FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 17 september Gegevens onderneming : J.G. Groothuis Projecten Holding B.V.

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 17 september 2012

Gegevens onderneming : J.G. Groothuis Projecten Holding B.V.

Faillissementsnummer : 12/411 F Datum uitspraak : 17 juli 2012

Curator : Mr. J.A.D.M. Daniels

Rechter-commissaris : Mr. M.L.J. Koopmans

Activiteiten onderneming : Beheermaatschappij

Omzetgegevens : 2011 geconsolideerd € 3,8 mln.

Personeel gemiddeld aantal : 0

Verslagperiode : 17 juli t/m 9 september 2012

Bestede uren in verslagperiode : 9 uren en 48 minuten (vanaf 22 augustus 2012).

De uren vanaf 17 juli t/m 21 augustus 2012 zijn met toestemming van de rechter-commissaris in het

faillissement van Groothuis Woningbouw B.V. geschreven.

Vanaf 22 augustus 2012 zullen de uren in de afzonderlijke faillissementen worden geschreven.

Bestede uren totaal : 9 uren en 48 minuten

Saldo einde verslagperiode : € 0,00

Algemeen : De activa van Groothuis Woningbouw B.V. zijn inmiddels verkocht aan SurPlus® Advanta B.V., onderdeel van de TBI Koopmans Groep. SurPlus® Advanta B.V. heeft het onroerend goed gekocht van Groothuis Mekkelenberg Beheer B.V. Met SurPlus® Advanta B.V. is een regeling overeengekomen waarbij SurPlus® Advanta B.V. de warme gronden verkoopt. Deze gronden zijn eigendom van dochters van J.G. Groothuis Projecten B.V. SurPlus®

Advanta B.V. verricht tevens verkoopactiviteiten voor de gebouwde en gerede woningen.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder van J.G. Groothuis Projecten Holding B.V. is Stichting Administratiekantoor J.G. Groothuis.

Groothuis Projecten Holding B.V. werd sinds 3 juli 2012 bestuurd door de heer Johannes Jan Kloosterman.

1.2 Winst en verlies : 2011 geconsolideerd € 4,6 mln verlies 1.3 Balanstotaal : 2011 geconsolideerd € 30,7 mln 1.4 Lopende procedures : Niet van toepassing.

1.5 Verzekeringen : Niet van toepassing.

(2)

1.6 Huur : Niet van toepassing.

1.7 Oorzaak faillissement : Uit het onderhoud met de bestuurder komt het volgende naar voren: Door de slechte economische situatie in de bouwwereld is het aantal werken en daarmee de omzet in de jaren voor het faillissement sterk afgenomen. Uiteindelijk hebben de ING en de ABN Amro bank het krediet

opgezegd. Een faillissement was toen onvermijdelijk. Het faillissement is uiteindelijk op eigen aangifte uitgesproken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 0

2.3 datum ontslagaanzegging : Niet van toepassing.

Werkzaamheden verslagperiode

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving : Diverse grondposities welke eigendom zijn van dochtervennootschappen

3.2 Verkoopopbrengst : Nog onbekend, opbrengsten zullen in de meeste gevallen aan de zekerheidsgerechtigden toekomen behoudens een bijdrage.

3.3 Hoogte Hypotheek : Zie 5.3

3.4 Boedelbijdrage : € 500,00 per levering Werkzaamheden verslagperiode

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen 3.6 Verkoopopbrengst : n.v.t.

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : Er zijn geen voorraden/onderhanden werk aangetroffen 3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t.

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode :

Andere activa

3.12 Beschrijving : Er zijn geen ander activa aangetroffen 3.13 Verkoopopbrengst : n.v.t.

(3)

Werkzaamheden verslagperiode

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : € 116.000,00 volgens administratie van failliet 4.2 Opbrengst : Nog niet bekend.

4.3 Boedelbijdrage : 5 % Werkzaamheden verslagperiode

5. Bank/zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en) : ING Bank: € 25.135.582,86 p.m. (excl. rente, provisie en kosten). Concernfinanciering Groothuis Groep.

5.2 Leasecontracten : Leasecontracten zijn niet aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden : De financiering door de ING Bank en de ABN AMRO Bank kan, door de compte joint- en medeaansprakelijkheids- overeenkomst, gezien worden als financiering voor het hele concern. In de faillissementsverslagen van elk van de vennootschappen zijn derhalve alle zekerheden opgesomd.

ING Bank:

- 1e hypotheek van € 40.000.000,00 op 15 percelen grond en (indien aanwezig) opstallen verstrekt door Groothuis Woningbouw BV;

- 1 een hypotheek van € 3.000.000,00 op 9 percelen grond en (indien aanwezig) opstallen verstrekt door Groothuis Woningbouw;

- Een 1e hypotheek van € 4.900.000,00 op bedrijfspand verstrekt door Groothuis Mekkelenberg Beheer B.V.

- Verpanding bedrijfsuitrusting (eerste pandrecht) door: J.G. Groothuis Bouw Holding B.V., Groothuis Mekkelenberg Beheer B.V., Groothuis

Woningbouw B.V.;

- Stam-verpanding boekvorderingen (eerste

pandrecht) door: J.G. Groothuis Projecten Holding B.V.;

- Rekening-Courant Plus-overeenkomst (meerdere partijen) door: J.G. Groothuis Bouw Holding B.V., Groothuis Mekkelenberg Beheer B.V., Groothuis Woningbouw B.V.;

- Compte joint- en

medeaansprakelijkheidsovereenkomst, afgegeven door J.G. Groothuis Projecten Holding B.V., Groothuis Projecten I B.V., Groothuis Projecten II B.V.;

- Stam-verpanding vorderingen uit

aannemingsovereenkomsten (eerste pandrecht)

(4)

door: J.G. Groothuis Bouw Holding B.V., Groothuis Mekkelenberg Beheer B.V., Groothuis

Woningbouw B.V.

- Compte joint- en mede-

aansprakelijkheidsovereenkomst, afgegeven door:

J.G. Groothuis Projecten Holding B.V., Groothuis Projecten I B.V., Groothuis Projecten II B.V., Groothuis Projecten Participatie IX B.V., J.G.

Groothuis Bouw Holding B.V., Groothuis Mekkelenberg Beheer B.V., Groothuis Woningbouw B.V.

ABN AMRO bank:

 Een krediethypotheek van € 40.000.000,00 verstrekt door Groothuis Woningbouw B.V. De krediethypotheek is verleend aan ING Bank N.V.

en ABN AMRO Bank N.V. gezamenlijk;

 Krediethypotheek van € 3.000.000,00 verstrekt door Groothuis Woningbouw B.V. en J.G.

Groothuis Projecten Holding B.V. De

krediethypotheek is verleend aan ING Bank en ABN AMRO gezamenlijk;

 Hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van J.G.

Groothuis Projecten Holding B.V.;

 Hoofdelijke aansprakelijkheid van J.G. Groothuis Bouw Holding B.V., Groothuis Woningbouw B.V., Groothuis Mekkelenberg Beheer B.V.;

 Verpanding van alle vorderingen op derden waarbij tussen de ING Bank en de ABN AMRO Bank een onderlinge rangregeling geldt waarbij ING Bank het eerste en ABN AMRO het tweede pandrecht heeft;

 Verpanding van de bedrijfsinventaris waarbij tussen de ING Bank en de ABN AMRO Bank een onderlinge rangregeling geldt waarbij ING Bank het eerste en ABN AMRO het tweede pandrecht heeft;

 Verpanding van de bedrijfs- en handelsvoorraden waarbij tussen de ING Bank en de ABN AMRO Bank een onderlinge rangregeling geldt waarbij ING Bank het eerste en ABN AMRO het tweede pandrecht heeft;

 Verpanding van de rechten uit gesloten en te sluiten overeenkomsten aanneming van werk (tweede in rang);

 Verpanding intellectuele eigendomsrechten;

 Verpanding domeinnamen.

5.4 Separatistenpositie : ING Bank en ABN AMRO Bank.

5.5 Boedelbijdragen : 5 % 5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t.

(5)

5.7 Reclamerechten : n.v.t.

5.8 Retentierechten : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode

6. Doorstart/voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : n.v.t.

6.2 Financiële vastlegging : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : Voldaan

7.2 Depot jaarrekeningen : Jaarrekeningen 2010 is het laatst gedeponeerd

7.3 Goedk. verkl. accountant : 2011 betreft een conceptjaarrekening welke niet voorzien is van een accountantsverklaring.

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Wordt onderzocht

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Er zijn thans geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur.

In het kader van de afwikkeling van het faillissement zal hier nog nader naar worden gekeken.

7.6 Paulianeus handelen : Wordt onderzocht Werkzaamheden verslagperiode

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : Faillissementskosten 8.2 Pref. vordering fiscus : Nog niet bekend 8.3 Pref. vordering UWV : n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren : n.v.t.

8.5 Aantal concurrente cred. : 3

8.6 Bedrag concurrente cred. : € 39.005,40 8.7 Wordt het een opheffer : Nog niet bekend 8.8 Vereenvoudigde afwikkeling : Nog niet bekend 8.9 Wordt aan conc.cred uitgedeeld : Nog niet bekend Werkzaamheden verslagperiode

Diverse correspondentie crediteuren, beoordelen en erkennen vorderingen.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : 1-2 jaren; Afhankelijk van de omstandigheden of er al dan niet nog werkzaamheden in het faillissement zijn te verrichten, dan wel het faillissement nog geopend dient te blijven t.b.v. de andere faillissementen in de Groothuis Groep.

9.2 Plan van aanpak : Afronden diverse werkzaamheden en onderzoeken.

9.3 Indiening volgend verslag : december 2012

(6)

Werkzaamheden verslagperiode

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de volledigheid, noch voor de juistheid van het verslag. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden. Uiteraard kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en in de eventueel aangehechte bijlagen gemaakte vermeldingen alsmede voor de weergegeven vooruitzichten voor de crediteuren. Aan dit verslag inclusief de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :