OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 1

Datum : 18 juli 2016

Gegevens onderneming : Celebration Benelux B.V., h.o.d.n. timedistrict.com en Tutti Milano, gevestigd en kantoorhoudende te 1446 WJ Purmerend aan de Volume 132;

Faillissementsnummer : C/15/16/241 F

Datum uitspraak : 15 juni 2016, na intrekking van een op 10 juni 2016 voorlopig verleende surseance van betaling.

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. M. Wouters

Activiteiten onderneming : Groothandel in horloges en andere juweliersartikelen Omzetgegevens : € 2.752.564,-- (2015)

Personeel gemiddeld aantal : 0

Verslagperiode : 10 juni 2016 tot 18 juli 2016 Saldo einde verslagperiode : € 31.635,05

Bestede uren verslagperiode : 334 uur en 22 minuten Bestede uren totaal : 334 uur en 22 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 25 mei 2007 opgericht

Bestuurder en enig aandeelhouder is Celebration Panden B.V.

Bestuurder en aandeelhouders van Celebration Panden B.V. zijn W. Lensselink Holding B.V. (vennootschap van de heer W. Lensselink) en L. Lensselink Holding B.V. (vennootschap van mevrouw L. Lensselink).

De onderneming is begonnen door mevrouw L. Lensselink en haar moeder, destijds als handel in armbandjes.

De onderneming is zich gaan specialiseren in de groothandel in horloges en was de exclusieve distributeur in de Benelux van het horlogemerk TW Steel.

Daarnaast werden eigen merken verkocht onder ander het merk Tutti Milano.

(2)

1.2 Winst en verlies

Omzet Resultaat Eigen vermogen

2012 4.972.888 93.1046 1.520.676

2013 4.001.991 14.954 1.535.631

2014 2.888.794 (276.638) 1.258.993

2015 2.752.564 (63.634) 1.195.359

* Cijfers 2015 volgens de interne administratie 1.3 Balanstotaal

€ 2.495.472,-- per ultimo 2015.

1.4 Lopende procedures

Door een handelsagent is beslag gelegd.

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling.

De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd.

1.6 Huur

De vennootschap is gevestigd in een bedrijfsruimte te Purmerend, eigendom van de gelieerde vennootschap Celebration Panden B.V.

De huurovereenkomst is opgezegd.

1.7 Oorzaken faillissement

De onderneming is al enkele jaren verlieslijdend vanwege teruglopende omzetten.

In januari/februari 2016 is een dispuut ontstaan eerst tussen de vennootschap en een handelsagent van de vennootschap.

Vervolgens is een dispuut ontstaan tussen de beide (indirect)

bestuurders/aandeelhouders, de heer en mevrouw Lensselink die broer en zus zijn.

De liquiditeit van de vennootschap was reeds krap na beëindiging van het bankkrediet in 2015 en vanwege het aanhoudende verlies.

Op 29 april 2016 heeft TW Steel de exclusieve distributie-overeenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd, mede vanwege het dispuut tussen de twee bestuurders.

TW Steel producten vormden circa 80% van de omzet.

Alle voorraden van TW Steel producten zijn geretourneerd op grond van een gesteld eigendomsvoorbehoud, al het personeel is in dienst getreden bij TW Steel en TW Steel heeft alle lopende orders overgenomen.

Vervolgens is door één bestuurder surseance van betaling aangevraagd.

Nadat bleek dat er onvoldoende middelen waren om de lopende kosten te kunnen betalen is in overleg en met goedkeuring van de beide bestuurders de surseance omgezet in faillissement.

(3)

Naar eventuele andere oorzaken wordt onderzoek ingesteld.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 0 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : 6

2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t.

Werkzaamheden:

UWV inschakelen in verband met achterstanden.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : n.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t.

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden:

n.v.t.

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage

Inventaris € 19.500,-- excl. btw n.v.t.

Voertuigen € 26.000,-- excl. btw n.v.t.

Aanhangwage n € 500,-- excl. btw n.v.t.

Werkzaamheden:

Aanvankelijk is geprobeerd de onderneming als geheel te verkopen, hiervoor was geen belangstelling.

Een aantal partijen heeft wel biedingen uitgebracht op verschillende activa.

De inventaris en voertuigen zijn onderhands verkocht.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus N.v.t.

(4)

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : a. voorraad horloges en accessoires b. voorraad horlogebanden en gadgets

3.10 Verkoopopbrengst : a. p.m.

b. € 15.829,55 excl. btw 3.11 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden:

Een groot aantal partijen is uitgenodigd een bod uit te brengen.

De biedingen op de voorraad zijn aanmerkelijk lager dan de getaxeerde executiewaarde.

De voorraad zal daarom worden geveild via internetveilingen.

BVA Auctions heeft de voorraad daartoe inmiddels opgehaald.

Het grootste deel van de accessoires wordt wel onderhands verkocht (zie 3.9 sub b).

Met TW Steel is discussie over een voorraad TW Steel-producten die zich bevinden bij wederverkopers, waarvan gesteld wordt dat dit consignatiegoederen zijn.

Andere activa

3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst

Domeinnamen p.m.

Merkrechten p.m.

Beursstand p.m.

Websites p.m.

Webshops p.m.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : p.m.

Rekening-courantvorderingen: p.m.

4.2 Opbrengst : p.m.

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t..

Werkzaamheden:

Gebruikelijke werkzaamheden bij aanvang van een faillissement. Zie verder 5.3.

(5)

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank

De vennootschap had geen bankkrediet meer.

5.2 Leasecontracten N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

TW Steel stelt een pandrecht te hebben op handelsvorderingen en heeft dit pandrecht voor datum faillissement naar eigen zeggen openbaar gemaakt.

5.4 Separatistenpositie N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht.

Een ophaaldag heeft inmiddels plaatsgevonden.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

5.8 Retentierecht

Een handelsagent pretendeert een retentierecht.

De betreffende zaken zijn inmiddels opgeëist.

Werkzaamheden:

Diversen.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

TW Steel producten vormden 80% van de omzet.

Al het personeel was inmiddels in dienst bij TW Steel.

Voortzetting van de onderneming was niet mogelijk.

(6)

6.2 Financiële verslaglegging N.v.t.

Werkzaamheden:

Doorstart:

6.3 Beschrijving

TW Steel producten vormden 80% van de omzet.

De distributieovereenkomst was in april door TW Steel beëindigd.

Al het personeel was inmiddels in dienst bij TW Steel.

Een doorstart van de onderneming was niet mogelijk.

6.4 Verantwoording N.v.t.

6.5 Opbrengst N.v.t.

Werkzaamheden:

Onderzoek naar doorstart mogelijkheden en diverse besprekingen daartoe.

Verder alle gebruikelijke werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

Aangezien de vennootschap binnen de door artikel 2:396 BW gestelde grenzen valt, hoeft aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de getrouwheid daarvan te worden toegevoegd.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen

Aangezien de vennootschap in 2007 is opgericht, nadien geen nieuwe aandelen zijn uitgegeven en enige vordering ter zake daarom is verjaard, is onderzoek hiernaar niet opportuun.

(7)

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

L. Lensselink Holding B.V. en Celebration Panden B.V. hebben bij de

Ondernemingskamer een verzoek ingediend tot het instellen van een enquête naar de gang van zaken binnen de onderneming.

Zie hierna onder 9.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

TW Steel heeft de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, de voorraad horloges teruggenomen tegen creditering van 25% van de waarde en een

pandrecht op debiteuren uitgeoefend, op basis van een in 2013 gesloten overeenkomst.

Bestuurder L. Lensselink stelt echter deze overeenkomst niet te kennen.

Onderzocht wordt of deze overeenkomst inderdaad in 2013 tot stand is gekomen.

TW Steel is gevraagd daar medewerking aan te verlenen, welke medewerking niet bepaald wordt verkregen.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurder : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : p.m.

8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : p.m.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 63.424,58*

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

* totnogtoe ingediend.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

L. Lensselink Holding B.V. en Celebration Panden B.V. hebben een procedure bij de Ondernemingskamer aanhangig gemaakt.

(8)

9.2 Aard procedure

Verzocht is om een enquête te houden naar het gevoerde beleid bij zowel curanda als Celebration Panden B.V., alsmede de benoeming van een derde bestuurder.

Omdat daarbij tevens is verzocht om curanda te veroordelen de kosten van deze enquête te betalen, is besloten verweer te voeren.

9.3 Stand procedure

De mondelingen behandeling vindt plaats op 21 juli 2016.

Werkzaamheden:

Bestudering van de zaak, overleg met de partijen, verweerschrift.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* Administratief onderzoek afronden.

* Verkoop bedrijfsmiddelen en opleveren pand.

* Incasso debiteuren.

* Onderzoek oorzaken faillissement.

* Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheden.

* Onderzoek onbehoorlijk bestuur.

* Onderzoek paulianeus handelen.

* Onderzoek overeenkomst TW Steel.

* Veiling voorraad.

* Verkoop domeinnamen, merkrechten, webportaal en webshops.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal omstreeks 15 oktober 2016 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 18 juli 2016 Mr. A.G. Moeijes, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :