FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 november ) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cycle Store Maartensdijk

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 november 2015

Gegevens ondernemingen :

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cycle Store Maartensdijk B.V., statutair gevestigd te Soest, feitelijk gevestigd aan het Maertensplein 25 te (3738 GM) Maartensdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55674763, (hierna te noemen: “CS Maartensdijk”);

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hagen Tweewielers B.V., statutair gevestigd te Soest, feitelijk gevestigd aan de Luifelbaan 8-10 te (2242 KT) Wassenaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53324846, (hierna te noemen: “Hagen”);

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rijwiel- en

bromfietshandel van Wachem B.V., statutair gevestigd te Soest, feitelijk gevestigd aan de Arnhemseweg 88 te (7331 BN) Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51682346 (hierna te noemen: “Van Wachem”);

4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tweewieler Centrum Zoetermeer B.V., statutair gevestigd te Soest, feitelijk gevestigd aan de Westerschelde 280 te (2721 NM) Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59657820 (hierna te noemen: “TWC Zoetermeer”);

5) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tweewielers Visser B.V., statutair gevestigd te Soest, feitelijk gevestigd aan de Stationsstraat 50-51 te (2641 GM) Pijnacker, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32158741 (hierna te noemen: “TW Visser”);

(2)

6) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dutch Cycle Group B.V., statutair gevestigd te Soest aan de Oostergracht 3 te (3763 LX) Soest, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32158737, (hierna te noemen: “DCG”);

Het eerste verslag van de Fietsenwinkels is uitgebracht op 29 juli 2015 en van DCG op 25 augustus 2015. Omdat de faillissementen zodanig met elkaar verweven zijn, wordt voortaan één gezamenlijk verslag uitgebracht.

In het verslag worden de zes gefailleerde vennootschappen separaat besproken, tenzij één antwoord van toepassing is op alle vennootschappen. De vennootschappen onder de nummers 1 t/m 5 worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als de “Fietsenwinkels”.

Faillissementsnummers : CS Maartensdijk : 16/15/513 F Hagen : 16/15/514 F Van Wachem : 16/15/511 F TWC Zoetermeer : 16/15/510 F TW Visser : 16/15/512 F

DCG : 16/15/576 F

Data uitspraken : Fietsenwinkels: 23 juni 2015

DCG: 21 juli 2015

Curator : mr. I. Gaasterland

R-C : mr. P.J. Neijt

Activiteiten onderneming : Zie verslag 1.

Omzetgegevens Fietswinkels : Zie verslag 1.

(3)

Omzetgegevens DCG : Nog niet bekend.

Personeel gemiddeld aantal : Zie verslag 1.

Verslagperiode : 25 juli t/m 6 november 2015

Bestede uren in verslagperiode : 120 uur en 05 minuten algemeen dossier : 2 uur en 40 minuten CS Maartensdijk : 2 uur en 15 minuten

Hagen : 6 uur en 55 minuten

Van Wachem : 5 uur en 35 minuten TWC Zoetermeer : 6 uur en 15 minuten TW Visser : 2 uur en 40 minuten

DCG : 93 uur en 45 minuten

Bestede uren totaal : 722 uur en 00 minuten algemeen dossier : 373 uur en 35 minuten CS Maartensdijk : 5 uur en 50 minuten

Hagen : 8 uur en 45 minuten

Van Wachem : 7 uur en 25 minuten TWC Zoetermeer : 11 uur en 35 minuten TW Visser : 5 uur en 15 minuten

DCG : 309 uur en 35 minuten

Saldo faillissementsrekening

CS Maartensdijk : EUR 1.816,60 per 9 november 2015

Hagen : EUR 7.879,80 per 9 november 2015

Van Wachem : EUR 9.930,83 per 9 november 2015

(4)

TW Visser : EUR 1.876,18 per 9 november 2015

DCG : EUR 268.551,05 per 9 november 2015

(afdracht pandhouder moet nog plaatsvinden)

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie : Afgewikkeld, zie verslag 1.

1.2 Winst en verlies

Fietswinkels : Zie verslag 1.

DCG : Nog niet bekend.

1.3 Balanstotaal : Afgewikkeld, zie verslag 1.

1.4 Lopende procedures : Afgewikkeld, zie verslag 1.

1.5 Verzekeringen :

De volgende bedragen zijn inmiddels van verzekeraars ontvangen ter zake van restituties.

CS Maartensdijk

Van drie verzekeraars is in totaal EUR 1.041,90 ontvangen. Deze bedragen zijn overgemaakt op de rekening van CS Maartensdijk bij ING en moeten door ING nog worden overgemaakt op de boedelrekening.

Hagen

Van twee verzekeraars is in totaal EUR 1.544,86 ontvangen. Deze bedragen zijn overgemaakt op de rekening van Hagen bij Rabobank en moeten door Rabobank nog worden overgemaakt op de boedelrekening.

(5)

Van Wachem

Van twee verzekeraars is in totaal EUR 2.002,85 ontvangen. EUR 326,09 is

overgemaakt op de boedelrekening. Het restant is overgemaakt op de rekening bij Rabobank en moet door Rabobank nog worden overgemaakt op de boedelrekening.

TWC Zoetermeer

Van twee verzekeraars is in totaal EUR 2.328,20 ontvangen. Deze bedragen zijn overgemaakt op de rekening van Hagen bij Rabobank en moeten door Rabobank nog worden overgemaakt op de boedelrekening.

TW Visser

Van twee verzekeraars is in totaal EUR 935,70 ontvangen. Deze bedragen zijn

overgemaakt op de rekening van Hagen bij Rabobank en moeten door Rabobank nog worden overgemaakt op de boedelrekening.

DCG

Van drie verzekeraars is in totaal EUR 2.422,53 ontvangen. EUR 506,42 is

overgemaakt op de boedelrekening. Het restant is overgemaakt op de rekening bij Rabobank en moet door Rabobank nog worden overgemaakt op de boedelrekening.

1.6 Huur :

Fietswinkels

Alle huurovereenkomsten zijn met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd tegen eind september 2015. Met vijf van de zeven verhuurders is de curator een huurbeëindiging per eind augustus 2015 overeengekomen.

(6)

DCG

Afgewikkeld, zie verslag 1.

1.7 Oorzaak faillissement : Zie verslag 1.

2. Personeel : Afgewikkeld, zie verslag 1.

3. Activa Onroerende zaken

3.1 t/m 3.4 : Afgewikkeld, zie verslag 1.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : Zie verslag 1.

3.6 Verkoopopbrengst :

In de Fietsenwinkels stond nog slechts een zeer beperkt deel van de winkelinventaris.

De curator heeft in vijf van de zeven winkels de resterende inventaris kunnen verkopen. De opbrengsten daarvan bedragen (exclusief BTW):

CS Maartensdijk : EUR 500,=

Hagen : EUR 250,=

Van Wachem : EUR 1.650,=

TWC Zoetermeer : EUR 2.000,=

TW Visser : EUR 300,=

De inventariszaken die zich niet meer op de bodem van de Fietsenwinkels bevonden, zijn in opdracht van de curator en met goedkeuring van de pandhouders door Van

(7)

Beusekom verkocht. In totaal is een bedrag van EUR 281.614,55 van Van Beusekom ontvangen. Dit bedrag is inclusief de opbrengst van de verkochte voorraden (fietsen en onderdelen) en een auto van Hagen. De curator is nog in afwachting van een specificatie van de verkoopopbrengst, zie ook hierna sub 3.9 en 3.11.

3.7 Boedelbijdrage : 10% voor de niet-bodemzaken.

Voorraden/onderhanden werk

3.8 Beschrijving : Zie verslag 1.

3.9 Verkoopopbrengst :

De voorraden zijn in opdracht van de curator en met goedkeuring van Rabobank door Van Beusekom verkocht. In de eerste fase is een outletverkoop in een gehuurd

winkelpand gehouden. Daarna heeft een internetveiling plaatsgevonden. Zoals hiervoor onder 3.6 vermeld bedroeg de totale opbrengst EUR 281.614,55. De curator is nog in afwachting van een specificatie van de verkoopopbrengst.

3.10 Boedelbijdrage :

Over een gedeelte van de opbrengst die aan Rabobank toekomt ontvangt de boedel een boedelbijdrage van 10%. Een deel van de opbrengst betreft de opbrengst van zaken die onder verlengd eigendomsvoorbehoud waren geleverd. Dat

eigendomsvoorbehoud is na faillissement komen te vervallen, omdat de leverancier zaken heeft teruggenomen. Er was dus sprake van overwaarde in het

eigendomsvoorbehoud. In een aanhangige cassatieprocedure is nu aan de orde of deze overwaarde onder een pandrecht kan vallen. Als deze cassatieprocedure in het voordeel van de pandhouder uitvalt, ontvangt de boedel 15% boedelbijdrage over dat

(8)

deel van de opbrengst. Als deze cassatieprocedure in het voordeel van de boedel uitvalt, ontvangt de boedel de gehele opbrengst.

Alle directe kosten worden eerst naar rato omgeslagen over de verkoopopbrengst.

Andere activa

3.11 Beschrijving :

1. Kasgeld

Het onderzoek naar het kasgeld van de Fietsenwinkels loopt nog.

2. Waardebonnen

De curator heeft drie soorten waardebonnen aangetroffen.

a) Nationale Fietsbonnen. Deze zijn inmiddels verzilverd. De curator heeft daarvoor EUR 693,= ontvangen. Daarvan is EUR 90,= toe te rekenen aan CS Maartensdijk.

Het restant van EUR 603,= is naar rato van het aantal winkels verdeeld tussen de Fietsenwinkels omdat niet valt vast te stellen uit welke winkels de bonnen

afkomstig zijn.:

- CS Maartensdijk: EUR 86,14 - Hagen: EUR 86,14 - Van Wachem: EUR 86,14 - TWC Zoetermeer: EUR 258,44 - Visser: EUR 86,14

b) Door de gemeente Apeldoorn uitgegeven RegelRecht strippenkaarten. Deze zijn verzilverd voor een bedrag van EUR 2.175,=. Dit bedrag komt toe aan Van Wachem omdat deze waardebonnen alleen door deze winkel werden aangenomen.

(9)

c) Ten slotte zijn er coupons van Bedrijfsfietsen Nederland aangetroffen. Deze coupons kunnen eerst in 2016 worden verzilverd. De coupons hebben een waarde van in totaal EUR 389,50 welk bedrag aan vier van de Fietsenwinkels dient te worden toegerekend.

3. Bestelbus

Hagen had een Volkswagen Caddy Maxi in eigendom. Deze auto is in opdracht van de curator en met goedkeuring van Rabobank door Van Beusekom verkocht. De opbrengst zit verdisconteerd in het hiervoor onder 3.6 genoemde bedrag.

4. Goodwill

In het faillissement van Van Wachem is een van de telefoonnummers overgedragen.

Hiervoor is een boedelbijdrage ontvangen van EUR 271,07 (exclusief BTW).

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : Fietsenwinkels

Afgewikkeld, zie verslag 1.

DCG

DCG heeft circa EUR 16.000,= te vorderen van een franchisenemer. Deze vordering is verpand aan Rabobank. Rabobank neemt zelf de incasso van deze vordering ter hand.

4.2 Opbrengst : N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage : N.v.t.

(10)

4.4 Rekening-courantposities :

De rekening-courantposities met Van Zandwijk Beheer, Rovaza en de heer Van Zandwijk zijn in onderzoek.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : Financiering Rabobank

Zie verslag 1.

TWC Zoetermeer

Tweewieler Centrum Zoetermeer hield een bankrekening aan bij ING Bank. Het saldo per datum faillissement bedroeg EUR 16.033,46. ING Bank heeft dit saldo verrekend met een door haar aan de verhuurder uitbetaalde bankgarantie van EUR 15.785,=

(incl. enkele garantie- en rekeningkosten). Daarna resteerde een creditsaldo van EUR 64,06. Dit creditsaldo is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten :

Fietsenwinkels N.v.t.

DCG

Een bedrijfswagen zou volgens opgave van Van Zandwijk worden geleased. De auto is teruggegeven aan de leasemaatschappij.

5.3 Beschrijving zekerheden :

Zie verslag 1. De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid van de zekerheden.

(11)

5.4 Separatistenpositie : Zie verslag 1.

5.5 Boedelbijdragen : Zie 3.10.

5.6 Eigendomsvoorbehoud :

Zoals vermeld in het eerste verslag zijn drie discussies met leveranciers, waarvan nog onduidelijk was of zij een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud hadden, in overleg met de pandhouder(s) geparkeerd.

Van één leverancier zijn voor een bedrag van EUR 43.804,97 excl. BTW aan fietsen gesepareerd en niet meegenomen in de verkoop. Inmiddels heeft de curator het eigendomsvoorbehoud van deze leverancier erkend. Tot het bedrag van haar vordering (EUR 35.163,88 excl. BTW) mag deze leverancier haar eigendommen ophalen. Het voorgaande betekent dat nog voor een bedrag van circa EUR 9.000,=

aan fietsen verkocht kan gaan worden. De curator zal met Rabobank overleggen wie de verkoop daarvan ter hand gaat nemen. Wie recht heeft op de opbrengst van deze fietsen hangt af van de hiervoor sub 3.10 beschreven cassatieprocedure. Rabobank heeft op 6 november 2015 nadere vragen gesteld naar aanleiding van de erkenning van het eigendomsvoorbehoud door de curator en laten weten in afwachting daarvan vooralsnog niet in te stemmen met de erkenning van het eigendomsvoorbehoud.

De andere twee leveranciers hebben alle mogelijk door hen geleverde fietsen teruggenomen. Afgesproken is dat als blijkt dat zij fietsen hebben meegenomen die niet hun eigendom (eigendomsvoorbehoud of recht van reclame) waren, zij de boedel/pandhouder(s) schadeloos zullen stellen. Op deze wijze is voorkomen dat de fietsen in waarde zouden dalen en hangende een discussie moesten blijven staan. De curator is nog in afwachting van de bij deze leveranciers opgevraagde aanvullende

(12)

informatie om een standpunt over de rechtsgeldigheid van het eigendomsvoorbehoud in te kunnen nemen.

5.7 Reclamerechten :

Afgewikkeld of onderdeel van de geparkeerde discussie.

5.8 Retentierechten : N.v.t.

5.9 Reparatiefietsen :

Ten tijde van de faillietverklaringen stonden in de Fietsenwinkels en bij DCG nog circa 105 fietsen van klanten die ter reparatie of onderhoud waren aangeboden. Al deze fietsen zijn uitgeleverd.

6. Doorstart/voortzetten :

De curator heeft een biedprocedure gestart. Daarbij hebben zich meerdere geïnteresseerden gemeld. Uiteindelijk heeft de curator geen doorstart kunnen realiseren.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht :

In onderzoek. Alle in het vorige verslag genoemde kosten zijn voor zover de boedels van de Fietsenwinkels deze kosten hadden voorgeschoten inmiddels door de boedel van DCG aan de betreffende boedel terugbetaald.

7.2 Depot jaarrekeningen : Zie verslag 1.

7.3 Goedk. verkl. accountant : N.v.t.

(13)

7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen :

Het UWV zal boedelvorderingen uit hoofde van de loongarantieregeling indienen.

CS Maartensdijk

De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van EUR 13.319,85.

Hagen

De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van EUR 15.125,=.

Van Wachem

De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van EUR 9.075,=.

TWC Zoetermeer

De verhuurder van het pand aan de Broekwegzijde heeft een boedelvordering ingediend van EUR 7.873,70.

De verhuurder van het pand aan de Monnikenbos 1 heeft een boedelvordering ingediend van EUR 6.966,60.

De verhuurder van het pand aan de Westerschelde 280 heeft een boedelvordering ingediend van EUR 15.667,29.

TW Visser

(14)

DCG

De verhuurder heeft nog geen boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

CS Maartensdijk : Vooralsnog geen.

Hagen : EUR 3.775,=

Van Wachem : Vooralsnog geen.

TWC Zoetermeer : Vooralsnog geen.

TW Visser : Vooralsnog geen.

DCG : EUR 16.522,=

8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog niet bekend.

8.4 Andere preferente crediteuren :

In het faillissement van Hagen heeft een voormalig werknemer een vordering ingediend ten bedrage van EUR 1.525,08. Voor het overige hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

CS Maartensdijk : 10

Hagen : 15

Van Wachem : 16

TWC Zoetermeer : 17

TW Visser : 12

DCG : 10

(15)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

CS Maartensdijk : EUR 948.528,50

Hagen : EUR 1.044.846,50

Van Wachem : EUR 991,184,94

TWC Zoetermeer : EUR 967.701,24

TW Visser : EUR 963.770,55

DCG : EUR 974.432,37

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend.

9.2 Plan van aanpak :

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

a) toezien op de doorstorting van restituties door ING en Rabobank, zie hiervoor sub 1.5;

b) afwikkeling verkoopopbrengst met Rabobank, zie hiervoor sub 3.

c) onderzoek rekening-courantposities, zie hiervoor sub 4.4;

d) onderzoek bank- en zekerheidsdocumentatie, zie hiervoor sub 5.3;

e) afwikkelen geparkeerde discussies en verkoop van de in dat kader resterende fietsen, zie hiervoor sub 5.6 en 5.7.

f) rechtmatigheidsonderzoek inclusief onderzoek oorzaak faillissement, zie hiervoor sub 7;

g) overige onderwerpen.

(16)

9.3 Indiening volgend verslag : 10 februari 2016.

Utrecht, 10 november 2015

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :