Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XIMACH B.V., voorheen handelend onder de naam Klaruw Machines B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5071 NT) Udenhout aan Handelsweg 11, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18029795.

Insolventienummer C/02/16/102F Datum uitspraak: 23 februari 2016

Activiteiten onderneming

Het installeren van machines voor een specifieke bedrijfstak. Het ontwikkelen, vervaardigen, onderhouden en reviseren van machines, alsmede het drijven van handel in machines waarbij tevens de import wordt uitgeoefend.

Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal 7

Saldo einde verslagperiode 0

€ 10.550,45

€ 10.551,02

Verslagperiode

23 februari 2016 t/m 16 maart 2016

17-03-2016 t/m 15-06-2016

16 juni 2016 t/m 14 september 2016 Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000003959:F001 23-02-2016

mr. TJ van Gessel

Curator: Mr. H.J. Alberts

Insolventienummer: F.02/16/102

(2)

Bestede uren in verslagperiode 16,1 uur

mr. H.J. Alberts: 18,9 uur mr. B.E.H. Bekkers: 0,5 uur

mr. H.J. Alberts: 3,8

Bestede uren totaal 16,1 uur

35,2

39

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie aangehecht organogram. Enig aandeelhouder van de vennootschap is Klaruw Tilburg B.V., van wie de aandelen worden gehouden door Jan Klaassen Beheer B.V., van welke

vennootschap op haar beurt de aandelen worden gehouden door Bel-Route, een

vennootschap naar Belgisch recht, van wie de enig aandeelhouder is de heer J.N.G. Klaassen.

De heer J.N.G. Klaassen is tevens de bestuurder van Ximach B.V.

1.2 Winst en verlies 2013 - € 47.149,-- 2014 - € 99.994,-- 2015 - € 84.177,01 2016 - € 145.839,17

1.3 Balanstotaal

2013 € 192.003,12 2014 € 109.926,-- 2015 nog niet bekend 2016 nog niet bekend

1.4 Lopende procedures

Volgens opgave directie niet van toepassing.

(3)

Geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

'HORSHQGHYHU]HNHULQJHQZRUGHQJHwQYHQWDULVHHUGHQRSJH]HJGZDDUQRGLJ

Afgerond.

1.6 Huur

De vennootschap was gevestigd in het pand Handelsweg 11 te Udenhout, hetwelk in eigendom is van Jan Klaassen Beheer B.V. Voor het gebruik van het pand werd een

gebruiksvergoeding betaald. De betreffende gebruiksovereenkomst is volgens mededeling van GHGLUHFWLHYRRUGHIDLOOLVVHPHQWVGDWXPEHsLQGLJG:RUGWRQGHU]RFKW

:DVLQGHUGDDGEHsLQGLJG$IJHURQG

1.7 Oorzaak faillissement

De vennootschap is volgend mededeling van de directie in een situatie komen te verkeren ZDDUELMQLHWPHHUDDQGHILQDQFLsOHYHUSOLFKWLQJHQNRQZRUGHQYROGDDQWHQJHYROJHYDQHHQ

sterk teruglopende markt. De onderhavige vennootschap voerde ontwikkelings- en

reparatiewerkzaamheden uit ten behoeve van de andere vennootschappen in het concern, welke vennootschappen zijn geconfronteerd met ernstige omzetterugval, waardoor er binnen de vennootschap steeds minder opdrachten voorhanden waren. In onderzoek.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 7

2.3 Datum ontslagaanzegging

24 februari 2016, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris.

2.4 Werkzaamheden

De centrale intake door het UWV heeft inmiddels plaatsgevonden. Afgerond.

(4)

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Volgens opgave directie niet van toepassing. In onderzoek.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Onderzoek naar aanwezigheid bedrijfsmiddelen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De aanwezige voorraden zouden kort voor de faillissementsdatum zijn verkocht.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst In onderzoek.

(5)

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden Onderzoek naar de verkooptransactie voorraad.

3.15 Andere activa: Beschrijving Wordt nader onderzocht.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst Nog niet bekend.

€ 10.550,45, bestaande uit € 550,45 crediteringen na faillissementsdatum en

€ 10.000,-- uit hoofde van artikel 47 Fw. betaling aan Klaassen Beheer B.V.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek naar aanwezigheid mogelijke andere activa.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

€ 589.471,44

4.2 Opbrengst Nog niet bekend.

4.3 Boedelbijdrage Nog niet bekend.

4.4 Werkzaamheden

De vorderingen op debiteuren (inter-company) zouden zijn verpand aan Jan Klaassen Beheer B.V. in verband met door deze vennootschap aan curanda verstrekte financieringen. In onderzoek.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 97.562,93

(6)

€ 0,--

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave directie niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Als zekerheid voor de zijdens de Rabobank Tilburg en omstreken verstrekte geldlening, oorspronkelijk groot € 975.627,46, waarvan thans resteert € 97.562,93, heeft de Rabobank een hypothecaire inschrijving verkregen van circa € 1.000.000,-- op het registergoed aan de Centaurusweg 148 te Tilburg, welke eigendom is van Klaruw Tilburg B.V.

Klaruw Tilburg B.V. heeft de openstaande vordering van Rabobank Tilburg afgelost.

5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Volgens opgave directie niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Volgens opgave directie niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Volgens opgave directie niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Inventarisatie zekerhedenpositie Rabobank.

Afgerond.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ Niet van toepassing.

(7)

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving Niet van toepassing.

Afgerond.

6.5 Doorstart: Verantwoording Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Volgens opgave van de directie is de onderneming voor de faillissementsdatum feitelijk stil gelegd.

Afgerond.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen In onderzoek.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant In onderzoek.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De vennootschap is opgericht op 4 september 1987.

(8)

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden Uitvoeren onderzoeken.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen nog niet bekend

€ 68.503,06

8.2 Pref. vord. van de fiscus nog niet bekend

€ 11.382,--

€ 11.578,--

8.3 Pref. vord. van het UWV nog niet bekend

€ 44.081,75

8.4 Andere pref. crediteuren nog niet bekend

p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren 11

15

(9)

15

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 24.100,25

€ 1.039,658,07

€ 1.039.356,11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures 9.4 Werkzaamheden

Volgens opgave directie niet van toepassing. Er zijn geen lopende procedures.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

10.3 Indiening volgend verslag 21 juni 2016

16 oktober 2016

15 december 2016

(10)

10.4 Werkzaamheden

- Onderzoek gebruiksovereenkomst;

- Onderzoek oorzaken faillissement;

- Onderzoek verkoop voorraad;

- Onderzoek overige bedrijfsmiddelen;

- Inventarisatie verzekeringen - Onderzoek overige activa - Onderzoek debiteuren

- Inventarisatie zekerheden bank

- Inventarisatie zekerheden Jan Klaassen Beheer B.V.

- Inventarisatie crediteuren - Uitvoeren onderzoeken

- Onderzoek gebruiksovereenkomst;

- Onderzoek oorzaken faillissement;

- Onderzoek verkoop voorraad;

- Onderzoek overige bedrijfsmiddelen;

- Inventarisatie verzekeringen - Onderzoek overige activa - Onderzoek debiteuren

- Inventarisatie zekerheden Jan Klaassen Beheer B.V.

- Inventarisatie crediteuren

- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken

Pagina 10 van

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :