Hele tekst

(1)

SIG ATUU

v.ICROVOR

BIBLIOGRAFISCH VERSLAG:

BIBLIOGRAPHIC RECORD:

MOEDERNEGATIEF OPSLAGNUMMER:

I MM69C-IO

02.0

~

MASTER NEGATIVE STORAGE NUMBER: ....J KITLVlRoyal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies

SHELF NUMBER MICROFORM:

Prampoean jang dllJlnta! atawa Kahlmatan!Idltjerltaken (darl bah, Tjlna] oleh Kongkallkong.-Bata via: Lie Tek Long. (192-?J.·6dl.(Sll p.).; 17 cm

Kongkallkong 15 eenauteursaanduidlng. - Nasehat balkboewat segala bangsa, teroetama orang hartawan. - Sino-Malelse literatuur

AUTEUR(S) Kongkallkong

Exemplaa rgegev ens:

6dl. ln1bd.

SINO 0204 dl 6

Sign.Shelfnr.van orlglof origina l copy:neel:

Mhh8268 N

Filmformaat /Size offilm :

Beeld plaatsing /Image placement :

Reductie moederfilm/Reductio" Master film : Jaar van verfilmingIFilmed in :

Verfilmd door bedrijfI Filmedby:

Sign.vanmlcrovorm:

Shelfnr,of mleroform:

M SINO 0204 dl 6

UDP/_ 16COMIC

I.

ImmlIB

\a :

1

2005 KarmacMicrofilm Systems

(2)

Djllld 6 Tatnat.

D1T)ERITAKEN OLEH

"KONOKALIKONO"

T ,

ATAWA

R\

Nasehat baik boewat segala bangsa, teroetama orang hartawan.

Het auteulsrecht op dit verhaal, is aan,de uitgevers voorbehouden.

DITJITAK DAN DIKLOEARKEN OLEH:

Toko s Drukkrij LIE. TEK LONG,

Pintoe Besar No. 16& 18

B~T~VI~

T IdoOD No. 564.

p"js f 'I.-

(3)

-493 -

• .

.Kenapata tiada boleh?". kata Hoei Hong de-

ngen glrang. "Ha, Deij Keng, Oeij Keng I.dasar kau orang jang hendak tjari tjilaka, kenapatah boleh terdjadi perkara begini roepaI"

,.-Itoe waktoe djoega, dengen tiada memboeang temponja Hoei Hong tjepet pergi ka kantoornja Tjauw Kong, pada siapa ia bri taoe, bahoea Deij Keng telah simpen banjak alat sendjata di roe-

manja [ang kamoedian itoe·orang hendak ber- chianat pada negrl.

I . ' Mendenger itoe pengadoean, tiada ajal lagi :Tjauw Kong laloe prenta bebrapa oppasnja ter-

iring oleh ia sendiri, teroes pergi k roernanja .Oeij Keng aken blkln penggledaan, dl mana be-

ner djoega telah kedapetan banjak alat sendjata, .seperti toembak, pedang, golok pendek dan laen- -laen sendjata poela, jang sebagiman kita telah terangken di sebla depan, bahoea sendjala itoe -ada kapbenjaannja Boe-kl Gouw Han.

I .ltoe .sernoea -sendjata sigradibeslag dan lebi :dari tiga poeloe lima orang [angtiada perduell be- sar dan ketjil lanles ditketdandibawa ka kantoor- nja Hoe pembesar aken di Ienger k~trangannja,

i ...Pertama Deij Keng dipanggil mengadep dan ditanja, stapa-siapa d] antara ia poenjaikontlo Jang aken toeroet dalem gerakan berchianat.· .

I ••Deij.Keng jang memang tiada mengando ng Itoe niatan boesoeklaloemem~ri,ketranganserata

(4)

- 405- - 404-

b~rkata

: •Taijdjin, itoe barang-barang sabener- DJa ada kapoenjaannja .Boe-ki Gouw Han di

Ka~gsay [ang ia telah kirim pada Siauwdjin: la

senng goenaken Hoe sekalian sendjata boeat memboeroe dan boekan sekali disimpen boeat terb.tken pembrontakan."

"Hm,-kau djoesta 1 menjentak Oeij Koni de-

~gen aseran. "Lebl baek kau mengakoe, kala.

tlada akoe nanti goenaken kakerasan boeat kom- pes pada kau,"

Tjauw Kong poen membentak seraja berkata:

"M~mang paling baek kau mengakoe sadja, dan kasl taoe satoe-satoe namanja kau poenja kaoem dan itoe djalanlah jang aken mengentengin kau poenja kadosaan.

"D~ngen sabener;ja djoega Siauwdjin tiada da niatan ltendak berlakoe tiada baek pada

ne-

&ri, ti~ra beglmana moesti mergakoe satoe per- kara jang boekan moesti," saoet Oelj Keng de-: ngen tetep, .pendeknja, maskIdjoega bakal djadl blnas~,.boeat mengakoe satoe perkara [ang tlad ada, inilah S'auwdjin tiada aken berboeat."

Me.ndenger.begltoe Tjauw Kong djadi goesar ekali dan laloe prenta sekalian oppasnja bawa .Oelj Keng dan semoea,orangnja masoekin ka-

dalem pendjara. Kamoedian Tjauw Kong prenta . rangnja per.'1 ka Kangs?y dengen kasi djoega .atoe soerat a en panggll fada Boe-ki GvuwHan,

Oouw Han [ang dap

t

Hoe panggilan tiada [al lagl laloe pergl menoedjoe ka Lam-hay-koan berdjoempa pada Tjauw Kong. DI sana oleh

ttoe pembesar ia telah diangcep djadi sepertl persakHan dan dlsoeroe berloetoet.

Bermoela la ini 'tiada mengarti lantaran perkara apa maka la dianggep djadi'persakitan, kerna .poen dalem baek di'loearan bcgitoe perkerdjaan, blon perna ia blkln kasalaan apa-apa, tetapi se- telah Tjauw Kong minta ketrangan ter..~ang itoe

lat sendjata [ang tersimpen di roemanja Oeij Keng la baroe mengarti, jang ia soeda bersala lantaran itoe perkara.

.Menoeroet kelrangannja Oelj Keng. kalanl- itoe sendjata kau [ang poenja," kataTjauw Kon pada Boe-ki, "tjoba1ah sekarang kau kasi ketra- ngan jang betoe1 dan djoega akoe hendak me- nanla, dengen maksoed apa kau simpen Hoe sen- djata begHoe banjak?"

"Boanseng goenaken Hoe sendjata [alah boeat memboeroe binatang oetan," saoet Boe-ki, .tapi apatah [ang mendjadi kasalallnnja dengen halnja itoe sendjata?"

.Akoe dapet ketrangan kau bersama Oeij Keni hendak terbilken pembrontakan pada negri," kata poela Tjauw Kong, "ha, njatalah kau satoe orang jang koerang penerlma. Negri kasi gadji pada kau dalem ttoe djabatan toch sampe tjoekoep,

(5)

\

-406- maka kenapa djoe a k .

gitoe kedjem dangr ~au,boIeh pake niatan be- gril" iaua Inget lagi boed: ,IOJa ne-

Tida, boanseng ti d

, la a merasa sekall

srrnpen niatan djelekb e al-kall ada

kabeneran itoe b oeat keamanannja negri dan oanseng nanti t t

soern pa di mana djoe a" e epken dengen ini tenloe djoega ad g. saoet Gouw Han, haI

jang hendak poeaska

pehrbo,e~lannja

orang'djahat

o ' en atinja ake '

rang jang tiada.bersala." n meiigeniaja

"Betael begiroe" k t

"tapi boeat Jante;

r

.aa poela Tjauw Kong

~joeriga

alas kau

daJ~Jri~~nK

akoe poenja

ras~

J3ng berbahaja itoeJah e/~ eng poenja nialan kau blon maoe soe er sekah, Sekarang

k 'llengakoe baek : k

se ep kau bersarna k tio: , .a oe nanti djara dan sabegiloe I~~~omoe ,di dalem pen- sabegitoe larnad] kau tlada mengakoe

oega akoe k ' f '

boei dan bolch rnaka ' aSI IIlggaJ di roema Sanb'j bi axan n35' perdeo '"

1 I IJang begiloe T' ' .

pasn]a giring Gouw H

t

uw Kong prenta op- kedjern beloeI Dji S.an ,et dalem pendjara. Ha kadengkian boekan

S :ad~

itoel Atas ia

POeflj~

a' I . a la Oeij Ke .

ji: I poengoel, Gauw Han' .ng, la poenja epa-apa soeda dapet djoega jang tiada taoe

. rasaken pait .

poenja kadjahalan T' , . I. nja la oranz

, ' Joema saIanJ'a 'r la

negn dengen tiada k / oe penggawe

aIat aperIoean apa b '

sendjala; tetapi 5eb I'k' , 'apa eh itoe a I nla klta tiada boleh

I •.

,

.

- 407-

kata begltoe, kerna siapatah taoe, bahaja maoe ateng pada dirinja sendiri?

Sekarang' itoe doea sobat moesti mengerem di dalem 'pendjara dengen keada'an [ang me-

njediken sekall, kerna saorang[angtiadaberdosa dibikin begitoe roepa, inilah orang banjak bis timbang begimana rasania.'Setiap hari Oey Keng

dan orang-orangnja menangis m mikirkenia orang peenia nasibj kadang-kadang Oey Keng djadi begltoe goesar dan kertak giginja sendiri,bil~

ia inget ia poenja anak poengoet iang dia~at, jang la soeda doega, bahoea perboeatan itoe ada tantaran la poenja gara-gara.

"Kaloe sadja akoe tiada koerang apa-apa dan bisa kalocar darl dalem pendjara akoenanti kasi bagian jang setimpal betoel atas kau poenja .perboeatan, Dji Sian jang terkoetoek!" kata Oey Keng dalem liati sendiri den gen peroet[ang

~enggrodok, "Dan kaloe dirikoe djadi tjilaka, Allah nanti bales itoe semoea. , , . , .. ."

Sedeng ada di dalern goesar, koenjoeng-koe- njoeng Oey Keng dapetrasa piloe bila menginget riasib [ang djelek atas ia dan sekalian or~~~

sadalem roema tangganja, maka djoega dengen tiada terasa Jagi aer matania mengoeljocr basa' in ia poenja pipi kiri kanan Achirnja kasedian'itoe djadi emingkin besar, hingga Oey Keng sigra ba.nting dirinja di atas papan tempat tidoer s~mba!i tekep moeka denRen ka doeatangannja.

(6)

XXXII

Kasian pada Engkoenjad j ' , IThiaS·mengoen- oengin roema pendjara - Ho Thi

Too k " ran

pa berdiri sebagi pence-

loeng Nio Thian Lay, •

Koenjoeng-koenjoen 0

dengen swara [ang g ey.Keng dibikin kaget

t> memanggllpad ' I

aer matanja dan melon" anja. ,a soesoet dapet liat Cipier boei gok kaloear, dl mana la Cl menghampi k k •

• Oey Slanseng," kala C. , r en amarnja,

k h ' rpier 'boel k k

a sama ini nama? la ' ' • au enal- Sianseng dan kaloe' k rninta bertemoe pada akoe sllaken ia datang

~~ ~:~t~:

dengen sigra

Sambil bilang be it " .

pendjara kasiken

sa~oeOet,ltoe

pembesar roemsh

O K ' lap nama di ta .

ey eng, fang setelah dibatl ngannja faoe, janghendak men ' atja, la baroe dapet tjoetjoenja sendiri .gOCnbdjoengkenpadanjajalah

Jang errnma Thi S' . soeda beroleh gelaran T" S la I, jang

Y

, . JII1- oe.

" a, Inllah boans . .

Oey K . eog poenja tjoetjoe," k ta eng pida itoe Cipier diik T '

merasa kab t ' ' • JI a aydjin tiada era an, silaken ia b d!

boanseng." er joempa pada

Itoe Cipier .

kasmobedian ia

;~~~~:t~:~i ~~~:I~~~~ja~~:~~I~~:~'

a entar lagl boner di kali • moeda d t .. joega altatan satoe orang a eng mengoendjoengken kamarnja Oey

..

-409-

Keng, [sng dj...di sedi sekali atas pertemoean pada tjoetjoenja itoe. Thla Si membri hormat dengen aer mata [ang berlinang-Iinang sambll berkata: •~i. kenapatah Allah boleh djatoken katiilaka'an pada Engkoe l>egin.i roepa.Siauwtit .sabenernia hendakpergi kaKoei-tang,tapi setelah dapet kabar jang Engkoe ada di dalempendjara dan terhoekol'm lantaran perkara scndjata, maka

dioega Siauwtit dateng menengokin kamari, hat

mana Siauwlit mengharep nanti menjenangv.en Engkoc poenj.1 hati [aug

scd~ng

berdoeka,"

"Va, dengen sasoenggoenjaakoemerasa girang sekali atas H'antitpoenja koendjocn,!.anini,"saoet Oey Keng dengen lerharoc, ."akoe poen tiada doega, kenapatah A\lah soeda tlm paken katji- taka'au alas dirikoc jang hlon perna berboeat djahat; akoe membilang

tr:

ma kasi atas Hiantit poenja boedi[angsoedabegitoeperlo~kendateng

men~oendjoengken padakoe dl sini,"

..Soeat ini kaljilakaan Engkoe djangan seset- ken pada slapa djoega," menghiboer Thia Si dengen perkaLtan [ang lema lemboct, "djangan •

sentara baroe kita orang, sckalipocn radjadjoega poen serlng menalllpak katjilakaan atas dirinja.

Da\em perkara ini Engkoe jang soeda toea dja- ngan terlaloe bawa pikiran kese\, kerna hat itoe pertjoema'sadla malahan aken membikin roesak kita poenja kasehatan badan. Ingctlah satoe

(7)

-410-

prlbasa poen ada k t •

liatan. "Begitoe d': a.

..Ae~

bening ikan ka- poenja'diri' J eg~ terdladl atas Engkoe d' . . ~ J~ng sekahpoen ferhoekoem tap'

IrI sendlri hnggal bresi hi . ' . I

mem . , ' mgga Allah Jang

, poeknJal ~ata sanget terang tiada aken antep- pm per ara itoe,I(

"Tapi akoe sanget sakit hati pada D" S'

dan Hoei Hon . JI ran

ini katil k' g, jang soeda bikin akoe dapet Ja a an, kala poela Oey K

bernapaoe, kerna hati ' eng dengen pada it nja merasa gemes sekall

I oe doea menoesia kep t .

Hiantit, tceloenglah Engk

ar~,

"maka itoe, aken b I oernoe jang latjoer inl d a es a~oe.poenja rasa sakit hati pada itoe p~~~ :e;~e.sla, Ako.e masi ada poenja bebrapa boeat b' Jkang mastmengeloearkan asil bagoes

eres en akoe po ' '

Hiantit kak enja perkara, kaloe oerangan onkost perloe ti

o~wabng,

si,laken djoeal itoe dan

gcena~~e~e~v~~gk~

nja oeat itoe kaperloean."

"Boeat itoe perk E k

0 ' ara ng oe froesa kwatir

. rang Jang soeka mengeniaja pada sesama . ' itoelah menoesla jang tida terpeladja d ,nJa, mengenal kawad" b ' J r an had roes dibil JI an, jang dari sebab itoe ha-

k I

I Iang menoesia itoe ada bangsa boeat aper oean Engkoe S', iauw It nanti berdaja de-t·

~gen sCisoenggoenja dan djadi wakil aken bales

I oe perboeatan boesoek jang orang soeda bikin pada Engkoe, pendeknja senangkenlah

Englk~e

- 411-

poenja hatl, Siauwtit nanti bekerdja dengen sa-:

soenggoenja.'~ . '

"Akoe bersoekoer sekali kaloe Hiantit bilang' begiloe, tjoema [ang akoe minta, Hiantit haroes- djaga diri sendiri dengen baek dan djangansampe

dapet diketahoei oleh kaoemnja itoe menoesia keparat, kerua kaloe marika dapet taoe jangHian- tit ada djadi pembelakoe, pasti ia aken ber-.

daia boeat ker.laja pada kau".

"ttuelah Engkoe dj~ngan pesen djoega Siauw- tit soedi pikir lebi doeloe, sebagi jang poenja diri, tentoe djoega Siauwlit mengarti tjara begi- mana moesti tjari kaslametan-'

"Lama djoega ka doea orang itoe beromong-.

omong dan boekan sadja bitjarakan hat ttoe;

poen marlka banjak bitjaraken oeroessan laen- laen, jang lanlaran tiada membawa kapentingaro bagi pembatjamaka ita tiadatoellssatoe persatoev Kamoedian sasoedania- s beromong-omong dengen sedi -Thia Si hare n slamet tinggal pada Oey Keng, [aug; ~ ga djadi merasa piloe- sekali lantaran bi oe tjepet ia orang berpisa•.

"Berpisaan kita di ini harl, blon taoe sarnp . kapan aken bisa bertemoe kombali," kat Oey Keng dengen mengoetjoer aer mata, "tapi

pengharepankoe masl begitoe besar, bila 'me- nginget dengen Hiantit poenja perdjandjian itoe.?"

(8)

-412 - ,.Se.bagi laki-laki Siauwtil nanti

djandjian seudiri,It ka at T 'hia S' ,I pegang,per- . dengen mengembeng a d' I [ang djoega Kamoelian ka doea oranC: , I ka, doea matanja, tangan dan laloe ber '

~,Itoe

saltng berdjabatan

Sakaloearnja dari rPlsaan

sato~

sama laen,

, oerna pendjara Thi S'

gl mcngoendjoengken roemanjaJ 0-y laK I per- mana atas pertoeloengann] t: eng, dl itoe orang jang

ber l?ilak~a tet~ng~a-tet!lngganja

bebrapa petak s J , Thia SI tclah djoeal

it aWJ Engkoenja d d

1oe oewang pendjoealan 'ao () ' an engen djoembla bebrapa ib J

~t.

tiadn koerang sa-

k

n oe tall perak i b

a kola radja aken 0 ' la rangkat K

" croes itoe perka

Ita hnggat Thia Si d I , ra,

dan baeklah kita b lik3.em,perdjalanannjaitoe TJ'iak ' , a I meliat pada Ho Th'

, jang sebagirnana le' h di . ran Cldjak Nio Th:an La

I~

itjeritaken,ia aken

Setelah y pergi ka kola rad]a .

sampe pada h " .

Thian Tji'ak benaken a . an Jang ditetepken, djalanan. Satoe r' p ng perloedalem per- di pelaboean da P /' besar soedadisediaken toenja brangkat SmJ aenken mcnoehggoe wak-

, ame .,. " K'

perin Thian Tjiak serala b hoe, I Beng sam-'

Slanseng taoe Lot • J erka ta : "Sebagimana

'd , w e ada saorang d

I oep dengenitoe entiari agang dan taoe, dalem

perdj~lan~nrJ~~i' ~ :tka it~e

Loh,oe kasi roet dan sewates da . ,r! 1nll hari d' "ohoetiada bisa, toe- akoe perseraken atas S' IflnJ3 Nlo Sianseng

la ns~n g saorang poenja

-413 --

tanggoengan, jang akoe banjak harep, Sianseng nanti bersoenggoe hati belahken padanja,"

Kamoedian Ki Beng berpaling pada ThlanLay seraja samboengken bitjaranja: "Nio Sianseng,

be~arken

hatimoe sendirl, betoel lohoe tiada toeloet ,dalem perdjalanan ini, tapi tiada l.oepa Lohoe nanti membantoe dan minta pada Thian soepaja Nio Sianseng bisa bales itoesakit hati

jaOl~

sange! besar; Lohoemaoeperliaja, atas ban- toenja Ho Sianseng. Hoe perkara nanti selese de- ngel1 menjenangken,"

Tjc,n Sam Kong djoega oeljapken perka1a'an pandjang lebar aken hiboerken hatinjaito~orang moeda, tapi sebaliknja Th-an Lay tiada bisaoe- tjapkcn sar a1 a perkata'an, lantaran hatinja

m~rasa

sanget

r

iloe.

"Alas hrangkatkoekaQetara,"kataThian Ijiak, .bf'anseng nanti ..

n~gep

Th:an Lay ada sebagi

boanseng" poenja soed.m', pada siapa boanseng

n.anti toempaken antero kabcdi1kan dan pertoe-

loengan [ang berharga padanja. Sabenernja atas Ki S

ansen~

poenjJ penjerahan 'alas d:rinja

Nio Si,m"eng, bagi boanscng tt:lah dapet satoe tanaioeng:m [ang besar sekali, tetapi,

seb~p

mengi-

&et, [ang Nio

Siansen~

memang pantesditoe- '10 ng. maka maski begimana djoega tiada oeroeng

boanser,g m~rasa sanget giran~,"

(9)

-414- , Sasoedanja berdiamsak '

"Thian Lay bisa berk t °kehka

lamanja, baroelah 'toea ltI,oe : .Dalem hat.a a,- ala pada dooea orang

oJ-l h ' , 101sasoenggo ' b

~c;a menerima b di , enja oanseng . p ji-Wi e Lo Siansenoe

I Ja~g sanget besar alas dengen tiada ad gD,~oe~Ja.pertoeloengan,tJ'oba

1 a ji-wie jan "

oengan, siang-siangb It mernbri pertoe-

"I oansengs d '

G eh kawanan itoe . oe a kena ditawan

. menoeSl3 k di

.sebab sekarang b e JI. Akentetapf

,: oanseng I ' ,

.satoe orang pelantjong d cntoeng masi djadi

-ketetepan jang sam an an belon mempoenjai ,b iD?, bisa bales

aia~er~~i_:~ka djoe~~

boanseng

itoe; Boanseng berdjand.l ".

p<?enJ~

kebaekan

,b oanseng tiada ak IJ • mas,klbegimana djoega

, en oepaken D"

pertoeloengan J'ang b h JI-wie poenja S1

er arga '

eelah berornong- '

"Thlan Tjiak laloe homong sakoetika lamanja' d

atoerken p it ' , (.

oea orang, sedeng Thi L ami an pada itoe

" 13n ayda K' H

mernbri -slamet t' n I ok djoega

.penoeloeng.

' Kam ~ n egd~al

brad,a itoe doea 'tcean

k t k

ran ertiga0 '

a a plaboean K' k rangI oebrang-

. , IOC ang da ' ,

.marika belajar me di n mana sigradjoeg

a

" Thian Lay pesenoe Joe ka d'joercesanOetara

n pada K'"H k .

. cmboeni di dalem " I 0 aken tinggal

-tiada' loepoet

men~:~~; ~e~eng'

i,asendiridjoega

terllat or ng. -Tatkal . dl t.empat jang tlada k

a a ttoeangm '.

eras,

' hirig~a

membikin ra ' mernoep dengeri -moeka aeT berdJ'alan (. d' P oe J3ng berdjalan di

a Joe sekali.

'or

"7"415-

Petahan-pelahan langit djadi gelap tandanja hart moelai djadi malem, sedeng begitoe geloem- bang djadi semingkinbesar, hingga swaranja [ang bergebioer::in telah memblkin Thlan Lay dapet

pengrasa'an ngeri. .

Koenjoeng-koenjoeng dad satoe djoeroesan kaliatan saboea kandaran ketjil dateng membo:-,

roe itoe praoe besar dengen tjepetsekali ;Thlan Tjiak meliat begitoe djadi sanget kaget, kerna

diliat dari gerakannja, itoe kandaran sebagi djoega hendak berboeat apa-apa padanja.

Sabentar lagi itoe praoe soeda meojoesoel ampir sampe. Dengen lapat-Iapat ka <iengeran.

satoe di antarn ttoe satoe orang dalem praoe ketjil berkata: "ttoe praoe besar [ang djalan,

di depan siapatah penoempangnja7" ,"

.Itoe pertanja'an soeda membikin Thian Lay'

dan"Ki Hok djadi ketakoetan sekali, kerna:ia

orang mendoega, moesoenja dapet taoeiapoenja perdjalannan dan prenta orangnja dateng menjoe- soel. Madjikan dan boedjang, doea-doea djadl ,bergoemeteran, kerna kaloe bener praoe itoe ada

prc:oenj~

Leng Kwi Hin, nistjaja djiwanja aken

djadi binasa. '

Thian Tjiak sigra berdiri di kapala praoedan sambil memandang pada-ltoekanda~an[ang men- datengin, ia menanja: "Kau orang sekalian dengen

m.~1<soed

:ap,il,soesoel akoe

poenj~ , p-~aoe

iang,

{

(10)

-416-

sedeng berdjalan pesat? Apatah kau ini ada awanan badjak atawa rampok, jang hendak goenaken koetika baeie reboet orang poenja barang1"

"Boekan, Sianseng," saoet sala satoe Hoe pe- n~empang praoe, "kita orang jalah praoe ronda,. klta orang soesoel kau poenja praoe dari seba~

kau poenja teledor ; sekarang teen hari soeda

~oelai djadi gelap, tapi kenapa kau poenjapraoe fiada .p~sang penerangan, hingga sebagi djoega kau 1111 hendak pergi minggat? Ha]o, tjepet pasang penerangan, kerna kaloe ketahoean oleh akoe poenja Lo-ya kau nanti djadi tjilaka!"

Ho Thian Tjiak baroe mendoesin. la mene- ngok ka blakang praoe, bener djoega masiting- al gelap, hillgga dengen tjepet ia prenta djoe-

~gan. praoe pasang penerangan. S1soedanja It?e la orang landjoetken perdjalanannja lebi dJaoe.

TANS

Boekhandel

. .. .

. __ . _ 2

ANIE '

Soerabsla•

Toko ci Drukkery LIE TEK LONG,Batavia. 417

==z:==--==

, XXXIII

Sou w Po atawa Souw Antjat perhaliken perkaran;a Nio Thian lay.-

Thi n Tjlak soeda Iiwatken Thian Lay dari tempat

. papreksa an•

Teroes meneroes angin telah menioep dengen bagoes, hingga membikin senangbagisatoe kan-, daran jang hendak belaiar. Sedari sore Thia\) lay dan Ki Hok tinggal reba di atas tempat tidoer, kerna halinja masi tinggal bergoemeter, lantaran adanja itoe praoe ronda, jang ia klra

da praoenja Kwi Hin.

Kita tinggalken'doeloe Thian Lay dalem per..' djalanannia dan baeklah sekarang kita balik me- . liat pada SO\lW Po,

ja~g

seba&imana pembatj tentoe masi mget, lantaran orangnja Kwi Hin, telah panggil poelang itoe djahanam begitoe per- toe, hingga kita telah tinggalk(n Souw Po dll

antoornja pembesar negri di Tam-tjoan.

Sekarang baroe kita adjar kenal pada pemba-· tia, bahoea Souw Po Hoe ada satoe orang jang.

pamerenla soeda angkat ka dalem djabatan An- tjat di lam-hay-koan, jang lantaran tatkala Hoe blon sampe temponja aken ia pangkoe Hoe . djabatan, maka 'ia pergi ka koelilini tempat

ken dialan-djalan. Apapoela memang ia soeda

Prampoean jang ditjinta 27.

(11)

-418-

~eras~ ketarik hati dengen perkaranja Thian Lay, . jang la telah ketemoeken di roema makan Tjan Sam Kong, dari siapa ia telah dapet ketrangan tentang kedjahatannja Kwi Hin, jang sateroesnja la telah ketemoeken di Tam-tjoan, jang sebagi- mana pembatja liat sendiri, lantaran kabodoan- nja Hoe djahanam, dengen tiada tjari taoe lebi doeloe siapa adanja orang Hoe, ia soeda toetoer-

'ken ia poenja perkara boesoek dihadepauSouw

Po. -

.Akoe tiada doega sekali kenapa akoe telah bertemoe pada Kwi Hin," kata Souw Po dalem .h~ti sendiri, "dan terlebi heran lagi kenapa itoe djahanam soeda boeka resianja begitoe gampang.

Itoe waktoe, kaloe ia tiada tjepet poelang k roemanja, akoe brani pastiken nistjaja akoe bisa dapet . ke!rangan jang lebi banjak tentang doe- doeknla jang bener dari perkaranja Nio Thlan Lay. Tapi. ..~., ai, orang-orangnia soeda pada poelang dari Lam-hiong, hingga apatah tiada boleh djadi marika itoe soeda dapet djebak pada itoe orang moeda?" .

Beringet begitoe :hatinja Souw Po djadi me- rasa koerang enak sekali, kerna ia taoe Kwi Hin

d~.n T~ong .Kong selaloe berichtiar aken aniaja djiwanja Thian lay, apa poela memang ia soeda dap.et taoe itoe orang moeda telah pergi ka kota radla, maka dengen poelangnja itoe kawanan

-419-

kedji dari Lam-hiong, tentoe djoega iaij>~~a.be- kerdja dengen baek. Sasoedanja berpikir b batik, Souw Po sigra tjari ketrangan

t~n\~n~."~al

itoe dan dari ketrangan jang ia dap~(J~al.ah manjenangken hatinja, kema Thian Laytiad<;id.~pet ditangkep, dan poelangnja itoe

kawan~ ~egal

adalah lantaran Hi Lay beroleh sakit

ke~~~. ·

,o'

Sasoedanja tinggal bebrapa hari la~an,j~ di Tarn-tjoan, pada satoe hari Souw Potela~br !}g-

okat djalan ka Lam-hay-koan, di rnana

\gi~."ja

moelai bekerdja dengen pegang djabatan;....~~ agi Antjatsoe. Sedari pangkoe. itoe djabat.a~~9.~w Po mamereksa Ini dan itoe di kantoot [a dan setelah dapet taoe antara bebrapaperkat:Aa~aiah perkaranja Oeij KenK [ang beton poetoe·:•..m!1~a sigra djoega ia bikln papreksaan a\as

itQ.~ . pe.r~

kara. . . .' .f<

Dengen ati-atl Souw Po preksa itoe'perkara dan kamoedian ia lepas orang-orangnja Oeij Keng [ang ditahan di dalem pendjara, katjoeali itoe toean roema sendirl jang la titaken poela kasi masoek dalem pendjara, kerna perloe ia moesti minta pikirannja pembesar [ang lebi atas.

Pada satoe pagi dari boelan Shi-gwe, sedeng

.*.

matahari ada mamentjarken hawanja jang begitoe panas, adalah pada waktoe begitoe plaboean di Kang-say telah dikoendjoengken oleh bllangra.~oes

(12)

-42Q-

-praoelajar besar dan ketjil. Itoe semoes kandaran satoe persatoe ada membawa penoemgpangnja jang hendak pergi dari satoe ka laen tempat, antara mana, banjak djoega penoempang jang telah singga di itoe tempat.

Samentara ltoe kalialan bebrapa oppas meng- hamperi itoe sekalian praoe dan bikin bebrapa perlanja'an serta papreksa'an jang teliti. Semoea .praoe telah diprcksa dan hal itoe telah membikin 'heran pad

a

bebrapa djoeragan praoe jang baroe belajar lagi ka itoe tempat, kerna tiada sari-sarinja politie begitoe teritip bikin papreksa'an pada

ekalian kandaran [ang &ingga di sltoe.

"Doeloean toeh kita poenja kandaran tiada dlpreksa sampe begini roepa," kata sala satoe djoeragan praoe pada kawannja, .tapi kenapa sekarasg politie kaliatan begttoe-raditndan kaloe boleh ia hendak bedel kita poenja peroet boeat dapet taoe barang apa jang kita bawa!"

•Ya, ya, akoe djoega merasa sanget heranl' kala saorang laen sambil terbengong-bengong,

~betoel sebagirnana itoe sianseng bilang, doeloean papreksa'an dilakoeken tiada begitoe teritip dan berbeda sekali dengen papreksa'an jangsekarang,"

.Ach, itoelah tentoe djoega ada lantarann]a,"

samboeng satoe swarabaroe.

.He, apatah kau sekalian belon dapet taoe, sobat-sobat!" menanja satoe orang pada marika

-421 -

Itoe, jang sedeng asik bitjaraken ltoe perkara.

Sedari bebrapa boelan jang laloe diini tempat soeda diadaken atoeran ini ; lantarannja, jalah hendak pegat itoe bebrapa orang hoekoeman jang telah melariken diri dari pemboeian di Lam-

tiiJlang ." '

"Oh, pantes kaloe begitoe," kata satoe orang jang roepanjasoeda mengarti itoe perkara. ,,~aloe ini Sianscng tlada kasi kelrangan, tentoe dJoega , kila orang masi rewelken lebi djaoe."

Mendengcr begitoe semoea orang djadit~rtawa dan sigra memandang ka tenga plaboean, di mana .ada satoe praoe besar jang baroe sampe•

• lni praoe jang baroe sampe tentoe dj~ega tiada loepoet aken dipreksa oleh polltie," kata sala satoe orang banjak itoe.

"Tentoe sekali,"-saoet jang laen.

, Bener djoega tatkala itoe dari sebla tengah kallatan satoe praoe jang berdjalan menoedlce ka pinggir pelaboean. Di sana sini soeda djadi begltoe sesek, ttoe praoe jang baroe sadja sampe lantes berlaboe di tenga, di tempat mana, tiada koerang banjaknja kandaran jang berlaboe- . , .Brapa oppas sigra menghamperi pada Hoe

satoe praoe besar dan hendak bikin papreksa'an, ta:pi satoe orang. satenga toea [ang berdir.i di 'kapala praoe stgra berkata: "Sobat-sobat, bad

perloe kau bikin papreksa'an atas kandaranckoe,:

(13)

-423-

r-

Thlan Tjlak bilang trima k si d n kamoedtan bersam Thian Lay la lantes kaloear darl ka - toornja Itoe pembesar dan teroes menoedjol k Sltoe fihak. Tapl baroe s dja berdjalan bebrap Sambll bitang begiloe Thian Tjiak ambit la poenja soerat ketrangan darl Phoa To-tay dan\

asoedanja masoekin Itoe dalem sakoe W- djoenja la hampirkan pada Nio Thian Lay sam- bit berkata: "Nio Slanseng, apatah kau rsaoe toeroet pergi mendarat sabentar? Kita orang soeda belajar lama sekali dan djadi begitoe

asepian, djika maoe toeroet djalan-djalan hajolah brangkat sama-sama'koe." ,

Thian Lay tiada merasa kaberatan ooe t Joeloesken permintaannja itoe penoeloe g. Sa- soedanja kasi sedikit pesenan pada Ki Hok bersama Thian Tjiak sigra ia pergl mendarat.

Sesampenja di kantoornla \toe pembesar pela- boean Thian Tjiak kasi oendjoek soerat ketrang- n annja. Itoe pembesar moelai preksa denien teUti dan ssaoedanja mellat tj p dan teeke annja la lantes berkata: "Sebagi pembesar[angmoelU endjalanken kewadjibannja, poenko ft soeda berboeat menoeroet pa [ang ditit . Sekarn Poenkoan dapatken bener djoega Slanseng ada

poenja oerat ketrangan jang sah, maka 51- lakenlah lIwat dengen dibebasken darl papr -

'an."

,- 422 -

..' .,

r' '

kerna ak~e ini ada me " "-

d~ri.'.Phoa To-tay be 7poenJal soeratketrangan

di k~tii.:'radja,. ' oea ambil akoe poenja anak

Meod~~2er

itoe orang' '

oppas tadi moendoer k p~e~~aamongan bebrapa lanken kewadjiban' ~m a.1 dengen tiada dja- . pembesar di itoe nJal' b a bn taoe hal itoe pada

" p a oean b h

baroesampeitoeada ' .a oea praoe jang dari Phoa To-tay ~~mpoe~Jalloeratketrangan p preksa'an lagi.' gga tiada perloe dibikin

"Kau goblok oppas '

itoe pe~besar de -oppas~oe! nmembentak kau ' tl 'd ngen mata melotot. Apat h

la a taoe dengen tl a

djeman sekarang? Djlk l~oenJa orang djahat pegang soerat ketran a a . ener orang Hoe ada ia berdjoempa

padak~

n ddan PhoaTo-tay, siIaken

,', e an prenta djoega b soerat ketrangan itoe." awa

Si Oppas tiada berlakoe . I .

balik'poela ka aJa lag. lantes tjepet praoe tadl sertabe k t

0s~ng

jang masi tinggal berdiri d,rka a pada itoe

• ranseng, akoe oeni _ r apala praoe:

kaloe b toel ka: adJa 10 ya tiada pertjaja, dan hajolah bawa"t a peg«ng soerat ketrangan ltoe • •oe mengadep endiri padanja

~

orang Jang b k •

Tflak,'koetik den ;: an laen jalab Ho Thian tea berk fa' "Ak K Imoncannja Uoe oppas, I n-

. ee oeloe ken b

permlnta'an." 0 at poenj

(14)

-:- 424 -:-

tlndak dengeu sanget terkedioet '

sentak tangann]a Thian TiakJ. !hl3n Lay

"Ho Sians eng. Tot'pad" .J , sarnbll berkata:

, pat atawa 1i1;13 0rang

satloSC1~~.la~g

be,rdjatan am-

kenalken [alah len .B' pe I

a~tara,nJa

boansesg

Hin, maka baeklah

Rk ,t~ tj~t, ~r~n~nJa

Teng Kwi'

dlri dan teroes herd' t pe agl ka praoe sen-

, ;), Jaall Iagi ke b

kwatlr marika dane t liat d erna oanseng

w ~~ !al pa a kita"

Ho Thian Tiiak p d di "

ga denzen lerb ~n la ~ kaget sekall hing- batik .p~)el a ~~oeroe o,eroe la adjak Th!an Lay

praoenja dan pasan J' moedlrn te.oes 1a\ djoetk• , ,en perdjalanannja., g ajar, ka-

. ~OE B DEL & ~ROKKE~lj m

~embakanstraat

Soerabaja

Sedla r~epa-ro epa boekoe tjerita.

Mlntalah Prijscourant

pjoegabaroeterbitkcnboekoetjerita'"HONG SIN".

XXXIV

Ket~moeken tempat iang berbiihaja Thi3n Lay menan¥.is.--Lellg.Kwi

Hin OlengiOlpi dapet alam·~t jang tiad:l baek .

Dengell begitce Thian Tiiak soeda adjak ihian Lay liwatken Plaboean Kang-say dengen iiada koerang satoe apa. Atas penglialannja Thian Lay jang ia dapetken Leng Bi Pit ada -dl ttoe tempat, inilah tlada sala, kerna itoe dja- hanam masl teroes prenta orangnja berkoeli- lIngan boeat tangkep pada Thian Lay, :a~i, ya, -soekoer djoega,lebldQeloeThianLay soedadapet 11at itoe, hingga tiada ia menghad pken oanala .apa-apa.

, Pembatja tentoe maoe pertjaja kaloe kita bilang,

"Perboeatan djahat, jaitoe seperti perboeatannja Leng Kwi Hin, Allah uada aken loeloesken, ker- na sekali poen kita tiada taoe alas perdjalanan- nla wet atam, tapi perboealan begitoe baroes dibilang ada kebentjian teroetama ba i jani Maha Koesa.

Sebagi djalannja anak pana ltoe kandaran 1elah brangkat djalan menoedioe ka djoerocsan -oetara. Di dalem praoe kalialan Thian Tjiak bersama Thian Lay lagi beromoni.-omong sem- bad

tertaw~,

satoe hal [ang mengoendJoek

ahoea ka doea orang itoe sanget bergirang.

(15)

-427- -426-

Setelah belajar bebrapa hari itoe lam . pada satoe hari itoe kandaran telah sampe d' Int ,.

f~mp~t

jang dipanggilTjap-pe-thoa, atawa d; sa oe gal djoega Tandjoeng Hon -kion .pang- fandjoeng ada ki k'

~

g. LebarnjaItoe

seden . ira- rra lirna poeloe toembak dj g dl m?cka aer kaliatan banjak batoe

ta~

noee~ a~e~or.dJOI. katoear sebagi goenoeng-goe- g .~n djalanannja begitoe sempit hi -

ga membikin berbahaj b . ' ng

jang tiwat di sitoe. a agl sasoeatoe praoe Dari masl djaoe s d k

aer jang sebagi ge oe a adengeran swaranja , moeroe dan orang jang mengo- mong pada sala satoe k . .

perkata'an keras k awanma

~o~Sb

goenaken

brisik ' ~rna swaranja doe aer jan poenja

t~:~d:~~~~I~a~;a:~:;~~~::oePing

ti d.'

Tj~kme:~:;~ait°beer~h:a~

Lay.

me~anj~

pada Thian

boansen' a a. "Ho Sianseng, apatalt

g .~I sa dapet taoe ini tempat dipanagl'('

apa namanja1'" •

sa~~~i ~~~~: ja~g ~ipanggiltandjongHong-kiong,'"

da . TJ~ak. "tempat ini sanget berbahaj n ampir satiap taon ada bebra . tenggelem dan ban' k .. pa praoe Jang.

binasa," Ja djiwa menoesia jang teJah Mendenger ketrangannj Thian Tjiak kita • orang moeda katiatan djadi kaget sek

PI?~nJI

.

mengela napas beroelang-oelang kamoedlanaI. .

dengen tiada terasa lagi aer matanja mengoetjoe b saken ia poenja pipi di kiri k nan.

.Kenapatah kau menangis, Nio Sianseng?' tanja Thian Tjlak dengen mera!a sanget kaslan.

.Alas ketrangan'koe tentang berbahajanja initem- pat itoe1ah kau djangan boeat djadi begitoeketa- koetan. Pribasa poen ada kata: "Mati idoep me1aenken tachdirnja Allah," maka itoe boeat ap

kit orang djadi begitoe ketakoetan."

.Boekan begitoe, penoeloeng'koe [angberboe- di," saoet Thian Lay sambl1 soesoet aer matanjl... .sedari kaloear pintoe, tiada koerang doear~boe' paal 1ebi boanseng telah berdja1an serta dalem- sabegitoe djaoe, boekan sedikit bahaja jang boanseng telah hadepken. Sedeng begitoe, per- djalanan kita masi begitoe djaoe, hingga tjara b gimana boanseng tiada maoe mendjadi sedi,"

Koetika itoe djoeragan praoe tjampoer bitjara seraja berkata: "Oii-Ioya, sekarang kita orang soeda hadepkel,1 Tandjong Hong-kiong, m k

baeklah Dji-wie pasang hio dan minta pada Allah dan sekalian malaekatsoepaja kita orang bisaliwat dengen tlada koerang soeatoe apa."

Thian Tjiak bi1an~ baek dan lantes bersama Thian Lay ia pasang hie sambil berloetoet dj',

kapala praoe minta pada sakalian Sin-ben , soepaja ia poenja praoebisa liwat dengen lamet•.

Kamoedian baroe ia orang doedoek poeia d' dalem praoe sambil beromong-omong.

(16)

-429-

/

-428- Pelshan-pelahan it

djaoe dan 'setetah b oe rraoe telah berlajar lebi ia orang

t ~\;dl

sam

:;S~t~~t _bra:a

hari lamanja

di sana sanget rarne .an hoe. Plabo.an dateng ka sana sini. dan banjak praoe jang pergi

.Bermoela Th an T' k t'

itoe temoa t tapi SPbl ab k

la~a m~oe

singga di

'an .~ I a as fln NIO Thian La J,g soeda bebrapa Iamanj a tin I y dl, dalern. praoe maka ia ~renta djoeragan

, ~ga

mengeremp

minggirkeu praoenja I< . • raoe

Thi . amoedian la hampirke

ran Lay sarnbl l- menanj a : N' S' ' n ini kota akoe ada p . ' • 10 ianseng, di O

ocnja satoe kenal h IIg nama Kek L'all, maka kaloe Siansengan, s e

r

d

merasa kaberatan hajolah kit la a

P

. k ' I a naek ka darat

~rgl a roernanja sobatkoe ita .

kita djalan-djalan, Taoi b 'pi eglmana denge dan sekaltanS' seng pocr.ja pikiran?" en ran-

"Ka mana djoe"a boansen .

di darat nanti

ad~

0 . g:;aoe, tjoema kwatir djaga, h.nzz r.a~gnJ~ wi Hin jang men-

"gb3 mernbikin kita terantjem bah . "

aoet Thian Lay dengen sa...ng51. aja,

~ltoela,!,l sianseng teroesa kwatir," kala 0

!hlan

~.ng Tj : ~k,

..

~ I

ini tcrn pat tiadananti ada

~ra~a

menggretjok, dari itoe, hajolah kita dl I g [alan dan Sianseng boleh beladl k J.a an- pada Dng Sianseng." . jar enal dJoega

Mende:,ger Thian TJ'iak bit b ' • L"'" t' d ' ' ang egltoe Thian

01 13 a blsa lIIembanla lagi. S'Igra la meng-. '

. .

hamperi Ki Hok dan sasoedanjll oetjapken bebrap;l pat a per1cala'an aken la djangan pergi ka mana-, mana, bersama Thian Tjiak lantes ia mendarat.

Di darat rame sekali, selaennja banjak terdiri ,cedong-gedong jang inda, peen di sana sini

anjak orang jang berniaga roepa-roepa barang kaperloeannja pendoedoek

nc~ri.

Thian Laytiada

brentinja mcmandang ka.koelilil1 g tempat dengen matanja [ang tjeli. Boeat crang jang tiada taoe nanti bilang, bahoea orang moeda itoe acta sa- orang

pa~oesoen an

jang tersemboeni dan blo';

perna meliat tempat rame, tapi kaloe oran~

doega begitoe roepa adalah kliroe sekali. Kita poenja orang moejaboekansekali merasa kagoem atas karameal1nia itoe tempat hingga matanja djelalatall ka saua sinl, kaloe ia soeda berboeat begitoe, adalah lantaran ia kwatir moesoenja nanti prenta orang menoenggoe di sitoe aken tangkep padanja.

Sasoedanja bcrdjdlan sakoetika lamanja,Thian Tjiak telah sampedi depan roemanja Dng Kek.

Lan. la sigra menghamperi satoe boedjangjang berdiri di

dep~n

roema dan menanja kaloe-kal oe ia bisa d,lpet bertemoe pada toeannja.

.Sedari masi pagi Lo-ya soeda pergi ka\oear dan'tiada ke:aoeall ka mana ia maoe pergi,"

kata itoe boedjang dengen roepa menjes,el. ..Dji- wie Tay.ya poenia d<!teng ada sedikit la3t, kerna

(17)

- 431-

.

-430-

~~oe dateng stenga djam di moeka, nistjaja DJI-wle ketemoe padan]a,"

.~Va, saso.enggoenja sajang sekali," kata Thlan Tjiak sambll memandang pada kita poenja orang moeda dan teroesken bitjaranja: "Hlo Sianseng ki.la poenja

~aksoed

aken kelemoeken pada

On~

~lanseng teJah mendladi pertjoema sadja, maka baeklah sekarang kita batik poela ka dalempra-:

oe sendiri." · .

"Hari masi begini pagi, kenapatah Dji-wie

~egitoe te.rboeroe-boeroe maoe pergila~i1" kata Itoe boedjang, "KaJoe perJoe Dji-wie maoe ke-

t~moe.ke~ padanja, apa tiada baek toenggoe sa- d!a di sml sampe la poeJang dari pelantjongan-

nja?"

"BoJ~h. akoe berJakoe begitoe, kaJoe sadja : akoe had~ Jant~~ maoe brangkat beJajar lagl,"

~oet Thlan TJlak, "tet!lPi, tantaran Ini hari dloega akoe moesti teroesken perdjaJanan, maka akoe soeda tiada mempoenjai tempo aken ber-

Jakoe Jambat."

Sambil bilang begitoe Thian Tjiak pimpin tangannja Thian Lay menoedjoe ka plaboean dan .tero.es berJajar Jagi dengen kandarannja.

. Kita tinggalken doeJoe pada Thian Lay bersama la poenja penoeJoeng teJah beJajar menoedjoe ka Oetara dan sekarang baekJah kita baJik meliat pada ~~n.g ,Kwi Ain, perkara apa telah terdjadi atas dirlnja ltoe badjingan. . '.

Sedari Hi Lay poelang dari Lam-hiong dengen -tlada dapetken asilnja, berselang bebrapa hari , amoedian kombali ia telah prenta Leng Bi Pit .pergl ka Kang-say boeat serepin lebi djaoe tentang

.perdjalanannja Thian Lay. la.melaenken meng-

:harep sadja datengnja itoe orang soeroean, [ang nanti bisa mengabarken padanja begimana dengen kasoeda'annja ltoe perkara.

Pada satoe hari la panggil Tjong Kong dan berkata pada itoe pembantoe: "Siok-hoe, daJem sabegUoe djaoe apa jang kita telah berboeat, nja- talah soeda tiada berasil satoe apa. Menoeroet 'Siok-hoe poenia pengtiatan, perkara apatah sa- benernja telah terdjadi atas dirinja kita poenja moesoe besar itoe1" .

"Dalem itoe perkara akoe bJon bisa bHang -dengen sabenernja, Hiantit," saoet Tjong Kong,

"tapi lebi baek akoe bilangdjoega, bahoea Thian Lay sllsoenggoehnja soeda brangkat~a kota radia

di loear taoenla kita orang sekalian "

"Kaloe' bener begitoe tjilaka amat bgeat kita, Siok-hoe," menjaoet Kwi Hin dengen terperandjat dan potong bitjaranja Tjong Kong. "Sesampenja di sana tentoe itoe binatang she Nio bakal beber kita poenja pak rdja'an', satoe hal [ang dengen .sasoenggoenja djoega sanget berbahaja boeat kita.

.Bahaja besar ada mengantjem atas kita orang

'inilah tiada bisa dibanta lagi,· kata poela Tjong

(18)

Prampoean jang ditjinla 28.

-432-

Kong.' " jadi Ian satoe-satoenja boeat to I. . ' .

poenja d" . . e oeng ki

.' baroelahlkrt.',J"b1t.oe pergi merat ka loearnegri dan ua isa slamet."

. Bltjaran]a itoe palTJan soeda biki . "

djadi Jllcrasa bergidik. la tingga;

dl~

SI

badJlt.~an;

lama .. lam sakoettk

nla sebagi orang kasima hin a ' . denge] lagi koctikaT' K ' gg la tlada padanja. Jong ong hatoerken pamitan

~esaat kamoedian Kwi Hin baroe i k bait ?ahoea ia sedeng bermoefaketan

ng:~a

om-

k

mannJa. Dcngen sedikit kaget taberkafa . PHa- enapa akoe djadl b . , . " e•.

k I egini ? Manalah Siok-h

enapa akoe tiada taoe ia berlaloe?" . oe..

Itoe tatkala si dl h

jang k ja anam dapet rasaken firasat"

d k ,oerang. enak, la bangoen dari tempat doe-

?e nla ,Pcrgl kakamarnja sendiri,dimana ia diadi

~::g

djoegakern. meliat

~alj.ntik.n gOendik~j'

.51 ,. hingga halinja jang kesel telah lini ..

Oesianja Phoa Si b ' mjap.

bad . . aroe sernbilan-blas taon : M

annJ~

hnggi ketjil sertapinggangnja langsln ,.

.

oe.kanJ~

poeti potongan daon slri, seden

ali:~

~:t~a~g ker~ ng

setirnpal beloel dengen ia :oenja

J~ng tjeli. Pendeknja katjantikannja itoe nona kl~I t'a~a bisa meloekisken uengen kalam - hanja kita rnelaenken mace k ,. ,.

bafa d (lSI tnget pada pem-

b

J I pal a satoe perot'.pilm:an, jaitoe sebagi

" oe an lma bIas", sa oet pero~pamdan jang di- goenak"n boc:.t

.

nona-nuna di sin;..

,T oko &. Drulcke:y LIE TEK LONG, Batavia.433

~--=-~- -- - = ~ -~----=.-==-=

Si djahanam merasa sange: beroentoeng bahoea ia blsa dapelken itoe nona jang eilok, [angboe-

kan sadja begitoe, poen nona itoe bisa sekali mengambil .hati, satoe ptrboeatan tang paling disoekai oleh djedjaka-djedjaka djeman sekarang.

kerna prempoean [ang berboeat begitoe pada dirinja adalah dianggep sanget menjintaI

Koetika Hat swaminja masoek ka dalem karwar.

Phoa Si tjepet berbangkit dan

~asoedania

kasi

liat ia poenja senjoem[angboleh m~m bikinorang poenlahati djadi taktiktok, ia bClkata: "Siang- kong, ini hari roepamoe sepertl orang menang- goeng kesel, apatah betoel begitoe? Akoe soeka kasi nasehat padamoe, Siangk9ng, kaloe kesel dateng sadja ka mari. ..."

"Va, dengen silsoenggoenja akoe se,\eng ber- doeka, istrikoe jang manis," kata itoe djahanam, .tjobalah kau pergi ambil arak, akoe hendak se- nallgken pikiran dengen minoem itoe."

Phoa Si toeroet itoe prenta dan ambit sabotol rak jang memang selaloe tersedia di kanlarnja.

J<amoedian ka doea orang itoe minoem teroes ampe hari djadi malem sedeng Kwi Hillkaliat- tan soeda djadi sinting, kerna ia poen minoem balliiak sekali.Kwi Hin berkata pada istrinja: .Istri'koe,

koe permisi Udoer lebi doeloe, kerna lIlatakoe 5anget ngantoek."

(19)

-434-

Phoa Si manggoet.nkapalanja, sedeng Kwi Hin menghamperi pembaringan, di mana sigra la banting diri dan sesaat kamoedi an ia soedat!~da

inget apa-apalagi. Koenjoeng-koenjoengia dapet Hat doea orang dateng rnasoek dikarnarnja. Sa- toe di antara itoe doea orang ada bawa tlga golok pendek dari kajoe tapi kaliatan sanget

tadjem ; sablonnja Kwl Hin menanja dengen maksoed apa itoe doea orang masoek di kamar- nja, dengen kasar itoe doea orang sera ng pada- nja dengen iloe tiga golok pendek jang iabawa, hingga (antaran sanget ketakoetan Kwi Hinmen- djeril sakoeat-koeatnja dan sigra ia djadi men- doesin dan baroe taoe, bahoea apa jang diliat ' Hoe melaenken impian sadja.

la liat Phoa Sisedengtidoerdengensenang-dl seblanja. Dengendapet pengrasaanjang tiada enak, ia bangoen ini istrinja dan kasi taoeimpian Hoe.

.Impian jalah ada perkara tachajoel, apapoela baroesan Siangkongtelah minoem hingga mabok,"

kata Phoa Si, .maka itoe akoe rasa tiada men- djadi sebab apa-apa."

Maski djoega istrinja bilang begitoe, si djaha- nam hatinja masi tinggal tiada enak dan takoet.

la bangoen dan toeroendari pembaringan dengen tiada dapet rasa mengantoek, kamoedian ia doe- doek bertjokol di atas satoe krosi dengen'pikir- ran jang sanget koesoet. '

xxxv

Saorang jang tiada dikenal mene- rangken impian. - 01 Tjong-

giok-san kawanan begal mamegat dialan.

. . asoedanja mandi Kwi Hip Pada esok pagtn)a,5 . dan hendak pergi kaloear

d~r1 d~lem .roe;:;~~a

sobat-sobat

'ake~

.mengoend)oeng en la . . . 'ang sema-

.'ta ketrangan tentang itoe trnpian ): .' mm . m e dl roemanJa la poenla lem.

Sa~IOnA)a s~' afan

Kwi Hin telah bertemoe sobat, dl tenga J d n roepanja ada berbcda

,'saorang stenga toe~ k a ltoe orang ada ber-

dengen oran.g

b~~~a

'berwarna biroe, moekania

paket~nd .Pnankdll:g di1ia~

darirc.epanja, adalahorang

Poe I a ..

. di orana pertapaan.

Hoe sebagl joega . 't"c orang sambil membri K . H' hampen I0

WI . 10 ' . Lo Sianseng, apatah bean- hormat .Ia menanJa

t· " Lo Sianseng poenia sbe seng blsa dapet aoe

[ang moelia 1"

dan nama J . i nama tapi lantaran Akoe tiada mempoenla. . ' koe

" , hal perkara unpian, jnaka a pande dalem dlrl dengen seboetan

k nama sen 1fI "

soeda ge~ar en Ban" saoet itoe orang, • tap.

..Sian s'kang

bisagd;pet taoe sianseng poeni.a apatah a oe . "

,nama jang moeha'

L nama Kwi Hin, .saoet ltoe Boanseng she eng

"

(20)

-436 --:

djahanam jang kasi taoe namanja, sedeng hatl- nja merasa girang sekall, kerena dengen bertemoe- nja'pada itoe orang jang t1ada di kenal jang pande dalem hal perkara impian ia taro harepan aken dapet taoe djahat baeknja atas ia poenja impian jaog semalem. Kamoedian ia berkata lagi: "Djika bener Lo Sianseng pande dalem hal itoe boeat boanseng sasoenggoenja kabetoelan sekali, kerna emalern bo nseng telah menglmpl dan ingin taoe apa imp/an /toe baek atawa tiada," °

"Apatah akoe bisa dapet taoe impian itoe7"

taoja itoe orang. "Bilanglah satoe persatoe pada- koe, soepaja akoe bisa kasi ketrangan jang betoel."

Sablonnja si djahanam kasi taoe apa jang Ia telah mengimp.i, lebi doeloe ia kasi taoe pada itoe orang tentang ia poenja perselisihan pada Nio Thian Lay. Sasoedanja itoe baroe ia berka- ta: "Tapi malem Boanseng telah mengimpi Iiat doea orang dengen pegang tiga golok kajoe jaRg roepanja begitoe tadjern telah dateng masoek ka

°dalem kamar dan dengen kasarla menjerang pada boanseng. Marika itoe potong boanseng poenja kapala dan hendak korek djoega boanseng poenja hati, demikianlah halnja iloe impian dan tjoba Le Sianseng toeloeng kasi taoe perkara djahat atawa back 7"

Hue orang roepanja djadi terkedjoet kamocdian ia berkata: ,,!toe impian tiada baek boeat kau,

-437-

Sianseng. Ha, itoelah ada satoe atamat aken dateng-bahaja besar."

"Bahaja apatah, Lo Sianseng?" menanja Kwi Hin dengen hali [ang begitoe terkesiap. IlBitja- ralah teroes terang, serta djangan semboeniken sedikit apa djoega."

•Ya, sasoenggoenja djoega impian itoe sanget tiada baek," kata poela itoe toekang meliatin per- kara impian, "akoe bisa kasi tierita itoe, tapi akoe kwatir nanti Sianseng djadi koerang senang."

.Oh, itoelah tiada sekali-kali: Matahan akoe nanu mengoetlap trima kasi atas Lo Sianseng poenja pertoeloengan Itoe." Kata si badjingan kamoedian.

ltoe orang tiada berkata-kata lebi djaoe, hanja lantes pimpin tangannja Kwi Hin diadjak ka satoe waroeng arak. Kamoedian sasoedanja si- laken ltoe djahanam doedoek, ia sigra ambil bak, pit serta kertasnja. la.bengong sabentaran dan lantes moelai menoelis bebrapa perkata'an di ata it e sapotong kertas dan kamoedian ia kasiken itoe pada Kwi Hin.

SI djahanam samboetin itoe toelisan dan etelah dibatja ada bearti begini: ° °

.Hoe tiga hoerod Sam, Tauw dan Bok, kaloe ditoelis didjadiken satoe djadi hoeroef .Nio," sedeng itoe doea orang, j-oeroel

Dlr

dan Dj;n, kaloe didjadiken satoe hoeroef,

(21)

- 439- -438-

djadl hoeroef •Thian," samentara itoe hoe- roef .lay" (dateng), adalah satoe hoeroef dari boentoetnja satoe llama, atawa kaloe maoe Hoe tiga hoeroef jalah djadi namanja:

..Nio Thian lay."

Alangka terkedjoetnja si djahanam sasoedanja dapet artiken impian jang la alamatken pada tadi malem, di Hoe sa'at moekanja djadi poetjet se- kali. la bengong sakoetika lamanja dengen tiada berkata-kata.

..Nio Thian lay, itoe nama jalah adaboanseng poenia satroe pada sekarang inl," kata ia pada itoe orang, "tapi apatah lo Sianseng"bisamem- bri ketrangan lebi djaoe dalern itoe perkara

ill

_ "ltoelah akoe tiada bisa, Impian melaenken inenerangken sadja begitoe, sedeng perkara apa [ang aken kedjadian itoelah akoe tiada dapet taoe."

_ "Djlka maoe dibilang satoe bahaja, itoelah memang soeda tiada bisa disangkal lagi. Satoe orang telah kasi nasehat pada boanseng, bahoea boeat lindoengken diri dari katjilaka'an ia titaken boanseng pergi pinda ka laen negrl, tapl apatah nasehat itoe boleh ditoeroet?"

. "Djangan,· kata itoe orang sambil gojang b,ngannja, "boeat lindoengken dlri dari katjilaka'an akoe rasa tjoekoep kaloe sianseng plnda sadja

a

laeu kota atawa kampoeng." .

Lama djoega ka doea orang itoe doedoek bl- tiaradansemingkin lama ia bltiaraken itoe perkara, Kwi Hin djahanam djadi semingkln ketakoetan.·

la sigra mengoetjap trirna kasi pada itoe ~rang dan reroes poelang ka roemanja serta bri tape itQe perkara pada Tjong Kong.

Tiba-tiba ttoe menoesia kedji hendak bermoe-

faketan lebi djaoe tjara begimana ia orang mcesti bekerdja, koenjoeng-koen\oeng

kaliat~n

Leng.

~i

Pit bertindak masoek,hingga Kwi fi.in jang tadJn}a begitoe berdoeka, sesa'at itoe kaliatan djadi

sanget girang, '

"Akoe djoestroe lagi menoenggoe kau p,oen}a dateng, Pit:" kata itoe djahanam, "dan, beglmana dengen kau poenja pakerdja'an? Apakau soeda dapetken emdoesan tentang halnja kita poenja

moesoe?" .

"Pertjoema sadja, Tay-ya,? kata Bi

P~t,

"akoe.

oeda poeterin daera Kangsay dan sekahan pela- boeannja, tapi djangan poela Thian Lay,. bajang- ngannja poendjoega tiada ada, sataoe la soeda liwat atawa mendek di tenga diala~,itoelahako~

tiadabisa bilang dengen tentoe."

"Tapi [ang pasti akoe taoe betoel Th.lan Lay telah brangkat ka kola radja." kala itoe dlahanam dengen moeka poetjet sepertl tadi, .tetapi akoe kira ia blon sarnpe ka sana, rnaka baek sekaIang kita prenta orang tjepet soesoel ka kola radja,

(22)

...

- 440 .:..

serta soeap bebrapa ambtenaar besar di sana, soepaja kahendalcnja Hoe si koerang adjar tiada blsa kesampean. Tapi begimanakah dengen Siok- hoe poenja pikiran?" .

Itoelah memang paling betoel, saoet Tjong, Kong, di kota radja akoe ada poenja satoe sobat jang bernama Siauw Eng. adenja Boe-ie Si:IUW Kong. Padanja kita bolehgoenaken oewang soc- paja ia bisa madjoeken:omongan pacta Siauw Kong aken toeloeng pada kita orang.'

.Kwi Hill njataken moefalcet dcngen bitjaranja TJong Kong, maka Hoe waktoe djoega la titaken . Ki.Tjiak, Wat Boen dan Wat Bee menoenggang

koeda tjepet brangkat ka kota tadja.

Ki Tjiak trirna Hoe prenta dan sasoedanja Kwi Hin serak;noewangmJS jang tiadaketaoean brapa banjak dan djoega roepa-roepa barang permata boeat sogok pada Siauw Eng, bersama Hoe doea kawannja Ki Tjiak brangkat djatan menocdjoe ka kota radja.

Begimana achirnja dengen ka tiga orang ita poenja pakerdja'an, baektah kira tinggalkendoe-' loe sampe kamoedlan kita tjeritaken kombali, sekarang pembatja batik tagi pada Nio Thian Lay, .jan, pada itoe hari bersama Thian Tjiak telah brangkat poela dalem pelajarannja dari Kit-an-hoe.

Setetah belajar serbrapa hari tarn nja, pada

-441

atoe hari Thian Lay poenja praoe telah sampe di Tay-kang. Angin [ang' menioep darl sebla Barat santer sekali, sedeng aer di itoe kali besar kaliatan sebagi djoega menjamboeng sama Ianglt, hal mana tetah membikin Thian Lay merasa takoet.

Ini kali dipanggil apa namanja Lo Slanseng?"

tanja ia pada Thian Tjiak.

"Kaloe tiada sala inilah jang dipanggil Hoan-yan- gouw," saoet Thian Tjiak sambil menoleh pada djoeragan praoe sambil menanja: "Apatah betoel dengen itoe llama jang akoe seboet, sobat?"

Djoeragao prave manggoetin kapalanja seraja berkata: "Betoel."

Kali ini begini lebar, kaloe boekan diterdjang

"

angin besar tiara begimana kita liwatkendengen abentaran?" tanja Thian Lay pada itoe djoeragan praoe. ... Dan, sasoedania liwatken ini kali, kit orang nanti sampe di mana?"

.Diika selamanja kita dapet angin [ang beglni bagoes, dalem tempo jang tiada lama kita nanti blsa Iiwatken ini tempat," saoet itoe djoeragan .praoe [ang membri ketrangan, "liwat ini kali kita poenja orang nanti sampe dl Giauw-tjioe, Pauw-liang, Keng-pat-tek dan Tay-tin. Sekarani klta poenia praoe soeda ada dl tenga-tenga 1nl te- Iaga jang besar, hingga bisa dlharep sabentarki~

nanti bisa sampe di ltoe tempat."

(23)

... 442-

"Tetapi, angin begini besar sedeng langit kaliat- tan mendoeng, apatah tiada boleh djadi sabenfat lagi bakal dateng oedjan besar?" tanja Thian Lay dengen roepa jang sanget kwatir.

"Tiada, maski poen ombak dan angin besar oedjan tiada nanti toeroen," kata djoeragan praoe itoe, "maka itoe Tay-ya teroesa kwatir satoe apa.'

Mendenger begitoe Thian Lay djadi heran sekali, kerna melaenken satoe noedjoem jani paling pande nanti bisa menentoeken bakal toeroen oedjau atawa tiada. Kamoedian ia menanja:-

"Sianseng, oedjan jalah boekan kita orang [ang djadiken, maka itoe kenapa djoega Siansengsoeda tentoein lebi doeloe, jang ini hari tiada bakal toeroen oedjanT'

"Oh, iloelah Tay-ya tiada taoe," saoet Itoe djoeragan praoe, "sasoeatoe orang jang tjari pengidoepan di laoet, seperti akoe, sablonnj pegang itoe pakerdja'an lebi doeloe moesti pela- djarken itoe ilmoe meliat gelagat atawa bintang di la 19it boeat djadi sebagi kila poenja pengoen- djoek djalan. Perkara oedjan bisa diliat dari gelagat dan gerakannja angln. Tetapi, hal itoe terlaloe aloes boeat ditoetoerkcn satoe persatoe,.

tapi pertjajalah akoe poenja moeloet, Tay-ya, ini hari tiada nanti toeroen oedjan."

Thian Lay manggoetln kapalanja sebagi tanda . ia perhatlken bitjaranja itoe djoeragan praoe,

-443~

Kamoedian ia prenta Ki Hiok pasang lilin dan hto aken minta doa pada sekalian melaekat.

soepaja praoenja bisa djalan dengen slamet dan tiada koerang satoe apa. ' . ; .

Setelah belajar poeta bebrapa han l?m~n]a ltoe praoe telah ampir sampe di wates dartOiok-

san-ko~m, Masing-masing lantes naek kadarat aken tjari roema hoeat menginep di ito~ temp~t.

Kaloe dari sini boeat sampe di Pek-sm·koaQ ki[a moesti berdjalan kira-kira brapa banjak paal lagi, Ho Sianseng?" menanla Thian Lay pada

Thian Tjiak. . t' I' tken

Aken sarnpedi itoe tempat kita moes 1 rwa

do~loe

itoe boekit [ang kaliatan dari sini,"

s~oet

Thian Tjlak sambil menoendjoek ka satoe dloe- roesan, dimana ada kaliatan satoe g~enoen~

[ang lebet, "Hoe goenoeng jang kal,iatan

dl~ang~11

Tjong-giok-san; dari sitoe berdlalan klrll-ktra seratoes paal lagi, baroe kita orang bisa sampe

di Pek-sin-koan. .. . I .

•Sekarang kita ini maoe kamanll? tanla agl

Thian Lay,

u

a

Kita naek doeloe ka darat aken jan roern m:nginep, kerna kaloe praoe djalan teroes tentoe kita orang bakal djadi kemaleman."

_ .Apa masi djaoe darl sini? boeat sampe di roema menginep?"

_ .Djaoe djoega, kerna moesti liwCltin do loe Itce goenoeng jang kaliatan."

(24)

-444-

-" Ai, tjilaka amat, Ho Sianseng: Sasoeda- l1ja boanseng liwatkenLam-hlongjang berbahaja, Itoelah haroes dibilang soeda mati, boanseng idoep kombali. Sekarang kita orang bakal ber- djalan poela,di iloe goenoeng dan oetan-oetan jang lebet, hingga boanseng kwatir sekali Kwi Hin nanti prenta orang tjegat pada kita di iloe teinpat.

.Sasoedanja berada di ini tempat sedikit djoega Nio Sianseng djangan djadi ketakoetan," saoet Thian Tjiak sambil tersenjoem,nkila orangsoeda 1erlepas dari moeloet matjan dan sateroesnja, tlada nanti ada orang jang menjega kita poenja perdjalanan."

.B?ekannja begitoc," kata Thian Lay, .orang poenja hati kita tiada boleh taoe, apapoela itoe leng Kwi Hin, jang boekan sadja sangetdjahat, poen tangannja begitoe telepas serta tiadasajang oewang, maka boanseng kwatir ia soeda lintang- ken djebakan .begttce loeas aken tangkep pada boanseng. "

"Pertjaja moeloet-koe, Nio Sianseng," kata poela Thian Tjiak, Ilk loe akoe maoe bikin Sian- seng djadi tjilaka, masalah dari tempat djaoe akoe anter sampe kamarl ? Di inl tempat,m ki poen ada terdapet bebrapa goenoeng, tapi dja--

lanannja rata dan tiada berbahaja seperti koetika Gl L m-hiong; koeda dan kandaran bisa djatan

-445-

dengen tiada dapet hatangan, maka itoe boeat apatah Sianseng sampe beg-toe ketakoetan?"

Mendenger begitoe Thian Lay kepaksa menoe- roet djoega. Kamoedian bersama Ki Hok marika ltoe naek ka darat aken tjari roema menginep • Tatkala itoe mata-hari soeda moelai miring ka sebla Barat, hingga ia orang berdjalan serning- kin tjepet, soepaja tiada dja4i kemalernan di te- nga djalan.

Sabentar lagi Thian Tjiak dan jang laen-Iaen ..

ampir sampe di itoe goenoeng jang kaliatan tadi.

Koe-[oeng-keenloeng kaliatan bebrapa orang ma- megat djalan sambil berseroe: .Sobat-sobat :' Hari soeda maoe sore, baek kau mampir sadla di roemakoe, kerna kaloe kau djalan teroes pas- tilah aken djadl kemaleman :''

-

BOEKHANDEL

&

DRUKKERIJ PEK

fj

Co.

Tembakanstraat Soerabaja Sedia roepa- roepa boekoe tjerita.

Mintalah Prijscourant.

Djoegab~roeterb.itkenboekoetic.rita"HON~SIN"

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :