FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Dorgelo B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Waddinxveen

Hele tekst

(1)

Nummer : 1

Datum : 7 januari 2010

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Dorgelo B.V.

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Waddinxveen

Faillissementsnummer : 09/871 F

Datum uitspraak faillissement : 8 december 2009 Rechter-commissaris : mr. J. Tanger

Curator : mr. M.P. van Eeden-van Harskamp

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een drukkerij van verpakkings- materialen voor de fotohandel, juweliers en andere ondernemingen, alsmede het samenstellen en produceren van digitale fotoboeken.

Omzetgegevens : omzet 2009 (t/m 30 november): € 874.152,-- omzet 2008: € 1.167.329,--

omzet 2007: € 1.295.608,--

omzet 2006: € 1.283.545,--

omzet 2005: € 1.458.381,--

Personeel gemiddeld aantal : ten tijde van de faillietverklaring waren 11 werknemers in dienst bij gefailleerde

Verslagperiode : 8 december 2009 tot en met 6 januari 2010

Bestede uren in verslagperiode : M.P. van Eeden-van Harskamp: 64,80 uur P.M.M. Bergmans : 0,20 uur F.J.H. Somers: 0,92 uur Faillissementsafdeling 14,17 uur

Bestede uren totaal : M.P. van Eeden-van Harskamp: 64,80 uur P.M.M. Bergmans : 0,20 uur

F.J.H. Somers: 0,92 uur

Faillissementsafdeling: 14,17 uur

(2)

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 30 juni 2005, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Waddinxveen. De activiteiten van gefailleerde bestonden uit het exploiteren van een drukkerij van verpakkingsmaterialen (zoals enveloppen,

draagtassen, verpakkingsmateriaal voor foto’s, reparatieverpakkingen voor juweliers en opticiens), alsmede het produceren/afwerken van digitaal aangeleverde

fotoboeken. Deze laatste activiteit is begin 2009 opgezet. De activiteiten met

betrekking tot de papierwaren stammen uit 1892; toen is Dorgelo Papierwarenfabriek opgericht en was oorspronkelijk in Gouda gevestigd; in 2000 verhuisde het bedrijf van Gouda naar de huidige locatie in Waddinxveen. Vanaf dat moment zijn de

bedrijfsactiviteiten uitgebreid. Blijkens de jaarrekening 2005 heeft gefailleerde per 1 januari 2005 de activiteiten overgenomen van Papierwarenfabriek Dorgelo B.V..

Ten tijde van de faillietverklaring was de besloten vennootschap Leen Hofstede Holding B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Reeuwijk, enig

aandeelhoudster, zulks vanaf datum oprichting. Deze vennootschap is de holding- vennootschap van de enig statutair bestuurder van gefailleerde, de heer L.H.J.

Hofstede. Blijkens de gegevens uit het Handelsregister was de heer Hofstede vanaf datum oprichting enig statutair bestuurder van gefailleerde.

Het maatschappelijk kapitaal van de gefailleerde vennootschap beloopt € 90.000,00;

het geplaatste en gestorte kapitaal beloopt 180 aandelen à € 100,--, mitsdien in totaal

€ 18.000,00.

1.2 Winst en verlies

Volgens de administratie van gefailleerde was over 2009 (t/m 30 november) sprake van een verlies van € 133.179,-- (voor belasting).

Volgens de jaarrekeningen van gefailleerde werden over de boekjaren voordien de volgende resultaten (na belastingen) behaald:

- boekjaar 2008: € 90.046,-- verlies;

- boekjaar 2007: € 38.278,-- verlies;

- boekjaar 2006: € 21.403,-- verlies;

- boekjaar 2005: € 11.423,-- winst.

1.3 Balanstotaal

Volgens de administratie van gefailleerde beloopt het balanstotaal over 2009 (t/m 30 november): € 626.744,--.

De jaarrekeningen van gefailleerde over de boekjaren voordien geven de volgende cijfers weer:

- ultimo 2008: € 958.984,--; eigen vermogen € 120.304,-- negatief;

- ultimo 2007: € 626.024,--; eigen vermogen € 30.258,-- negatief;

- ultimo 2006: € 710.067,--; eigen vermogen € 8.020,-- positief;

- ultimo 2005: € 719.055,--; eigen vermogen € 29.423,-- positief.

1.4 Lopende procedures

Voorzover bekend was daarvan geen sprake.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen ten name van gefailleerde zijn opgezegd per datum doorstart.

Aanspraak is gemaakt op eventuele restituties. Een en ander zal nog nader worden onderzocht.

(3)

1.6 Huur

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van een huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand aan de Coenecoop 630 te Waddinxveen. De curator heeft deze huurovereenkomst met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd ex art. 39 Fw.

Ten tijde van de faillietverklaring was voorts sprake van een zogenaamde bodemverhuurconstructie, inhoudende dat tussen Nederlands Taxatie- en

Adviesbureau B.V. (namens de financier ABN AMRO Bank N.V.) en gefailleerde een (onder)huurovereenkomst op 27 november 2009 is gesloten tegen een huurprijs van

€ 12.000,-- per maand exclusief BTW. Deze huurovereenkomst is in het kader van de activatransactie (zie hierna onder 6) met wederzijds goedvinden beëindigd.

De boedel heeft ter zake één maand huur van ABN AMRO Bank N.V. voldaan gekregen.

1.7 Oorzaak faillissement

Kort na de faillietverklaring heeft de curator gesprekken gevoerd met de directie van gefailleerde, gevormd door de heer Hofstede voornoemd.

Volgens hem is het faillissement veroorzaakt door de verliezen in 2008 en 2009, mede als gevolg van de verslechtering van de economische omstandigheden, resulterend in een afname van omzet in 2008/2009 met betrekking tot de

verpakkingsmaterialen, alsmede het tegenvallen van/onvoldoende opdrachten met betrekking tot de begin 2009 nieuw opgestarte activiteit van het afwerken/produceren van digitaal aangeleverde fotoboeken (“printer on demand”).

Toen een beoogde doorstart geen doorgang vond, heeft de ABN AMRO Bank N.V.

op 26 november 2009 het krediet van gefailleerde bevroren c.q. stop gezet en haar rechten willen veilig stellen door middel van het toepassen van de zogenaamde bodemverhuurconstructie. Als gevolg daarvan werd de onderneming van gefailleerde stil gelegd en restte niets anders dan een verzoek tot faillietverklaring van de

vennootschap in te dienen, aldus de directie.

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van de faillietverklaring waren 11 werknemers in dienst bij gefailleerde.

Gefailleerde had middels een daartoe verkregen ontslagvergunning van het CWI aan vier werknemers de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 31 januari 2010.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Blijkens de (concept) jaarrekening 2008 waren in 2008 gemiddeld 12,8 personen werkzaam bij gefailleerde. De heer Hofstede was middels een management-

overeenkomst via zijn holdingvennootschap Leen Hofstede Holding B.V. werkzaam.

De managementovereenkomst is door de curator beëindigd per datum faillissement.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator bij brief van 9 december 2009 de arbeidsovereenkomst aan de werknemers opgezegd en aan UWV verzocht de achterstallige loonverplichtingen c.a. over te nemen.

Op 14 december 2009 heeft op het bedrijf van gefailleerde in Waddinxveen een centrale intake door UWV plaatsgevonden. Aangezien de werknemers vanaf 1 november 2009 geen salaris meer betaald hadden gekregen, heeft de curator UWV verzocht op de kortst mogelijke termijn voorschotten uit te keren.

In het kader van de activatransactie (zie hierna onder 6) hebben 3 medewerkers een nieuw dienstverband aangeboden gekregen.

(4)

Werkzaamheden

- opzegging arbeidsovereenkomsten;

- begeleiding intake vorderingen werknemers door UWV.

3. Activa

Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage

Werkzaamheden Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving

Door de curator zijn machines (waarvan enkele geleased waren) en inventaris aangetroffen in het bedrijfspand van gefailleerde in Waddinxveen.

De bedrijfsmiddelen zijn verpand aan ABN AMRO Bank N.V..

3.6 Verkoopopbrengst

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris en met toestemming van ABN AMRO Bank N.V. de bedrijfsmiddelen onderhands verkocht en

overgedragen aan de doorstartende partij (zie hierna onder 6) voor € 122.500,-- voor de fabrieksinventaris (exclusief leasezaken) en € 12.500,-- voor de kantoorinventaris.

De opbrengst van de fabrieksinventaris is toegekomen aan ABN AMRO Bank N.V..

3.7 Boedelbijdrage

De pandhoudster heeft een boedelbijdrage ten behoeve van de activatransactie voldaan.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Gelet op het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw valt de opbrengst van de kantoor- inventaris in de gefailleerde boedel, nu de Belastingdienst betrokken is met een (substantiële) vordering ter zake loonbelasting en omzetbelasting in het faillissement.

Werkzaamheden

De curator heeft onderhandeld met potentiële gegadigden en ter zake ook overleg gevoerd met ABN AMRO Bank N.V. over een onderhandse verkoop van de inventaris en machines, mede in het kader van een mogelijke doorstart. Daartoe heeft de

curator de beschikking gekregen over het rapport van de taxatie die door Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. in opdracht van ABN AMRO Bank N.V. op 27

november 2009 is uitgevoerd van de voorraad, bedrijfsinventaris en kantoorinventaris van gefailleerde. Een en ander heeft geresulteerd in overdracht van de activa van de gefailleerde vennootschap, waarbij ook een gedeelte van de werkgelegenheid is behouden.

Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving

Ten tijde van de faillietverklaring was er nog een voorraad in de fabriekshal aanwezig.

Ook was nog sprake van onderhanden werk. De voorraad is verpand aan de ABN AMRO Bank N.V..

(5)

3.10 Verkoopopbrengst

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris en met toestemming van ABN AMRO Bank N.V. de voorraad en de portefeuille onderhanden werk onderhands verkocht en overgedragen aan de doorstartende partij (zie hierna onder 6) voor € 20.000,-- voor de voorraad en € 12.000,-- voor de portefeuille onderhanden werk. De opbrengst van de voorraad is toegekomen aan ABN AMRO Bank N.V. en de opbrengst van de portefeuille onderhanden werk is toegekomen aan de boedel.

3.11 Boedelbijdrage

De pandhoudster heeft een boedelbijdrage ten behoeve van de activatransactie voldaan.

Werkzaamheden

De curator heeft onderhandeld met potentiële gegadigden en ter zake ook overleg gevoerd met ABN AMRO Bank N.V. over een onderhandse verkoop van de voorraad en de portefeuille onderhanden werk, mede in het kader van een mogelijke doorstart.

Daartoe heeft de curator de beschikking gekregen over het rapport van de taxatie die door Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. in opdracht van ABN AMRO Bank N.V. op 27 november 2009 is uitgevoerd van de voorraad, bedrijfsinventaris en kantoorinventaris van gefailleerde. Een en ander heeft geresulteerd in overdracht van de activa van de gefailleerde vennootschap, waarbij ook een gedeelte van de

werkgelegenheid is behouden.

Andere activa 3.12 Beschrijving

In het kader van de activatransactie is ook nog goodwill, bestaande uit o.a. klanten- en leveranciersbestanden, handelsnaam, IE-rechten, merkrechten, tekeningen en licenties en de ter zake aan gefailleerde toebehorende rechten aan de doorstartende partij overgedragen.

3.13 Verkoopopbrengst

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris een opbrengst van

€ 15.000,-- ter zake goodwill gerealiseerd. Deze komt toe aan de boedel.

Werkzaamheden

De curator heeft onderhandeld met potentiële gegadigden over een onderhandse verkoop van de activa, mede in het kader van een mogelijke doorstart. Dit heeft geresulteerd in overdracht van de activa van de gefailleerde vennootschap, waarbij ook een gedeelte van de werkgelegenheid is behouden.

3.14. Banksaldi/kasgeld

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van positieve saldi op de door gefailleerde aangehouden rekeningen bij ING van in totaal € 17.808,64 en bij de Commerzbank in Düsseldorf ad € 867,15. De curator heeft de banken verzocht deze creditsaldi over te maken op de faillissementsrekening. Naar aanleiding daarvan heeft de Commerzbank verzocht om een beëdigde vertaling van het Nederlandse vonnis tot faillietverklaring, zulks overeenkomstig art. 19 van de Europese Insolventie- verordening. De curator heeft dit inmiddels in gang gezet.

Voorts heeft de curator het kasgeld ad € 211,69 ingenomen en dit zal worden overgemaakt op de faillissementsrekening.

(6)

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Ten tijde van de activatransactie zoals hierna onder 6 aangegeven was sprake van openstaande debiteuren ad in totaal € 147.579,61. De debiteuren zijn verpand aan ABN AMRO Bank N.V..

4.2 Opbrengst

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris en met toestemming van ABN AMRO Bank N.V. de debiteurenportefeuille onderhands verkocht en overgedragen aan de doorstartende partij (zie hierna onder 6) tegen betaling van

€ 97.578,50. Deze opbrengst is toegekomen aan ABN AMRO Bank N.V..

4.3 Boedelbijdrage

De pandhoudster heeft een boedelbijdrage ten behoeve van de activatransactie voldaan. Zie hiervoor onder 3.7.

Werkzaamheden

De curator heeft onderhandeld met potentiële gegadigden over een verkoop van de debiteuren en ter zake ook overleg gevoerd met ABN AMRO Bank N.V., mede in het kader van een mogelijke doorstart. Dit heeft geresulteerd in overdracht van de activa van de gefailleerde vennootschap, waarbij ook een gedeelte van de werkgelegenheid is behouden.

5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van banken

ABN AMRO Bank N.V. had blijkens haar brief van 9 december 2009 per datum faillietverklaring een openstaande vordering ad in totaal € 250.645,25 exclusief rente, kosten en eventuele funding-break schade tot aan datum faillietverklaring.

ABN AMRO Bank N.V. heeft uit hoofde van de activatransactie (zie hierna onder 6) inmiddels daarvan € 240.078,50 voldaan gekregen.

5.2 Leasecontracten

De curator heeft de leaseovereenkomsten met betrekking tot machines en een auto beëindigd.

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank heeft aangegeven dat de door de gefailleerde vennootschappen verstrekte zekerheden bestaan uit verpanding van de bedrijfsinventaris, handelsvoorraden en alle vorderingen op derden, alsmede een borgtocht en een achterstelling.

5.4 Separatistenpositie

ABN AMRO Bank N.V. en de curator hebben overleg gevoerd over het uitwinnen van de zekerheden en de daartoe door/namens ABN AMRO Bank N.V. toegepaste bodemverhuurconstructie. Een en ander heeft geleid tot een regeling in der minne, welke met machtiging van de rechter-commissaris tot stand is gekomen.

5.5 Boedelbijdragen

De pandhoudster heeft een boedelbijdrage ten behoeve van de activatransactie voldaan.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Enkele crediteuren hebben een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. Deze zijn in overleg met de doorstartende partij afgehandeld.

(7)

5.7 Reclamerechten

Eén leverancier van een machine heeft zich beroepen op het recht van reclame.

Dit is in overleg met de doorstartende partij afgehandeld.

5.8 Retentierechten

Daarvan is geen sprake.

Werkzaamheden

De curator heeft overleg gevoerd met ABN AMRO Bank N.V. over het uitwinnen van de zekerheden. Daarnaast heeft de curator de crediteuren aangeschreven met het verzoek eventuele zekerheidsrechten kenbaar te maken. Vervolgens zijn in overleg met de doorstartende partij de beroepen op eigendomsvoorbehoud en recht van reclame afgehandeld.

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

Daarvan is geen sprake geweest, zulks gelet op het feit dat de onderneming van de gefailleerde vennootschap de facto was stil gelegd door de door/namens ABN AMRO Bank N.V. toegepaste bodemverhuurconstructie.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

Werkzaamheden Niet van toepassing.

Doorstart

6.3 Beschrijving

Met machtiging van de rechter-commissaris is op 16 december 2009 een activatrans- actie tot stand gekomen, waarbij ook een gedeelte van de werkgelegenheid is

behouden.

6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst

Aan de boedel is in totaal € 91.744,-- voldaan. Aan de pandhoudster is in het kader van de door haar gestelde zekerheden een bedrag ad € 240.078,50 toegekomen.

6.6 Boedelbijdrage

De pandhoudster heeft een boedelbijdrage voldaan ten behoeve van de activatransactie.

Werkzaamheden

De curator heeft na datum faillissement uitvoerig onderhandeld met potentiële gegadigden voor een mogelijke doorstart en daartoe ook uitvoerig overleg gevoerd met de zekerheidsgerechtigde, ABN AMRO Bank N.V..

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht

Dit wordt onderzocht. Met toestemming van de rechter-commissaris is aan een

externe deskundige opdracht gegeven een onderzoek in de administratie in te stellen.

(8)

7.2 Depot jaarrekeningen

- boekjaar 2007: gedeponeerd op 9 maart 2009, mitsdien te laat;

datum vaststelling: 6 maart 2009;

- boekjaar 2006: gedeponeerd op 17 maart 2008, mitsdien te laat;

datum vaststelling: 31 augustus 2007, mitsdien een overschrijding van de termijn van 8 dagen ex art. 2:394 lid 1 BW;

- boekjaar 2005: gedeponeerd op 30 juni 2006, mitsdien tijdig;

datum vaststelling: 31 mei 2006, mitsdien een overschrijding van de termijn van 8 dagen ex art. 2:394 lid 1 BW.

7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant

Blijkens de jaarrekeningen over voornoemde boekjaren is op gefailleerde het kleine jaarrekeningregime van toepassing als bedoeld in art. 2:396 BW, zodat gefailleerde is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant;

op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt en ontbreekt derhalve een accountantsverklaring.

7.4 Stortingsverplichting aandelen Dit wordt onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur Dit wordt onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen Dit wordt onderzocht.

Werkzaamheden

De curator heeft een onderzoek ingesteld naar de deponering van de jaarrekeningen en de accountantsverklaring. De overige punten moeten nog worden onderzocht.

Voorts heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een externe deskundige opdracht gegeven een onderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap in te stellen.

8. Crediteuren

Op basis van een opgave van gefailleerde zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven op 14 december 2009.

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen:

- Salaris en kosten curator: PM - Boedelvordering verhuurder: PM - Kosten administratief deskundige: PM

- UWV: PM

8.2 Preferente vordering van de fiscus

De curator heeft de fiscus op de hoogte gesteld van de bodemverhuurconstructie.

De fiscus heeft bij brief van 15 december 2009 een vordering ad € 71.732,-- aangemeld.

8.3 Preferente vordering van het UWV UWV heeft nog geen vordering ingediend.

(9)

8.4 Andere preferente crediteuren Vooralsnog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De crediteuren zijn door de curator op 14 december 2009 aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. Een aantal crediteuren heeft aanspraak gemaakt op retournering van door hen geleverde zaken op grond van een eigendomsvoorbehoud of recht van reclame. Een en ander is in overleg met de doorstartende partij afgewikkeld.

De crediteurenlijst van gefailleerde geeft per datum faillietverklaring een totaal aan van € 476.677,81.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verwezen wordt naar het hiervoor onder 8.5 gestelde.

Bij het volgende openbaar verslag zal een crediteurenlijst worden gevoegd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

8.8 Werkzaamheden

Inventariseren vorderingen.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden

Van procedures is niet gebleken. Verwezen wordt naar het gestelde onder 1.4.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen door de curator in de komende verslagperiode worden opgepakt:

- onderzoek oorzaak faillissement;

- onderzoek boekhoudplicht;

- onderzoek onbehoorlijk bestuur;

- onderzoek volstorting aandelen;

- onderzoek paulianeus handelen;

- inventarisatie schuldvorderingen.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal worden ingediend op 8 juni 2010.

Alphen aan den Rijn, 7 januari 2009

M.P. van Eeden-van Harskamp, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :