JURIDISCHE MEESTERWERKEN VUB

Hele tekst

(1)

J

URIDISCHE

M

EESTERWERKEN

VUB 2018-2019

jurid.meesterwerken.2018-2019.book Page i Friday, May 28, 2021 8:47 AM

(2)
(3)

J URIDISCHE M EESTERWERKEN VUB

2018-2019

Elisabeth A

LOFS

Alain F

RANÇOIS

Stefaan S

MIS

Jachin V

AN

D

ONINCK

Guido V

AN

L

IMBERGHEN

(eds.)

jurid.meesterwerken.2018-2019.book Page iii Friday, May 28, 2021 8:47 AM

(4)

© Lefevre Sarrut Belgium nv, Brussel, 2021

Espace Jacqmotte – Hoogstraat 139, bus 6, 1000 Brussel

Verantwoordelijke uitgever: Paul Etienne Pimont, Lefevre Sarrut Belgium nv

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN: 978-9-4000-1379-7 Depot: D/2021/7849/102

(5)

i

i n t e r s e n t i a

Inhoudstafel

Voorwoord . . . iii

Dieren in het recht: een beestenboel? . . . 1 Britt Daem

Bijstand door een jeugdadvocaat aan Roma-minderjarigen in als misdrijf omschreven feiten: geen sinecure? . . . 57

Sofie De Bus

Vlaamse bestuursrechter: bescheiden toezichthouder of bemiddelaar? . . 101 Chloé Van Craen

Het huidige regelgevende kader als (on)stabiele dam, die de vloedgolf aan risico’s van CDS, CDO en Coco kan indammen, beperken of weerloos

moet laten passeren? . . . 155 Risico’s en risicobeheersing van financiële derivatieve instrumenten

Rabauke Kenis

Analyse van de hervormingen van de WAP . . . 207 Zijn aanvullende pensioenen sociaal, duurzaam en toekomstbestendig geworden?

Ellen Raes

Stakingsrecht en minimumdienstverlening: waar liggen de grenzen? . . . 259 Lissa Nissen

Het profiel van de functionaris voor gegevensbescherming:

een multidisciplinaire superman of supervrouw? . . . 311 Het profiel uitgediept en toegepast op de Vrije Universiteit Brussel

Berto Pals

jurid.meesterwerken.2018-2019.book Page i Friday, May 28, 2021 8:47 AM

(6)
(7)

iii

i n t e r s e n t i a

Voo r w o o r d

Beste lezer,

Met dit werk heeft u een fraai staal van jonge wetenschappelijke bedrijvigheid in handen.

Via de Juridische Meesterwerken biedt de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel intussen al een tiental jaar een forum aan pas afgestudeerde Masters in de rechten.

Bekend is dat studenten rechten zich tijdens de masterjaren van hun opleiding moeten bekwamen in zelfstandig wetenschappelijk onderzoek. Zij doen dat door over een onderwerp dat zij in samenspraak met hun promotor bepalen een onderzoeksplan met bijbehorende methodologie uit te werken en vervolgens hun bevindingen op wetenschappelijk verantwoorde wijze op schrift te stellen.

De studenten van wie de masterproef in deze uitgave is opgenomen, hebben zich op buitengewone wijze van deze taak gekweten. Hun masterproef sprong bij de respectievelijke promotoren in het oog door de originele benadering, de kritische zin en het volgehouden hanteren van de wetenschappelijke methode.

Voor opname in de reeks Juridische Meesterwerken volstaat het overtuigen van de eerste lezers – de promotor en het jurylid – nochtans niet. De geselecteerde werken hebben nadien ook deze redactie weten te overtuigen én slaagden ook in de ultieme test, de anonieme beoordeling door academische peers.

Van metajuridica (Britt Daem over dieren in het recht) via rechtshandhaving (Sofie De Bus over jeugdadvocatuur en Roma-minderjarigen en Chloé Van Craen over bemiddeling in het bestuursrecht) tot marktregulering (Rabauke Kenis over financiële derivatieve instrumenten) en de bijbehorende rechten en vrijheden (Lissa Nissen over het stakingsrecht, Berto Pals over gegevensbescher- ming en Ellen Raes over aanvullende pensioenen), telkens betreffen het analyses met een hoge actualiteitswaarde die een ruim publiek verdienen.

Welke weg de auteurs van deze bijdragen ook mogen inslaan, een eresaluut hebben zij met deze uitgave alvast verdiend.

De redactie

Elisabeth Alofs, Alain François, Stefaan Smis, Jachin Van Doninck, Guido Van Limberghen

jurid.meesterwerken.2018-2019.book Page iii Friday, May 28, 2021 8:47 AM

(8)

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :