan nja- ring soearanja, sahingga boenji ajam itoe kadengara" kapada serigala. Maka ia pon terlaloe ingin hendak memakan ajam itoe, serta ia pon berlari·]ari katempat ajam berkoekoek itoe.

Apahila dilihat ajam, bahoea serigala itoe soedah dekat, hampir hendak menangkap dia, maka ia pon lerbang, laloo hinggap poela serla berkoekoek-koekoek.

Maka .. rigala pon mengambali ajam itoe, akan tetapi apa- bila .oedah hampir padanja, maka ajam pon terbang poela;

demikianlah diperboeatnja heberapa kali, sahingga serigala Hoe .oedah dekat pada tempat kadiaman singa. Maka tiba- tiba singa itoe pon kaloear menerkam serigala itoe, serta diboenoehnja akan di ..

(30)

RADJA DENGAN KADLI.

Dahoeloe kala adalah .a-orang radja, Hakam namanja.

Maka pad a soeatoe hari rartja hendak luernperloeaskan hala- mannja, maka ia pon lUenjoeroeh kapada sa-orang manterinja pe .. gi karoemah ol'ang jan~ rli sabelab astana .. adja. membeli roemah itoe bersama-sama dengan tanah haJamannja. Maka manteri itoe pon pergi karocllIah orang itoe sefta katanja:

»adapon radja kita hendak mClllbeH roemah ini dengan tanah halamannja, dibajarnja mahal harganja; inilah saraioes dinar jang diberikan radja kapadamoe." Maka kata orang jang poenja itoe: »sasoenggoehnja saratoes dinar itoe lehih dari pada harga l'oclIlahkoe ini, akan tetapi tatkala bapakoe mati, maka ia bOl'pesan kapadakue djanganlab engkau djoeal I'oemahkoe kapada arang Jaio sa-oemoer hidoepmoe; maka patoetlah koetoeroeti pesan bapakoe i toe.! I

Maka kombaHlah lIIanteri itDO ka-astana, serta ia mengcha- barkan kapada radja, bahoea orang itoe tiada maoe ",endjoeal roemahnja, Maka radja pon tel'laloe marah, maka iapon ka- loear dari astananja, laloe pergi karoemah orang itoe. Satelah sampai maka titah rarlja: .. tel'ima1ah harga roernahmoe, djeka- lall engkau tiada maoe mendjoeal dia, biarlah koeambil dengan koeasakoe sadja." Maka kala jang poenja roemah itoe: »ja toeankoe sjah a18111, patik ini hamba jang hinat tiada dapat me- lawan kahend.k doeli sjah alam, akan tetapi patik tiad. boleh mendjoeal ropmahkoe ini, karena soedah dilarangkan oleh ba- pakoe,"

Maka radja pon t.rlaloe marab mendengar perkata.an orang itoe, maka titahnja: .koempoelkan barang-bnrnngmoe sa",oea- nja bawalah kaloear, kamoedian djangan kombali lngi, karena dari sakarang, akoelah jang poenja ro .. nah i ni." Maka orang itoe mengambil kaldainja, laloe dimoeatinja sakalian harta bao- danja dialas kaldai itoe, lalo. ia pon kaloear "erdjalan-djalan dengan doeka\iitanja, tiada tahoe kamana perginja, Sakoetika lagi ia pon bertemoe dengan kadli negeri iloe. Maka kadli itoe pon berkata, .engkall ini heodak kamana, dan apakah sabab ma- ka moekamoe saperli moeka orang jang bersoesah hali benarl"

(31)

Mak.

orAng itoe pon mentjol'iterakan sagala hal ihll'alnja kapada kadli iloe. Maka heranlah kadli mendangar tjoritera·

nja, pada hatinja: •• dakah patoet radja menganiajakan halllbanja demikian inir' Laloa ia pon berkata poela kapada oroog itoe: »marilnh kita bersama.samapergi menghadap;"

maka kadoeanja berdjalan menoedjoa astana radja. Apabila sampai karoemah orang itoe, m.ka dilihatnja, bahoea radja lagi adadisitoe. ~faka kala kadli: .nantilah engkaudiloear halaman;"

maka kadli pon mengirit tali kaldai orang itoe, laloe berdjalan mandapatk"n radja. nami diJihat radja akan kadli datang itoe, Illaka titahnja: »apakah kahendakmoe engkau datang ini, hai kadli1" Maka sa",bah kadli itoe: .ampoen toeankoe beriboe·riboe ampoen, adapon pat ik menghadap doeH sjah alam, hendak membitjaralcan halorang jnng poenjn roemah in i."

Maka litah radja: .djikalau demikian niatmoe, sia-sialah pekerdja-an itoe, karena okoe .oedah mengambil roemah ini dengan koeasakoe, sabab orang jang poenja tiada maoe men- dioeal roemahnja, djekalau dibajar mahal harganja sakalipon."

Makn sembah kadli; .ja toean koe sjah alam, a,lapon orang jang poenja roem ah ini melainkan minta kapado doeli sjah alaru, djekolau boleh dibawanja tanah sakaroeng, hendak ditaroehkannja, akan mendjadi peringalan; inilah kflroeng jong ia miota koepenoehi dengan tannh."

Maka radja pon tartawa-taw., katanja: .djikalall sapoeloeh karoeng sakali pon rlimintanja, koebari rljoega."

Maka kadli pon mengambil saboeah tjangkoel, loloe diga- Iinja tanah halo,"an. dimnsoekkannja kadalam karoeng. Tatkala penoeh karoeng itoc maka ia pon menjelllbah; .ja toean koe sjah al»m ada lagi soeatoe perlllinta·an patik kaparla "oeli sjah alam, 8aboleh-bolehnja dikailoelk •• sjah al a'" perminta·an patik itoe."

Mako titah radja: .hai kadli katakanlah kahendakmoe itoe; nistjaja koeberi barang jallg kauhendaki, karena akoe tarlaloe kaseh akan dikou,"

Maka sembah kadli: .djikalan rlemikian, sjah alam toe- loenglah ki ranja; patik hen dak mengangkat karoeng ini, akan

(32)

5 1

tetap: patik sent/iri liad. kooas.; äjok.lau dengau pertoeloengan sjah .Iam kalau-k.lau dapHt diangkat." Maka tilah "adja:

»baiklah," laloe in pon IlIcngangkRt kluoeng itoe bersHllla·snma dengan k:\flli; akan tetapi bcmpa dinngkatnja, tiada ternngkat, karena karoeng itoe It'rlaloe berdt.

Maka titah mdja: »alangknh heratnja karoong inl! 8nkaliwkali 'iada lerllngkat olohkoc."' ~Iaka sClllbah kat/li: .Bodang la"ah sakaroeng domikinn boralnja, berapakah poela boralnja tanah jnng heriboe-l'Ïboe kftrOcng 1 jung. din111bil .loeH sjah alam de"goln aniaja."

Maka mcngertilah bagillda akan kias kadli itOA; nmkn rocm,nh (tongan haillmannja dikolllbalikan kapada jang Jloenja, lagi poola dikoerniakan oleh baginda sarntoes dinnr knpatla orang hoe.

SERIGALA DENGAN BORAJA.

1'.dH sooatoe hari bordjalanlah sa-ekor serigala dilepi soongai, mentjahari ketam dan ikan ketjil dan snhagainja, karelta poroelnjn lorlnloe lapa,'. Makn adalah d.lalll soongai itoo sH-ekor bocaja jang .",at besar lagi 101'1.100 booa.. A pabiJn boeaja lioe Illolihat serigala berdjalan itoe, lIIaka ia pon terlaloe bering in menangkap dia, hendak dimakannja. Maka serigalll itoe bel'(ljalan kasalla kamari mentjahari mnkunan, tetapi tiadn didapatnja djooga.

):;alelah berapa IHmnnja ia benljalan-djalan d.mikian, maka ia pon IIIplihat sa-ekor ketulIl didalam ajel' soellgui jung uni ut djernih diantara beberapa kiambang jang toemboeh disitoe.

,Muka boeaja iloo hnmpir pada tempat ketam iloe; maka lalkala

sel'Ïgllla mongoendjocl'knn k!lki nja, hendak menangkap ketum itoo, mak. libu-tiba k.kinja dilnngkap boe"ja. Maku berpikir serigala dalalll halinja: .wah! kakikoe soedah ditangkap boe.ja; tjoba koeljahari akal akan mol.pa.knn dirikoe dnri pada bah.ja ini,"

(33)

Maka katanja: .hai boeaja djangan kausangkakan baboea kaki hamba jong kautangkap ini, melainkan tangkai boenga kiamhang jang tertangkap olehllloe."

Mak. lIIaloelah boeaja itoe; pada sangkanja, bahoea hena..!ah kata serigala itoe, karena liada njata kalihatan padaoja di·

dalam ajer, sabah peooeh dengan kiambang disitoe, laloe ia poo lIIelepaskan k"ki serigala itoe.

Apabila serigal. mera.ai, baho .. kakinja soedah terlepa., maka ia pon terlaloe soekaljita, serta tertawa-tawa, katanja:

.hai boeaja, engkall ini terlalDe bodob, tiada tahoe lIIembe- dakan tangkai boenga dengan kaki binatang; maka poelanglah .eriga1a dengao soekatjitanja.

Sjahadan pada ka-esokan harioja, maka kombalilah s'1'Ïgala ito. katevi soengai. hendak mentjabari makanaonja.' Adapon karena ia terlaloe takoet akan boeaja itoe, maka ia hendak mengatahoe-i dimanakah boeaja pada koetika itoe.

Sjahad.lD ia pon berkata dengan njaring soearanja: »Hkoe terlaloe iogin memakan ketam, kalau ada jang rimboel , tadapat tiada koetangkap akan dia."

Maka perkata-an serigala itoe kadengaran kapada boeaja;

maka. ia pon berpikir: .baiklah koekaloearkan hoedjoeng moentjoengkoe, dari dalam ajer, 80epaja serigala itoe me- njangkakan, bahoea itoelah ketam jang rimboel, apabila ia mengoendjoerkan kakinja hendak menangkap ketam itoe, maka koetangkap kakinja itoe."

Maka riba-riba boeaja pon mengaloearkan hoedjoeng moen- tjoengnja dari dalam ajer. Apabila dilihat oleh serigala akan moentjoeng boeaja itoe, maka katanja: .hai boeaja sabab engkau disini baikloh koetjahari makanan pada lain tempat."

Maka boeaja itoe pon terlaloe marah, sabab ia dipermainkan 0le11 serigala .akali lagi, pada halioja: .tjoba koetjahari akal, handak me,!,binasakan serigala tjelaka itoe,"

Sj.hadan pada ka-esokan harinja; maka .eri"gala pon datang poela mentjahari kelam. Maka ia pon berpikir dalam harinja:

.tjoba koepariksa dalIOeIoe, boeaja itoe dimanakah sakarang."

:Maka ia pon berseroe-serne katanja: .dimanakab ketam jang

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :