Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

W a te rrijck Burda a rd Ontw ikke ling B.V./ EcoPla n B.V. 07-06-2018 7

W a te rrijck Burda a rd Ontw ikke ling B.V.

Ba ltha sa r Be kke rw e i 100 8914 BE Le e uw a rde n

07-06-2018 7

Eco-Pla n B.V.

Ba ltha sa r Be kke rw e i 100 8914 BE Le e uw a rde n

01-05-2019 10

De ontw ikke ling e n re a lisa tie va n e e n re cre a tie pa rk te Burda a rd e n bijbe hore nde a ctivite ite n (w a a ronde r de be midde ling in ve rkoop va n onroe re nde za ke n).

07-06-2018 7

Eco-Pla n B.V. w a s de pe rsone e lsve nnootscha p va n de Pla n-groe p. De ve nnootscha p le e nde pe rsone e l uit a a n groe psve nnootscha ppe n.

01-05-2019 10

Ve rsla gnumme r 10

Da tum ve rsla g 01-05-2019

Insolve ntie numme r F.17/15/196

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000001804:F001

Da tum uitspra a k 08-12-2015

R-C mr. R Giltay

Cura tor mr R. Bremer

(2)

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Re ce nte fina ncië le ge ge ve ns zijn nie t be ke nd - de ve nnootscha p ve rrichtte e chte r a l e nige tijd vrijw e l ge e n a ctivite ite n me e r.

07-06-2018 7

0 07-06-2018

7

Boe de lsa ldo

€ 1.046,13

07-06-2018 7

Boe de lsa ldo

€ 1.047,45

21-09-2018 8

Boe de lsa ldo

€ 1.049,66

10-01-2019 9

Boe de lsa ldo

€ 2.074,66

He t bove nge noe mde sa ldo is he t tota le sa ldo in be ide fa illisse me nte n. He t boe de lsa ldo in W a te rrijck Burda a rd Ontw ikke ling be dra a gt € 1.049,66; he t boe de lsa ldo in Eco-Pla n be dra a gt € 1.025,00.

01-05-2019 10

(3)

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

va n 2-1-2018 t/m 1-4-2018

07-06-2018 7

va n 2-4-2018 t/m 1-7-2018

21-09-2018 8

va n 2-7-2018 t/m 1-1-2019

10-01-2019 9

va n 2-1-2019 t/m 1-4-2019

01-05-2019 10

Verslagperiode Bestede uren

7 65,60 uur

8 0,80 uur

9 2,90 uur

10 0,90 uur

totaal 70,20 uur

(4)

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie 1.2 Lopende procedures 1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Va nw e ge de nie uw e ve rsla gopma a k is hie rbove n he t tota a l a a nta l in he t fa illisse me nt be ste de ure n ve rme ld. In de a fge lope n ve rsla gpe riode is 2,0 uur be ste e d.

07-06-2018 7

In de a fge lope n pe riode s is de ve rsla gle gging inza ke de be ide fa illisse me nte n e nigszins inconsiste nt ge w e e st (soms ge combine e rd in de tw e e

fa illisse me nte n, soms nie t). Va na f he t huidige ve rsla g vindt de ve rsla gle gging w e e r ge combine e rd pla a ts e n - conform de ve rle e nde toe ste mming - e e ns pe r ha lf ja a r. Ve rsla gle gging vindt pla a ts in he t fa illisse me nt va n W a te rrijck Burda a rd Ontw ikke ling B.V.

De hie rbove n in de ta be l ve ra ntw oorde tijd be tre ft de tijd die is be ste e d in he t fa illisse me nt va n W a te rrijck Burda a rd Ontw ikke ling B.V. In he t

fa illisse me nt va n Eco-Pla n is in de a fge lope n ve rsla gpe riode 8,6 uur be ste e d (tota a l be ste de tijd 32,2 uur).

Alge me ne opme rkinge n:

1. De informa tie in dit ve rsla g is nog onde rw e rp va n na de r onde rzoe k. In e e n la te r sta dium ka n blijke n da t de ze informa tie moe t w orde n a a nge pa st.

Omtre nt de volle dighe id e n de juisthe id va n de in dit ve rsla g opge nome n informa tie ka n da n ook nog ge e n uitspra a k w orde n ge da a n. Aa n dit ve rsla g e n/of volge nde /vorige ve rsla ge n kunne n ge e n re chte n w orde n ontle e nd.

Nie ts in de ze ve rsla ge n ka n w orde n ge ïnte rpre te e rd a ls e e n e rke nning va n a a nspra ke lijkhe id of a ls e e n a fsta nd va n e nig re cht.

2. Va nw e ge de ve rbonde nhe id va n de ge fa ille e rde ve nnootscha ppe n w ordt de ve rsla gle gging ge consolide e rd inge die nd.

01-05-2019 10

1. Inventarisatie

(5)

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Datum Aantal Toelichting

1-12-2018 totaal 0

In de a fge lope n ve rsla gpe riode zijn a a n Eco-Pla n be schikkinge n opge le gd door he t ministe rie va n SZW . He t be trof e e n boe te be schikking a d € 13.500 w e ge ns ove rtre ding va n de W e t minimumloon e n minimumva ka ntie bijsla g a lsook e e n la st onde r dw a ngsom, w a a rbij op stra ffe va n e e n dw a ngsom va n

€ 300,- pe r da g - kort ge ze gd - a chte rsta llig sa la ris moe st w orde n be ta a ld.

Ve rvolge ns is nog e e n dw a ngsombe schikking opge le gd, w a a rin w e ge ns he t nie t voldoe n a a n de la st onde r dw a ngsom, e e n ve rschuldigde dw a ngsom w e rd va stge ste ld.

Te ge n a lle drie de be schikkinge n he e ft de cura tor be zw a a r inge ste ld, onde r a nde re va nw e ge de onmoge lijkhe id voor de boe de l om a a n de onde rligge nde ve rplichtinge n te voldoe n. Ee n e n a nde r he e ft e rtoe ge le id da t de la st onde r dw a ngsom is inge trokke n. De boe te be schikking is nie t inge trokke n.

Als ve rgoe ding voor de door de boe de l ge ma a kte koste n is a a n de boe de l tw e e ma a l e e n be dra g va n € 512,- (€ 1.024 in tota a l) be ta a ld.

01-05-2019 10

(6)

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk 3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

3. Activa

Zie he t hoofdstuk pe rsone e l hie rvoor. Op de boe de lre ke ning va n Eco-Pla n B.V. is e e n be dra g va n in tota a l € 1.024 ontva nge n te r ve rgoe ding va n de koste n va n de be zw a a rproce dure s.

01-05-2019 10

4. Debiteuren

(7)

5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Eigendomsvoorbehoud 5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten 5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

5. Bank/Zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

(8)

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

7. Rechtmatigheid

In e e rde re ve rsla ge n is a a nge ge ve n da t he t fa illisse me nt va n W a te rrijck Burda a rd Ontw ikke ling B.V. sa me nha ngt me t he t fa illisse me nt va n Eco-Pla n B.V.

e n Bouw -Pla n B.V. De cura tor is onla ngs be gonne n me t he t onde rzoe k va n he t la a tste de e l va n de a dministra tie in de ze a nde re fa illisse me nte n (de stukke n in W a te rrijck Burda a rd B.V. zijn e e rde r a l doorge nome n). De a fw ikke ling va n dit fa illisse me nt w ordt nog e ve n a a nge houde n in a fw a chting va n de uitkomste n, dit in ve rba nd me t dw a rsve rba nde n tusse n de dive rse ve nnootscha ppe n.

07-06-2018 7

In de a fge lope n ve rsla gpe riode (e n ook da a rna ) is he t onde rzoe k in de a dministra tie va n de ve rschille nde fa illie te ve nnootscha ppe n voortge ze t. De uitkomste n da a rva n zulle n op korte te rmijn me t de (indire ct) be stuurde r w orde n be sproke n.

21-09-2018 8

Zow e l in he t fa illisse me nt va n W a te rrijck Burda a rd Ontw ikke ling a ls in de fa illisse me nte n va n de ge lie e rde ve nnootscha ppe n Bouw -Pla n e n Eco-Pla n is he t onde rzoe k in de a dministra tie voortge ze t. Er moe t nog e e n a a nta l punte n na de r in ka a rt w orde n ge bra cht, w a a rna de cura tor me t de (indire ct)

be stuurde r za l ove rle gge n na a r a a nle iding va n de be vindinge n.

10-01-2019 9

8. Crediteuren

€ 471,50 21-09-2018

8

(9)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 105.489,00 21-09-2018

8

De pre fe re nte vorde ring va n de fiscus in he t fa illisse me nt va n Eco-Pla n be dra a gt € 10.199,00

01-05-2019 10

De pre fe re nte vorde ring va n he t UW V in he t fa illisse me nt va n Eco-Pla n be dra a gt € 14.397,15

01-05-2019 10

De a nde re pre fe re nte vorde ringe n in he t fa illisse me nt va n Eco-Pla n be dra ge n

€ 1.168,46

01-05-2019 10

48 21-09-2018

8

In he t fa illisse me nt va n Eco-Pla n is spra ke va n 2 concurre nte cre dite ure n me t e e n vorde ring va n € 14.474,94.

01-05-2019 10

€ 663.199,83 21-09-2018

8

In he t fa illisse me nt va n Eco-Pla n is spra ke va n 2 concurre nte cre dite ure n me t e e n vorde ring va n € 14.474,94.

01-05-2019 10

(10)

9.1 Naam wederpartijen 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

10. Overig

Afronding onde rzoe k in fa illisse me nte n Bouw -Pla n B.V. e n Eco-Pla n B.V.;

a lge he le a fw ikke ling va n de dive rse fa illisse me nte n.

07-06-2018 7

Afha nke lijk va n de uitkomste n, zo moge lijk kome nde ve rsla gpe riode . 07-06-2018 7

In ve rba nd me t e e n a a nta l ontw ikke linge n w ordt de a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt nog e ve n a a nge houde n.

21-09-2018 8

1-11-2019 01-05-2019

10

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :