Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs CNS Ede. Resultaten Personeelspeiling 2014 CNS Ede

Hele tekst

(1)

1 Scholen met Succes

Bestuursrapportage

Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014

CNS Ede

Haarlem, maart 2014

Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58

(2)

V oor w oor d

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage aan van de personeelstevredenheidspeiling die onlangs op de scholen van uw organisatie is afgenomen. Dit rapport werd automatisch gegenereerd met behulp van een informatiesysteem dat door Dulmers Management BV voor ‘Scholen met Succes’ is ontwikkeld.

De tevredenheidspeilingen voor ouders, leerlingen en personeel zijn ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:

 Het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie.

 De ouder- leerling- en personeelsbetrokkenheid.

 De marktpositie van de school.

De peilingen bestaan uit door het bestuur samengestelde vragenlijsten aangevuld met

schoolspecifieke vragen die door de computer verwerkt worden tot een schoolrapport met een geschreven samenvatting/conclusie en een tabellenoverzicht van de resultaten. Hierbij worden de scholen vergeleken met het bestuursgemiddelde en daar waar mogelijk met de landelijke

referentiegroep.

Voor een uitgebreide beschrijving van de achtergronden van het onderzoek wordt verwezen naar de publicatie ‘Scholen met Succes: Achtergronden, tips en hulpmiddelen bij de tevredenheids- peilingen’, die als bijlage is bijgevoegd.

Wij hopen dat dit rapport bij mag dragen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van uw organisatie.

Veel succes! Haarlem, 27 maart 2014

Ronald Dulmers, algemeen directeur

(3)

3 Scholen met Succes

I n l ei d i n g

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de personeeltevredenheidspeiling die onlangs door de scholen van uw organisatie is afgenomen. De

tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal scholen in Nederland. Uit deze scholen is een referentiegroep samengesteld waarmee de resultaten van de scholen van uw organisatie worden vergeleken. Vragen die door het bestuur zelf zijn toegevoegd hebben alleen een referentiegroep op bestuursniveau.

Referentiegroep

De resultaten van CNS Ede worden per vraag vergeleken met de landelijke

referentiegroep. Een referentiegroep bevat gegevens van scholen die de afgelopen 3 jaar hebben deelgenomen. Het aantal antwoorden van de referentiegroep kan per vraag variëren ten gevolge van non respons of nieuw toegevoegde vragen.

Rubriekscores

De vragenlijst is ingedeeld in een aantal vraagrubrieken. In de rapportage worden deze rubrieken over de school en het onderwijs met elkaar vergeleken. Het gaat dan om de rubriekscores.

Tevredenheidscijfers en Rapportcijfer

Een Tevredenheidscijfer is een gemiddelde op basis van de antwoorden op alle vragen over het betreffende onderwerp in een rubriek.

Het rapportcijfer in de samenvatting is het cijfer dat de personeelsleden aan de school als geheel gaven in vraag 107.

Waardering

Aan de resultaten op de vragen uit onze standaardvragenlijst en de aanvullende vragen wordt door middel van kleuren een waardering gegeven. De normering die hiervoor wordt gebruikt is zo uitgekozen dat er een goed evenwicht is tussen de positieve en negatieve resultaten in de referentiegroep.

Bij de presentatie van de resultaten in tabellen en grafieken worden de scholen en het bestuur vergeleken met de referentiegroep. Voor een juiste beoordeling van de resultaten is het belangrijk om in het oog te houden dat er sprake is van absolute getallen die alleen op hun waarde kunnen worden geschat in vergelijking met de resultaten van de benchmark.

(4)

Samenvatting

Achtergrondgegevens

Eerder dit jaar hebben 16 scholen van CNS Ede deelgenomen aan de personeeltevredenheidspeiling. Er werden gegevens verzameld van 253 personeelsleden.

De referentiegroep ‘Alle scholen’ bevat gegevens van ruim 10.000 personeelsleden van ongeveer 2.500 scholen.

Response

School Responspercentage

BS Koningin Beatrix 83%

BS De Brugge 85%

BS Cavaljé 100%

BS Prins Constantijn 100%

BS De Dillenburg 100%

Prins Florisschool 86%

BS Het Startpunt 91%

BS Juliana 100%

BS Louise de Coligny 100%

BS De Meander 91%

BS Oranje Nassau 100%

BS De Vlinderboom 90%

CBS De Vuursteen 82%

Wilhelminaschool 87%

BS De Wingerd 100%

SBO De Regenboog 88%

CNS Ede 2014 93%

(5)

5 Scholen met Succes Algemene tevredenheid

In onderstaande figuur staat voor elk van de scholen het rapportcijfer (uit vraag 107) vermeld.

De resultaten geven duidelijk weer hoe het personeel de scholen van CNS Ede waardeert.

Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat personeel aan de school geeft is 7,63.

De scholen van bestuur CNS Ede krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 7,70.

Het hoogste rapportcijfer werd gegeven aan CBS De Vuursteen (9,0), gevolgd door BS De Dillenburg (8,67) en BS De Vlinderboom (8,56).

Het laagste rapportcijfer gaven de personeelsleden van BS Oranje Nassau (5,50).

Rapportcijfers

(6)

Tevredenheid

Hieronder wordt een (automatisch gegenereerde) samenvatting weergegeven van de opvallendste punten per rubriek. Indien er in een rubriek geen opvallende punten zijn, wordt deze rubriek niet weergegeven. Door afrondingsverschillen is het mogelijk dat het genoemde percentage afwijkt van de percentages uit de betreffende vraag in het resultatenoverzicht.

Schoolgebouw

De scholen van het bestuur worden door relatief veel medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'Meubilair personeel' (88% van de medewerkers is hierover tevreden).

Relatief veel medewerkers zijn ontevreden ten aanzien van 'Hygiëne binnen de school' (66%) en 'Onderhoud van het gebouw' (34%).

Schoolklimaat

De scholen van het bestuur worden door veel medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'Aandacht normen en waarden' (96% van de medewerkers is hierover tevreden).

Ook zijn veel medewerkers tevreden over 'Sfeer op school' (92%).

Pedagogisch klimaat

De scholen van het bestuur worden door veel medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'Contact met de leerlingen' (96% van de medewerkers is hierover tevreden). Ook zijn relatief veel medewerkers tevreden over 'Begeleiding leerproblemen' (89%).

Relatief veel medewerkers zijn ontevreden ten aanzien van 'Mogelijkheden voor leerlingen die meer kunnen/willen' (21%).

Leerstofaanbod & Leermiddelen

Relatief veel medewerkers zijn ontevreden ten aanzien van 'Benutten mogelijkheden ICT' (30%) en 'Beschikbaarheid leermiddelen en materialen' (21%).

Werkklimaat

De scholen van het bestuur worden door relatief veel medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'Sfeer in het team' (89% van de medewerkers is hierover tevreden).

Relatief veel medewerkers zijn ontevreden ten aanzien van 'Werkdruk' (69%) en 'Groepsgrootte' (60%).

Primaire arbeidsvoorwaarden

De scholen van het bestuur worden door veel medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'Vakantie- en verlofregelingen' (91% van de medewerkers is hierover tevreden).

Relatief veel medewerkers zijn ontevreden ten aanzien van 'Salaris' (30%) en 'Werktijden' (25%).

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Relatief veel medewerkers zijn ontevreden ten aanzien van

'Ontspanningsmogelijkheden personeel' (42%) en 'Personeelsuitjes' (29%).

Loopbaanmanagement

De scholen van het bestuur worden door veel medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'Aansluiting werk op opleiding' (91% van de medewerkers is hierover tevreden).

Ook zijn relatief veel medewerkers tevreden over 'Aansluiting werk op kwaliteit/capaciteiten' (87%).

Relatief veel medewerkers zijn ontevreden ten aanzien van

'Ontplooiingsmogelijkheden' (19%) en 'Functioneringsgesprekken' (17%).

Interne communicatie

De scholen van het bestuur worden door veel medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'Samenwerking met collega's' (97% van de medewerkers is hierover tevreden).

Relatief veel medewerkers zijn ontevreden ten aanzien van 'Effectiviteit vergaderingen' (26%) en 'Nakomen afspraken en besluiten' (25%).

Externe communicatie

De scholen van het bestuur worden door veel medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'Nieuwsbrief' (96% van de medewerkers is hierover tevreden). Ook zijn veel

(7)

7 Scholen met Succes Management

Relatief veel medewerkers zijn ontevreden ten aanzien van 'Aanspreekbaarheid schoolleider/directeur' (24%).

Organisatie

De scholen van het bestuur worden door relatief veel medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'Werken aan kwaliteit school' (88% van de medewerkers is hierover tevreden). Ook zijn relatief veel medewerkers tevreden over 'Functioneren OR' (88%).

Relatief veel medewerkers zijn ontevreden ten aanzien van 'Functioneren bestuur' (49%).

Gezondheid

Relatief veel medewerkers zijn ontevreden ten aanzien van 'Openheid en tijdigheid van communicatie op CNS niveau' (67%) en 'De mate waarin het College van Bestuur luistert naar wat er speelt in de or' (55%).

Arbeidsvoorwaarden

Relatief veel medewerkers zijn ontevreden ten aanzien van 'Inzet CNS instrumenten om verzuim te verlagen' (19%).

Zorgstructuur

De scholen van het bestuur worden door veel medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'Eigen betrokkenheid bij de school' (96% van de medewerkers is hierover tevreden).

Ook zijn relatief veel medewerkers tevreden over 'Pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden voor de toekomst' (88%).

Relatief veel medewerkers zijn ontevreden ten aanzien van 'Delen van inzichten en kennis met collega's binnen CNS' (33%) en 'Rol van ICT in het onderwijs op school' (31%).

(8)

Profilerings- en verbeterpunten CNS Ede

In onderstaande tabel wordt onder plusspunten een overzicht gegeven van de onderwerpen die door personeelsleden op de scholen van CNS Ede positief gewaardeerd worden. Onder

verbeterpunten staan de onderwerpen waarover relatief veel personeelsleden ontevreden waren.

Tevredenheidsscores per rubriek

In onderstaande tabel staat een overzicht van de tevredenheidsscores die het personeel aan de scholen van CNS Ede geeft. (De waardes in de tabel zijn omgewerkt van een 1 tot 4 schaal naar de meer gebruikelijke 1 tot 10 schaal.)

Referentie

Pluspunten CNS Ede Alle scholen

1. Samenwerking met collega's 97% 96%

2. Contact met de leerlingen 96% 98%

3. Eigen betrokkenheid bij school 96% 96%

4. Aandacht normen en waarden 96% 92%

5. Nieuwsbrief 96% 94%

6. Informele contacten ouders 93% 94%

7. Sfeer op school 92% 93%

8. Vakantie- en verlofregelingen 91% 93%

9. Aansluiting werk op opleiding 91% 91%

10. Aanpak ordeproblemen 91% 85%

Referentie

Verbeterpunten CNS Ede Alle scholen

1. Werkdruk 69% 48%

2. Openheid en tijdigheid van communicatie op CNS niveau 67% 67%

3. Hygiëne binnen de school 66% 42%

4. Groepsgrootte 60% 32%

5. Mate waarin het CvB luistert naar wat er speelt in de or 55% 55%

6. Functioneren bestuur 49% 20%

7. Ontspanningsmogelijkheden personeel 42% 42%

8. Mate waarin het CvB inspraak en participatie mogelijk maakt 42% 42%

9. Invloed eigen werksituatie 35% 20%

10. Onderhoud van het gebouw 34% 27%

CNS Ede Referentie

Deze peiling Alle scholen

1. Schoolgebouw 6,3 6,7

2. Pedagogisch klimaat 7,7 7,6

3. Management 7,3 7,2

4. Externe communicatie 7,5 7,4

5. Schoolklimaat 7,7 7,4

6. Loopbaanmanagement 6,9 7,1

7. Interne communicatie 7,0 6,8

8. Organisatie 6,9 7,0

9. Primaire arbeidsvoorwaarden 6,6 6,7 10. Secundaire arbeidsvoorwaarden 6,3 6,6

(9)

9 Scholen met Succes Matrix: Belang vs. tevredenheid

In de tabel en de matrix hieronder worden de belang- en tevredenheidsscores per rubriek (grafisch) weergegeven.

CNS Ede

Hieronder staat op een schaal van 1 tot en met 10 een overzicht van het belang dat medewerkers van CNS Ede aan de genoemde onderwerpen hechten.

Daarachter staat de tevredenheid van de medewerkers met het desbetreffende onderwerp uitgedrukt in een gemiddelde waarde op een schaal van 1 tot en met 10.

De verticale lijn in het diagram representeert de gemiddelde belangscore van alle scholen van CNS Ede en geeft aan welke rubrieken het personeel het belangrijkst vindt.

De horizontale lijn staat voor de gemiddelde tevredenheidsscore en geeft aan hoe tevreden het personeel is over deze aspecten van hun school en het onderwijs.

Als de personeelsleden over een aspect relatief tevreden zijn en er tevens een relatief hoog belang aan hechten staat deze in het diagram in het kwadrant rechtsboven

 Als zij een relatief hoog belang hechten aan een aspect van de scholen van uw organisatie en relatief niet zo tevreden zijn staat zo’n aspect in het diagram in het kwadrant rechtsonder. Dit is een aandachtspunt voor het kwaliteitsbeleid van CNS Ede.

Rubriek Belang Tevredenheid

1. Schoolgebouw 8,2 6,3

2. Schoolklimaat 8,8 7,7

3. Pedagogisch klimaat 8,9 7,7

4. Leerstofaanbod & Leermiddelen 8,3 6,7

5. Werkklimaat 8,5 6,2

6. Primaire arbeidsvoorwaarden 7,8 6,6

7. Secundaire arbeidsvoorwaarden 7,3 6,3

8. Loopbaanmanagement 7,6 6,9

9. Interne communicatie 8,3 7,0

10. Externe communicatie 8,3 7,5

11. Management 8,4 7,3

12. Organisatie 8,1 6,9

(10)

Einde Rapportage 11286-SR

Template 180512

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :