Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Betreft

Algemene gegevens

Co-Ope ra tie f B.V. 25-05-2018

5

De fa illie t tra d op a ls houdste rma a tscha ppij e n dre e f ze lf ge e n ma te rië le onde rne ming. De e nige a ctivite ite n va n de fa illie t be troffe n he t houde n va n e e n de rde va n de a a nde le n in R.A.A.R. B.V. La a tstge noe mde ve nnootscha p is 100%

a a nde e lhoude r va n Ave ntura B.V. e n Ha nde l e n Die nste nce ntrum De He mme n B.V. De ze w e rkma a tscha ppije n drijve n (ge za me nlijk) e e n zorgonde rne ming in Dra chte n.

25-05-2018 5

Zie ge ge ve ns onde rne ming. 25-05-2018

5

0 25-05-2018

5

Ve rsla gnumme r 10

Da tum ve rsla g 19-08-2019

Insolve ntie numme r F.17/17/45

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000012842:F001

Da tum uitspra a k 18-04-2017

R-C mr. H.J. Idzenga

Cura tor mr W. Mollema

(2)

Boedelsaldo

Verslagperiode

€ 1.856,53 25-05-2018

5

€ 1.858,87 28-08-2018

6

€ 1.861,21 19-11-2018

7

€ 1.861,21 19-02-2019

8

€ 1.861,21 24-05-2019

9

€ 91.755,61 19-08-2019

10

van 13-2-2018 t/m 12-5-2018

25-05-2018 5

van 13-5-2018 t/m 12-8-2018

28-08-2018 6

van 13-8-2018 t/m 12-11-2018

19-11-2018 7

van 13-11-2018 t/m 12-2-2019

19-02-2019 8

van 13-2-2019 t/m 12-5-2019

24-05-2019 9

van 13-5-2019 t/m 12-8-2019

19-08-2019 10

(3)

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

5 12,50 uur

6 15,60 uur

7 4,40 uur

8 2,80 uur

9 8,80 uur

10 37,90 uur

totaal 82,00 uur

Tota a l: 119,6 28-08-2018

6

Tota a l: 124,0 19-11-2018

7

Tota a l be ste de ure n: 126,8 19-02-2019

8

Tota a l be ste de ure n: 135,6

De informa tie in dit ve rsla g is nog onde rw e rp va n na de r onde rzoe k. In e e n la te r sta dium ka n blijke n da t de ze informa tie moe t w orde n a a nge pa st. Omtre nt de volle dighe id e n de juisthe id va n de in dit ve rsla g opge nome n informa tie ka n da n ook nog ge e n uitspra a k w orde n ge da a n. Aa n dit ve rsla g e n/of

volge nde /vorige ve rsla ge n kunne n ge e n re chte n w orde n ontle e nd. Nie ts in de ze ve rsla ge n ka n w orde n ge ïnte rpre te e rd a ls e e n e rke nning va n

a a nspra ke lijkhe id of a ls e e n a fsta nd va n e nig re cht.

24-05-2019 9

(4)

1.1 Directie en organisatie 1.2 Lopende procedures 1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

1. Inventarisatie

2. Personeel

3. Activa

(5)

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk 3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Ook in de a fge lope n ve rsla gpe riode he e ft de cura tor (de a dvoca a t va n) de a nde re a a nde e lhoude rs va n R.A.A.R. B.V. he rha a lde lijk ge ra ppe lle e rd, ma a r dit he e ft tot nie ts ge le id. Inmidde ls zijn de a nde re a a nde e lhoude rs va n R.A.A.R.

B.V. midde ls e e n brie f a a n hun a dvoca a t ge somme e rd om a lsnog te re a ge re n.

De cura tor ga a t e rva n uit da t dit he t ge w e nste e ffe ct za l he bbe n. De cura tor ga a t e r da n ook va n uit in de volge nde ve rsla gpe riode in de ze n ontw ikke linge n te kunne n me lde n.

25-05-2018 5

In de a fge lope n ve rsla gpe riode he e ft e e n be spre king pla a tsge ha d me t de a dvoca a t va n de a nde re a a nde e lhoude rs va n R.A.A.R. B.V. in a a nw e zighe id va n a dvise urs. He la a s he e ft de be spre king nie t he t ge w e nste re sulta a t ge ha d; de be dra ge n ligge n op dit mome nt simpe lw e g te ve r uite e n. De cura tor be ra a dt zich te r za ke .

28-08-2018 6

In de a fge lope n ve rsla gpe riode zijn e r nog e nke le poginge n ge da a n om me t de a nde re a a nde e lhoude rs va n R.A.A.R. B.V. tot e e n ve rge lijk te kome n, ma a r da t he e ft (nog) nie t tot re sulta a t ge le id. De cura tor ve rw a cht in de volge nde ve rsla gpe riode w e l re sulta te n te kunne n me lde n.

19-11-2018 7

Ook in de a fge lope n ve rsla gpe riode he e ft e r conta ct pla a tsge ha d me t (de a dvoca a t va n) de a nde re a a nde e lhoude rs va n R.A.A.R. B.V. De conta cte n e n stukke nw isse ling in de ze n he e ft ge le id tot e e n be spre king die kort na de onde rha vige ve rsla gpe riode he e ft pla a tsge vonde n. De cura tor hoopt e n ve rw a cht da t he t ve rvolg va n die be spre king za l le ide n tot ove re e nste mming ove r de ove rdra cht va n de a a nde le n die de fa illie t houdt in R.A.A.R. B.V. De cura tor ve rw a cht te r za ke in de volge nde ve rsla gpe riode e e n ve rzoe k

toe ste mming a a n de re chte r-commissa ris te richte n e n bij he t volge nde ve rsla g na de r te kunne n ra pporte re n.

19-02-2019 8

In de a fge lope n ve rsla gpe riode he bbe r e r he rnie uw de conta cte n pla a tsge ha d me t (de a dvoca a t va n) de a nde re a a nde e lhoude rs va n R.A.A.R. B.V. va n w e lke ve nnootscha p de fa illie t e e n de rde va n de a a nde le n houdt. De ze he rnie uw de conta cte n he bbe n in die zin tot concre te re sulta te n ge le id, da t pa rtije n e lka a r na ge noe g zijn ge na de rd. De cura tor he e ft de hoop (e n he t ve rtrouw e n) da t a fw ikke ling va n de ze kw e stie in de volge nde ve rsla gpe riode he t ge va l za l kunne n zijn. Da n ka n de cura tor da a r ook ove r ra pporte re n.

24-05-2019 9

(6)

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Eigendomsvoorbehoud 5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten 5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

4. Debiteuren

5. Bank/Zekerheden

(7)

6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

(8)

8.1 Boedelvorderingen 8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 3.435,00 25-05-2018

5

€ 6.297,00 19-02-2019

8

€ 2.500,00 25-05-2018

5

2 19-11-2018

7

€ 50.000,00 19-11-2018

7

(9)

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

De cura tor he e ft me t succe s be zw a a r ge ma a kt te ge n de

dw a ngsombe schikking; he t be zw a a r is ge grond ve rkla a rd. De kw e stie is da a rme e a fge w ikke ld. Ee n proce skoste nve roorde ling a d

€ 501,- is door he t Ministe rie a a n de boe de l be ta a ld.

25-05-2018 5

(10)

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

De cura tor w e nst sta ppe n te he bbe n ge ze t inza ke de a a nde le n die de fa illie t houdt in R.A.A.R. B.V.

25-05-2018 5

De cura tor be ra a dt zich in ve rba nd me t de discussie me t de ove rige

a a nde e lhoude rs va n R.A.A.R. B.V. e n hoopt in de volge nde ve rsla gpe riode te r za ke sta ppe n te kunne n he bbe n ge ze t.

28-08-2018 6

De cura tor ve rw a cht in de volge nde ve rsla gpe riode te r za ke de discussie me t de ove rige a a nde e lhoude rs va n R.A.A.R. B.V. ontw ikke linge n te kunne n me lde n.

19-11-2018 7

De cura tor hoopt e n ve rw a cht in de volge nde ve rsla gpe riode me lding te kunne n doe n va n ove re e nste mming me t de a nde re a a nde e lhoude rs va n R.A.A.R. B.V. ove r de koop va n de a a nde le n die de fa illie t houdt in R.A.A.R. B.V.

19-02-2019 8

Ve rvolge n (e n hope lijk) a fw ikke le n va n he t a a nde e lhoude rscha p va n R.A.A.R.

B.V.

24-05-2019 9

In de a fge lope n ve rsla gpe riode he e ft de cura tor te n la nge n le ste de a a nde le n die de fa illie t hie ld in R.A.A.R. B.V. ve rkocht e n ge le ve rd a a n de a nde re a a nde e lhoude rs va n R.A.A.R. B.V.; me e r concre e t is e r ge le ve rd a a n é é n va n de tw e e a nde re a a nde e lhoude rs. De a a nde le n zijn ve rkocht e n ge le ve rd in ove re e nste mming me t de w a a rde be pa ling va n de in opdra cht va n de cura tor inge scha ke lde va lua te r. In he t fa illisse me nt is

(hoogstw a a rschijnlijk) spra ke va n tw e e cre dite ure n, te w e te n de be ide a nde re a a nde e lhoude rs va n R.A.A.R. B.V. De e ne a a nde e lhoude r he e ft ha a r vorde ring op de fa illie t ge ce de e rd a a n de a nde re a a nde e lhoude r w e lke a ls kope r he e ft opge tre de n va n de a a nde le n. De koopsom va n de a a nde le n is ge de e lte lijk onbe ta a ld ge ble ve n e n za l w orde n ve rre ke nd me t de na a r ve rw a chting in he t fa illisse me nt te ve rifië re n vorde ring va n de kope r. De cura tor za l tha ns he t ve rifica tie proce s opsta rte n.

19-08-2019 10

He t opsta rte n va n he t ve rifica tie proce s. 19-08-2019

10

19-11-2019 19-08-2019

10

(11)

Bijlagen

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :