Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Home 4 Health B.V.

Activiteiten onderneming

Praktijken van medische specialisten en medische dagbehandelcentra. Het uitvoeren van preventieve gezondheidsscans.

Omzetgegevens 2015 € 63.121,12

Personeel gemiddeld aantal 4

Saldo einde verslagperiode

€ 51.257,49

Verslagperiode

11 augustus 2016 t/m 11 november 2016

Bestede uren in verslagperiode 9:05 uur curator

Bestede uren totaal

71:05 uur curator, 5:35 uur faill. Medew.

Toelichting Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000008834:F001 19-01-2016

mr. M.M. Verhoeven

Curator: mr. E. Nijhoff

(2)

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Home 4 Health B.V. is opgericht op 20-11-2014. Aanvankelijk waren er vier

aandeelhouders. Op 30 maart 2015 zijn alle aandelen overgedragen aan een van de aandeelhouders, te weten H4H B.V.. H4H B.V. was vanaf dat moment enig

aandeelhouder en bestuurder. De aandelen van H4H B.V. worden gehouden door K.

Lamberts Holding B.V.. Mevrouw K. Talen-Lamberts is 100 % aandeelhoudster en bestuurder van K. Lamberts Holding B.V.. Mevrouw K. Talen-Lamberts had de dagelijkse leiding.

1.2 Winst en verlies 2015: - € 36.568,02

1.3 Balanstotaal 2015: € 267.448,57

1.4 Lopende procedures geen

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen zijn, voorzover bekend, opgezegd m.u.v. de bedrijfsactiva.

1.6 Huur

failliet had de huur van twee bedrijfspanden (Esserdijk 2b in Hoogeveen en de Rijksstraatweg 168 te Hurdegaryp) reeds opgezegd en deze waren ook ontruimd.

1.7 Oorzaak faillissement

H4H B.V. had aanvankelijk 25% van de

aandelen van de gefailleerde onderneming in haar bezit. Vanaf april 2015 zijn alle aandelen door H4H B.V. overgenomen. De op dat moment bestaande schuldenlast van € 70.000,- is voldaan door de holding van mevrouw Talen- Lamberts, K. Lamberts Holding B.V.

Al in mei 2015 is mevrouw Talen - Lamberts een ongeval overkomen op grond waarvan zij niet of nauwelijks in staat is geweest om sindsdien te werken en nog altijd moet zij revalideren. Middels een aantal geldleningsovereenkomsten tussen K. Lamberts Holding B.V. en de gefailleerde onderneming zijn er aanzienlijke bedragen nog in de onderneming gestopt welke echter niet voldoende bleken te zijn om de

levensvatbaarheid te waarborgen.

(3)

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2

2.3 Datum ontslagaanzegging 21 januari 2016

2.4 Werkzaamheden

Bespreking bestuurder failliet, personeel en UWV. Een van de werknemers met een concurrentiebeding is een vergelijkbaar bedrijf gestart en maakt zonder toestemming van de curator gebruik van de goodwill van failliet. De curator heeft de werknemer aangeschreven. Curator is nog in overleg met werknemer. Het overleg heeft er toe geleid dat het UWV rekening houdt met de activiteiten. Nu er geen doorstart is gemaakt en niet kan worden aangetoond dat er een klantenbestand voor handen was laat de curator het er bij zitten.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving geen

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst nvt

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek nvt

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage nvt

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden geen

(4)

Een tweetal scans voor het doen van preventief medisch onderzoek. Algemene kantoor en praktijk inventaris van beide bedrijfspanden. Nadat de huurpanden zijn ontruimd zijn de bedrijfsmiddelen opgeslagen. De bedrijfsmiddelen zijn allemaal verpand aan K.

Lamberts Holding B.V.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 20.000,00

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

In het kader van een minnelijke regeling met K. Lamberts Holding B.V. komt de opbrengst ad € 20.000,00volledig aan de boedel toe.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus nvt

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden Onderzoek naar de bedrijfsmiddelen en

geldigheid pandakte. Er is een discussie over de rechtsgeldigheid van het pandrecht. K. Lamberts Holding B.V. heeft de bedrijfsmiddelen gekocht voor € 20.000,00, waarbij de koopsom in depot is gestort in afwachting van de uitkomst van het schuldenakkoord dat K. Lamberts Holding B.V. gaat aanbieden. Indien het schuldenakkoord slaagt dan wordt de opbrengst daaraan besteed en zoniet dan wordt de discussie vervolgd. K. Lamberts Holding B.V. heeft besloten om geen akkoord aan te bieden. De discussie over de rechtsgeldigheid

van het pandrecht wordt voortgezet. Na lang overleg heeft K. Lamberts Holding B.V. een schikking getroffen met de curator omtrent de rechtsgeldigheid van het pandrecht. In het kader van een minnelijke regeling met K. Lamberts Holding B.V. komt de opbrengst van de bedrijfsmiddelen volledig aan de boedel toe.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving geen

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst nvt

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage nvt

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

(5)

niet aanwezig

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst nvt

3.17 Andere activa: Werkzaamheden geen

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

€ 2.300,00

4.2 Opbrengst geen

4.3 Boedelbijdrage geen

4.4 Werkzaamheden

administratie aan het onderzoeken. Debiteuren schrijven. De debiteuren blijken allemaal dubieus.

Afgerond.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) geen

5.2 Leasecontracten

:DWHUFRROHUHQNRIILHDXWRPDDW]LMQUHHGVEHsLQGLJG%HLGHDSSDUDWHQ]LMQRSJHKDDOG

(6)

K. Lamberts Holding B.V. heeft een pandrecht op alle debiteuren en bedrijfsmiddelen.

De pandaktes zijn gedateerd op 22 april 2015 en 3 augustus 2015. De pandaktes zijn echter pas op 24 december 2015 geregistreerd. De curator heeft de geldigheid van de pandaktes in onderzoek en heeft hierover vragen gesteld aan de bestuurder. Er is een schikking getroffen omtrent de rechtsgeldigheid van de pandaktes.

5.4 Separatistenpositie nvt

5.5 Boedelbijdragen nvt

5.6 Eigendomsvoorbehoud nvt

5.7 Retentierechten nvt

5.8 Reclamerechten nvt

5.9 Werkzaamheden

Overleg met de bestuurder, haar accountant en haar raadsman. Bestudering administratie. Na overleg met de bestuurder en haar raadsman is een schikking getroffen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden nvt

6.2 9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ nvt

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden geen

(7)

6.5 Doorstart: Verantwoording nvt

6.6 Doorstart: Opbrengst nvt

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage nvt

6.8 Doorstart: Werkzaamheden geen

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht voldaan

7.2 Depot jaarrekeningen

nee, maar wettelijke termijn was nog niet verstreken.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant geen vastgestelde jaarrekening

7.4 Stortingsverpl. Aandelen voldaan

7.5 Onbehoorlijk bestuur Geen aanwijzingen

7.6 Paulianeus handelen

in onderzoek. Op 14 januari 2016 is er een betaling van € 55.000,00 voor failliet

rechtstreeks betaald aan K. Lamberts Holding B.V. met een beroep op het pandrecht. De curator twijfelt over de geldigheid van het pandrecht en de verschuldigdheid van de vordering van K. Lamberts Holding B.V. op failliet. Curator wacht de uitkomst van het schuldenakkoord af. Curator onderzoekt mogelijkheden van een regeling. Er is een schikking getroffen, inhoudende dat de opbrengst van de bedrijfsmiddelen aan de boedel toekomt en daarnaast een betaling aan de boedel van € 30.000,00.

(8)

administratie aan het onderzoeken. Zie 5.8. Correspondentie en overleg raadsman K.

Lamberts Holding B.V. Na overleg een schikking getroffen en geformaliseerd middels een vaststellingsovereenkomst.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6540,34 (UWV)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.981,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 9.501,92

8.4 Andere pref. crediteuren niet bekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 248.042,95

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling opheffen wegens gebrek aan baten

8.8 Werkzaamheden

Werkzaamheden afgerond. Het faillissement op korte termijn afwikkelen

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) nvt

(9)

9.3 Stand procedures nvt

9.4 Werkzaamheden geen

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Binnen drie maanden

10.2 Plan van aanpak

Faillissement voordragen voor opheffing.

10.3 Indiening volgend verslag 11 februari 2016

10.4 Werkzaamheden

Faillissement voordragen voor opheffing

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :