FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 25 november 2015

13  Download (0)

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 25 november 2015

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie.

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Holland Electro B.V.

(hierna: “de vennootschap”)

Statutair adres:

Burgemeester Roelenweg 26 8021 EW

Zwolle

Vestigingsadres:

Burgemeester Roelenweg 26 8021 EW

Zwolle

Correspondentieadres:

Burgemeester Roelenweg 26 8021 EW

Zwolle

KvK-nr: 05084073

Faillissementsnummer : C/08/14/554F

Datum uitspraak : 15 juli 2014

Curator : mr. M.W.G. Versendaal

Rechter-commissaris : mr. M.M. Verhoeven

Activiteiten onderneming : de vennootschap drijft een onderneming die zich - volgens opgave in het Handelsregister - bezig houdt met het drijven van een groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen, alsmede import en export, alsmede de fabricage van electroprodukten.

Omzetgegevens : 2013: € 63.284,--

2012: € 27.084,-- 2011: € 101.630,--

Bron: jaarrekeningen 2011 en 2012, alsmede conceptjaarrekening 2013.

Personeel gemiddeld aantal : in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden 1.

(2)

Verslagperiode : 25 augustus 2015 t/m 24 november 2015 Bestede uren in verslagperiode : 1,3 uur

Bestede uren totaal : 87,6 uur

1. Inventarisatie

1.1 Directie en Organisatie

verslag 1 De vennootschap is opgericht in 2007 en in het Handelsregister ingeschreven sedert 25 januari 2007.

De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Boxhold B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door Boxhold B.V. Enig aandeelhouder van Boxhold B.V. is de stichting Stichting Administratiekantoor Somnium. Enig bestuurder van Boxhold B.V. is de heer Johannes Veenemans. Enig bestuurder van stichting Stichting Administratiekantoor Somnium is de heer Johannes Veenemans.

De vennootschap maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen, die zich als volgt laat weergeven.

Boxhold B.V. houdt niet 100% van de aandelen in BXF New Business B.V.

1.2 Winst en verlies

verslag 1 2013: - € 66.440,-- 2012: - € 59.220,-- 2011: - € 134.476,--

Bron: jaarrekeningen 2011 en 2012, alsmede conceptjaarrekening 2013.

1.3 Balanstotaal

verslag 1 2013: € 596.082,--

(3)

2012: € 682.110,-- 2011: € 628.659,--

Bron: jaarrekeningen 2011 en 2012, alsmede conceptjaarrekening 2013

1.4. Lopende procedures

verslag 1 Volgens opgave van de directie is de vennootschap betrokken in de navolgende procedure:

Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle, zaaknummer 2759320 CV EXPL 14-979. In onderzoek is aard en omvang van de procedure.

1.5. Verzekeringen

verslag 1 Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschap geen verzekeringen gesloten.

1.6 Huur

verslag 1 De vennootschap huurt geen bedrijfsruimte. Wel is sprake van een overeenkomst op basis waarvan de vennootschap gebruik mag maken van de adres- en postbusgegevens (Burgemeester Roelenweg 26 te Zwolle, respectievelijk Postbus 425 te Zwolle) om aldaar post te laten bezorgen. Aard en omvang van de overeenkomst, alsmede de mogelijkheid tot beëindiging zijn in onderzoek.

verslag 2 De onder verslag 1 genoemde huurovereenkomst is opgezegd per brief van 25 augustus 2014 tegen 30 september 2014. Deze opzegging is door de verhuurder geaccepteerd. Een door de gefailleerde vennootschap betaald borgsom is verrekend met de huurvordering van de verhuurder. Het restant

€ 90,75 is op de boedelrekening uitbetaald.

1.7 Oorzaak faillissement

verslag 1 Het faillissement is aangevraagd door de vennootschap naar het recht van de republiek Litouwen Vakar UAB. De vordering van Vakar UAB is gebaseerd op een vonnis van de Rechtbank Zwolle- Lelystad van 13 november 2012. De bestuurder van de vennootschap heeft de curator laten weten dat de bedrijfsactiviteiten al enige jaren op een laag pitje stonden. Er waren, aldus de bestuurder, geen inkomsten om de openstaande vorderingen te voldoen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

verslag 1 1

2.2. Aantal in jaar voor faillissement

verslag 1 1

2.3. Datum ontslagaanzegging

verslag 1 De curator heeft ontslag aangezegd bij brief d.d. 1 augustus 2014.

(4)

Werkzaamheden

verslag 1 De personeelsadministratie is onderzocht. Het enige personeelslid is ontslag aangezegd.

3. Activa Onroerende zaken

3.1. Beschrijving

verslag 1 Voor zover de curator kan nagaan heeft de vennootschap geen eigendom van onroerende zaken.

3.2 Verkoopopbrengst

verslag 1 N.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek

verslag 1 N.v.t.

3.4 Boedelbijdrage

verslag 1 N.v.t.

Werkzaamheden

verslag 1 Globaal is onderzocht of de vennootschap de eigendom heeft van onroerende zaken.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

verslag 1 De bedrijfsmiddelen die zijn aangetroffen bestaan uit enkele bureaus c.a.

3.6 Verkoopopbrengst

verslag 1 Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

verslag 5 De bedrijfsmiddelen (roerende zaken) zijn tezamen met goodwill, domeinnaam en merkrechten verkocht voor € 11.250,--. Gezien artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting 1968 is geen btw verschuldigd. Betaling van de koopsom vindt plaats in termijnen. De eerste termijn dient uiterlijk 30 september 2015 betaald te zijn, de laatste termijn uiterlijk 30 september 2016.

verslag 6 Op de boedelrekening is ontvangen de eerste termijn ad € 2.500,--.

3.7 Boedelbijdrage

verslag 1 De curator is nog in overleg met de pandhouder.

verslag 4 De pandhouder heeft het pandrecht vrijgegeven.

(5)

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

verslag 1 Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en omzetbelasting. Met het voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde in artikel 21 IW 1990 juncto artikel 57 lid 3 Fw rekening worden gehouden.

Werkzaamheden

verslag 1 Er is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van bedrijfsmiddelen.

verslag 2 De curator is nog regelmatig in overleg met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, alsmede de pandgerechtigde bank omtrent de mogelijke verkoop van de aangetroffen bedrijfsmiddelen.

verslag 3 Zie verslag 2. Het overleg is nog gaande.

verslag 4 De curator probeert te komen tot verkoop van de aangetroffen bedrijfsmiddelen.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving

verslag 1 Volgens opgave van de bestuurder van de vennootschap bevindt zich de voorraad zich in een loods te Zwartsluis. De curator beschikt over een gespecificeerd overzicht van de voorraad en is doende met de inventarisatie. Het betreft met name (reserve) onderdelen voor bijvoorbeeld airco’s, ventilatoren, stofzuigers, etc.

3.10 Verkoopopbrengst

verslag 1 Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

verslag 5 Zie 3.6.

3.11 Boedelbijdrage

verslag 1 De curator is nog in overleg met de pandhouder.

verslag 4 De pandhouder heeft het pandrecht vrijgegeven.

Werkzaamheden

verslag 1 Er is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van, alsmede de aard en omvang van de aanwezige voorraden.

verslag 2 De curator is nog regelmatig in overleg met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, alsmede de pandgerechtigde bank omtrent de mogelijke verkoop van de aangetroffen voorraden.

verslag 3 Zie verslag 2. Het overleg is nog gaande.

verslag 4 De curator probeert te komen tot verkoop van de voorraden.

(6)

verslag 5 Terzake de verkoopopbrengst van de Volkswagen Caddy dient nog afgerekend te worden met de bank.

De curator verwijst naar onderdeel 3.4. van onderhavig verslag. Roerende zaken (bedrijfsmiddelen, voorraad, etc.), goodwill, domeinnaam en merkrechten zijn verkocht voor € 11.250,--. Voor betaling van de koopprijs verwijst de curator naar 3.6.

Andere activa

3.12 Beschrijving

verslag 1 De navolgende andere activa werden aangetroffen:

- diverse merkrechten.

verslag 2 Een 06-aansluiting op naam van de gefailleerde vennootschap is tegen betaling van een boedelbijdrage van € 200,-- exclusief btw overgenomen door de bestuurder van de vennootschap.

verslag 4 De curator heeft aangetroffen een Volkswagen Caddy, in technisch zeer slechte staat. Deze is in overleg met de pandgerechtigde bank verkocht voor € 150,-- exclusief btw. De koopsom is op de boedelrekening ontvangen. De boedel dient de btw af te dragen, alsmede ontvangt de boedel een boedelbijdrage conform separatistenregeling.

3.13 Verkoopopbrengst

verslag 1 Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

Werkzaamheden

verslag 1 Onderzoek is verricht naar de aard en omvang van merkrechten waartoe de vennootschap is gerechtigd.

verslag 2 Uitgebreid overleg is gevoerd met de bank in verband met een door haar gesteld pandrecht op de merkrechten. De bank heeft uiteindelijk bevestigd afstand te doen van een eventueel pandrecht op de merkrechten. De bestuurder van de gefailleerde vennootschap pretendeert eveneens een pandrecht te hebben op de merkrechten. De curator is met hem in overleg, mede om te bezien of de merkrechten te gelde kunnen worden gemaakt.

verslag 3 De curator en de bestuurder van de gefailleerde vennootschap hebben hun discussie omtrent de eventuele pandrechten van de bestuurder op de merkrechten geparkeerd. Gezamenlijk wordt getracht de merkrechten te gelde te maken. Daarna zullen afspraken worden gemaakt over de eventuele verdeling van de opbrengst.

verslag 4 De Volkswagen Caddy (zie 3.12.) is verkocht. Nog immer probeert de curator gezamenlijk met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap te komen tot verkoop van de merkrechten, terzake waarvan gesprekken gaande zijn met een buitenlandse partij. Een en ander verloopt moeizaam.

verslag 5 Divers overleg is gevoerd, alsmede is er gecorrespondeerd met betrekking tot de verkoop van de hierboven genoemde zaken. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt, welke is vastgelegd in een overeenkomst op 11 juni 2015.

(7)

4. Debiteuren

4.1. Omvang debiteuren

verslag 1 Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement het totaal van de debiteurenvorderingen € 161.000,-- bedraagt. Het betreft een oude debiteur, die de vordering betwist.

De vordering is in onderzoek. Over de incasso van de debiteuren is met de pandhouder (zie 5.3) nog geen afspraak gemaakt.

verslag 2 Het onderzoek naar de in verslag 1 genoemde debiteur is nog gaande. Het betreft een complexe vordering. Om die reden is over de incasso van de debiteur nog geen afspraak gemaakt met de pandhouder. Terzake lopen wel de nodige contacten.

verslag 3 Zie verslag 2. Het onderzoek is gaande, onder meer door de pandgerechtigde bank.

verslag 4 De pandgerechtigde bank voert onderzoek uit naar de debiteurenpositie.

verslag 6 De pandgerechtigde bank voert nog immer onderzoek uit naar de debiteurenpositie. Terzake is door de curator een termijn ex artikel 58 voor de uitoefening van de rechten van de bank gesteld, welke door de rechter-commissaris op verzoek van de bank is verlengd tot 29 december 2015.

4.2 Opbrengst

verslag 1 De tot op heden gerealiseerde opbrengst uit de debiteurenincasso bedraagt nihil.

4.3 Boedelbijdrage

verslag 1 De curator is nog in overleg met de pandhouder.

verslag 2 Zie 4.1.

4.3.1 Uren besteed aan debiteurenincasso:

verslag 1 Het totaal aan de debiteurenincasso bestede aantal uren bedraagt 0,3.

verslag 2 Het totaal aan de debiteurenincasso bestede aantal uren bedraagt 0,4.

verslag 4 Het totaal aan de debiteurenincasso bestede aantal uren bedraagt 1,9.

4.3.2. Opbrengst boedel/pandhouder:

Er is nog geen opbrengst gerealiseerd.

Werkzaamheden

verslag 1 De debiteurenportefeuille is geïnventariseerd, vele stukken zijn bestudeerd.

verslag 2 Divers overleg heeft plaatsgevonden en correspondentie is gevoerd met onder andere de pandgerechtigde bank en de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

(8)

5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en)

verslag 1 De vordering van de ING-bank bedraagt totaal € 152.387,-- plus p.m. en is als volgt te specificeren:

- saldo Rekening-Courant Krediet NL62 INGB 0662162420, ad totaal € 152.180,46 - saldo Vreemde Valutarekening NL79 INGB 0020121830, ad totaal € 206,81 5.2 Leasecontracten

verslag 1 Voor zover de curator kan nagaan zijn door de vennootschap geen leaseovereenkomsten gesloten welke niet voor datum faillissement zijn geëindigd.

5.3 Beschrijving zekerheden

verslag 1 In verband met de onder 5.1 genoemde vorderingen van de bank zijn ten laste van de vennootschap de navolgende zekerheden gesteld:

- pandrecht op de bedrijfsactiva, omvattende in ieder geval de algehele bedrijfsuitrusting (inclusief machines en transportmiddelen), tegoeden, vorderingen en voorraden met inbegrip van goodwill;

- pandrecht op de door de heer J. Veenemans afgesloten levensverzekering, bij Nationale Nederlanden bekend onder polisnummer 8739149, met een verzekerd kapitaal bij overlijden van € 100.000,00;

- de door de heer J. Veenemans, geboren op 28 mei 1965 getekende achterstellingakte, waarin wordt verklaard dat zijn vordering van € 240.000,00 wordt achtergesteld op de vordering van de ING;

- borgstelling groot € 75.000,00 door de heer J. Veenemans, geboren op 28 mei 1965.

5.4 Separatistenpositie

verslag 1 Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de positie van separatist.

Tot op heden heeft de bank hiervan geen gebruik gemaakt.

5.5 Boedelbijdragen

verslag 1 Verwezen wordt naar respectievelijk 3.4, 3.7, 3.11, 4.3 en 6.6.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

verslag 1 Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een door hen gemaakt eigendomsvoorbehoud.

5.7 Reclamerechten

verslag 1 Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

(9)

5.8 Retentierechten

verslag 1 Er is nog geen beroep gedaan op een retentierecht.

Werkzaamheden

verslag 1 De bank- en zekerhedenadministratie is bestudeerd. Diverse correspondentie is gevoerd. Overleg heeft plaatsgevonden.

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

verslag 1 Ten tijde van het uitspreken van het faillissement lag de onderneming feitelijk stil. Derhalve is de onderneming door de curator niet voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging

verslag 1 N.v.t.

Werkzaamheden

verslag 1 N.v.t.

Doorstart

6.3 Beschrijving

verslag 1 Niet gebleken is van belangstelling voor een mogelijke doorstart van de onderneming.

6.4 Verantwoording

verslag 1 N.v.t.

6.5 Opbrengst

verslag 1 N.v.t.

6.6 Boedelbijdrage

verslag 1 N.v.t.

Werkzaamheden

verslag 1 N.v.t.

(10)

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht

verslag 1 De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard op het adres Kanaaldijk-Noord 9 te (8152 DX) Lemelerveld. Onderzocht wordt of voor de digitale administratie gebruik wordt gemaakt van een softwarepakket. De fysieke administratie is door de curator gedeeltelijk veilig gesteld, in die zin dat de curator enkele ordners met administratie onder zich heeft genomen.

verslag 2 De curator heeft van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap een cd ontvangen met daarop de digitale administratie (audit-file).

7.2 Depot jaarrekeningen

verslag 1 Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap telkens tijdig gedeponeerd, de meest recente gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over boekjaar 2012, welke gedeponeerd is op 31 januari 2014.

7.3 Controleverklaring accountant

verslag 1 In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

verslag 1 De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

verslag 1 De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

verslag 2 Vooralsnog is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

verslag 1 Tot op heden is van paulianeus handelen niet gebleken.

Werkzaamheden

verslag 1 De administratie is op onderdelen onderzocht. Divers overleg heeft plaatsgevonden en correspondentie is gevoerd.

verslag 2 De administratie is op onderdelen nader onderzocht, overleg heeft plaatsgevonden met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

(11)

8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen

verslag 1 De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de verschotten van de curator, alsmede de huur en het loon vanaf de datum van het faillissement.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

verslag 1 De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 152.847,--, ter zake loonheffingen, inkomstenbelastingen, etc.

verslag 3 De Belastingdienst heeft haar vordering verhoogd tot een bedrag ad € 160.694,--, ter zake loonheffingen, inkomstenbelastingen, etc.

verslag 6 De Belastingdienst heeft haar vordering bijgesteld tot een bedrag ad € 152.487,00, ter zake loonheffingen, inkomstenbelastingen, etc.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

verslag 1 Het UWV heeft tot dusverre geen vordering ingediend.

8.4 Andere preferente crediteuren

verslag 1 -

verslag 2 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

verslag 1 Tot op heden zijn 5 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

verslag 2 Tot op heden zijn 9 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

verslag 3 Tot op heden zijn 10 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

verslag 4 Tot op heden zijn 11 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

verslag 6 Tot op heden zijn 13 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

verslag 1 € 170.999,97 (bijlage 1).

verslag 2 € 203.698,22 (bijlage 1).

verslag 3 € 204.047,49 (bijlage 1).

verslag 4 € 204.168,21 (bijlage 1).

verslag 6 € 383.177,21 (bijlage 1).

(12)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

verslag 1 Omtrent de verwachte wijze van afwikkeling kan nog geen uitspraak worden gedaan.

Werkzaamheden

verslag 1 De crediteurenadministratie is onderzocht. Correspondentie met crediteuren is gevoerd.

9. Procedures

verslag 1 De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s).

9.1 Naam wederpartij(en)

verslag 1 N.v.t.

9.2 Aard procedure

verslag 1 N.v.t.

9.3 Stand procedure

verslag 1 N.v.t.

Werkzaamheden

verslag 1 N.v.t.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

verslag 1 In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

verslag 6 Het faillissement zal in ieder geval niet worden afgewikkeld alvorens de betalingsregeling als bedoeld onder onderdeel 3.6. is uitgevoerd, derhalve niet voor 30 september 2016.

10.2 Plan van aanpak

verslag 1 In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

- nadere inventarisatie van de boedel;

- nadere inventarisatie van de zekerhedenpositie;

- nadere inventarisatie van de activa;

- nadere inventarisatie van de debiteurenportefeuille.

Voor het overige houdt zich de curator zich bezig met wat zich maar aandient, bijvoorbeeld via de postblokkade.

verslag 2 In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

(13)

- mogelijkheden verkoop voorraden;

- mogelijkheden verkoop merkrechten;

- nadere inventarisatie van de zekerhedenpositie en uitwinning daarvan;

- nadere inventarisatie van de debiteurenportefeuille en incasso daarvan.

Voor het overige houdt zich de curator zich bezig met wat zich maar aandient, bijvoorbeeld via de postblokkade.

verslag 4 In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

- incasso eerste termijn in verband met verkochte activa;

- nader overleg met de bank inzake debiteuren.

Voor het overige houdt zich de curator zich bezig met wat zich maar aandient, bijvoorbeeld via de postblokkade.

verslag 6 In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

- incasso verdere termijnen in verband met verkochte activa;

- nader overleg met de bank inzake debiteuren.

Voor het overige houdt zich de curator zich bezig met wat zich maar aandient, bijvoorbeeld via de postblokkade.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal worden ingediend op 25 februari 2016.

Zwolle, 25 november 2015,

M.W.G. Versendaal, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :