NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GE- MEENTE COEVORDEN, GEHOUDEN OP DINSDAG 9 MAART 2010 om UUR.

Hele tekst

(1)

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GE- MEENTE COEVORDEN, GEHOUDEN OP DINSDAG 9 MAART 2010 om 19.30 UUR.

Voorzitter : de heer B.J. Bouwmeester, burgemeester.

Griffier: de heer B. Kunnen.

Aanwezig zijn de leden:

de dames M.J.G. Besselink-Eeftink en C.J.M. Geurts, de heren J. Brink, H. Bouwers, H. Buitenhuis, B.W. Ensink, J.J. Geertsema, J. Huizing, F. Klasen, de dames A. Kramer-van Os en H. Lugies, de heren K. Kuipers, H. Nijmeijer, J.M. van der Ploeg, F. Ronda, H.J. Schut, G. Serlie, W.J. Slomp, J. Vinckers en R. Wilting, de dames F.C. Stoffels- Boersma, M.E. de Vries en A.E. IJdens-Talens, de heren Zoons en L. Zwaan.

Tevens zijn aanwezig:

de wethouders: de dames T. Pot-Eland en H.A. Remmelts-van Royen en de heer G. Roeles;

secretaris: de heer M.N.J. Broers.

Notulen: de heer Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

***

Agenda:

1. Openingen en mededelingen 2. Vaststelling van de agenda

3. Vaststelling verslagen Kamer 3 en 4 van 19 januari, 2 en 16 februari 2010, verslag van Kamer 1 van 19 januari en 2 februari 2010, verslag van Kamer 2 van 2 februari 2010 4. Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven nieuwe gemeenteraad

5. Verslag van de bevindingen van de onderzoekscommissie geloofsbrieven 6. Besluit omtrent toelating nieuwe gemeenteraadsleden

7. Afscheid raadsleden

8. Afsluiting bestuursperiode 2006-2010 door de voorzitter van de raad 9. Sluiting

(2)

1. OPENING EN MEDEDELINGEN

De voorzitter opent deze bijzondere vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Alle raadsleden zijn aanwezig.

2. VASTSTELLING VAN DE AGENDA De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. VASTSTELLING VERSLAGEN VAN 19 JANUARI 2010, 2 FEBRUARI 2010 EN 16 FEBRUARI 2010.

De voorzitter merkt op dat bij wijze van uitzondering enkele verslagen van Kamer 1 en 2 worden vastgesteld vanwege de laatste bijeenkomst van deze raad. De voorzitter legt de ver- schillende verslagen achtereenvolgens aan de raad voor.

Het verslag van de gemeenteraad van 16 februari 2010 is volgens de nieuwe aanpak toege- stuurd, namelijk digitaal. In dit verslag staan de namen van enkele aanwezigen foutief ge- speld, terwijl die wel juist zijn vermeld in de lijst met aanwezigen. Dit is inmiddels gecorri- geerd.

De verslagen van Kamer 3 en 4 van 19 januari, 2 februari en 16 februari 2010 en de versla- gen van Kamer 1 van 19 januari en 2 februari en het verslag van Kamer 2 van 2 februari 2010 worden ongewijzigd vastgesteld.

4. INSTELLEN ONDERZOEKSCOMMISSIE GELOOFSBRIEVEN NIEUWE GEMEENTERAAD

De voorzitter stelt de onderzoekscommissie geloofsbrieven in. Die bestaat uit de raadsleden mevrouw Besselink, mevrouw Kramer en de heer Zwaan. De commissie doet de formele werkzaamheden binnen de vergadering van de raad. De vergadering wordt daartoe enkele minuten geschorst.

De voorzitter schorst de vergadering enkele minuten.

5. VERSLAG VAN BEVINDINGEN VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE GE- LOOFSBRIEVEN

De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de voorzitter van de onder- zoekscommissie geloofsbrieven, de heer Zwaan.

De heer Zwaan overhandigt het officiële verslag van de commissie aan de voorzitter. De heer Zwaan deelt mee dat de commissie, bestaande uit de leden mevrouw Besselink, me- vrouw Kramer en de heer Zwaan, de geloofsbrieven heeft onderzocht van de kandidaat- raadsleden. De commissie heeft de geloofsbrieven in goede orde bevonden. De heer Zwaan leest het volgende voor:

“De commissie van de raad van de gemeente Coevorden in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door Joop Brink, Truus Pot-Eland, Rolf Albring, Bert Zoons, Joop Slomp, Jan Vinckers, Geert Roeles, Ineke Lugies, Bert Meijering, Fred Sieders, Irma IJdens-Talens, Roelof Boerma, Jeroen Huizing, Jaap-Jan Geertsema, Ruud Wilting, Ilse van Dalen, Gertjan Zuur, Bernhard Ensink, Jaap van

(3)

der Ploeg, Kor Roossien, Jitse van der Vinne, Frits Klasen, Henk Bouwers, Ad Merts, Janny IJpma, op vrijdag 5 maart 2010 benoemd tot leden van de raad van de gemeente Coevorden, rapporteert de gemeenteraad dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de bovengenoemden aan alle door de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert tot toelating als lid van de raad van de gemeente Coevor- den”.

De voorzitter bedankt de commissie voor de werkzaamheden.

6. BESLUIT OMTRENT TOELATING NIEUWE GEMEENTERAADSLEDEN De voorzitter constateert dat geen opmerkingen worden gemaakt.

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming dat de 25 onder het vorige agendapunt ge- noemde kandidaat-raadsleden als raadslid worden toegelaten tot de raad van de gemeente Coevorden.

7. AFSCHEID RAADSLEDEN

De voorzitter zal het woord richten tot de vertrekkende raadsleden, te beginnen met het raadslid met de kortste zittingsduur.

De voorzitter gaat eerst in op de start van deze bestuursperiode, vier jaar geleden. Om de doorontwikkeling van het dualisme meer zichtbaar te maken, koos de raad voor een andere vergaderopstelling, namelijk zonder de wethouders op te nemen in de kring met raadsleden.

Het was een volgende stap in de ontwikkeling van de bestuurscultuur. De raad wilde meer discussiëren als raad in plaats van vragen te stellen aan het college met de daarbij behorende soms obligate beantwoording. De politieke verschillen zouden zo beter tot hun recht komen.

Spreker zegt dat de raad dat heeft geweten omdat meteen op de eerste bijeenkomst de nabe- schouwing op de verkiezingen 2006 op de agenda stond.

De raad heeft veel gepresteerd gedurende deze periode. Er ligt een prachtig overdrachtsdos- sier van de raad met de mooie titel ‘De raad had vele drukke dagen’. Hierin staat wat de raad heeft gepresteerd. Naast de doorontwikkeling van het dualisme werd in deze periode duide- lijk dat de vele ambities die in de gemeente Coevorden golden en nog gelden uiteindelijk op hun realisme getoetst moesten gaan worden en voorzien moesten worden van een deugdelijk kader. Er zijn belangrijke besluiten genomen in deze periode zoals het besluit over het nieu- we gemeentehuis. Bij dit onderwerp is stevig gediscussieerd over de politieke consequenties van het besluit. Verder zijn de financiële kaders uitvoerig aan de orde geweest, ook over de woningbouwexploitaties. Het instrumentarium dat de raad ter beschikking heeft, is in de vol- le breedte aan de orde geweest, namelijk van het benutten van het vragenuurtje en het stellen van schriftelijke vragen volgens artikel 39 tot het interpellatierecht en het indienen van mo- ties en amendementen. Zelfs de motie van wantrouwen passeerde de revue en dat was sinds de herindeling een novum in de gemeente Coevorden. Het heeft allen gescherpt in de respec- tievelijke rollen. Het is daarom een memorabele raadsperiode, er werden discussies gevoerd op het scherpst van de snede. Dat leidde zelfs enkele keren tot wonden die achteraf moesten worden gerepareerd via napraten of via het doen van een evaluatie. Dat laatste is vaak ge- beurd. De voorzitter vindt dat de raad en de gemeente er sterker door zijn geworden. Dit pro- ces is met elkaar doorlopen om die nieuwe positie als raad op een verantwoorde manier te willen zoeken en invullen. De fakkel wordt door vertrekkende raadsleden overgedragen aan nieuwe raadsleden. De nieuwe raadsleden zullen verantwoordelijkheid gaan dragen en te maken krijgen met volstrekt nieuwe uitdagingen. Hierdoor is het bestuur van de gemeente

(4)

Coevorden zeker niet minder uitdagend geworden. Alle raadsleden hebben de afgelopen ja- ren bijgedragen aan de bestuurlijke historie van Coevorden.

De voorzitter staat stil bij de vertrekkende raadsleden. Allen zullen een passend geschenk ontvangen voor de bestuurlijke inzet, een zeefdruk van de kunstenaar Siemen Dijkstra. Het is een bekende kunstenaar die ook in de collectie van de Koningin voorkomt.

1. Margriet de Vries, zittingsduur twee jaar en vijf maanden.

Mevrouw De Vries volgde de heer Roeles op toen deze wethouder werd. De fractie VVD kende daarna meerdere veranderingen, vooral vanwege lichamelijk ongemak. Het was dus geen gespreid bed. Mevrouw De Vries zorgde voor een verfrissende inbreng, onder andere in de werkgroep Politieke Markt Coevorden. Ook zat zij bij de burgemeester aan tafel in de tijd dat de onderlinge verhoudingen wat moeilijker waren. De voorzitter heeft mevrouw De Vries met plezier in de raad bezig gezien. Gezien de politieke belangstelling en gezien de leeftijd is het misschien een tijdelijk afscheid.

De voorzitter overhandigt de zeefdruk aan mevrouw De Vries.

2. Harm Nijmeijer, zittingsduur drie jaar en vijf maanden.

De heer Nijmeijer volgde mevrouw Haddering-Willems op en werd meteen in het diepe ge- gooid. Dat liet onverlet dat hij een heldere inbreng had en die duidelijk naar voren bracht.

Dat gebeurde soms op een relativerende manier zoals de opmerking over het lange reces van de raad bij de titel van het overdrachtsdossier ‘De raad had drukke dagen’. De voorzitter heeft zich verwonderd over de aanwezigheid van de heer Nijmeijer op vele plaatsen, zoals de aanwezigheid samen met de heer Klasen op het landelijke VNG-congres. De heer Nijmeijer was lid van de Rekenkamercommissie. Het raadswerk moest worden gecombineerd met het werk dat de heer Nijmeijer verricht, en dat is goed gelukt. De heer Nijmeijer is de eerste op- volger op de lijst Gemeentebelangen.

De voorzitter overhandigt de zeefdruk aan de heer Nijmeijer.

3. Karst Kuipers, zittingsduur vier jaar en zeven maanden.

De heer Kuipers is twee keer tussentijds in de raad gekomen. Al met al een zittingsduur die meer dan één periode beslaat. De heer Kuipers speelde in de raad niet de eerste viool maar komt voluit op voor de sociaal zwakkeren en had veel aandacht voor EMCO. Zijn grote hob- by is de muziek.

De voorzitter overhandigt de zeefdruk aan de heer Kuipers.

4. Fokko Ronda, zittingsduur zes jaar en vier maanden.

De heer Ronda is eveneens twee keer tussentijds in de raad gekomen. In de afgelopen perio- de gebeurde dat snel vanwege de benoeming van een wethouder vanuit de fractie PvdA. Op toeristisch en recreatief gebied was de heer Ronda op onnavolgbare wijze de specialist, met een geheel eigen inbreng en vanuit een brede belezenheid. De laatste keer gebeurde dat bij de beleidsnota All inclusive. De voorzitter vond het een genoegen de heer Ronda te horen spre- ken. Voor een derde keer tussentijds toetreden, zal minder snel gebeuren dan beide vorige keren.

De voorzitter overhandigt de zeefdruk aan de heer Ronda.

5. Carla Geurts, zittingsduur zeven jaar en zes maanden.

Mevrouw Geurts heeft bijna twee volledige perioden in de raad gezeten. Zij had deze keer voldoende voorkeurstemmen om opnieuw te kunnen toetreden tot de raad, maar mevrouw Geurts heeft ervoor gekozen die plek niet in te nemen. Daarmee verdwijnt ‘de laatste vrouw’

uit de fractie PAC. De voorzitter is daardoor geraakt. Ooit bestond de fractie geheel uit

(5)

vrouwen, dus men zou kunnen zeggen dat de fractie gemiddeld goed zit. De voorzitter zal mevrouw Geurts missen vanwege de kennis van de Coevorder samenleving en de betrokken- heid bij door haar behandelde onderwerpen. Uiteraard bestaat er begrip voor de gemaakte keuze. De voorzitter bedankt haar voor de inzet.

De voorzitter overhandigt de zeefdruk aan mevrouw Geurts.

6. Cisca Stoffels, zittingsduur acht jaar.

De voorzitter heeft mevrouw Stoffels leren kennen bij de vertrouwenscommissie benoeming nieuwe burgemeester in 2003. Zij was toen fractievoorzitter van het PAC, dat uit drie vrou- wen bestond. Mevrouw Stoffels heeft een uitgesproken mening over landschap, de welstand en het milieu. Mevrouw Stoffels gaat altijd op de fiets overal naar toe. De vasthoudendheid die daarbij hoort streelt mevrouw Stoffels en is kenmerkend voor haar persoonlijkheid. De voorzitter bedankt mevrouw Stoffels voor de gepleegde inzet.

De voorzitter overhandigt de zeefdruk aan mevrouw Stoffels.

7. Henk Buitenhuis, zittingsduur acht jaar.

De heer Buitenhuis heeft een rijke achtergrond met ervaring bij verschillende gemeenten. Dat kan goed worden gebruikt bij het werk als raadslid. Hij was lid van het auditcomité en was betrokken bij de invoering van het RIS, het Raadsinformatiesysteem. De heer Buitenhuis was een deskundig gesprekspartner bij een onderwerp als automatisering en kende vele details.

Straks is de heer Buitenhuis de eerste opvolger voor de fractie. De voorzitter bedankt hem voor de inzet in al die jaren.

De voorzitter overhandigt de zeefdruk aan de heer Buitenhuis.

8. Herman Schut, zittingsduur acht jaar.

De heer Schut heeft twee volledige perioden in de raad gezeten, met een onderbreking van acht maanden vanwege gezondheidsproblemen. Dat betekent dat de heer Schut heeft gecon- cludeerd niet meer de door zichzelf gewenste inbreng te kunnen leveren. Hij is een zeer be- trokken persoon die de lat voor zichzelf hoog legt. Een brede ervaring hielp erg bij de discus- sies in de raad. De heer Schut vindt het niet prettig nu te moeten stoppen, evenals dat hij het niet fijn vond zich tijdelijk te moeten laten vervangen. De heer Schut heeft een nautische achtergrond. De heer Schut werd bekend door de spaanplaataffaire: hij koos de kant van de huurders die het moesten opnemen tegen een woningcorporatie. De heer Schut stond steeds aan de kant van de mensen die in een afhankelijke situatie verkeren. De voorzitter bedankt de heer Schut voor zijn inzet en wenst hem een goede gezondheid toe.

De voorzitter overhandigt de zeefdruk aan de heer Schut.

9. Ria Besselink, zittingsduur negentien jaar en negen maanden.

Mevrouw Besselink neemt afscheid als fractievoorzitter. De politieke nestgeur straalt ervan af, zie de dochter Marianne in de Tweede Kamer. Mevrouw Besselink was voor de herinde- ling raadslid in de gemeente Dalen. Na de herindeling was zij vanaf 2002 weer raadslid van de nieuwe gemeente Coevorden. Zij heeft het dualisme veel aandacht gegeven via de oprich- ting van de commissie Dualisme. Mevrouw Besselink was de eerste plaatsvervangend voor- zitter van de raad die de raad zelf heeft gekozen. Zij is een dossiervreter die de zaakjes goed op orde wil hebben en dat ook van anderen wenst. Lichamelijk ongemak door een val thuis werd door mevrouw Besselink moeilijk geaccepteerd. De fractie heeft er echter nauwelijks iets van gemerkt. Een droom was het realiseren van de Politieke markt Coevorden. Hieruit blijkt de grote betrokkenheid bij het wel en wee van de gemeente. Het is bijzonder dat de totstandkoming van de gemeente Coevorden in 1998 door mevrouw Besselink een dieptepunt werd genoemd. Al eerder heeft mevrouw Besselink een koninklijke onderscheiding ontvan-

(6)

gen. Vanwege het plaatsvervangend voorzitterschap van de raad ontvangt zij naast de zeef- druk een set theaterbonnen. De voorzitter bedankt haar voor dit werk.

De voorzitter overhandigt de zeefdruk en de theaterbonnen aan mevrouw Besselink.

10. Ton Serlie, zittingsduur veertien jaar en zes maanden.

De heer Serlie is in juli 2007 tot de raad toegetreden als opvolger van mevrouw Mulder. Hij was niet zonder ervaring maar was al twaalf jaar lid van de raad van de gemeente Borne. Het is een bijzondere dag omdat het echtpaar Serlie vandaag twintig jaar is getrouwd. De heer Serlie is vlak na zijn aantreden als raadslid de heer Roeles als fractievoorzitter van de VVD opgevolgd. De ervaring in de raad van Borne heeft daarbij vast en zeker geholpen. De heer Serlie was als fractievoorzitter onafhankelijk, volgens sommigen soeverein. Het werd op een geheel eigen wijze ingevuld. Het was in de raad niet gebruikelijk dat binnen fracties verdeeld werd gestemd, maar onder de heer Serlie gebeurde dat wel. Dat droeg bij aan de levendigheid van de discussies binnen de raad. Vanwege het aantal zittingsjaren van de heer Serlie in bei- de gemeenteraden heeft het Hare Majesteit behaagd hem te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De voorzitter speldt de heer Serlie de versierselen op.

11. Lucas Zwaan, zittingsduur zestien jaar en vier maanden.

De heer Zwaan heeft vanaf 1993 in de raad van Oosterhesselen gezeten en vanaf 1998 in de raad van de gemeente Coevorden. De heer Zwaan is te karakteriseren als een uniek persoon.

Hij is zeer loyaal aan het dorp Geesbrug en is daar bij alle activiteiten te vinden. Verder is de heer Zwaan een groot sportliefhebber: het voetbal in Geesbrug en het handbal in Oosterhes- selen. Met de heer Zwaan verdwijnt weer een agrariër uit de raad. Hij houdt van het Drentse landschap en hij is de verpersoonlijking van het begrip ‘naoberschap’. Hij bekleedt vele functies in de regio waaronder de Boermarke en bij de reconstructie van de Mars- en Wester- stroom. De voorzitter verwacht dat de heer Zwaan nog lange tijd actief zal blijven. Vanwege het aantal zittingsjaren en de brede maatschappelijke betrokkenheid heeft het Hare Majesteit behaagd de heer Zwaan te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De voorzitter speldt de heer Zwaan de versierselen op.

12. Anneke Kramer, zittingsduur negentien jaar en tien maanden.

Mevrouw Kramer heeft vanaf 1986 in de raad van Oosterhesselen gezeten tot het moment van de herindeling. Vanaf 2002 heeft zij twee volledige perioden in de raad van de gemeente Coevorden gezeten. De voorzitter vindt mevrouw Kramer een exemplarisch voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid van iemand uit de provincie Zuid-Holland die in Drenthe, in dit geval in Zwinderen is komen wonen. Mevrouw Kramer is een boerin met visie en daad- kracht, zo werd wel eens gezegd. De voorzitter herkende dat profiel meteen. Zij is actief ge- weest in het Vrouwenberaad van het CDA en in de voorloper van de BOKD. Zij heeft zich ingezet voor de kleine dorpskernen. Mevrouw Kramer heeft ook teleurstellingen meege- maakt, ook in deze laatste bestuursperiode. Dat heeft haar echter nooit afgeleid van het zich blijven inzetten voor de gemeente. Naast mevrouw Kramer nemen nog drie raadsleden met een agrarische achtergrond afscheid van de raad. Er zal nog wel eens met weemoed aan de ervaring van mevrouw Kramer worden teruggedacht.

Vanwege het aantal zittingsjaren van mevrouw Kramer in beide gemeenteraden heeft het Hare Majesteit behaagd haar te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De voorzitter speldt mevrouw Kramer de versierselen op.

De voorzitter geeft het woord aan de fractievoorzitters.

(7)

De heer Brink spreekt als plaatsvervangend fractievoorzitter van de PvdA en bedankt alle vertrekkende raadsleden voor hun inzet voor de gemeente Coevorden en voor de democratie.

De PvdA neemt van haar eigen raadsleden in eigen kring nog passend afscheid. De vijf ver- trekkende sociaaldemocraten hebben het hart op de goede plek en hebben zich ingezet voor hun idealen en voor Coevorden.

Henk Buitenhuis is als sociaaldemocraat geboren en dat is alleen maar erger geworden. Hij begon al op driejarige leeftijd te discussiëren en dat is nooit meer overgegaan. Elke discussie wordt afgesloten met het woord ‘punt’. Een levenlang zich inzetten voor de PvdA, maar spreker heeft de indruk dat dit nog niet klaar is. De heer Buitenhuis is nog steeds goed in staat fris naar zaken te kijken: dat geldt voor het milieu, het waterplan, de ruimtelijke orde- ning en de gemeentefinanciën. Bij dat laatste lag vooral de interesse. De fractie heeft er graag gebruik van gemaakt. Ook op het gebied van ICT was de heer Buitenbuis deskundig. De heer Brink bedankt hem voor alle goede raad die hem persoonlijk werd gegeven. De heer Buiten- huis was een goed klankbord en spreker hoopt nog eens bij hem langs te mogen komen.

Spreker bedankt de heer Buitenhuis voor wat hij voor de PvdA en voor Coevorden heeft ge- daan.

Fokko Ronda wordt erg gewaardeerd vanwege de actieve inzet in de discussies binnen de fractie. Op het gebied van toerisme had de heer Ronda een grote inbreng en dat heeft bijge- dragen aan het huidige beleid. De aandacht voor de sociaal zwaksten bracht hij naar voren in de fractie. Dat komt overeen met het werk van de heer Ronda als onderwijzer in Schoonoord waarbij hij zeer betrokken was. De heer Brink weet zeker dat hij zich zal blijven inzetten voor de samenleving en voor de PvdA. De heer Ronda houdt van wandelen en is daarom ingepland voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De heer Ronda wordt bedankt voor zijn inzet.

Karst Kuipers is twee keer ingevallen bij mutaties binnen de fractie. Hij is de stille kracht op de achtergrond, hij houdt niet van grote woorden of uitgebreide referaten maar van klare taal, met humor. Als PvdA’er en vakbondsman staat hij pal voor zijn idealen en voor de minst bedeelden. Het platteland ligt Karst na aan het hart en dat heeft hij altijd met zijn handen en in zijn mening tot uitdrukking gebracht. De EMCO, een hoofdpijndossier, was hem zeer dierbaar, vooral de mensen die er werken. Hij had de mensen van de EMCO hoog in zijn vaandel. De heer Brink bedankt de heer Kuipers voor zijn inzet en hij wordt ingepland voor de volgende campagne.

Herman Schut is een groot man met een groot hart. Hij is maatschappelijk zeer actief ge- weest, zoals in huurdersverenigingen. De sociale woningbouw had zijn bijzondere aandacht en de haven genoot bij Herman als gewezen schipper bijzondere belangstelling. Het volume van zijn stem ging omhoog als hij eenmaal op stoom was. De fractie CDA vergaderde meestal in de kamer naast die van de fractie PvdA, en spreker weet zeker dat zij het stand- punt van Herman Schut al vroegtijdig wisten. Na een ernstige ziekte werd het moeilijk voor Herman om terug te keren in de raad, maar dankzij zijn grote doorzettingsvermogen is dat gelukt. De heer Brink is hem daar erg dankbaar voor. Spreker bedankt de heer Schut voor zijn inzet en zijn inbreng.

Ria Besselink wist vier jaar geleden al dat zij nu zou stoppen met het raadswerk. Spreker kon dat aanvankelijk moeilijk geloven omdat Ria de verpersoonlijking was van de gemeentepoli- tiek. Ria heeft acht jaar in de raad van Coevorden gezeten en daarvoor in de raad van Dalen.

Dat is een indrukwekkende prestatie die alleen kan worden geleverd als je gedreven wordt door idealen voor een betere samenleving. De werklust van Ria was een voorbeeld voor ie- dereen. Zij was zeven dagen per week bezig met politiek, voor de gemeenteraad en voor de PvdA. Ria heeft erg getrokken aan de fractie om goed werk te leveren en zij nam nooit ge- noegen met matig werk. Zij vond het erg moeilijk thuis te moeten blijven na een ongeluk, zij kon het werk moeilijk achter zich laten. De revalidatie verliep voorspoedig maar het heeft

(8)

veel energie en doorzettingsvermogen gekost voordat Ria weer kon meedraaien. Het is echter gelukt en Ria heeft de klus afgemaakt op een prima manier. De heer Brink zegt dat mevrouw Besselink voor hem een inspiratiebron blijft om de idealen van de sociaaldemocratie vorm te geven in de gemeentepolitiek. Spreker hoopt dat de nieuwe fractie zo nu en dan bij haar te rade kan gaan. De PvdA in Coevorden weet dat zij actief wil blijven in de partij. Mevrouw Besselink wordt vanuit de PvdA Coevorden bedankt voor alles wat zij heeft betekend.

De heer Brink overhandigt de vijf vertrekkende raadsleden een muziekspeeldoos.

Mevrouw Lugies bedankt de twaalf vertrekkende raadsleden voor de constructieve samen- werking gedurende de afgelopen vier jaar. Zij richt zich tot de drie vertrekkende VVD- raadsleden, Margriet, Ton en Lucas. De fractie was een goed team met hier en daar wat fy- sieke tegenslagen. Gelukkig was er de rots in de branding, Lucas Zwaan. Hij was de gehele periode continu aanwezig. De fractie heeft het gered. Margriet is tussentijds in de raad ge- komen en heeft het werk voortvarend opgepakt dankzij haar altijd aanwezige enthousiasme.

Margriet is herkenbaar en aanspreekbaar. In Noord-Sleen begon al snel de discussie over klinkers en asfalt en Margriet woonde er tussen in. De fractie is blij met het mooie resultaat.

De fractie wenst Margriet veel succes met de dingen waar ze nu mee bezig zal gaan en be- dankt haar voor de inzet van de afgelopen jaren.

Ton Serlie trad op 3 juli 2007 toe tot de fractie. Ton mocht direct flink aan de slag: hij werd gevraagd fractievoorzitter te worden omdat Geert Roeles wethouder werd. Ton zei ja en werd meteen voor de leeuwen geworpen. Mevrouw Lugies heeft veel waardering voor de heer Ser- lie, ook op het persoonlijke vlak. Spreker heeft respect voor de manier waarop Ton dit op- pakte, omdat heel snel een aantal dossiers eigen moest worden gemaakt. Het voorzitterschap in eerst de commissie en later de Kamer werd er ‘even’ bij gedaan. Gezien de resultaten van de evaluatie van de PMC is iedereen blij met de leiding van Ton en de zakelijke aanpak van de vergaderingen. De fractie en iedereen schrok enorm toen bekend werd dat Ton was getrof- fen door een hartaanval. Ton was er snel weer bij en dat is eigen aan Ton: de aanpak werkte goed en er kwam geen terugval. Ton is niet sportief, hij heeft zelfs geen fiets. De fractie was aangenaam verrast om Ton bij het volleybaltoernooi te zien in Oosterhesselen. De fractie bedankt Ton voor zijn inzet en voor alles wat hij voor de gemeente Coevorden gedurende al die jaren heeft gedaan.

Lucas Zwaan heeft veel voor de VVD en de gemeenschap betekend, en betekent dat nog steeds. Lucas is maatschappelijk erg actief en betekent veel voor andere sportverenigingen.

Lucas heeft veel ervaring met raadswerk en is door de wol geverfd. Hij heeft grote interesse voor de ruimtelijke ordening en voor de agrarische sector. Lucas was altijd aanspreekbaar en had veel contacten. Als hij werd gevraagd, ging hij er altijd naar toe of regelde het zo dat er iemand anders ging. De laatste jaren was Lucas met pensioen en dat was voor de werkende collega’s binnen de fractie wel fijn. Lucas genoot van allerlei onderwerpen. Hij was in voor een feestje. Fysiek was Lucas erg mobiel, maar mobiel bereikbaar was iets anders. Mevrouw Lugies bedankt de heer Zwaan voor alles wat hij voor de fractie en de gemeente Coevorden heeft gedaan. De fractie zal Lucas missen.

De heer Wilting bedankt namens de CDA-fractie alle vertrekkende raadsleden voor de pret- tige samenwerking gedurende de afgelopen jaren. Mevrouw Kramer heeft nu haar laatste raadsvergadering. Het is een gedenkwaardig moment: eerst drie perioden in de raad van Oos- terhesselen, en daarna nog twee perioden in de raad van Coevorden. Twintig jaar openbaar bestuur is geen kleinigheid. Anneke was een druk baasje want naast het raadswerk was ze boerin en had ze paarden. Dat laatste was haar grote hobby. Vol vuur kon Anneke daarover vertellen, over een pasgeboren veulen of over een mooi gereden wedstrijd. Anneke was een warm pleitbezorger voor de agrarische sector, ze had er verstand van. Wat wil je: opgegroeid

(9)

als boerendochter op een veebedrijf op het platteland van Zuid-Holland. Al jong trouwde Anneke met een agrariër uit het noorden. Alle ingrediënten waren aanwezig om zich in te zetten voor de sector. Maar Anneke had ook politiek gevoel, ze had een politieke antenne. Ze had goede contacten in het politieke wereldje. Volgens de heer Wilting is Anneke een echte vrouw. Spreker licht dat toe: een voorgenomen bezoek aan een vergadering in het gemeente- huis in Beilen ging niet door omdat zij het gemeentehuis niet kon vinden.

Anneke is een aimabel mens, met sociaal gevoel. Haar hart ging uit naar welzijn en ze had een goede kijk op de zaken. Ze had een eigen mening en dat kon binnen de fractie. De fractie zal haar missen en hoopt haar bij andere gelegenheden nog te ontmoeten. De heer Wilting bedankt mevrouw Kamer voor de inzet en de bijdrage aan de fractie, de raad en de gemeente Coevorden.

De heer Ensink heeft Carla Geurts leren kennen op de rand van de zandbak waar de kinde- ren aan het spelen waren. Dat gaf een goede band en bood een basis voor het onderwerp waar Carla zich veel mee bezighield, namelijk mogelijkheden voor spelende kinderen. Carla heeft zich veel op zaken gericht die de mensen direct raken in hun dagelijkse leefomgeving.

Spreker heeft Cisca Stoffels leren kennen op een bijeenkomst van de Fietsersbond. De daar aanwezige PAC-leden hebben met Cisca een grote vis binnengehaald omdat zij zich daarna heeft gericht op een echt PAC-onderwerp: landschap en cultuurhistorie. Zij heeft in het bui- tengebied veel contacten opgebouwd en geijverd voor het behoud van landschap en be- scherming van het milieu. Hetzelfde geldt voor monumenten en stadsgezichten. Het gemeen- schappelijke bij Carla en Cisca was dat zij er samen vaak op uittrokken om mensen te bezoe- ken die aan de bel trokken. Daar hebben zij veel tijd in gestoken en de heer Ensink bedankt hen daarvoor. Beiden hadden veel belangstelling voor cultuur en zo kon het PAC daaraan goede bijdragen leveren. Spreker wil niet onvermeld laten dat in de vorige periode, van 2002 tot 2006, door het PAC veel aandacht is besteed aan het Europark. Het PAC zag ontwikke- lingen die niet waren verwacht en niet gewenst waren. Cisca trok als een van de eersten aan de bel en plaatste het punt op de agenda van de maatschappelijke discussie. Spreker spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop Cisca in die periode de fractie heeft geleid, soms tegen allerlei weerstanden in. Het heeft zelfs tot een zetel winst geleid bij de verkiezingen in 2006. In eigen kring zal nog afscheid worden genomen van Carla en Cisca. De heer Ensink geeft de vertrekkende raadsleden het volgende mee: ‘Alles is politiek, maar politiek is niet alles’. Carla en Cisca worden door het PAC onderscheiden met de hoogste eer die binnen het PAC bestaat: die van het onbezoldigde, actieve PAC-lid.

De heer Klasen bedankt de vertrekkende raadsleden voor de getoonde collegialiteit. Ook de blijvende raadsleden worden bedankt. Afscheid nemen is nooit mooi maar als de democratie heeft gesproken is er voor de één blijheid en voor de ander verdriet. De fractie kan maar één ding concluderen uit de verkiezingsuitslag: het is niet anders. De heer Klasen heeft veel be- wondering voor Harm Nijmeijer hoe hij de stukken tot zich nam, vooral de financiële gedeel- ten. Harm heeft zorgvuldig nagedacht over het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie, en na zijn aantreden kreeg hij er steeds meer aardigheid in. Harm is een man van weinig woorden maar hij heeft zijn taak altijd goed opgepakt. De fractie was vaak voor 100% aan- wezig op bijeenkomsten binnen en buiten het gemeentehuis. Dat kunnen weinig fracties zeg- gen. Het bezoeken van een VNG-congres is zeer de moeite waard en spreker beveelt het an- dere raadsleden aan. Wat de camera betreft: in Berlijn heeft spreker geleerd dat vertrouwen goed is, maar dat controleren beter is. Met foto’s kan men zien dat er iets wordt vastgelegd en dus wordt gecontroleerd. De heer Klasen bedankt de heer Nijmeijer voor zijn inzet voor de fractie en de gemeente en voor het samen optrekken als fractiegenoten.

(10)

De voorzitter geeft het woord aan de vertrekkende raadsleden.

Mevrouw De Vries heeft met veel plezier tweeënhalf jaar in de raad gezeten. In die tijd heeft zij veel geleerd over de politiek, de rollen van de raad en over de prachtige gemeente Coe- vorden. Spreker heeft veel mensen leren kennen. Het waren binnen de raad roerige tijden en het eerste onderwerp was inderdaad het debat over de klinkers en het asfalt in Noord-Sleen.

De griffier moest de regels voor een dergelijk debat opzoeken omdat dit in jaren niet was voorgekomen. Het laatste raadsdebat was eveneens een interpellatie en ging over de financië- le positie van CQ. Het aftreden van wethouder Braam laat een raadslid niet onberoerd. De raad heeft veel goede en belangrijke beslissingen genomen voor de toekomst. Het was erg zinvol om deel uit te maken van de werkgroep Horeca en de werkgroep Anders Vergaderen.

Heel bijzonder was de samenwerking binnen de fractie VVD. De sfeer was altijd goed en in tijden van afwezigheid werd het werk van anderen zonder problemen overgenomen. Spreker is erg trots dat de VVD nu de grootste partij is.

Mevrouw De Vries bedankt alle raadsleden voor de plezierige tijd en wenst de nieuwe raad veel wijsheid toe voor de nieuwe periode.

De heer Nijmeijer heeft op een cursus voor de raad geleerd een kernachtig betoog te hou- den. Spreker vindt het mooi dat hij het heeft meegemaakt en erbij is geweest. Het is goed mogelijk dat hij nog een keer in de raad terugkeert. Spreker zegt inderdaad in het diepe te zijn gegooid. Maar hij heeft daarbij steun gehad van de fractiegenoot en van het thuisfront.

Spreker bedankt vooral het thuisfront voor de gegeven steun, vooral zijn vrouw en zoon. Sa- men met Frits Klasen zijn bijeenkomsten bezocht. Beiden lagen elkaar goed en spreker be- dankt de heer Klasen voor de goede tijd. De gemeente is groot geworden en daar horen peri- kelen bij. Die zijn nog niet ten einde en spreker wenst de nieuwe raad veel sterkte. Spreker bedankt het college, de raadsleden, de bodes, de ambtenaren en de griffiemedewerkers. Ook bedankt hij de luisteraars en de inwoners die van zich hebben laten horen.

De heer Kuipers heeft er drie jaar raadswerk op zitten. Hij volgde tussentijds Jantinus Wes- terhof op. Er is de afgelopen periode veel bereikt, vooral op sociaal terrein. De dorpskernen van Sleen, Noord-Sleen en Aalden/Zweeloo zijn op de schop geweest en zien er nu gelikt uit.

Ook in de stad Coevorden begint het er goed uit te zien. Helaas zit de tijd en de krimp Coe- vorden niet mee en zal versobering of temporisering nodig zijn. Vlak ook het initiatief van Wijland niet uit. Wat de heer Kuipers betreft, was dit de beste deal van de afgelopen jaren.

De komende periode liggen moeilijke keuzes voor en moeten ambities mogelijk worden bij- gesteld. Spreker wenst de nieuwe raad veel succes toe en bedankt iedereen voor de prettige samenwerking en de bodes voor de goede verzorging. Hij wenst Frank Lucassen beterschap toe.

De heer Ronda bedankt iedereen voor de samenwerking en wenst de nieuwe raad veel suc- ces. De heer Ronda is blij in een gemeente te wonen waar elke week het vuilnis wordt opge- haald en waar de brandweer op tijd uitrijdt. Beide zaken zijn het belangrijkste voor het goed functioneren van een gemeente, zoals Vonhoff ooit al zei.

Mevrouw Geurts wist voordat ze aan het raadslidmaatschap begon niet wat haar te wachten stond. Ze heeft het gedaan en zegt er een fijne periode aan te hebben overgehouden. De frac- tie PAC was een echte vriendenclub, iedereen kon op elk moment bij elkaar terecht. De peri- ode dat het PAC met drie vrouwen in de raad zat, was soms moeilijk. Er moest flink worden opgebokst tegen de mannen in de raad. De lange stukken en de lange vergaderingen waren niet altijd leuk. Spreker herinnert zich de woorden van burgemeester Bouwmeester dat bestu-

(11)

ren een serieuze zaak is. Mevrouw Geurts vond toch de praktische dingen zoals huisbezoe- ken bij de inwoners het mooiste om te doen. Het is belangrijk oog te hebben voor de kleine dingen die mensen raken en spreker wil dit de nieuwe raad meegeven. Mevrouw Geurts be- dankt iedereen voor de samenwerking en de bodes voor de goede verzorging. Zij wenst de nieuwe raad veel succes toe.

Mevrouw Stoffels zegt dat het klopt wat Carla Geurts zei, namelijk dat het er in de periode 2002-2006 soms hard aan toeging. Spreker is blij dat de informele contacten altijd goed wa- ren. Toch wist ze aanvankelijk niet wat haar in die periode overkwam. Ze is er wel door ge- vormd. De periode daarna was met ‘de twee PAC-heren’ een stuk gemakkelijker. Spreker is blij zoveel goede geluiden te horen van de vertrekkende raadsleden, want de raadsleden moe- ten het met elkaar doen. Mevrouw Stoffels blijft het PAC en de gemeenteraad volgen en is benieuwd hoe het de volgende periode gaat. Zij bedankt de griffier Bert Kunnen en de me- dewerkers Astrid Gerrits en Frank Lucassen voor de ondersteuning en wenst de nieuwe raadsleden veel succes.

De heer Buitenhuis bedankt de PvdA-kiezers voor de gegeven mogelijkheid om acht jaar in deze raad te kunnen zitten. Verder bedankt spreker de voorzitter en Joop Brink voor de lo- vende woorden. Hij hoopt dat de nieuwe raad een beter en nog mooier Coevorden kan neer- zetten.

De heer Schut bedankt iedereen voor de prettige samenwerking. Tijdens zijn ziekte heeft de heer Schut van alle fracties veel steun en blijken van medeleven ontvangen en hij bedankt daarvoor. Spreker bedankt het college, de ambtenaren en de griffie voor de gegeven onder- steuning. Wat zijn nautische achtergrond betreft, blijft de heer Schut erop hameren ook eens wat per schip te vervoeren in plaats van per container. En als de kanalen voor de pleziervaart zijn geopend, kan Coevorden er een mooie haven bij krijgen. Spreker waarschuwt de raad voor de komende krimp maar zegt dat er nog wel gebouwd moet worden omdat sommige zaken nog niet af zijn. De raad zal ook goed op de centen moeten passen.

Mevrouw Besselink bedankt de voorzitter en Joop Brink voor de mooie woorden. Spreker zegt dat de kiezers het haar mogelijk hebben gemaakt om zich acht jaar voor deze prachtige gemeente te kunnen inzetten. Spreker bedankt de fractie voor de samenwerking. Er is veel gebeurd en het was niet altijd gemakkelijk. De fractie kwam er toch altijd uit. Mevrouw Bes- selink bedankt ‘haar jongens’ daarvoor. Zij had liever onder vrolijker omstandigheden af- scheid genomen. De PvdA zal niet bij de pakken neer gaan zitten want er valt een wereld te winnen. Spreker heeft zich met hart en ziel ingezet en is trots op wat dit college en deze coa- litie hebben bereikt voor de inwoners. Aan de ene kant is er veel gebouwd voor de inwoners en ter verfraaiing van het centrum. De andere kernen zijn zeker niet vergeten. Voor de PvdA is het wezenlijk dat in Coevorden het armoedebeleid duidelijk op de agenda is gezet. Coe- vorden is een sociale gemeente geworden waar niemand aan de kant hoeft te staan. Iedereen kan meedoen en kinderen uit kansarme gezinnen kunnen daarom sporten, muziek beoefenen of balletlessen nemen. Spreker hoopt dat de nieuwe raad dit sociale beleid zal voortzetten.

Natuurlijk zijn er deze periode meer onderwerpen aan de orde geweest. Mevrouw Besselink spreekt haar grote waardering uit voor de coalitiegenoot, de VVD. De partijen waren het niet over alles eens, maar steeds werden goede afspraken gemaakt waar beide fracties zich aan hielden. Verder spreekt mevrouw Besselink haar waardering uit voor het college, de overige raadsfracties, de ambtenaren, de griffie en uiteraard de bodes.

De nieuwe raad gaat een moeilijke tijd tegemoet en het zal inspanning kosten de bezuinigin- gen verantwoord in te vullen. Spreker heeft goede hoop dat de raad de juiste keuzes zal ma-

(12)

ken en oog zal hebben voor de sociaal zwakkere in de samenleving. Mevrouw Besselink wenst de raad daarbij veel succes en zegt de raad te zullen blijven volgen.

De heer Serlie zegt het eigenlijk jammer te vinden nu te stoppen, omdat de VVD de grootste partij is geworden in de gemeente Coevorden. Hij neemt aan dat hij niet tussentijds wordt opgeroepen om opnieuw raadslid te worden, hij is vijfde reserveofficier. Sommigen zullen verbaasd zijn dat VVD en PvdA zo lang een coalitie vormen. Het is echter goed gegaan en de meningsverschillen zijn buiten de raad gebleven. Volgens spreker is de gemeente de afgelo- pen vier jaar goed bestuurd. Hij kan constateren dat de persoonlijke verhoudingen goed zijn gebleven. Na elke discussie in de raad was het mogelijk met elkaar bier te drinken. Die ei- genschap moet de raad vasthouden. De heer Serlie vindt het jammer niet meer legitiem te kunnen uitvallen tegen Bernhard Ensink van het PAC. Hij wenst alle raadsleden veel succes met het nieuwe spel dat in Coevorden zal worden gespeeld, de miljoenenjacht. Dat zal waar- schijnlijk niet gemakkelijk worden.

De heer Zwaan bedankt de voorzitter en Ineke Lugies voor de mooie woorden. Hij verzoekt de burgemeester de dank voor de versierselen aan Hare Majesteit over te brengen. Spreker kijkt met plezier terug op de bijna vijf raadsperioden. Het contact met de burgers in alle fa- cetten van de samenleving was zeer waardevol. De heer Zwaan kreeg hierbij veel steun van zijn vrouw Geesje en hun drie dochters en bedankt hen daarvoor. Er was een goede samen- werking binnen de fractie en met het bestuur van de VVD. Dat haalde het beste in de heer Zwaan boven. Hij is erg blij met de geweldige verkiezingsuitslag en bedankt de kiezers voor het in hem gestelde vertrouwen. Tussen de fracties bestond wederzijds respect. De afgelopen periode werd plezierig samengewerkt met de coalitiegenoot PvdA. Ook was er een prettige samenwerking met het college, de gemeentesecretaris, de ambtenaren en de beide bodes. De heer Zwaan wenst iedereen het allerbeste met deze mooie gemeente Coevorden, hij vond het alleszins de moeite waard.

Mevrouw Kramer verzoekt de voorzitter Hare Majesteit te willen bedanken voor het mooie lintje. Mevrouw Kramer kreeg vandaag al een bijzonder voorgevoel. Zij heeft de indruk in een politieke bijeenkomst van de raad te zitten omdat afscheidswoorden politiek zijn inge- vuld. Mensen op de publieke tribune kunnen horen wie bij welke politieke partij hoort. Spre- ker hoopt dat de raadsleden elkaar zullen respecteren en waarderen. Zij sluit zich aan bij de dankwoorden die al zijn uitgesproken. Mevrouw Kramer hoopt dat de fracties een goed ge- voel hebben over de afgelopen periode en dit ook bij de komende periode zullen hebben.

De voorzitter sluit dit deel van de agenda.

8. AFSLUITING BESTUURSPERIODE 2006-2010 DOOR DE VOORZITTER VAN DE RAAD

De voorzitter heeft eerder deze vergadering al duidelijk gemaakt dat de raadsleden die ver- trekken deel hebben uitgemaakt van het belangrijkste orgaan op lokaal bestuursniveau. Dat is gebeurd in een gemeente die in beweging was, en in een periode die bijzonder was. De voor- zitter bedankt de vertrekkende raadsleden. Er ligt voor de nieuwe raadsleden een nieuwe uit- daging. De voorzitter bedankt verder alle aanwezigen voor hun komst. Dit was de laatste raadsvergadering in de periode 2006-2010.

9. SLUITING

(13)

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad der gemeente Coevorden d.d. 2010.

De voorzitter, De griffier,

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :