FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2015

Hele tekst

(1)

83207

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2015

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Adam Konijn Services B.V., Ruijtersstraat 37 1645 SB in Ursem

Nummer faillissement : F14/13/356 Datum uitspraak : 13 augustus 201 3

Curator : mr. A.H.J. Dunselman

Rechter-commissaris : voorheen mr. K.G. Witteman thans mr. K. van Dijk

Activiteiten onderneming : Onderhoudsbedrijf van en groothandel in rioolgemalen en- pornpen.

Omzetgegevens : 2011 € 323.994,--

2012: € 370.036,-- Personeel gemiddeld aantal : 0

Saldo einde verslagperiode : nihil

Rekeningnummer Kasbank : NL40KA5A0223197866

Verslagperiode : 6 (10 november 2014 - 10 februari 2015)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Dit verslag is een vervolg op eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als `niet van toepassing' werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

(2)

2

Faillissementsverslag rechtspersoon

1. Inventarisatie

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Adam Konijn Services B.V. is uitgesproken op eigen aangifte. In de toelichting bij de eigen aangifte ('oorzaak financiele problemen') is vermeld:

'de vennootschappen van Adam Konijn hebben zich de afgelopen jaren staande gehouden in een markt waarin de economische omstandigheden steeds slechter werden. Door het uitblijven van nieuwe opdrachten en gelijkblijvende kosten zijn de schulden de laatste jaren zodanig opgelopen, dat het voortzetten van de activiteiten niet meer verantwoord is. Om die reden is besloten tot het aanvragen van het faillissement'

Volgens de heer Konijn zijn de activa respectievelijk de bedrijfsactiviteiten van Adam Konijn Services B.V. verkocht aan Vos Pompen Service Holland B.V. te Uitgeest. Volgens de heer Konijn is de koopsom verrekend met de vordering van Vos Pompen Service Holland B.V. op Adam Konijn Services B.V. Volgens de heer Konijn zijn een vijftal personeelsleden overgegaan naar Vos Pornpen Service Holland B.V. en zou de heer Konijn nog enige werkzaamheden (ondersteunend) verrichten voor genoemde

onderneming. De overdracht van de activa respectievelijk bedrijfsactiviteiten zal nader worden onderzocht, evenals de achtergronden van het faillissement.

Verslagperiode 2

De overdracht van de activa respectievelijk bedrijfsactiviteiten van Adam Konijn Services B.V. aan Vos Pornpen Service Holland B.V. is onderwerp van onderzoek. Tot op heden is van de zijde van de heer Konijn respectievelijk van Vos Pompen Services Holland B.V.

niet op bevredigende wijze informatie verstrekt. Het onderzoek zal voortgaan.

Verslagperiode 4

Na uitgevoerd onderzoek is ondergetekende tot de conclusie gekomen, dat de verkoop van de activa van Adam Konijn Services B.V. aan Vos Pompen Services Holland B.V. als paulianeus kan worden aangemerkt. lk verwijs hiervoor verder naar het gestelde onder 7.6 van dit verslag.

(3)

-3 Faillissementsverslag rechtspersoon

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Aan het einde van het boekjaar 2012 is administratief gezien een openstaande debiteurenpositie ad €

1

31 .246,--. Onderzoek zal worden gedaan naar afwikkeling van deze positie.

Verslagperiode 2

Er is geen helderheid verkregen omtrent de debiteurenpositie ad € 131.246,--.

Opmerkelijk is, dat ook na 1 december 2012, de datum waarop Adam Konijn Services B.V. volgens haar bestuurder haar activiteiten heeft beeindigd, betalingen op haar rekening heeft ontvangen, onder meer ter zake van facturen, die kennelijk zijn aangemaakt in 2013. Er zijn diverse vragen onntrent de debiteurenpositie gesteld aan de heer Konijn, doch een bevredigend antwoord is nog niet verkregen.

lk beraad mu j op een vervolg.

Verslagperiode 3

Er vindt een onderzoek plaats naar de samenstelling respectievelijk betaling van de debiteurenpositie. Uit eerste onderzoek blijkt, dat krachtens de administratie openstaande vorderingen tot substantiele bedragen zijn voldaan. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Verslagperiode 4

Het betreffende onderzoek vindt plaats tevens in het licht van de verkoop van activa aan Vos Pompen Service Holland B.V., zoals verwoord onder 1.7 van dit verslag.

Verslagperiode 6

Zie onder 7.6 van dit verslag.

(4)

aduocaten

4

Faillissementsverslag rechtspersoon

5. Bank / Financiers

5.1 Vordering van de bank(en)

Rabobank Hoorn - Midden West-Friesland heeft Adam Konijn B.V. en haar dochtervennootschappen gefinancierd door middel van een zestal verschillende financieringsovereenkomsten op grond waarvan in totaal een bedrag aan Rabobank Hoorn - Midden West-Friesland per datum van faillissement is verschuldigd van

€ 324.373,17 + p.m. (rente en kosten).

Adam Konijn Holding B.V. is aansprakelijk voor elk van de zes

financieringsovereenkomsten. Naast Adam Konijn Holding B.V. zijn de werkmaatschappijen als volgt hoofdelijk aansprakelijk.

Adam Konijn Electronics B.V.

Overeenkomst van geldlening € 55.379,73 Krediet in rekening-courant

€ 48.339,77

Totaal € 103.719,50

Adam Konijn Elektrotechniek B.V.

Krediet in rekening-courant € 50.268,68

Adam Konijn Services B.V.

Krediet in rekening-courant € 50.988,78

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank Hoorn Midden - West-Friesland heeft de navolgende zekerheden bedongen:

- een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 300.000,-- te vermeerderen met rente en kosten, op het onroerend goed te gelegen te Ursem aan de Ruijtersstraat 37, welk onroerend goed in eigendom toebehoort aan Adam Konijn Holding B.V.;

- een pandrecht op transsportmiddelen, inventaris, voorraden en vorderingen.

(5)

aduocaten HI)

5 Faillissementsverslag rechtspersoon

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit aspect is in onderzoek

Verslagperiode 2

Er is onduidelijkheid over de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan. De heer Konijn zet zelf vraagtekens bij zijn eigen administratie.

Verslagperiode 3

Er blijven onduidelijkheden in de administratie van Adam Konijn Services B.V.

Verslagperiode 6

De onduidelijkheden in de administratie van Adam Konijn Services B.V zijn niet weggenomen. Dit aspect hangt samen met de verkoop van activa respectievelijk bedrijfsactiviteiten aan Vos Pompen Services Holland B.V, zoals hierna onder 7.5 en 76 besproken. Ten aanzien van de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan, zal ondergetekende zich in het licht van de voornoemde kwestie beraden op een vervolg.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit aspect dient onderzocht te worden.

Verslagperiode 2

In onderzoek is de gang van zaken met betrekking tot verkoop van activa

respectievelijk bedrijfsactiviteiten door Adam Konijn Services B.V. aan Vos Pompen Services Holland B.V. Het onderzoek richt zich op de bepaling van de hoogte van de koopsom respectievelijk de verrekening van deze koopsom met een vordering van de koper op Adam Konijn Services B.V.

(6)

-0

6

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 6

Dit aspect is nog in onderzoek. Ondergetekende zal zich, mede in het licht van de voornoemde kwestie met Vos Pompen Service Holland B.V., beraden op een vervolg.

7.6 Paulianeus handelen Verslagperiode 4

Tussen Adam Konijn Services B.V. enerzijds en Vos PSH B.V. anderzijds is een overeenkomst gesloten d.d. 1 december 2012 krachtens welke overeenkomst roerende zaken door Adam Konijn Services B.V. zijn verkocht aan Vos PSH B.V. voor een bedrag van € 18.000,--. De koopsom zou zijn verrekend met een vordering van Vos PSH B.V. op Adam Konijn Services B.V. van per saldo circa € 31.000,--.

Zowel de heer Konijn als namens Vos PSH B.V. is betwist dat andere activa zijn overgenomen, waarbij verder is aangetekend, dat er geen taxatierapport voorhanden is voor wat betreft de overgenomen activa.

Nader onderzoek leerde onder meer dat de vorderingspositie van Vos PSH B.V.

slechts voor een gedeelte zag op Adam Konijn Services B.V., en daarnaast op

aanverwante vennootschappen. Verder heeft ondergetekende vraagtekens geplaatst bij de hoogte van de koopsom voor de roerende zaken. Verder heeft onderzoek geleerd, dat ondanks ontkenning door de heer Dick Konijn respectievelijk Vos PSH B.V., de bed rijfsactiviteiten van Adam Konijn Services B.V. zonder onderbreking zijn voortgezet en (vaste) contracten met onder meer overheden zijn vervolgd. De betreffende opdrachtgevers hebben te kennen gegeven aanvankelijk niet eens op de hoogte te zijn geweest van het feit dat zij met een nieuwe contractspartij te maken hadden. Ondergetekende heeft zich op het stand punt gesteld, dat het niet in aanmerking nemen van onder meer goodwill bij de bepaling van de koopprijs, de gezamenlijke crediteuren zijn benadeeld. Ondergetekende heeft de

rechtshandelingen, die aan de verkoop van de activa ten grondslag liggen,

vernietigd. Indien niet op zeer korte termijn een minnelijke regeling voor de kwestie zal worden getroffen, zal ondergetekende zich beraden op een vervolg, waarbij gedacht moet worden aan het opstarten van een gerechtelijke procedure.

(7)

- 7 Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 5

Ondergetekende onderzoekt thans de mogelijkheden van een minnelijke regeling.

Indien blijkt dat in de komende verslagperiode een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden behoort, zal ondergetekende een de:finitief innemen met betrekking tot het al dan niet van een gerechtelijke procedure.

Verslagperiode 6

Er is geconstateerd dat een minneluke regeling met Vos PSH B. V. niet tot de mogelijkheden behoort. Vos PSH B. V. is op 28 november 2074 gedagvaard om te verschijnen ter terechtzitting van de rechtbank Amsterdam, sector Civiel.

Ondergetekende stelt zich op het standpunt dat Vos PSH B. V. vanaf 7 december 2012 meer heeft overgenomen dan de materiele vaste activa, de bedrijfsactiviteiten en het personeel van Adam Konijn Services B. V. In werkelijkheid heeft Vos PSH B. V.

de gehele onderneming van Adam Konijn Services B. V., inclusief de waardevolle contracten en de goodwill, overgenomen en voortgezet na betaling van een koopprijs van € 18.000,-- door middel van verrekening. Volgens ondergetekende levert deze transactie een schuldeisers benadeling op in de zin van artikel 42 Faillissementswet.

In de gerechtelijke procedure wordt gevorderd:

- een verklaring voor recht dat de vaststellingsovereenkomst van 7 december 2072 alsmede alle rechtshandelingen die op deze vaststellingsovereenkomst zijn gebaseerd, rechtsgeldig door ondergetekende zijn vernietigd op de voet van artikel 42 Faillissementswet, althans de vernietiging uit te spreken van de

vaststellingsovereenkomst van 1 december 2012 en van deze rechtshandelingen;

- Vos PSH B. V. te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding, nader op te maken bij staat;

- Vos PSH B. V. op de voet van artikel 843a RV te veroordelen om een afschrift aan

ondergetekende te verstrekken van door de deskundige Registrar Valuator in zijn

(8)

8

Faillissementsverslag rechtspersoon

onderzoeksnotitie opgesomde specifieke informatie;

- Vos P5H B. V. te veroordelen om aan ondergetekende te beta/en de buitengerechtelijke kosten en de kosten van deze procedure.

De procedure tegen Vos P5H B. V. staat voor 4 maart 2075 op de rol voor conclusie van antwoord aan de zijde van Vos P5H B. V.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Verslagperiode 4

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslagperiode 6

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 5.288,--.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslagperiode 6

UWV heeft nog geen vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. Crediteuren

Verslagperiode 6

Andere preferente crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een bedrag van C 202,75.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslagperiode 6

Er is door 8 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

(9)

9

Faillissementsverslag rechtspersoon

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Verslagperiode 6

Er is tot een bedrag van € 64.935,00 aan vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Verslagperiode 6

Nog niet bekend

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

Verslagperiode 6 Nog niet bekend

10.2 Plan van aanpak Verslagperiode 4

In elk geval dienen de navolgende werkzaamheden te worden verricht:

- Onderzoek naar verkoop en overdracht van activa respectievelijk

bedrijfsactiviteiten van Adam Konijn Services B.V. aan Vos Pompen Services Holland B.V.;

- Onderzoek naar afloop debiteurenvorderingen.

Verslagperiode 6

In elk geval dienen de navolgende werkzaamheden te worden verricht:

- Gerechtelijke procedure jegens Vos PSH B.V. ter zake van door ondergetekende bestreden verkoop en overdracht van activa respectievelijk bedrijfsactiviteiten

van Adam Konijn Services B.V. aan Vos PSH B.V.;

- Onderzoek naleving boekhoudplicht;

- Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;

- Onderzoek naar afloop debiteurenvorderingen.

(10)

r. A.H.J. Dunselman, Cu tor

-

10 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

10.3 lndiening volgend verslag:

10 augustus 201 5

Alkmaar, 10 februari 201 5

oduocaten

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :