FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april Mr. L.A.E. Gloudemans (Taylor Wessing) en mr. G. te Biesebeek (Aben & Slag Advocaten)

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2016

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Melamo Las- en Montagetechniek B.V. (KvK 17108126, gevestigd te (5705 DE) Helmond aan Grasbeemd 19

Faillissementsnummer F 01/16/118

Datum uitspraak 8 maart 2016

Curator Mr. L.A.E. Gloudemans (Taylor Wessing) en mr. G. te

Biesebeek (Aben & Slag Advocaten) Rechter-commissaris Mr. P.P.M. van der Burgt

Activiteiten onderneming Melamo Las- en Montagetechniek B.V. hield zich samen met Melano B.V. bezig met lassen, frezen, draaien en montage.

Feitelijk vond de feitelijke productie plaats in Melamo B.V., zulks in het verleden met behulp van personeel dat

werkzaam was bij Melamo Las- en Montagetechniek B.V.

Medio 2015 is nagenoeg al het personeel dat werkzaam was voor Melamo Las- en Montagetechniek B.V. in dienst

getreden bij Melamo B.V., zodat op het moment dat de faillissementen werden uitgesproken er geen activiteiten meer plaats vonden bij Melamo Las- en Montagetechniek B.V.

Er werden door de twee bedrijven klantspecifieke oplossingen geleverd. De ondernemingen konden alle soorten ferro en non-ferro materiaal bewerken, maar waren gespecialiseerd in roestvaststaal, aluminium, kunststof en speciale materialen zoals duplex, titanium en hastelloy. Klanten van Melamo en Melamo Las- en Montagetechniek B.V. waren afkomstig uit verschillende branches, waaronder machinebouw,

voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie, en tabaks-, electronica- en semiconductorindustrie.

Omzetgegevens 2013 : € 2.246.606,-

2014 : € 2.057.610,- 2015 : (nog) onbekend Personeel gemiddeld aantal 32 werknemers

Boedelrekening NL98 RABO 0191 6056 89

Gerealiseerd actief € 0,- Actief per verslagdatum € 0,-

Verslagperiode 8 maart 2016 – 31 maart 2016

Bestede uren in verslagperiode 0,76 uur

(2)

Bestede uren Totaal 0,76 uur

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie Bestuurder van Melamo Las- en Montagetechniek B.V. is Regout Group B.V. Op hun beurt zijn Familie van Luyken B.V. en L.J.M. Moonen Beheer B.V. gezamenlijk bestuurders van Regout Group B.V. De heer J.M.B.J. van Luyken

bestuurt Familie van Luyken B.V. en de heer L.J.M. Moonen bestuurt L.J.M. Moonen Beheer B.V.

De heer Joost van Aaken had de dagelijkse leiding over de onderneming.

De aandelen van Melamo Las- en Montagetechniek B.V. zijn alle in handen van Anchor II B.V.

1.2 Winst en verlies 2013 : € 157.923,- 2014 : € 185.446,- 2015 : (nog) onbekend 1.3 Balanstotaal 2013 : € 3.702.854,-

2014 : € 4.096.752,- 2015 : (nog) onbekend 1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen.

1.5 Verzekeringen Melamo Las- en Montagetechniek B.V. had nog een

verzuimverzekering op haar naam staan, welke inmiddels is beëindigd/opgezegd.

1.6 Huur Voor zover bekend geen.

1.7 Oorzaak faillissement In het verleden werkte het personeel van Melamo Las- en Montagetechniek B.V. voor Melamo B.V. In 2015 is deze structuur gewijzigd en is het personeel van Melamo Las- en Montagetechniek B.V. (van rechtswege) in dienst getreden van Melamo B.V., waarmee eerstgenoemde feitelijk een lege vennootschap werd. De ondernemingen waren voor een substantieel deel van hun omzet afhankelijk van één opdrachtgever. De afgelopen jaren heeft deze

opdrachtgever – naar de directie de curatoren mededeelde – het aantal opdrachten substantieel verminderd. Reden voor Melamo B.V. en Melamo Las- en Montagetechniek om in het verleden al twee maal een reorganisatie door te voeren. Uiteindelijk heeft dit tot onvoldoende resultaat geleid. Nadat de directie en aandeelhouders onvoldoende perspectief zagen, hebben zij besloten om het faillissement van de beide vennootschappen aan te vragen.

Werkzaamheden Intakegesprekken hebben plaatsgevonden. De verzekeringsdekking werd geverifieerd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van Geen

(3)

faillissementsdatum 2.2 Aantal in jaar voor

faillissement

Gedurende 2015 heeft een personele reorganisatie plaats gevonden en is het overblijvende personeel in dienst getreden van Melamo B.V.

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.

Werkzaamheden Geen.

3 Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving n.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage

Werkzaamheden

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving Geen

3.6 Verkoopopbrengst Niet van toepassing 3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing

3.8 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus geniet bodemvoorrecht.

Werkzaamheden Geen

Voorraden / onderhanden werk

3.9 Beschrijving Niet van toepassing.

3.10 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Werkzaamheden Geen

Andere activa

3.12 Beschrijving Niet van toepassing.

3.13 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

Werkzaamheden Geen

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Geen handelsdebiteuren

Wel een rekening-courant vordering van € 3.723.730,47 op Melamo B.V.

4.2 Opbrengst tot heden Geen; vordering lijkt oninbaar gelet op het faillissement van Melamo B.V. tenzij binnen laatstgenoemde vennootschap een uitdeling aan de concurrente crediteuren mogelijk is.

Dit is evenwel nog niet bekend.

4.3 Boedelbijdrage Geen

Werkzaamheden Geen

(4)

5 Bank / zekerheden

5.1 Vorderingen van de bank(en)

Rabobank heeft een vordering van in totaal € 3.308.937, bestaande uit:

1. € 2.566.660 + P.M. uit hoofde van een hypothecaire geldlening, nr. 1198.930.233, verstrekt aan Anchor II B.V.;

2. € 742.277,- uit hoofde van een rekening-courant overeenkomst met Melamo B.V., nr. NL 42 RABO 0121087.018.

Rabobank heeft voorts op 24 maart 2011 een borgtocht afgegeven ten gunste van De Lage Landen Financial Services B.V.

Voor bovengenoemde vorderingen zijn Melamo B.V., Melamo Las- en Montagetechniek B.V. en Anchor II B.V.

hoofdelijk aansprakelijk.

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing 5.3 Beschrijving zekerheden 1. Geen

Zekerheden afgegeven door derden:

1. 1e hypotheekrecht tot een bedrag van € 4.500.000,- te vermeerderen met rente en kosten op het

bedrijfspand gelegen aan de Grasbeemd 19 te Helmond (Anchor II B.V.);

2. Pandrecht op de inventaris, de voorraad en de debiteuren van Melamo B.V.

3. Borgtocht van € 750.000,- (Regout Group B.V.).

5.4 Separistenpositie Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing 5.7 Reclamerechten Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.

Werkzaamheden Met de Bank heeft overleg plaats gevonden over o.a.:

1. Haar positie ten opzichte van Melamo B.V. en Melamo Las- en Montagetechniek B.V.;

2. Het beschikbaar stellen van een boedelkrediet ten gunste van Melamo B.V.;

3. De hoogte van de fiscale schulden;

4. De te betalen boedelbijdrages binnen Melamo B.V..

6 Doorstart / Voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden Na het faillissement is de onderneming binnen Melamo B.V.

enkele dagen voortgezet, om de waarde van de

onderneming voor zoveel mogelijk te behouden. Binnen Melamo Las- en Montagetechniek B.V. vonden voorafgaand

(5)

aan het faillissement al geen activiteiten meer plaats.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing Werkzaamheden

Doorstart

6.3 Beschrijving Niet van toepassing 6.4 Verantwoording

6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage

Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht Voorshands lijkt aan de boekhoudverplichting voldaan te zijn.

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over 2012, 2013 en 2014 zijn tijdig gedeponeerd, derhalve binnen 13 maanden na afloop van het betreffende boekjaar.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant De instemmingsverklaring voor boekjaar 2014 is gedeponeerd op 29 januari 2016

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Melamo Las- en Montagetechniek B.V. is opgericht in 1998, zodat een eventueel daarmee verband houdende vordering verjaard is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur Voorshands is daar niet van gebleken.

7.6 Paulianeus handelen Voorshands is daar niet van gebleken.

Werkzaamheden De administratie is aan een quick scan onderworpen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Curator / afwikkelingskosten: P.M.

UWV: P.M.

Fiscus: P.M.

Huur: P.M.

8.2 Pref. Vord. van de fiscus De vordering van de fiscus op Melamo B.V. is voorshands begroot op ongeveer € 400.000,-. De vordering van de fiscus op Melamo Las- en Montagetechniek B.V. bedraagt uit hoofde van verschuldigde loonbelasting € 8.088,- Anchor II B.V., Melamo B.V. en Melamo Las- en

Montagetechniek B.V. vormen samen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. Vord. van het UWV Onbekend en vermoedelijk niet van toepassing

8.4 Andere pref. crediteuren 1 oud werknemer heeft een preferente vordering ex artikel 3:288 e BW ter verificatie aangemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Volgens de boekhouding zijn er geen handelscrediteuren.

Wel bestaat er een schuld in rekening courant aan Anchor II B.V.

8.6 Bedrag concurrente Tot op heden is ter verificatie ingediend: € 19.417,-.

(6)

crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vermoedelijk wegens gebrek aan baten.

Werkzaamheden Geen

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing 9.2 Aard procedure

9.3 Stand procedure werkzaamheden 10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend

10.2 Plan van aanpak Er bestaan geen af te wikkelen punten, zodat dit faillissement vermoedelijk bij gelegenheid van het 2e verslag voor opheffing zal worden voorgedragen tenzij op dat moment een uitkering vanuit de boedel van Melamo B.V. te verwachten is.

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo september 2016 zal het volgende verslag worden ingediend.

werkzaamheden Helmond, 11 april 2016,

mr. G. te Biesebeek, curator

mr. L.A.E. Gloudemans, curator

Disclaimer:

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :