openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 3 Datum: 21 maart 2014

Hele tekst

(1)

openbaar

FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 3 Datum: 21 maart 2014

Gegevens gefailleerde : Integral Security Consultancy B.V.

Integral Security Services B.V.

H & N Investment B.V.

Pattiasina Beheer B.V.

Dossiernummer : 213080461 e.a.

Faillissementsnummer : F. 475 t/m 477/2013

Rechtbank : Noord-Holland, locatie Haarlem

Datum faillissement : 6 augustus 2013 (ISC, ISS, H & N) 20 augustus 2013 (Pattiasina)

Curator : mr. H.C. Scheltema

Rechter-commissaris : mr. H.J.M. Burg

Kas Bank rekeningnummer : NL71KASA0223197211 (ISC) NL21KASA0223197238 (ISS)

NL96KASA0223197246 (H & N Investment) NL55KASA0223162191 (Pattiasina Beheer B.V.)

Saldo : NL71KASA0223197211 (ISC): € 2.172,92

NL21KASA0223197238 (ISS): € 3.687,14 NL96KASA0223197246 (H & N Investment) nihil NL55KASA0223162191 (Pattiasina B.): € 3.687,14

Activiteiten onderneming : Dienstverlening op het gebied van automatisering.

Omzetgegevens : ***

Personeel gemiddeld aantal : Integral Security Consultancy B.V.: 1 Integral Security Services B.V.: 8 H & N Investment B.V. : 0

Pattiasina Beheer B.V.: 0

Verslagperiode : 4 december 2013 - 21 maart 2014

Bestede uren in verslagperiode : ISC : 2:05 uur

ISS : 13:15 uur

H & N Investment B.V. : 0:45 uur Pattiasina Beheer B.V. : 13:00 uur

Bestede uren Totaal : ISC : 10:00 uur

ISS : 151:15 uur

H & N Investment B.V. : 3:20 uur Pattiasina Beheer B.V. : 47:10 uur

__________________________________________________________________________

Algemeen:

Gelet op de samenhang tussen de vennootschappen is gekozen om de bevindingen ten aanzien van deze vennootschappen vast te leggen in één verslag. Waar nodig zullen de

(2)

vennootschappen afzonderlijk worden behandeld. De curator heeft van de rechter- commissaris toestemming gekregen voor geconsolideerde afwikkeling, in die zin dat zal worden toegestaan dat de faillissementskosten worden omgeslagen over de gezamenlijke boedels van deze met elkaar samenhangende faillissementen.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie : Het bestuur over de failliete vennootschappen werd gevoerd door de heer N. Pattiasina, althans hij was de feitelijk leidinggevende. Integral Security

Consultancy B.V.: hierna: "ISC" en H & N

Investment B.V. zijn dochtervennootschappen van N. Pattiasina Beheer B.V. Integral Security Services B.V.: hierna: "ISS", is een dochtervennootschap van J.C.M. Beheer B.V., een vennootschap van de (ex-) echtgenote van de heer Pattiasina. De curator heeft bevonden dat alle voornoemde vennootschappen financieel met elkaar verbonden waren en dat tussen hen (althans de meeste van hen)

omvangrijke rekening-courant vorderingen bestaan.

De curator heeft de indruk dat de bedrijfsactiviteiten met name plaatsvonden binnen ISS en dat de andere vennootschappen voor hun financiën van die vennootschap afhankelijk waren.

Bij de diverse vennootschappen waren in totaal 9 mensen in dienst. De activiteiten van de vennootschappen, met name die van ISS,

bestonden uit het detacheren van personeel binnen de ICT-branche.

Oprichtingsdatum : Integral Security Consultancy B.V.: 12-02-2007 Integral Security Services B.V.: 28-01-2011 H & N Investment B.V. : 11-09-2000

Pattiasina Beheer B.V.: 29-08-1997

1.2 Winst en verlies : In onderzoek.

1.3 Balanstotaal : In onderzoek.

1.4 Lopende procedures : Er zijn de curator op dit moment geen lopende procedures bekend.

1.5 Verzekeringen : De verscheidene verzekeringen worden thans geïnventariseerd.

1.6 Huur : De huurovereenkomst is opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement : De oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder van failliet er in gelegen dat het aantal opdrachten afnam. Hierdoor stond de omzet niet meer in verhouding tot de kosten waardoor de noodzaak bestond om het eigen faillissement aan te vragen. De curator zal nog een zelfstandig

onderzoek instellen naar de oorzaken van het faillissement.

(3)

Andere activa

3.12 Beschrijving : Twee rekening-courant vorderingen op de

bestuurder van failliet, alsmede op zijn inmiddels ex- echtgenote. De laatste vordering ad € 29.457,00 is inmiddels geschikt voor een bedrag ad € 10.000,00 tegen finale kwijting. De bestuurder van failliet heeft meegedeeld dat hij zijn schuldsanering heeft

aangevraagd en dat de vordering van failliet op hem aldus niet (beperkt) verhaalbaar is. De curator heeft dit geverifieerd en het blijkt inderdaad dat er een dergelijk verzoek is gedaan, maar de WSNP nog niet ten aanzien van de bestuurder van failliet is uitgesproken. Daarnaast is de curator bezig met een verhaalsonderzoek te doen naar de bestuurder van failliet. De bestuurder van failliet is inmiddels in staat van faillissement verklaard en dit faillissement is aan ondergetekende toegewezen.

3.13 Verkoopopbrengst : € 10.000,00

Werkzaamheden : Zie 3.12.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : ISS: € 62.266,52 ISC: € 3.027,27 4.2 Opbrengst : ISS: € 14.822,50

: ISC: € 2.171,95 4.3 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden : De curator heeft alle debiteuren aangeschreven en hen verzocht binnen de overeengekomen

betalingstermijn hun vordering te voldoen op de boedelrekening. Inmiddels heeft de curator de debiteuren die hun schuld nog niet hebben voldaan, opnieuw aangeschreven. Hierop zijn niet op

nauwelijks betalingen ontvangen. De curator heeft de debiteuren voor de laatste maal aangeschreven, waarna - bij gebrek aan betalingen - in overleg met de rechter-commissaris wordt overwogen om rechtsmaatregelen te nemen.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen : In onderzoek.

7.3 Goedkeuringsverkl. accountant : N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen : In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator heeft de indruk dat de bestuurder van failliet zich schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid

(4)

o.a. omdat hij tussen zich zelf en Patiasina een omvangrijke rekening-courant schuld heeft laten ontstaan zonder dat er voor de terugbetaling daarvan enige zekerheid bestond. Door het prive faillissement van de bestuurder van failliet zijn de verhaalsmogelijkheden voor wat betreft de vordering uit hoofde van

bestuurdersaansprakelijkheid evenals de vordering uit hoofde van rekening-courant beperkt.

7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder failliet (mogelijk) paulianeus een auto heeft verkocht omdat de koopprijs (gedeeltelijk) niet in het

vermogen van de vennootschap N.Patiasina Beheer B.V. terecht is gekomen. De curator heeft de

rechtshandelinge vernietigd. Omdat de bestuurder van failliet inmiddels failliet is, zal de curator zijn (schade) vordering in dat faillissement indienen.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : € 6.976,60 (ISC)

€ 31.163,26 (ISS)

€ 1.380,00 (H & N)

€ 1.340,00 (Pattiasina Beheer B.V.) 8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 22.129,57 (ISC)

€ 168.795,00 (ISS)

€ 32.127,00 (Pattiasina Beheer B.V.) 8.3 Pref. vord. van het UWV : € 966,76 (ISC)

€ 9.421,18 (ISS) 8.4 Andere pref. crediteuren : ***

8.5 Aantal concurrente crediteuren : zie bijgaande crediteurenlijsten.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 145.095,66 (ISC)

€ 168.371,98 (ISS)

€ 107.944,50 (H & N)

€ 56.125,53 (Pattiasina Beheer B.V.) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend.

9.2 Plan van aanpak : ***

9.3 Indiening volgend verslag : Binnen drie maanden.

Werkzaamheden :

10. Bijlagen

- Tussentijds financieel verslag ISC - Tussentijds financieel verslag ISS - Tussentijds financieel verslag Pattiasina - Mutatieoverzicht Kas Bank N.V. inz. ISC - Mutatieoverzicht Kas Bank N.V. inz. ISS - Mutatieoverzicht Kas Bank N.V. inz. Pattiasina

(5)

- Crediteurenlijsten

H.C. Scheltema, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :