Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming

De vennootschap onder firma Jumping Fun Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52901823, vestigingsadres: Zuideinde 81 A, 1611 GB, Oostzaan.

Activiteiten onderneming

Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie bestaan de activiteiten van Jumping Fun Amsterdam uit: "Verhuur van sport- en recreatieartikelen. Verhuren van springkussens en party artikelen."

Omzetgegevens Niet bekend.

Personeel gemiddeld aantal

Niet bekend. Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie: 4

Saldo einde verslagperiode

€ 3.416,72

€ 3.431,72

Verslagperiode

28 februari 2017 tot 30 maart 2017

30 maart 2017 tot 25 juli 2017

Bestede uren in verslagperiode 17,7 uur

7,7 uur Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000011397:F001 28-02-2017

mr. KM van Hassel

Curator: mr. S.C. Lin

Insolventienummer: F.13/17/87

(2)

Bestede uren totaal 17,7 uur

25,4 uur

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De VOF Jumping Fun Amsterdam is op 1 mei 2011 opgericht door de vennoten Maria

Angelica RIQUELME, Alejandro Elciro VEJAR MEDRANO, Zeineb Sarah Angy RIJKHOFF en Renaldo RIJKHOFF. Z.S.A. Rijkhoff en R. Rijkhoff zijn sinds 1 januari 2012 uit functie.

1.2 Winst en verlies Niet bekend.

1.3 Balanstotaal Niet bekend.

1.4 Lopende procedures

In de afgelopen periode is niet gebleken van nog lopende civielrechtelijke procedures.

1.5 Verzekeringen

Verzekeringsovereenkomsten waarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is zullen, voor zover nog nodig, worden opgezegd.

1.6 Huur

Jumping Fun Amsterdam huurde bedrijfsruimte aan het adres Zuideinde 81A te Oostzaan. Ik heb een bezoek gebracht aan dit adres. De verhuurder liet mij weten dat er in de zomer van 2016 een inval door de politie heeft plaatsgevonden en dat alle roerende zaken, waaronder de springkussens, in beslag zijn genomen. In verband met huurachterstanden heeft de

YHUKXXUGHUGHKXXUEHJLQGLWMDDUEHsLQGLJG'HEHGULMIVUXLPWHLVWKDQVELMHHQDQGHUHKXXUGHU

in gebruik.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Jumping Fun Amsterdam is uitgesproken op verzoek van JB-Inflatable B.V., leverancier van springkussens, in verband met een onbetaald gebleven gedeelte van een factuur.

Tot op heden hebben de vennoten zich niet gemeld bij curator.

Het is mij thans bekend geworden dat de vennoten betrokken zijn bij een strafrechtelijk onderzoek. Het vermoeden bestaat dat de vennoten thans niet in Nederland verblijven.

(3)

Op 13 juli jl. heeft de heer Vejar Medrano via zijn advocaat mij laten weten dat hij in Nederland is. Op 14 juli jl. heeft een eerste bespreking met de heer Vejar Medrano plaatsgevonden in het bijzijn van onder meer zijn advocaat en zijn vriend de heer Dresken.

Over de oorzaak van het faillissement heeft de heer Vejar Medrano het volgende verklaard.

De heer Vejar Medrano bevestigt dat hij samen met zijn echtgenote mevrouw Riquelme en hun twee jonge kinderen in de zomer van 2016 om hun moverende redenen

Nederland hebben (moeten) verlaten en naar Zuid-Amerika zijn vertrokken. De heer Vejar Medrano heeft een vriend, de heer Dresken, gevraagd gedurende hun afwezigheid de onderneming waar te nemen. Na het vertrek heeft er echter een inval van de politie plaatsgevonden, waarbij alle roerende zaken van de onderneming in beslag zijn genomen. Hierdoor kon de onderneming niet langer worden voortgezet. Lopende verplichtingen werden niet (meer) voldaan. Een van de crediteuren, te weten JB Inflatable B.V., heeft hierop het faillissement aangevraagd.

De heer Vejar Medrano heeft verder verklaard nu in Nederland te zijn, omdat hij een regeling/akkoord wil bereiken met alle crediteuren in het faillissement van de vennootschap, en in de faillissementen van zijn echtgenote en van hem.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement Onbekend.

Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie zouden er 4 personen werkzaam zijn bij Jumping Fun Amsterdam. Tot op heden hebben zich geen (voormalig) werknemers bij het UWV of bij mij gemeld in verband met achterstallig loon c.a.

Vejar Medrano heeft verklaard dat de onderneming af en toe seizoenskrachten in dienst had op basis van 0-uren contracten. Op moment van het vertrek van de vennoten uit Nederland had de vennootschap geen personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement Onbekend.

Geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging Vooralsnog: niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden Bespreking vennoot.

(4)

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Volgens via het kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken op naam van Jumping Fun Amsterdam geregistreerd.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden Onderzoek kadaster.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Tijdens mijn bezoek aan de bedrijfsruimte heb ik geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De verhuurder van de bedrijfsruimte heeft laten weten dat er in de zomer van 2016 een inval van de politie is geweest, waarbij alle roerende zaken, waaronder springkussens, in de

bedrijfsruimte in beslag zijn genomen (zie ook 1.6 van dit verslag). De inbeslagname en de afwikkeling ervan zijn in onderzoek.

Het OM is gevraagd nadere informatie te geven inzake de in beslag genomen zaken, de wijze van executie van die zaken, en de eventuele opbrengst van die zaken. Thans ben ik nog in afwachting van die informatie.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst Vooralsnog: niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage Vooralsnog: niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus Vooralsnog: niet van toepassing.

(5)

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Bezoek locatie, overleg verhuurder, correspondentie OvJ, overleg crediteur.

Correspondentie Officier van Justitie.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er zijn door mij geen voorraden en/of onderhanden werk aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Volgens informatie verkregen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer zijn de

kentekenregistratie van vier motorvoertuigen (geclassificeerd als 'bedrijfsauto') op naam gesteld van de VOF. Drie van de vier registraties zijn geschorst. Waar de motorvoertuigen zich fysiek bevinden is in onderzoek.

Uit mijn onderzoek is verder bekend geworden dat Jumping Fun Amsterdam houder is van twee domeinnamen inclusief website. Deze zullen te gelde worden gemaakt.

Desgevraagd heeft Vejar Medrano verklaard dat alle zaken, waaronder ook de

bedrijfsauto's in beslag zijn genomen door de politie. De juistheid van deze verklaring is in onderzoek.

De registrar die de hosting van de website van de vennootschap verzorgde, stelt dat alleen de domeinnaam 'jumpingfunamsterdam.nl' wordt gehouden door de VOF. Op mijn verzoek is die domeinnaam op inactief gesteld, omdat is gebleken dat derde(n) nog een bestelling via de website kon(den) doen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst Niet bekend.

(6)

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Correspondentie RDW, onderzoek stukken van RDW, onderzoek domeinnaam, correspondentie hoster.

Correspondentie RDW, bespreking bestuurder, correspondentie en telefonisch overleg hoster.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Niet bekend.

4.2 Opbrengst

Tot op heden: geen.

4.3 Boedelbijdrage

Vooralsnog: niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden Geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Jumping Fun Amsterdam hield een ondernemersrekening aan bij ABN Amro Bank N.V. Er is YyyUGHGDWXPYDQKHWIDLOOLVVHPHQWFRQVHUYDWRLUGHUGHQEHVODJJHOHJGRQGHUGH]HEDQNWHQ

laste van Jumping Fun Amsterdam. Het beslag heeft doel getroffen. Het saldo op de beslagrekening bedroeg € 8.560,19. Op de datum van het faillissement vertoonde de

ondernemersrekening een tekort van € 5.143,47. De bank heeft na verrekening het tegoed van - per saldo - € 3.416,72 inmiddels overgeboekt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Mij is niet gebleken van nog lopende door Jumping Fun Amsterdam afgesloten leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN Amro Bank N.V. heeft geen melding gemaakt van aan haar verstrekte zekerheden.

5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing.

(7)

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

JB-Inflatable B.V. heeft melding gemaakt van eigendomsvoorbehoud op de door haar JHOHYHUGHVSULQJNXVVHQ,NEHQJHwQIRUPHHUGGDWDOOHURHUHQGH]DNHQLQGHEHGULMIVUXLPWHLQ

beslag zijn genomen door het OM en dat het OM die zaken inmiddels te gelde heeft gemaakt.

Het OM is gevraagd nadere informatie te verstrekken over de zaken die in beslag zijn genomen.

Zie ook 3.6. Thans ben ik nog in afwachting van de gevraagde informatie van het OM.

5.7 Retentierechten

Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

5.9 Werkzaamheden

Bezoek bedrijfslocatie, gesprek verhuurder, correspondentie politie en officier van justitie, correspondentie bank.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten waren voor de uitspraak van het faillissement al gestaakt.

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording Niet van toepassing.

(8)

6.6 Doorstart: Opbrengst Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden heb ik geen contact kunnen krijgen met de vennoten van Jumping Fun Amsterdam en beschik ik niet over de administratie. Het onderzoek naar de boekhoudplicht kan om die reden niet worden uitgevoerd.

Desgevraagd heeft Vejar Medrano verklaard dat alle computers eveneens in beslag zijn genomen door de politie. Vejar Medrano heeft een boekhouder. Navraag zal worden gedaan in hoeverre de boekhouder nog over (digitale) administratie beschikt van de vennootschap.

7.2 Depot jaarrekeningen Niet van toepassing.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nog in onderzoek; zie ook 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

Nog in onderzoek; zie ook 7.1.

7.7 Werkzaamheden

Correspondentie vennoten, bezoek locaties.

(9)

Bespreking Vejar Medrano.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator: p.m.

Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.

Salaris curator: p.m.

Claims Agent: € 21,18

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Omzetbelasting 3e en 4e kwartaal 2016: € 27.228,=

Openstaande kosten: € 950,=

Door de belastingdienst is nog een aanvullende vordering van € 287,= ingediend terzake van openstaande aanslagen Motorrijtuigenbelasting.

De heer Vejar Medrano heeft laten weten bezwaar te willen maken bij de belastingdienst tegen de (hoogte van de) opgelegde omzetbelastingen.

8.3 Pref. vord. van het UWV Vooralsnog: geen

8.4 Andere pref. crediteuren

JB-Inflatable B.V.: € 1.213,94 kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren Inmiddels aangemeld: 2

Tot op heden hebben 4 crediteuren een vordering aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Inmiddels aangemeld: € 21.763,=

Er is voor een totaal bedrag van € 23.625,40 aan vorderingen aangemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het ziet er niet naar uit dat er te zijner tijd een uitkering aan de preferente en concurrente crediteuren gedaan zal kunnen worden.

(10)

8.8 Werkzaamheden

Correspondentie en het administreren van vorderingen.

Telefonisch overleg fiscus, bespreking Vejar Medrano, telefonisch overleg boekhouder van de vennootschap.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Er zijn door mij (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt.

9.2 Aard procedures Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Contact met vennoten, onderzoek activa, onderzoek schuldenlast, verkrijgen administratie, rechtmatigheidsonderzoek.

Monitoren akkoord crediteuren, onderzoek in beslag genomen zaken en de opbrengst daarvan, onderzoek overige activa en onderzoek schuldenlast.

10.3 Indiening volgend verslag Eind juni 2017.

Eind oktober 2017.

Pagina 10 van

(11)

10.4 Werkzaamheden

Bezoek (voormalige) bedrijfsruimte, correspondentie en verslaglegging.

Verslaglegging.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :