• No results found

Inventaris van het archief van de Faculteitsraad van de Landbouwhogeschool (1970) 1972 - 1979

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Inventaris van het archief van de Faculteitsraad van de Landbouwhogeschool (1970) 1972 - 1979"

Copied!
43
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

LANDBOUWUNIVERSITEIT WAGENINGEN

Inventaris van het archief

van de Faculteitsraad van de Landbouwhogeschool

( 1 9 7 0 ) 1 9 7 2 - 1 9 7 9

door C.C. van den Bent

(2)

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

1. Geschiedenis 3 1.1 Ontstaan van de Landbouwhogeschool 3

1.2 Veranderingen in de bestuursstructuur van de hogeschool . . . 3

1.3 Taken en bevoegdheden van de Faculteitsraad 5 1.4 Taken en bevoegdheden van het Faculteitsbestuur 5

1.5 Opheffen van de raad en het bestuur 6

2. Archiefvorming en -inventarisatie 6

2.1 Archiefvorming 6 2.2 Inventarisatie 7 3. Aanwijzingen voor de gebruikers 9

3.1 Openbaarheid 9 3.2 Wenken 9 4. Bijlagen 11

4.1 Bestuursorganisatie na het invoeren van de Wet op de

Uni-versitaire Bestuurshervorming in 1972 11 4 . 2 Lijst van hoogleraren en lectoren verbonden aan de LH

tussen 1972 en 1979 12 4 . 3 Lijst van verleende eredoctoraten (1972-1979) 17

4 . 4 Lijst van dekanen van de faculteit (1972-1979) 17

4.5 Lijst met voorkomende afkortingen 17 INVENTARIS

1 Stukken van algemene aard 18

1.1 Faculteitsraad 18 1.2 Faculteitsbestuur 20 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 21

2.1 Organisatie en reglementering 21 2.2 Administratie en hulpmiddelen 21 2.3 Onderwijs en Onderzoek 22 2.3.1 Vakgroepen 22 2.3.2 Leerstoelen 24 2.3.3 Studiefasen 29 2.3.4 Vakken en onderwijselementen 33 2.3.5 Cursussen 35 2.3.6 Examens 36 2.3.7 Overige stukken 37 2.4 Externe betrekkingen 39 2.5 Wetenschapsvoorlichting 40 2.6 Wetenschapsprijzen 40

(3)

Archieven van de vaste commissies van de faculteit 41 3.1 Archief van de vaste commissie voor het onderwijs 41

3.2 Archief van de vaste commissie voor de

(4)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool

Inleiding

1 . Geschiedenis

1.1 Ontstaan van de Landbouwhogeschool1

De geschiedenis van het Wageningse landbouwonderwijs is ruim een eeuw oud. In 1873 narn het gemeentebestuur het besluit aan de plaatselijke HBS een landbouwcursus te verbinden. Drie jaar later, in 1876, haakte het rijk hierop in door met het Rijkslandbouwonderwijs te starten. Bij de keuze voor Wageningen gaven de centrale ligging en de aanwezigheid van klei-, zand- en veengronden de doorslag. Wat als een middelbare school was begonnen, breidde zich al spoedig uit tot een opleiding met universitaire karaktertrekken. Uiteindelijk kreeg de instelling op 9 maart 1918 de status van hogeschool2. Tot aan de tweede wereldoorlog maakte de Landbouwhogeschool (LH) een rustige periode door. In de na-oorlogse periode begon de Landbouwhogeschool sterk te groeien. In deze periode vormde de Senaat en het Bestuur het bestuursniveau van de hogeschool. De Senaat functioneerde tevens als faculteit der Land-bouwwetenschappen3.

1.2 Veranderingen in de bestuursstructuur van de hogeschool

De bestuursvorm van de Landbouwhogeschool werd bij de Wet Universi-taire Bestuurshervorming 1970 (WUB 1970) herzien. Bij de invoering van de Wet Universitaire Bestuurshervorming verdwenen de Senaat en het Bestuur4.

De gegevens in de inleiding zijn hoofdzakelijk afkomstig uit:

Historische verzameling Landbouwuniversiteit, 1970-1987. J.A. Faber, De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen,

deel III. Van revolutie naar rendement, 1970-1990 (Wagenin-gen 1993).

J. van der Haar, De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen, deel I. Van school naar hogeschool, 1873-1945 (Wageningen 1993).

J. van der Haar, De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen,

deel II. Verdieping en verbreding, 1945-1970 (Wageningen 1993).

M.E. de Ruiter, Inventaris van de archieven van de Rijkslandbouwschool 1876-1904, de Rijks Hoogere Land- Tuin- en Boschbouwschool 1904-1918, de Landbouwhogeschool 1918-1958 te Wageningen, Gelderse inventarisreeks, no. 29, (Arnhem 1991) .

Staatsblad 1918 no. 152 S. 1956 no. 459

(5)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool

Uitgangspunt van de Wet Universitaire Bestuurshervorming was, dat in beginsel alle geledingen van de universitaire gemeenschap, het wetenschappelijk perso-neel, de studenten en het niet-wetenschappelijk persoperso-neel, een aandeel in de beleidsbepaling konden leveren.

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de ontwerptekst van de Wet Universitaire Bestuurshervorming5 wees dr. G.J. ter Woorst erop dat de LH slechts één faculteit omvatte. Hij vroeg welke bestuursstructuur op de LH van toepassing zou zijn. De minister van Onderwijs en Wetenschappen vond, mede namens zijn ambtgenoot van Landbouw en Visserij, dat samenvoeging van de beoogde Hogeschoolraad en Faculteitsraad niet wenselijk w a s , vanwege het ver-schil in deskundigheid en betrokkenheid van de verver-schillende vertegenwoordi-gers in deze raden.

Het bestuursniveau werd voortaan gevormd door de Hogeschoolraad en het College van Bestuur, met als adviesorgaan het College van Dekanen. De Hogeschoolraad hield zich onder meer bezig met het geven van richtlijnen voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. Tevens was de Hogeschoolraad belast met de zorg voor de voorzieningen voor de studenten. Tot de taken van het College van Bestuur behoorden het voorbe-reiden, bekendmaken en uitvoeren van besluiten van de Hogeschoolraad, het benoemen en ontslaan van personeel, voorzover niet aan de Kroon of de Minister voorbehouden, het houden van een voortdurend toezicht op al w a t de hogeschool aangaat en het voeren van correspondentie namens de hogeschool. Het College van Dekanen werd gevormd door de Rector Magnificus, de Dekaan en vijf hoogleraren. Dit college had tot taak de Hogeschoolraad en het College van Bestuur te adviseren over onderwijs en wetenschapsbeoefening, in het bijzonder het promotiebeleid.

De Faculteitsraad en Faculteitsbestuur vormden het middenniveau van de hogeschool. De verzorging van onderwijs en wetenschapsbeoefening behoorde tot de bestuurlijke activiteiten die plaatsvonden binnen de faculteit.

De kleinste organisatorische eenheden werden de vakgroepen, waar onderwijs werd gegeven en wetenschap beoefend.

Het schema van bijlage 4 . 16 geeft een vereenvoudigd beeld van de com-plexe hiërarchische verhoudingen met de overige bestuursorganen van de Land-bouwhogeschool vlak na de inwerkingtreding van de Wet Universitaire Bestuurs-hervorming.

Handelingen van de zitting van de Tweede Kamer der Staten Gene-raal van 23 september 1970, 153 ev

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Voorlichtingsbrochure Wet Universitaire Bestuurshervorming, ('s Gravenhage 1970).

(6)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool

1.3 Taken en bevoegdheden van de Faculteitsraad

De verkiezingen voor de eerste Faculteitsraad hadden plaats in april 1972. De eerste vergadering van de Faculteitsraad vond plaats op 24 april 1972. De Faculteitsraad koos vervolgens een Faculteitsbestuur. J.C. Zadoks werd benoemd tot voorzitter, Dekaan van de Faculteit genoemd. De raad bestond uit 32 gekozen leden, waarvan 16 voor het wetenschappelijk personeel, 8 voor de studenten en 8 voor het niet-wetenschappelijk personeel. Er werd recht-streeks gekozen. De zittingstermijn voor het wetenschappelijk personeel en niet-wetenschappelijk personeel bedroeg 2 jaar, voor studenten 1 jaar.

De taken van de raad bestonden uit het nemen van beleidsbeslissingen op het middenniveau en beleidsvoorbereidende beslissingen en adviezen voor hogere colleges. De raad beschikte over de volgende bevoegdheden:

Beleidsvoorbereidende bevoegdheden (goedkeuring geschiedde door hogere colleges):

Het vaststellen van het faculteitsreglement.

Het vaststellen van de onderwijsprogramma's voor elke studierichting, met voor de fasen de vermelding van de cursusduur, het stellen van nadere regels voor examens en tentamens, het stellen van eisen bij het onderzoek.

Het voordragen van kandidaten voor de benoemingen van hoogleraren en lectoren.

Het voordragen van kandidaten voor eredoctoraten. Beleidsvaststellende bevoegdheden.

Het instellen van vaste en adhoc commissies, waaronder de vaste com-missies voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening, de examen-commissies en de commissie van beroep voor de examens.

Het kiezen van de leden van het Faculteitsbestuur en het College van Dekanen.

Het goedkeuren van, door de vakgroepen ingestelde, werkgroepen.

Het goedkeuren van onderzoekprogramma's van vakgroepen en werkgroe-pen.

Het functioneren als beroepsorgaan voor beslissingen van het vakgroeps-bestuur.

Het instellen van vakgroepen voor de organisatie en coördinatie van werk-zaamheden op hetzelfde vakgebied, na overleg met de academische raad.

1.4 Taken en bevoegdheden van het Faculteitsbestuur

Het dagelijks bestuur van de faculteit werd gevormd door het bestuur. De leden van het Faculteitsbestuur werden gekozen door de Faculteits-raad, al dan niet uit haar midden. Het bestond uit een voorzitter en vier leden (3 wetenschappelijke medewerkers, 1 niet-wetenschappelijk personeel en 1 student). De voorzitter van het Faculteitsbestuur werd gekozen uit de gewone hoogleraren en lectoren voor tenminste 3 jaar, deze werd de Dekaan genoemd.

(7)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool

Deze zat tevens de vergaderingen van de Faculteitsraad voor. De taak van het bestuur was beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend. Het bestuur bereidde de vergaderingen van de raad voor, droeg zorg voor de bekendmaking en uitvoering van de besluiten. Het verstrekte de raad de gevraagde informatie. Het Faculteits-bestuur was door de raad gemandateerd om structuur- en benoemingscommis-sies in te stellen.

1.5 Opheffen van de raad en het bestuur

Al aan het einde van de jaren ' 7 0 vond intern overleg plaats tussen de diverse bestuursorganen over de bestuursvorm van de Landbouwhogeschool. Gebleken was dat de Faculteitsraad zaken behandelde en dat vervolgens bij de Hogeschoolraad een zelfde traject nog eens werd doorlopen. De WUB maakte formeel onderscheid in zaken, die bij de LH in de praktijk niet gemakkelijk van elkaar te onderscheiden waren. De kiesgemeenschappen voor de verkiezing van de Hogeschoolraad en Faculteitsraad waren dezelfde. Verder waren de marges waar binnen de Hogeschoolraad richtlijnen kon stellen voor organisatie en coördinatie van onderwijs en onderzoek, zonder zich met de interne aangele-genheden van de faculteit te bemoeien, zeer klein.

Uiteindelijk kwam aan het bestaan van de Faculteitsraad en het Facul-teitsbestuur op 1 september 1987 een definitief einde. De Wet op het Weten-schappelijk Onderwijs 19867 (WWO) wijzigde de status van Landbouwhoge-school in Landbouwuniversiteit. Tegelijk werd de Faculteitsraad opgeheven. De WWO zei in artikel 128, lid 2: De bestuursorganen van de universiteit zijn tevens de bestuursorganen van de faculteit. De taken en bevoegdheden van het Faculteitsbestuur worden uitgeoefend door het College van Bestuur; de taken en bevoegdheden van de Faculteitsraad worden uitgeoefend door de Universiteits-raad.

2. Archiefvorming en -inventarisatie

2.1 Archiefvorming

De griffie van de faculteit verzorgde de administratieve ondersteuning van de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur, waaronder ook een zelfstandige registratie en archivering.

De ingekomen bescheiden werden bij de registratie voorzien van een cijfer (-4) achter het volgnummer. Bij de uitgaande bescheiden werd een letter aandui-ding (fr) achter het volgnummer gezet. Op deze wijze konden de bescheiden van de raad en het bestuur van de overige organen van de hogeschool worden onderscheiden. De stukken werden ingeschreven met behulp van het fichedoor-schrijfsysteem. Vanaf april 1976 werd dit vervangen door fotografische repro-duktie (A6-jes). Er werd tevens een commissieboek bijgehouden, met daarin

(8)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool

vermeld de actuele samenstelling van alle ingestelde commissies8.

De stukken van de Faculteitsraad werden zaaksgewijs geordend. Hierbij werd de archiefcode voor universiteiten en hogescholen van 1972 (en later van

1975) toegepast. Voor de hogeschool gaf het besluit post- en archiefzaken 1972 nadere regels voor de registratuur en ordening van het archief. In dit besluit werd onder meer bepaald, dat de archiefvorming in tienjarenblokken plaatsvond. Het eerste archief blok omvatte de periode vanaf de instelling van de Faculteitsraad in 1972 tot en met 1979, en het tweede archiefblok omvatte de periode vanaf 1980 t o t en met de opheffing van de Faculteitsraad in 1987.

In april 1972 werd bij het instellen van de Faculteitsraad het archief van de Senaat afgesloten en het archief van de Faculteit geopend. De lopende dossiers van de Senaat werden tijdelijk ter beschikking gesteld aan de Facul-teitsraad. In de beginfase was bij de archiefvorming sprake van vermenging tussen het archiefbestanddeel Onderzoek en Wetenschap van het College van Bestuur en het archiefbestanddeel van de Faculteitsraad. In 1973 werden de registratuur en ordening van beide organen gescheiden en alle gevormde bundels herordend. De vergaderingen van de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur werden in aparte series geordend. Bij de ordening van stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen werd geen onderscheid gemaakt tussen archiefbe-scheiden van de raad en het bestuur. De aanwezige dossierinventaris gaf het onderwerp zeer summier weer en was ontoereikend.

Tussen 1982 en 1986 had al gedeeltelijke vernietiging plaatsgevonden. Vernietiging vond plaats op basis van de lijst Van voor vernietiging in aanmer-king komende bescheiden van rijksuniversiteiten en -hogescholen 1968. Daar-naast is éénmaal een machtiging voor incidentele vernietiging verkregen. De categorie bescheiden die op grond van deze machtiging werden vernietigd (keuzevakken) stond overigens wel in de bovengenoemde lijst. Het archiefblok 1972-1979 had oorspronkelijk een (geschatte) omvang van 50 m \

Het archief is overwegend in goede staat aangetroffen. Bij de dossiervor-ming bleek slechte kwaliteit lijm voor het opplakken van besluiten te zijn gebruikt. Hier is een bruine verkleuring zichtbaar. De archiefbescheiden bleken slechts gedeeltelijk ontdaan van nietjes. Alle mappen waren met metalen bindmechanisme gehecht. Hier is roestvorming zichtbaar. Tijdens de materiële verzorging werden deze problemen verholpen.

2.2 Inventarisatie

Deze inventaris is gemaakt in het kader van de opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer ( W A ) van de Stichting Opleidingen en Examens voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie (SOD). Bij deze inventarisatie ben ik begeleid door de heer E. Pelzers als mentor vanuit het Rijksarchief in Gelderland.

Gekozen is voor het inventariseren van het eerste archiefblok van de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur van de Landbouwhogeschool, 1972-1979. Bij het begin van de bewerking was de omvang nog 19 m \ Na de

(9)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 8

bewerking resteerde 11 m1; 8 m1 werd vernietigd op basis van de lijst Van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden Rijksuniversiteiten en -hogescholen van 17 september 19859.

Bij de archivering bleek duidelijk de complexe beheersstructuur van de hogeschool. De oude archiefcode bleek slecht aan te sluiten bij de praktijk. Tijdens de inventarisatie is de toegepaste codering en archivering zo veel mogelijk gerespecteerd. Aangetroffen incomplete dossiers zijn zoveel mogelijk weer hersteld.

De vergaderingen van de Faculteitsraad waren verdeeld in openbare en besloten vergaderingen. Tijdens deze besloten vergaderingen werd over vertrou-welijke onderwerpen, als de bezetting van leerstoelen, voordracht van eredocto-raten en de verkiezing van leden van het College van Dekanen, gesproken. Vanaf de 101 e-vergadering van de Faculteitsraad in 1978 (inventarisnummer 7) werden deze besloten vergaderingen gearchiveerd bij de verschillende onderwer-pen onder rubriek 2.3; Onderwijs en Onderzoek. Tijdens de inventarisatie werd afgezien van herordening, dit bleek te tijdrovend. De archiefcode 0 2 . 4 5 2 (Leerstoelen) werd te breed geïnterpreteerd, er werden ook bescheiden betref-fende andere subrubrieken van 2.3, Onderwijs en Onderzoek onder aangetrof-fen. De bescheiden zijn naar de betreffende subrubrieken teruggeplaatst.

De benoemingscommissies werden als vertrouwelijk aangemerkt. De archieven van de structuur- en benoemingscommissies werden na decharge van de betref-fende commissie overgedragen aan de griffie en geïntegreerd in het betrefbetref-fende faculteitsdossier. Volledig scheiden van deze archiefvermenging van faculteits-en commissiearchief bleek niet mogelijk. Aangetrofffaculteits-en archiefbescheidfaculteits-en van de Senaat zijn teruggeplaatst. De dossiers waarvan de beslissing van de Faculteits-raad na 1979 is genomen, zijn naar het tweede archiefblok overgeplaatst. Bescheiden over financiën, roerende goederen en studentenzorg bleken al eerder te zijn vernietigd.

Bij het opstellen van het inventarisschema is zoveel mogelijk rekening gehouden met de oude ordening. Om de rubrieken zoveel mogelijk exclusief te laten zijn, waren diverse aanpassingen noodzakelijk in de ordening van met name rubriek 2.3; Onderwijs en Onderzoek. De aangepaste indeling komt meer tegemoet aan het toekomstige gebruik (o.a. wetenschappelijk onderzoek) en sluit op hoofdlijnen aan bij het eerder geïnventariseerde archief van de Land-bouwhogeschool over de periode 1918 - 1958. De vaste commissie voor het onderwijs en de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening worden in artikel 12 van de Wet Universitaire Bestuurshervorming genoemd als vaste adviesorganen van de faculteit. Zij brengen desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de raad en het bestuur over het gehele onderwijs- en weten-schapsgebied. In dit indelingsschema is het onderscheid overgenomen en zijn de archieven van deze vaste commissies in een aparte paragraaf opgenomen.

Tijdens de inventarisatie is op 1 december 1994 een nieuwe lijst van te bewaren en te vernietigen bescheiden van Rijksuniversitei-ten vastgesteld. Conform een afspraak met de Rijksarchiefdienst heeft de selectie en vernietiging nog op basis van de oude lijst plaatsgevonden.

(10)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool

Bij de archieven van de overige commissies werd hier bewust van afgezien. Het bleek niet mogelijk een duidelijk onderscheid te maken tussen de bemoeienissen van deze commissies en de bestuurlijke activiteiten van de raad en het bestuur. Deze archieven zijn onderwerpsgewijs in de betreffende rubriek opgenomen.

3. Aanwijzingen voor de gebruikers

3.1 Openbaarheid

De Wet Openbaarheid van Bestuur is op het archief van toepassing. Het archief bevindt zich nog bij de Landbouwuniversiteit, maar wordt ter zijner tijd overgedragen aan het Rijksarchief in Gelderland op grond van artikel 12, eerste lid van de Archiefwet 1995.

Bij overdracht zullen door de zorgdrager, het College van Bestuur van de Landbouwuniversiteit, beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid worden gesteld met oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het gaat hierbij om de inventarisnummers 1-7, 132, 133, 138, 142-195 en 257.

3.2 Wenken

De vergaderstukken onder rubriek 1 van de inventaris geven een duidelijk beeld van alle aandachtsvelden van de Faculteitsraad en -bestuur. In de vergade-ringen van de Faculteitsraad kwamen zowel organisatorische als taakinhoudelijke aspecten aan de orde.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de indeling van de rubriek 2.3 (Onderwijs en Onderzoek) is kennis over de studies aan de Landbouwhoge-school onontbeerlijk. De ingenieursstudie was in drie fasen verdeeld: de propae-deutische studie van één jaar, de kandidaatsstudie van twee jaar en de docto-raalstudie van anderhalf jaar. Daarna kon er nog een aanvullende lerarenoplei-ding worden gevolgd en was er promotieonderzoek mogelijk. In het begin van de studie moest men een keuze maken uit drie propaedeuserichtingen. De propae-deutische examens gaven tijdens de kandidaatsstudie toegang tot groepen van één of meer studierichtingen. Uitzondering hierop was de propaèdeuserichting biologie, deze gaf alleen toegang tot de studierichting biologie. Een studie-richting was opgebouwd uit een aantal vakken. Een vak was opgebouwd uit één of meer onderwijselementen: colleges, practica, excursies en zelfstudie.

Onder rubriek 2.3.2. Leerstoelen werd de volgende procedure gevolgd bij het benoemen van een hoogleraar of lector. Bij het ontstaan van een vacature werd eerst een eerstetraps- of structuurcommissie ingesteld. Zij bracht advies uit aan de raad met het geschetste profiel van de te benoemen hoogleraar/lector of een alternatieve aanbeveling. Bij herbezetting werd een tweedetraps- of benoemingscommissie ingesteld. Deze procedure bood een zorgvuldige en op brede basis rustende besluitvorming, maar kon uitermate moeizaam verlopen. De raad bracht advies uit over het benoemen van hoogleraren en lectoren aan het

(11)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 10 College van Bestuur, die vervolgens een voordracht aan de Kroon uitbracht. De

Kroon benoemde. Bij de vestiging van een bijzondere leerstoel kwam een bedrijf, instelling of stichting met een verzoek voor de vestiging van een bijzondere leerstoel. De raad beoordeelde dit verzoek. De bijzonder hoogleraar werd aangesteld door deze geldschieters. Een lector op persoonlijke gronden benoe-men, was een interne aangelegenheid van de hogeschool (excellerende vakuitoe-fening).

Naast de eerder genoemde commissies werden ook brede structuurcommissies ingesteld, zij keken naar de toekomstige invulling van een breder wetenschaps-gebied.

Tijdens de opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer is onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten dossiers. Dit onderscheid is in deze inventaris bij de beschrijvingen zichtbaar door: Dossier inzake bij stukken betreffende één zaak, bij Dossiers inzake verschillende zaken gescheiden door een tabstrook en Stukken betreffende bij verschillende zaken die chronologisch zijn geordend1 0.

Voor meer informatie over het archief van de Landbouwhogeschool en haar voorgangers in de periode tot 1958 kunt u terecht bij het Rijksarchief Gelderland te Arnhem. Voor informatie over archiefbestanddelen van de Land-bouwuniversiteit vanaf 1958 tot heden kunt u zich schriftelijk wenden t o t de afdeling Post- en archiefzaken van de Landbouwuniversiteit. De Landbouwuni-versiteit beschikt daarnaast ook over een historische verzameling, waarin naast een fotoverzameling ook studiegidsen, studentenalmanakken, inaugurele en diesredes te vinden zijn vanaf 1876.

Onderzoekers worden ook verwezen naar andere informatiebronnen over de Landbouwuniversiteit en haar voorgangers:

J.A. Faber, De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit, deel III. Van revolutie naar rendement, 1970-1990, (Wagenin-gen 1993).

J . van de Haar, De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit, deel I. Van School naar hogeschool, 1873-1945, (Wagenin-gen 1993).

J . van de Haar, De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit, deel II. Verdieping en verbreding, 1945-1970,

(Wageningen 1993).

M.E. de Ruiter, Inventaris van de archieven van de Rijkslandbouw-school, 1876-1904, de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool, 1904-1918 en de Landbouw-hogeschool te Wageningen, 1918-1958. Gelderse in-ventarisreeks no. 29, (Arnhem 1991).

Vereniging van Archivarissen in Nederland, Lexicon van Nederland-se archieftermen. Stichting Archief Publikaties (1988).

(12)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 11 4. Bijlagen

4.1 Bestuursorganisatie na het invoeren van de Wet op de Universitaire Bestuurshervorming in 1972.

Schema van ds organen, genoemd in de Wet universitaire bestuurshervorming 1970

Top-nfveau

Midden-niveau

Basis-niveau

rruroumn Landbouw

HooMcnoo*ma<J (33 »al»)

Colaga van Bawujr (3) Colag» van OManan (7 )

Facuraxunun {32 ladan)

FtaiuHttmaikx (5 laden)

Va«» oommiMtM raajnat VCW.VCO • ^ Vjkjnsep Va*Ofo#p W*itoro*p Aeaa«<ni*«a raad 3 tadan par trtvwXM

(13)

CM

I

a «s o o s 3 O . 0 JZ c a m c — • Ic a a as r £ c o a) •-c > .— ® 3 m •9 "5 "S ? •o 'o xz C o • a c o c TS =; c 3 o m •S. c 5 £ *- • œ "g •D C 3 O a •D > .S 5 "O c o a o 3 C • œ c œ : a o -X .£ .2 m w a "rë 'o 0 w o "O o •o 33 E _w T> C CD <D O T> œ •o c « 01 -S « "O c o h. Ol m TD <J> T! C O ^ la ~ m c te, a <-d> tu O) o i c c =6 T5 0) en •o a o œ c > g, •£ E O Ol 3 m

il

Ol 3 £ 05 "S "O OS « O » - On ai c M « S > O U > — .2 • * o O. . S o o c > .fc œ » E TD C . 3 5 S

11

(D ±- n_ . £ C Ä S ® ro » "o -S - £ •o o £ N '5 » c o 3 . S JC O) M O O -g o .2 «3 o c a 3 JS m to ô . '5 o Ä Q.

s i

2 c o °> S £ o 5 » C 3 -g S i • £ -5 o a s fc 3 XI c O! 5 .S c > '5 N £ 3 c a > c s> o 13 a œ $ ai *-» .2 a 5" o. - S o 5 « o .2" •o œ c » ui •O T3 03 ai O O > > M S O S •o - a ' g » • g » a» • ; .£ .£ 3 •O T» 3 £ O O 3 T3 C 3 X . 2 - c ta ç 8 E O o 10 g c o O o o .2 3 J * TD 3 0 TS JZ a T 3 C <0 a > > O J3 O s: o o c O . Q3 E S ai to 5 » 3 C o 2 5 E •o o c •> - S ô 5 ^ c S S T3 « .S 3 a» ™ « 5 > 2 .S? « tu - s C O t» s .te J3 > . £ O O X

u

œ , en o £ 3 O XI "O c - I •o (0

2

u (0 T3 C O CM O) (O ( S o) œ M N 0> O) o> o> c o r f « t O r v O O > ' - C D C O O O O < O C>i o — « O N o o o o o O C T i o o o o c D o o o o œ r o r ^ c D C O o o o j r - o o r v o i o j o i m o s r o o i o i o i c D o i c n o i c n a i o î c n o i e n <- in CM o <-00 f^ r** 03 C3) oi ci ai os oi < N t - m >» o i r** o f*» oo OD o> ai Ol en 01 J3 E < on r-» Ol m r» Ol <n <o en m m Oï • * 03 O) r» Ol Ol CD Ol CD [v 01 Cl CD Ol <* r~ 00 CD Ol CM CD 01 CO CO m r~ Ol Ol CD Ol CN f"~ Ol m CO Ol co Ol Ol CO Ol Ol CO Ol t CO Ol CO Ol m co Ol tN r^ Ol t^ >* Ol r» M> Ol Ol -t Ol CO *• Ol Ol r-Ol Ol in Ol r» r» Ol CN CO Ol • CO Ol n f« Ol o o o •S < E « » > < 5 o I » T3 JD C

< 1

> i 5 < c CD C

II

> C § CO < -i » » IA (O a i * fewoCccl-JBJÏ!?£;s S » m '§ 2 5 < û « § «2 ^ m i c o c o c O t j c ö Q l Q S ü ! C 3 c n - i C L _ J o J - i 5 s i l | g £ û " • £ S S 0.' < < O) o to (0 X x co m -r 5 ü O ) CO . JE JE < "5 « (TJ I X ai si c o •8 x - i g 'S I ui S Ol c «, ' C «1 0 o 1 X J- Ê S "D g • _ • CO <

(14)

n

CO CO '5 -o 3 O x .o -o c o -o 3 O • " ! is ra • c S u . o is XI c o O . 2 X ! «3 c 2 S ä © o "O •—

* I

m » ü XI TS XI 2 c 2 o "S ai £.8 o c •= > » S « t » ' 5 â? '— f • O J I » - 5 œ « > a u > ~ 3 -o £ •o o .2 £ Gl S

s i

> . 2 a £ » o r • a o o i» » o .2

•§ I t

o g E to — CO "5 3 o X I c 3 J * SB '5 0) 5 3 O XI S X I a. 2

s 1

.s> | x i œ c 3 o X j * J£ O > o x s ±: ai g^-e x i x : 3 X! g 3 S O B J o e »"S x: u ai "5 <5 > S IM > o c • a » S-8 g * w C o as o .2 a t» 3 -2 ~ -2 O X I E S . o a "g xi c •S'S J£ C Ö » E . S » o •o Jr

g S

=5 £ .2 g o O) Q3 C o n « . o ê e c > œ a M « . C o X I C 3 X I C c a> a a ai •g 5 te "> S u S g CO ÜÏ 'C o .te X I * œ « o X I X I œ 2 § £ c ai ai 01 > — co ai T ) . . C 3 . M E ai . x> «3 xi • » : > c o • o 2 o , -"0 » o £ to » c « ffl o S) S x i to X I * § * * * c 01 = > S • • Ct) co > 5 00 » | E £ « « x; as " "5 2 a • g ' to C ' S » co

5?

« O) O TO "35 TS • n r 3 .x 3 3 to c 0 x; u to c .c 0 ai co a co a a 0 > • ai x> S) -n c S) k_ » X I ai n> 0 n to >. ai TS O T ! c 0 X I X I £ »

II

S xi u 5 « a> a. m "' m ~ O) x i T3 C c ra - 1 ~ ~ en '5 T5 C e c 3 •S o -* e N « 3 x 3

Si

"tô » > • co "S 5 w c ' 5 a> 3 v. • CO — > "S .£ : § O > o ' .2 c ! g o o -2 p xi o £ c •5 » 3 S- as •* t xt © o •• x : s 10 o " 00 » 2 o> 3 *- *— 3 <B o ; « 5 t» g XI - s to m *fï c o x ; 1 = 8 « -S £ as ^ 2 m £ S I Ï Î o 2 ~ w t „ - 2 « c ^ 2 = 03 a > • o 3 m O "5 -g c S 3 -g a 3 c 3 S to Q . C T3 C 3 1 . -s; t» X ! j£ 3 T S J S 01 ,c T ) O N S 0 1 3 -C (0 te ut o o -c u (0 a> n o .c 3 o . Q "O C «3 —I • a

2

« *-3 o (0 u. t m n • - a N oo o 00 o o c o o o c o r ^ r - c o Cft O > C ? 1 0 5 C J ) 0 ) 0 > O > p o t o i ^ o o c n t o » - * » o o c o i - » r ~ p - c o r » CO Is* 05 (O 0 00 r - CO 03 OD 0 } CD O 0 ) 05 I V 0 0 co t v OD CO OD 05 05 CT) O) r » « -00 O ) 05 05 I D N N N N ' - ^ N ! " - r - e o r - . i > . e f t r " - c i o 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 05 f » 05 <N r^ 05 rf (f) 05 U5 ' 0 05 00 to 05 ( N r~ 05 CN ( D 05 O lf> 05 m 10 05 <M ( 0 05 r~ r«. 05 ^ ( 0 05 ( 0 05 O r-05 (O ( 0 05 05 <t 05 «0 » 05 r~ U3 05 r* r~ 05 CM r>. 05 CO ( 0 0 ) r* u> 05 CO O 05 m co 05 co N 05 r-05 •«t 10 05 ^ CO 05 O CO 05 m CD o> CN r~ 05 05 CO 05 CM (-» 05 05 >* 0 ) CO t n 0 ) ' <0 05 r i U5 CO 05 05 05 r--O f v 05 05 05 ' t 05 X I c c c C > , £ , « w C C » C U . ^ O:S « Q J W ' P RU ^ X « * « * * > < < < x S Ö d i o L S i c c C U) - ffl 5 x g c c ï j ï i » o ' * -•x £ o _ _ Î 5 5 x u." S 2 E » b r 0) <A T j r « s n « 3 v o ° * 5 e, 3 5 f < 5 | o z < 5 • < < 5 2 5 i u i - i i r - i 5 Û- o. o S ö S - i CC _i 3

I s

S . Ç 0 . et c t g : U < ui « • s E ai to *. * S B CC O 3 C CC O § C • > u ; * - » o x: c o - 2 • .s x c/) c « » X 0 C/J 0 < c to > tu 0 to X m o. ts c c/î - 5 S <o c 0 m B - w r -1 K < œ te C fc S -c x O B h *•" m W K 2 o S

(15)

»-to ta TJ C 0> c » je 3 3 co c w m x> c o c c » 3 e» c to £ c ai w o © o "O c

§ I

N C : = • (0

•5 i

«o "O c o -o c 3 je x> 3 . O O - c o o> M 5 - , T î -C ö) .— > • = O S Ê C 3 » J£ O X S " X I o a "O o •£ c xi o JS X> c to m X> "S 5 § Ä ^ 5

H l

c « S

IS»

ai > : t -X I c 7 î — m CJ œ i s « > C TS 3 ™ c O l E o a> X> c OS £S O tQ © * Ol tO » -5

- I

l e « x>

°-

»

œ xs •2 .5 E xs g> a> 3 C o o je 3 .S ô s -s IB I q « 00 S c 2 « o ,„ > T> •» Ul (fi XS c 2 .£ S o » c « ~ « as © (B S 3 C -g £ œ 2 je a ç o a es o .* X I « JZ c tlî "S X ai 'S 0) 5 3 O X I to o X I œ a a . » c u w c <D "tô to o o U3 0) x : C 3 3 *-Tl O O o ' £ o • o >-x : CS "c 'S • » 7 î » :t» XS '5 S § £ l | « o .5 O tB M . _ to t» O! C * ° '" £ •0 e — a o o

1

X ) ' â •S .Si 2 > -£ s * • I I e

i l 5

« s £ U ' S - D * S <= tD 5 » x : fc j < > - Ä •*- ~ 2 o t» 2 01 XS . S E E » t? S a S o .s — c 3 "" •£ o £ o fe N » O > : = • O > S X I JZ c • ~ IB c S § E « .x ._- c ^ te Ol ® 03 «S m » c *-xs e x ;

I

|.§

il»

§? s

- x: §>J< c > to S je to je œ w O tu 03 œ > S 3 ai X) c o c 01 u ai » XS Cl t e ai en ai XI _tfl> 5 c CO c J £ O ai XI c c ai Ol "5 i c o o to c o 10 c c c t» O) c

I

w 0} 0) a a to o 05 to £ X) c o XI tu JZ c E c a a a x: to ai ai S 3 n te c X) 10 'c T ) tS "JE o (D O) a to JZ o to E tu x> c Ol c 5 c o tu X ! c ai c tu a a to JZ tu c s 5 o

o

u

m

m

a

o

|

3 O X) XI c a _ j a k_ m * • >

"I

3 U R3 U. r » r^ O oo r * t » o o Ci i t t O t N ^ C I N O) a> eneot3îr--o> cor~ oo CTCttoaiO*) O î t 3 > CO 0 ) i o ( D r ~ r » r ~ ( O o i o t t N O ) t N ' « t < N f - r ~ « o o o o o o i ^ r - . a o c o c o o o r ^ c D e o o o O ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 > 0 ) 0 ) 0 > 0 } 0 ) 0 ) 0 > 0 ) 0 ' t ( 0 O) m 1 0 t » IN m ai «* co O ) en r-en co 1 0 O ) O ) m en 0 0 p» œ i~. • « 0 ) en r-en m r~ t3) t m O ) o> t n O ) m r-0 ) » 0 3 f*. en O) tri en .1 r~ <n ^. r~ en m co O ) i n p» en t N <o en .1 r~ en en p» en co r~ en ^. c« en (N r-en <N co co co r~ en v -co en 0 0 t o en O en oo oo <s oo oo Is» r^ oo en en en en en t o I N oo r o «o r v f-s t o r » p» en en en en en •S » te fl "> » r « • Ol = ' C O g 5 > > E ç to O » c o g t» o

il

tu = > ^" 5 o 5 5

5 M

ci a: *~. ui oJ 5 3 O ? tu :=" „ "° ï r s T-j t ai XJ c o M . 5 « œ o o C O o S Û . •S 6 5 S c c X ) Z3 m ai X ) o C O g ^ j - t o o c - * oc c 5 T « _ x . O u < ; c « £ i

< I

U; Z SÏ X X> I 5 5 < ce O Q." M ce — c o -) a x: c o. o £ O CO 3 O < u." -i u i i t t u ! ts XJ „ > § ai o > x> -i K d ü e "5 o o £ xt c o m E 5 m . X »-< 5 </3 < C os _ • «s 5 £ < X x'

(16)

10 a> o c c ID a E £ co co T J C O N O • * » x : en 0 0 0 ) • o c c o T3 S 2 ai es -c c "5 o N S 3 O E IS c »

ft

is

w U « '5 » o> JÉ ^_ 2 " » 0) T3 a c a o (0 N • c := " U X} «1 »* « » CO •£-E .S O) c .a ai Ol j g 00 (0 |— s en • X t -• o » 13 a S •= w co a> o o ^5 3 X) '5 •£ o 1 g .y •x ï E S c » a> 8 o •c i » Ü 3 c .S 3 £ » m U « c *-c a a x : o 10 r a> S ai 0) C ai S en ce C IU je 5 o 01 e» c T3 a c ai •o o c •S o cio 5 f* 2 en o Ä T3 ai c S 3 ai "O ai » Ol o o £ o !7 01 01 a> en w ai £ a> X I a ai c u tfî ' 0 1 o o ' 5 o Ul m o co £ o w X) .r o 3 > £ ai •o o X I c C0 a. ai x: o m '5. £ j e : a i c o a> X o » c CD ai o c 01 SI c ai > X E ai •o o X I O l c "5 T3 01 Ol > c ai c PO a 2 € u a> 2 £ l/> 01 a ai | « c

'I

ai „ X I ~ O » C o -a m w c ~ 2 -* E S S c w a ai _ a ai 5 ai p 5 -= c ai 3 Js â S S à to > c ai -x . 2 oi J i c o ai ai •o ** 2 c x : ai u c S, "o F o OÎ x : 5 1 •g c 3 5 je -o c 3 S> ü ai ai 'E O- 5 u je 3- Ê CD C O 10 E c o u c o u ai ai u en §

I

• * 2 x: t . ai o o S S ™ 3 « ö S J S •i « c l 2 .2 a i7 » C , :r-F 5, o « « ï » t c o S ai c 3

| 1

15

ai C =5 5 „ ai ai "o c c ç ai ai 3 E E a. ai ai c .S? .SP.2 co co "5. O o SZ U © O l O ' t oo en en en i ß o o o o o < o o o o o o o o o < N O O o o o o o a o o o o D o o c D o o o o r » o o o D o o c o o D e o o o o 3 r « o o o o c o o o o o o o o o r -o > -o > c n c n c n c n c n c n c i c n -o > c n c n c n c n c n c n c n c n c f t -o > -o s c n c n fflt-oo O O I o f » I V 00 CD C0 f v 03 en en en en en on en en iv en I N h. en 0 4 rv en i n CD en C 0 co en ó l ' -en <0 to en 4 rv en ' tv 0) en r-0 1 1 r-en CN r^ en en r-O l * r^ o> r* en en m en en r-cn CN CO m U ) vn en ó rx en CD K en t co en 1 r-en ' r~ en co to en m <o 0 5 es 1 ^ en O r-en < N i v en rv m en co iv en 0) m > a) > U o Ü <D C <u <u a 0) * u ai •-i en O O XI c i) <u c eu en to 3 4J T ) - H eu u en ^ eu •c c 0 eu 3 O Si X I c «s _ J XI C9 (0 w «-» '3 «-*

"3

u ce u. U) c O 2 X ai •** oo :ï . e: cû co > X - i m ai 3 c m '5 œ -i CL 3 O c _ co m > ai f 5 5 o c c 8 1 Ë i o o Z 2 oî ai '3 - i -< £ ) £ > iu i l s - TO • • E L - i I * co "? oc . U J < O ü c c < Q 5 c i 5 < L L - j ai ^ a <- œ 3 3 8 ^ . Q. « "H . . I I - i > < Z CC eó ui _j X cf X ni x: < CL' . £ ° a> -c -S 3 g, E -e 5 « » E S o £ O > fe X! «: > Ç 5 I ui - i J - i - i O co er\ C ns >

(17)

(O » 'c x: o O) X3 ® c '6> S -s Ï5 O a % E o. c ° (0 . > J E s S

II

as

C -1. 'C » eu ra M o> "B .. | è

I!

=6 » w > •o o ta 5 . £ c T3 as 3 — o » . 2 c

I g

•I

P c m Q> C c œ Dl 1 «= o § O i . 3 § .!= O 3 a -g u S » 2 fcj ,_ w (U O 2 o o O c • S <•> 2 " o c o s Q m c M* © C . £ co <» c o> o j e u 2 E •£ o 5 ra .2 o e» > O O J= O (0 » O) o $ 3 O JD 13 C «3 O o co co en en r- T— o en 1"» co en en O 00 o o co tv co co o en o en 1- Y- T- 1— co co «- in rv iv tv rv en en en en * f IN o O O O O r*» f"* co oo oo co co o o a o> Oi o> os en (0 en en (0 en tv r-cn iv rv o> .1 tv cn .1 |v en co IV en •o c o (0 (0 « "5 3 U 10 U-- * IM < o c 0 o S c 9 '5 m .* m c > CL O O r. X O c > -j S en LU c > I S < c 0) > o o CL O a o c a o 33 »- Is 5 o 5 -o c 5 * 5

I I 1

5

- §

q co > 2 j > 2 ~> < LL CC _ ï s

(18)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 17 4.3 Lijst van verleende eredoctoraten (1972-1979}

P.B. de Boer 8 maart 1973 D.J. Maltha 8 maart 1973 R.F. Smith 9 maart 1976 G. Veenstra 9 maart 1976 E. Boserup 9 maart 1978 J.C.I. Dooge 9 maart 1978

4.4 Lijst van dekanen van de faculteit (1972-1979)

J.C. Zadoks 1972 t/m 1974. D.B.W.M, van Dusseldorp 1975 t/m 1977. J . Schenk 1978 t/m 1980.

4.5 Lijst met voorkomende afkortingen

FB Faculteitsbestuur FR Faculteitsraad HAS Hogere Agrarische Scholen LH Landbouwhogeschool

O&W Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ROC Richting onderwijs commissie

TAP Technisch en admistratief personeel VCB Vaste commissie buitenland

VCO Vaste commissie voor het onderwijs

VCT Vaste commissie voor de tropenaangelegenheden VCW Vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening WP Wetenschappelijk personeel

WUB Wet Universitaire Bestuurshervorming WWO Wet voor het Wetenschappelijk Onderwijs

(19)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 18

INVENTARIS

1 Stukken van algemene aard 1.1 Faculteitsraad

1-8 Notulen van de openbare en besloten vergaderingen, 1972-1979. 8 omslagen

N B Vanaf de 101e vergadering in 1978 zijn de besloten vergaderingen,

gearchiveerd onder de rubriek 2.3

1 1972, nrs. 1-11. 2 1973, nrs. 12-31. 3 1974, nrs. 32-52. 4 1975, nrs. 53-69. 5 1976, nrs. 70-82. 6 1977, nrs. 83-95. 7 1978, nrs. 96-108. 8 1979, nrs. 109-121.

9-11 Besluitenlijsten van de vergaderingen, 1972-1979. 3 omsla-gen

9 1972- 1975, nrs. 1-69. 10 1976-1977, nrs. 70-95. 11 1978-1979, nrs. 96-121.

12-84 Agenda's van de vergaderingen, met bijlagen, 1972-1979. 73 omslagen 12-14 15-24 1972 12 jan-jun, 13 jul-sep, 14 okt-dec, 1973 15 jan, 16 mrt, 17 apr, 18 mei, 19 jun, 20 aug, 21 sep, 22 okt, 23 nov, 24 dec, nrs. nrs. nrs. nrs. nrs.

nr.

nrs.

nr.

nr.

nrs.

nr.

nrs.

nr.

1-5. 6-7. 8-11. 12-13. 14-19.

20.

21-22.

23.

24.

25-27.

28.

29-30.

31.

(20)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 19

25-35 1974

25 jan, nr. 32.

26 feb, nrs. 33-34.

27 mrt, nrs. 35-37.

28 apr, nrs. 38-39.

29 mei, nrs. 40-41.

30 jun, nrs. 42-43.

31 aug, nr. 44.

32 sep, nrs. 45-46.

33 okt, nrs. 47-48.

34 nov, nrs. 49-50.

35 dec, nrs. 51-52.

36-46 1975

36 jan, nrs. 53-54.

37 feb, nrs. 55-56.

38 mrt, nrs. 57-58.

39 apr, nrs. 59-60.

40 mei, nr. 61.

41 jun, nr. 62.

42 aug, nr. 63.

43 sep, nr. 64.

44 okt, nrs. 65-66.

45 nov, nr. 67.

46 dec, nrs. 68-69.

47-55 1976

47 jan, nr. 70.

48 mrt, nrs. 71-72.

49 apr, nrs. 73-74.

50 mei, nr. 75.

51 jun, nr. 76.

52 aug, nr. 77.

53 okt, nr. 78.

54 nov, nrs. 79-80.

55 dec, nrs. 81-82.

56-64 1977

56 jan, nrs. 83-84.

57 mrt, nrs. 85-86.

58 mei, nr. 87.

59 jun, nr. 88.

60 aug, nr. 89.

61 sep, nrs. 90-91.

62 okt, nr. 92.

63 nov, nrs. 93-94.

64 dec, nr. 95.

(21)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 20

85-87

65-74 1978 65 jan, 66 feb, 67 mrt, 68 apr, 69 mei, 70 jun, 71 aug, 72 sep. 73 okt, 74 nov-dec, 75-84 1979 75 jan, 76 feb, 77 mrt-apr, 78 mei, 79 jun, 80 aug, 81 sep, 82 okt, 83 nov, 84 dec, Bekendmakingen, 1972-1979. 85 1972-1976. 86 1977-1978. 87 1979. nrs. 96-97. nr. 98. nr. 99. nr. 100. nr. 101. nr. 102. nr. 103. nrs. 104-105 nr. 106. nrs. 107-108 nr. 109. nr. 110. nrs.111-113 nr. 114. nr. 115. nr. 116. nr. 117. nrs.118-119 nr. 120. nr. 121. 3 omslagen

1.2 Faculteitsbestuur

88-95 Agenda's en besluitenlijsten van de vergaderingen,

1972-1979. 8 omslagen

88

89

90

91

92

93

94

95

1972,

1973,

1974,

1975,

1976,

1977,

1978,

1979,

nrs. nrs. nrs. nrs. nrs. nrs. nrs. nrs.

1-30.

31-80.

81-129.

130-181

182-234

235-286

287-335

336-386

(22)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 21 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

2.1 Organisatie en reglementering

96 Dossiers inzake het vaststellen van het reglement voor de verkiezingen van de Faculteitsraad, 1971-1979. 1 omslag 97 Dossier inzake het installeren van de eerste Faculteitsraad,

1972. 1 omslag

98 Dossiers inzake het benoemen van het Faculteitsbestuur, 1972-1979. 1 omslag

99-101 Dossiers inzake het vaststellen van het faculteitsreglement, 1973-1979. 1 omslag en 2 pakken

99 Voorbereiding en besluit, 1973-1979. 1 pak

100 Het instellen, samenstellen en opheffen van de com-missie faculteitsreglement, 1973-1979.

101 Correspondentie van de commissie faculteitsregleme-nt, 1973-1976. 1 pak

102 Dossier inzake het functioneren van de Faculteitsraad, 1975-1976. 1 omslag

103 Verslag van de redevoeringen gehouden bij het aftreden van de Faculteitsraad op de 100e vergadering, 1978 april. 1 s-tuk

2.2 Administratie en hulpmiddelen

104 Dossiers inzake het vaststellen van richtlijnen voor het archi-veren en het uitlenen van bescheiden, 1974 - 1979. 1 om-slag

(23)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 22

2.3 Onderwijs en Onderzoek 2.3.1 Vakgroepen

Instellen, wijzigen en opheffen

105-108 Stukken betreffende het hergroeperen van de bosbouwkunde en het instellen van de vakgroepen boshuishoudkunde, bos-teelt en bosbouwtechniek, 1970-1978. 3 omslagen en 1 pak

105 Voorbereiding en besluit, 1970-1977. 1 pak

106 Notulen van de commissie van advies inzake de opzet en organisatie van bosbouwkundige vakgroepen ge-vestigd op Hinkeloord, 1972-1975.

107 Notulen en correspondentie van de begeleidingscom-missie bosbouwkundige vakgroepen, 1975-1977. 108 Notulen van het overlegorgaan onderwijs en onderzoek

bosbouwkunde, 1975-1978.

109-110 Stukken betreffende het instellen van vakgroepen, ingevolge de Wet op de Universitaire Bestuurshervorming, 1972-1979.

1 pak en 1 omslag

109 Voorbereiding en besluit, 1972-1979. 1 pak 110 Notulen van de commissie ter voorbereiding van de

instelling van vakgroepen, 1974-1978.

111 Dossier inzake het wijzigen van de naam van de vakgroep natuurbehoud en natuurbeheer in natuurbeheer, 1973. 1 omslag

112-115 Stukken betreffende het herstructureren van de botanische tuinen en plantsoenendienst en het instellen van een sectora-le beheerseenheid botanisch tuinen, bouwgroen en sport-velden, 1973-1979. 4 omslagen

112 Voorbereiding en besluit, 1973-1976.

113 Notulen en correspondentie van de commissie doel-stelling botanische tuinen, 1973-1974.

114 Notulen van de commissie botanische tuinen en haar subcommissie beplanting, met 3 tekeningen, 1 9 7 5 . 115 Het instellen van een permanente commissie van

advies inzake het onderwijs en onderzoekprogramma botanische tuinen, 1976-1979.

(24)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 23 116 Dossier inzake het scheiden van de vakgroep dierkunde in

een vakgroep dierkunde en een vakgroep experimentele diermorfologie en celbiologie, 1974-1975. 1 omslag

117-119 Stukken betreffende het instellen van de vakgroepen planten-systematiek en -geografie, en taxonomie van de cultuurge-wassen en-begeleiders, 1975-1979. 3 omslagen

117 Voorbereiding en besluit, 1975.

118 Correspondentie van de commissie ter begeleiding van de instelling van de voorlopige vakgroepen plantensys-tematiek en -geografie en taxonomie van de cultuur-gewassen, 1975-1976.

119 Evaluatie, 1977-1979.

120-122 Stukken betreffende het hergroeperen van de zoölogische vakgroepen, 1975-1979. 2 omslagen en 1 pak

120 Voorbereiding en besluit, 1975-1979. 1 pak

121 Notulen en correspondentie van de brede structuurc-ommissie zoölogie en zoötechniek, 1975-1977. 122 Het instellen van de sectorale beheerseenheid Zodiac

ter ondersteuning van de zoötechnische vakgroepen, 1977-1979.

123 Dossier inzake het instellen van de vakgroep tropische vee-houderij en algemene visteelt en visserij, 1975-1979. 1 om-slag

124-125 Stukken betreffende het instellen van de vakgroepen soci-ologie van de westerse gebieden, agrarische socisoci-ologie van de niet-westerse gebieden en algemene regionale landbouw-kunde, 1976-1979. 1 pak en 1 omslag

124 Voorbereiding en besluit, 1976-1979. 1 pak

125 Notulen van de brede structuurcommissie sociologie, 1977-1979.

126 Stukken betreffende het instellen van een sectie verzorgings-technologie bij de vakgroep huishoudkunde en het opheffen van de vakgroep textiel, 1977-1979. 1 omslag

Overige stukken

127 Dossier inzake het indienen door de vakgroep wiskunde van een ontwikkelingsplan informatica, 1972-1974. 1 omslag

(25)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 2 4 128 Stukken betreffende het vaststellen van richtlijnen voor de

samenstelling van de vakgroepbesturen, 1972-1978. 1 oms-lag

129 Dossiers inzake het onderzoeken van de onderwijsbelasting van de vakgroepen, 1972-1979. 1 omslag

130 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de onderwijs-en onderzoeksprogramma's van de vakgroeponderwijs-en, 1972-1979. 1 omslag

131 Dossiers inzake het instellen van werkgroepen door de vak-groepen van de faculteit, 1973-1979. 1 pak

132 Dossiers inzake het verdelen van wetenschappelijk personeel over de vakgroepen, 1973-1979. 1 pak

133 Dossiers inzake het bemiddelen bij geschillen tussen vakgroe-pen en wetenschappelijk personeel, 1974. 1 omslag

134 Dossier inzake het onderbrengen van het vak diertaxonomie bij de vakgroep entomologie, 1974-1977. 1 omslag

135 Dossier inzake het onderbrengen van het vak van de houtige planten bij de vakgroep taxonomie van cultuurgewassen en -begeleiders, 1975-1976. 1 omslag

136 Dossier inzake het samenwerken tussen de vakgroep agrari-sche geschiedenis en H.A. Snelders, bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de natuurwetenschappen, 1977. 1 om-slag

137 Dossiers inzake het samenwerken tussen vakgroepen, 1977-1979. 1 pak

2.3.2 Leerstoelen Instellen en opheffen

138 Dossiers inzake het opheffen van de leerstoel in de luchtfo-tointerpretatie, 1971-1977. 1 pak

139 Stukken betreffende het opheffen van een buitengewone leerstoel in de wetenschappelijke informatieverzorging en het verzorgen van cursussen in het literatuuronderzoek en schrif-telijk rapporteren door D.J. Maltha, 1972-1976. 1 pak

(26)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 2 5

140 Dossier inzake het opheffen van een leerstoel in de peda-gogiek en didactiek, 1975-1977. 1 omslag

141 Dossiers inzake het instellen en instandhouden van een wis-selleerstoel, 1975-1978. 1 omslag

Het bezetten van leerstoelen door hoogleraren

De beschrijvingen in deze rubriek zijn alfabetisch geordend per weten-schapsgebied, overeenkomstig de Landbouwhogeschool Wageningen Gids

1972-1973.

142-151 Dossiers inzake het benoemen, ontslag en emeritaat van hoogleraren in de biologie, 1972-1979. 8 omslagen, 1 pak en 1 stuk

142 P.W.M, van Adrichem, algemene en landbouwhuisdier-fysiologie, 1972-1974.

143 M.T.G. Willemse, plantkunde, 1972-1974. 144 J.F. Jongkind, celbiologie, 1972-1976. 1 pak

145 L.M. Schoonhoven, algemene dierfysiologie en de ver-gelijkende dierfysiologie, 1974.

146 P. Zonderwijk, onkruidkunde, 1974-1978.

147 F.J. Oppenoorth, werkingsmechanismen van insectici-den, 1976.

148 W . J . Vredenberg, plantenfysiologie, met bijzondere aandacht voor de fysische aspecten, 1976 - 1 9 7 9 . 149 P.K. Schenk, bijzondere delen van de

planteziektekun-de, 1978-1979.

150 W.H. van Dobben, plantenoecologie, 1978-1979. 151 J . de Wilde, geïntegreerde bestrijding en

insektenfysio-logie, 1979. 1 stuk

152-153 Dossiers inzake het benoemen en emeritaat van hoogleraren in de bodemkunde, 1973-1979. 1 omslag en 1 stuk

152 A. van Diest, bodemvruchtbaarheid en de bemesting, 1973-1976.

153 J.D. de Jong, geologie, 1979. 1 stuk

154-157 Dossiers inzake het benoemen en emeritaat van hoogleraren in de bosbouw, 1970-1977. 4 omslagen

154 M.M.G.R. Bol, bosbouwtechniek, 1970-1975. 155 A. van Maaren, boshuishoudkunde, 1 9 7 0 - 1 9 7 7 . 156 R.A.A. Oldeman, bosteelt, 1974-1977.

157 I.A. den Hulster, houtmeetkunde, bosbedrijfsleer en de houtteelt, en bosbescherming in de tropen, 1975.

(27)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 26

158-159 Dossiers inzake het benoemen en ontslag van hoogleraren in de economie en bedrijfswetenschappen, 1977- 1979. 1 om-slag en 1 stuk

158 P.C. van den Noort en J . de Hoogh, algemene agrari-sche economie, 1977-1978.

159 Th.L.M. Thurlings, staatshuishoudkunde, 1979. 1 stuk

160-161 Dossiers inzake het benoemen van hoogleraren in de huis-houdwetenschappen, 1972-1978. 2 omslagen

160 W.F. du Bois, textiel en haar gebruik, 1972-1975. 161 C. Presvelou, huishoudkunde, 1975-1978.

162-166 Dossiers inzake het benoemen en emeritaat van hoogleraren in de milieuhygiëne en gezondheidsleer, 1972-1979. 5 om-slagen

162 C. den Hartog, hydrobiologie, 1972-1975.

163 J.G. ten Houten, kennis van de luchtverontreiniging, 1973-1975.

164 K. Biersteker, gezondheidsleer, en F. Sturmans, ge-zondheidsleer, in het bijzonder de epidemiologie,

1974-1976.

165 E.H. Adema, luchthygiene en luchtverontreiniging, 1976-1978.

166 P.G. Fohr, waterzuivering, 1979.

167-169 Dossiers inzake het benoemen en emeritaat van hoogleraren in de planologie, natuurbeheer en landschapsarchitectuur, 1970-1979. 3 omslagen

167 A.K. Constandse, sociaal-wetenschappelijke grondsla-gen van de urbane planologie, 1970-1979.

168 M.F. Mörzer Bruyns, natuurbeheer en natuurbehoud, 1976-1978.

169 C.W. Stortenbeker, natuurbeheer, 1977-1979.

170-171 Dossiers inzake het benoemen van hoogleraren in de sociale wetenschappen, 1972-1975. 2 omslagen

170 A . M . van der Woude, agrarische geschiedenis, 1972-1974.

(28)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 27

172-174 Dossiers inzake het benoemen en emeritaat van hoogleraren

in de voedingsmiddelen, 1972-1978. 2 omslagen en 1 pak

172 S. Bruin, proceskunde, 1972-1973.

173 A. Prins, fysica en fysische chemie van

levensmid-delen, met bijzondere aandacht voor de zuivel,

1973-1977. 1 pak

174 E.A. Vos, zuivelbereiding en de melkkunde, 1978.

175 Dossier inzake het benoemen van L. Horst tot hoogleraar

irrigatie, 1974-1977. 1 pak

176 Dossier inzake het benoemen van L. Wartena tot hoogleraar

in de landbouwweerkunde en omgevingsnatuurkunde,

1975-1978. 1 pak

177-179 Dossiers inzake het benoemen van hoogleraren in de

zoö-techniek, 1972-1979. 2 omslagen en 1 pak

177 E.A. Huisman, visteelt en visserij, 1972-1979.

178 C.C. Oosterlee, veeteeltwetenschap, 1973-1974.

179 P.R. Wiepkema, ethologie, 1977-1979. 1 pak

180-183 Dossiers inzake het benoemen van bijzonder hoogleraren,

1972-1979. 4 omslagen

180 H. van Praag, maatschappelijke stromingen,

1972-1973.

181 H.A.M. Snelders, geschiedenis der

natuurwetenschap-pen, 1973-1976.

182 S.A. Hempenius, in de teledetectie, non-destructieve

spectrale karakterisering van materiale onder

natuurlij-ke condities, 1975-1979.

183 G. Thomas-Lycklama à Nijeholt, maatschappelijke

stro-mingen, 1977-1978.

(29)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 28 Hei bezetten van lectoraten door lectoren

De beschrijvingen in deze rubriek zijn alfabetisch geordend per weten-schapsgebied, overeenkomstig de Landbouwhogeschool Wageningen Gids

1972-1973.

184 Dossier inzake het benoemen van J.L. Went tot lector in de plantkunde, 1970-1975. 1 omslag

185-186 Dossiers inzake het benoemen van lectoren in de bodem-kunde, 1976-1979. 2 omslagen

185 F.A.M, de Haan, bodemhygiene en bodemverontreini-ging, 1976-1979.

186 G.R. Findenegg, bodemvruchtbaarheid en plantevoe-ding, 1976-1979.

187 Dossier inzake het benoemen van N.M. Jonge tot lector landschapsarchitectuur, 1972-1976. 1 omslag

188 Dossier inzake het benoemen van D.B.W.M, van Dusseldorp tot lector sociologische aspecten van de ontwikkelingsplan-ning in de niet-westerse gebieden, 1973-1974. 1 omslag 189 Dossier inzake het benoemen van H.N. van Lier tot lector

cul-tuurtechniek, 1971-1976. 1 omslag

190-191 Dossiers inzake het benoemen van buitengewoon lectoren in de wis-, natuur- en scheikunde, 1971-1976. 2 omslagen

190 P. van Beek, de optimaliseringstechnieken van de toegepaste wiskunde, 1971-1976.

191 J . J . van Dixhoorn, de meet, regel- en systeemtech-niek, 1972-1973.

192-194 Dossiers inzake het benoemen van lectoren in de zoötech-niek, 1970-1979. 3 omslagen

192 L.P.M. Timmermans, algemene dierkunde, 1970-1972. 193 E.H. Ketelaars, pluimveeteelt, 1975-1979.

194 H. Bakker, veeteeltwetenschappen, 1976-1979. 195 Dossiers inzake het benoemen van F. Muller, R.L.M. Pierik en

P. Walstra tot lector op persoonlijke gronden, 1976-1977. 1 omslag

(30)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 29

Overige stukken

196 Dossiers inzake het vaststellen van richtlijnen voor de

werk-zaamheden van de benoemingscommissies voor het bezetten

van leerstoelen, 1973-1978. 1 omslag

197 Dossier inzake het vrijstellen van P. Buringh, hoogleraar

tropische bodemkunde, van zijn leeropdracht voor het

ver-richten van werkzaamheden voor de Stichting Onderzoek

Wereldvoedselvoorziening, 1976-1979. 1 omslag

198 Dossier inzake het opstellen van een leerstoelenbegroting,

1977. 1 omslag

199 Dossier inzake het verlengen van de onderwijsbevoegdheid

van J.M. Polak, hoogleraar in de recht en

staatswetenschap-pen, 1977-1979. 1 omslag

2.3.3 Studiefasen

Propaedeutische studie

200 Dossiers inzake het instellen en samenstellen van de

propa-edeuse welzijnscommissie, 1972-1975. 1 omslag

201 Dossiers inzake het samenstellen van propaedeuse

onder-wijscommissies, 1972-1976. 1 omslag

202 Nota met evaluatie van de commissie van advies inzake de

introduktiedagen en groepsgesprekken voor

propaedeusestu-denten, 1973 maart 28. 1 stuk

203 Dossiers inzake het vaststellen van de studiebelasting voor

de propaedeuse van alle studierichtingen, 1974 - 1976.

1 pak

204 Dossier inzake het onderzoeken van voorstellen van

docen-ten betreffende het propaedeuse-onderwijs, 1975. 1 omslag

205 Dossier inzake het verbeteren van de studiebegeleiding van

propaedeusestudenten, 1975-1976. 1 omslag

(31)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 30

206-207 Dossiers inzake het herprogrammeren van de

studieprogram-ma's voor de propaedeuse, 1976-1979. 2 pakken

206 1976-1977

207 1978-1979

208 Dossier inzake het adviseren van propaedeusestudenten over

het voortzetten van de studie, 1977-1978. 1 omslag

Kandidaats- en doctoraalstudie

209 Dossier inzake het ontwikkeien van de studierichting biologie,

1972-1975. 1 pak

210 Dossiers inzake het samenstellen van de

richtingonderwijs-commissies, 1972-1979. 1 omslag

Dossier inzake het adviseren van de Academische Raad over

de opleiding agrarische onderwijskunde aan de

Landbouwhogeschool, 1973-1976.

NB zie inventarisnummer 309

211 Dossier inzake het vaststellen van het reglement voor de

richtingonderwijscommissies, 1973-1979. 1 omslag

212 Nota van de griffier inzake de procedure voor het instellen

van een studierichting aan de Landbouwhogeschool, 1974

October. 1 stuk

Dossier inzake het adviseren van de Academische Raad over

de indeling van de vakgroepen binnen de studierichting

biologie, 1974-1975.

N B zie inventarisnummer 310

213 Dossier inzake het instellen van de studierichting moleculaire

wetenschappen, 1974-1979. 1 omslag

214-215 Dossiers inzake het ontwikkelen van de studierichting

econo-mie, 1975-1978. 2 pakken

214 Voorbereiding en besluit, 1975-1978. 1 pak

215 Notulen van de brede structuurcommissie economie,

1976-1978. 1 pak

(32)

Faculteitsraad Landbouwhogeschool 31 216-217 Dossiers inzake het instellen van de studierichting

milieu-hygiëne, 1973-1979. 2 omslagen

216 Voorbereiding en besluit, 1973-1979.

217 Notulen van de brede structuurcommissie milieuhygië-ne, 1976-1977.

218-240 Dossiers inzake het herprogrammeren van de doctoraalstu-dies, 1976-1978. 22 omslagen en 1 pak

218-238 Programmavoorstellen afzonderlijke studies, 1976 218 Landbouwplantenteelt (n-10). 219 Tropische plantenteelt (n-11). 220 Tuinbouwplantenteelt (n-12). 221 Plantenveredeling (n-13). 222 Plantenziektekunde (n-14). 223 Bosbouw (n-15). 224 Zoötechniek (n-20). 225 Cultuurtechniek (n-30 en nm-21). 226 Tropische cultuurtechniek (n-31). 227 Landbouwtechniek (n-32). 228 Bodemkunde en bemestingsleer (n-33). 229 Levensmiddelentechnologie (n-40). 230 Voeding (n-41). 231 Milieuhygiëne (n-42). 232 Moleculaire wetenschappen (n-43). 233 Economie (nm-10). 234 Landschapsarchitectuur (nm-20).

235 Sociologie van de westerse gebieden (nm-30).

236 Agrarische sociologie van de niet wester-se gebieden (nm-31).

237 Huishoudwetenschappen (nm-40). 238 Biologie (b).

239 Het indienen van de programmavoorstellen bij de Academische Raad, 1977. 1 pak

240 Het uitvoeren en evalueren van de programma-voorstellen, 1977-1978

241 Dossier inzake het vaststellen van richtlijnen voor het benoe-men van studiecoördinatoren, 1977-1979. 1 omslag

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

As the previous chapters were based on already published work , in Chapter 4 we build a new incomplete model example in discrete time which is then used to demonstrate how the prices

The objectives set for the study were to determine their experience of their current pregnancy; to determine their knowledge of contraceptives; and to explore their

De bewustwording (awareness) hiervan in de eerstelijnszorg is nog gering. Deze workshop van de VSOP biedt inzichten om de awareness in de eerste lijn te vergroten. Daarnaast

G Model- besluit Lopai Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager vastgesteld Besluit informatiebeheer van de Archiefbewaarplaats en van de niet naar

1.3.b Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager vastgesteld Besluit informatiebeheer inzake het beheer van de archiefbewaarplaats en van de niet naar

Zoals eerder vermeld worden er in een teeltsysteem met de aantallen ingebogen takken en scheuten gespeeld en bekeken of de plant voldoende productie haalt. Er wordt getracht om met

Er zijn tijdens de survey 2 mosselstrata (M1 &amp; M2) en 3 kokkelstrata (K1 t/m K3) onderscheiden met ieder een andere verwachting voor het aantreffen van de mosselen en

Omdat artikel 13 lid 4 Zvw niet toestaat dat de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg wordt gedifferentieerd naar de financiële draagkracht van de individuele verzekerde, zal