Samenvatting. OBS Laterna Magica/ Amsterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) OBS Laterna Magica

Hele tekst

(1)

Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) OBS Laterna Magica

Eerder dit jaar heeft onze school OBS Laterna Magica deel-

genomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met die van 149582 leerlingen van circa 1648 metingen onder vergelijkbare scholen in Nederland die eerder aan deze peiling hebben meegewerkt.

Van onze school hebben tweehonderdvijfendertig leerlingen de vragenlijst ingevuld. Er werden gegevens verzameld van vierenveertig oudste leerlingen van de onderbouwunit en van vierentachtig leerlingen van de bovenbouwunit.

Leerlingen zijn over het algemeen zeer tevreden over de school

De enquete geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de leerlingen met hun school. Het gemiddelde rapportcij- fer dat leerlingen in de referentiegroep aan hun school geven is 8.0. Onze school scoort daar boven met een gemiddelde van 8.6. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee 'zeer goed'.

12.5%

25%

37.5%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rapportcijfer

OBS Laterna Magica Referentie

In de grafiek hierboven worden de rapportcijfers die de leer- lingen aan onze school geven vergeleken met de rapportcij- fers die leerlingen van andere scholen aan hun school geven.

Het gemiddelde rapportcijfer dat de leerlingen van onze school bij de vorige peiling (peiling 2012) gaven is 8.3. In de algemene waardering van de leerlingen is dus een lichte stij- ging te bespeuren.

Van de leerlingen geeft 83 procent aan dat zij het leuk vin- den om naar school te gaan (in de referentiegroep is dit 43%). Verder vindt 89 procent dat je op onze school veel leert (vgl 75% in de referentiegroep).

Volgens 92 procent van de leerlingen zijn de ouders zeer te- vreden over onze school, 1 procent denkt echter dat hun ou- ders niet zo tevreden zijn.

Van de leerlingen denkt 12 procent soms of vaak 'zat ik

maar op een andere school' 88 procent denkt dit (bijna) nooit. Dit is hoger dan het aantal ontevredenen in de refe- rentiegroep (68%).

De betrokkenheid van de ouders bij de school is volgens de leerlingen 'redelijk'

De ouders van de kinderen van onze school zijn over het al- gemeen in redelijke mate betrokken met de school.

Voor wat betreft de inzet van ouders ten aanzien van de schoolorganisatie, helpt 51 procent mee op school als bij voorbeeld leesouder, workshopouder, stamgroepouder of KC-raadouder of is Vriend van LM-ouder.

Van de ouders helpt 51 procent de kinderen met huiswerk als de kinderen dat willen. Dit is lager dan het percentage ouders in de referentiegroep dat met huiswerk helpt (80%).

Een gesprek thuis over de gebeurtenissen op school komt bij 83 procent van de leerlingen van onze school 'soms' of 'vaak' voor, in de referentiegroep is dat bij 73 procent van de leerlingen.

Van de leerlingen eet 76 procent 's morgens 'vaak' goed voordat ze naar school gaan, 6 procent van de leerlingen eet 's morgens 'bijna nooit' of 'nauwelijks'. De percentages hier- voor in de referentiegroep zijn respectievelijk 67 procent en 10 procent.

Dit document werd automatisch gegenereerd mbv het software pro- gramma impactX dat door het Bureau voor praktijkgericht onderzoek is ontwikkeld. © 1993,2012.

Intermezzo: Plezier in school

Vierenzestig procent van de kinderen geeft aan dat zij het leuk vinden om naar school te gaan (in de

referentiegroep is dat 44%).

(2)

T U G V M O

Successcore OBS Laterna Magica

De successcore van OBS Laterna Magica is G (goed)

Niveau Peiling 2012

De lessen en de vakken

Onze school wordt door de leerlingen goed gewaardeerd ten aanzien van het onderwerp 'Harde vakken'. Het rapport- cijfer voor onze school is 7.6 (het gemiddelde rapportcijfer in de referentiegroep is 7.3). De waardering van de leerlingen van het onderwerp 'Zaakvakken' is 'ruim voldoende' (rapportcijfer is 7.3 tegenover 6.3 in de referentiegroep).

Het rapportcijfer voor het onderwerp 'Expressievakken/

gymnastiek' is 7.6 (in de referentiegroep is dat 9.2).

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'gymnastiekles'.

(87% van de leerlingen is hierover tevreden.) Daarnaast zijn veel leerlingen tevreden over 'samenwerken' (80%) en 'volgen workshop' (76%) en 'uitstapjes' (76%).

Minder tevreden daarentegen zijn relatief veel leerlingen ten aanzien van 'dans en muziek' (27%), 'zelfstandig werken' (23%), 'zelf geven van workshop' (23%) en 'geven workshop' (20%).

De groep

Onze school scoort zeer goed ten aanzien van het onder- werp 'De groep'. Het rapportcijfer voor onze school is 8.5 (het gemiddelde rapportcijfer in de referentiegroep is 7.7).

De waardering van de leerlingen van het onderwerp 'De klas' is 'goed' (rapportcijfer is 8.0 tegenover 7.4 in de referentiegroep).

Het rapportcijfer voor het onderwerp 'Omgang van leerlin- gen onderling' is 9.5 (in de referentiegroep is dat 7.2).

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'beperking pesten op internet' (97%), 'beperking van eigen pestgedrag' (97%), 'beperking verkeerd gedrag (alg)' (91%), 'plaats in de unit' (90%), 'beperking verkeerd verbaal gedrag' (90%), 'beperking van verveling' (85%), 'contact met vriendjes/

vriendinnetjes' (83%) en 'beperking van pesten van andere kinderen' (81%). Daarnaast zijn veel leerlingen tevreden over 'welbevinden in de groep' (78%) en 'gezelligheid van het klaslokaal' (77%).

Ten aanzien van het onderwerp 'De groep' noemden de leerlingen geen belangrijke kritiekpunten.

De juf of meester

Onze school scoort zeer goed ten aanzien van het onder- werp 'Contact van de docent met leerlingen'. Het rapportcij- fer voor onze school is 9.0 (het gemiddelde rapportcijfer in de referentiegroep is 8.8). De waardering van de leerlingen van het onderwerp 'Feed back/ ondersteuning door docent' is 'goed' (rapportcijfer is 7.8 tegenover 7.4 in de referentiegroep).

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'omgang met de juf of meester' en 'wijze waarop de juf of meester uitlegt'.

(Respectievelijk 87% en 82% van de leerlingen is hierover tevreden.) Daarnaast zijn veel leerlingen tevreden over 'mate waarin juf/meester je laat uitspreken' (77%) en 'mate waarin de juf of meester luistert' (72%).

Ten aanzien van het onderwerp 'De juf of meester' noem- den de leerlingen geen belangrijke kritiekpunten.

Van de leerlingen vindt 9 procent de juf of meester 'streng'.

Het gebruik van een computer thuis voor schoolwerk is 'normaal'

De frequentie van gebruik van de computer thuis voor schoolwerk is normaal. Van de leerlingen van onze school gebruikt 51 procent de computer thuis voor schoolwerk. Dit is ongeveer gelijk aan het percentage leerlingen in de refe- rentiegroep dat de computer thuis gebruikt (50%).

Min of meer frequent gebruik van het internet maken de leerlingen van onze school als de leerlingen van de andere scholen in dezelfde mate, namelijk 83 procent.

De school

Onze school scoort zeer goed ten aanzien van het onder- werp 'Schoolgebouw en omgeving'. Het rapportcijfer voor onze school is 8.7 (het gemiddelde rapportcijfer in de refe- rentiegroep is 7.2). De waardering van de leerlingen van het onderwerp 'Welbevinden op school' is eveneens 'zeer goed' (rapportcijfer is 8.6 tegenover 7.0 in de referentiegroep).

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'veiligheid op school' (95%), 'binnenkant schoolgebouw' (86%), 'leuke din- gen op school' (85%), 'buitenspelen' (83%), 'tuin en park' (82%) en 'vindt keuze activiteiten leuk' (82%). Daarnaast zijn veel leerlingen tevreden over 'buitenkant schoolgebouw' (78%) en 'vindt overblijven leuk' (73%).

Ten aanzien van het onderwerp 'De school' noemden de leerlingen geen belangrijke kritiekpunten.

Intermezzo: Omgang met elkaar

Het rapportcijfer voor Laterna Magica voor het

onderwerp omgang van de leerlingen onderling is 8.7 (in de referentiegroep is dit rapportcijfer 7.2).

(3)

In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de rapportcijfers voor de dertien onderwerpen waarover de leerlingen vragen zijn gesteld. De rapportcijfers zijn berekend op basis van de antwoorden op de vragen over het desbetreffende onderwerp. Het gemiddelde van deze rapportcijfers kan daarom afwijken van het rapportcijfer in paragraaf 2, dat de leerlingen aan de school in zijn geheel gaven.

Overzicht rapportcijfers OBS Laterna Magica

Onderwerp: Peiling 2014 Vorige peiling Referentie:

Moeilijkheidsgraad * 8.0 7.4 8.0

Harde vakken 7.6 7.2 7.3

Zaakvakken 7.3 7.2 6.3

Expressievakken/ gymnastiek 7.6 6.8 9.2

De groep 8.5 7.8 7.7

De klas 8.0 7.1 7.4

Omgang van leerlingen onderling * 9.5 8.7 7.2

Contact van de docent met leerlingen 9.0 8.7 8.8 Feed back/ ondersteuning door docent 7.8 7.1 7.4

Schoolgebouw en omgeving 8.7 8.1 7.2

Welbevinden op school 8.6 7.3 7.0

Algemene tevredenheid 9.3 8.7 8.2

Ouderbetrokkenheid 7.2 7.2 7.1

Bij de onderwerpen die gemerkt zijn met een asterisk (*) zijn de rapportcijfers gespiegeld.

(4)

Vergelijking per groep

Profiel groepen

Moe Har Zaa Exp De De Om Con Fee Sch Wel Alge Oud

10

1

Unit 1 (n=24) 8.0 7.3 7.9 8.3 8.3 7.1 9.6 8.4 8.1 8.4 8.7 9.2 7.2

Unit 2 (n=20) 7.6 7.5 6.9 7.1 8.4 7.7 9.6 8.5 8.0 8.1 8.7 9.3 7.4

Unit 3 (n=84) 8.1 7.7 7.5 7.7 8.6 8.0 9.5 9.1 7.9 8.5 8.4 9.2 7.0

Unit 4 (n=9) 8.8 7.5 7.8 7.7 8.4 7.0 8.7 8.6 7.7 8.8 8.0 8.8 7.0

Unit 5 (n=8) 7.5 7.8 6.2 8.1 8.8 8.9 9.9 9.0 8.1 8.6 9.8 9.5 7.6

Unit 6 (n=90) 7.9 7.6 7.0 7.4 8.5 8.4 9.6 9.3 7.7 9.0 8.7 9.5 7.2

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de te- vredenheid van de leerlingen van OBS Laterna Magica op basis van een indeling in units.

In de tabel hieronder staan voor de belangrijkste onderwer- pen in de vragenlijst de rapportcijfers vermeld voor de onder- scheiden groepen. Op basis van de rapportcijfers is een pro- fielscore verkregen. (Zie de vorige paragraaf voor een na- dere omschrijving hiervan.) In de grafiek worden 'significante' verschillen aangeduid met een of twee asterisken (*).

Nauwelijks verschillen in beoordeling

De mening van de leerlingen uit de bestudeerde categori- een wijkt op geen van de dertien onderwerpen sterk (significant) van elkaar af.

Van de drie units van onze school die aan het onderzoek hebben deelgenomen worden hieronder de belangrijkste aandachtspunten genoemd.

Intermezzo: Hoe relevant is 'significant'?

Een significant verschil geeft aan dat mag worden aangenomen dat twee scores zeer waarschijnlijk van elkaar verschillen. Of dat verschil 'groot' genoeg is, is ter beoordeling van de beleidsmakers.

Belangrijkste aandachtspunten voor de drie groepen

Er zijn geen respondenten in subgroep 'Unit 0'.

Subgroep 'Unit 1' is het meest ontevreden over: rust in de klas (42%), vermoeidheid op school (38%), dans en muziek

(29%), werken aan onderzoeksopet (21%) en jongens in de klas (21%)

De belangrijkste aandachtspunten voor de subgroep Unit 2 zijn: rust in de klas (40%), werken aan prestaties (35%), zelf geven van workshop (35%), zelfstandig werken (30%) en dans en muziek (30%)

Subgroep 'Unit 3' is het meest ontevreden over: dans en muziek (24%) en zelf geven van workshop (20%)

Subgroep 'Unit 4' heeft als belangrijkse kritiekpunten: duide- lijkheid van regels (44%), coachgesprek/ portfolio (33%), aanpak onaardig gedrag door lk (33%), vindt overblijven leuk (33%) en zelfstandig werken (22%)

Subgroep 'Unit 5' is het meest ontevreden over: werken aan onderzoeksopet (50%), zelfstandig werken (38%), zelf geven van workshop (38%), hygiene op school (38%) en het vak taal (25%)

Subgroep 'Unit 6' heeft als belangrijkse kritiekpunten: dans en muziek (31%), zelfstandig werken (30%), zelf geven van workshop (26%) en geven workshop (24%)

Intermezzo: Hoe relevant is 'significant'?

Een significant verschil geeft aan dat mag worden aangenomen dat twee scores zeer waarschijnlijk van elkaar verschillen. Of dat verschil 'groot' genoeg is, is ter beoordeling van de beleidsmakers.

(5)

Vergelijking met vorige peilingen

Vergelijking met vorige peiling

1 10

HUI: VO:

Moeilijkheidsgraad** 8.0 7.4

Harde vakken** 7.6 7.2

Zaakvakken 7.3 7.2

Expressievakken/

gymnastiek** 7.6 6.8

De groep** 8.5 7.8

De klas** 8.0 7.1

Omgang van

leerlingen onderling**9.5 8.7

Contact van de

docent met 9.0 8.7

Feed back/

ondersteuning door** 7.8 7.1

Schoolgebouw en

omgeving** 8.7 8.1

Welbevinden op

school** 8.6 7.3

Algemene

tevredenheid** 9.3 8.7

Ouderbetrokkenheid 7.2 7.2

Rapportcijfers per onderwerp (*:significant) Huidige Peiling (n=235)

Vorige Peiling (n=99)

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de hui- dige mate van tevredenheid met de school van de leerlingen van OBS Laterna Magica in vergelijking met de gemeten te- vredenheid bij de vorige peiling.

In de tabel hiernaast staan voor de belangrijkste onderwer- pen in de vragenlijst de rapportcijfers vermeld. Op basis van de rapportcijfers is een profielscore verkregen. (Zie de vorige paragraaf voor een nadere omschrijving hiervan.) In de gra- fiek worden 'significante' verschillen aangeduid met een of twee asterisken (*).

Tien belangrijke verschillen in waardering

De mening van de leerlingen wijkt sterk af voor de volgende tien onderwerpen: '6. de groep' (p=0.00), '7. de klas' (p=0.00), '8. omgang van leerlingen onderling' (p=0.00), '12.

welbevinden op school' (p=0.00), '13. algemene

tevredenheid' (p=0.00), '5. expressievakken/ gymnastiek' (p=0.00), '10. feed back/ ondersteuning door docent' (p=0.00), '11. schoolgebouw en omgeving' (p=0.00), '2.

moeilijkheidsgraad' (p=0.00) en '3. harde vakken' (p=0.01).

Tussen haakjes staat steeds de overschrijdingskans vermeld.

In alle tien gevallen zijn de leerlingen thans tevredener over de school dan bij de vorige peiling.

Hieronder worden de belangrijkste verbeteringen en ver- slechteringen ten op zichte van de vorige meting in tabel- vorm gepresenteerd. Er geldt: hoe kleiner de p-waarde, des te zekerder we er van mogen zijn dat er sprake is van een verbetering of verslechtering ten opzichte van de vorige peiling..

Significante verbeteringen:

1. plezier in het naar school gaan (p=0.00) 2. vindt keuze activiteiten leuk (p=0.00) 3. vindt overblijven leuk (p=0.00) 4. leuke dingen op school (p=0.00) 5. veiligheid op school (p=0.00) 6. beperking van verveling (p=0.00)

7. beperking van pesten van andere kinderen (p=0.00) 8. beperking verkeerd verbaal gedrag (p=0.00) 9. rust in de klas (p=0.00)

10. meisjes in de klas (p=0.00) 11. gymnastiekles (p=0.00) 12. oudertevredenheid (p=0.00) 13. eerlijkheid bij straffen (p=0.00)

14. beperking van eigen pestgedrag (p=0.00) 15. moeilijkheidsgraad taal (p=0.00)

Ten opzichte van de vorige peiling zijn geen significante verslechteringen geconstrateerd.

Intermezzo: Hoe relevant is 'significant'?

Een significant verschil geeft aan dat mag worden aangenomen dat twee scores zeer waarschijnlijk van elkaar verschillen. Of dat verschil 'groot' genoeg is, is ter beoordeling van de beleidsmakers.

(6)

Beleid

In het voorgaande is beschreven hoe tevreden de leerlingen van onze zijn over een aantal belangrijke onderwerpen (de rapportcijfers op pagina 3). Aan een externe focusgroep van leraren en leerlingen is gevraagd de onderwerpen te rangor- denen naar belangrijkheid.

Als de leerlingen over belangrijke onderwerpen zeer tevre- den zijn (meer tevreden dan gemiddeld) dan kan de school zich op die onderwerpen profileren. Als zij echter over be- langrijke onderwerpen niet zo tevreden zijn dan is zo'n on- derwerp een aandachtspunt voor beleid. In de grafiek op deze pagina worden de dertien onderwerpen afgebeeld naar

de mate waarin ze belangrijk worden gevonden en de mate waarin de leerlingen er tevreden over zijn.

De school kan zich profileren op vijf aspecten, te weten:

'Omgang van leerlingen onderling', 'Contact van de docent met leerlingen', 'Feed back/ ondersteuning door docent', 'Schoolgebouw en omgeving' en 'Algemene tevredenheid'.

Een belangrijk aandachtspunt voor beleid voor onze school is: 'Ouderbetrokkenheid'.

In de grafiek hieronder worden de tevredenheidsscores en de mate van belangrijkheid afgedrukt. Het belangrijkste deel van de grafiek is uitvergroot. De beide grijze lijnen geven het midden van de grafiek aan. De rode lijnen markeren de grenswaarden. In het gebied rechtsboven (meer belangrijk/meer tevreden) staan de onderwerpen waarop de school zich kan profileren. In het gebied rechtsonder (meer belangrijk/minder tevreden) staan de aandachtspunten voor beleid.

Satisfactie-Prioriteiten matrix

(1)tevreden (10)

(1) belangrijk (10)

Minder belangrijk/

Meer tevreden

Meer belangrijk/

Meer tevreden

Minder belangrijk/

Minder tevreden

Meer belangrijk/

Minder tevreden De nummers in de puntenwolk verwijzen naar de

onderstaande onderwerpen:

1.

1. Moeilijkheidsgraad

2.

2. Harde vakken

3.

3. Zaakvakken

4.

4. Expressievakken/ gymnastiek 5.

5. De groep 6. De klas 6.

7.

7. Omgang van leerlingen onderling

8.

8. Contact van de docent met leerlingen

9.

9. Feed back/ ondersteuning door docent

10.

10. Schoolgebouw en omgeving

11.

11. Welbevinden op school

12.

12. Algemene tevredenheid

13.

13. Ouderbetrokkenheid

aandachtspunt voor profilering aandachtspunt voor beleid

(7)

Conclusie

Tenslotte volgt in de vorm van een tabel een overzicht van de belangrijkste plus- en minpunten van onze school.

In de onderstaande tabel wordt onder 'pluspunten' een over- zicht gegeven van de onderwerpen waarop de school door zeer veel leerlingen positief gewaardeerd wordt. Tussen

haakjes staat het percentage leerlingen vermeld dat 'positief' op het desbetreffende onderwerp reageert. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de punten waarover veel leerlin- gen negatief waren, met daar achter het percentage ontevredenen.

Pluspunten van onze school: Kritiekpunten op onze school:

1. beperking pesten op internet (97%) dans en muziek (27%) 2. beperking van eigen pestgedrag (97%) zelfstandig werken (23%)

3. veiligheid op school (95%) zelf geven van workshop (23%)

4. beperking angstgevoelen in park of tuin (92%) geven workshop (20%)

5. oudertevredenheid (92%) -

6. beperking verkeerd gedrag (alg) (91%) -

7. plaats in de unit (90%) -

8. beperking verkeerd verbaal gedrag (90%) -

9. leren op school (89%) -

10. vergelijking met andere scholen (88%) -

11. gymnastiekles (87%) -

12. omgang met de juf of meester (87%) -

13. binnenkant schoolgebouw (86%) -

14. beperking van verveling (85%) -

15. leuke dingen op school (85%) -

16. contact met vriendjes/ vriendinnetjes (83%) -

17. buitenspelen (83%) -

18. plezier in het naar school gaan (83%) - 19. wijze waarop de juf of meester uitlegt (82%) -

20. tuin en park (82%) -

21. vindt keuze activiteiten leuk (82%) -

22. beperking van pesten van andere kinderen (81%) -

Dit document werd automatisch gegenereerd met behulp van het computerprogramma impactX.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :