Activiteiten onderneming : De exploitatie van een horecaonderneming. Omzetgegevens : ,00 (2008) Personeel gemiddeld aantal : 2009: : -

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 februari 2010

Gegevens onderneming : B.G.S. Horeca Exploitatie B.V.

Faillissementsnummer : 10/58 F

Datum uitspraak : 02.02.2010

Curator : : mr P.E.A.M. Gerritse

R-C : mw mr D.A.E.M. Hulskens

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een horecaonderneming.

Omzetgegevens : € 146.000,00 (2008)

Personeel gemiddeld aantal : 2009: 1 2010: -

Verslagperiode : 02.02.2010 – 11.02.2010

Bestede uren in verslagperiode : 02.02.2010 – 11.02.2010

Bestede uren Totaal :

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie : Uit het Handelsregister bleek niet dat er een bestuurder stond ingeschreven. Tot april 2009 was de bestuurder de heer D. Bierings. Vanaf april 2009 tot datum

faillissement zou volgens opgave van de aandeelhouders de heer A. Gillespie als bestuurder hebben gefungeerd, doch deze ontkent dat. Nader onderzoek volgt.

1.2 Winst en verlies : Resultaten 2008: - € 127.269,00 Resultaten 2009: p.m.

1.3 Balanstotaal : 2008: € 267.379,00 2009: p.m.

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend: geen.

1.5 Verzekeringen : Interpolis heeft naar opgave voorheen de polissen uitgegeven. Naar opgave zouden alle polissen zijn beëindigd. In onderzoek.

1.6 Huur : De huur is met toestemming van de in het faillissement

(2)

is de vennootschap onder firma Bodega v.o.f. althans en voor deze mevrouw M.P.A.H. de Weijer en de heer J.A.W.M. Walhout.

1.7 Oorzaak faillissement : Het restaurant is in februari 2006 middels v.o.f. Bodega (mevrouw De Weijer en de heer Walhout) opgericht. Per 1 april 2008 is wegens oplopende schulden alsmede wegens relatieproblemen van de vennoten het bedrijf verkocht aan de drie aandeelhouders van B.G.S. Horeca Exploitatie B.V. De daarvoor betaalde koopsom ad

€ 260.000,00 is verrekend met vorderingen van de aandeelhouders respectievelijk zijn daarvan betalingen ten behoeve van de v.o.f. verricht.

De oorzaak van het faillissement is mede gelegen in een slecht resultaat voortvloeiend uit een slechte zomer 2008, het feit dat de overname met een financiële achterstand is aangevangen terwijl het rookverbod naar opgave van de aandeelhouders ook heeft bijgedragen aan het slechte (negatieve) bedrijfsresultaat. Verder is de bestuurder van de vennootschap per april 2009 opgestapt en is de door de aandeelhouders gewenste opvolger niet bij machte gebleken het tij te doen keren. Inmiddels bestaat er 11 maanden huurachterstand, is er volgens opgave van het Handelsregister geen bestuurder en heeft medio december 2009 de belastingdienst op grond van de haar

toekomende fiscale rechten de inventaris zover in eigendom van de vennootschap executoriaal verkocht.

Als gezegd is de onroerende zaak in eigendom van een derde, te weten de heer Walhout en mevrouw De Weijer.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : - 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 2 2.3 Datum ontslagaanzegging : N.v.t.

(3)

Werkzaamheden : -

3. Activa Onroerende zaken

3.1 Beschrijving : -

3.2 Verkoopopbrengst : -

3.3 Hoogte hypotheek : -

3.4 Boedelbijdrage : -

Werkzaamheden : -

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : Zoals hiervoor aangegeven heeft de belastingdienst medio december 2009 een executoriale verkoop gehouden. Bij een inspectie van het bedrijfsonroerend goed bleken nog enige roerende zaken aanwezig te zijn, waaronder een faxapparaat. Een en ander is door de curator in onderzoek. Een taxateur beoordeelt een en ander vrijblijvend.

3.6 Verkoopopbrengst :

3.7 Boedelbijdrage :

3.8 Bodemvoorrecht fiscus :

Werkzaamheden :

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving : -

3.10 Verkoopopbrengst :

3.11 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden :

Andere activa

3.12 Beschrijving : -

3.13 Verkoopopbrengst :

Werkzaamheden :

(4)

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : Naar opgave is er mogelijk één debiteur voor een bedrag ad € 700,00. De curator heeft een en ander in onderzoek.

4.2 Opbrengst : P.m.

4.3 Boedelbijdrage : -

Werkzaamheden : Onderzoek.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : De ING Bank N.V. heeft een rekening-courant met een saldo van plm. € 50.000,00 debet. Verder is er een

zakelijk krediet waarvan het saldo per heden onbekend is.

5.2 Leasecontracten : Gasnet Nederland B.V. heeft een boiler geleasd. Verder heeft Heineken N.V. apparatuur in bruikleen gegeven doch die zijn niet aangetroffen. De firma Van Ham B.V.

heeft een gokkast in bruikleen verstrekt en deze is eveneens niet aangetroffen. Ditzelfde geldt voor een door Hesselink B.V. geleverde koffieautomaat.

5.3 Beschrijving zekerheden : P.m.

5.4 Separatistenpositie : -

5.5 Boedelbijdragen :

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Onbekend.

5.7 Reclamerechten : Onbekend.

5.8 Retentierechten : Onbekend.

Werkzaamheden : Onderzoek.

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden : N.v.t. De onroerende zaak (die niet in de boedel valt) wordt via Hormax Horecamakelaars te Tilburg te koop aangeboden.

6.2 Financiële verslaglegging :

Werkzaamheden : -

(5)

Doorstart

6.3 Beschrijving : N.v.t.

6.4 Verantwoording :

6.5 Opbrengst :

6.6 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden :

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : De administratie is door de heer P.A.C.M. van Dongen (federatie belastingadviseur) zijnde de boekhouder van de aandeelhouders overhandigd. Zover bij een eerste

beoordeling kan worden bezien is er sprake van een consistente opbouw. Aan de hand van een grootboek, winst en verliesrekening en balans zal steekproefsgewijs een en ander op volledigheid en juistheid worden getoetst.

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening / publicatiebalans 2008 is op 5 januari 2010 naar opgave van de aandeelhouders aan de Kamer van Koophandel toegezonden. In onderzoek.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Naar opgave van de aandeelhouders is aan de

stortingsverplichting aandelen voldaan door overboeking op de bankrekening van de vennootschap voor een bedrag ad € 18.000,00. Naar opgave is dit bedrag ook ten goede gekomen aan de vennootschap. De curator heeft een en ander in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator heeft dit in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft dit in onderzoek.

Werkzaamheden : Overleg derden, onderzoek administraties.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : P.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus : P.m.

(6)

8.4 Andere pref. crediteuren : P.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : P.m.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : P.m. (minimaal € 50.00,00)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Gezien het huidige en te verwachten boedelactief:

opheffing wegens gebrek aan baten.

Werkzaamheden : -

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : Onbekend.

9.2 Plan van aanpak : Inventarisatie en overleg.

9.3 Indiening volgend verslag : 12 mei 2010

Werkzaamheden : Onderzoek administratie, overleg met derden.

P.E.A.M. Gerritse

c u r a t o r

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :