FAILLISSEMENTSVERSLAG

Hele tekst

(1)

Datum : 27 maart 2015

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Solar-IT B.V. statutair gevestigd te Koudekerk aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn, en aldaar kantoorhoudende aan het adres Kerklaan 105 Faillissementsnummer : C/09/15/118 F

Surseancenummer : C/09/15/8 S

Datum faillissement : 27 februari 2015 Datum surseance : 19 februari 2015

Curator : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp

Rechter-commissaris : Mr. R. Cats

Activiteiten onderneming : het verlenen van automatiseringsdiensten, het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software, alsmede de groot- en detailhandel in automatiseringsapparatuur

Omzetgegevens : volgens de (concept) jaarstukken:

2015 (t/m 31 januari 2015): € 15.333,50 2014: € 332.489,02

2013: € 363.663,00 2012: € 468.367,00 2011: € 541.251,00

Personeel gemiddeld aantal : 2

Verslagperiode : 19 februari 2015 t/m 24 maart 2015

Bestede uren surseanceperiode : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 16,80

Mr. F.J.H. Somers: 0,25

Mr. D. Volleberg: 5,25

Insolventieafdeling: p.m.

Bestede uren faillissement : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 34,10

Mr. J.H.M. Spanjaard: 1,00

Mr. D. Volleberg: 10,17 Insolventieafdeling: p.m.

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen

gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

(2)

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 22 november 1992. Het geplaatst en gestort kapitaal beloopt

€ 18.152,12. Statutair bestuurders en tevens aandeelhouders (beide voor 50%) zijn de besloten vennootschappen MIKACO B.V. en Van Hemert Automatiserings Consultancy B.V. Statutair bestuurder en enig aandeelhouder van MIKACO B.V. is de heer M. Simic.

De heer P. van Hemert is enig statutair bestuurder en aandeelhouder van Van Hemert Automatiserings Consultancy B.V.

De activiteiten van gefailleerde bestaan voornamelijk uit het verrichten van ICT-

werkzaamheden bij/voor opdrachtgevers, bestaande uit de verkoop van software en de implementatie en het onderhoud daarvan. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd zowel via Solar-IT B.V. als via haar deelneming EZ Software N.V. Gefailleerde houdt 99,8% van het aandelenkapitaal in deze naamloze vennootschap naar Belgisch recht, die is gevestigd in Antwerpen, België. Het kantooradres van gefailleerde is het adres van bestuurder Van Hemert Automatiserings Consultancy B.V.

1.2 Winst en verlies

Het resultaat na belastingen bedroeg volgens de (concept)jaarstukken per:

- 31 januari 2015: € 12.747,60 verlies - 31 december 2014: € 45.639,75 verlies - 31 december 2013: € 1.827 winst - 31 december 2012: € 25.817 winst - 31 december 2011: € 760 winst

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal bedroeg volgens de jaarstukken per:

- 31 december 2013: € 314.531; eigen vermogen: € 98.216 - 31 december 2012: € 373.117; eigen vermogen: € 96.389 - 31 december 2011: € 326.335; eigen vermogen: € 70.572 1.4 Lopende procedures

Volgens de directie is daarvan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet gebleken.

1.5 Verzekeringen

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van de gebruikelijke (bedrijfs)verzekeringen voor de gefailleerde vennootschappen. De bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt. De curator heeft de verzekeringen per de rechtens eerst mogelijke datum beëindigd. Onderzocht zal nog worden of aanspraak bestaat op restitutie.

1.6 Huur

Niet van toepassing. Het kantooradres van gefailleerde is tevens het kantooradres van haar bestuurder Van Hemert Automatiserings Consultancy B.V. Er was geen sprake van een huurovereenkomst.

1.7 Oorzaak faillissement

Kort na de surseanceverlening heeft de (destijds) bewindvoerder besprekingen gevoerd met de beide (middellijk) bestuurders van gefailleerde. Al snel werd duidelijk dat de surseance is aangevraagd omdat de beide bestuurders/aandeelhouders geen consensus hadden over de bedrijfsvoering en de te nemen maatregelen naar aanleiding van de slechte financiële situatie van Solar-IT B.V.

(3)

Bestuurder MIKACO B.V. zag zich uiteindelijk genoodzaakt surseance aan te vragen om de patstelling voor een faillissementsaanvraag, te weten een aandeelhoudersbesluit dat niet kon worden genomen omdat de aandeelhouders (beide bestuurders zijn tevens ieder voor 50% aandeelhouder) daar geen overeenstemming over hadden, te doorbreken.

Bestuurder Van Hemert Automatiserings Consultancy B.V. heeft aangegeven niet gekend te zijn in het besluit tot het aanvragen van de surseance en van mening te zijn dat de situatie van de vennootschap niet dusdanig was, dat een dergelijke maatregel

onvermijdelijk zou zijn.

De bewindvoerder kreeg niet onmiddellijk de beschikking over de actuele administratie, ook omdat de accountant deze in eerste instantie niet ter beschikking wilde stellen.

Uiteindelijk heeft de bewindvoerder een actuele saldibalans ontvangen, op basis waarvan duidelijk werd dat de onderneming verlieslijdend was en het, mede gelet op de conflicten tussen de bestuurders/aandeelhouders, die ook van invloed waren op de bedrijfsvoering, niet langer wenselijk was om de surseance nog langer te laten voortduren en evenmin het vooruitzicht bestond dat de schuldeisers op enig moment betaald zouden kunnen worden, dit laatste mede vanwege het feit dat de ING als gevolg van de surseance het krediet had opgezegd. De bewindvoerder heeft derhalve, overigens met instemming van de beide bestuurders/aandeelhouders, de rechtbank verzocht de voorlopig verleende surseance in te trekken en het faillissement van Solar-IT B.V. uit te spreken.

De curator zal nog een nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van de faillietverklaring waren volgens de administratie van gefailleerde 2 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voor het faillissement waren dezelfde 2 personeelsleden werkzaam bij gefailleerde.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De bewindvoerder heeft de werknemers schriftelijk geïnformeerd over de surseance.

Nadat de surseance is ingetrokken en het faillissement is uitgesproken, heeft de curator bij brief van 4 maart 2015, na verkregen machtiging van de rechter-commissaris, de

arbeidsovereenkomst aan de werknemers opgezegd.

De curator heeft UWV verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het kader van de Loongarantieregeling. De intakegesprekken met de werknemers bij UWV hebben plaatsgevonden.

In het kader van de doorstart van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde (zie hierna onder 6) is overeengekomen dat aan de werknemers met ingang van 1 maart 2015 een

arbeidsovereenkomst zal worden aangeboden.

2.4 Werkzaamheden

- inventarisatie werknemers - overleg UWV

- ontslagaanzegging werknemers

(4)

3. Activa

Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

Daarvan is geen sprake. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder 1.6.

3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan uit een zeer beperkte en verouderde bedrijfsinventaris (computers), het aandelenkapitaal in EZ Software N.V. en overige (immateriële) activa.

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de aandelen in EZ Software N.V. verkocht alsmede de overige (immateriële) activa van gefailleerde.

De bedrijfsinventaris bestaat uit (verouderde) computers. De curator voert nog overleg met ING, die stelt een pandrecht op de apparatuur te hebben, en de doorstarter over een mogelijke onderhandse verkoop.

3.7 Verkoopopbrengst

De opbrengst van de verkochte activa beloopt in totaal € 35.000,--. Deze opbrengst komt aan de boedel toe.

3.8 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus

Daarvan is geen sprake, omdat de bedrijfsinventaris zich niet bevindt op de bodem van gefailleerde.

3.10 Werkzaamheden

- inventarisatie bedrijfsmiddelen

- onderhandelingen met gegadigden over verkoop Voorraden/Onderhanden werk

3.11 Beschrijving

Van voorraad was geen sprake. Van onderhanden werk was de facto ook geen sprake.

De werknemers van gefailleerde werden wekelijks op basis van aanvraag ingehuurd.

Ten tijde van de surseanceverlening en faillietverklaring was nog één werknemer werkzaam bij/voor een opdrachtgever van gefailleerde.

3.12 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

(5)

3.13 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.14 Werkzaamheden

- inventarisatie mogelijke voorraad en onderhanden werken Andere activa

3.15 Beschrijving

Volgens de laatste (concept)saldibalans is per 31 januari 2015 sprake van een openstaande rekening-courant vordering op aandeelhouder/bestuurder Van Hemert Automatiserings Consultancy B.V. van € 142.768,77. Indien verpanding van de vorderingen van gefailleerde middels een zgn. ‘catch all clausule’ rechtsgeldig heeft plaatsgevonden, heeft ING een pandrecht op deze vordering.

3.16 Verkoopopbrengst

Daarvan is vooralsnog geen sprake.

3.17 Werkzaamheden

- inventarisatie andere activa

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Per datum faillietverklaring is sprake van 3 openstaande debiteuren ad in totaal

€ 63.619,62. De curator heeft in overleg met ING, die stelt een pandrecht op de

vorderingen te hebben, de debiteuren aangeschreven met het verzoek over te gaan tot betaling van de openstaande facturen.

4.2 Opbrengst

Daarvan is nog geen sprake.

4.3 Boedelbijdrage

De curator heeft met de ING, indien en voor zover geconcludeerd wordt dat zij een rechtsgeldig pandrecht op de vorderingen heeft, een boedelbijdrage conform de Separatistenrichtlijn afgesproken.

4.4 Werkzaamheden

- inventarisatie debiteuren - aanschrijven debiteuren

5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en)

ING heeft bij brief van 26 februari 2015 een overzicht van haar openstaande vorderingen op gefailleerde gegeven, in totaal belopend € 124.888,44, te vermeerderen met rente en kosten. Het betreft twee vorderingen uit hoofde van kredietovereenkomsten groot

€ 74.934,91 en € 49.953,53.

(6)

5.2 Leaseovereenkomsten

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van vier bestaande leaseovereenkomsten.

Eén leaseovereenkomst had betrekking op computerapparatuur; deze is in het kader van de verkoop van het aandelenkapitaal inzake EZ Software N.V. mee overgegaan naar de koper, nu deze apparatuur bij EZ Software N.V. in gebruik is. De andere drie

leaseovereenkomsten hadden betrekking op de leaseauto’s die werden bereden door de twee werknemers van gefailleerde en een werknemer van EZ Software N.V.

Deze leaseovereenkomsten zijn door de curator beëindigd. In het kader van de doorstart (zie hierna onder 6) is ten aanzien van twee leaseovereenkomsten overeengekomen dat deze per 1 maart 2015 worden overgenomen door de doorstarter.

5.3 Beschrijving zekerheden

ING heeft via haar incassobureau Vesting Finance Fidition bij brief van 24 februari 2015 aangegeven dat zij de navolgende zekerheden heeft verkregen:

- pandrecht op de bedrijfsactiva, omvattende in ieder geval de algehele

bedrijfsuitrusting (inclusief machines en transportmiddelen), tegoeden, vorderingen en voorraden.

De curator is in het bezit gesteld van de betreffende zekerheidsstukken en heeft deze aan een onderzoek onderworpen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de

verpanding. Naar aanleiding daarvan heeft de curator verzocht om toezending van nadere (bewijs)stukken.

5.4 Separatistenpositie

Indien en voor zover ING een rechtsgeldig pandrecht heeft op de onder 5.3 vermelde activa van gefailleerde, neemt zij een separatistenpositie in.

5.5 Eigendomsvoorbehoud Daarvan is geen sprake.

5.6 Reclamerechten

Daarvan is geen sprake.

5.7 Retentierechten

Daarvan is geen sprake.

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie

Daarvan is geen sprake geweest. De bedrijfsactiviteiten zijn slechts beperkt voortgezet, in die zin dat één werknemer die gedetacheerd was bij een opdrachtgever, zijn

werkzaamheden is blijven verrichten. Na de faillietverklaring zijn de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde per 1 maart 2015 door de doorstartende partij overgenomen.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

6.3. Werkzaamheden Niet van toepassing.

(7)

6.4 Beschrijving

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn twee activatransacties tot stand gekomen, waarbij ook de werkgelegenheid is behouden.

6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst

De opbrengst beloopt in totaal € 35.000,--.

6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing. De volledige opbrengst valt in de boedel.

6.8 Werkzaamheden

De curator heeft onderhandeld met potentiële gegadigden over een mogelijke doorstart.

Dit heeft geresulteerd in overdracht van de activa van de gefailleerde vennootschap, waarbij ook de werkgelegenheid is behouden.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht

Dit wordt nog onderzocht. De curator is in het bezit gesteld van de administratie van gefailleerde. Door de curator is aan een externe deskundige opdracht gegeven een onderzoek in de administratie van gefailleerde te verrichten.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het Handelsregister blijken de volgende gegevens:

- boekjaar 2013: gedeponeerd op 2 oktober 2014, mitsdien tijdig;

- boekjaar 2012: gedeponeerd op 10 oktober 2013, mitsdien tijdig;

- boekjaar 2011: gedeponeerd op 10 januari 2013, mitsdien tijdig.

7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant

Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Bij de oprichtingsstukken bevindt zich een bankverklaring ex artikel 2:203 lid 1 sub b BW.

Nader onderzoek zal niet plaatsvinden. Gefailleerde is opgericht op 22 november 1999, zodat een eventuele vordering ter zake de volstortingsverplichting, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit wordt nog onderzocht. Verwezen wordt naar het hiervoor sub 7.1 vermelde.

7.6 Paulianeus handelen

Dit wordt nog onderzocht. Verwezen wordt naar het hiervoor sub 7.1 vermelde.

Werkzaamheden

De curator heeft de administratie van gefailleerde ingenomen en een onderzoek verricht naar de deponering van de jaarrekeningen en de accountantsverklaring. De overige punten zal de curator onderzoeken. De curator heeft een extern deskundige ingeschakeld voor het verrichten van een onderzoek in de administratie.

(8)

8. Crediteuren

Op basis van de aangeleverde crediteurenadministratie zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven.

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen:

- Salaris en kosten curator: PM - UWV: PM

8.2 Preferente vordering van de fiscus

De fiscus heeft tot op heden de navolgende vordering ingediend:

- loonheffingen € 10.880 8.3 Preferente vordering van het UWV

UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

8.4 Andere preferente crediteuren

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De volgens de administratie van gefailleerde openstaande crediteuren zijn door de curator op 25 februari 2015 aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen.

Per 25 maart 2015 hebben 4 crediteuren concurrente vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Per datum surseance beliep volgens de administratie van gefailleerde het saldo van de openstaande crediteuren € 15.127,20. Daarnaast is volgens de laatste

(concept)saldibalans per 31 januari 2015 sprake van een vordering van

aandeelhouder/bestuurder MIKACO B.V. op gefailleerde van € 25.552,10 en een vordering van EZ Software N.V. op gefailleerde van € 16.441,22.

Per 25 maart 2015 zijn concurrente vorderingen ten belope van in totaal € 12.029,19 in het faillissement ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden

Van procedures is niet gebleken. Verwezen wordt naar het gestelde onder 1.4.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

(9)

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

- onderzoek verpanding activa;

- verkoop inventaris;

- incasso openstaande vorderingen;

- onderzoek oorzaken faillissement, boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;

- inventarisatie crediteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

De curator streeft ernaar het volgende verslag in te dienen uiterlijk op 27 mei 2015.

Alphen aan den Rijn, 27 maart 2015

M.P. van Eeden-van Harskamp, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :