FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 oktober : Hanger Company B.V., Gegevens onderneming. De Trompet 2284, DC HEEMSKERK : F14/14/335

Hele tekst

(1)

85074

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 oktober 201 5

Gegevens onderneming : Hanger Company B.V.,

De Trompet 2284, 1 967 DC HEEMSKERK Nummer faillissement : F14/14/335

Datum uitspraak : 2 december 2014

Curator : mr. A.H.J. Dunselman

Rechter-commissaris : voorheen mr. M.S. Lamboo, thans mr. M. Wouters

Activiteiten onderneming : Im- en export van en groothandel in kleding, modeaccessoires, etalagematerialen, displays en kledinghangers (handelsregister Kv10

Omzetgegevens : 2012: € 1.356.539,--

2013: € 970.727,-- 2014:

Personeel gemiddeld aantal : 2

Saldo einde verslagperiode : € 1.303,34

Kasbankrekening : NL96KASA0223275719

Verslagperiode : 4 (1 juli 2015 - 15 oktober 2015)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Dit verslag is een vervolg op eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder

stadium als `niet van toepassing' werden aangemerkt, dan wet reeds zijn afgewikkeld,

worden in dit verslag niet meer vermeld.

(2)

0 'CT 0

- 2

Faillissementsverslag rechtspersoon

Aan dit verslag kunnen geen rechten warden ontleend

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Hanger Company B.V. is opgericht bij notariele akte van 1 mei 1996 met de statutaire naam Lamu Import-Export B.V. Bij statutenwijziging van 28 augustus 2009 is de statutaire naam gewijzigd in Hanger Company B.V.

Aandeelhouders

Sedert 15 oktober 2014 worden de aandelen in het geplaatst aandelenkapitaal gehouden door drie aandeelhouders in de navolgende verhouding:

- Lamu Holding B.V.

- Triple Play Holding B.V.

- Rich Bitch Holding B.V.

320 aandelen 48 aandelen 32 aandelen

Voor 15 oktober 201 4 werden de aandelen gehouden door:

- Lamu Holding B.V. 320 aandelen

- US3 B.V. 80 aandelen

Enig aandeelhouder en bestuurder van Lamu Holding B.V. is de heer MJ.Th. Mul.

Enig aandeelhouder en bestuurder van Triple Play Holding B.V. is de heer K. Woods.

Enig aandeelhouder en bestuurder van Rich Bitch Holding B.V. is mevrouw A.

Woods.

Bestuurder

Enig bestuurder van Hanger Company B.V. sedert datum van oprichting van de vennootschap is de heer MJ.Th. Mul.

Gevolmachtigden

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel kent Hanger Company B.V. een tweetal gevolmachtigden:

(3)

3

Faillissementsverslag rechtspersoon

- De heer K. Woods (sedert 11 mei 2004);

- De heer M.M. Buursen (sedert 1 november 2006).

Deelneming

Hanger Company B.V. houdt de aandelen van het geplaatst kapitaal in de besloten vennootschap Mannequin Company B.V. Zij is enig aandeelhouder sedert 15 oktober 2014.

Managementovereenkomsten

Volgens opgave van de bestuurder van Hanger Company B.V. heeft Lamu Holding B.V. en US3 B.V. een managementovereenkomst met Hanger Company B.V. Er zou geen sprake zijn van een schriftelijke managementovereenkomst. Vermoedelijk is de managementovereenkomst met US3 B.V. omstreeks oktober 2014 beeindigd. Op 15 oktober 2014 zijn de door US3 B.V. gehouden aandelen in Hanger Company B.V.

overgedragen aan Triple Play Holding B.V. respectievelijk Rich Bitch Holding B.V.

Er zal nader onderzoek worden ingesteld naar onder meer de inhoud van de managementovereenkomsten.

Verslagperiode 2

Een grondslag voor een managementovereenkomst is nog niet bekend. De bestuurder van Hanger Company B.V., de heer M.J.T. Mul is verzocht nadere informatie te verstrekken met betrekking tot de managementovereenkomst met Lamu Holding B.V. respectievelijk US3 B.V.

Verslagperiode 3

Managementovereenkomsten

Ondergetekende heeft zich op het standpunt gesteld dat een grondslag voor de aan Lamu Holding B.V. respectievelijk US3 B.V. betaalde managementvergoedingen ontbreekt. Dit betekent dat de in elk geval vanaf 201 0 uitgekeerde

managementvergoedingen, onverschuldigd zijn betaald dan wel dat sprake is van

(4)

4

Faillissementsverslag rechtspersoon

ongerechtvaardigde yerrijking ter hoogte van de betaalde

managementvergoedingen. De aansprakelijkheid ziet op een bedrag van

€ 558.108,15.

Inmiddels is een gerechtelijke procedure opgestart jegens Lamu Holding B.V. en haar enig aandeelhouder en bestuurder, de heer MJ.T. Mul. Zie hierna 7.5, 7.6 en onderdeel 9.

1.7 Oorzaak faillissement

De faillissementen van Hanger Company B.V. en van haar dochtervennootschap Mannequin Company B.V. zijn uitgesproken op eigen aangifte op 2 december 2014.

Op 17 november 2014 is in een buitengewone vergadering van aandeelhouders het besluit tot eigen aangifte genomen. Omdat een onjuiste vennootschap als

aandeelhouder in de besluitvorming had deelgenomen, is op 24 november 201 4 opnieuw een besluit genomen tot het doen van eigen aangifte in een buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Bij de eigen aangifte is een uiteenzetting gevoegd omtrent de achtergrond van het faillissement:

'de activiteiten van Hanger Company B.V. (HC) v.h,o.d.n. Lamu Import Export B.V.

gaan terug tot 1980. De huidige structuur bestaat sinds 2007. Zowel HC als Mannequin Company B.V. (MC) hebben zich tot dit voorjaar kunnen redden.

Tegenslagen door persoonlijke omstandigheden van oprichter Mul zijn steeds gepareerd door wijoging van het management en personeel.

Beide bedrijven leveren displaymateriaal voor de detailhandel. Sinds de crisis eind

2008 neemt de omzet af. Vanwege eigen vermogen en kredietruimte konden de

vennootschappen voortbestaan in de krimpende markt tot dit voodaar 2014. De

kostenbesparende maatregelen mochten echter niet baten. Recent is de grens van

de kredietruimte bereikt. De onderneming heeft bij de huidige kosten en vanwege

(5)

-5 Faillissementsverslag rechtspersoon

het gebrek aan mogelijkheden om aanvullend kapitaal aan te trekken geen

bestaansrecht meer. De orderportefeuille is opgedroogc/. De situatie is nijpend. De directie/aandeelhouders hebben daarop besloten het faillissement van de

vennootschappen aan te vragen'.

Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de achtergronden van het faillissement van Hanger Company B.V. en haar dochtervennootschap Mannequin Company B.V.

Verslagperiode 2

Uit onderzoek is gebleken, dat een aanzienlijk van de bedrijfskosten opgingen aan onder meer managementvergoedingen betaald aan Lamu Holding B.V. en US3 B.V.

Ondanks teruglopende omzet en aanhoudende verliezen werden de managementvergoedingen verhoogd.

Er vindt nader onderzoek plaats naar de achtergronden van het faillissement.

Verslagperiode 3

Ondergetekende heeft zich op het standpunt gesteld dat de jaarlijks verhoogde managementvergoedingen ten gunste van onder meer Lamu Holding B.V., een belangrijke oorzaak vormt van het faillissement van Hanger Company B.V.,

waarvoor de bestuurder onder de gegeven omstandigheden een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De bestuurder van Hanger Company B.V., de heer Mul, alsmede diens persoonlijke holding, Lamu Holding B.V., zijn hierdoor aansprakelijk gesteld wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur (artikel 2:248 BW), onbehoorlijke taakvervulling (artikel 2:9 BW), alsmede een onrechtmatige daad jegens de gezamenlijke schuldeisers.

Er is een gerechtelijke procedure opgestart jegens Lamu Holding B.V. respectievelijk jegens de heer Mul op voornoemde gronden. Zie hierna tevens onderdeel 7.5, 7.6 en 9.

eu

0

(6)

6 Faillissementsverslag rechtspersoon

Andere activa 3.12 Beschrijving

Immateriele activa

Intellectuele eigendomsrechten

Er heeft een depot plaatsgevonden van het beeldmerk bij het Beneluxbureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) alsmede bij The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM).

Domeinnamen

Hanger Company B.V. is gerechtigd tot een groot aantal domeinnamen verbonden aan haar handelsnaam, alsmede die verbon den zijn aan de handelsnaam van haar dochtervennootschap Mannequin Company B.V.

Overige immateriele activa bestaat uit een klantenbestand, en eventuele telefoonaansluitingen en dergelijke.

Verslagperiode 2 Immateriele activa

De immateriele activa zoals in het afgelopen verslagperiode zijn beschreven, zijn verkocht aan de besloten vennootschap New Hanger Company B.V. voor een bedrag van € 4.840,--.

Restituties

De navolgende restituties zijn ontvangen:

- diverse verzekeringspremies - ASR premierestitutie

- restitutie PostNL

Chipknip

€ 373,09

€ 12.796,31

€ 315,--

(7)

SCHENKEVELD. ...ocaten

7

Faillissementsverslag rechtspersoon

Er heeft een bijschrijving plaatsgevonden in verband met restitutie chipknip ad E 35,76.

Verslagperiode 3 Immateriele activa

Met uitzondering van de goodwill en een Benelux-merknaamregistratie op naam van Mannequin Company B.V., kwamen de overige - inmiddels verkochte - immateriele activa blijkens de tenaamstellingen toe aan Hanger Company B.V.

Hierdoor zal de gerealiseerde verkoopopbrengst immateriele activa ad E 4.000,-- exclusief btw in doorslaggevende mate worden toegerekend aan Hanger Company B.V.

De verkoopopbrengst is als volgt verdeeld:

- Hanger Company B.V. (75% van 4.000,-- exclusief btw) - Mannequin Company B.V. (25% van 4.000,-- exclusief btw)

• 3.000,--

€ 1.000,--

In de komende verslagperiode zal de verkoopopbrengst conform voornoemde verdeelsleutel worden toegekend aan Hanger Company B.V. respectievelijk Mannequin Company B.V.

Verslagperiode 4

Het aan Mannequin Company B.V. toekomende aandeel in de verkoopopbrengst van de Intellectuele Eigendomsrechten ad € 1.000,00 dient nog op haar

faillissementsrekening te worden overgemaakt.

3.13 Verkoopopbrengst

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens een opgave van de heer Mul en na controle van ontvangen betalingen op bankafschriften blijkt sprake te zijn van een vordering op een vijftal debiteuren tot een totaalbed rag van 1.664,84.

(8)

8

Faillissementsverslag rechtspersoon

De betreffende debiteuren zijn inmiddels aangeschreven met verzoek over te gaan tot betaling.

Verslagperiode 2

Van de debiteuren is in totaal een bedrag van E 1.664,84 ontvangen. Hiermee zijn alle nog openstaande debiteuren geIncasseerd. Het geIncasseerde bedrag van

€ 1.664,84 zal onder aftrek van de met de pandhouder, ABN AMR() Bank N.V., afgesproken 10% boedelbijdrage, worden overgemaakt aan ABN AMR° Bank N.V.

Verslagperiode 3

Met ABN AMR() Bank N.V. dient nog te worden afgerekend voor wat betreft de geIncasseerde debiteurenbetalingen minus de met de bank overeengekomen 10%

boedelbijd rage.

Verslagperiode 4

In de komende verslagperiode zal het totaalbedrag ter zake van geinde

debiteurenvorderingen, onder aftrek van 1 O9zcboedelb(/drage, worden overgemaakt aan ABN AMRO Bank N.V.

7. Rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur Verslagperiode 2 In onderzoek.

Verslagperiode 3

Zoals hiervoor onder 1.1. en 1.7 beschreven, heeft ondergetekende zich op het standpunt gesteld dat de door Hanger Company B.V. in elk geval vanaf 201 0 betaalde managementvergoedingen aan onder meer Lamu Holding B.V., een

(9)

aduocaten

Th

9 Faillissementsverslag rechtspersoon

belangrijk oorzaak vormen van het faillissement van Hanger Company B.V., waarvoor de bestuurder een ernstig verwijt valt te rnaken. Er is een gerechtelijke procedure opgestart jegens de bestuurder van Hanger Company B.V. respectievelijk diens persoonlijke holding, Lamu Holding B.V. Zie hierna onder onderdeel 9.

Verslagperiode 4

Ten opzichte van de voorgaande verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

7.6 Paulianeus handelen Verslagperiode 2 In onderzoek.

Verslagperiode 3

Zie hiervoor onder 1.1, 1.7 en 7.5.

Daarnaast heeft de curator de betaling van de huurprijs en de

managementvergoeding door Hanger Company B.V. aan Lamu Holding B.V. tot een bedrag van € 10.727,32, buitengerechtelijk vernietigd op grond van

schuldeisersbenadeling. Deze vordering maakt onderdeel uit van de jegens de bestuurder en jegens Lamu Holding B.V. opgestarte gerechtelijke procedure. Zie onderdeel 9.

Verslagperiode 4

Ten opzichte van de voorgaande verslagperiode hebben zich geen wilzigingen voorgedaan.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Verslagperiode 2

Aan boedelvorderingen zijn ingediend een bedrag ad in totaal € 8.093,99.

(10)

- 10 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 3

Tot op heden zijn aan boedelvorderingen ingediend een bedrag ad in totaal

€ 8.093,99.

Verslagperiode 4

Tot op heden zijn aan boedelvorderingen ingediend een bedrag ad in totaal

€ 23.919,98.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Door de fiscus is nog geen vordering ingediend.

Verslagperiode 2

De belastingdienst heeft een bedrag ad € 60.960,--- aan preferente vorderingen I ngediend.

Verslagperiode 3:

De belastingdienst heeft een bedrag ad € 50.831,00 aan preferente vorderingen ingediend.

Verslagperiode 4

De Belastingdienst heeft tot op heden een bedrag ad 6' 53.077,00 aan preferente vorderingen ingediend

8.3 Pref. vord. van het UWV

Door UWV is nog geen vordering ingediend.

Verslagperiode 2

Door het UWV is nog geen vordering ingediend.

(11)

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 3

Door het UVVV is nog geen vordering ingediend.

Verslagperiode 4

UWV heeft tot op heden een bedrag ad € 74.858,49 aan preferente vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Door ABN AMR° Bank N.V. is een preferente vordering ingediend tot een bedrag van € 198.195,83.

Verslagperiode 2

Een tweetal crediteuren hebben een 'pro memorie' vordering ingediend als preferente vordering.

Verslagperiode 3

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het gestelde in verslagperiode 2.

Verslagperiode 4

Een crediteur heeft een preferente vordering ingediend ad € 72.909,65.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Door zes crediteuren is een concurrente vordering ingediend.

Verslagperiode 3

Door 18 crediteuren is een concurrente vordering ingediend.

Verslagperiode 4

Door 20 crediteuren is een concurrente vordering ingediend.

(12)

- 12 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Er is tot een totaalbedrag van € 8.815,37 aan concurrente vorderingen ingediend.

Volgens een opgave van de heer Mul belopen de schulden aan concurrente (handels-)crediteuren een totaalbedrag van:

- € 25.038,55 in Nederland

- € 9.365,50 in Europa (buiten Nederland) - $ 57.496,60 in China

Verslagperiode 3

Er is tot een totaalbedrag van € 29.862,79 aan concurrente vorderingen ingediend.

Verslagperiode 4

Er is tot een totaalbedrag van € 47.294,15 aan concurrente vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Verslagperiode 3

Bij exploot van dagvaarding van 30 april 201 5 zijn in rechte betrokken de besloten vennootschap Lamu Holding B.V. alsmede de bestuurder van Hanger Company B.V., de heer M.j.T. Mul.

9.2 Aard procedure Verslagperiode 3

In de gerechtelijke procedure bestrijdt de curator enerzijds de vanaf januari 2010 betaalde managementvergoedingen aan Lamu Holding B.V en/of aan de heer Mul.

Anderzijds bestrijdt de curator de in het zicht van het faillissement verrichte

SCHENKEVELD.

(13)

- 13 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

betaling van de huurprijs en managementvergoeding aan Lamu Holding B.V.

Ten aanzien van de vanaf de 201 0 door Hanger Company B.V. aan Lamu Holding B.V. en/of de heer Mul betaalde managementvergoedingen, vordert de curator:

- primair een veroordeling van Lamu Holding B.V. en de heer Mul tot terugbetaling van de door Hanger Company B.V. vanaf 1 januari 2010 tot 1 december 201 4 betaalde managementvergoedingen van € 558.108,15 op grond van

onverschuldigde betaling dan wel ongerechtvaardigde verrijking;

- subsidiair op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur een veroordeling van Lamu Holding B.V. en/of de heer Mul tot betaling van een schadevergoeding ter hoogte van het faillissementstekort, nader op te maken bij staat;

- meer subsidiair op grond van onbehoorlijke taakvervulling een veroordeling van Lamu Holding B.V. en/of de heer Mul tot betaling van een schadevergoeding nader op te maken bij staat;

- meest subsidiair op grond van onrechtmatige daad een veroordeling van Lamu Holding B.V. en/of de heer Mul tot betaling van een schadevergoeding, nader op te maken bij staat.

Ten aanzien van de door Hanger Company B.V. in het zicht van het faillissement verrichte betalingen van de huurprijs en de managementvergoeding aan Lamu Holding B.V., vordert de curator:

- primair op grond van paulianeus handelen een veroordeling van Lamu Holding B.V. en/of de heer Mul tot betaling van een bedrag van € 10.727,32 + pm;

- subsidiair op grond van onrechtmatige selectieve betaling een veroordeling van Lamu Holding B.V. en/of de heer Mul tot betaling van een schadevergoeding van

€ 10.727,32 + pm.

Vooruitlopend op voornoemde hoofdprocedure, is op verzoek van ondergetekende op 10 april 201 5 conservatoir verhaalsbeslag gelegd op de whisky- en

kunstcollectie van Lamu Holding B.V. en/of van de heer Mul. Voornoemde zaken zijn op 16 april 201 5 tevens in gerechtelijke bewaring genomen.

(14)

_il1e111110114_1171114C

- 14 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

9.3 Stand procedure Verslagperiode 3

De rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, dient nog een datum te bepalen voor de door de wederpartij te nemen conclusie van antwoord.

Verslagperiode 4

Op de rolzitting van 29 full 2075 is namens Lamu Holding B.V en de heer Mul een conclusie van antwoord ingediend. Er dient door de rechtbank nog een datum te worden bepaald voor de comparitie na antwoord.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Verslagperiode 4

In elk geval de navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

gerechtelijke procedure jegens Lamu Holding B. V. respectievelijk de heer WT. Mul, ter zake van de door ondergetekende bestreden grondslag van

de betaalde managementvergoedingen, respectievelijk ter zake van

kennelijk onbehoorlijk bestuur, onbehoorlijke taakvervulling, onrechtmatige daad en paulianeus handelen;

onderzoek naar oorzaak van het faillissement;

onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;

Afrekening gel/7de debiteurenvorderingen met ABN AMRO Bank N. V.

10.3 Indiening volgend verslag 15 januari 2016

(15)

aar, 15 oktober 201 5

Dunselman,

!c:5-

;

Faillissementsverslag rechtspersoon

Curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :