• No results found

MICROFORM: SHELF NUMBER SIGNATUUR MICROVORM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MICROFORM: SHELF NUMBER SIGNATUUR MICROVORM"

Copied!
45
0
0

Hele tekst

(1)

SIGNATUUR MICROVORM

SHELF NUMBER MICROFORM:

M SINO 0374 dl4

BIBLIOGRAFISCH VERSLAG:

BIBLIOGRAPHIC RECORD:

MOEDERNEGATIEFOPSLAGNUMMER: I MM69C-I00'2n~

MASTER NEGATIVE STORAGE NUMBER:

L.. _ _ _ _ _ ....;;;'O;...--.a KITL V /Royal Netherlands lostitute of Southeast Asiao aod Caribbean Studies

Kwan tong kie hiap I oleh Boe Bing li.e. Bengl Sie. -[Datavia : Keng Pol.

119281. -5 dl. (450 p.).; 18 cm

Sino-Maleise literatuur. -"The extraordinary heroes from Guandong"

AUTEUR(S) Boe BengSle

Exemplaargegevens:

5 dl. in 1 bel.

Sign. van origineel:

Shelfnr. of orlglnal copy:

Mhh8269N

Filmformaat I Size offilm:

Beeld plaatsing I Image placemellt :

Reductie moederfilm I RedllctiOll Master film : Jaar van verfilming / Filmed i" :

Verfilmd door bedrijf I Filmed by:

Sign. van microvorm:

Sbelfnr. of microCorm:

M SINO 0374 dl 4

HDP/,,16

I"mm

COMIC/IIB

\8 :

1 200S Karmac Microfilm Systems

(2)

~' • i .... ···~0n·.· •• ' ••• "~·'$'.' .. •••• ~ U"'.'·'·".""""~"'. ... ~

! I KWAN TONG KIE HIAP : ,

· i i - \

OLEH

: ; ; i BOE BI NG SI E \ de .

~ t ••••••••. • " . .,. ... ...,. .••. ...,. . . . • .,... ,

~

... .

3. DEC

lj-:,j

~ngWle

...

~

.

. ~ . ':

~ .&.~ .~ ' . . . .

(3)

.

,

.

,.

.. . ': "'. , ,. ~ .. ',P: :.~ ... "' .. ,:"'"

.. 7 ... I;;.) ..... :' J' , ~.: ' . . . ~ '.

TONG KIE HIAP '

OLEH

E HING SIE

0' ;

"ACJA KAJ'1 t.

p-:"iIi~liW""ipoenja moerid- moeriG ada banjak .sekali, antai'a- nja boekan sedikit jang soeda per- na denger itoe kabar angin, tapi bagimaJla doedoeknja ia orang ti- da taoe terang, dan lantaran i~­

orang koeatir goeroènja mendja- di mara maka iaorang poen tida brani menanjaken. Sedeng doe- doeknja itoe kabar angin ada di- bHa.ng bahoea di ibóe kota Hek- üong-kang ada dateng satoe orang boeangan bernama Hee Teng, Ie, jang asalnja ada satoe 'rampok boediman di bilangan Kwitang dan Kwisay, tapi dalem pemboe- angan ia memake nama Hee Wie, dan pada satoe hari, katanja Hee Wie alias Hee Teng Ie, soeda ber- tempoer sama marika poenja goe- roe di satoe straat rame; dan de- ngen tida banjak soesa Hee Wie soeda bisa meroeboeken pada ma- rika poenja goeroe. Menoeroet itoe kabar angin, katan~a marilca poe- nja goeroe poen ada memboeka satoe pergoeroean (li itoe temp'at, tapi sasoedanja 'kena didjatoken oleh Hee Teng Ie, marika poenja goeroe djadi tida ada itoe moeka boeat tantjep kaki teroes di sa- na. Kabaràil jang saroepa itoe, boekan ditjelri.taken oleh swtoe doea orang aadja, banja banjak

','

sekall orang jang taoe dan bitj~­

raken sebagi djoega memang de- ngen sasoenggoenja ada terdjadi.

Pa Eng Tjày satelah mendenger itoe katerangan, jang tida terl~­

loe berbedahan sama apa jang ia sendiri denger, hatinja djadi sa- nget djengkel, ia doega tentoe aoa orang jang, merasa sakit hati padanja, maka lantes marken ttoe kabaran djoesta boeat mendjelekin iapoenja nama, atawa boleh djadi djoega ada orang jang menjamar sebagi ianja boeat c:Iapetken lebi banjak moerid, hingga orang ,ba- njak kiraken dengen sasoenggoe- nja ia sendiri jang kena didjatoken oleh 'Hee Teng Ie. Maka ia anggep ini oeroesan, ada, Pentingnja boeat ia pergi ka iboe kota, di mana ia bisa, tjari taoe doedoeknja perkara Jang sabetoelnja. Tapi kaloe ,ia tjoema ,pergi sendirian, sadja, ia koeatir- itoe Jcab~r angin tida bisa dibikin sirep, maka dengen senga,- dja ia ad jak saotoe toekang popio boeat &a.ma-sama pergi ka sa~a:;

Tatkala Pa Eng Tjay dan ka- wannja sampe.' di iboe kota, laloe iaorang mengambil temp at di satQe roemah maka.n, sasoedanja tjoetji moeka dan menoekar pa- kean, laloe iaorang sama..sama me- Dgoondjoengin doea toekang popio

(4)

244 Kw AN T()N~ KIE glAP XW:AN ToNG KJE· HIAP 245

laen jang memangnja ia. kenal, sampenja keHata.n . Hee '.reng Ie sekalian ia menanjaken katera- djoestroe berdiri di depan pintoe ngan djoega. itoe perkara sabet:oel- roemahnja, 'bitjara sama satoe nja ·bagimana soeda' terdjadinja. toekang kebon.

Sekarang iaorang poenja penjeli- - - dikan dalem bal itoe djadi madjoe F ATSAL XXVI.

lagi satoe tindak, sebab bisa di- Tatkala Hee Teng Ie meliat ada

ketah~i bahoea itoe ·orang jang tetamoe jang dateng mengoen- mengakoé bezu).-ama Pa Eng Tjay djoengic, lantes kasi taoe pada tadinja. bernan:la Tiat-bok TjQ~g itoe toekang· kebon baboea ia

.Goan, taw pada waktoe ia soeda leb dateng lagi sadja di bari esok,

k~ dikalaken oleb Hee T.eng Ie dan itoe toeong kebon poen lan- dan maoe .pergi ka laen tempa.t, tes pikoei· iapoel)ja pikoelan sa- baroelah ia kasi taoe bahoea ia joer dan berlaloe sembari menawa_

sabetoelnja bernama Pa Eng Tjl,ly rin iapoenja barang daganga.n. Pa di hadepannja . iapoep;a seIDoea. Eng Tjay goenaken itoe. ·ko.etika moerjd-moerid, jang deugen se- madjoe mendeketin sembari me- ngadja ia ;panggiUmempoel. llgangkat kadoea tangannja mem-

Satelab Pa Ellg Tje,y Jnende- ber! hormat pada i100 orang.

nger itoe nama Tiat"bOk Tjong ,,~oelW, .. akoe menoempang me- Goan, mendadak ia d3».di inget sa- 1\'3nja," kata ia, "apa toean Hee ma itoe ked;adi~ .. jang telah t r- 'i'eng Ie ada di roemah?"

d~adi pada banjak taon bersela.u, ltoe Drang jang boekan laen

~aloe ia toetoerlten bal jtoe palla ,c1ari 1Iee Teng Ie sendiri, boeroe- itoe tiga toekaq.g p:opjo. Tjoenla boel:oo membales hormat sembari .u.d!ia l~taran. s.ekara,og.' dj loe(l- . meJlddawal>: "Akoe ini ada Hee l'an orang banjalt .soeda siarken T.epg: Ie jang taean tanjaken. Be- bahoea ia soeda trena' diroeboeb- 10n-taoe toean dateng mengoen-

· ken.oleh Heë TeOg l;-e, kaJoe s~a .djoengin padakoe ada oeroesan

:ia tida pergi·ber.tempoer. sama ~toe . apa.? .Kalce toean soeka, akoe

· Or&l)g Distjaj~ OraJ)g J1ja.JM~~i minta toean·toean sekaJian soek a anggep sadja baboea bal itoe '~e- '1DUOek·,iferipedoek di dalem, -di lnang de»gen sasoenggoenja tel~ mana kitabisa ,bitjara dengen Ie- kedjadian. !laka ia oendtl,Dg sljoe- :bi Woeasa.... •

Po itoe doea toekal)g popio soe- 'Sembari -berkata begitoe mat.- paja soeh men~eWn .ia pergi n.ja -teroes mengawasin pada Pa mengoendjoengjn ··pa.da Hee Te~g .Eng Tjay, sedeng ia Ï1\i poen sa·

le. Itoe 4oe~ toekll\1g popio· poen telab . m.endenger baboea itoe

· aatoedjoe" dan begitoelah I i"ora~g "orang jang :ia ~djak bitjara djoes·

lantes.. perogi .me.ngoeadjoel:lgin b ·troe Hee· Wie alias Hee Teng Ie

pergoeroea~ja' Hee Teng Ie. Se- :jang ia tanja,k,en, mengawasin pa·

cia toean roemab dengen mata. n.gad»rUl ilmoe. silat, sekaliaD jang· tidQ·berkesip. Oleb kerna itoe boeat kaSi, toean t~ djooga,

, ba..

cijoega, iao11ln~ poenja sorot ma- hoea jtoe. orang jang doeloea.n toe- ta djadi ,beradoe satoe dengen, la.- an kedja kadjoengkel ,boekaDDdá

en, dan masing-masing rasaken Po, Eng Tjay jlU)g tooien) haJl,~

fihèk sana. I'.da mempoenjai BorGt ada· 884>ramg k~ahiran· Hoei-tjoen mata ja'ng berkoea.sa, hingga. sa.- dan ·bernama Tiat-bok Tjong ma-sama djadi terkedjoet. Goan."

"Oh, ,kaloe begitoe kabetoela~ Hee Teng Ie mendenger ini se'kali," Slloet Pa Eng TjaYI "k~r" orang mengakoe bernama Pa: Eng na akoe 1 n s 'ngadja dateng ka Tjay, hatinja merasa sanget he- mni boeat bitjaraken satoe ooroe ran, tapi den gen adem ia oelang- san .lang sanget perloe." 'en lagi oe);etjara bbormatan pa- Heé Teng Ie lantes oendang itoe da itoe ampat orang dengen bltja- ampat orang masoek ka dalem ra soengkan, dan achirn~ ia ibe!'.

dan berdoedook di satoe kamar te- '.! la pada Pa. . TjIJJ!

tamoe, lehi döeloe ia menarrjaken "Akoe harep toean Pa

êtJna-

itoe ampat orang poenja she dan djadi goes ar, dan djangan maoe nama. Pa Eng Tjay lebi doeloo ka- pertjaja segala. omongan jang tida al kenal itoe doen toeka:ng popio ada oedjoeng poehoennja. lSeka.- jang tinggal di iboe kota. rang akoe berhadepan .sama toe- ,,Ini toean bernama Ma Hong an, kaloe boekannja toean jang Tjhoen, dan ini .lang satoe lagi kaai taoe ·bahoea toean ini bernama bernama Lioe Kong Tat," kata ia, Pa Eng Tja~ sarna sekali akoe

"semoea ada popio sayhoe di ini tida taoe satoe apa, dengen begi- kota dan mendjadi akoe poenja toe tjara bagimana bisa di~ataken

sobat-sobat; "sedeng ini satoe lagi akoe soeda perna bezltempoer sa- bernama Oei Liong, djoega satoe ma . toean .• Dengen begitoe, soeda tatkoan (toekang popio) di akoe djadi terang sekali baboea itoe poenja tempat kediaman di Hek- goeroe silat jang doeloean akoe bo, .lang me.ndjadi akoe poelt ja so- kasiken sedikit hadjaran, te1a:h bat djoega. Dan akoe sendiri ada memake. toean poenja nanla de- itoe goeroe silat Pa Eng Tj3y, ngen setjara tida taoe maloe, se- ng ampir semoea orang taoe te- deng iapoenja nama jang sabe- lab Jr- kadjoengkel oleh toelnja tentoelah Tiat-bok Tjong toear straat jang rame Goan, tjoema ia berboeat begitoe daler 3ekarang lantaran boel\t menoetoepin maloenja, dan ini oega, akoe senga- djoega boeat mengadoe kita ber- dja :en tiga eobatkoe doea. Oleh kerna sekarang pada ini, I at 'berkenalan pa- sasoedanja kita bertemoe satoe ua tI , iboeat minta pe- dengen laen, ini oeroesan lantes

'I

,

I:

I1

(5)

246

mendjadi Iterang, maka ,di antara kita soeda bisa dJsingkirken itoe

~rkara jang sa!a:b., mengarti, dan fihak'koe merasa senang sekali

boe~t oewarken .tenta.ng tida be- nernja .:itoe omongan' l jang telah dioetjapken oleh itoe goeroe silat jang :tida taoe maloe." .

Pa Eng Tjay liat Hee Teng Ie sekali poen oemoernja soeda lima- poeloeh taon, tapi iapoenja mata mengaloearken tjahaja jang biBa membikin orang djadi ,toendoek, sedeng iapoenja toeboe masi ting-

gal gaga. dan gerakannja sanget gesit, dengen lantes bisa diketa·

hoei' b9:hoea .inilah ada satoe achli silat jang mempoenjai kapandean berisi, past i sekali boekannja sa- toe orang jang tjoema mempoenjai sadja nama kosong.

"Toean poenja omongan ada de- ngen sepantesnja," kata ia sembari tertawa, "sedeng akoe poenja ke·

datengan ka sini, salaennja maoe bikin doedoeknja ini perkara soe·

paja men(!jadi terang, akoe ingin djoega mendapet toean poenja se- dikit pengadjaran, kerna saorang Jang doeloean soeda perna bikin djato pada itoe orang jang me- ngakoe bernama Pa Eng Tjay, se·

diJkitnja tentoe ada mempoenfll ilmoe kepandean jang berharga boeat berbadepan sama Pa Eng Tjay jang sedjati."

Hee Teng Ie denger omongannja Pa Eng Tjay keliatannja sebagi djoega menantang padanja, sekali poen bermoela ia tida maoe setori .s8ma orang larntaran perkara salah

!J)CBgarti, tap! sekarang lantaraJl ini orang den gen sengadja maoe oondjoek kegagahannja, malta ia poen djadi mendongkol, eebab se-

!amanja ia bikin perdjalanan di )(a-

langan kang-ouw, selamanja ia be- Ion perna denger perkatahan me- r..autang dengen, tida ~boet

sebagimana moestinja. Tjoema lantaran ia soeda lebi banfak oe- moer, maka sekarang iapoenja pi- kiran selama.nja lebi pandjang.

biar poen ia masi belon b.isa pas- tiken jang ia ba'kalan kena dikala- ken oleh Pa' Eng Tjay, tapi lan- taran meliat iapoenja sorot mata jang berkoeasa., sedikitnja ia bisa taoe bahoea ,ini ora.ng ada mem- poenjai ilmoe kapandean jang beo- risi. Maka sebisanjà. ia oendjoek sikep sabar dan marendah.

Pa Eng Tjay koetika meliat Hee Teng Ie tida maoe bertempoel' , ia poen ~a maoe poeter baloean, sebab la pikir asal sadja ia bisa dapet kadoedoekan di atas angin sedikit aadja, soeda merasa poeas, dan djika sampe kedjadian ia moèsti ,bertempoer sama Hee Teng Ie, toch belon .tentoe ia bakalan menang. Tapi tida taoenja, itoe doea toekang popio dari ini kota, Ma Hong Tjoen dan Lioe Kong Ta.t, lantal'an mendenger baboea Hee Wie ini sabetoelnja ada Hee Teng Ie, itoe rampok jang sanget termashoer di bilangan Kwitang dan Kwisay, maka iaorang jngin sek"ali menjaksiken Hee Teng Ie poenja ilmoe kep8illdean sabe·

toelnja . wa brapa tingginja, dan

dibandingken sama Pa Eng mana jang ,lebi tinggi. Lagi- koetika ia mendenger Hee Teng

teroes marendab, lantes sadja iaorang mendapet anggepan ba·

boea I.!engen sasoenggoenja Hee Teng Ie merasa takoet dan tida brani ,ber.tempoer 5ama Pa Eng Tja.y, maka lantes sadja iaorang m.enjelak.

"Hee SQepo, apatah perloenja moesti marendall begitoe roepa?"

kata iaora.ng. "Kita poenja sobat, toean Pa Eng Tjay, dateng ka sini perloenja ingin mendapet toean poenja pengadjaran, masatah pa·

da sasoedanja benemoe moeka ia moesti poelang dengen tangan ko- song. Maka kita harep sadja Hee aoepo soeka meloeloesin boeat ber_

tanding sarna kita poenja sobat, toean Pa, agar kita bisa mendapet tambab pengalaman, jang tentoe ada: sanKet berbarga boeat kita be-rdoea."

Seabisnja berkata begitoe. Ma Hong Tjboen dengen soeara per- lahan berkata pada Pa Eng Tjay;

"Sekarang di loearan orang ba- njak .siarken omongan bahoea kaoe soeda perna dikedja kadjoengkel oleb Hee Teng Ie, dan sekarang kaoe dateng katemoeken padanja poen, tida ada dibikin pertandi- ngan boeat diketaboei fihak mana jang lebi koeat. Djika orang loea·

ran mendapet taoe hal ini, jang mengarti boleh djadi ia taoe ba- boea Hee Teng Ie jang mengalah dan tida maoe bertanding 8ama boe. tapi jang tida mengarti lan- :,

2t1 tes sadja"anggep kaoe tjoema min- ta sadja soepaja itoe kabar angiD dibikin betoel, tapi sama sekaJi kaoe tida mempoenjai .kabranian boeat menempoer padanja! dengen begitoe,' kaoe poenja Jceda.tengan ka sini, boekantah sams. sekali ti- da ada artinja 1"

Pa Eng Tjay lantaran kena di- ogok begitoe roepa, dengell tida merasa lagi iapoenja pikiran jang maoe poeter haloean djadi oe- roeng, hanja lantes minta dengen memaksa soepaja Hee Teng Ie soeka bertanding padanja. Di laen fibak, moerid-moeridnja Hee Teng Ie, jang mendapet kabar, semoea- nja pada dateng mengintip di bla- kangnja satoe pedengan angin, koetika laorang meliat Pa Eng Tjay mendesek teroes pada goe- roenja ,hoeat bertanding, iaorang merasa. ingin ,sekali ~paja goe- roenja bikin kadjoengkel itoe orang jang menantang, agar bisa menjataken marika poenja keang- keran, oleb kerna itoe djoega, ia- orang angkat doea soebengnja, poera-poera dateng menawarin thee dan pipa pada itoe tetamoe- tetamoe, dan :koetika iaorang da- teng deket pada goeroenja, de- ngen soeara perlaban iaorang min- ta soepaja sang goeroe soeka. dja- token IÎ.toe orang, soepaja bisa bi- kin terang moekanja orang-orang jang mendjadi moeridnja.

Hee Teng Ie lantaran kena di- odjok dan meliat Pa Eng Tjay poen memaksa maoe bertanding djoega, lantes sadja ia tida ber-

(6)

218 KWAK TONG KIE HlAl"

~akoe soengkan lagi, _lal()~ oen- lantes mendjotos pada Hee o:rang~rang jang menjaksiken

~ng lioe ampat tetam~rija ma- Ie, jang meliat itoo serangan djadi merasa kagoem, hingga. de.

soekJca dalem, ka itöe lapangan sanget seroeh, boeroe-boeroe ngen tida merasa lagi iaorang dja.

roempoet, di ,mana' biasanja di- lompat mengegos, tap i 4j benloerak. Koenjoeng-koenjoeng goenaken boeat znejakmken, ilmoe sek~ri tida maoe fantes u.çU"J"U~:;:'1 ~e~ Teng Ie berlompat kaloear silat. Ia sama sekali tida meng- menjerang;, hanja teroes dari kalangan. , goeloe~g iapoenja koentjir, tida i~ mengeg08 31ana sini, lQotjat per- "Brenti doeloe!" berseroeh ia.

malepaSken iapoenja djoeba, ha- gi dateng , : apoeternja Pa Eng Pa Eng 'Tjay iantes brenti me- nja dengen adem. dan sabar ia ber- Tjay, kern ngen berboeat begi- njerang sembari menanja: "Toean diri

di

tempatnja uleaa J:oemah, toe ia maoe Dlentjoba sampe bra- maoe ada pembitjarahan apa 7"

di.

mna.

ia berdiri dengen sikep pa djaoe Pa Eng Tjay poenja ka- Hee Teng Ie tantes tertawa.

sem.barangan dan sama sekali tida tjelian mata, dan brapa tingginja "Kaoe dan akoe poenja ilmoe p8Sang koeda-koeda. ,iapoenja ilmoe kepandean silat. kapandean silat Thay-kek, boteh

"Toean Pa, akoe harep kaoe Samentara Pa Eng Tjay meliat dibilang a:da sa ma tingginja," ka- soeka mengasi pengadjaran pada- Hee Teng Ie ,teroes lont jat-lont jat ta ia, "oleh kerna itoe djoega, ki- koe," kata ia. sana sini, lantes mengetahoei janj' ta berdoeû. bisa dibilang orang da- Pa Eng Tjay koetika meliat ia itoe ada satoe achli laykang, ri satoe golongan, apatah perloe- Hee Teng Ie oendjoek sikep jang mejakinken ilmoe silat thay-kek, nja kita moesti teroesken ini per- begitoe adem dan sabar, lantes J,llaka lantes mengaloearken ia~ tempoeran, hanja lebi paek kita mendoega bahoea Hee Teng Ie nja seantero ilmoe kepandean

boè-

orang doedoek di depan, di mana poenja ilmoe kepandean ada sanget at, menjerang pada moesoehnja kits. boleh mengaso sembari pa- tinggi, bingga dengen tida merasa itoe. Bang omong."

lagi ia djadi sanget terkedjoet, Itoe tiga toekang popio jang Moerid-moeridnja Hee Teng Ie dan .berbareng dengen itoe ia me- menganterken pada Pa Eng Tja.;Y dan itoe tiga tockang popio, itoe rasa menjesel mengapa ia soeda berikoet djoega Hee Teng Ie poe- waktoe dengen mata tjeli menga- memaksa soepaja orang bertan- nja moerid-moerid, semoea berdi- wasin 'keadahannja itoe doea

<fj.ng padanja; tapi lantaran itoe ri menjaksiken di satoe tempat orang' jang baroe abis bertem- waJctoe soeda kedjadian dan tida jang terpisa djaoe, dengen peng- poer, ternjata Hee Teng Ie 'masi bisa dirobah lagi, sebagi djoega harepan menjaksiken satoe perta- tinggal seger dan tida berobah aaorang jang soeda toenggangin rOe.lg'an jang sengit dan seroeh; paras moekanja, malah iapoenja aatoe mat jan, djika toeroen ia tap; iaorang djadi katjele kbetika. napas poen tida sengal-sengal;

Jcoeatir digigit, maka terpaksa ia meIiat itoe doea orang tjoema lan- tapi tida begitoe den gen keada- moesti tabaken hati, dan oleh ker- !ari di sa~eternja itoe lapangan hannja Pa Eng Tjay, boekan sa- na Hee Teng Ie tida malepasken -- lIet: Teng Ie jang mengegos dja iapoenja paras mo.eka be$>ba pakean loearnja, ia poen moest i .Jan Fa Eng Tjay jang mengedje.r, djadi merah, malah iapoenja napas menoeroetin itoe toeladan, selitken semingkin lama iaorang terpoeter- poen tida rata, hingga diam~iam

sadja iapoenja oedjoeng badjoe ka poeter semingkin tjepet, hingga iaorang soeda mengarti doedoek- japoenja bH pinggang, orang poenja pemandangan mata nja perkara bahoea Pa Eng Tjay

"Harep toean soeka ma'afken djadi kaboer. Biar poen itoe dooa poenja ilmoe kapandean masi dja- .kal~ akoe mendo,eloein," kata ia. C'rang tida bertempoer satoe de- oe lebi bawah dari Hee Teng Ie.

Seabisnja berkata begltoe ia ogen laen, toch tida oeroellg itoe Tjoema sadja He Teng Ie tida

2i9

m~e membikln orang djadi saldt hati, maka pada~ sabélonnja ,.kc.- liatan njata fihak mana, jang Jebi koeat, lantes sadja ia brentiken pertandingan itoe.

ltoe maksoed, boekan sadja se- moea orang jang menjaksik,en di sitoe mengarti, ma!ah Pa Eng- Tjay sendiri poen merasa dan ta- oe bahoea Hee Teng I~ sama se- kali tida maoe berlakoe. kaliwatan.

maka dalem hatinja merasa sa- nget bersoekoer atas kabaekan dan kelakoeannja Hee Teng Ie jang haloes.

"Alcoe mengiringken toean poe- nja prentah," . kata ia..

Begitoelah iaorang Jantes pergi balik ka dalem bersama-sama .toe- an roemah. Sesampenjgo di kamar tetamoe, iaorang berdoedoek dan bitjara bebrapa lamanja, baroelah Pa Eng Tjay bersama tiga ka- wannja ber-bangkit dan berpami- tan, dan Hee Teng Ie menanjaken di mana tempat kediamannja ia-

poenjB. ampat tetamoe itoe, ba- roeI ah ia anterken sampe di depan pintoe roemabnja. Tatkala ia ba- lik masoek lagi ka dalem, iapoe- nja moerid-moerid menanjaken apa sebabnja sang goeroe tida ma- oe djatoken pada Pa Eng Tjay, hanja tjoema diadjak lari-larian sadja, boekantah bikin itoe orang djadi kaenakan?

Hee Teng Ie lantes tertawa koe- tika mendenger itoe pertanjahan.

"Akoe 8ama rtoe orang sama se- kali tida ada mempoenjai permoe- soe.han satoe apa," kata ia, "dan

/ I

(7)

250 KWAN ToNG KIE HIAP

.aatoe sama laen ada mendjadi jang dateng mengoendjoengiA.

goeroe silat, saoepamanja akoe minta itoe pengoeroes hotel hatoer- menoeroetin napsoe hati sendiri ken trima kasi, dan nanti eOOja dl dan poekoel ia sampe djato, ·boe- laen han djika ada koetika, ten- kantah aken membikin ia djadi sa· toe iaorang aken dateng mengoen- nget maloe? Tjara bagimana ia djoengin ka roemah ; tapi seks..- ada itoe moeka boeat teroes men· rang lantaran ada oeroesan pen-

<djadi orang poenja goeroe? Ka·. ting iaorang tida .kaboeroe berpa.- loe sadja akoe berboeat begitoe, mitan doeloe, hal mana ja hatoer·

pasti sekali ia aken bermoesoeh ken ma'af dan minta soepaja dja- padakoe. Bagi'koe, dari pada ngan diboeat ketjil hati.

mo~sti dapetken satoe moesoeh dengen zonder lantaran jang pan.

tes, boekantah ada lebi baek akoe malepas boedi soepaja ia merasa bersoekoer padakoe? Lagian, taro kata akoe bisa bikin ia kadjoeng- xe], tapi apatah oentoengnja bagi.

koe? Akoe poenja nama baek tida djacli lebi tinggi lantaran bisa mendjatoken padanja; tapi sebaliknja iapoenja nama aken mendjadi roesak dan antjoer, dji·

ka ia. kena diroeboehken oleh'koe."

Itoe semoea moerid merasa ta·

loek 8ama goeroenja poenja piki·

ran jang loeas dan bisa mengim.

bangin laen orang poenja keOOa·

han. Pada sasoedan.ia makan te·

ngabari, Hee Teng Ie lantes me·

noekar pakean dan pergi ment ja·

ri pada Pa Eng Tjay di hotelnja;

tapi ses,ampenja di itoe hotel, oleh pengoel1oesnja dikasi 1aoe bahoea itoe doea tetamoe jang menginep di sitoe, baroesan sasoedanja per- gi kaloear bebrapa lamanja, lan·

tes sadja bikin beres lapoenja re- kening dan brangkat ! ..:rgi, tapi ada meninggalken djoega pesenan bahoefl kaloe ada saorang ehe Hee

Hee Teng Ie ,lantaran mende- nger Pa Eng Tjay dan kawannja soeda brangkat pergi, hà.tinja me·

rasa sanget menjesel. dan teroes balik poelang ka roemahnja. Koe·

tika ia ampir sampe di depan roe- mahnja sendiri, mendadak la men- dapet kenjatahan di depan pintoe roemahnja ada ditempatken doea ek or koeda tinggi besar, di deket- nja itoe doea koeda ada terletak doelt pikoelan barang-barang de, ngen ditoenggoein oleh doea orang jang romannja seperti boedjang.

Hal itoe membikin Hee Teng Ie djadi sanget heran. Siapatah itoe doe a tetamoe jang menoenggang koeda, sedeng iaorang poenja koendjoengan bermaksoed apa?

Oleh kerna hatinja merasa ingin taoe, iapoenja tindakan kaki djadi lebi tjepet, maka sesa'at kamoedi·

aD ia 80eda sampe di depan' roe·

mahnja. Pendjaga pintoe dapet liat pada Hee Teng Ie, maka ia boeroe·boeroe ~njampe.rin sem- bari berkata: "BaroesaD OOa does.

tetamoe jang dateng mengoen·

djoengin, dan akoe telah kaai taoe pOOa iaorang baboe a toean soeda

Kw AN ToNG Km HIAP 251

pergi kaloear lantaran satoe oe- berloetoet di atasnja djoe~ ~ roesan penting, dan minta iaorang toenja itoe tjimtjhe dan t~

Itombali di hari esok sadja; tapi mendjoera. Hal itoe soeda membi·

ternjata itoe doea orang tida ma· kin Hee Teng Ie djadi sanget ter- oe pergi, hanja maoe djoega me· kedjoet, sembari membales menjo- noenggoe sampe toean balik poe- dja sembari ia mengangkat soe- lang, dan sasoedanja ia bisa ber· paja itoe doea ·pamoeda. berbang·

temoe moeka sa ma toeap baroelah kit.

iaorang maoe poelang. Oleh kerna "Toean berdoea ada oeroesan itoe djoega, terpaksa akoe oen· apa? akoe harep sadja soeka ma- dang itoe doe a orang berdoedoek soek berdoedoek di kamar' teta·

doeloe di karnar tetamoe, dengen moe tapi tida perloe memake itoe ditemenin oleh bebrapa moeriq-' kah~rmatan besar." . nwerid. Sedeng ini doea. orang Ia pimpin itoe. doea pamoeda ada mendjadi pengikoetnja itoe masoek ka dalem itoe kamar te- doea tetamoe." tamoe, dan oendang iaorang ber·

Hee Teng Ie manggoetken ka· doedoek di .tempat doedoeknja te·

palanja dan soeroe itoe pendja- tamoe, tapi itoe doea anak moeda ga pintoe masoek mengasi kabar sama sekali tida brani dcedoek di prihal iapoenja kadatengan, ka- sitoe, padà sasoedanja dipaksa moedian ia sendiri poen lantes ma· beroelang-oelang dan iaorang te- soek ka roemahnja. Baroe sOOja ia roes marendah, achirnja iaorang sampe di tjimtjhe, ia soeda me· berdoedoek di tempat jang. lebih nam pak doea anak moeda jang bawah dari te~pat doedoeknJa H~

romannja tjakep dan gaga, jang Teng Ie, begltoe poen dengen 81-

djoestroe kaloear dari itoe kamar kep jang sanget hormat dan ma- tetamoe dengen di'iringken oleh rendah.

iapoenja doea moerid dan itoe Hee Teng Ie meliat itoe doea pendjaga pintoe jang baroesan orang memake begitoe banjak ka- mengasi kabar. Salah satoe moe- hormatan, lantes menanjaken ia- ridnja lantes menoendjoek pada orang poenja she dan nama, ser- Hee Teng Ie sembari berkata: "lni- ta dengen' maksoed apa iaorang lah ada kita poenja goeroe." dateng mengoendjoengin, Salah

!toe doea anak moeda satelah datoe di antaranja lantes berbang- mendelBger

tt<>le

~mongan ~ntes' kit l1ari tempat doedoeknja sem- sadja madjoe mendeketin sembari bari membongkokin badan.

berkata: "Soepo, moerid berdoea . ,,?i<lerid bernama Ko Pouw. To ada laat menjamboet soepo poenja'" dan .il\ ini bernama Ja Loet Sm,"

kedatengan, harep sadja soepo soe-, kata ia, "dan kita, berdoea ~a di ma'afken." .I soeda:-a misan, dian semoean)a

Sembari berkata begitoe iaorang"'orang berasal dari Mongolla da-

r T ,

,

f!

I

(8)

252

lem. bilangan Tong-soe-beng. Oleh kerna kita berdoea sedari masi moeda sanget soeka sama ilmoe silat, tapi sajang sèkali belon bi- sa katemoeken goeroe jang pande, maka sekali poen kita soeda mejá- kinken sampe sekarang, toch masi djoega 'belon ada mempoenjai ll- moe kepandean jang bol eh di!j;it.

Dari sebab kita mendenger soepo poenja nama jang sanget termas- hoer, dan djoega soeda perna ka- lahken pada goeroe silat di Hek- ho jang ternama, Pa Eng Tjay, maka kita berdoea ambil poetoe- san boeat dateng mcngoendjoengin ka sirti, perloenja ingin meminta soepo poenja senang hati boeat menerima .kita berdoea sebag.i moeri<l. Djika soepo soedi meI oe- loesken kita berdoea poen ja per- mintahan itoe, biar poen sampe di lobang koeboer kita tida aken mel9Cpaken soepo poenja boedi kabaekan."

Seabisnja Ko Pouw Te bitjara, Ja Loet Sin poen toeroet berbang- kit dari tempat dOedoeknja, ka- moed.ian iaorang berloetoet kom- bali di djoebinnja itoe .kamar te- lamoe sembari berkata dengen berbareng: "Moerid berdoea mem- beri hormat 'pad a goeroe."

Sembari berkata bègitoe sembari Îlilorang I?lendjoera sampe ampat kali, kamoedian lantes berbangkit dan berpaling pad a semoea moerid jang berdiri di kadoea pinggiran.

"Kita berdoea baroe sampe ka sini, mengikoetin sekalian soeheng bergoeroe pada soepo," kata lagi

KWAN TONG KIE HlAP

iaorang, "kita sanget mengharep 9Oepaja' sekalian soeheng saban- saban soedi memberi pengadjaran apa jang peri oe, tentoe kita ber- doea aken merasa sanget obersoe·

koer.

ltoe semoéa moerid-DlO~rid poen membales . horinat. Sasoedanja itoe doea orang memberi hormat . pada semoea soehengnja, sebagi djoega béladjar kenal pada maxi- ka itoe, Ja Soet Sin den gen tjepet berdjalan kaloear, mengadjak pa- da itoe doèa boedjang boeat bawa·

masoek marika poenja pikoelan ka.

dalem itoe kamar tetamoe. Ko Pouw To4Ilantes kaloearken salem-

·bar kertas merah jang banjak te- koekannja (kaartjis nama jang menandaken kabonnatan besaT) , berikoet doea lembar lijst barang- barang bingkisan, dengen kadoea tangan ia hatoerken pada Hee·

Teng Ie.

~,Moerid bermoeboen .soepa,.

soepo soeka preksa, dan soedl djoega boeat trim a seanteronja,"

kata ia.

Hee Teng Ie lantaran meliat itoe doea orang poenja maksoed ada begitoe soenggoe-soenggoe ba- ti, lagian iaorang dateng dari sa- toe tempat jang begitoe djaoe, ka- loe ia menoelak nistjaja aken membikin dingin itoe orang-orang moed a poenja bali jang ingin be- ladjar. Oleh kerna itoe djoega, den gen tida soengkan lagi ia lantes preksa itoe doea lijst ,barang bing- kisan, kamoedian ia soeroe moe- rid-moeridnja boeat trima itoe ba-

KWAN ToNG KIE HIAP

'. '

rang-barang bingkisan jang ter- Teng Ie lantes soerc

·simpen dalem doea doos kajoe pergi mengambil iap<

jang dit jat merah dan .aer m~, pelatoeran dan bat ja

kamoedian ltasi presen dJOega pa- didenger oleb itoe doea orang, <tan da itoe doea boedjang jang memi- soeroe iaorang perbatiken betoel

1 satoe per satoe, serta moesti ber-

.koe Kaoe orang berdoea lantaran soempa djoega pada Thian bahoea -dateng dari tempat jang begitoe iaorang aken menoeroetin betoel djaoe," kata Hee Teng Ie. pada. Ko semoea boenjinja pelatoeran itoe.

Pouw To dan Ja Loet SID, "hIDg- ,Ko Pouw To dan Ja Loet Sin ga membikÏln akoe tida bisa menoe- tantes berloetoet dan oetjapke~

-lak .kaoe orang poenja perminta- iapoenja soempa, kamoedian men-

~an, scbab aken membikin poetoes djoera ampat .kali, baroelah ia- kaoe orang p~nj!a. pengharepan orang berbangkit berdiri. !toe jang ingin mendapet kemadjoean. waktoe Ja Loet Sin dari sakoenja Tjoema ada soeatoe hal jang per- mengaloearken ampat boengkoe- loe akoe moesti terangken, akoe aan kertas merah, jang doea poenja pelatoeran ada sanget ke- ,boengkoes ada sebagi Aûrang her- ras dan tida memandang boel oe , doea poenja bingkisan pada goe- apabila kaoe orang ,berdoea mera- roenja, sedeng jang doea boeng- sa .bisa menanggoeng kasengsara- koes 'Iagi ·boeat iaorang poenja on- han dan kasoeker1.n, serta bisa be- ,kost makan dan tinggal. !toe se- ladjar dengen ,tadji.n., ber~jandji moe a ditrima den gen tida ditoe1ak djoega l;>oeat Jelama-lamanJa me- lagi oleh Hee Teng Ie.

'<~' ~ "~"l akoe poenja pelatoe- Ja Loet Sin Jantes soeroe ia-

ah ~koe maoe toel'oen- poenja doea boedjang· balik poe-

0: ·kepandean silat pada lang dengen menoenggang itoe

",. g berdoea; tapi kllloe doea ekor koeda, serta kasiken

., tida bjsa J;D.enoeroet djoega ·iaorang on kost boeat da-

", ltoeran jamg ditetepken lem perdjalanam. Ja Loet Sin dan back kaoe ~r~g pikir Ko Pouw To masing-.masing ang-

~, soepaja di..ha- ..kat itoe ~oea .boentelan jang tadi djadi menjeael -terpikoel mendjadi satoe pikoelan adja tempo dan. oleh i~O, boedjang, kamoedian rt:joema." oleh bebrapa moerid iaorang di-

qt}ngen .berba- anterken masoek .ka dalem satoe baboea .iaorang kamar jang m~ng disediaken lan mengindah- hoeat moerid-moerid jang dateng

~~ jang dite- beladjar.

selama-laemanja Moelai dari Roe waktoe Ko POUl' mel~nggar. Hee To dan Ja Loet Sin. bergoeroe il-

(9)

... .

JDOe silat pada Hee Teng Ie. Ter-

11j&ta iaol'aJlg sanget radjin, terle- bih lagi Ja Loet Sin, oleh kema itoe djoega, pada sabelonnja tjoe- koep tiga taon, Ja Loet Sin poenja

jlmoe kepandean silat, soeda djaoe iebi tinggi dari laen-Iaen moerid- nja Ree Teng Ie. Achirnja ia dan

}Co Pouw To berpamitan pada goeroeDja balik poelang ka masing masing poenja kampoeng kelahi- ran. Sesampenja di iaorang poenja

kampoeng lantaran iaorang me- ngandel sama marika. poenja il- moe kepandean silat, boekan dja- rang iaorang terbitken kaonaran di anara iapoenja bangsa sendiri;

tapi lantaran orang merasa takoet pada iaorang poenja kepandean silat, tida satoe orang jang brani membantah pada iaorang. Tamba- han Ko Pouw To ada toeroenan saorang jang berpengaroeh, oleh kerna itoe djoega, orang-orang jang diperlakoeken tida patoet, se·

moeanja tjoema brani marah di haH, tapi tida brani menjata'ken den gen perkataban.

Samentara Ja Loet Sin asalnja meroang soeda mempoenjai dasar itm.e kepandean silat jang baek, blakangan ditambah 1agi sama pe·

ngadjàrannja Hee Teng Ie, maka ia bikin kamadjoean jang sanget pesat. Di iapoenja kampoeng kela- hiran, pada saban kali ia bertan·

ding pada laen orang, selamanja ia beroleh kamenangan. Saban ta- on djika di berbagi·bagi kam- poeng ada dibikin pertandingan ilmoe silat, selamanja ia bisa da·

~tken kampioeD8cltap, oleh kern, itoe djoega, orang kasi ia 8ato&

gelaran Bok-pok-tay-ong, atawa radjanja di laoetan pasir oetara..

Satelah ia mendapet nama, hati- nja Ja Loet Sin djadi semingkin goerobirah, laloe ia poen toeroet sebagimana kabiasahannja orang- orang jang pabam ilmoe sUat, menggendong satoe pauwhok koe·

ning, ,bikin perdjalanlWl ka .banjak tempat.

Dalem sepandjaug iapoenja per.

djalanan, boleh dibilang ia tida perna katemoeken tandingan, ma·

ka itoe gelaran Bok-pok-tay-ong djadi semingkin tersiar sadja ka sega!a tempat ; tapi tida njana di bilangan Baika! ia telab terbitken satoe kaooaran besar. '

FATSJ..L XXVII.

Di wak toe J~ Loet Sin ma.oe brangkat bikin ~rdjalanan, ia adjakin djoega Ko p\uw To, jang mendjadi inpoenja enlko piauw;

tadinja Ko Pouw To ,tiia begitoe soeka bikin itoe I pé.dj~lanan, tapi lantaran menginget iapoenja ade misan ada mempóel~ai itoe ketabahan, maka ia koeair kena ditertawaken pengetjoet, hngga ia poen djadi menjataken soeca toe- roet berdjalan sama·sama. Begi- toelah iaorang bikin perdl.lanan dengen menoenggang koeda,mem,.

bekel segala barang kaperloe.n de- ngen salengkepnja, malah mem- bawa djoega masing.'masingsatoe boedjang pengikoet. Oleh kerna iaora'llg poenja pe

mang tida ada tempat jang ditoe- iboe kota provincie, sekaranJ!

djoe deageD .tentoe, maka boeat memboeka satoe pergoeroea aamentara waktoe iaorang menoe- itoe bekas roemah jang soeda 1 djoe ka Chabar. Di sepandjang na dipake oleh Pa Eng Tjay. Olek.

djalan iaorang sek~lian mentjari kerna K() Pouw To dan Ja. Loet Sin taoe 8pa di sitoe ada achli silat mendenger itoe kabar ada satoe jang ternama. Sekaliatn poen ia· roepa sadja di bebrapa. tempat.

orang soeda katemoeken djoega lantes sadja anggep itoe oeroesan bebrapa. schIi silat, tapi semoea- memang dengen sasoenggoenja;

nja tjoema. mempoenja.i nama he- hingga iaorang pikir tida ada goe- sar sadja, tapi tida mempoenjai nanja pergi mentjari pada Pa Eng ltapandean jang berisi, maka sabe- Tjay, hanja balik kombali menoe.

gitoe lew diadjak bertanding sa- djoe ka iboe provincie.

ma Ja Loet Sin, lantes sadja ,ke· Di sepandjang djalan iaorang njatah&al jang marika itoe tida teroes mentjari taoe itoe hal pada berharga boeat didjadiken goeroe. 'sasoeatoe orang jang mengakoe Sasoed.anja iaorang meliwatin ada satoe itoe oeroesan, ternjata bebrapa banjak kota dan district, semoeanja boleh dibilang' ampir di sepandjang dja.lan iaorang de- bersamahan sadja. Oleh 'kerna itoe nger kabar ~ahoea di bilangan djoega, hatinja merasa lega boe- Hek-ho ada S!ltoe goeroe silat jang at meneroesken iaorang poenja

te~mashoer dan bernama Pa Eng perdjalanan ka' iböe kota provin- TJay.' la itoe boleh dibilang ada cie. Sesampenja di iooe kota lan.

satoe djago silat jang paling djem- tes sadja iaorang ambil pengine.

polan di .bil~ngan. itoe ~rovineie. pan di satoe hotel, kamoedian per- Oleh kerna ltoe dJOega, ltoe doea gi menjerepin pada orang-orang prang lantes robah iaorang poenja jang kiranja taoe itoe oeroesan toedjo~ ~eno.edjoe ka Hek·ho. ternjata ada, satoe roepa denge~

. Tapl koetika Jaorang soeda ber- apa jang iaorang denger di se-

~~lI1sln h .. l- 'apa hari lamanja, di pandjang djalanan.

p.

pat i~ denger ka:bar Sascedanja mendapet katerang.

bI lng TJay soeda perna an jang pasti, iaorang lantes per.

~ , atoe pergoeroean di gi mengoendjoengin roemahnja

b . <'~ , ." )Vineie, tapi pada sa· Hee Teng Ie, sebagimana doeloean

o . . [ena di~ekoel oleh kita soeda loekisken. Blakangan

~I ~ngah dJalanan besar pada sasoedanja iaorang poen ja a oengkel, hingga ia ilmoe kepandean dirasa soeda sam.

~I loe dan teroes herIa- ~e tjoekoep, lantes iaorang me-

C>E kota provincie, dan ningg k n itoe pergoeroehan dan

el a ~et~oean ia pergi n~asing-masing melakoeke~ paker.

fa IbahknJa Hee Wie di èjahan dengen menoeroetin 'ia-

I

!

(

il

(10)

Oleh ker tes menggtj,', koening bil:

gala tempa' lOenja kasoekahan sendiri.

'ouw To lantaran anggep 19 iapoenja ilmoe ,kepande-

, t

ada djaoe lebi tinggi dari , laloe ia berdaja sa:bisa.-bi·

boe at mendapet kadoedoekan .1angan ambtenaar. Boeat

~cllIIveken iapoenja maksoed itoe, ia. sengadja memboedak pada &en 'l'jin-ong 'dan Keng 'Tjin-ong, doea :prins jang sanget berpengaroeb lem 'kraton, achirnja atas itoe de 'er. prins poenja tenaga bantoe·

~n, Ko Pouw To biss mendjabat iLOe pang kat tay-tjong-koan di bi- la.ngan Mong~a Dalem.

'na. ia aamI·' perna ,ka ~

ngan. Meml', Diasahannj ,

Sedeng Ja Loet Sin pada sasoe·

'<1anja balik poelang ka roemahnja sendiri, teroes oendjoek iapoenja kasoekahan boeat mendjagoin di antara iapoenja bangsa jang pa- ham 'ilmoe sUat. Oleh kerna seka- Kang ia ada mempoenjai ilmoe ke·

pandean sUat jang terlebi tinggi,

$OCda tentoe sadja dengen terlebi gampang lagi saban-saban ja biss ,.mendjadi kampioen dari sasoeatoe pertandingan, tida perdoeli di bi- langan Mongolia jang mana ~adja.

Oleh kerna itoe djocga, hatinja Ja Loet Sin djadi merasa sanget poe- as. Sebab iapoenja pi-kiran lida be- gitoe ketarik 5ama kepan~katan,

hanja merasa sanget girang bila dalem .seantero Mongolia ' Dalem .merasa taloek dan takoet padanja.

Sedeng kaloe ,karnoedian dengen mendadak ia berobah pjkiran ingin mendjabat pakerd an ne- gri, sed'ikitnja ia moesti mendj,adi ..satoe panglima perang.

sil dalem tiasa soeka l achirnja dan sombo' berkapala tida bisa dan kanist!

Pada IJ(

sampe ai B terkenal Jang .' 'Sanl berdjalan ~

telaga, boe:

goena ia J[

ta ia tida 1 . :t.

satoe praol Ja Loet , ..

praoe boea:

ia teroea d tin sepand:

oe, denger

bisa' sä.mpe pa<ia lèmpat-teJJlptl.L Jang sabetoelnja ia tida niat k~e~~

djoengin, oleh kerna memangnJ&

ia bikin perdjalanan den gen ti~a

ada mempoenjai toedj6~an jang tertentoe, maka itoe bal sama se·

kali tida meroegiken padanja.

Djoestroe ia sembarj sembari berpikir, men~adak

sabelah depan ada me:ndate:ng:lu.

sakawanan kambing. Itoelah heran, sebab pendoedoek: di

KWAN TONG KIE HlAP

mema..ng kabanjakan mentjari penf;:lidoepan den gen memiara bi- natang piarahan, mak a di sepan- djang itoe telaga jang banjak aer dan roempoetnja, sana sini bisa tertampak tempat-tempat pemia- rahan heiwan. !toe waktoe dengen tida sengadja ia soeda djalan me-

nj~r<J~cil ek ka dalem satoe ,kawa- nan kambing jang lagi dilepas di sitoe boeat makan roempoet dan minoem, dan apa tjilaka ia soeda ken a indjak kaki blakangnja sa- toe kambing, jang lantes berboe- nji lantaran kasakitan.

Pada waktoe Ja Loet Sin de- ngen terkedjoet mentiapet taoe Uoe kedjadian, itoe kambing jang kakinja ia ken a indjak, ternjata soeda mendjadi pata, hingga itoe waktoe ia mengglisahan di atas tanah sembari teroes berboenji dengen soeara jang begitoe menje-

dihken. Kawan-kawannja itoe kambing entah bagimana lantes pada mengoeroeng di sakiter ba- dannja Ja Loet Sin, marika poenja sikep sebagi djoega mengantjem maoe bikin pembalesan.

Ja Loet Sin meliat itoe keada- han, hatinja poen merasa sanget tida tega, ia 'berniat maoe mentjari pada eigenaarnja itoe kambing, pada siapa ia maoe hatoerken ma- af atawa mengga lti djoega sedikit karoegian; tapi dengen tida dinja- na ia soeda kena dikepoeng oleh itoe kawanan 'kambing jang roe- panja sebagi maoe bikin pembale- san. Dari bebrapa fiha..k Ja Loet

257 Sin diseroedoek oleh itoe kawa- nan kambing sembari memasang oedjoengnja marika poenja tan- doek. Boeroe-boeroe Ja Loet Sin berlompat melajang di atasannja itoe kawanan ka mb ing.

Tapi itoe soearanja kambing jang pata kakinja dan soeara ri- boetnja itoe 'kawanan kambing jang oendjoek kagoesarannja, soe·

da membikin mendoesin pada sa- toe anak gombala, siapa itoe wak·

toe djoestroe doedoek melenggoet di blakangnja satoe pepoehoenan.

Dalem kakagetannja ia lantes lon- tjat bangoen memboeroe, dan djoestroe pada .itoe waktoe, Ja Loet Sin poen lont jat dari kepoe- itlgannja itoe kawanan kambing, hingga dengen tida bisa ditjega lagi, -iaorang djadi kebentrok sa- toe dengen laen, hingga masing- masing djadi balik sempojongan ka djoeroesan blakang, sedeng itoe gombala kambing, lantaran badannja kabentoer satoe poehoen di waktoe moendoer, ampir sadja ia djato, kerna iapoenja sabel a kaki poen, kena menggaet satoe akarnja poehoen itoe.

Beroentoeng iapoenja badjoe menjangkoet pada tjabangnja itoe poehoen, hingga ia tida sampe te- roes djato tjelentang tapi lantaran ,itoe djoega, iapoenja badjoe djadi petjah, hal mana soeda membikin ia djadi sanget goesar. Di laen fihak, Ja Loet Sin jang moendoer ka blakang, Jcoetika 'kakinja me- ngindjek boem i, kombali ia soeda

K1Van Tong Kie Hiap 11.

ORIGINEEL IS MOEILIJK TE LEZEN ORIGINAllS DIFF/CUlT TO REAO

(11)

K>enja kasoekahan sendiri.

·ouw To lantaran anggep tg iapoenja ilmoe ,kepande-

i

ada djaoe lebi tinggi dari

• laloe ia berdaja .sa;bisa.-bl- boeat mendapet kOOoedoekan ,la:ngan ambtenaar. Boeat o:Jölupeken iapoenja maksoed itoe, ia sengadja memboedak pada Soen 'l'jin-ong 'dan Keng 'Tjin-ong. doea prins jang sanget berpengaroeh è lem 'kraton, achirnja atas itoe d,'es prins poenja tenaga bantoe- Bn, Ko Pouw To bisa mendjabat Ïloe pangkat tay-tjong-koan di bi- langan Mong~a Dalem.

'na ia samI"

perna ·ka"

ngan. Meml , oiasahannj. '

,Sedeng Ja Loet Sin pada sasoe-

'danja balik poelang ka roemahnja sendiri, teroes oendjoek iapoenja kasoekaban booat mendjagoin di antg.ra iapoenja bangsa jang pa- ham 1lmoe silat. Oléh kerna seka- nng ia ada mempoenjai ilmoe ke- pandean silat jang terlebi tinggi,

~da tentoe sadja dengen terlebi gampang lagi saban-saban ia bisa .mendjadi kampioen dari sasoeatoe pertandingan, tida perdoeli di bi- langan Mongolia jang mana 'Sadja.

Oleh kerna itoe djocga, hatinja Ja Loet Sin dj

ooi

merasa sanget poe- as. Se'bab iapoenja pi-kiran tida be- ,gitoe ketarik sama kepangkatan,

hanja merasa sanget girang bila dalem .seantero Mongolia Dalem .merasa taloek dan takoet pOOanja.

Sedeng kaloe .katnoedian dengen mendadak ia berobah pjkiran ingin mendjabat pakerd an ne- ,gri, sed'ikitnja ia moesti mendjadi :satoe pa~1ima perang.

sil dalem tiasa 50eka achirnja dan sombo' berkapala tida bisa dan kanista

POOa s(

sampe ai B terkenal I

jang 'Sanl beidjalan 4 telaga, boe:

goena ia. 11:

ta ia tida 1: ~, ... ,,""u.u satoe praol

Ja Loet. praoe boea:

ia teroes d tin sepand:

oe, denger

bisa' sampe pada u:mpat-teUl}lal Jang sabetoelnja ia tida niat k~e~.

djoengin, oleh kerna memangnJ3 ia bThin perdjalanan den~en

ada mempoenjai toedjö~an

tertentoe, maka itoe hal san:ta kali tida meroegiken padànja.

Djoestroe ia sembarj sembari berpikir, men~adak

sabelah depan ada

sakawanan kambing. Itoelah hernn, sebab pendoedoeIt di

KWAN TONG KIE HlAP

memang kabanjakan mentjari penbl1idoepan den gen memiara bi- natang piarahan, maka di sepan- djang itoe telaga jang banjak aer dan roempoetnja, sana sini bisa tertampak tempa:t-tempat pemia- raban heiwan. !toe waktoe dengen tida sengadja ia soeda djalan me-

njar,,~,i. ek ka dalem satoe .kawa- nan kambing jang lagi dilepas di sitoe boeat makan roempoet dan minoem, dan apa tjilaka ia soeda kena indjak kakI blakangnja sa- toe kambing, jang lantes berboe- nji la:ntaran kasakitan,

Pad a waktoe Ja Loet Sin de- ngen terkedjoet mentiapet taoe itoe kedjadian, itoe kambing jang kakinja ia kena indjak, ternjata soeda mendjadi pata, bingga itoe waktoe ia mengglisaban di atas tanah sembari teroes berboenji dengen soeara jang begitoe menje- dihken. Kawan-kawannja itoe kambing entab bagimana lantes pada mengoeroeng di sakiter ba- dannja Ja Loet Sin, marika poenja sikep sebagi djoega mengantjem maoe bikin pembalesan.

Ja Loet Sin meliat itoe keada- ban, hatinja poen merasa sanget tida tega, ia 'berniat maoe mentja~i

pada eigenaarnja itoe kambing, pada siapa ia maoe batoerken ma- af atawa mengganti djoega sedikit karoegian; tapi dengen tida dinja- na ia soeda ken a dikepoeng oleb itoe kawanan 'kambing jang roe- panja sebagi maoe bikin ,pembale- san. Dari bebrapa fihak Ja Loet

257 Sin diseroedoek oleh itoe kawa- nan kambing sembari memasang oedjoengnja marika poenja tan- doek. Boeroe-boeroe Ja Loet Sin berlompat melajang di atasannja itoe kawanan kambing.

Tapi itoe soearanja kambing jang pata kakinja dan soeara ri- boetnja itoe ,kawanan kambing jang oendjoek kagoesarannja, soe- da membikin mendoesin pada sa- toe anak gombala, siapa itoe wak- toe djoestroe doedoek melenggoet di blakangnja satoe pepoeboenan.

D2!em kakagetannja ia lantes lon- tjat bangoen memboeroe, dan djoestl'oe pada itoe waktoe, Ja Loet Sin poen lont jat dari kepoe- ogannja itoe kawanan kambing, hingga dengen tida bisa ditjega lagi, -iaorang djadi kebentrok sa- toe dengen laen, hingga masing- mssing djadi balik sempojongan

ka djoeroesan blakang, sedeng itoe gombala kambing, lantaran badannja kabentoer satoe poeboen di waktoe moendoer, ampir sadja ia djato, kerna iapoenja sabela kaki poen, ken a menggaet satoe akarnja poeboen itoe.

Beroentoeng iapoenja badjoe menjangkoet pada tjabangnja itoe poeboen, hingga ia tida sampe te- roes djato tjelentang tapi lantaran itoe djoega, iapoenja badjoe djadi petjah, hal mana soeda membikin ia djadi sanget goesar. Di Iaen fihak, Ja Loet Sin jang moendoer ka blakang. koetika 'kakinja me- ngindjek boemi, kombali ia soeda

K1Van Tong Kie Hiap 11.

HERHALING VAN BEELD DUPUCATE IMAGE

ORIGINEEL IS MOEILIJK TE LEZEN OR/G/HALIS DIFF/CULT TO REA/)

(12)

-

KW AN TONG KIE HIAI'

.... -

---

"'. _ 4

... ~-... ,.~_ ...

kena Jndjek kaki depannja, dan sama kaoe poenja siauw-ya? Hm!

Hoe kambing lantaran kesakitan, akoe ini boekannja itoe orang pa- laloe goenaken iapoenja tandoek da siapa kaoe bol eh berboeat sa- menjeroedoek ka betis kakinja Ja soekanja."

Loet Sin, hingga iapoenja ,kaki Ja Loet Sin lantaran kakinja ke- tjelana djadi petjah, serta meloe- na ditandoek oleh itoe kambing kai djoega Japoenja koelit betis rasanja begitoe sakit, dan itoe dan sedikit dagingnja, hingga me- waktoe mendadak kena ditjekeI ngalirken banjak sekali darah. Ja oleh itoe anak gombala, soeda betisnja dan sakit sekali, boeroe- tentoe sadja ia djadi goesar, lan- boeroe lont jat menjingkir djangan taran oetjapannja itoe anak ada sampe kena ditandoek boeat ka- hegitoe tida enak kadengerannja.

doea kalinja; tapi lantaran itoe "Kaoe pegangin kaoe poenja djoega hatinja djadi sengit, sabe- ,toaya, abis maoe apa ?" menanja gitoe lekas ia balikin badannja, ia dengen sengit.

lantes sadja ia angkat sabelah !toe anak gombal a djadi sanget kakinja, menendang pada bagian goesar, dengen tida memberi dja- peroetnja itoe kambing jang me- waban lagi, lantes sadja men gang- nandoek padanja, jang terpen tal kat sabelah tangannja memoekoeI sampe bebrapa belas kaki djaoe. pada Ja Loet Sin.

Loet Sin lantaran ken a ditandoek "Akoe maOe poe koel ,kaoe, satoe nja, dan mengglisahan di moeka manoesia jang matanja boeta,"

boem i , kamoedian lantes mati. kata ia, "kamoedian kaoe moesti

!toe anak gombala lantes mem- mengganti djoega akoe poenja boeroe dan mamegangin tangan- kaînbi~g dan badjoe."

nja Ja Loet Sin dengen keras sem·, Ja Loet Sin koetika meliat Hoe bari memaoki: f' I: A

K

ranak gombala memoekoeI padanja,

"He, manoesia jang bermata lantes sadja angsoerken sabelah boeta," kata ia dengen sengit, tangannja tiam itoe anak poenja

"baroesan ,kaoe soeda sengadja bagian . katsk sembari bel'kata:-

~enoebroek pada 'kaoe poenja "Biar taoe diri, Iekas pergi tidoer slauw-ya hingga kaoe poenja ka atas roempoet."

siauw-ya poenja badjoe djadi ro- Uoe anak gombala lantes sadja bek, dan sekarang kombali dengen mengaloearken satoe seroehan zonder sebab kaoe tendang akoe "adoèh!" berbareng dengen itoe ia poenja kambing. Apa lantaran djato tjelentang ka atas tanah.

kaoe'mengandel mengarti hebrapa Ja Loet Sin lantes tertawa berka- djoeroesan ilmoe siIat, lantes sa- kakan.

dja kaoe ~aoe banggaken itoe ka- "Anak jang goblok, kaloe sadja pandean dl mana ,kaoe sampe, dan kaoe poenja toaya tida merasa ka- dateng ,ka sini maoe maen-maen sian pada kaoe, nistjaja kaoe poe-

Kw AN TONG KIE HlAP

nja djiwa soeda melajang ,ka ache- rat!" kata ia. "Sekarang biarlah kaoe tidoer di sini bebrapa lama- nja, sampe kaoe poenja madjikan dateng mentjari pada kaoe."

Sembari memaki begitoe roepa, sembari ia mengaloearken obat Ioeka dari sakoenja, dipa:kein pada iapoenja betis jang mendapet loe- ka. Sasoedanja ia pakein obat Ioekanja itoe, lantes ia mazoekin Iagi itoe boengkoesan obat ka da- lem sakoenja dan meneroesken ia- poenja perdjalanan. Baroe sadja ia berdjalan belon bebrapa djaoe- nja, koenjoeng-koenjoeng dari sa- belah blakang ada 'kadengeran soearanja angin jang menjamber, boeroe-boeroe ia ber,kelip ka ping- gir, dan koetika ia balikin badan- nja ka blakang ia liat ada satoe barang item jang menjamber ka samping badannja dan teroes dja- to ka atas tanah.

Berbarenb dengen itoe, keIiatan ada satoe orang jang bertoeboe tinggi besar den gen paras moeka goesar dan tindakan pesat dateng menjoesoeI padanja.

"He, manoesia jang menggen- doqg pauwhok koening!" kaden ge- ran itoe orang berseroeh, "brenti doeloe. Baroesan .kAoe soeda ten- dang mati orang poenja Jcambing dan meloekai djoega o.rang, apa kaoe kira dengen tjara begitoe sa- dja kaoe boleh berlaloe dal'i sini?"

Ja Loet Sin lantaran menganael sama iapoenja ilmoe kepandean sUat koetika meliat itca orang tinggi besar memboeroe. sedikit

~59 poen tida merasa koeatir atawa poen keder hanja ,berdiri djedjak boeat menoenggoe ·kedatengannj orang itoe. Satelah itoe orang ting- gi besar sampe, dengen lantes ia goenaken tipoe kim-liong-tam- djiauw memoekoeI ka djoeroesan- nja Ja boet Sin jang koetika men- dapet 'kenjatahan bahoea itoe se- rangan ada sanget sel'oeh boeroe- boeroe berkelip minggir, djoestroe pada waktoe ia berniat bergerak boeat membn.les menjerang tida njana gerakannja itoe moesoeh ada begitoe sebet, satelah meliat Ja Loet Sin \>isa kelip iapoenja serangan jang pertama iapoenja tangan kiri dengen ketjepetan se- perti kilap soeda dateng menjam- bel' dengen tipoe lan-tjiok-bwce, sedeng iapoenja tangan kanan lantes dil'obah mendjadi tipoe hia-tan-pian, memoekoei ka djoe- roesan badannja Ja Loet Sin.

Ja Loet Sin poenja ilmoe sUat sekali poen soeda sampe di satoe wates jang tida bisa dikata ren- dah, serta soeda mempoenjai djoe- ga banjak pengalaman, tapi sela- manja ia belon perna katemoeken saorang jang bisa bersilat begitoe sebet seperti ini moesoeh jang se- karang ia lagi had ep in, bisa me- robah iapoenja tipoe-tipoe dengen tjara jang begitoc sebet sekali.

Koetika ia kasi liwat itoe serang- an tipoc kim-liong-tam-djiauw, ia kiraken moesoehnja aken goena- ken tipo~ tjhoet-djiauw-liang-tji dan sateroesnja poen aken mema- ke ilmoe silat tjabang Siauwlim,

:1

1I

I

I

I.

;

i

, j

(13)

-

260 KWAN TONG KIE HIAl' Kw AN TONG KIE HlAP 261

tapi sama sekali ia tida njana roeh: "Hohan, ampoenin akoe poe- moesoehnja dengen mendadak bi- nja djiwa!"

sa merobah iapoenja tjara bersi- !toe orang poen lantes brenti lat dengen ilmoe silat thaYwkek, memoekoel.

dalem tempo j::mg begitoe pendek "Ha, satoe manoesia jang begini ia paksaken dirinja boeat kasi H- lemah dan tida bisa tahan poekoe- wat itoe serangan tipoe lan-tjiok- lan, saorang jang tida mempoenjai bwee, tapi ja sama sekali tida ka· goena satoe apa, toch soeda brani boeroe kasi liwat serangannja itoe menggendong pauwhok koening tipoe hia-tan-pian, maka dengen 'boeat bikin perdjalanan di loearan, djitoe sekali kepelannja iapoenja sasoenggoenja sanget tida taoe moesoeh menimpah pada iapoenja diri. Sekarang kaoe kasi taoe de- poendak kiri dan sembari berse- ngen sabetoelnja siapa 'kaoe poe- roeh adoeh, ia terpen tal sampe 'ka nja she dan nama, di mana kaoe soeatoe temp at jang kira-kira sa- poenja tempat tinggal, sateroesnja poeloeh kaki djaoenja. siapa jang mendjadi kaoe .poenja

Tapi itoe orang den gen tida goeroe?"

memboeang tempo lagi lantes sa- Ja Loet Sin koetika mendengel' dja lont jat menoebl'oek pada Ja itoe pertanjahan, hatinja lantes Loet Sin, dan dengen sabel ah kaki berpikir:

ia mengindjek peroetnja ia itoe, "Saoepamanja akoe kasi tjerita kamoedian di'ikoetin sama iapoe- segala hal dengen teroes terang, nja roentoenan poekoelan-poekoe- boekantah aken membikin akoe lan, jang semoeanja didjatoken ,ka djadi maloe besar?"

bagian badannja Ja Loet Sin jang Maka ia lantes berkata: "Akoe tida aken membahajaken djiwanja. poenja nama Hoa Kee Eng, dan Sedari Ja Loet Sin dilahirken ka akoe tinggal di Tjo-kiang dalem dalem doenia, selamanja ia .belon bilangan provincie Santong. Doe- perna rasaken poekoelan jang be- loean akoe soeda perna bergoeroe gitoe heibat seperti sekarang, ma- pada Tiat-bok Tjong Goan di pro- lah dikedja tt:rgoeling seperti se- vincie Hek-liong-kang. Satoe kali ,karang poen, ia belon perna rasa- ini lantaran akoe maoe menam-

ken. baken alroe poenja pengartian ma-

Oleh kerna itoe waktoe iapoe· ka akoe soeda menggendong p.auw- nja poendak soeda mendapet loe- hok koening bikin ilerdjalanan per- ka jang tida bisa dikata enteng, Joenja boeat menambahken akoe tambahan iapoenja peroet kena di- poenja pengartian, tapi boekannja tind.ih begitoe r~ep~, maka baroe sengadja maoe berlakoe sombong.

s~Ja kepelannJa lt~e orang di- Baroesan dengen tida sengadj tImpaken bebrapa kalI ka atas ba- . akoe soeda kena indjek toean poe- dannja, boeroe-boeroe ia berse· nja satoe kambing, tida njana itoe

anak gombala lantes sadja menje- da berdjoesta. Tapi lantaran ia keI dan memoekoei padakoe, hing- soeda madjoe terlaloe djaoe, biar ga sekali poen tadinja akoe me- poen ia maoe balLlt kombali toch mang berniat maOe mengganti ka- tida bis a, terpaksa ia mendjawab: roegian, terpaksa akoe moesti toe- "Akoe meninggalken akoe poe- roen tangan sampe meloekaken nja goeroe soeda lama, hingga se- padanja. lni hal akoe boekannja karang akoe tida bis a taoe goeroe- sengadja maoe menghina, harep koe poenja .keadahan; tapi toean sadja .toean soeka membri ma'af apa perloenja menanjaken tentang sedeng itoe kambing jang akoe ianja? Apa barangkali ada kenal tendang, lantaran akoe djadi se- pada goeroekoe itoe?"

ngit, kerna akoe poenja betis kena Itoe orang lantes bangoenin pa- ditandoek sampe mendapet loeka. da Ja Loet Sin sembari mengel ah Hal mana toean bis a liat dari be- napas.

tiskoe jang loeka." "Hoa Kee Eng, doeloean akoe

!toe orang koetika mendenger poen soeda perna bergoeroe pada Ja Loet Sin mengakoe ada men· Tiat·bok Tjong Goan, hingga ka- djadi moeridnja Tiat-bok Tjong oe sama akoe djadi soedara dari Goan, dengen lantes ()endjoek ,satoe goeroe: tjoema ada satoe pengrasahan heran. hal jang akoe tida begitoe maoe .,He, Hoa Kee Eng, apa dengen pertjaja. Meliat 'hiante poenja ge- sasoenggoenja kaoe ini ada men- rakan badan dan kaki tangan tadi, djadi moeridnja Tiat-bok Tjong biar poen tida bisa sama tjepetnja Goan?" menanja ia dengen soeara seperti akoe, tapi akoe biaa kena- gegetoen. lin bahoea kaoe poenja ilmoe ·ke-

"Masatah akoe brani mendjoes- pandean tida perna di'impiken ta pada, toean," saoet Ja Loet Sin. oleh Tiat-bok Tjong Goan, tjara -"Kaloe begitoe, apa kaoe taoe bagimana bisa dibilang ia jang sekarang kaoe poenja goeroe ada telah adjarin pads kaoe?

di mana ?" menanja lagi itoe "Sekarang dengen teroes te-

orang. rang akoe maoe bHang pada kaoe.

Ja Loet Sin .Jantaran mendenger Doeloean akoe sasoedanja bergoe-

itoe omongan jang soeda tentoe roe pada Tiat-bok Tjong Goan,

sadja ada sebabnja, ·hatinja djadi lantea sadja mendjadi sanget som·

kaget sekali. .tema ia sanget koea. bong, kerna anggep diri sendiri tir iui orang ada mempoenjai pel'- ada sanget pande, maka pada wak-

hoeboengan apa-apa sama Tiat- toe akoe balik poelang ka roemah bolt Tjong Goan, hini'ga dengen sendiri, sebagimana djoega kaoe

13T\t~ ia.poanja .b.djoeatahan .ke~ eekarang ada bel'booat, menggen- tel'boeka., ja.ug .oeda. tentoe eadja. doOI' satoe pau"hok koenini bikill ia. _keil keu. 4imaki lantaran ace-perdjalanan dl loeulv.. 'l'14a. nja-

f

[I

I !

i

'. I

:

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Hij geeft «-en zijn&lt;'r dochters. SiEKTi Kaxti wandelt, vergezeld van twee vrouwe- lijke bedienden, in de parken van het paleis. Haar minnaar S iek.i&lt;&gt; I'oetk» komt. en

Berselang bebrapa hari sedari terdjadi itoe perkara, pada satoe hari dengen saorang diri Thian Lay dateng di kantoornja Tje Kong dengen maksoed aken dapet ketrangan alas halnja

Sedeng begitoe pada itoe hari djoega Thian Lay dapet trima satoe soerat dari Kong Taydjin, jang menitaken itoe orang moeda brangkat poe- lang sadja ka Kwitang, kerna begitoe lekas

Pada Itoe satoe barl bllang betas sanak ada dateng bergeroemoetan: satoe bllang la ada kena pallng deket, sedeng jang laen oendjoek la poenla tjabang-tjabang toeroenan oeat

pakall tangan.. terpieset tOêll1baknja, dan Dewa Haij Souw Seng Diin, lantas berkata: kal1li orang mengoem- bara boekan kata kami tiada bisa tangkep sama kau,

Kim Sie Djoe merasa girang se- boeat katemoeken djago- pe abis, tapi sebagian besàr boe- kali dan hatoerken trima kasi. dari itoe tempat, di sabelah at menoeloeng

oentoeng djoega ia poenja orang foewa afawa poen djoega sebaliknja ... Akoe sendiri merasa menjesel pada apa jang do~loe koe soeda berboeat, dan itoe penieselan

IX. taoe pada istrinja jaAg ia soeda bren ti dari pakerdjahannja jang lama. Sedeng begitoe Kong Liang di itoe siang djoega dateng di roemahnja Flora boeat

Samentara itoe pendjahat jang terbanting pera i dateng tida brani memboeka soewara, sekalipoen badannja merasa sanget sakit lantaran dibantina pergi.dateng begitoe

Dasaran itoe re.ia maoe terboeka, dengen tida bertjoeriga lagi itoe doewa pendjahat lantas toe- toer ken iaorang poenja perboewatan di dalem itoe roemah penggadean

Tji Liang. toe anak baek jang takoet dan menoeroet sekali pada orang toewanja. tida brani berbantah lebih djaoe, hanja lantas berioetoet dan mendjoera di hadepannja

godaänn;a ketjakepan, Souw Jan Swat mengandoeng rindoe. Arkian terseboet Lauw Tjiat. tadinja berasal golongan orang-orang tiada keroean. lebi betoei orang jang perna

Sementara Song Soe Kee dengen di iringi oleh sekalian pengikoetnja, b~rsama ia poe- nja ke qoea Gwanswee (Tjie Sien dan Lauw Hong) dan Koensoe {Auwijang Tiek)

pada marika itoe: lihatlah itoe ada daja oepaja pada ber- oleh katjintaan derij pada anak 2 boewah jang besar. Segala orang jang memarentah negrij, haros ikotkan

Adapoen kaloe oedjian itoe poen idoep lagi, arti- nja hakim bole oedji lagi kesaksiannja itoe satoe orang apa bila ada lagi satoe orang jang terangin satoe hal jang laen, tetapi

Satelah soedah berkata'kata saksi, maka boleh orang jang di toedoeh minta tanjaken kepada kepala Landraad, segala apa-apa jang pada pendapatan orang itoe berfaedah baginja, baik

Oléh sebab dalam bermatjam-matjam peroesahaan, lebih-lebih dionderneming, kerap kali perloe membawa lebih dari empat orang koeli dalam tempat moeatan vrachtauto, maka pembesar jang

Maskipoen diperlakoeken begitoe kasar hingga tida berbeda dari satoc boedjang prampoean, tapi ia teroes tinggal bersabar, boekan sadja lantaran soedah biasa ia trima itoe tjatjian

Itoe orang toea serahken satoe toengket dari kajoe Tjendana pada itoe Pangeran, dan ^koetika ia ini dapet liat itoe nama jang dioekir diatas kepalanja itoe

' „Satoe tempo, boeat koetika jang lama djoega, A-seng pergi ka Wie-yang, dan tatkala pada tiga tahon jang laloe ia balik kombali, ia dateng bersama-sama itoe prampoean gagoe

bcnt ong ketjil boeat djagu dutengnju moo soe, Padu socatoe huri itoe kawannn begal dateng menjerung, maka akoe luntas prenta orang-01'llug ambil ' batoe, dengen apa nkoo monimpoek

He Siotjia pada anaknja-c-Keng Hong Siotjia- jang memang djoega ada taro hati tjinta satoe sama lain, itoe tatkalu lantus dia ber- doewa berdami pada hari noesa boewat kirim orang

Koenjoeng-koenjoeng koetika itoe Thian Ong ada'klrim satoe orang jang membri taoe pada Tan Bong Ki, jang itoe waktoe, baek itoe panglima lekas menjerang pada tentara moesoe jang