Update 26 maart Update 29 maart Update 04 mei ICT ondersteuning

Hele tekst

(1)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 1

Update 26 maart 2020

1) Aanvulling regels en afspraken THUIS leren (stond in een apart document) 2) Toevoeging teksten dagstart en dagafsluiting

3) Toevoeging tekst coaching

4) Aanvulling regels en afspraken THUIS coaching (stond in een apart document) 5) Verwijdering tekst over SE’s leerjaar 3-6. (Informatie volgt in apart schrijven.) 6) Toevoeging tekst spreekuur ZORG

Update 29 maart 2020

1) Toevoeging tekst spreekuur DECANAAT

Update 04 mei 2020

1) Aanpassing tijden zorgloket leerlingen 2) Rooster update vanaf 06 mei

3) Update LOGBOEK – format coaching TUIS

ICT ondersteuning

Mocht u onverhoopt nog tegen een technische belemmering aanlopen, schroom dan niet om dit te melden. We helpen u graag verder!

https://mijn.ssvoz.nl/it/help

(2)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 2

Inhoudsopgave

1. Regels en afspraken THUIS leren ... 3

1.1 Even checken ... 4

2. Dagstart & dagafsluiting (verplicht voor leerjaar 1-3) ... 5

3. Coaching - Mentoraat ... 5

4. Programma ... 6

4.1 Rooster update vanaf 06 mei ... 7

5. Leerproces ... 8

6. Dagstart en dagafsluiting ... 9

6.1 Dagstart ... 9

6.2 Dagafsluiting ... 9

7. Na de lesdag ... 10

8. Coaching ... 11

8.1 Groepsgesprekken (extra in deze THUIS leren tijd) ... 11

8.2 Even checken ... 11

9. Spreekuur ZORG ... 12

9.1 Voor leerlingen ... 12

9.2 Voor ouder(s)/verzorger(s)... 12

10. Spreekuur DECANAAT ... 13

10.1 Voor leerlingen ... 13

11. Bijlagen ... 14

A. LOGBOEK - format dagstart / dagafsluiting THUIS ... 15

B. LOGBOEK - format coaching THUIS ... 16

(3)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 3

1. Regels en afspraken THUIS leren

Om THUIS leren succesvol te maken, is een aantal regels en afspraken belangrijk. Voor zowel docenten, leerlingen als ouders/verzorgers. Creativiteit, flexibiliteit en experimenteren zijn nu meer dan ooit van toepassing op onze manier van werken. De komende weken zullen er ongetwijfeld aanpassingen volgen, het is immers voor iedereen een groot leerproces.

1. Leerlingen volgen het rooster in Magister. THUIS activiteiten zijn gekoppeld aan vakdocenten. Het kan zijn dat dit een andere docent is dan je gewend bent.

2. Voor interactieve THUIS lesactiviteiten maken we alleen gebruik van Microsoft Teams.

Tijdens deze activiteiten kunnen uiteraard diverse programma’s worden gebruikt, zoals PowerPoint, Excel, Word, Kladblok (schrijven van formules via touchscreen/touchpad) etc.

3. Bij aanvang van de THUIS lesactiviteit wordt aangegeven of deze wordt opgenomen om later als bron binnen Magister.me (leerjaar 1-3) of Fronter (leerjaar 4-6) aan te bieden.

4. Communicatie met de docent gebeurt in de basis via de bijbehorende chat. Aan een THUIS lesactiviteit kunnen immers grotere groepen dan normaal deelnemen. De docent kan er wel voor kiezen om via spraak (live) informatie te delen.

Alleen medewerkers van het Picasso Lyceum mogen lesactiviteiten opnemen (auditief en/of visueel) en delen via Magister.me of Fronter. Aan leerlingen en ouders/verzorgers wordt met klem gevraagd deze regel te respecteren.

5. De vakdocent analyseert onbeantwoorde vragen en bespreekt binnen de sectie of verwezen kan worden naar bepaalde (extra) bronnen om antwoorden te geven of dat dit kan

resulteren in een nieuwe THUIS lesactiviteit. (lesactiviteiten op basis van behoefte, leerdoelgerichte aanpak).

6. Het opgeven van ‘Thuiswerk’ (het volgen van de veilige route) gebeurt via de studiewijzers.

Dat kan ook beteken dat in de studiewijzer wordt opgenomen dat vooraf gemaakte instructies Thuis worden bekeken (Flipping the classroom).

7. Er wordt gestart met een beperkt basisrooster. Dit betreft alleen de interactieve THUIS lesactiviteit. Een leerling zal frequenter door de week met leerdoelen aan de slag moeten.

Proefondervindelijk kan het programma worden uitgebreid.

1

(4)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 4

1.1 Even checken

Om meerdere leerlingen gelijktijdig ordelijk te kunnen laten deelnemen zijn er een aantal regels opgesteld, die kunnen worden samengevat in één allesomvattende regel:

gedraag je

.

Je houdt je aan het rooster in Magister.

Je zorgt dat je op tijd deelneemt aan de THUIS lesactiviteit via Teams.

Communicatie tijdens de THUIS lesactiviteit door leerlingen gebeurt op aangeven van de vakdocent (chat of microfoon)

Spraak staat bij leerlingen op ‘gedempt’. Dit laat je zo staan, tenzij de vakdocent anders aangeeft.

Input en taalgebruik is positief en constructief.

Alleen medewerkers van het Picasso Lyceum mogen lesactiviteiten opnemen (auditief en/of visueel) en delen via Magister.me of Fronter.

We vragen leerlingen om zich strikt aan de regels te houden en zorgvuldig om te gaan met accounts en inloggegevens. Aan ouder(s)/verzorger(s) de vraag om vanuit thuis dit te bespreken met hun kinderen en hierop toe te zien.

Wij zullen chats en lessen steekproefsgewijs volgen. Wat in de chats wordt geschreven, blijft bewaard. De coördinatoren zullen leerlingen die zich niet aan de regels houden in eerste instantie aanspreken en waarschuwen en vervolgens ook het gesprek met ouders aan gaan. Bij volharding in het gedrag kunnen we er toe over gaan om een leerling een dag ‘op zwart’ te zetten. Met andere woorden, de leerling wordt voor die dag geschorst.

Als we THUIS leren succesvol willen laten zijn, vraagt dat om betrokkenheid van iedereen, zowel school als leerlingen en ouders. Laten we er samen voor zorgen dat het een succes wordt!

(5)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 5

2. Dagstart & dagafsluiting

(verplicht voor leerjaar 1-3)

Het is belangrijk dat leerlingen (en ouders/verzorgers) nadenken over de te behalen leerdoelen (minimaal volgens de veilige route die d.m.v. studiewijzers kenbaar is gemaakt) en de manier waarop doelen kunnen worden behaald. Deze bewustwording, vorm van eigenaarschap en structuur (zie dagschema voor leerlingen) gaat bijdragen om leerlingen in het juiste ritme te laten ontwikkelen.

1. Leerlingen gebruiken het format LOGBOEK dagstart en dagafsluiting en vullen dit dagelijks in.

2. Het format wordt toegevoegd aan het bestaande coach document (OneDrive) welke is gedeeld door de coach met de leerling en de ouders/verzorgers . Op deze manier kunnen ook ouders/verzorgers helpen om kun kind te begeleiden / te sturen. Samen staan we sterker.

3. De coach analyseert input op leerling niveau en laat dit terugkomen tijdens coach gesprekken.

4. De coach analyseert input leerling overstijgend en geeft vakspecifieke knelpunten door aan secties. Secties kunnen deze input gebruiken om studiewijzers, lesmateriaal en THUIS lesactiviteiten aan te passen.

3. Coaching - Mentoraat

Het Picasso Lyceum coacht en begeleidt de leerling naar een diploma dat past bij zijn talenten!

1. Gebruikmakend van de beschikbare ICT middelen (Microsoft Teams) starten we coaching en mentorgesprekken weer op. Dat betekent dat coaches en mentoren binnen het nieuwe basisrooster gesprekken gaan inplannen. Dit gebeurt in de agenda van Magister.

2. Coaches en leerlingen hanteren het LOGBOEK – format coaching THUIS en delen dit via de OneDrive (zoals nu ook gebeurt) met leerlingen en ouders/verzorgers.

3. Leerlingen in leerjaar 4-6 kunnen hetzelfde format gebruiken t.b.v. de eigen planning.

4. Ouders/verzorgers wordt nadrukkelijk gevraagd wekelijks input te leveren, zodat bevestigd wordt op welke wijze de leerling werkt, in een juist onderwijsritme aan gestelde leerdoelen werkt en waar eventuele knelpunten ontstaan.

5. Het streven is om een leerling 1x per week te coachen. Na het opstarten, en iedere leerling minimaal 1x gesproken te hebben, zal de coach op eigen inzicht en/of op verzoek van de leerling gesprekken inplannen. Daarmee groeien we naar coaching op maat en zal de frequentie en wellicht duur van coachgesprekken per leerling gaan verschillen.

6. In leerjaar 4-6 werken we met mentoruren en mentorgesprekken. Na de opstartfase zullen mentoren een moment organiseren om met elkaar te kunnen overleggen (via Microsoft Teams) en waar wenselijk alvast mentorgesprekken in gaan plannen.

2

3

(6)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 6

4. Programma

Er is een dagprogramma voor leerlingen gemaakt om in het juiste ritme te komen. Aanvullende documenten (LOGBOEK-format dagstart/dagafsluiting, studiewijzers, LOGBOEK-format coaching) helpen om (leer)doelen te behalen.

1. Het programma van THUIS leren wordt via Magister aangeboden.

2. Via de agenda is te zien op welk moment deelgenomen kan worden aan een interactieve lesactiviteit van een bepaald vak. Dat betekent dat je gebruik kan maken van de expertise van een vakdocent. Het is niet vanzelfsprekend is dat het jouw oorspronkelijke docent betreft.

3. Daar waar geen THUIS lesactiviteit wordt aangeboden, wordt verondersteld dat je werkt aan doelen. Gebruik de tijd om stof van de THUIS lesactiviteit te verwerken en/of je voor te bereiden op de volgende THUIS lesactiviteit.

4. Docenten mogen verwachten dat je goed voorbereid digitaal deelneemt aan de THUIS lesactiviteiten!

5. Het idee is om iedere dag, via de site van het Picasso Lyceum en Instagram, een challenge op het gebied van Sport of Kunst aan te bieden**.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

09:00uur Dagstart* Dagstart Dagstart Dagstart Dagstart

2 09:15 uur THUIS lesactiviteit THUIS

lesactiviteit THUIS

lesactiviteit THUIS lesactiviteit

THUIS lesactiviteit 3 10:00 uur Werken aan

doelen THUIS

lesactiviteit Werken aan

doelen THUIS lesactiviteit

Werken aan doelen 4 11:00 uur THUIS lesactiviteit Werken aan

doelen THUIS

lesactiviteit Werken aan doelen

THUIS lesactiviteit 5 11:45 uur Werken aan

doelen THUIS

lesactiviteit Werken aan

doelen THUIS lesactiviteit

Werken aan doelen 6 13:00 uur THUIS lesactiviteit Werken aan

doelen THUIS

lesactiviteit Werken aan doelen

THUIS lesactiviteit 7

13:45 uur Werken aan

doelen THUIS

lesactiviteit Werken aan

doelen THUIS lesactiviteit

Werken aan doelen 8 14:30 uur Dagafsluiting Dagafsluiting Dagafsluiting Dagafsluiting Dagafsluiting

Challenge –

Sport** Challenge –

Kunst** Challenge -

Sport Challenge - Kunst

Challenge - Sport

* Tijdens Dagstart / Werken aan doelen / Dagafsluiting kunnen er coachgesprekken ingepland worden.

** Leerlingen kunnen naar www.dezoetermeersebeweegles.nl voor diverse bewegingslessen. Op Instagram worden Art Challenges aangeboden.

4

Voorb ee ld

(7)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 7

4.1 Rooster update vanaf 06 mei

We bereiden ons op dit moment overal op voor. Dus ook op een scenario waarbij we na 1 juni (richtlijn Overheid / RIVM) nog (deels) zullen werken met THUIS leren. We moeten goed kijken naar hoe we dit ook langere tijd vol kunnen blijven houden.

Om die reden hebben we op basis van de feedback gemeend een stap te moeten maken met het THUIS rooster. Het is de bedoeling dat het rooster ingaat op 6 mei, de eerste schooldag na de meivakantie.

De lestijden zijn ingekort tot 30 minuten. Daarnaast zijn de lessen meer geconcentreerd ingeroosterd. De bedoeling hiervan is dat er meer ruimte voor leerlingen komt om naast de ingeplande plenaire instructie, die vaak in grote groepen wordt gegeven, ook zelf afspraken te kunnen maken in kleinere groepen met een vakdocent.

Dagstart, dagafsluiting en ‘Werken aan doelen’ zijn gekoppeld aan de fictieve docent ZELF. Het is de bedoeling dat leerlingen zelfstandig invulling geven aan de tijd.

Maandag

1 08:45 Dagstart

2 09:00 ne

3 09:30 la

Pauze 10:00

4 10:30 bi

5 11:00 Werken aan doelen Talen

Pauze 12:00

6 13:00 wi

7 13:30

Werken aan doelen Exact

8 14:00

9 14:30

10 15:00 Dagafsluiting

15:30 Challenge - Sport/kunst

Voorbee ld

(8)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 8

5. Leerproces

Vakdocenten, coaches en ouders/verzorgers zijn belangrijke schakels om het leerproces te monitoren.

Vakdocenten kunnen via Magister.me de voortgang op niveau en tempo monitoren en hebben via de docenten log-in van de betreffende lesmethode de beschikking over extra informatie om te sturen.

Magister.me zal worden gebruikt om (aangepaste) studiewijzers aan te bieden, (extra) bronnen te delen en leerlingen feedback te geven. Ook kunnen formatieve onderdelen via dit platform worden aangeboden.

Ontwikkeling op basis van formatieve elementen maken onderdeel uit van de voortgangsrichtlijnen.

Leerlingen in leerjaar 1-3 dienen te allen tijde in te loggen via Magister.me en afgeronde leerdoelen / opdrachten af te vinken. Dit draagt bij om het leerproces te monitoren en visueel weer te geven binnen Magister.me.

5

(9)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 9

6. Dagstart en dagafsluiting

6.1 Dagstart

Elke dag begin je met een dagstart van 9.00 tot 9.15 uur. Deze dagstart doe je zelf, zonder begeleiding van een coach. De dagstart is bedoeld om jouw dag door te nemen en in te plannen. Dit doe je door het LOGBOEK – format dagstart / dagafsluiting THUIS in te vullen . Met het invullen van het logboek plan je jouw hele dag in! Dit betekent dat je de juiste lesactiviteiten erin zet, kiest aan welke doelen je gaat werken als je geen lesactiviteiten hebt en dat je een duidelijk overzicht hebt welke afspraken je die dag hebt. Zorg er dus voor dat jouw coachgesprek en eventuele andere afspraken er ook in staan.

Als het jou meer tijd kost om het logboek in te vullen, zorg je ervoor dat jouw dagstart eerder begint. Je zorgt er dus altijd voor dat jouw schema voor die dag om 9.15 uur klaar is. Deel deze meteen met jouw coach via OneDrive, zodat je kunt beginnen met de eerste lesactiviteit of werken aan doelen.

Zo kan jouw coach met je meekijken en je helpen op afstand!

Rol van de ouder(s)/verzorger(s)

Meekijken of het schema klaar is om 9.15 uur. Indien het plannen niet lukt help dan mee om een hulpvraag te formuleren voor de coach.

6.2 Dagafsluiting

Elke dag sluit je af met een dagafsluiting om 14.30 uur. Met de dagafsluiting kijk je terug op de dag.

Dit doe je door in het logboek de laatste kolom in te vullen. Je zet bij elke lesactiviteit en/of doel neer of je dit hebt behaald. Als je het niet behaald hebt, moet je jezelf afvragen wanneer je dat doel dan gaat behalen. Het kan zijn dat je daar de volgende lesactiviteit tijd voor hebt of misschien moet je het vandaag na jouw dagafsluiting nog even doen. We rekenen op een dagafsluiting van 14.30 tot 14.45 uur. Mocht je langer nodig hebben, gebruik je de tijd erna.

Rol van de ouder(s)/verzorger(s)

Meekijken of het terugblikken op de dag van 14.30 uur gebeurd is. Indien er doelen niet behaald zijn, bespreek dan met uw kind wat de reden hiervan is en wanneer deze doelen wel behaald gaan worden.

Mocht het vaker voorkomen dat doelen niet behaald zijn dan vragen wij u om dit signaal met de coach te delen via het LOGBOEK - format coaching THUIS van uw kind.

6

De structuur van dagstart, dagafsluiting en coaching is onderdeel van Onderwijs op Maat. Leerlingen uit leerjaar 1-3 zijn daar bekend mee. De structuur en formats kunnen ook helpend zijn voor leerlingen uit leerjaar 4-6.

(10)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 10

7. Na de lesdag

Een lesdag duurt over het algemeen van 9.00 tot 14.45 uur. Dat is best een lange dag om achter jouw beeldscherm te zitten. Zorg ervoor dat je de pauzes pakt om in de keuken wat te eten en drinken te halen en ga even een luchtje scheppen!

De tijd na 14.45 uur kun je voor verschillende zaken gebruiken:

• De art-challenge van die dag, deze wordt bekend gemaakt via Facebook en Instagram van school. Volg je al het Instagram-account picasso_art_challenge voor alle resultaten?

• Een gymles via www.dezoetermeersebeweegles.nl . Je kunt elke dag weer uit verschillende lessen kiezen!

• Werken aan jouw doelen. Misschien heb je niet alle doelen van die dag behaald, dan heb je hier nog tijd om dit te doen.

Zorg ervoor dat je naast jouw schoolwerk voldoende beweegt, genoeg drinkt en eet én even achter het scherm wegloopt!

Rol van de ouder(s)/verzorger(s)

Stimuleer uw kind om mee te doen met de art-challenges of bewegingslessen en om tijdens de pauzes en na de schooldag achter het beeldscherm vandaan te kruipen.

20 – 20 – 2 regel

Zorg dat je kind na 20 minuten op een telefoon, laptop, tablet of boek een pauze houdt van 20 seconden. Stimuleer dat je kind elke dag 2 uur buiten is.

Buiten wordt er in het oog een stofje aangemaakt dat ervoor zorgt dat het oog rond blijft en de cellen niet beschadigen.

7

(11)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 11

8. Coaching

Jouw coach heeft jou uitgenodigd voor een coachgesprek via Teams. Soms voeren jullie die individueel, soms in een klein groepje. Zorg er altijd voor dat je de voorbereiding hebt gemaakt. Dit format bevat vragen voor jou én voor jouw ouders/verzorgers . Uiterlijk één dag van tevoren vul je dit in en zet je het op de OneDrive voor de coach.

Loop je tussen de coachgesprekken door vast en heb je hulp nodig? Schakel jouw coach in door te mailen!

Rol van de ouder(s)/verzorger(s)

Meekijken of de voorbereiding van het coachgesprek van uw kind is gedaan. In de voorbereiding hebben wij ook een vraag aan u, als ouder/verzorger. Deze vragen wij u te beantwoorden.

8.1 Groepsgesprekken

(extra in deze THUIS leren tijd)

Vanaf volgende week (week 14) zullen de coaches van jouw stamgroep minimaal twee groepsgesprekken inplannen. Dit zijn momenten in de week waarop de coach even met jullie mee komt kijken. We bespreken graag met jullie hoe het gaat in de online-klas, met het werken in doelen en waar jullie tegen aanlopen.

Deze groepsgesprekken kunnen worden ingepland op momenten van de dagstart, dagafsluiting en tijdens het ‘werken aan doelen’.

Als het groepsgesprek tijdens een dagstart of dagafsluiting is ingepland, zorg er dan voor dat je jouw dag ervoor inplant of erna reflecteert.

8.2 Even checken

Je coach of mentor nodigt je uit voor een gesprek. Dit zie je terug in de agenda van Magister.

Wil je een (extra) gesprek inplannen, dan dien je een verzoek in per mail, inclusief je hulpvraag.

Een coach of mentor kan een groepsgesprek inplannen bij eenzelfde soort hulpvragen.

Een coach of mentorgesprek bereid je altijd voor. Een format om dit voor te bereiden tref je hier.

8

Leerling

(12)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 12

9. Spreekuur ZORG

9.1 Voor leerlingen

Dinsdag & donderdag 15.00-16.00 uur

Soms loop je even vast. Dat kan te maken hebben met school (bijv. technische problemen, moeite met plannen, tegenvallende resultaten etc.), maar soms zijn er ook heel andere oorzaken. Uiteraard zijn je ouder(s)/verzorger(s) de eerste volwassenen waar je naar toe kunt gaan met je vraag. Op school is je coach of mentor de eerste waar je iets aan kan vragen en/of vertellen.

Mocht je als leerling nu met iets rondlopen wat je liever bespreekt met de zorgcoördinator, mevrouw Van Sas, dan kan je op maandag t/m vrijdag tussen 15.30-16.30 uur in een privé chat een gesprek aanvragen.

Via PL-lessen in Teams kan je naar het digitaal spreekuur ZORG. Dit is het

‘lokaal’ van het zorg- en ondersteuningsteam.

9.2 Voor ouder(s)/verzorger(s) Iedere dag van 09.00-10.00 uur

Ouder(s)/verzorger(s), zorgverleners en/of andere instanties die een vraag of extra ondersteuning nodig hebben voor een kind/leerling die vastloopt in het onderwijs-ontwikkelingsproces, kunnen gebruik maken van het telefonisch spreekuur.

Maandag t/m vrijdag tussen 09.00-10.00 uur is zorgcoördinator mevrouw Van Sas bereikbaar voor het stellen van vragen. Buiten deze uren is contact in de huidige omstandigheden niet mogelijk.

079 – 347 17 34

Bij spoed kunt u altijd bellen met de Crisis Interventie Dienst of naar uw huisarts gaan.

9

(13)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 13

10. Spreekuur DECANAAT

10.1 Voor leerlingen

Dinsdag en donderdag van 15.30-16.30 uur

Als je vragen hebt over je profielkeuze, je vakkenpakket of over je vervolgopleiding kun je terecht bij de decanen. Op dinsdag en donderdag tussen 15.30-16.30 uur kun je in een privé chat een gesprek aanvragen.

Elke dinsdag en donderdag is er van 15.30 – 16.30 uur een digitaal spreekuur DECANAAT.

Via PL-lessen in Teams kan je naar het digitaal spreekuur DECANAAT.

Dit is het ‘lokaal’ van de decanen.

Loop je op een ander moment tegen een probleem aan? Mail de decanen en zij kunnen dan een gesprek met jou en evt. ook jouw

ouder(s)/verzorger(s) inplannen.

Mara Jongma: m.jongma@ssvoz.nl Chris Pennings: c.pennings@ssvoz.nl

10

(14)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 14

11. Bijlagen

A LOGBOEK – format dagstart / dagafsluiting THUIS B LOGBOEK – format coaching THUIS

11

(15)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 15

A. LOGBOEK - format dagstart / dagafsluiting THUIS

Onderstaand schema vult de leerling elke schooldag in en maakt onderdeel uit van het

coachdocument (OneDrive). ‘s Ochtends start de leerling met het invullen van de kolommen van de

‘Dagstart’, waarna hij/zij aan het werk gaat. Gedurende de dag schrijft de leerling op welke vragen er nog zijn. Aan het einde van de schooldag vult de leerling de kolom ‘Dagafsluiting’ in en deelt dit verslag met zijn/haar coach via de OneDrive (conform huidige werkwijze).

Instructie voor de leerling:

• Schrijf op per uur aan welk vak je gaat werken

• Schrijf per vak op aan welke doelen en opdrachten je gaat werken

• Schrijf per vak op welke vragen of problemen zijn blijven liggen

• Schrijf aan het einde van de dag op welke doelen je wel en niet hebt behaald

Dagstart Tijdens de dag Dagafsluiting

Uur Vak Doelen Opdrachten Vragen waar je je vakdocent/coach voor nodig hebt Gehaald?

1 2 3 pauze 4 5 pauze 6 7 pauze 8 9 10

Leerlingen in leerjaar 4-6 hebben wellicht een eigen manier om te plannen en een logboek bij te houden. Het staat hen (en ouders/verzorgers) vrij om gebruik te maken van dezelfde logboek items als leerlingen in leerjaar 1-3.

A

(16)

Handleiding THUIS leren - Leerlingen en ouders UPDATE 040520 16

B. LOGBOEK - format coaching THUIS

Deze vragen vult de leerling, coach EN OUDER/VERZORGER in ter voorbereiding op het coachgesprek en maakt onderdeel uit van het coachdocument (OneDrive). Een coachgesprek kan plaatsvinden als het document minimaal 1 dag van tevoren door de leerling en ouders/verzorgers is ingevuld.

Hoe gaat het thuis werken? Hoe lang werk je per dag, welke vakken doe je?

Waar ben je tegen aangelopen? En hoe ga je dit oplossen?

Wat heb je deze week van jouw coach nodig?

Op welke manier heeft u als ouder/verzorger kunnen bijdragen aan het leerproces? Wat ging goed en welk knelpunt ervaart u (rekening houdend met de bijzondere omstandigheden)?

Welke feedback heb je van je coach gekregen? (de coach kan dit ook zelf hieronder aangeven)

B

CoachOuder

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :