VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Hele tekst

(1)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam/naam:

Fluxa®-Konzentrat HGK

Artikel-nr.:

Aanvullende informatie:9360

E-mail (vakkundig persoon): chemie@karldeutsch.de

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof/mengsel:

Industrieel: letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

* 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier (producent/importeur/enige vertegenwoordiger/downstream-gebruiker/

handelaar):

KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG Otto-Hausmann-Ring 101

D-42115 Wuppertal Germany

Telefoon: (+49-202) 71 92 - 0 Telefax: (+49-202) 71 92 - 32 E-mail: chemie@karldeutsch.de Website: www.karldeutsch.de

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Giftnotrufzentrale Göttingen, 24h: 0049 551 19 240

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

De mengsel is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Het product is volgens EG-richtlijnen of de overeenkomstige nationale wetten niet kenmerkingsplichtig.

2.3. Andere gevaren

Mogelijke schadelijke effecten op de mens en mogelijke symptomen:

Veelvuldig en langdurig huidcontact kan tot huidirritatie leiden.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

* 3.2. Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen / Gevaarlijke verontreinigingen / Stabilisatoren:

productidentificatoren Stofnaam

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Concentratie CAS-nr.: 102-71-6

EG-nr.: 203-049-8 REACh-nr.:

01-2119486482-31-XXXX

2,2',2''-nitrilotriethanol

De stof is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

10 – 40 Gew-%

(2)

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie:

Verontreinigde kleding uittrekken. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

Na inhalatie:

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

Bij huidcontact:

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. In geval van huidirritatie arts raadplegen.

Bij oogcontact:

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Na inslikken:

GEEN braken opwekken. Mond grondig met water spoelen.Onmiddellijk arts consulteren.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Bij braken rrekening houden met verstikkingsgevaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

Het product is niet brandbaar.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kan ontstaan: stikstofoxide (NOx), Koolmonoxide. Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden.

Gevaarlijke verbrandingsproducten:

stikstofoxide (NOx), Kooldioxide (CO2), Koolmonoxide

5.3. Advies voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

5.4. Aanvullende informatie

Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarenzone verwijderen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

* 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Geen gegevens beschikbaar

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor reiniging:

Met vochtopzuigend materiaal (b.v. lap, vlies) opdweilen.

(3)

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Beschermingsmaatregelen

Maatregelen in verband met veilig hanteren:

Gas/damp/spuitnevel niet inademen.Contact met ogen en huid vermijden.

Brandbeschermingsmaatregelen:

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen:

Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de opslagruimte.

Opslagklasse: 12 – niet-brandbare vloeistoffen die bij geen van de voornoemde opslagklassen kunnen worden ingedeeld

Verdere informatie over de opslagcondities:

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

* 8.1. Controleparameters

8.1.1. Werkplaatsgrenswaarden

Grenswaardet ype (land van herkomst)

Stofnaam

werkplekgrenswaarde voor langdurige blootstelling

werkplekgrenswaarde voor kortstondige blootstellin g

Momentele waarde

Bewakings- resp. observatieprocedure

Opmerking

BE 2,2',2''-nitrilotriethanol

CAS-nr.: 102-71-6 ① 5 mg/m³

8.1.2. Biologische grenswaarde

Geen gegevens beschikbaar

8.1.3. DNEL-/PNEC-waarden

Geen gegevens beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 8.2.1. Passende technische maatregelen

Geen gegevens beschikbaar

8.2.2. Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ogen/het gezicht:

Geschikte oogbescherming: Montuurbril met zijbescherming dragen DIN EN 166 Bescherming van de huid:

Geschikt handschoentype: Butylrubber, PVC (Polyvinylchloride), NR (Natuurrubber, natuurlatex) dikte van het handschoenenmateriaal: 0,4 mm

Doordringtijd (maximale draagduur): > 480 min Bescherming van de ademhalingswegen:

Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk.

(4)

Overige veiligheidsmaatregelen:

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen: Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Na de reiniging vethoudende huidbeschermingsmiddelen gebruiken.

8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Uiterlijk

Aggregatietoestand: Vloeibaar Kleur: bruin Geur: karakteristiek

Veiligheidstechnische gegevens

parameter bij

°C Methode Opmerking

pH ≈ 8 – 8,5 20 °C DIN 19261 5 %

Smeltpunt 0 °C

Vriespunt < 0 °C

Beginkookpunt en kooktraject ≥ 100 °C Ontledingstemperatuur niet bepaald

Vlampunt niet bepaald

Verdampingssnelheid niet bepaald Zelfontbrandingstemperatuur niet bepaald Bovenste/onderste

ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden

niet bepaald

Dampdruk niet bepaald

Dampspanning niet bepaald

Dichtheid ≈ 1 g/cm³ DIN 12791

Bulkdichtheid niet bepaald

Oplosbaarheid in water volledig mengbaar Verdelingscoëfficiënt n-octanol/

water niet bepaald

Viscositeit, dynamisch ≈ 22 mPa*s 20 °C ISO 2555 Viscositeit, kinematisch ≈ 20 mm²/s 20 °C Berekeningsm

ethode.

VOC 0 %

9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1. Reactiviteit

Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

10.2. Chemische stabiliteit

Verwijderd houden van warmte. Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.4. Te vermijden omstandigheden

> 60°C.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxiderend middel, sterk

(5)

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 11.1. Informatie over toxicologische effecten

CAS-nr. Stofnaam Toxicologische gegevens

102-71-6 2,2',2''-nitrilotriethanol LD50 oraal:

5.000 mg/kg (Rat) LD50 dermaal:

2.000 mg/kg (Konijn) Huidcorrosie/-irritatie:

Veelvuldig en langdurig huidcontact kan tot huidirritatie leiden.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1. Toxiciteit

CAS-nr. Stofnaam Toxicologische gegevens

102-71-6 2,2',2''-nitrilotriethanol LC50: 450 – 1.000 mg/l 4 d (lepomis macrochiru s (zonnebaars))

EC50: 1.390 mg/l 2 d (Daphnia magna (grote wa tervlo))

EC50: 216 mg/l 3 d (Scenedesmus quadricauda)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

CAS-nr. Stofnaam Biologische afbra

ak Opmerking

102-71-6 2,2',2''-nitrilotriethanol Ja, snel

12.3. Mogelijke bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

CAS-nr. Stofnaam Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

102-71-6 2,2',2''-nitrilotriethanol —

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

* 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker. Voor afvalverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke instantie.

13.1.1. Verwijdering van het product/de verpakking

Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

Afvalcode product:

Opmerking:

Er kan geen afvalcodenummer voor dit product worden opgegeven, omdat alleen het gebruiksdoel van de consument een toewijzing toestaat. Het afvalcodenummer moet worden bepaald in overleg met het plaatselijk verwijderingsbedrijf.

Mogelijkheden voor afvalbehandeling

Instructies voor verwijdering / Product:

Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.

(6)

Instructies voor verwijdering / Verpakking:

Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Landtransport (ADR/

RID) Transport op binnenl

andse wateren (ADN) Transport op open

zee (IMDG) Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. UN-Nr.

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet geclassificeerd als gevaarlijk

volgens de transportwetgeving. Niet geclassificeerd als gevaarlijk

volgens de transportwetgeving. Niet geclassificeerd als gevaarlijk

volgens de transportwetgeving. Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.3. Transportgevarenklasse(n)

niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep

niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

niet van toepassing

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

niet van toepassing

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

* 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Geen gegevens beschikbaar

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie 16.1. Indicatie van wijzigingen

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 3.2. Mengsels

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 8.1. Controleparameters

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

(7)

16.2. Afkortingen en acroniemen

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

EC50: Effective concentration, 50 percent

16.3. Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

GESTIS, URL: http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=gestisdeu:sdbdeu ECHA Database, URL: http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals

ECOTOX, URL: https://cfpub.epa.gov/ecotox/

16.4. Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

De mengsel is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

16.5. Woordelijke inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

Geen gegevens beschikbaar

16.6. Opleidingsinformatie

Geen gegevens beschikbaar

16.7. Aanvullende informatie

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsbald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

* Data gewijzigd ten opzichte van eerdere versies

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :