: 21,6 uren : 58,3 uren

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 18 mei 2011

Gegevens onderneming : BvS Bouw B.V.

Faillissementsnummer : 10/537 F

Datum uitspraak : 24 november 2010

Curator : mr. G. Beekman

Rechter-commissaris : mr. A.E. Zweers

Activiteiten onderneming : Aan- en verbouw van woningen en bedrijfspanden, waaronder ondermeer begrepen is het verrichten van installatiewerkzaamheden.

Omzetgegevens : € 707.000,00 in 2009 Personeel gemiddeld aantal : 5

Verslagperiode : 7 februari tot 18 mei 2011 Bestede uren in verslagperiode : 21,6 uren

Bestede uren totaal : 58,3 uren

Saldo einde verslagperiode : € 61.006,70

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie : BvS Holding B.V. is de enig aandeelhouder en bestuurder van BvS Bouw B.V. De heer B.J. van Stipriaan is enig aandeelhouder en bestuurder van BvS Holding B.V. De feitelijke leiding rust bij de heer Van Stipriaan

1.2 Winst en verlies : € 93.727,00 verlies in 2009 1.3 Balanstotaal : € 468.892,00 per 31-12-2009 1.4 Lopende procedures : n.v.t.

1.5 Verzekeringen : de premie van de lopende verzekeringen is voldaan voor de maand december. De dekking op de verzekeringen eindigt eind december 2010

1.6 Huur : huur van het bedrijfspand aan de Nijverheidsweg 29a te Vriezenveen. De curator heeft de huur met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement : Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement tweeledig. Aan de ene kant liepen de opdrachten terug, waardoor er onvoldoende inkomsten werden gegenereerd.

Aan de andere kant heeft BvS Bouw B.V. de kosten van de procedure waarin de zustervennootschap BvS Projecten B.V. verwikkeld is op zich genomen. Dit resulteerde in onvoldoende liquiditeit, er kon niet meer aan de

betalingsverplichtingen voldaan worden. Het faillissement is op verzoek van twee schuldeisers uitgesproken.

(2)

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : er waren vier personeelsleden in dienst 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 4

2.3 datum ontslagaanzegging : 30 november 2010 Werkzaamheden verslagperiode

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving : BvS Bouw B.V. heeft drie kadastrale objecten in eigendom, te weten de kadastrale percelen gemeente Vriezenveen sectie G nummers 3092, 3137 en 3139.

3.2 Verkoopopbrengst : nog niet bekend

3.3 Hoogte Hypotheek : De Rabobank heeft een vordering ingediend van

€ 340.249,68. De Rabobank heeft als zekerheid onder andere een eerste hypothecaire inschrijving op de onroerende zaken.

na levering van de onroerende zaken bedraagt de vordering van de Rabobank € 109.249,68.

3.4 Boedelbijdrage : Er is een boedelbijdrage van € 1.500,00 overeengekomen.

Werkzaamheden verslagperiode

De zustermaartschappij BvS Projecten B.V. en de holdingmaatschappij BvS Holding B.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vordering van de Rabobank. De mogelijkheden om de

onroerende zaken over te laten nemen door een van deze vennootschappen wordt onderzocht.

De onroerende zaken zijn op 5 mei 2011 overgedragen aan BvS Holding B.V. voor een bedrag van € 231.000,00. De vordering van de Rabobank in het faillissement is met dit bedrag verminderd.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : Kantoorinventaris, werkplaatsinventaris en diverse gereedschappen.

3.6 Verkoopopbrengst : € 13.900,00 excl. BTW

3.7 Boedelbijdrage : volgens de separatistenregeling

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Bij de afwikkeling van het faillissement wordt rekening gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

Werkzaamheden verslagperiode

Taxatie bedrijfsmiddelen, overleg koper en pandhouder, verkoop bedrijfsmiddelen.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : Ten tijde van de uitspraak van het faillissement liepen er nog drie werken. In overleg met de pandhouder en de rechter-commissaris zijn deze werken in opdracht van de curator afgerond.

3.10 Verkoopopbrengst : Het totaal van het onderhanden werk bedraagt

€ 27.582,00. Twee debiteuren hebben de vordering inmiddels aan de boedel voldaan (tezamen € 23.243,79).

(3)

Één debiteur (€ 4.338,21) heeft de vordering aan de ING rekening van BvS Bouw voldaan. De ING Bank is verzocht het bedrag over te maken naar de boedelrekening.

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. het onderhanden werk is niet verpand.

Werkzaamheden verslagperiode :

Diverse werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering/afronding van het onderhanden werk.

Om het onderhanden werk af te kunnen ronden was het noodzakelijk dat de onderaannemer Dekker Aan- en Verbouw de aan hem uitbestede werkzaamheden zou afronden. De curator heeft hiertoe opdracht gegeven. De door Dekker in rekening gebrachte kosten, zijnde € 5.861,26 incl.

BTW zijn uit de opbrengst van het onderhanden werk voldaan.

Andere activa

3.12 Beschrijving : • Volkswagen bedrijfsauto, type LT23 met kenteken 18-VB-TL

• Volkswagen bedrijfsauto, type Caddy met kenteken 29-VJX-9

• Volkswagen bedrijfsauto, type Transporter met kenteken 09-BH-FB

• Volkswagen bedrijfsauto type Transporter met kenteken 96-BF-VV

• Volkswagen bedrijfsauto type Caddy met kentekenen 38-BZ-KZ

• TOP aanhangwagen, type TTB met kenteken WD-TG-36

• Tandem-as kipper, type TTK 2500 met kenteken WR-FD-87

• Hapert tandem-as aanhangwagen, type K met kenteken WZ-LZ-88

• Diverse voorraad bouwmaterialen, zoals hout, plaatmateriaal, isolatiemateriaal, hang- en sluitwerk 3.13 Verkoopopbrengst : € 15.600,00 excl. BTW

Werkzaamheden verslagperiode

De in deze rubriek genoemde activa is verpand aan de Rabobank Noord Twente. Er is een boedelbijdrage volgens de separatistenregeling (10%) overeengekomen.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : € 18.364,06

4.2 Opbrengst : Tot op heden is € 4.373,47 geïncasseerd. € 5.015,17 bleek oninbaar. Met twee debiteuren (tezamen € 8.970,47) loopt nog een discussie.

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. de debiteurenvorderingen zijn wel verpand, er zijn echter geen geregistreerde pandlijsten. De curator heeft de verpanding van de debiteurenvorderingen derhalve niet erkend.

Werkzaamheden verslagperiode

diverse werkzaamheden m.b.t. de incasso van de debiteuren.

(4)

Onderzocht wordt of de door BvS Bouw B.V. betaalde proceskosten (in de procedure die BvS Projecten B.V. voert) op BvS Projecten B.V. verhaald kan worden.

Inmiddels is het faillissement van BvS Projecten B.V. uitgesproken. Het onderzoek naar de mogelijkheden tot verhaal van de proceskosten is gestaakt.

5. Bank/zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en) : Rabobank Noord Twente € 109.249,68 5.2 Leasecontracten : n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden : • een eerste hypothecaire inschrijving op de registergoederen kadastraal bekend gemeente Vriezenveen sectie G nummers 3092, 3137 en 3139

• verpanding van de inventaris, voorraden en vorderingen op derden

• verpanding van de vorderingen op huidige en/of toekomstige huurders uit hoofde van ontvangen huurpenningen betreffende het pand aan de Nijverheidsweg 27 te Vriezenveen

5.4 Separatistenpositie : ja

5.5 Boedelbijdragen : volgens de separatistenregeling

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Een aantal schuldeisers heeft een beroep op

eigendomsvoorbehoud gedaan. De betreffende goederen zijn echter niet aangetroffen.

5.7 Reclamerechten : n.v.t.

5.8 Retentierechten : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode

Beoordelen pandrechten, overleg gevoerd met de pandhouder. Er zijn geen geregistreerde pandlijsten. De verpanding van de debiteurenvorderingen wordt derhalve niet erkend.

6. Doorstart/voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : n.v.t.

6.2 Financiële vastlegging : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : voldaan

7.2 Depot jaarrekeningen : de laatst gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over het boekjaar 2009.

7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. aandelen : voldaan

7.5 Onbehoorlijk bestuur : wordt onderzocht 7.6 Paulianeus handelen : niet geconstateerd Werkzaamheden verslagperiode

(5)

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : UWV, € 16.138,25 boedelhuur

Haco Productie B.V. (Hamm q.q. – Ontvanger)

€ 1.175,72

8.2 Pref. vordering fiscus : € 16.010,00 tot op heden ingediend 8.3 Pref. vordering UWV : € 8.957,38

8.4 Andere pref. crediteuren : tot op heden geen 8.5 Aantal concurrente cred. : 91

8.6 Bedrag concurrente cred. : € 521.920,00 tot op heden ingediend 8.7 Wordt het een opheffer : nog niet bekend

8.8 Vereenvoudigde afwikkeling : nog niet bekend 8.9 Wordt aan conc.cred uitgedeeld : nog niet bekend Werkzaamheden verslagperiode

beoordelen/voorlopig erkennen vorderingen.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : 1-2 jaren

9.2 Plan van aanpak : afronden incasso debiteuren, afronden diverse onderzoeken

9.3 Indiening volgend verslag : augustus 2011 Werkzaamheden verslagperiode

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de volledigheid, noch voor de juistheid van het verslag. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden. Uiteraard kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en in de eventueel aangehechte bijlagen gemaakte vermeldingen alsmede voor de weergegeven vooruitzichten voor de crediteuren. Aan dit verslag inclusief de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :